Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

2018.06.11. Imák után. 22óra 30 perc.
 
Jézus: Kedves Gyermekem! 
Minden bűn gyökere az engedetlenség. Ős-szüleitektől fogva, kiválasztott népem, a zsidóságon keresztül, a mai embereket és a keresztényeket is beleszámítva, az engedetlenség az egyik legfőbb forrása az emberiség csődjének.
Az engedetlenség, az engedelmesség ellentéte.
Én engedelmesen felajánlottam Mennyei Atyátoknak, hogy Kereszthalálommal megváltom az egész emberiséget. Szeretett Édesanyám engedelmesen elfogadta, hogy a világ Megváltójának Édesanyja lesz. Minden tanítványom, a földi tartózkodásom alatt igyekezett engedelmeskedni akaratomnak, kivéve Júdást, akiről tudjátok a Szentírásból mi lett a sorsa. A próféták, a szentek, a történelem során engedelmeskedtek , elfogadták akaratomat.
Az engedetlenség, a Mennyben, Lucifer lázadásával kezdődött, majd az angyalok lázadásával folytatódott.
Sajnos az ember a Paradicsomban történt engedetlensége után megpecsételte sorsát. Ez az engedetlenség az Én Kereszthalálom és feltámadásom  után, mint adósság kifizetésre került.
Az ember szabad akarata által választhat tehát, hogy engedelmeskedik Isten Tízparancsolatának, megtérve krisztusi életet él, vagy ellenszegül és elkárhozik az engedetlensége miatt. Most ez különösen aktuális, ezekben az utolsó időkben, mert eljött az ideje a búza és a konkoly szétválasztásának. Hamarosan elküldöm Szent Angyalaimat, mert beérett az aratnivaló!
Ezért kérve kérlek gyermekeim, térjetek meg, tisztítsátok meg szíveteket, keresztelkedjetek meg. Katolikusok gyónjatok! Legyetek kegyelmi állapotban, mert eljövetelem ideje nagyon közel van!
Most pedig Gyermekem, megáldalak a tiszta szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
 
2018.06.15. Vác. SZENTSÉGIMÁDÁS ALATT. 11 óra.
 
Jézus: Drága Gyermekem!
Csak nézz és szemlélj! A szemlélődés és imádás az Oltáriszentség előtt, teljes elfogadás, béke, nyugalom az aktivitás teljes hiánya, a szeretet kiáradásának befogadása, elfogadása. Amikor nem kérünk, nem panaszkodunk, csak egyszerűen nézzük a Szentháromságos egy Istent az Eucharisztiában. A szemlélődés, maga az imádság és imádás.Csak az Eucharisztiára való figyelem, önátadás, Jézus szeretetének befogadása.
A legutolsó gyónásod penitenciáját teljesítetted, ami 60 perc csendes szemlélődés az Oltáriszentség előtt. Köszönöm a kitartásod, a türelmed és a szeretetedet. Kegyelmeim sugara mindannyiótokra kiáradt, akik most itt imádtok és szemléltek.
Szerető Jézusotok.
 
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.06.18. Imák után. 21 óra.
 
Uram! Sírok és sírok! Lelkem nyugtalan, elkeseredtem, bánat és keserűség van a szívemben.
Jézus: Drága Gyermekem! A mai gyónásoddal lelked vihara enyhült egy kicsit. A környezetedben, a családban, az engesztelők közötti vihar megtépázta lelkedet.Nagy próba ez. A hűség próbája. A vajúdás ideje. A szelekció, a szétválasztódás próbája. A vajúdás ideje, a fájdalmak ideje. Megpróbállak minden oldalról.Tarts ki! Bízd Rám minden dolgodat és ne félj! Én minden rosszból jót tudok kihozni.
Gyermekem! Sokat, sokat vagy egyedül, Isten dolgaiban foglalod el magad.Egy atya mondta, akinél a közelmúltban gyóntál, hogy csendesedj el, szemlélj és imádj.Csak nézz, Engem! A válaszokat megkapod.Sokat vigasztaltál és sokat vigasztalsz Engem. Most Én vigasztallak téged. Gyermekem! Megölellek, szerető Szívemből egy forró fénysugarat lövellek a te szívedbe.Ezzel megadom neked a kitartás, a szeretet, az alázat ajándékát.
Most menj békével, szeretett Jézusod.
 
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.06.22. Lelkigyakorlaton. SZENTSÉGIMÁDÁSON .
 
Jézus: Drága Gyermekem!
Szabadításom órájában mindenkin könyörülök.Olyan mértékben, amilyen mértékben megnyitjátok szíveteket. Szabadításom öröme mindannyiótokat érint. A Szívem kitárom,Szentlelkem kiárad mindannyiótokra. Gyermekkorotoktól fogva, a mostani időkig számba veszem sérelmeiteket,megbántottságaitokat és gyógyítalak benneteket, bekötöm sebeiteket.Boruljatok le előttem, dicsérjetek és magasztaljatok. A Szent, a Hatalmas szól hozzátok! Imáitokkal mindannyiótoknak szabadulást és gyógyulást adok, ha ti is úgy akarjátok. Én az Oltáriszentségi Jézus, szeretlek és megáldalak benneteket.
Gyermekeim! Sok-sok szenvedést sérelmet, emléket hoztatok a lábam elé. Szentlelkem erejével és hatalmánál fogva, eltörlöm bűneiteket, emlékezetbe se jöjjön, de többé ne vétkezzetek! Legyek szívetek Királya, Én uralkodjak bennetek!
 
2018.06.22. SZENTSÉGIMÁDÁS  UTÁN.
 
 Jézus:Drága Gyermekem! E Szentségimádás által kegyelmeim sokaságát kaptátok. Erőm és szeretetem minden lelket megérintett.Lelki útravalót kaptatok.
Ezen a lelkigyakorlaton sebeiteket, sérelmeiteket, szenvedélyeiteket, betegségeiteket, megkötözöttségeiteket akarom gyógyítani. Mindannyiótok nyomorúságát ismerem.Szabadításom örömére akarlak elvezetni titeket.Nyissátok meg szíveteket, elméteket.Szent lelkem nagy erővel árad.
Most menj békével.
Megáldalak a gyógyulás ajándékával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
SZENTSÉGLÁTOGATÁS ALATT.
 
Drága Uram!
A tabernákulum bezártságát nem veszem figyelembe, hanem képzeletben odamegyek Hozzád, magányosságod csendjében és elhagyatottságodban vigasztalni és szeretgetni akarlak. Letörlöm homlokodról a verítéket és a vért, Arcodról a könnyeket, fájó sebeidet bekötözöm. Annyira bánt, hogy így szenvedni látlak. Itt maradtam Veled, hogy vigasztaljalak.Ebben a csendben.Gyönyörűség a Veled való közösség.
 
Jézus: Gyermekem! Boldogsággal tölt el, hogy Velem maradtál.Vigasztaló szavaid felüdülés testemnek, lelkemnek. Minden apró gesztus, ima és hála enyhíti magányosságomat és gyógyítja sebeimet. Köszönöm ezt neked gyermekem.
Drága Leányom!
Bár megértenétek, hogy Szentségimádáskor a Hatalmas, a Szent, a Szentháromságos Isten van közöttetek!
Egy jottányival sem kevesebb, mint Aki a Mennyben van. Kiszolgáltatottságom értetek van.
Becsüljétek meg, mert egyre nagyobb veszély fenyegeti az Eucharisztiát. Imáitokkal, imádásotokkal megvigasztaltok. Áldottak legyetek ezért!
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.06.23. SZENTSÉGIMÁDÁS. Tanítások után.
 
Köszönöm Jézusom a gyógyítást, a szabadulást, a tanítást, a szeretetet, a kiengesztelődést, a közösséget, a lelkigyakorlatot.
Jézus: Gyermekem! Sokkal többet kaptatok, mint amiért ide hívtalak benneteket. Az ajándékok, a kegyelmek zápora hullott rátok. Sokan megszabadultatok a tanítások, a szentmisék és a Szentségimádás alatt. Minden gyermekem hazavisz valami lelki kincset. Áldásommal kísérem életüket. Szeretetemet nem vonom meg senkitől, szabadításom örömét adom nektek.
Kicsi Évám! Légy te a segítségem, az Én szeretet-harcosom, az Én ember-halászom. Rendezd életedet és állj elém, hogy együtt menjünk és használni tudjalak.Tiszta lélekkel, bátran nézz a jövőbe. Életed minden területét mosd tisztára,Szentlelkem töltse be életedet. Ehhez most minden eszközt megkaptál.Ezt használd és éld! Kiárasztom szeretetemet általad is, közvetlen környezetedre, hogy áldás légy, és hogy megdicsőíts Engem. Most pedig hódolj és borulj le Elém!
Megáldalak a tisztaság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 

Jézus bátor harcosa.

2018.07.02.
 
 Drága Jézus! Megkaphatom-e, a nyelveken szólás ajándékát?
 
Jézus: A nyelvek ajándéka  a különleges  ajándékok közül, a Szentlélek legalacsonyabb ajándéka. Ezért sokan megkapják.Magasabb rangú ima annál, mintha valaki a saját anyanyelvén imádkozik. Nagyon hathatós a dicsőítő és a kérő imában egyaránt. A gyógyítás kegyelmét pedig kiegészíti. Ha elmész karizmatikus találkozóra, ott kérheted a karizmatikusokat, hogy kérjék ezt a kegyelmet számodra. Ha úgy érzem, hogy itt az ideje, akkor teljesíteni fogom kérésüket, de lehet, hogy nálad másképpen lesz. Ha bensőséges beszélgetésünkben állhatatos leszel, akkor egyszer csak elküldöm Szentlelkemet hozzád,hogy nyissa meg a nyelved. A gyógyításban nagy segítségedre lesz. Bízz Bennem, és légy türelmes ezen a téren. Ezért ne imádkozz, mert az Én akaratomon múlik. Látod, hogy elhalmoztalak már eddig is. Lángolóan szeretlek, karjaimba zárlak és megáldalak téged a türelem lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
 
2018.07.02. 21óra 30 perc. Imák után.
 
 Jézus: Drága Kicsi Évám!
 
Örömmel hallgattuk imáidat. Köszönjük. Most itt állt mellettem Szent Mihály Arkangyal is, mivel az ő rózsafűzérét is elimádkoztad. Bizony igen nagy szükség van az Őrangyalaitok és a Szent Angyalok védelmére, mert igen ádáz küzdelem folyik a lelkekért.
Gyermekem! A harc, mint tudjuk, a csatatéren zajlik. A csatatér a Földön, mert szerte a világban háborúk dúlnak, és csatatér a levegőben, láthatatlanul a gonosz angyalai és az Én Szent Angyalaim között. Ha láthatnátok emberi szemeitekkel, megrémülnétek.
Imáitokkal, áldozataitokkal, engeszteléseitekkel, harcostársakká váltok. Amit emberileg megtehettek: sohase engedjetek a sátán csábításainak. A kísértő tudja hogy, kevés ideje van, ezért tombol szerte jár a világban "kit nyeljen el", ahogy a Szent Bibliában is olvashatjátok.
Az ima, a böjt, az áldozatok, a szentségek, mind fegyverek a gonosz támadásai ellen. A szentmise, az Ige hallgatása és olvasása, az Én Testem és Vérem, az Eucharisztia vétele, a megszentelődéseteket szolgálja, éljetek vele. Maradjatok kegyelmi állapotban, mert nem tudjátok mikor jön el az Úr Nagy Napja.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.07.04. Imák után. 20óra 30 perc.
 
Jézus: Drága Gyermekem! A bűnről szeretnék beszélni neked. A bűn, az ős-bűn, a paradicsomi engedetlenség által jött a világba. Szűz Mária kivételével minden ember az eredendő bűn állapotával jön a világra, Csecsemőként, ártatlan kis gyermekként még nincs bűnötök. Azonban ahogy telik-múlik az idő, most már a kora gyermekkor, 5-6 éves gyermekek is vétkeznek.
A hazugság, az irigység, az erőszakosság, az engedetlenség, a kegyetlenség és még sorolhatnám milyen bűnök tekintetében vétkeztek.
A bűn, és a sötétség uralja világotokat. Egy kevés pislákoló fény, amely az igazi hívők, a Maradék Egyházam hitéből fakad. Az Én Testem és Vérem, az Eucharisztia jelenléte a templomokban, ez adja jelenleg a világ világosságát, és az Evangélium, a Szent Biblia Igéi, a hamisítatlan, elegyítetlen Igazság.
Nektek az a feladatotok, hogy világítsatok, legyetek sók, legyetek a hegyen épített város, hogy tanúim legyetek a világban. Ragaszkodjatok a hagyományokhoz és a Szentírás szavaihoz. Semmilyen új tant ne fogadjatok el.Hűségeteket megerősítem és megáldom.
Most megáldalak a tisztaság és a tisztánlátás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.07.08. Imák után. 21 óra.
 
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Most egy kemény belső harcon vagy túl. A kísértésben helyt álltál és elhatározásoddal a jobbik részt választottad. A kereszt, amit adtam, sokszor nehéz, de akkor segítek a hordozásában, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Nagylelkűségedet megáldom. Továbbra is Engem helyezz életed  középpontjába. A másokért mondott imák, mennyei kincsekké válnak.Köszönöm neked gyermekem!
Megáldalak a kitartás és az erősség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.07.11. Ima óra után. 16 óra 40 perc.
 
Szűzanya: Drága Kislányom!
Repeső örömmel hallgattam imáidat. Örülök, hogy méltó helyre, Fiam Keresztje mellé helyezted a Rosa Mystica szobrot. Hívtátok Szent Mihályt és a Szent Angyalokat.Imádkoztatok megtérésekért, a fiatalokért, az ateistákért, a papokért, a tisztítótűzben szenvedőkért, családtagjaitokért, a betegekért, a szenvedőkért. Sok-sok kegyelmet osztottam, szeretett Fiammal együtt.Ez a Vándor Szobor nagy ajándék, tiszteljétek, szeressétek. Minden imátok meghallgatásra talál, ami lelkek megmentéséért, a bűnösök megtéréséért, a lelketek üdvösségére szolgál. Te, kicsi Évám, imádkozz a Szobor mellé adott imafüzetből. Meglásd buzgóságod nem marad jutalom nélkül.
Most pedig megölellek Édesanyai szeretetem összes melegével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.07.13. Lelkigyakorlat
 
Szentségimádás alatt.
 
Jézus: Drága Kislányom!
Gyónásod és az elégtétel után szárnyal a lelked, egy vagy Velem. Szemlélj és szeress! Békesség és nyugalom száll a te lelkedre. Nyisd meg a szívedet és elmédet Fogadd áldásaimat és kegyelmeimet. A tanítások melyek várnak rátok, mind üdvösségeteket szolgálják. A Szent, a Mindenható, a Hatalmas szól most hozzátok.
Gyermekem!  Fontos tanítások a démonokról, az ördögökről a New-Age szelleméről, az e-világ fejedelméről. A világ megszállottságáról.A harcról, a szellemi harcról hallotok. Minden ember érintett ebben. Van, aki tud róla, van, aki nem. Van, aki felveszi a harcot a gonosz ellen, van aki együttműködik a gonosszal. Az egész világ sötétségbe hullott. A természet és Isten fiai is sóvárogva várják Második Eljövetelemet. Most van nagy szükség a békességes tűrésre.
Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Engeszteljetek, mert az idő közel.
Most pedig megáldalak Oltáriszentségi áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Folytatás a Szentségimádás alatt.
 
Jézus: Kicsi Leányom!
Az engedelmességről szeretnék neked beszélni. Az engedelmesség a legnagyobb elfogadás és alázat cselekedete. Aki engedelmes, belesimul Isten akaratába, együttműködik Istennel és felebarátját szeretetből elfogadja. Az engedelmes lélek nem türelmetlen, nem lázadó, elfogadó, együttműködő.Az engedelmes ember kiszámítható és szeretetreméltó.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.07.14. 15 óra
 
Szentségimádás alatt.
 
Jézus: Drága Gyermekem!
Az áldozatról szeretnék beszélni neked. Az áldozat egy szeretet-cselekedet, amit akkor is vállalunk, ha nem látunk előre  semmi eredményt, vagy hasznot. Az áldozat, ingyen adott szeretet, amit akkor adunk, ha a másiknak szeretnénk átadni feláldozni,- szeretetből.
A legnagyobb áldozatot Én hoztam Jézusotok, amikor önként feláldoztam magam a Kereszten a világ bűneiért.Áldozat minden keresztény ember imája, jócselekedete, engesztelése a lelkek üdvösségéért. De áldozat minden virrasztás, miséken, zarándoklatokon Keresztutakon, lelkigyakorlatokon való részvétel is, melyet egyébként más időtöltéssel foglalnátok el.
A mindennapi áldozat is áldozat, melyben minden szentmisén feláldozom magam az Oltáron.
Áldozatvállalásaitokkal hasonlóvá váltok Hozzám.Minden áldozat amit másokért hoztok, be van írva az Én Szentséges Szívembe.
Most pedig megáldalak, a mindent felemésztő szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.07. 18. 21óra 45 perc.
 
Imák után.
 
A Mennyei Atya: Kicsi Leányom, köszönöm imáidat!
Én, Mennyei Atyád szólok hozzád.
Mindennél jobban szeretlek benneteket. Ti, az Én teremtményeim vagytok. Úgy tekintek rád is gyermekem, mintha csak egyedül és kizárólag te volnál és senki más ezen a világon.Nagyon fontos vagy számomra. Minden gyermekemre úgy tekintek, mintha csak egy-egy lenne,különleges, kiváltságos, mint ahogyan az is. Megtaláltad gyermekem a helyes utat, hiszen hitben jársz, szolgálod Uradat, Istenedet, imádod Szent Fiamat, figyelsz Szentlelkem sugallataira,igyekszel a szentségi életre. Szinte minden nap megharcolsz saját lelked démonaival.Imádkozol és imádod a Szentháromságot, szereted és tiszteled legkedvesebb leányomat, Máriát.Könyörögsz és imádkozol az Őrangyalodhoz és a Szent Angyalokhoz. Örömkönnyekre fakaszt hűséged gyermekem. Édesapád vagyok, sóvárogva várom, hogy Szívemre ölelhesselek. Földi édesapád már nem él, de Én bepótolom és kiteljesítem azt a szeretetet is, amit a földi édesapád hiánya okoz.
Csak a jót akarom neked és minden gyermekemnek, mert az enyéim vagytok.Ragaszkodom hozzátok Sírok a bánattól, az elhajtott magzatok és a kárhozatba hulló teremtményeim miatt.
Egyedüli vigaszom bennetek, gyermeki hitű engesztelőkben lelem. Tartsatok ki, mert kezem, amely lesújtani készül, már alig bírja tartani Szent Fiam és Édesanyátok. Pislákoló fényt csak a ti imáitok ás áldozataitok ad, ebben a sötét világban. Köszönöm nektek kedves gyermekeim!
Most pedig Atyai Kezemmel megáldalak minden áldással, amely a Szentháromság szeretetéből árad, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.07.19. Gecemáni órák imái után.
 
Szűzanya: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Édesanyád vagyok, aki szólok most hozzád.Itt vagyok a te házadban, a Rosa Mystica szobor képében. Imádkozol, tisztelsz, hódolsz előttem. Szeretett Fiam Töviskoronás képe előtt imádkozol és imádod Őt. Ó, mennyire megvigasztalsz bennünket! Őrangyalaid minden alkalommal ott térdepelnek melletted, erősítenek, imádkoznak veled. Nagy boldogság a te hajlékodban lenni.Imádságaidat, Szeplőtelen Kezeimmel és Szeplőtelen Szívem minden melegével viszem a Mennyei Atya elé.Sok léleknek osztja szét engesztelő imáitokat, amelyeket az imaóráitokon ajánlotok fel.
Most Én, szeretett gyermekem a türelemről szeretnék neked beszélni.
Amikor Én a Földön éltem, már érezhető volt a Messiás eljövetelének ideje. A zsidó nép és Én magam is sóvárogva vártam. Imáim a Mennyei Atyához szelíd sóvárgásban kérték és sürgették az Ő (Messiás) eljövetelét.
És íme, felmagasztalt Engem a Hatalmas, a Szent, a Mindenható. Türelmünk végső jutalmát megkaptuk, és Én ,Megváltótok Édesanyja lettem. Türelmesen, bár szent izgalommal vártam szeretett Fiam megszületését. Mielőtt megszületett volna,türelmesen várakoztam,hogy József, szállást keressen nekünk Betlehemben. Aztán a születés barlangjában türelmesen és szeretettel fogadtuk a pásztorokat és a messziről jött királyokat.
Aztán türelmesen és nagy boldogságban neveltem fel Drága Fiamat. És végül megadással és a Mennyei Atya akaratába belesimulva vártam Szent Fiam Kereszthalála után az Ő feltámadását.
Mi hát a türelem?
A türelem . Nyugalom, békesség, öröm, kiegyensúlyozottság, elfogadás.
Ki a legtürelmesebb gyermekem? Igen, jól gondoltad, Mennyei Atyátok. A Teremtés óta csak vár és vár és vár. Türelmesen. Vár, hogy Szent Fia Keresztáldozata után, minden teremtett gyermekét átölelhesse a Mennyei Hazában. Vár a megtérésetekre, vár a hálátokra, vár, a szeretetetekre. Várja,hogy betöltsétek földi hivatásotokat, amit Ő kigondolt, hogy aztán a Paradicsomban együtt örvendezhessetek.
Most pedig vár, hogy Szentlelke kiáradásakor sok-sok lélek megtérjen, a hitben megmaradjon és üdvözüljön, mert kicsim Ő a ti igazi Édesapátok, Aki mindenkitől jobban szeret titeket.
Ezért kedves gyermekem! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok, hogy amikor az Ég Irgalmasságának Sugarai elérnek benneteket kegyelmi állapotban találjon benneteket, és imádkozzatok minden lélekért, hogy megtérjenek!
Szívem összes melegével, anyai szeretetemmel megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 

Jézus bátor harcosa.

201808.17. Vác  Szentségimádás alatt.
 
Jézus: Drága Gyermekem!
Köszönöm, hogy  Barnabás-féle áhítat és imaórák előtt beszéltél Hozzám, az Örökimádás kápolnájában. Mily nagy öröm, mily nagy kegyelem ez váci gyermekeim számára  és mindazoknak, akik szerte az országból betérnek ide, imádni és imádkozni. Sok-sok lelket  hoztál a szívedben, akikért imádkozol, egykor majd hálásak lesznek ők, mert minden ima, amely egy másik emberért száll Hozzám, az üdvösség felé vezeti őket. Akár tudnak róla, akár nem.
Gyermekem!
Hiszed-e, hogy meg tudom váltani ezt a romlott világot?
Hiszem Uram.
Hiszed-e, hogy minden gyermekemet forrón szeretem, és harcolok minden egyes lélekért?
Hiszem Uram.
Hiszed-e, hogy irgalmasságom mellett, igazságosságommal is meglátogatom a Földet?
Igen, hiszem Uram.
Hiszed-e gyermekem, hogy szeretett Édesanyám Társmegváltó és általa lesz a sátán eltiporva?
Hiszem Uram.
Hiszed-e gyermekem, hogy Új Eget és Új Földet teremtek , ahol öröm, boldogság vár rátok?
Igen, hiszem Uram.
Kicsi Évám! Ha tudnátok, milyen szeretettel és odaadással készül a Mennyország a Szent Angyalok és minden szentek erre a változásra, szünet nélkül imádkoznátok!
Szeretett Gyermekem! Akik most az Örökimádás kápolnában imádtok és szemléltek, egykor színről-színre majd, és együtt, minden ember élvezheti társaságom és közelségem, mint a régi időkben az apostolok. Mennyire vágyódom utánatok!
A Szűzanya :
Kicsi gyermekem, Évikém!
Ahol Szent Fiam van, Én is ott vagyok. Örömmel hallgatom minden nap rendszeresen elmondott " Máriás" imáidat, amellyel közbenjárásomat,védelmemet, óvó szeretetemet kéred családodra és magadra. Szent Palástommal betakarlak és mint a kotlós a kis csibéit, úgy óvlak, védelek benneteket. Édesanyai szeretetem mindannyiótokat hív. Hív az imára, a rózsafűzér imádkozására, a szeretetre. Sok-sok könnyet hullatok a kárhozat felé tartó gyermekeimért. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Engeszteljétek a Mennyei Atyát és Szent Fiamat a lelkek megmeneküléséért.
Szent Mihály :
Kedves testvérem, Éva!
Kardom a hüvelyéből kihúzva, minden Szent Harcos Angyalom csak a Mennyei Atya parancsára vár. Az ütközet zajlik, de a végső összecsapás még hátra van. Komoly összeszedettségre, éberségre, tisztánlátásra, bölcsességre, kitartásra, bátorságra van szükségetek, mert a harc kiteljesedőben van. A sátán és hadserege mozgósította a pokol összes angyalát. Minden eszközt latba vetve, hogy a lelkeket elrabolja, elveszejtse.
A mi feladatunkat tudjuk, de nektek is fel kell venni a harcot. Minden kísértést felismerve,a bűnöket meggyónva, a Szentségekkel élve. Én és Szent Angyalaim a hűségükkel bizonyították egykor Mennyei Atyátok iránti szeretetünket. Nektek is, most az utolsó időkben hűségetekkel, kitartásotokkal, a hagyományokban és az Igaz Tanításokhoz ragaszkodva, imádkozva kell élni mindennapjaitokat. Hívjatok Engem, a Mennyei Seregek vezérét és a Szent Angyalokat, Őrangyalaitokat, és ők szélsebesen a segítségetekre sietnek.
Köszönöm, hogy naponta többször is hívsz.Pajzsomat és kardomat a gonosz ellen fordítom, úgy óvlak az ellenségtől.
 
Uram! Tegnap megtagadtam egy kéregetőtől a segítséget. Ez a szerencsétlen szegény nő már sokszor fordult hozzám,mindig kisegítettem, de kértem, hogy keressen munkát, hiszen nem idős, próbálja eltartani magát. Ő megígérte, bizonygatta, dolgozni fog. Amikor tegnap utánam futott, azt mondtam neki, nem tudok segíteni, pedig volt nálam pénz. Utólag, hazafelé már nagyon megbántam, de pillanatnyi felháborodásom  és bosszúságom felülkerekedett a segítségnyújtás fölé. Eldöntöttem meggyónom ezt, és máskor nem tagadom meg a segítséget.
Jézus: Drága Évikém!
A Szentírásban is benne van, a" szegények mindig veletek lesznek". Amikor egy rászoruló,vagy hajléktalan testvéred feléd fordul segítségért , a te dolgod nem az, hogy rendre urasítsd, hogy ítélkezz felette, hanem tiszta szívvel, jó szívvel adj! Nem számít mire, hova költi a pénzt, a te dolgod, hogy adj. Neki  (a rászorulónak) is majd számot kell adni eltékozolt talentumairól, de csak  Előttem, Jézusod előtt.Köszönöm eddigi nagylelkű jótékonykodásaidat.
Drága Jézus!
Most úgy látlak lelki szemeimmel, mint Szent Fausztyna festményén.Engedd meg kérlek, hogy képzeletben leboruljak lábad elé és hálából megcsókoljam Szent Lábsebeidet.
Jézus: Megengedem gyermekem.
Most pedig menj, imádjátok a Haláltusát Vívó Jézust!
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.08.19. 21 óra Imák után.
Jézus: Köszönöm imáidat.

A Szentlélek:

Drága Kislányom! Most a kivonulásról szeretnék beszélni neked.
A kivonulás emberi értelemben egy hely, vagy helyzetből való távozást jelent. Mégpedig ha mélyebbre ásunk egyfajta méltóságteljes felhangja is van ennek a kifejezésnek. A kivonulás lehet egy pozitív cselekedet, amelyben kifejeződik, hogy valamit demonstrálunk, fel akarjuk hívni a figyelmet "kivonulunk" valami cél érdekében elindulunk a jóért.
A kivonulásnak lehet negatív értelmezése, amikor valamilyen helyzetből, vagy cselekedet elől kivonulunk, mintegy tiltakozva, megfosztva a jelenlévőket, vagy a szituációban résztvevőket jelenlétünktől.
A kivonulás, jelenthet egyfajta elkülönülést a környezetünktől, amellyel tudatni kívánjuk eltérő véleményünket.
Az Ószövetségben a kiválasztott népem a Kivonulás Könyvében, ahogy olvashatjátok is, elhagyta azt a helyet, Egyiptomot, ahol szolgaságban élt, kivonult Mózes vezetésével és elindult az Ígéret Földjére.
Végül is a kivonulás szoros összefüggésben áll bizonyos elhatárolódással és kiválasztódással. Ha egy személy vagy közösség kivonul, mondjuk egy helységből, vagy egy közösség az utcára kivonul, azonnal a figyelem középpontjába kerül. Tehát, kivonulni a szó összetettebb értelmében elhatárolódást, kiválasztódást is jelenthet.
Jelen időben a kivonulást abból a szemszögből is vizsgálhatjuk,hogy a keresztény ember kivonul és elhatárolódik és Isten felé menetel. Kivonul a bűnöktől terhelt világból és ilyen szempontból, mint az Ószövetség népe, kivonul a világ zavarodottságától, kivonul és Isten országa felé, az Ígéret Földje felé menetel, amely immár a Mennyországot jelenti. A kivonulással egyszersmint elhatárolódunk a környezetünktől, hiszen a szóban is benne van ,elindulunk, kivonulunk a meglévőkből és az új felé haladunk.
Gyermekem! Mindannyiótok számára fontos ebben a korban, hogy elinduljatok és kivonuljatok a világ bűnei elől. A valódi kivonulással elhatárolódtok a bűntől és csak a Szentháromságos Istennek éltek.
Most pedig Én , a Szentlélek Isten, megáldalak a Bölcsesség Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 

Jézus bátor harcosa. 

2018. 08.31. 23 óra 50 perc. Gecemáni órában.
 
Jézus: Köszönöm imáidat!
Drága Gyermekem! Most jött el az idő, amikor sokat kell Rám gondolnod, Hozzám szólnod, rátenned kezed a betegekre.Imádkozz, hogy tanúm légy, hogy az emberek közé vigyél, hogy felhívd Rám a figyelmet! Minél többen tudjanak Rólam, imádkozz és gyógyíts!
Légy összeszedettebb és egy kicsit vedd komolyabban hivatásod, amit Tőlem kaptál.
Sok előjele van most már Második Eljövetelemnek. Vajúdik a világ, a természet, az Egyház romokban, a Hamis Próféta egyre nyíltabban vállalja az újításokat. Botrányok és nyugtalanság zilálja szét a papságot.
Nektek gyermekeim, akik szeretnek Engem Jézusukat, világítanotok kell, mert ti lesztek azok, akik a Nagyfigyelmeztetés után az Én segítőim lesztek a megtért emberek lelki vezetésében. Ezért felhívom minden gyermekem figyelmét, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert itt az idő. Úgy jövök, mint a tolvaj. Lámpásotok legyen tele, mert a Vőlegény nagyon közel jár.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és a türelem lelkével,az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
2019. 06.15. 20 óra. Imák után.
 
Jézus: Drága gyermekem! Köszönöm imáidat!
A csíksomlyói zarándoklat, a 3 napos erőltetett menet kivette erődet, de lelkileg fel töltődve érkeztél haza. Emberemlékezet óta ennyi zarándok nem volt a "Nyeregben". Szent Édesanyám hívószavára tízezrek és tízezrek jöttek. A Szentlélek ott lebegett fölöttetek és a szívetekben, pünkösdi áldásait minden gyermekemre kiárasztotta. Most kegyelmi ajándékait osztotta szét, de hamarosan, mint a lelkiismeretek  megvilágítója tér vissza hozzátok.
Újra és újra kérlellek benneteket készüljetek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.Minden perccel egyre közelebb lelketek megvilágosításának napja.
Most már nem lehettek sem gyávák, sem szemérmesek, sem közömbösek! Minden alkalmat, helyzetet, lehetőséget meg kell ragadni és tudatni  kell ezt az eseményt az emberekkel.
A Nagyfigyelmeztetés után felgyorsulnak az események. A természet vajúdik, egyre több vulkán ébred fel.Árvizek, földrengések, rendkívüli időjárás, már most jelzi, hogy az idő hamarosan betelik.
Imádkozzatok!Imádkozzatok!Imádkozzatok!
Most pedig megáldalak az engedelmesség és a tisztaság lelkével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.06. 19. Szentségimádás alatt. 17 óra 40 perc.
 
Drága Jézus! Napról napra a szent mise után Szentségimádás van templomunkban.Rendkívül hálás vagyok ezért!
Jézus: Drága gyermekem!
Földi életem során mindig veletek akartam lenni és most is mindig veletek akarok lenni. Nemcsak  Szentáldozáskor és a lelketekben, hanem valóságos jelenlétemmel az Oltáriszentségben is. Oly boldog vagyok amikor ebben a szent csendben szemléltek Engem.
Mindent elém hozhattok, örömötöket, bánatotokat, kéréseiteket. Minden imátok meghallgatásra talál, ami lelketek üdvösségét szolgálja.
A mai szentmisében Márta és Mária szolgálatáról hallottatok.
Ez a két szolgáló asszony ,Márta szolgálatában a tevékeny,  cselekvő Egyházat, Mária, aki Jézusa lábánál "issza" Ura szavait, a lelki, az evangelizáló ,a missziós Egyházat szimbolizálja. Márta a testi cselekedetek Egyházát jeleníti meg, Mária a csendes, elkülönülő, elvonuló, a világtól távol levő, másokért imádkozó Egyházat mutatja be. A jelenben a tevékeny, a cselekvő Egyház, amely mindig mutatni, felmutatni ujjá szervezni akar, akár a humanizmus álarca mögé bújva is, ellentéte a lelki Egyháznak, amely az Evangélium csendessége, az imák a hagyományok megőrzése által akar közel maradni Jézusához.
Drága gyermekeim! Jöjjetek Uratok lábához, hallgassátok az Evangéliumot, csendesedjetek el, szolgáljatok Isteneteknek, mert ha ti Isteneteket szolgáltok Ő kiegészíti és megadja nektek amire életetekben szükségetek van.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019. 06.21. Harmadik péntek. Vác. Szentségimádás alatt 10 óra 20 perc.
 
Jézus: Drága gyermekem! Most a megbocsátásról a megbocsátani tudásról szeretnék beszélni neked.
Mi is a megbocsátás?
A megbocsátás a sérelmek, fájdalmak, a megbántások elengedése, dédelgetett sérelmeink, megbántottságunk feloldása. Az elengedés, a feloldás, -kulcsszó ebben a vonatkozásban.
A megkötözöttség, a sértődöttségben való megmaradás, mint" kövek", nehéz terhek,-vannak az emberek lelkén. Ezeket cipelik akár egész életükön keresztül. Minden lelki teher ami a lelkeket nyomja, akár testi megnyilvánulásokban is megjelenhet.
A megbocsátással felszabadul a lélek, "szárnyal", szeretni és örülni tud. Kinyílik afelé az ember felé akinek megbocsátott. Az akadályok elhengerülnek a szeretet gyakorlása előtt.
Minden ember, aki meg tud bocsátani, az alázatot gyakorolja a másik ember felé.
Az alázat legkifejezőbb bemutatója Jézusotok, Én voltam, Aki a Mennyei Atya iránti szeretetből felajánlottam magam, életemet adtam értetek. Ezzel kiengeszteltem Mennyei Atyámat.
Szent szavaimban azt mondtam,- " ha ti nem bocsátotok meg felebarátaitoknak, Mennyei Atyátok sem fog megbocsátani nektek"
Ezért vetkőzzétek le a büszkeségetek "köpenyét" és Én a szeretet és az öröm és az üdvösség palástjával takarlak be benneteket.
Most pedig megáldalak az alázat és a megbocsátani tudás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
Szentségimádás alatt, Vác.  11 óra.
 
Mennyei Atya: Drága gyermekem!
A két Szent Szívről, Jézus Szentséges Szívéről és Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről szeretnék beszélni neked.
E két Szent Szívet Én alkottam, Mennyei Atyátok.
Az Én két Szent Szívem, Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve az Én Szívem.
A Szentlélek, Szűz Mária jegyese, a Szeplőtelen Szív birtokosa, tulajdona.
A Szentháromság Szíve egy, Jézus Szentséges és Szűz Mária Szeplőtelen Szívével. Ez a szeretet Szent Szíve.
A szív, a test motorja, a lélek lakhelye, minden élet a szívből indul el. A lélek a fogantatás pillanatában belép a testbe, a szív pedig teszi a dolgát, fenntartja az életet.
Minden jó és minden gonoszság a szívből indul el. A szív és a lélek elválaszthatatlanok.Ha a szív megáll, a lélek kilép a testből.
Amikor azt mondom, vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, tisztítsátok meg szíveteket, e kettő elengedhetetlenül együttműködik.
A tiszta szív tiszta lélekkel él, a tiszta lélek tiszta szívvel él.
Jézus lándzsával átdöfött Szíve és Szűz Mária tőrökkel átdöfött Szíve a fájdalomban, az áldozatban és a szeretetben egyesült Szív, amely egymástól el nem választható.
Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Mária áldott állapotában eggyé vált a szeretetben, a Golgotán pedig összeforrt a szenvedésben.
Jézus feltámadásakor pedig dicsőségesen és győzedelmesen diadalt aratott a gonoszság fölött e két Szent Szív.
Hamarosan Drága Leányom Szeplőtelen Szívének diadala megvalósul és ezzel megdicsőíti Szent Fiam Szent Szívét és beteljesíti a Szentháromság akaratát.
Most pedig megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Jézus bátor harcosa.

2019. 07.12. 16 óra 05. Lelkigyakorlat.Kunszentmárton.
 
 Jézus:Drága gyermekem! Szent gyónás után lelked hó-tiszta, kiüresítetted a lelked,mégpedig a bűntől a bűnöktől. Ez azt jelenti Szentlelkem akadálytalanul működhet benned. nincs ami szárnyalását megrövidítené, vagy megbénítaná.
A "kiüresítés " szót ismerjük mindannyian, az Én Szent Könyvemben is megtalálhatjátok," Istenségétől teljesen kiüresítette magát", emberi mivoltomban éltem az életem, kivéve a bűnt. Isteni erőmet az Evangélium hirdetése, a gyógyítások, halottak feltámasztása, ördögök kiűzése alkalmával használtam, a lelkek üdvösségéért. De szenvedéseimet, fájdalmaimat, gyötrődéseimet, mint ember éltem át, emberként tudtam örülni, nevetni, sírni.
Isten és ember vagyok. Isteni hatalmamat amikor a Földön éltem, nem tagadtam meg soha, de nem is éltem ezzel vissza, és semmilyen előnyt nem élveztem, sőt inkább megaláztam magam, mint Isten és ember.
Ezért kicsi gyermekeim, ti is üresítsétek ki szíveteket, lelketeket a bűntől, hogy Isten Szentlelkével eltelve teljesítsétek azt a feladatot, amit Isten rátok bízott.
Most megáldalak a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.07.13. 7 óra 15. Kunszentmárton. Szentséglátogatás alatt.
 
Uram! Ezt a reggeli Szent csendet szeretem a legjobban. Itt a kápolnában csak a galambok turbékolását, a madárcsicsergést, időnként egy-egy kutya ugatását hallani.
Szívem tele van irántad való szeretettel Istenem. Szükségem van Rád! Szeretlek! Imádlak! Bízom Benned!
Jézus: Drága gyermekem!
Mily nagy öröm számomra, hogy korán, mindeneket megelőzve imádsz és imádkozol. Sok vigaszra és szeretetre vágyom ebben a rideg, bűnökkel teli világban.
Ti engesztelők és mindazok, akik hűségesek hozzám, igen ti vagytok, akik "tartják a világot". A hátatokon viszitek keresztjeiteket, mások keresztjeit is hordozzátok azzal, hogy imádkoztok, engeszteltek. Sok-sok lélek fogja megköszönni közbenjárásaitokat a Földön és a Mennyben is, a Tisztítótűzben lévő lelkek is, akik hálásak minden értük mondott imáért, Szentmiséért.
Gyermekem!
Az " elengedésről" szeretnék neked beszélni.
Az " elengedés" a szó profán értelmében úgy is értelmezhető, hogy ha valamit fogunk, fogva tartunk, elengedjük, megszabadulunk tőle.
A börtönben lévő rabot is elengedik, ha büntetését letölti.
Az " elengedés" spirituálisan azt jelenti, hogy mi is elengedjük ,  a minket fogva tartó bűneinket, megkötözöttségeinket, rossz, beidegződött, rabságban tartó szokásainkat.
Elengedjük sértődöttségünket, megbántottságunkat, ezektől megszabadulva, Isten kezébe letéve bűneinket, a bilincsek lehullanak, szabaddá váltok. Amikor egy kis madárkát kiengednek a kalitkából szabaddá válik, szárnyra kél szabadságát élvezve.
Nos ti is így szárnyalhattok, ha megszabadultok bűneitektől, elengedtek minden bűnt,megkötözöttséget, sértődöttséget, megbántódást, Isten segítségét kérve a megbocsátás a kiengesztelődés, a bűnbánat gyakorlásával.
Én, Jézusotok, szívek és a vesék vizsgálója vagyok, minden lelket ismerek. Már az elengedés, a megbocsátás és a bűnbánatra való készséget is látom, a szikráját is észre veszem és nagyra értékelem.
Imáitokkal és gyónásaitokkal, a Szent mise látogatásokkal, a Szent áldozásokkal az " elengedést", a megbocsátani tudást megkönnyíthetitek.
Most pedig megáldalak Szívem minden értelmet felülmúló lángoló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019. 07. 19. Vác. Szentségimádás alatt.
 
Jézus: Drága gyermekem! Most a tévtanításokról szeretnék beszélni neked.
Ez a téma a mai ember, a mai világ a mai Egyház életében különösen fontos, jelentős tanítás.
Ezek a gondolatok az emberek hasznára, épülésére, okulására, üdvösségére valók.
A tudomány előre viszi az emberiség fejlődését, ha azt jóra használják, előre viszi az életet, legyen az egészség, közlekedés, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, hadiipar, informatika és még sorolhatnám.
 A tanítást az Egyházban a Szentlélek munkálja, a bölcsesség Lelke, Aki a Szent Biblia a szent hagyományok alapján őrzi a szentségeket, ápolja és fenntartja a Szent liturgiát. Neveli és megtartja a papságot, kitart az igazság mellett. Azonban most, az utolsó időkben a Isten Szent Lelkét kiszorította az Egyházból a megtévesztés a hitehagyás, a lázadás lelke. A sátán füstje behatolt az Egyházba. A megtévesztés nem Istentől jövő dolog! A sátán célja, hogy lelkeket lopjon a megtévesztés a tévtanítások által. Minden tan, ami nem Isten Igéjéből származik, nem a hagyományokból táplálkozik -hazugság, mert a hazugság atyjától származik.
Ezért olvassátok rendszeresen a Szentírást, hogy senki meg ne tévesszen benneteket! Tartsatok bűnbánatot, gyónjatok! Tiszta lélekkel áldozzatok, nyelvre és térden fogadjátok Szent Testemet és Szent Véremet! Kérjétek a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát!
Most megáldalak a állhatatosság és a türelem kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 
Jézus bátor harcosa.
 
 
2019.07.22.
 
Uram! Elgondolkoztam életemről, munkámról. Szülésznőként kezdtem a pályát. Fiatalokkal, csecsemőkkel foglalkoztam. Aztán sebészet, intenzív osztály, stroke-osztály, ortopédia, most pedig hospice osztály. Élet és halál. Ezt olyan végzet-szerűnek érzem.
Élet és halál...
Jézus: Drága gyermekem! Választásaid mindig szabad akaratod által történtek. Az  Isten előtt múlt, jelen és jövő együtt van. Most olyan helyre kerültél, ahol sokat imádkozhatsz beteg testvéreidért, imádkozhatsz gyógyulásukért,könyöröghetsz lelki üdvükért. Sokszor dolgozol éjszaka. Ha módod és erőd engedi, állj az ágyuk mellé és imádkozd el értük az Irgalmasság rózsafüzérét, vagy ha nincs idő erre, egy "Miatyánkot", egy " Üdvözlégyet", egy "Dicsőséget". Könyörögj értük, hogyha elém állnak, mélységes bűnbánattal a szívükben bánják bűneiket és elkerüljék a pokol örök tüzét. Sok lélek lesz ezért hálás neked, amiért megmenekül a kárhozattól. Én is köszönöm neked ezt az áldozatot, és megáldalak a szeretet, az alázat, és a kitartás lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.07.23.
 
ÉLETFELAJÁNLÁS A SZŰZANYA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZÁNDÉKÁRA
" Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk,és az egész mennyei udvar előtt, a Te Szent Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve, felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet amíg élek, minden szentmisémet,szentáldozásomat, jó cselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet, a Dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, s az összes lelkekért a világ végezetéig.
Urunk, Jézus Krisztus, fogadd életáldozatomat és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig  hűségesen kitartsak. Ámen"
Jézus: Drága kislányom!
Ez az életfelajánlás egy régen elfogadott és közkedvelt ima, amely elterjedt engesztelőim között. Ez az ima megszólít bennünket a teljes Szentháromságot és Édesanyámat, Szűz Máriát. Meghívja az egész mennyei udvart. Alkalmas arra, a rövidsége miatt, hogy naponta elimádkozzátok. Általa sok lelket tudtok menteni, a közömbös, hitetlen, a megátalkodott és a tisztuló lelkek közül.
Ajánlom neked nagy szeretettel.
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Jézus bátor harcosa.2019.08.12. Siófok.
Pont egy hete történt. Megérkezett a család, lepakoltunk, irány a stand, a Balaton part. Gyerekeim a vízben tőlem pár méterre beszélgettek egymással, férjem a parton. Én ide-oda sétálgattam a vízben és akkor elmerültem . Egy pillanat műve volt. Kiment a lábam alól a talaj. Tudok úszni, de olyan hirtelen történt... Fuldokoltam, csak nyeltem a vizet, kétszer rúgtam magam felfelé, de nem jutottam a víz fölé. Egyszer csak egy erős kéz ragadott meg, a derekamat megfogva. " Minden rendben? ". Igen,-mondtam, köhögtem, a vizet köhögtem, később, amikor felocsúdtam köszöntem meg ennek a férfinek a segítséget. Ma majdnem meghaltam! Azóta sokszor leperegtek előttem az események. Sohasem gondoltam, hogy ez velem is megtörténhet. Köszönöm Istennek és az ismeretlen férfinek, hogy élek. Azóta átértékelődött bennem sok minden. Egyedül Istené a dicsőség!
Jézus: Drága kislányom!
Ez a szörnyű eset figyelmeztetés volt neked és a környezetednek is, hogy az ember élete bizonytalan, hogy meddig tart. Egy pillanat alatt meghalhat valaki. Ezért állandóan felkészült állapotban kell lenni. Itt most a lélekre gondolok. Figyelni kell arra, hogy az ember mindig a kegyelem állapotában legyen. Sőt, nektek engesztelőknek még arra is kell vigyázni , hogy semmi tartozás ne legyen a megbánt és meggyónt bűneitek után .
Kicsi leányom! Ott voltam veled a vízben, láttam mi történik és gondoskodtam róla, hogy legyen közeledben segítség. Még nincs itt az időd, sok tervem van még veled.
Jézus bátor harcosa.
2019.08. Siófokon a szobámban.
Uram, a Hospice osztály mellett az Onkológián is dolgozom most már.
Jézus:Jobb helyed lesz kicsim, a lelked megnyugszik, békére találsz és jobban le tudsz csendesedni és több időd lesz beszélgetni Velem. Tudom éhezel és szomjazol az otthoni megértésre és szeretetre, bizony-bizony mondom neked ez a keserűség amiben lenni kell, nagy dicsőséget fog hozni neked a Mennyben. Most elégedj meg az Én mindent felülmúló lángoló szeretetemmel, látod most is lehajolok hozzád ahogy írsz, átölelem a válladat és Arcomat az arcodhoz szorítom. Vigasztalni akarlak szomorúságodban, magányodban amit akkor  is érzel,amikor nem élsz egyedül.
Megáldalak sok-sok türelemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.
2019. 08.20.20 óra 30.perc. Imák után.
 
Jézus: Köszönöm imáidat.
Drága gyermekem! Most az imáról szeretnék beszélni neked.
Sok tanítás, teológiai értekezés született már az imádságról. Mégis nem a tudomány, a leírt szavak, vagy a szépen felépített prédikációk rejtik a titkot. A kulcs, a kód, az emberi szívben rejlő, Isten iránti szeretet. Ezt egészen egyszerű, tanulatlan, iskolázatlan, teológiában, isteni tudományokban járatlan ember is ismeri. Az ima olyan kulcs, olyan eszköz az ember kezében, amellyel  Istenhez közel juthat. Az ima, gyakorlatilag a Mennyország nyelve, de a Föld nyelve is, hiszen Én Krisztusotok az idők teljességében a Földön éltem, itt Én is , a Mennyei Atyával, a Szent Angyalokkal az ima nyelvén beszélgettem.
Ez a nyelv, semmivel nem összehasonlítható, egyetemes, minden ember számára elérhető, érthető. Az ima, belépő Isten és ember kapcsolatába. Az ima lehet sokszor csak egy sóhaj, egy gondolat is és sokszor azért is elég, mert ezzel Istenhez szólsz, Rá gondolsz, Vele akarsz beszélni, Tőle akarsz kérni. Sokféle ima létezik, lehet egy fohász, rövid, hosszú imádság, kötött vagy kötetlen ima, szívima, szemlélődő ima.
A lényeg, hogy Istent keresed ezzel. Szoktátok mondani, " egy ima sem hullik a porba". Igen, még a gondolatban megfogalmazott imát is " hallja" az Isten.
Miért fontos az ima? Miért fontos az imádság?
Csak gondolj bele, Ahhoz, hogy fény legyen, működjenek a háztartási gépek, áram kell. A modern világban, hogy működjenek a számítógépek, telefonok, műholdas kapcsolat kell. Tehát valamilyen kapcsolat kell. Nos az ima az Isten és ember kapcsolatában a működés alapja, motorja és fenntartója. Ima közben, ha összeszedett vagy, csak az Isten van és senki más , imádhatod Őt, közbenjárhatsz másokért, dicsőíthetsz, hálát adhatsz, panaszkodhatsz.
Azt kell végre megértenetek, hogy az ima olyan, mint egy láthatatlan kötél, vagy létra Menny és Föld között. Az imában a Mennyország nyelvét beszéled, ahol az Isten imádják, áldják, magasztalják, dicsőítik. Ezt a nyelvet a mai ember elfelejtette, nem gyakorolja, ezért a kapcsolat megszakadt.
Dávid zsoltárait olvasva sokat tanulhattok az imádkozásról. Szeretett Édesanyám is szüntelen imában élte földi életét és szüntelenül imádkozik most is értetek.
Most azt mondom nektek, főleg kedves engesztelő gyermekeimnek, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Ne hanyagoljátok el az imát, mert a pusztító utálatosság már készen áll, hogy beüljön Isten királyi székébe. Titeket csak az ima és az ima fog éltetni és fenntartani.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.08.24. Vác. Püspökszentelésen.
 
Jézus: Ezen a csodálatos ünnepen ünnepen az egész Mennyország csendben és áhítattal figyeli a szertartást. A Mennyei Atya mosolyog, jobbján Én, Jézusotok, Szent Édesanyám, bal oldalán Szent Bernát apostol, vértanú, akinek ma a napja, őt ünnepli ma az Egyház. A Mennyei Seregek az Angyalok kilenc kara, az Égi Kórusok, valamennyien együtt énekelnek veletek. Imáitok, a megjelent papság, az elkötelezett hívek imái jó illatként szálltak fel a Mennyei Atya trónja elé. A Székesegyház és az előtte levő tér zsúfolásig megtelt. Ó mily boldogság ezt látni! Bárcsak minden szentmisén ennyi ember imádkozna!
Gyermekem! Már előre mondom, amikor választás előtt állnak majd a papok, hogy az új, modern egyház, vagy Evangéliumhoz és a hagyományokhoz hű egyház között kell majd választaniuk, ebből az Egyházmegyéből sok bátor, igaz pap fog kiállni az igazság mellett és fogja vezetni Maradék Egyházamat.
Most megáldalak a tiszta szív és a bátorság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 69
Tegnapi: 189
Heti: 701
Havi: 5 416
Össz.: 297 993

Látogatottság növelés
Oldal: Misztikus beszélgetések-nyár
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »