Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

http://uzenet.csapata.hu/kategoriak/maria-magdolna/

http://uzenet.ingyenblog.hu/kategorizalatlan/maria-magdolna

 

Szűz Mária és Szent József

2018. 12. 09, Vasárnap

A Szeplőtelen Fogantatás napján láttam, hogy Mennyei Édesanyánkat az üdvözült lelkek és az angyalok fehér liliomokkal ajándékozták meg. A Szűzanya hófehér ruhát, palástot és fátylat viselt, ami még inkább kiemelte az ő tisztaságát. Jézus szeretett édesanyja elé ment (Ő is hófehér ünnepi ruhát viselt), majd kedvesen így szólt hozzá:

„Édesanyám, Mennyei Atyám végtelen szeretetében kitüntetett téged a tisztaság legnagyobb ajándékával. Mentes voltál az áteredendő bűntől, és így méltó lettél arra, hogy Engem a méhedben hordozz. Azt akarom, hogy az emberek rajtad keresztül közeledjenek Hozzám, mert te Általam megismerted az üdvösséghez vezető utat. Így az emberiségnek nemcsak édesanyja vagy, hanem példaképe is. A nagy szorongattatás idején még sokan fognak segítséget kérni tőled. Amint ez megtörténik, akkor tudd, hogy közel lesz a te Szeplőtelen Szívednek a diadala. Győzelmed meg fogja előzni az Én második eljövetelemet. Ennek így kell történnie, hiszen írva van, hogy az Asszonynak el kell tipornia a kígyó fejét.”

 

A Szűzanya csenddel és alázattal fogadta szeretett Fia szavait. Miközben szemléltem az ő csodálatos kapcsolatukat megjelent mellettem Szent József, aki megérintette jobb vállamat és azt üzente mindenki számára:

„A karácsony ünnepe közeledik. Jézus születése és annak emlékezete a legnagyobb kegyelem az egész emberiség számára. Szűz Mária igenje nélkül ez nem jöhetett volna létre. A Fiú szegénységben született és szegényen ment fel a Mennybe testestül-lelkestül. Ám szíve örökké gazdag, hiszen istensége által egy az Atyával és a Szentlélekkel. Szűz Mária és én Isten szeretetének és kegyelmének a gazdagságában éltünk, és így élünk most is a Mennyben. Szeressétek Istent mindenekfölött és éljetek egyszerű életet! Szegények mindig lesznek a földön, ahogyan az Úr mondta. Ez azt jelenti, hogy a szegénységet nem lehet megszüntetni a bűnnel teli világban. Csak azok a szegények üdvözülhetnek, akik elfogadják körülményeiket és felajánlják Istennek szenvedésüket a lelkek megmentésére. Akik nem így élik meg, azoknak hosszú utat kell bejárni ahhoz, hogy megértsék Isten tervét. Az én életem középpontjában Isten volt és boldognak mondhattam magam, hiszen Isten önmagában elég.”

 

Mária MagdolnaJézus: Magyarország sorsát SZENTSÉGES SZÍVEMEN viselem!

2018. 12. 14, Péntek

A Szűzanya megjelent karjában a kisded Jézussal az Országház fölött. Mindketten szomorú könnyeket hullattak. Az ég angyalai körül vették őket és együttéreztek az ő fájdalmukkal. Láttam, hogy az égiek figyelme a tüntető tömegen volt. A kis Jézus fölemelte jobb kezét (tanítói kéz) és így szólt a magyar néphez:

„Gyermekeim, a Béke Királyaként szólok hozzátok. A Sátán forradalmat, polgárháborút akar kirobbantani hazátokban. Ezt az eseményt egyszerre jeleníti meg Európa több országában is, így még tovább fokozódhat a zűrzavar és a káosz. A keresztények elleni gyűlölet addig vezetett, hogy már a karácsony ünnepi előkészületeit sem tartják tiszteletben. Atyám nem véletlenül hívott titeket ismét a Szent Koronához, mert ez a korona a Sátánnak szemet szúr. Édesanyám győzelmét a Szent Korona készíti elő. Sokan akartak ártani a koronának! Ebből ismerhetitek fel igazán, hogy ki állt a tömeg mögött. Gyermekeim, imára hívlak titeket, mégpedig a rózsafüzér imádságára! A békemenetben imádkozva mentetek a Parlament elé. Most még nagyobb buzgósággal imádkozzátok a rózsafüzért. Akár egyénileg akár csoportosan imádkoztok bizony mondom nektek, hogy az imának meg lesz az eredménye. Senkitől nem kérem, hogy közvetlen a tüntetők tömegébe menjen. Országotok védelmének feltétele a ti imáitokon is múlik. Mindenki úgy segítsen a magyar nemzeten, ahogyan tud. Én minden imát meghallgatok akár otthon imádkoztok vagy akár a templomban. Áldásom veletek lesz, mert Magyarország sorsát SZENTSÉGES SZÍVEMEN viselem!

 

Mária Magdolna

 

Krisztus áldozatának eltörlése közel van

2018. 12. 25, Kedd

Egy templomban láttam magamat, ahol többen várakoztunk a szentmisére. Este volt és csak a gyertyák égtek a templomban. Olyan volt, mintha a nagyszombati liturgián vennék részt. Váratlanul a templom bejárati ajtajánál az Úr megjelent töviskoronával a fején, bíborpalástot viselt és a keresztet hordozta a vállán. Az Úr így vonult végig a piros szőnyegen egyenesen az oltár elé, ahol egy pap állt, aki kezében egy nagy misekönyvet tartott kinyitva. Jézus megállt a könyv fölött és a töviskoronáján található vércseppek ráhullottak a misekönyvre.

Jézus: „Ma a születésem ünnepe van. Miközben Egyházam megemlékezik e jeles napról, sose feledkezzetek meg arról, hogy minden szentmise az Én keresztáldozatom megjelenítéséről szól. Azért testesültem meg és éltem köztetek emberként, hogy megváltsam az emberiséget. Vérem ráhullott a misekönyvre, mert közel van az idő. Áldozatomat nemsokára megszüntetik. Az előkészületek már folyamatban vannak. Lassan és észrevétlenül fognak szemeitek előtt beteljesedni a szavaim. Európa más országaiban már érzékelhetően megmutatkozik a változás szele, és ezzel ti is hamarosan szembesülni fogtok.”

 

Mária Magdolna

Nagyobb bűn a hitehagyás, mint a keresztények üldözése

2018. 12. 26, Szerda

Szent István vértanú megjelent előttem hófehér ruhában győzelmi koszorúval a fején. Kelet felé vezetett engem, ahol számtalan keresztényt láttam vértanúként meghalni. Az ő áldozatuk olyan, mintha Krisztussal egyesülve halnának meg a kereszten. Életüket adják Jézusért, mert nem tagadják meg a hitüket. Láttam, hogy az angyalok összegyűjtik a vértanúk kiontott vérét, amelyet az egész világban elhintenek úgy, mint a kegyelem magjait azért, hogy a hit újra éledjen az emberek szívében. Szent István vértanú azt mondta:

„A vértanúk halála nem hiábavaló. Áldozatuk hatalmas kegyelmet jelent a bűnösök számára. Ez a kegyelem titokzatos módon működik, melynek célja a bűnbánat felindítása az emberek szívében. Ezt elsősorban azok tapasztalják meg, akik jelen vannak a vértanúk halálánál és aztán Isten ezt a kegyelmet kiárasztja mindazokra is, akikért a vértanúk közbenjártak. Akik Krisztusért életüket adják, azok hozzám hasonlóan meglátják az Emberfia dicsőségét az égben haláluk pillanatában.”

 

Láttam, hogy Nyugatról sötétség és homály fedte be Európát. Az Isten által megszentelt templomok (ahol az Eucharisztia valóságosan jelen van) olyanok, mint a világító tornyok a sötétségben. Szent István vértanú így szólt:

Isten szemében nagyobb bűn a hitehagyás Nyugaton, mint a keresztények üldözése Keleten. Jézus számára az emberek hitetlensége nagy fájdalmat okozott. Akik Krisztust üldözik, azok nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ám azok a keresztények, akik megtagadják hitüket, azok bűnei súlyossá válnak Isten szemében. Az Úr legnagyobb ajándéka az Eucharisztia. E szentség világosságán nem csorbíthat még a sötétség sem.”

 

Mária Magdolna

 

Az Úr nem tesz semmit, amit ki ne jelentene prófétái által

2018. 12. 27, Csütörtök

Láttam a világ több területén zajló Mária jelenéseket. Mennyei Édesanyánk jelenései olyanok a világ számára, mint a kegyelem sugarai, amelyek a bűn sötétségében világosságot nyújtanak. Ez olyan, mint amikor a vihar során a villám egy rövid pillanatra bevilágít mindent. Láttam, hogy a Szűzanya szemei mindig könnyesek, mert látja, hogy az emberiség milyen irányba halad. Hallottam a szavait, amit az emberek felé mondott:

 

„Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg! Ha az emberiség ezt nem akarja meghallani, akkor nem kerülheti el azokat az eseményeket, melyek a bűnök következményeiből fakadnak. Jelenéseim és üzeneteim a Mennyei Atya kegyelme számotokra. Az Úr oly nagy szeretettel van irántatok, hogy nem tesz semmit, amit előtte ki ne jelentene prófétái által. Amíg a jelenések tartanak, addig még van időtök változtatni az életeteken. A Föld erői megrendülnek, de az Ég kapui még nyitva állnak a kegyelemre. Az idő gyorsan rövidül, így minden időtöket jól használjátok fel. Csak azok élhetik túl a katasztrófákat, akik Istenbe kapaszkodnak és a szeretet törvényei szerint élnek.”


Mária Magdolna

 

A szülők iránti tisztelet képes elfedni a bűnöket

2018. 12. 29, Szombat

Az Úr megmutatta a földön élő családokat. Láttam, hogy nagyon kevés az a család, ahol a gyerekek tisztelettel vannak a szüleik iránt és a szülők Isten tetszése szerint nevelik gyermekeiket. A legtöbb családban széthúzás, békétlenség és állandó ellenségeskedés uralkodik, ami azt eredményezi, hogy minden széthullik. A szülők elválnak egymástól és a gyerekek is külön költöznek. Gyakran a gyűlölet és harag ahhoz vezet, hogy megszakad a kapcsolat hosszú ideig. A Sátán különösen támadja azokat a családokat, ahol jelen van a Krisztusban való hit és az Ő keresztje, mely kegyelemként tartja össze a családot. Még ha csak egy ember gyakorolja is a vallását a családjában, a Sátán ezért az egy lélekért mindent megmozgat, hogy Istentől eltávolítsa. Ez az egy lélek képes az egész családot megmenteni, ezért a gonosz vereséget szenvedhet. Ha a gonosz ezt az egy lelket megnyeri magának, akkor a család összes tagjának a lelke a kezébe kerülhet. Jézus megmutatta, hogy milyen nagy kegyelemben részesülnek azok a gyermekek (akik közben felnőnek), akik tisztelettel vannak a szüleik iránt és engedelmesek feléjük. A legnagyobb érdemet azzal nyerhetik el, ha szüleik gyengeségeit látva is szeretettel vannak irántuk és csendben elviselik a bántalmaikat. Az Úr odament eléjük és egy aranyszínű almát (kereszttel a tetején) adott a kezükbe, vagyis a hosszú élet ajándékát. Ez azt jelenti, hogy már az életükben hosszú ideig élhetnek és ezzel saját családjuk is gyarapodhat, másrészt odaát is elnyerhetik az örök életet. Láttam, hogy a szülők iránti tisztelet és a róluk való gondoskodás (időskorukat érintve) képes elfedni a bűneiket is, mert a szeretet erényének gyakorlása még a bűnök sokaságát is felülmúlja.

Jézus: „A szülők vétkei kihathatnak az utódaikra. Ez azt jelenti, hogy a szülők bűneinek szálai párhuzamosan megismétlődhetnek a család többi tagjának életében generációról generációra. Csak a szeretet köteléke és a bűnök engesztelése képes ezt a folyamatot megállítani. Aki vétkezik Ellenem, az elvész. Aki viszont megtartja törvényeimet, az élni fog. Bizony mondom nektek, hogy a család elsőszülött gyermeke hordozza tovább leggyakrabban a szülők vétkeit, ha Engem elutasít és a bűn széles útján jár. Ennek példáit szemlélhetitek a Szentírásban pl. Káin és Ábel, Izmael és Izsák történetében. Nem véletlenül kérte Atyám Mózes által, hogy a szülők minden elsőszülöttet Neki szenteljenek. Az elsőszülött (fiú) örökölte mindig a család vagyonát annak idején, ám a gyermek örökölheti a szülő természetét is. Csak az Én kegyelmem képes megóvni a gyermekeket attól, hogy a szüleik bűnös útján járjanak. A szülők rossz nevelése nem jogosít fel egyetlen gyermeket sem arra, hogy az ő példájukat kövesse. A bűn esetében inkább Istennek engedelmeskedjenek, mint az embernek.”

 

Mária Magdolna
 

 Sokan menekülnek a pótcselekvésekbe

2018. 12. 31, Hétfő

Az Úr megmutatta nekem, hogy mennyire szomorú az emberiség miatt, akik az új évet nem imádsággal és hálával lépték át, hanem szórakozással és a bűn különböző formáival. Láthattam, hogy milyen kevesen voltak azok, akik az új évet szentmisével és imával ünnepelték meg. Jézus azt mondta:

„Az emberek Nélkülem akarnak élni. Tudomást sem akarnak venni Rólam, mintha nem is léteznék. A testük és lelkük szomjazza a valódi szeretetet, de azt nem jó helyen keresik. A Sátán arra csábítja őket, hogy meneküljenek a pótcselekvésekbe. Ez a lelkek számára azért veszélyes, mert nem elégítik ki őket a világ örömei –csak egy rövid pillanatra, ami hamar elmúlik. A múlandó öröm keresése végül célként lesz kitűzve előttük, és ez gyakran az ember vesztét okozza. Isteni Szívem szomorú e lelkek miatt, akik Engem eltaszítanak maguktól.  Én az üdvösségüket akarom és nem a vesztüket. Az Általam nyújtott boldogság nem egyenlő a földi boldogsággal. Aki Bennem keresi a boldogságát, annak le kell mondania a világról. A világ élvezete ugyanis akadályt jelent a Hozzám vezető úton. Aki megtalál Engem, az rádöbben kegyelmem által, hogy egyedül csak Rám van szüksége. Én szerény körülmények között születtem a világba. Szegénységemmel azt üzentem számotokra, hogy az igazi kincs nem a világban rejlik, hanem magában az Atyámban, akivel Én egy vagyok.”

 

Láttam, hogy az angyalok összegyűjtötték az emberek imáit, amit az Úr elé vittek. Jézus az imákat kegyelemmé alakította és azoknak árasztotta ki, akik a leginkább rászorultak. Ők a következők voltak: haldoklók, balesetet szenvedők, szenvedélybetegek, újszülött gyermekek (életük áldás legyen), betegek, éhezők.

Az Úr odament egy kómában lévő idős férfihoz is, aki az egyik lelkitestvérem férje volt. Jézus lehajolt hozzá, keresztet rajzolt a homlokára és a kegyelem fénye átjárta a testét és a lelkét. Hallottam, ahogyan az Úr ezt mondta: „Ez a lélek két kegyelemben részesült: megkapta a tisztulás (bűnbánat) kegyelmét és azt, hogy gondolatai, érzelmei és a szíve Isten felé irányuljanak.” A Szűzanya ott virrasztott mellette, mint édesanya a gyermeke fölött. Másnap a lelkitestvérem elmesélte, hogy férje arcán mosoly volt a kórházban, amit előtte nem tapasztalt a kóma alatt.

Mária Magdolna

 

A Szűzanyának felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek

2019. 01. 01, Kedd

Láttam a Szűzanyát, ahogyan minden szülő és gyermek mellett jelen van a világban. Ő szüntelen imádkozik a szülőkért, még akkor is, ha a szülők nem vallásosak és nem imádkoznak. A Szűzanya minden gyermeket vezet és nem engedi el a kezüket annak ellenére sem, ha ők nem az Isten felé haladnak. Mennyei Édesanyám így szólt:

 

„Gyermekem, Isten azt akarta, hogy ne csak az Ő szeretett Fia édesanyja legyek, hanem az Egyház és az emberiség édesanyja is. Én minden gyermek életét Szeplőtelen Szívemen viselem és imádkozom a szülőkért, hogy gyermekeiket Isten tetszése szerint neveljék. Én nem teszek különbséget vallásos és bűnös gyermekeim között. Mindenkit egyenlőképpen szeretek és mint édesanya segíteni akarok nektek az Istenhez vezető úton. Vannak emberek, akik csak a haláluk után ismernek fel engem, mint édesanyjukat. A tisztítótűzben szenvedő lelkek már tudják, hogy létem számukra Isten legnagyobb ajándéka. Az abortált magzatok megvigasztalódnak karjaimban, mert édesanyai szeretetemmel pótolom földi édesanyjuk szeretetét. Szeretett Fiam minden ember édesanyjává tett engem, és reám bízott titeket, mint gyermekeimet a vallástól és bűntől függetlenül is. A szülők által nekem felajánlott gyermekek különleges kegyelemben részesülnek, amit az életük folyamán már tapasztalni fognak. A felajánlással a gyermekek élete rám lesz bízva. Az ilyen felajánlás nagy örömöt jelent számomra, mert a gyermek élete fölött nem kaphat hatalmat a Sátán. Akik felnőttként önként kezeimbe helyezik az életüket, azok fölött a Gonosz hatalma megtöretik. Gyermekem, nagy buzgósággal terjeszd az emberek felé a nekem való felajánlás nagy kegyelmeit, amit Isten azoknak készített, akik hozzám, mint édesanyjukhoz fordulnak.”

 

(A gyermekeket vagy önmagunkat felajánlhatjuk a Szűzanyának saját szavakkal vagy egy adott imával saját tetszés szerint. A gyermekek felajánlása oly értékes, hogy még a kisebb-nagyobb baleseteknél is tapasztalható Szűz Mária oltalma. Ezt saját életem alapján tanúsítom.)

Mária MagdolnaAmit a kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek!

2019. 01. 06, Vasárnap

Az Úr egy olyan szűk ösvényhez vezetett, amely ragyogó kövekkel volt kidíszítve. Ahogyan Őt követtem az úton láttam, hogy az út két oldalán olyan emberek közelednek felénk, akiket a társadalom megvet vagy egyszerűen nem foglalkoznak velük: súlyos betegségben szenvedő emberek, testi és értelmi fogyatékosok, árvák, öngyilkosságra hajlamosak, abortált magzatok, szegények, özvegyek, idősek, szenvedélybetegek. Ezek az emberek Krisztusra tekintettek egy kegyelem által és Benne találták minden vígaszukat. Az ösvény végül a Mennyország kapuihoz vezetett minket, és láttam, hogy ezek az emberek úgy lépnek be Isten országába, hogy közben egy pillanat alatt egészségessé váltak. Olyan volt, mintha a szenvedés minden jele hirtelen eltűnt volna, amiben nekik részük volt. Jézus azt mondta:

 

„Ezek az emberek megtapasztalták a szenvedés minden formáját. Haláluk pillanatában felismerték, hogy a szenvedés nem büntetés, hanem ajándék. Mindent felajánlottak Nekem és Én az üdvösséggel ajándékoztam meg őket. Láthattad kislányom, hogy a hegyi beszédemben elhangzott boldogságok hogyan teljesednek be. A Velem egyesített szenvedés nagy érdemszerzési lehetőséget ad sokak számára. A Mennyben nincsen betegség és szenvedés. Ott mindenki egészséges és fiatal, mert a lélek örökké él. Az utolsó ítélet napján a test is fel fog támadni és mindenki abban fog részesülni, amilyen életet élt a földön. Bizony mondom neked, hogy a Nagy Figyelmeztetés, a különítélet és az egyetemes ítélet során a mérce nemcsak a tízparancsolat lesz, hanem az irgalmasság testi-lelki cselekedetei is. Számtalan gyermekem megfeledkezik e cselekedetek gyakorlásáról pedig a szeretet lényege ezekben nyilvánul meg igazán. Amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek! Mindig legyetek a legkisebbek társaitok között. Ne titeket szolgáljanak, hanem ti szolgáljatok másoknak! Aki nem szolgál, az a Sátánt követi, aki megtagadta Atyám szolgálatát. Az alázatos lélek kész szolgálni, de nem ostoba módon, hanem józan értelemmel.”

 

Mária Magdolna

 

A Nagy Figyelmeztetés olyan lesz, mint a tisztítótűz

2019. 01. 10, Csütörtök

Láttam, hogy az égből olyan égi tűz hatolt le a földre, melynek hatására a földön élő minden ember a szenvedő Jézus színe elé került, aki a kereszten függött. Láttam, hogy az Üdvözítő sebei megnyíltak (testének minden területén) és abban a pillanatban az emberek szembesültek a saját bűneikkel. Sokan belehaltak, mások pedig összeroskadtak. Az egész világ az életben maradt emberek sírásától zengett. Olyan volt, mintha minden gyászba borult volna. Ez a gyász elsősorban az emberek saját lelkiállapotát fogja érinteni. Láttam olyan keresztényeket, akik a szembesülés előtt azt gondolták magukról, hogy jó úton járnak. Őket Isten megszégyenítette a bűneik leleplezésével. Láttam, hogy az Egyház tűzben lángol. Ez a tűz a Szentlélek tüze volt, ami a tisztításra irányult. Nagyon nehéz szavakkal leírni, amit láttam. Olyan volt, mintha az élő emberek átélték volna néhány percig a tisztítótüzet a földön úgy, ahogyan a tisztítótűzben szenvedő lelkek odaát. Láttam, hogy a Mennyei Atya leeresztett igazságos kardját visszaveszi a földről, és akkor megszűnt a lelkek szembesülése önmagukkal. Ezen a napon Isten irgalma és igazságossága egyszerre lesz tapasztalható.

Jézus: „Amit láttál, azt jól tartsd az emlékezetedben, mert a Nagy Figyelmeztetés alatt ez fog történni az emberiséggel. Az emberek látni fogják, hogy bűneikkel milyen sebeket okoztak Nekem. Ám minden sebem közül a legnagyobb fájdalmam a Szívsebemben rejlik. Egyházam minden tagja meg fogja tapasztalni Szívem fájdalmát. Sokan lesznek, akik azt fogják mondani Nekem, hogy jobb lett volna nekik, ha meg sem születtek volna. Akik Egyházamon kívül vannak, másképpen lesznek számonkérve,kivéve azokat, akik Egyházamból önként kiszakadtak. A katolikusok felelőssége nagyobb, mint a világi embereké, akik nem ismernek Engem és a valódi tanításaimat. Bizony mondom, hogy a Nagy Figyelmeztetés alatt nemcsak irgalmamat fogják megtapasztalni, hanem az igazságosságomat is. Aki irgalmamat kéri már az élete folyamán és őszinte bűnbánatot gyakorol, azzal Én irgalmas leszek. Aki nem kér az Én irgalmamból, az az Én igazságosságommal fog szembesülni. Az emberek át fogják élni a tisztítótüzet nemcsak a lelkükben, hanem a testükben is. Sokan azt fogják érezni, hogy ezen a napon eljön a vég –legalábbis a saját életük számára. Akik túlélik, tudni fogják, hogy az Én kegyelmemnek és irgalmamnak köszönhetik. Akik meghalnak, azok azért halnak meg, mert súlyos és halálos bűn terheli a lelküket és nem akarják megbánni a bűneiket. Lesznek olyan emberek, akik a Nagy Figyelmeztetés után a bűnben megátalkodnak. A Sátán ugyanis még nagyobb erővel fogja a lelkeket magához csábítani, hogy pillanatnyi vereségét visszalendítse a saját győzelmére. Az emberek ismét ki fognak esni a kegyelem állapotából és a bűn útjára lépnek.”

 

Megkérdeztem Jézustól, hogyha ez fog történni, akkor mi értelme van a Nagy Figyelmeztetésnek, hiszen sokan ismét a bűnt fogják választani?

Ő így válaszolt: „A Nagy Figyelmeztetés a tisztulás és az aratás része lesz, amely lerövidíti a Sátán idejét. Mindazok, akik túlélik és mégis a bűnt választják már nem mondhatják többé Felém, hogy nem tudják mit cselekszenek. Attól a naptól kezdve senki nem kérdőjelezheti meg Atyám létezését, aki mindenható. A Sátán azonban a jó magok mellé konkolyokat fog vetni, nehogy a jó felül kerekedjen a rossz fölött. Az emberek szabad akaratuk alapján dönthetnek majd Isten mellett vagy Isten ellen.”

 

Mária Magdolna


Az orvosok és kutatók csodákat tapasztalnak, ha Istent belevonják a hivatásukba

2019. 01. 18, Péntek

Láttam a világon élő kutatókat, orvosokat és mindazokat, akik a tudománynak élnek. Láttam olyan orvosokat, akik a tudomány mellett mégis hisznek Istenben és törekszenek a hivatásukba beleépíteni keresztény hitüket rejtett vagy nyílt módon. Amikor ezek az emberek Istenhez imádkoznak és tőle kérnek segítséget akár egy tudományos felfedezés vagy műtét során, akkor a Mennyei Atya lehajol hozzájuk és világosságot ad nekik abban, hogy mi a megoldás. Vannak, akik Istent kizárják az életükből és mégis felfedeznek valamit. De nem biztos, hogy a legtöbb felfedezés az emberek javát szolgálja.

 

Jézus: „A Sátán rávezette a tudósokat arra, hogy Istent kizárják a tudományból. Ezt olyan érvekkel támasztják alá, amelyek önmagukban tévesek. A gonoszság ezzel tudott igazán teret nyerni magának. De Én a rosszból is a legjobbat alakítom ki. A sok kutatás mellett létrejönnek olyan felfedezések is, amelyek az emberek javát szolgálják. Ám amint egy ilyen eredmény nyilvánosságra kerül ott terem a gonosz, aki el akarja hallgattatni az igazságot és a megoldást, mely sokak javára válhatna. Mindazok a kutatók és orvosok, akik Engem belevonnak a hivatásukba, tapasztalni fogják munkájuk során a csodákat és ugyanakkor az üldöztetést is, ami akár az életükbe is kerülhet.”

 

Mária Magdolna

 

Ismét kérem a papokat, hogy mondjanak le a vagyonukról!

2019. 01. 26, Szombat

Az Úr megmutatta, hogy a magyar engesztelés közben imáink tömjénfüstként szállnak fel az égbe. Isten a kegyelmeket oly módon árasztja szét hazánkban és a világban, miként a szél fújja mindenhova a virág porait. Láttam, hogy akik az Eucharisztia előtt engesztelnek azok esetében a kegyelmek megsokszorozódnak, mert az engesztelő imák egyesülnek Krisztus engesztelő áldozatával.

 

Jézus: „A magyar nép még mindig nem tért meg egészen. Az engeszteléssel olyan kegyelmeket esdhettek ki Tőlem, amely egy ország jövőjét is meghatározhatja. Milyen nagy örömöt jelent Nekem, amikor a szentségimádás során az Eucharisztia előtt imádkoztok! Vágyódom arra, hogy egészen az oltár asztalára helyezzenek Engem a szentségimádás alatt, hogy még jobban érezhessétek a közelségemet. A tabernákulum zárt ajtajai miatt sokak figyelme elterelődik Rólam. Ha lehetséges, akkor legalább a tabernákulum ajtaját nyissátok ki. Azt akarom, hogy a tekintetek Felém irányuljanak. A tabernákulum olyan számomra, mint a börtön, ahol elzárnak Engem tőletek. Ahol csak lehet kérjétek meg a papokat arra, hogy a szentségimádások során gyakrabban nyissák ki a tabernákulum ajtaját. Minél jobban elrejtenek Engem, annál jobban megfeledkeznek az Irántam való tiszteletről és hódolatról. Egyre kevesebben vannak azok, akik még tudják, hogy kihez térnek be a templomba és ki előtt hajtanak térdet. Merjetek közeledni Hozzám, hiszen Én szelíd vagyok és alázatos szívű. Térjetek vissza a valódi hódolat gyakorlataihoz, amelyek egyre jobban elvesznek! A világi dolgok lassan beáramlottak a templomokba, de Én még mindig ugyanaz vagyok, mert Bennem nincs változás. Ahol engednek a változtatásoknak, ott csorbul a Felém való tisztelet. Imádkozzatok, hogy az emberek szíve vissza találjon Hozzám, a szeretet királyához.”

 

Hallottam később, ahogyan Jézus ezt mondja a magyar papok felé:

 

„Natália nővér idején azt kértem a papoktól, hogy osszák szét vagyonukat a szegények között vagy mások fogják elvenni tőlük, ami a halálukat is jelentette a háború idején. Most ismét felhívom a világi papokat és a szerzetespapokat arra, hogy mondjanak le a vagyonukról és idézzék fel magukban ígéretüket vagy hármas fogadalmukat, melyet az Én jelenlétemben tettek le. Ha nem mondanak le a vagyonról, akkor nemcsak az életük vész el, hanem a lelkük is. Felszentelt fiaimat felszólítom a cölibátus fontosságára, ami elengedhetetlen az Én követésemhez. Én cölibátusban éltem a földön, és ezt a példát kérem minden római katolikus paptól (kivéve a görög katolikus papokat). A Sátánnak célja a cölibátus felfüggesztése, amely jelzi a pap küldetését. Amint a cölibátust feloldják, onnantól kezdve elszakad az a szent kötelék, amely köztem és a papok között létre jött az ígéret vagy fogadalmak letételével. E szent kötelék olyan kapocs a papok számára, amely a nehéz időszakban a kegyelmek forrását jelenti. Lesznek papok, akik továbbra is hűek maradnak Hozzám, ám nagy szenvedéseken kell majd keresztül menniük, hogy állhatatosak maradhassanak.”

 

(Hármas fogadalmat csak a szerzetespapok tesznek, a világi papok csak a cölibátusra tesznek ígéretet.)

 

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony

2019. 02. 02, Szombat

Többen elmentünk a Szent Korona elé, hogy a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén ismét felajánljuk országunkat Istennek. Az Úr korábban elmondta, hogy Mennyei Édesanyánk ünnepein különösen megnyílik az Ég a kegyelmekre. A felajánlás pillanatában láttam Jézust a kereszten, és a kereszt alatt Magyarország térképe helyezkedett el. Hazánk határai körül hatalmas felhők gyűltek össze, melyek egyre beljebb és beljebb akartak jönni. Láttam, hogy az imádság és felajánlás hatására az ellenség belső és külső támadásai kijjebb szorultak.  A Szentlélek megértette velem, hogy csakis az állhatatos imádság és áldozat által lehet a támadásokat feltartóztatni. Jézus így szólt:

 

„Az ellenséges támadások nem fognak megszűnni hazátok ellen, hiszen Édesanyám országa vagytok. Bizony mondom nektek, hogy a támadások nem gyengíteni fogják a magyar népet, hanem megerősíteni. Sokan irigylik és gyűlölik a magyarokat, mert királyaitok nagyobb örökséget hagytak rátok, mint a sajátjaik. A ti örökségetek nem evilági javakból áll, hanem szellemi javakból. Ezek a javak örökké fennmaradnak, mert az Én áldásom van rajta. Gyermekeim, az imádság fegyvere még egy hadsereg erejét is felülmúlja. Bár kevesen vagytok, Én mindig tekintettel leszek a ti imáitokra különösen akkor, amikor az a szívetekből fakad. A magyar nép rászorul minden kegyelmemre, hiszen az igazi megtérés a szívben kezdődik el. Gyermekeim, sose bizonytalanodjatok el amiatt, ha a saját közösségetekben kevesen vagytok. Egy kitartó lélek imádsága nagy hatással lehet egy nemzet sorsára is.”

 

Láttam, hogy Magyarország fölött megjelent egy olyan fa, ami egészen különleges volt. A fa törzse, ágai és gyümölcsei fényben ragyogtak. Voltak olyan gyümölcsök is, amik rossz állapotban voltak. Az angyalok a fa alá helyeztek egy edényt, aminek a közepéből tömjénfüst áradt fel (engesztelő ima) és lassan a rossz gyümölcsök átalakultak jó gyümölcsökké. Az Úr így szólt:

 

„Ez a fa Magyarország múltját, jelenét és jövőjét jelképezi. Kegyelmemnek köszönhetően nagy felvirágzás vár nemzetetek életére és a múlt rossz gyümölcsei átalakulnak jó gyümölcsökké. Azt akarom, hogy a magyar nép élete helyreálljon. A múlt sok sebet és kárt okozott a magyar emberek szívének. Elérkezett annak az ideje, hogy Magyarország a nemzetek fölé álljon. Imádkozzatok azért, hogy a magyarok Isten oldalára állva mutassanak példát Európának és az egész világnak!”

Mária Magdolna

 

Szentbeszéd hatása

2019. 02. 08, Péntek

Az Úr egy templomba vezetett engem, ahol éppen szentmise zajlott. Hallottam a pap prédikációját, amelyet a Szentlélek ihletett. A pap szavai fénysugárként áradtak szét a hívek között, akiknek a szíve megnyílt és befogadták az evangélium tanítását. Láttam, hogy a bukott angyalok őrjöngtek és arra törekedtek, hogy az emberek füleit eltakarják nehogy felismerjék az igazságot. Ám láttam, hogy az ördögök jobban rettegtek attól, hogy az emberek lelkiismerete felébred, mert az bűnbánatra indítja őket. Akiben a bűnbánat elindul, onnantól kezdve a bukott angyalok vereséget szenvednek, mert a lélek kicsúszik a kezeik közül. Ezek az angyalok mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák. Ezt olyan formában teszik, hogy az emberek figyelmét kísértésükkel a saját problémáikra vagy a világ dolgaira irányítják szentmise közben. Így a szívük bezárul és nem hallják meg azt, amit hallaniuk kellene. Az ördögök olyan alattomosak, hogy még a szentgyónás vagy szentáldozás után is megkísérlik ezt. Szomorúan láttam, hogy az ördögök sokszor sikert arattak a csapdáikkal.

 

Jézus: „A bukott angyalok készek egészen az oltárig behatolni a templomba. Bizony mondom nektek, hogy ahol Isten jelen van, oda sereglenek a bukott angyalok is, mert nekik az az érdekük, hogy az embereket Istentől elválasszák. Az ördögök különösen szeretnek rombolást okozni a szerzetesközösségekben vagy egyéb közösségekben. A bűn már mindenhol teret nyert magának. Az ember bűnre való hajlama miatt adta át a hatalmat a Sátánnak, aki evilág fejedelme. Vannak olyan felszentelt szolgáim, akik nem az értelmet helyezik az első helyre, hanem a szívet. Akik a szívükkel akarják megérteni tanításaimat, ott Szentlelkem könnyedén tud munkálkodni. Ha a szív hiányzik, akkor az megmutatkozik a beszéden is. Szentséges Szívemnek kedvesek mindazok, akik mélyebben kutatják az Én tanításaim lényegét. Egy pásztor attól igazán pásztora a nyájnak, ha tudja hogyan kell a nyáj szívét megérinteni. Ha egy pásztor elnyeri a hívek szívét, akkor a hívek együtt fognak haladni a pásztorral és nem szóródnak szét. A hívek szívét az Én igéimmel kell táplálniuk. A lélek szomjazza szavaimat és szeretetemet. Minden léleknek szüksége van a fejlődésre. A fejlődést sok minden elősegítheti, de a legnagyobb kegyelem a léleknek: egy Szentlélek által ihletett prédikáció. A Sátán azonban nem marad tétlenül. Számtalan helyen azon munkálkodik, hogy a papokat arra vezesse, hogy értelemmel beszéljenek és ne a szívükkel. Abban is megkísérti papjaimat, hogy bátran hirdessék az új reformokat és az új tanításokat. Ez a lelkek számára veszéllyel jár, mert könnyedén a széles útra léphetnek. Bizony mondom nektek, hogy könnyebb átmenni a széles útra, mint megmaradni a keskeny és göröngyös úton, amely Hozzám vezet. Pásztoraim vállán nagy felelősség van, mert ők nemcsak magukért felelnek, hanem minden lélekért is, akik rájuk vannak bízva.”

Mária Magdolna

 

Magyarországra páratlan dicsőség vár

2019. 02. 17, Vasárnap

Láttam, hogy a Mennyei Atya jobb kezét felemelte a Mennyben, és kezéből erőteljes fény áradt ki. Ez a fény kiáramlott egyenesen az országunkra, és az angyalok szüntelen Isten dicsőségéről énekeltek. Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:

„Magyarország páratlan dicsőségben fog részesülni. Ez a dicsőség már most folyamatban van. Az iszlám nép elleni harc fogja nemzeteteket fölemelni, miközben más országok elbuknak. Az iszlám azért tör Európába, hogy a kereszténységet eltörölje. Hazátoknak adtam azt a nagy feladatot, hogy a kereszténységet megvédje. Nem is tudjátok gyermekeim, hogy mennyi mindent köszönhettek Mennyei Édesanyátoknak, aki szüntelen közbenjár értetek az Én szent színem előtt. Népetek még azért él, mert van egy Királynőtök, aki nem feledkezik meg soha rólatok.”

Mária Magdolna

 

A pokol kapui napról napra kiszélesednek

2019. 02. 21, Csütörtök

Szent Mihály arkangyal a pokol kapuihoz vezetett engem, melynek bejárata nyitva állt. Láttam, hogy a kapuk egyre tágabbra nyílnak és az ördögök özönlenek fel a mi világunkba. Szomorúan kellett végig szemlélnem, hogy mennyi lélek elvész nap, mint nap. Ő erre azt felelte:

„Az Egyházban már hosszú ideje azt tervezik, hogy megreformálják Jézus Krisztus tanítását és a liturgiát. Minél több helyen valósítják ezt meg, annál szélesebbre nyílnak a pokol kapui. Az Eucharisztia jelenti a világ legféltettebb kincsét. Amint megváltoztatják az átváltoztatás szövegét, úgy fog csorbulni a többi szentség ereje is. Én folyamatosan harcolok a bukott angyalok ellen, akiknek az emberek bűnei adnak erőt és hatalmat. Isten megengedi nekem, hogy vezessem az angyalok seregeit. Ám ennek a folyamatos harcnak nem mi fogunk véget vetni, hanem a Szentháromság. Én elsősorban Istenért harcolok és aztán az emberekért. Minél többen kérik a segítségemet, annál hatékonyabban tudok értük harcolni.”

Mária Magdolna

 

Isten áldása

 

2019. 12. 04, Szerda

Éppen a vonaton utaztam, miközben a Szentlélek így tanított:

„Ha a szív egészen Istené, akkor az ember cselekedetein, megérzésein, apró döntésein is Isten áldása lesz. Ennek gyümölcse abban mutatkozik meg, hogy az élet szépen elrendeződik az ember körül és a jó megérzések visszaigazolódnak. Akinek a szívében a Mammon vagy az önimádat uralkodik, ott az élet is rosszul alakul. Áldás helyett átokká válik minden, ami kihat a személyre és annak környezetére.”

Mária Magdolna

Karácsony emléke

 

2019. 12. 05, Csütörtök

Pesten a Deák Ferenc téren sétáltam, ahol felfigyeltem arra, hogy minden a karácsonyi vásárról szólt. Semmi sem utalt arra, hogy ez az ünnep Jézus születését jelenti. A szívemben nagy fájdalmat éreztem, mert sokan nem gondolnak Istenre, Aki elküldte egyszülött Fiát a mi világba, hogy megváltson minket. Ahogy haladtam a tömegben az Úr váratlanul megjelent előttem és könnyes szemmel így szólt:

„Látod leányom, hogy a Sátán hogyan feledteti el az emberekkel az Én születésem ünnepének emlékét? Figyelmüket elvonja az igazi lényegről méghozzá hasztalan dolgokkal, ami a lelket nem felemeli, hanem gúzsba köti.”

Mária Magdolna

A lélek haldoklása

2019. 12. 06, Péntek

Csendes szentségimádás közben az Úr fölséges Királyként mutatkozott előttem. Közben láttam egy forrást, ami fölött Jézus Szentséges Szíve lobogott. Ebből a Szívből fakadt maga a forrás. Az emberek ittak a forrásból, melynek hatására lelkileg-testileg egyre egészségesebbek lettek. Az egészség mellett a boldogságuk is növekedett. Az Úr olyan emberekhez vezetett még, akik a világ élvezeteit keresték. Ettek, ittak, szórakoztak. Úgy éltek, mint ahogy a világ szelleme diktálja: Élj a mának! Láttam, hogy bár bőségesen étkeztek és élvezték az életet, mégis egyre csak soványabbak lettek. Érdekes volt ez számomra, mert természetellenesnek tűnt. De az Úr elmondta nekem, hogy a lelkük haldoklik és ezért soványak.

Mária Magdolna

A csömöri templom csodája

2019. 12. 12, Csütörtök

Egy lelkitestvéremmel a csömöri templomban történt Eucharisztikus csodáról beszélgettünk. Ugyanis itt az a csoda történt, hogy a monstranciában kettétört a Szent Ostya. Az Úr megmagyarázta a csodát:

„Egyházam kettészakadt, ezért hasadt ketté az Én Szívem is. A kettészakadás nemcsak az egyetemes egyházra vonatkozik, hanem minden egyházközségre is. A szakadás kihat a kisebb-nagyobb közösség tagjaira is. Minden közösségnek más-más küldetése van. Bizony mondom nektek, hogy a szakadás alól egy közösség sem lesz kivétel, mert az Írásnak be kell teljesednie. Igaz követőimet – legyenek hívek vagy papok – már most üldözik és félre állítják, mert az igazság hirdetését el kell némítania azoknak, akik sötétségben járnak, és nem kérnek a világosságból. Szentséges Szívemben újra és újra megforgatják a tört mindazok, akik nem akarnak hinni abban, hogy Én valóságosan jelen vagyok az Eucharisztiában. Még hány csodát adjon Atyám nektek, hogy végre elhiggyétek mit jelent számotokra az Eucharisztia, mint az üdvösség tápláléka?”

Mária Magdolna

Az ember boldogtalansága

 

2019. 12. 19, Csütörtök

Amikor utazom vagy sétálok az utcán, akkor gyakran megfigyelem az embereket. Úgy gondolom, hogy az emberek tekintete, öltözködése és viselkedése sokszor megmutatja azt, hogy milyen az életük és boldognak mondhatják e magukat ebben a világban. Miközben őket figyeltem az Úr Jézus megjelent mellettem és így szólt:

„Leányom, az emberek többsége boldogtalan, mert az életükből kizárnak Engem annak ellenére, hogy sokszor kopogtatok az ő szívük ajtaján. A boldogtalanságuk legfőbb oka nem a mindennapi nehézségeikben (testi, lelki, szellemi, anyagi gondok) rejlik. Valójában bűneik terhe alatt nyögnek, ezért nem látod őket szabadnak. Mivel nem kérnek Tőlem szabadulást, így a bűn még mélyebb boldogtalanságba sodorja őket. Az ember az igazi lelki-testi szabadulást csak Nálam nyerheti el, mert az igazság szabaddá tesz. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Bármerre mentek szabadulást keresve, ott megkötözés és rabság vár rátok. Egyedül Nálam gyógyulhattok meg igazán. A lélek csakis a Teremtőjénél találhatja meg a békéjét.”

Mária Magdolna

 

A megtestesülés kegyelme

2019. 12. 23, Hétfő

Láttam Szent Józsefet és a Szűzanyát karjában a kisded Jézussal. A szívük pulzált a szeretettől és erősen lángolt. Az Úr szívéből kiemelkedett az Eucharisztia, amely folyamatosan növekedett, vagyis egyre nagyobb lett. E jelenség közben a szentek és az angyalok a Szent Család köré gyűltek. Hallottam, hogy a szentek szíve hangosan dobogott. Hallottam, ahogyan hangos énekszóval dicsőíti a Mennyország a Szentháromságot. Éreztem, hogy az én szívem is együtt dobog az övéikkel. A szentek között megláttam Szent Ferencet és Pio atyát, akik jobb kezüket a szívükre helyezték, míg másik kezükkel a kisded Jézusra mutattak, miközben így szóltak:

„Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepe határozta meg az egész emberiség életét. Nézzétek Őt és hódoljatok Előtte, miként a három bölcs király tette! Nála alázatosabb nincs az égben és a földön. Mi többször karunkban tarthattuk a kisdedet, mert megértettük az Ő szeretetének titkát, lényegét. A boldogság legmagasabb fokát éltük meg, amikor Őrá tekinthettünk. E gyermek egyszerre Isten és ember, aki egy lett közülünk.”
Mária Magdolna 

Nagy Figyelmeztetés titka

2019. 12. 24, Kedd

A Mennyei Atya előtt jelen volt a Szent Család, mint minden család mintaképe, és mellettük állt Ádám és Éva gyermekeikkel (Káin, Ábel és Szet) együtt. A Mennyei Atya arról beszélt, hogy az Ő akarata az volt, hogy az első emberpár olyan családot alkosson, mint amilyet Szent József és a Szűzanya. Ez volt Isten eredeti terve. Csak az ember szaporodásának titka rejtve volt. Láttam, hogy a Sátán folyamatosan minden erejét beveti, hogy a családokat szétrombolja. Az Atya arról is beszélt, hogy a Nagy Figyelmeztetéskor megadja a kegyelmet, hogy a családok újra egyesüljenek. De ez csak rövid ideig fog tartani, mert az ördög nem alszik. Még az Egyház is fog kapni a szent egység kegyelméből, hogy újra talpra tudjon állni. Mondta az Úr, hogy most a szétválasztódás ideje van. A Nagy Figyelmeztetés után fog eldőlni, hogy ki marad véglegesen Isten mellett vagy Isten ellen. Az Atya így szólt:

„Ha a Nagy Figyelmeztetés nem lenne, akkor nem maradna hit a földön mire Fiam visszatér a felhőkön!”

 

Megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges a hit fennmaradása, hiszen igen sok csapás, üldöztetés és büntetés várható a Nagy Figyelmeztetés után? Az Úr így felelt:

 

„Az Én gyermekeim lelkében maradandó nyomot fogok hagyni, ami hitüket szilárddá fogja tenni. Ez egy örök nyomot jelent, ami nem más, mint az, hogy az enyéim egy pillanatnyi időre látni fogják szeretett Fiamat színről-színre. Ez keveseknek fog megadatni. Akik halálos bűnben lesznek, azok nem részesülnek ebben a kegyelemben.”

 

Ez az örök nyom kegyelme hasonló lesz ahhoz, mint amiben Szent Pál részesült a damaszkuszi úton vagy amiben az apostolok részesültek, miután Krisztus feltámadt testben megmutatkozott előttük. Az Atya arról is beszélt, hogy amikor Fia eljön a felhőkön, akkor sokakat el fog ragadni. Csak azok lesznek elragadva, akiket az Atya erre kiválasztott. Igen alázatos lelkek lesznek azok, akik megkapják azt a kegyelmet, hogy lelkestül-testestül Isten magához ragadja őket úgy, mint Illést.

Mária Magdolna

 

2020 Év

2020. 01. 01, Szerda (Hajnali 0:30)

Ismét egy újévbe léptünk. Amikor imádkoztam, az Úr megjelent váratlanul előttem és megmutatta nekem, hogy ez az év mit fog jelenteni számunkra. Láttam, ahogyan a Nap lassan lenyugodott (a naplementéhez hasonlóan) és hirtelen felváltotta a Hold, amely magával hozta az éjszakát. Miközben ezt szemléltem Jézus így szólt:

„Ebben az évben a fény és a sötétség közötti harc még élesebben meg fog mutatkozni előttetek. Minden gyermekemet arra intem, hogy tartson még alaposabb lelkiismeretvizsgálatot és gyakoroljon őszinte, mély bűnbánatot! Sok bűnötök van, amit nem vesztek észre magatokban. Sokan hagyjátok elaludni a lelkiismereteteket, melynek hangja ott él bennetek. Szent Törvényeimet még nem írtátok egészen a szívetekbe! Ne sajnáljatok az időt sohasem arra, hogy önmagatokba forduljatok és keressétek a helyes utat az imádság segítségével! Ez az év olyan eseményeket hoz magával, amelyet csak éber lélekkel lehet átvészelni. Ha nem törekedtek az éberségre, akkor könnyen el fogtok bukni. A szellemi háború most veszi igazán kezdetét. Amit eddig láttatok, az semmi volt ahhoz képest, ami most fog következni. Bizony mondom nektek, hogy kevesen lesznek azok, akik igazán ki fognak tartani Mellettem. A végső események már a beteljesedés felé haladnak. Egyes eseményeket már megtapasztaltatok, míg másokat még nem. Ettől ne rendüljön meg a hitetek, hanem ellenkezőleg, még jobban készüljetek! Az állandó készenlét fogja megadni nektek a lelki békét és a kegyelmet, hogy a megpróbáltatások nem fognak megtörni titeket. Ne kutassátok az időpontokat és az eseményeket! Aki ezt teszi, feleslegesen töri a fejét. A titok a beteljesedésig titok marad. Még választottjaim előtt sem fedem fel ezeket a titkokat, mert tőlük is azt várom el, mint mindenkitől, hogy éberen virrasszanak.”

A magyar népnek is üzent az Úr:

„Édesanyám népe vagytok, de nem tértetek meg. A számtalan szenvedés még nem volt elég nektek ahhoz, hogy szíveteket Felém fordítsátok? Országotokban sok Júdás él, akik hazátokat ellenségetek kezére adják! Magyarországnak tisztulnia kell háromszorosan is, mert bár kiválasztottak vagytok Édesanyám által, mégis bűneitek az égbe kiáltanak! Ha vezetőitek elfordítják tekintetüket Rólam, akkor küldetésükben elbuknak. Én azt akarom, hogy ez az ország az egész emberiségért engeszteljen! Oly kevesen vannak, akik hirdetni merik az igazságot. A Sátán mélyen befészkelte magát mindenhova, nehogy e nép le tudja őt győzni. Bizony mondom nektek, hogy a kommunizmus ismét megerősödött hazátokban. Imádkozzatok, nehogy a történelem újra megismételje magát! Az Eucharisztikus Kongresszus alatt Atyám tekintete rajta lesz egész Magyarországon, mint ahogyan a világ figyelme is. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.  (1 Kor 10, 12) Gyakoroljatok alázatot, és térjetek vissza az istenfélelem útjára!”


Mária Magdolna 

A Sátán kettős célja

2020. 01. 02, Csütörtök

Jézus egy templomba vezetett engem, ahol éppen az Úrfelmutatás volt. A Sátán, mint bukott angyal, egyszer csak megjelent és közel merészkedett az oltárhoz. Mély gyűlölettel nézte az Eucharisztiát, melyben jelen van Krisztus. Olyan gyűlölettel tekintett Jézusra, miként az Ő kereszthalála előtt is tette. Az Úr így szólt hozzám:

„A Sátán szellemi lény, egy angyal, akinek nincs anyagi teste. A világban bolyong mindenütt, hogy az embereket a bűnre kísértse. Mivel ő szellemi lény, így fizikai cselekedetekre képtelen. A legfőbb tevékenysége a sugallat, mellyel az emberek értelmét célozza meg. Minden szent angyal a tudás teljességét birtokolja. Mielőtt fellázadt Ellenem, a teljes tudás birtokában volt. Lázadása után ez a tudás átfordult a gonoszságba. A bűn megfertőzte akaratát, így minden erejét és tudását arra fordította, hogy kidolgozza a gonoszság minden tudományát és művészetét. Tudta, hogy Isten az embert szereti legjobban az összes teremtménye közül. Tudta, hogy Istennek a legnagyobb fájdalmat csak az emberen keresztül okozhatja. Gyermekem, a Sátán tehetetlen anyagi test nélkül! Az embernek megadatott, hogy keze és lába legyen, és ami a legfontosabb, az hogy gondolkodó lény. Az ember képes cselekedni, vagyis gondolatait, szavait tettekre tudja váltani. Érted, hogy a Sátánnak miért olyan fontos az ember? Általa képes a gonoszságát véghezvinni. A Sátánnak nemcsak az emberek lelke kell, hanem eszközként is akarja őket használni. A Sátánnak két célja van: az első a lelkek megszerzése, a második Isten megsemmisítése. A Sátán tudja, hogy Isten örökké él, hisz Ő a mindenség Teremtője. Ám tudatában van annak, hogy az Eucharisztia, amelyet egy kis Ostya alkot, azt meg tudja semmisíteni, mivel anyagból van. Ha ezt eléri, akkor a híd megszűnhet az ég és a föld között, amely az üdvösséghez vezet. Gyermekem, a Sátán mindezt megvalósítja, de csak egy bizonyos határig, amelyet Atyám szab ki neki. Én nem hagylak el titeket sohasem, hiszen csak Általam juthattok be a Mennyországba. Közel van az idő! Egyházam ismét meg fogja tapasztalni azt, amit az apostolok is megtapasztaltak halálom után, akik három napig nélkülöztek Engem. Feltámadásom azonban nagy erőt, hitet és vigaszt nyújtott nekik. Én veletek maradok a világ végezetéig. Ezt sose felejtsétek el!”


Mária Magdolna
 

A Sátán szarvai letörtek

2020. 01. 03, Péntek

Nagy belső küzdelem során (ami a szívemben zajlott) váratlanul ez a látomás tárult elém: Láttam a drága Jézust: ruhája fényesebb volt a Napnál és előtte a Sátán kényszeredetten meghajolt. Urunk dicsősége egyre csak növekedett olyannyira, hogy végül a Sátán szarvai letörtek. A Sátán elbukott és megsemmisülve ment el. Ekkor megértettem, hogy mit kell tennem. Az Úr így magyarázta el nekem a látomást:

„A Sátán, mint a hazugság atyja végül elbukik, mert az Igazság Atyja győzedelmeskedik felette. A Sátán a hazugságait csak egy ideig tudja leplezni, látszólagos eredményeket produkál, amik mögött nincsenek valódi jó gyümölcsök. Az igazság mindig igazság marad! Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.”


Mária Magdolna


 

A kereszt üdvözít

2020. 01. 08, Szerda

Láttam, hogy minden beteg ember egy kereszten fekszik, amelyre rá van szegezve a kezük és a lábuk. A mi Urunk így szólt:

„Leányom, amikor keresztre feszítettek Engem, akkor még inkább ki voltam szolgáltatva a hóhéroknak. Mozdulatlan voltam a kereszten. Ellenségeim bármit meg tehettek Velem. Mindent elfogadtam és felajánlottam. Azok a betegek, akik folyamatosan vádaskodnak, olyanok a szememben, mint a bal lator. Ám, akik csendben viselik a szenvedést és nem panaszkodnak, közelebb állnak Hozzám, mert a jobb latorra emlékeztetnek Engem. Azt kérdezted Tőlem, hogy milyen célom van velük? Hát nem tudod kislányom, hogy Én a szenvedő embereken keresztül hívom fel a világ figyelmét Önmagamra?” Azért kapják a keresztet, hogy általa üdvözüljenek.

Mária Magdolna


 

A szenvedés kegyelem és nem büntetés

2020. 01. 10, Péntek

Gyakran tapasztalom, hogy az embereknek milyen hosszú időbe telik elfogadni a szenvedést. Vannak, akik nem tudják elfogadni az állapotukat és nem kérnek segítséget. A szenvedés során mutatkozik meg igazán az ember valódi természete. Miközben elmélkedtem, az Úr a következőt mondta nekem:

„Gyermekem, a szenvedés képes formálni, javítani az ember természetét. Van, akinek hosszú idő szükséges, míg másnak rövid idő is elég. Ez attól függ, hogy ki mennyire ragaszkodik a saját akaratához. Aki erősnek látja magát, és úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, mire van szüksége, ott a gőg még igencsak jelen van. Ám aki engedi, hogy az Úr segítsen neki, ott a lélek lassan megtanulja az alázatot és a teljes ráhagyatkozást. Ilyenkor az emberi természet is megszelídül. Láthatod gyermekem, hogy mi a különbség az egészséges és a beteg ember között. Bizony mondom neked, hogy senki sem tudhatja előre, hogy az emberi élet milyen fordulathoz vezethet egy hirtelen baleset miatt. Bárkivel bármi megtörténhet és ez független a kortól, az egészséges életmódtól. Mindennap úgy éljetek, mintha az lenne életetek utolsó napja. A szenvedés sokak számára ijesztő tény. Viszont azok az emberek, akik saját akaratukat belesimítják az Én akaratomba, rádöbbennek egy idő után, hogy a szenvedés kegyelem és nem pedig büntetés.”

Mária Magdolna
 

A szeretet az egyetlen járható út

2020. 01. 18, Szombat

Vannak, akik hűségesen járnak a templomba. Áldoznak és gyónnak, mégis a szívük távol van Istentől.

Jézus: „Leányom, Előttem egyedül csakis a szív számít. Sok gyermekem van, akik igaznak mondják magukat, mégis hiányzik belőlük a valódi alázat. Az igazán alázatos ember bűnösnek tartja magát, sőt a kisebb bűnöket is nagyobb bűnöknek éli meg. Én mindig Szentséges Szívemre mutatok, hiszen a szívben dől el minden a szándéktól kezdve a tettekig. A szeretet az egyetlen járható út, amely Hozzám vezet. Aki szeret, az képes érezni. Bizony mondom neked, hogy Engem úgy tudsz igazán megismerni, ha engeded, hogy éreztessem veled a szeretetemet.”


Mária Magdolna

 

A boldogság utáni vágy

2020. 01. 22, Szerda

Jézus: Számtalan gazdag ember nem Belém veti a bizalmát, hanem a vagyonukba, ezért ők a világ legszegényebb emberei.  Ez érvényes mindazokra is, akik nem adnak Nekem helyet a szívükben. A boldogság nem abban rejlik, hogy az ember mindent megengedhet magának. Emlékezzetek, hogy mit tanítottam nektek:Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? (Mk 8, 36) Vakságban szenvednek mindazok, akik a világban keresik örömük forrását. Bizony mondom nektek, hogy a csillapíthatatlan vágy lesz az ő büntetésük. A világot azok akarják uralni, akiknek semmi sem elég. Ó, ha tudnátok, hogy a bűn milyen mélyre tudja rántani az embert, akkor ezerszer meggondolnátok, hogy melyik utat választjátok! A szeretet mindig győzni fog, mert a szeretet az egyetlen üdvösségre vezető út. Nagy kegyelemben részesülnek azok, akik a lelki szemeikkel tudják szemlélni a világot. Ők meglátják az élet valódi értelmét és célját. Ők még a kevésnek is tudnak örülni. Imádkozzatok, hogy a lelki szemeitekkel lássátok a világot és ne csak a fizikai szemeitekkel! A farizeusok nem voltak képesek megnyitni szívüket Előttem, mert önmagukban bíztak. A Törvényt csak külsőleg élték meg, miközben szívük sötétségben volt. Nálam jobban senki sem ismeri az emberek szívét. Mindennap emeljétek fel Hozzám a szíveteket, hogy Én rendelkezhessek felette. A szív a ti lelketek szimbóluma. A szívetekben van a szabad akaratotok forrása.”


Mária Magdolna


 

Zűrzavar, káosz

2020. 01. 24, Péntek

Imádság közben a következőt láttam: Apa fia ellen, a lány anyja ellen, a szülők egymás ellen, a papok és a püspökök, valamint a politikai vezetők is egymás ellen harcoltak. Még az ég és a föld is egymás ellen voltak. Egy hatalmas küzdelmet láttam, ahol mindenki kardot ragadott a másik ellen. Hatalmas zűrzavar, káosz uralkodott a harc során. De láttam egy reménysugarat. A nagy tömegben egy-egy ember térdre borult, letette a kardját és azt mondta: „Elég volt! Én Isten akaratát akarom követni és nem a saját akaratomat. Egyedül Istenben bízom. Legyen minden az Ő akarata szerint!” Ezek a lelkek igazi alázatot mutattak, és Isten fényével körülvette őket. Közben a többiek a saját vesztükbe rohantak.

Jézus: „Leányom, ekkora káoszt, zűrzavart még nem látott az emberiség. Amint láttad, még a természeti erők is egymás ellen lázadnak. Mindennek oka nem más, mint az, hogy a bűn sokasága az egekig emelkedik. Én nem békét hoztam nektek, hanem kardot. Sokan félreértik szavaimat. A kard titka a szeretet. Akik a saját igazukat akarják igazolni elbuknak, mert csak egy igazság van, ami egyenlő az Én személyemmel. Akik kardot ragadnak kard által vesznek el. Akik megadják akaratukat az Én akaratomnak, azokat Magamhoz emelem. Gyermekem, mindig voltak nagy ellentétek a történelemben. De most ez az állapot a tetőfokára jutott. Hamarosan ennek véget vetek, különben nem maradna meg egy hűséges követőm sem. Csak egyedül Hozzám ragaszkodjatok, mert akkor nem fogtok csalódni.”

Mária Magdolna


 

Az Én igám a SZERETET

2020. 01. 26, Vasárnap

A szentek gyönyörű ruhát viseltek, fejükön ott ékeskedett a glória és lábuk alatt rózsaszirmok hevertek. Az egyik kezükben a Szentírást tartották, míg a másikban az életük könyvét. Láttam egy utat, amely rózsaszirmokkal volt beborítva. Láttam a mi feltámadt Urunkat, ahogyan az úton haladt felém. Az Úr vállán ott volt a világ keresztje. Magamban azt kérdeztem: Hogyan lehetséges az, hogy Jézus nem roskad össze a kereszt alatt? Ő kedvesen ezt válaszolta:

„Leányom, a szeretet járja át lelkem és testem minden részét. A szeretet ad igazi erőt Nekem. Emlékezz arra, hogy mit mondtam:

 

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű (Mt 11, 28-30).

 

Leányom, az Én igám a SZERETET, ezért mondtam, hogy édes és könnyű a terhem. A bűnt csak a szeretet képes legyőzni. Bizony mondom neked, hogy az igaz szeretet természetfeletti ajándék. Erre a szeretetre eljutni csak a kegyelmem által lehetséges. Azt kérdezted, hogy miért nem roskadok össze a kereszt alatt? Kicsim, feltámadásom által legyőztem a bűnt és a halált, ezért nem a kereszt súlya kerekedik felül rajtam (amikor háromszor is elesett a keresztúton a bűn súlya miatt), hanem Én emelkedek a kereszt fölé a szeretetem által. Lelketek békéjét csak Bennem találhatjátok meg. Gyermekem, aki igazi életszentségben akar élni, az a szentek példáján keresztül tud a leghamarabb megszentelődni. A szentek életében megnyilvánult kegyelmem ereje. Ha az ő életüket olvasod, akkor láthatod a példájuk alapján, hogy hogyan tudták az evangéliumot megvalósítani a tetteikben. A szenteknek is volt élő példaképük, akiket hűen követtek. A mostani korszakban a legtöbben azért járnak széles úton, mert nincs igazi példaképük, tehát nincs, akire felnézhetnének. Sokszor felteszed Nekem a kérdést, hogy vannak-e a 21. században is akkora szentek, mint az előző évszázadokban? És hogy hol vannak ezek a szentek, miért nem lehet hallani róluk? Leányom, ez a kor más, mint a többi. Mindenkit elhallgattatnak kivétel nélkül. Az igazi szentek most rejtekben vannak, még a közvetlen környezetük számára sem nyilvánvaló, hogy ők mély életszentségben élnek. Mivel nem ismeritek őket, így a legtöbb ember figyelme a látnokokra, prófétákra irányul. Igen, ők is az Én választott gyermekeim. Ám, akik ki vannak választva arra a nagy feladatra, hogy továbbítsák üzeneteimet az emberek felé, igen alázatosnak kell lenniük, hogy el ne bukjanak. Csak az igazi alázat mentheti meg őket az ördög csapdájától, aki azon munkálkodik szüntelenül, hogy hogyan buktassa el és szégyenítse meg őket. Vannak, akik már elbuktak. Csak a gőg nem engedi felismerni bennük a bukásuk tényét. Gyermekem, a szentek az Egyház oszlopai voltak. Nevük örökre fel lett vésve a Mennyben és a földön is. Minél jobban elmélyülsz a szentek életének olvasásában, annál jobban megismersz Engem.”

Mária Magdolna


 

A koronavírus

2020. 01. 30, Csütörtök

Láttam a koronavírus áldozatait. Kínában az utcákon rengeteg halott test feküdt. Láttam, hogy a vírus olyan erős, mint annak idején a pestis vagy a kolera járvány volt. A Szűzanya könnyes szemekkel hajolt le a halottakhoz, és közben így szólt:

„Gyermekem, ezt a vírust mesterségesen hozták létre. Kína nagy ellenfelet jelent egyes országoknak, ezért ezt a fegyvert vetették be ellene. Sok ártatlan áldozata van a vírusnak és bizony mondom, hogy ez a vírus el fog terjedni Európában is. A vírusnak egyelőre nincs ellenszere. Lesznek olyan emberek, akik feltalálják a vírus ellenszerét, de már késő lesz. Imádkozzatok, mert ez csak a kezdet!”

 

A Szűzanya elvitt egy olyan helyre, ahol különböző növényeket láttam. Erre ő így szólt:

„Leányom, amit itt látsz, az mind gyógynövény. Elérkezett az idő! Minden gyermekemet felszólítom arra, hogy gyűjtsenek otthonukba gyógynövényeket, amelyekből teát is készíthetnek. Annak idején mindent lediktáltam nektek (más választottjaimon keresztül), csak utána kell nézzetek. A gyógynövények lesznek a ti igazi ellenszeretek a járványok, vírusok ellen. Mennyei Atyátok tudta előre, hogy melyik növénynek milyen szerepe lesz a ti életetek védelmében.”

Mária Magdolna 

Távozzatok Tőlem

2020. 01. 31, Péntek

Ma ezt az evangéliumi részt olvastam. Sokszor nem értettem, hogy Jézus mire értette ezeket a mondatokat:

„Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ki démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? De akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! (Mt 7, 22-23)

Az Úr váratlanul megjelent előttem és mielőtt felelt a kérdésemre, különböző helyekre vitt el engem. A következő szektákba volt betekintésem: jehova tanúi, baptisták, adventisták, pünkösdisták, hit gyülekezete, szcientológia, new age, metodisták stb... Láttam, hogy a vezetők kezükben tartották a Szentírást, majd különböző karizmákat gyakoroltak a híveik felett. Mögöttük egy piros függöny volt, egy színpad, amely tele volt ördögökkel. Láttam, hogy a bukott angyalok mozgatták a szálakat észrevétlenül. Jézus így szólt:

„Bizony mondom neked, hogy ők nem a Mennyei Atyám akaratát cselekszik. A Szentírásból olyan mondatokat emelnek ki és magyaráznak félre, amelyek az emberek füleit csiklandozzák. Ha megnézed a gyülekezetek pásztorait, akkor láthatod, hogy a legtöbben nem élnek életszentségben. Természetesen vannak kivételek, akik valóban életszentségre törekszenek. Minden ilyen vallás mögött a Mammon rejtőzik. Számtalan szekta erőszakosan próbálja téríteni az embereket, mert szándékai mögött érdekek vannak. Az ördögök karizmákkal ruháznak fel egyes embereket, hogy a híveiket meggyőzzék vallásuk hitelességéről. Álcsodák történnek ezeken a helyeken, ahol az emberekre nem valódi szabadulás vár, hanem még több lánc. Ő reájuk mondom, hogy nem ismertelek titeket, hiszen ők Egyházamat megvetik. Tanításaimat pedig félre dobják kedvük szerint. A szenvedést elutasítják, és közben csak a dicsőségre vágynak. Ám nem tudják, hogy a dicsőség helyett a kárhozat tüze vár rájuk.”


Mária Magdolna

Emlékezzetek Szent Péter könnyeire!

2020. 02. 02, Vasárnap

Láttam Szent Pétert egy hófehér köpennyel a vállán, melynek szélein aranyszegélyek voltak. Láttam egy nyájat, ami szétszéledt, mert pásztor nélkül volt. Az Úr és Péter között egy beszélgetés zajlott, mégpedig az Egyházról. Jézus azt mondta:

„Péter, te láttad az Egyház múltját, jelenét és jövőjét. Az Egyház örökké fennmarad, mert örök alapokra van helyezve. Én soha nem hagyom el Egyházamat, még a legborzalmasabb események alatt sem, mert megígértem, hogy a világ végezetéig veletek maradok. Minden, ami történik, az meg van jövendölve. Minden szóról szóra be fog teljesedni, ami a Jelenések könyvében le van írva. Halálom után te és az apostolok ijedtetekben elrejtőztetek, mert pásztor nélkül maradtatok. De feltámadásom hitet és erőt adott nektek. Megengedtem, hogy nyájam most szétszéledjen, hogy kiderüljön ki az, aki hűséges Hozzám és ki nem. A leghűségesebbek elfogják nyerni méltó jutalmukat, vagyis Engem. A megátalkodottak pedig elnyerik méltó büntetésüket. Én irgalmas vagyok, de igazságos is. Ítéletem alól senki sem futamodhat meg.”

 

Szent Péter mélyen meghajolt az Úr előtt, elfogadva ezzel az Ő akaratát, majd felém fordult és így szólt: „Igen súlyos számonkérésben lesz részük azoknak a személyeknek, akik nagy felelősséget vállalnak az Egyház vezetésében, legyen szó klerikusokról vagy világi hívekről. Az ő küldetésük nemcsak evilági, hanem természetfölötti is, mert Isten bízta rájuk a feladatokat.”

Szent Péter rám terítette a köpenyét, és azt mondta: „Ezt a köpenyt Jézustól kaptam ajándékba a bűnbánatom jeleként. Egész életemben maradandó nyomot hagyott rajtam, hogy háromszor is megtagadtam Uramat, Istenemet. Az őszinte bűnbánat gyakorlása fölemeli az ember szívét Istenhez. Az első igazi egyesülés Istennel a bűnbánat alatt történik, ahol a lélek megtisztul. A második tökéletes egyesülés a szentáldozásban történik, ahol a lélek engedi betölteni magát Isten szeretetével és kegyelmével. A bűnbánat természetfölötti ajándék. Az ember csak Isten kegyelme által tud a vétkei fölött bűnbánatot tartani, mert önmagától képtelen. Jézus előre imádkozott értem, mert tudta, hogy megtagadom Őt. Az Ő imája által nem a halálba menekültem, mint Júdás, hanem az Ő szerető karjaiba, ahol meggyógyultam a bűnbánat könnyein keresztül. Júdás nem szerette szíve mélyén Jézust, míg én az életemet is odaadtam érte. Nem tartottam méltónak magam arra, hogy úgy legyek keresztre feszítve, mint Ő, ezért kértem, hogy fejjel lefelé legyek a kereszten, amelyen meghaltam. Júdás az öngyilkosságot választotta, mert kudarcot vallott a terve. Nem akart mást, csak meggazdagodni a földön. Szégyenében nem Istenhez fordult, hanem önmaga elől menekült, így az ördög kezére került. Mindezt azért mondom el nektek, hogy csak Istenbe kapaszkodva élhetitek túl a kudarcaitokat. Végül ráfogtok döbenni, hogy Isten önmagában a mindeneteket jelenti.”

Mária Magdolna


 

Tisztítótűzben szenvedő lelkek a bűnbocsánatról

2020. 02. 07, Péntek

Láttam, hogy a gyóntatószék fölött ott lebegett Jézus Szentséges Szíve, amelyből vér és víz áradt. Láttam, hogy ez a kegyelem nemcsak a bűnbánó lélekre hatott ki, hanem magára a felszentelt papra is. A bűnbánó lélek megtisztult, és megújult erővel hordozta tovább keresztjét. Érdekes módon a pap is valamiképpen tisztult, és minél jobban megnyitotta a szívét, annál jobban be tudta tölteni a Szentlélek bölcsessége és szeretete azért, hogy jótanácsokat tudjon adni a többi léleknek is. Láttam, hogy a gyóntatószék előtt megjelentek a tisztítótűzben szenvedő lelkek, akik így szóltak:

„Nem is tudjátok, hogy mekkora ajándék nektek a bűnbocsánat szentsége, ahol Jézus Krisztus drágalátos vérében fürdik a lelketek. Mi szenvedő lelkek nem éltünk igazán ezzel a lehetőséggel a földi életünkben. Nem gondoltuk, hogy a lelkünk itt nyer igazán szabadulást a bűnök sokasága alól. Ó, áldottak mindazok az emberek, akik megbecsülik ezt a szentséget, és rendszeresen járulnak szentgyónáshoz. Ám jól jegyezzétek meg, hogy igazán őszinte szívvel kell bűnbánatot tartanotok, mert Isten színe előtt vagytok a bűneitek felsorolása során! Töredelmes szívvel kerüljétek a kísértésre vezető alkalmakat! Ha lazán veszitek a bűneiteket mondván, hogy még van idő, majd újra meggyónjátok, akkor igen rossz úton haladtok. Jézus azt mondta: „Menj és többet ne vétkezz!” Tehát akarjatok változni, és ezt ne csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítsátok Isten felé.”

 

Az Istenhez hű angyalok is jelen voltak a gyóntatószék körül és így szóltak: „Nincs az az emberi értelem, amely képes lenne felfogni, hogy micsoda misztériumnak vagytok a részesei, amikor a szentségek kegyelmi ereje körülvesznek titeket. Mi angyalok szent irigységgel szemléljük, hogy ti hogyan egyesülhettek Krisztussal a szentgyónás és a szentáldozás során. Mi egyszerű szellemi lények vagyunk és nem részesülhetünk e kegyelemből, mint ti, akik anyagi testben vagytok. Mivel Krisztus emberré lett, ezért tökéletesen egyesülhettek vele, mint test a testtel és lélek a lélekkel. Az egyesülés célja, hogy eggyek legyetek Őbenne. Ó, bárcsak megértenétek, hogy milyen hatalmas ajándék számotokra, hogy Jézus egy volt közületek, hogy végül önmagát adhassa táplálékul nektek, vagyis a ti üdvösségetekért.”

Mária Magdolna


 

Az igazi engesztelés a szívben kezdődik

2020. 02. 08, Szombat

Szentségimádás közben az Úr így szólt:

„Az igazi engesztelés a szívben kezdődik el. Az engesztelés azt is jelenti, hogy folyamatosan meg kell térnetek. A megtérés nem megy egyik pillanatról a másikra. A megtérés egy egész életen át tart, mert a próbatételek a halál órájáig nem szűnnek meg. Aki azzal dicsekszik mások előtt, hogy mennyit imádkozik és böjtöl, bizony mondom nektek, hogy nem kedves Előttem. Az igazi engesztelő rejtekben végzi a felajánlásokat és lemondásokat, mert megelégszik annak tudatával, hogy elég neki, ha csak Én látom. Az emberi szívnek igencsak meg kell tisztulnia, hogy aztán igaz szívvel-lélekkel engesztelhessen. Gyermekeim, sokszor szeretnétek megfejteni az engesztelés valód titkát és lényegét. Pedig nem kell mást tennetek, minthogy Rám nézzetek és elmélkedjetek az Én szenvedéseimen, amit értetek vállaltam. Ártatlanul vállaltam magamra az engesztelés áldozatát, mert nagy volt a ti lelketek ára. Az engesztelés nemcsak önmagatokért van, hanem mások üdvösségéért is, mert a szeretet így válhat teljessé. A szeretet nem lehet önző. A szeretet elsődlegesen mások javát akarja. Gyermekeim, ha a szívetek nem kész arra, hogy önzetlenül szeressen, akkor nem jó úton haladtok. Az engesztelés a jóvátételt jelenti, méghozzá a bűnök jóvátételét. Ne gondoljátok, hogy a feloldozás után nincs más teendőtök! Vannak, akik nem figyelnek oda az elégtétel fontosságára. Ha az elégtételt elvégzitek, akkor utána gyakoroljatok jócselekedeteket. A szeretet a jótettekben mutatkozik meg. A szentek is akartak a szeretetben növekedni, ezért tették a jót, mert tudták, hogy tettek nélkül nincs lelki fejlődés az életszentség útján.”

Mária Magdolna

 

A tétlenség

2020. 02. 09, Vasárnap

Az Úr megmutatta nekem, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik tétlenségben élnek és jól érzik magukat ebben az állapotban. Láttam, hogy az ördög megkísértette őket, és ezek a lelkek könnyedén engedtek a bűn csábításának. Nem volt semmi akarati erejük arra, hogy ellent mondjanak a kísértésnek. Jézus így szólt:

„A tétlenség nagy úr ebben a világban. A fiatalok különösen ki vannak téve ennek az állapotnak, ezért keresik a világ élvezeteit és rontják el a saját jövőjüket. A tétlen embernek a sátán ad munkát. Bizony mondom nektek, hogy nem elegendő az imádság az ilyen kísértések legyőzésére. Az ima mellett az értelmes munka ad igazi célt a léleknek. Szent Benedek nem véletlenül használta ezt a jelmondatot: „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” A munka segít lekötni az ember figyelmét, míg az ima lelki táplálék. A munka a javatokat szolgálja. Aki unatkozik, az nem tud mit kezdeni önmagával. Ezek a lelkek könnyű prédát jelentenek a gonosz számára. Mindig törekedjetek arra, hogy értelmes munkával foglaljátok le magatokat különösen, amikor otthon vagytok. A gonosz otthonotokban támad a legjobban titeket, hiszen legtöbbször csak ott lelhettek igazi nyugalomra. Én élő példát adtam arra, hogy magam is munkával kerestem a kenyeremet, mielőtt hirdettem az örömhírt.”

Mária Magdolna


 

A jólét a lélek lanyhaságához vezet

2020. 02. 11, Kedd

Jézus: „Gyermekeim, a jólét a lélek lanyhaságához vezet. Én nem sajnálom tőletek, ha szép otthonotok van, ha bőségben éltek és nem kell aggódnotok az anyagi gondok miatt. Ám ti se sajnáljátok Tőlem az időt, hogy hálát adjatok Nekem a gondviselésemért. A jólét igen veszélyes is lehet, mert a lélek figyelmét nem Felém irányítja, hanem a világ felé. Ám az ember természetében ott van, hogy semmi sem elég neki, ezért még többet akar. Ezt a kísértést csak az győzheti le, ha Belém kapaszkodtok. Gyermekeim, a világ legnagyobb harca ez: „Melyik úrnak akartok szolgálni? Istennek vagy a Mammonnak?” Vannak, akik azt hiszik, hogy Engem szolgálnak, de szívük mégis a Mammoné. Foggal körömmel ragaszkodnak a vagyonukhoz, és nem képesek lemondani róla. A pénz egyeseket megrészegít. Ó, gyermekeim, a világ egyetlen értelme a szeretet, nem pedig a gazdagság. Láttatok valaha is olyan gazdag embert, aki valóban boldog volt? Láttátok, hogy ők testileg, lelkileg és szellemileg egészséges emberek? Természetesen vannak kivételek, akik bár gazdagok, mégis a szívükben Én vagyok az első. Lázár nagyon szeretett Engem, és nem ragaszkodott semmihez, ami evilágból való. Igen nagy kegyelem kell ahhoz, hogy valaki Lázárhoz hasonlóan tudjon élni. Aki azt hiszi magáról, hogy ő olyan, mint Lázár, akkor már elbukott. Aki önmagát jó embernek tartja, az már rossz úton halad, mert egyedül csak Isten a jó.”

Mária Magdolna


 

Lesz-e valaha engesztelő kápolna?

2020. 02. 15, Szombat

Amikor az ördög kísért minket, akkor gyakran elbukunk. Ma Jézus ezt mondta:

„Miért nem hívtok Engem a kísértés idején? Sokan azért buknak el, mert megfeledkeznek Rólam. A magatok erejéből sosem fogjátok legyőzni a gonoszt. Nélkülem nem tudjátok a kísértéseket elhárítani. Csakis az Én erőmmel – amely a nevemben is jelen van – lesztek képesek a kísértéseken felülemelkedni.”

Kútvölgyi kápolna, engesztelés

 

Láttam a Szűzanyát, ahogyan letérdelt az Eucharisztia előtt és mély imádságba merült. Jobb oldalról megjelent Natália nővér, aki Édesanyánk mellé térdelt, bal oldalról pedig Regőczi István atya csatlakozott. Gyönyörű és megható pillanat volt, ahogyan ők együtt imádkoztak a Szűzanya oldalán. Az Úr, mint a Királyok Királya mutatkozott előttünk és kezében tartotta a Földet, amely aranyban fénylett. Jézus így szólt:

„Az Én királyi uralmam ideje közel van. Királyságom mindenekfölött való, tehát mindennél elsődlegesebb. A Föld meg fog újulni az eljövetelem során.”

 

A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője mély szeretettel így szólt:

„Szívem minden kívánsága az, hogy az emberek szívében Jézus legyen a király. Eljön az az idő, amikor Ő fog uralkodni az emberek szívében. Akkor az emberek osztatlan szívvel fogják viszonozni szeretetüket Fiam iránt. Jézus a Mennyben már uralkodik, de uralma a Földön is meg fog valósulni.”

 

A szívemben szomorúan feltettem a kérdést, hogy lesz-e engesztelő kápolnánk valaha is a Normafánál úgy, ahogyan a Szűzanya kérte annak idején Natália nővéren keresztül. Mennyei Édesanyám arcán fájdalom volt, de ugyanakkor a szeretet sugárzott rajta, miközben azt mondta:

„Az engesztelő kápolnára nem nekem van szükségem, hanem nektek. Isten értetek és az emberiség megmentéséért nyilatkoztatta ki ezt a kérést általam. Bárhol engesztelhettek: a munkahelyeteken, az iskolában, utazás közben, egy szerzetesrendben vagy az otthonotokban is. Az engesztelés lelkisége akkor tud tovább bontakozni, ha van egy hely, egy templom, ahol ez a lelkület középpontban van és ahol a gyermekeim összegyűlhetnek. Magyarországnak égetően szüksége lenne saját alapítású szerzetesrendre! Egy szerzetesrend képes felemelni egy egész országot. Jelenleg az én magyar népem nem fogad el engem királynőjének, sőt gyűlölettel beszélnek rólam. Magyarország még nem alkalmas arra, hogy királynői mivoltom előtt meghajoljon. Tisztulás vár hazátokra. Imádkozzatok, mert a tisztulásnak több fázisa is van és nem mindegy, hogy hogyan fog a tisztulás végbemenni. Ne féljetek, mert Isten mindig gondoskodni fog arról, hogy legyenek engesztelő gyermekei a Földön, akik különösen a rejtekben élnek!”

 

(A pálos rendet jelenleg a lengyelek tartják fenn. A Szűzanya elfogadja az Egyház többi szerzetesrendjét is, de egy magyar alapítású rend különleges kegyelmet jelent hazánknak, amit annak idején a pálosok be is töltöttek.)
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 189
Heti: 674
Havi: 5 389
Össz.: 297 966

Látogatottság növelés
Oldal: Égi Kegyelmek Zápora - tél
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »