Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

ELJÖVETELEM A KÜSZÖBÖN ÁLL!

Nagyböjt, 1999. március 3.

Uram?

ÉN VAGYOK ….naha lishbu firü nabish khaleh shbekh nirü malekh bissä, mbarakh abshan khedir lah coghar. 1

Én vagyok a te Szabadítód, a te Mindened, a te Mennyországod! Áldott, aki befogad engem! Az én békémet adom neked! Ś Én, Jézus, megáldalak téged. Csodálatos dolog azt látnom, hagy teljesen rábízod magad az én hatalmamra, de gyűlöletes lenne szememben, ha ezt megszokásból tennéd és nem a kegyelemben bíznál. Látod, mennyire felismerhető isteni jelenlétem, amikor veled beszélek?

Vassula! Hallgasd meg és írd: “A ti megmenekülésetek a megtérésben és a békességben van.” Ez volt egyik mondanivalóm, amit közölni akartam veletek az elmúlt években. Csakhogy annak viszonzásaképpen, amit a Vőlegény felkínált nektek, Ő még mindig ellenségességet és megvetést kap. 2 Ezért kiált így:
“Eljövetelem a küszöbön áll! Készüljetek fel arra, hogy kegyelemben fogadjatok engem, amíg a kegyelem még az ajtótok előtt áll! “

Közömbösségedben azonban, nemzedék, megnövekszik és egyre gőgösebb lesz benned a sötétség.
Az én világosságom fényesen ragyog, de a te sötétségedben, nemzedék, senki sem látja. Íme eljövök, hogy megvilágosítsam félelmetes éjszakádat, de Szentlelkemet te mind a mai napig sem tiszteled. Mindazzal töltekezel, nemzedék, ami nem szent, és ez utálatos szememben. Hallasz követekről, akiket én küldök, és hálád jeléül a magasba emeled kezedet, dicséreteket mondasz nekem azért, mert elküldtem őket hozzád mint a “Magasságbeli követeit”, hogy nálad legyenek. Ahelyett azonban, hogy megfontolnád Szavaimat, hagyod, hogy szenzációéhséged győzzön állhatatosságod felett. A Szentírás szerint ilyen az álmából felriasztott ember, aki még félig alszik, amikor ébresztgeted, és hiába szólsz hozzá, mert nem érti, miről beszélsz. Szíve olyan, mint a törött korsó, nem fogadja be, amit mondok, majd balgán hagyja, hogy félrevezessék. Ezért támasztott a Sátán oly sok hamis prófétát, akik majmolják tanításomat és isteni tetteimet. 3 Közületek sokan olvasnak olyan írásokat, amelyek nem tőlem, hanem az emberektől valók, és az ördög hamisítványai. Ítéletet fogok mondani azonban minden rejtett cselekedetről, a jókról és a rosszakról.

Kezdettől fogva hirdetem: “Jöjjetek hozzám, akik ebben a pusztaságban vándoroltok és fedezzetek fel engem, a ti Háromságos Isteneteket!” Látjátok, hogy nem zárom be az ajtómat, felszólításaimat mégsem veszitek figyelembe, és nem tisztelitek. Nem hoztak gyümölcsöt gyakori látogatásaim, melyeket választottammal együtt tettem nálatok, hogy közvetlenül lábatok elé tegyem megmentő szeretet-himnuszomat, megújítsak benneteket és helyreállítsam düledező házamat.

Így szóltam egyesekhez közületek: “Megvonom tőletek látogatásaimat, mivel úgy tűnik, közömbösen fogadjátok kérésemet, és ti magatok nem sokasítjátok meg választottam fáradozásának gyümölcsét az evangelizáció révén. ” És így is tettem. Ez a megvonás egyébként a ti megerősödésetekhez szükséges. Ez az az óra, amikor meg kell fogni a sarlót, és buzgón kell aratni! Arassátok le annak termését, amit nem ti vetettetek el, és megáldalak benneteket.

Vassula, fogadott gyermekem! Tudd, hogy mi 4 állandóan melletted vagyunk, és szeretetteljes egységünkben formálunk téged. Én merítettelek bele a szájamból fakadó tiszta forrásomba 5, hogy az bölcsességet tanítson neked, itasson át velünk, hogy jobban megismerd Háromságos istenségünket.

Egyébként ki adhatta volna meg ezt a nyugalmat, a léleknek ezt a szabadságát neked? Ki boríthatott volna be zafírokkal téged? 6 És elvonva téged a teremtményektől most ki pihentet meg karjaiban? Én küldtelek kezdettől fogva, királyi bőkezűséggel, mielőtt tiszta forrásom vize megszáradt volna rajtad, hogy légy a nyomorúságosok és a szegények között. Az én forrásomban keltek életre hajtásaid, és Mózeshez hasonlóan, akit felhőbe takartam téged két karomban tartva szent szemlélődésbe takartalak, mialatt lelkedet és elmédet isteni magasságokba {az Istenbe) emeltem.

Jóakaratomban és szeretetem kimondhatatlan leereszkedésében olykor megadtam, hogy pillantást vethess a boldogító látomásra.
Hogy örömet szerezzek neked, láthatóvá tettem magam rajtad, egyszer áttetsző fátyolként, máskor meg teljesen betakartalak, ezzel is megmutatva, hogy te az én tiszta forrásomból jössz. Bátorításodra jeleket adtam gyűléseiteken. Csodákat műveltem, hogy kísérjenek téged és a küldetést, amit én adtam neked.
E nemzedék káprázatos csodákat látott. Ó! 8 Ha legalább néhányan jobban értékelnék a kincseket, amelyékkel mi elárasztottuk őket!

A Szentlélek:
Én vagyok a te lelked éltető lényege. Én indítottalak gyermeki szeretetre istenségünk iránt, hogy isteni életet élj 7, és örökbefogadottan az Atya újabb gyermeke légy. Én vagyok lelked egyedüli Mestere, de a Barátod is. Megadtam neked a beszéd képességét, lehetővé tettem, hogy kifejezhesd véleményedet, gondolataidat és gyakorolhasd szabad akaratodat, amit helyreállítottam benned. Így tehát látod, Vassulám, milyen az, ha valaki a kegyelem által válik [Isten] leányává, amint az Ige pedig természete szerint Fiú. Te meghívást kaptál arra, hogy részesedj ebben az isteni megmentő tervben, de arra is, hogy betérj a Háromságos életbe. Jöjj, és töltsd meg lelkedet isteni szeretetünkkel! Ez az isteni szeretet hoz téged a velünk való tökéletes egységre.

Hallgass meg, választottam! Jól tudom, mily szorgalmas vagy, amikor az én érdekemről és az én dicsőségemről van szó. Azt is tudom, mily sok áldozatot hozol a világ megtéréséért, és mily őszintén és buzgón vigasztalsz, amikor látod, hogy könyörögve és kérlelve nyújtom kezemet házam felé, hogy egyesüljenek kiengesztelődve és békét kötve, és azt is tudom, mit érzel olyankor, amikor könnyezni látsz a visszautasítások miatt, amelyeket én kapok. Ezért szeretnélek most újból biztosítani kegyeimről, melyeket én adtam neked, és biztosítani szeretnélek irántad érzett szeretetemről. Igen, azt is tudom, milyen fájdalmas neked távollétem 9, bár nem tart sokáig és csak időnként fordul elő.

Ó, Jézusom! Lelkem még nem tudja elfogadni távollétedet anélkül, hogy ne gyötrődne.

Pedig én ígéretet tettem, amit nem fogok soha visszavonni, hogy mi ketten együtt fejezzük be küldetésedet, és hogy sohasem hagylak el téged.

A győzelem már közel van, mert szeretetem hatalma, sokkal nagyobb, mint az ördögnek és az egész pokolnak hatalma együttvéve. Ezért örvendezz, és engedd meg nekem, hogy szolgálatomban tartsalak! Füledet tartsd nyitva a Szent Bölcsesség hangjára!

Hő vágyam az, hogy tanítsalak téged, és teljessé tegyem benned az elkezdett isteni művet. Azt szeretném, ha a folytonos szemlélődés állapotában a Szívembe rejtőznél, ahol nyugalomban és édességemtől mámorosan pihenne a lelked. Az én Szívemből lélegezd be kinyilatkoztatásaimat és tanításaimat, és add tovább e nemzedék és az utána következők számára! A Szentlélek továbbra is kedvezni fog neked értelmedbe öntött magasztos világosságával, te pedig e világossággal teszed majd széppé Egyházamat.

Maradj kicsiny, valóban kicsiny! Engedd meg, hogy egyre hatékonyabb legyen benned az Ő eleven hatalma! Szeretettel imádkozd a Hiszekegyet, haladja mi világosságunkban, és soha ne kételkedj gazdagságunkban, irgalmunkban és irántad tanúsított gyengédségünkben!

Az én Atyám nyitotta meg szívedet egyetlen pillantásával, mint erős, átható fénysugárral. Ő nyitotta meg szívedet és töltötte meg ragyogó és isteni világosságunkkal, amely felfedte a mi képmásunkat benned, forrássá alakította szívedet, és az erények áradatával újított meg téged, a mi szentélyünket, a mi birtokunkat, hogy te légy az igaz hírnök, aki megengedi, hogy rávéssük végtelen misztikus tudásban és megértésben gazdag szeretet-himnuszunkat.

Jöjj! Isteni tervemet gyengéden fogom véghezvinni benned, nem kíméletlenül. Fogadd áldásaimat, és ne félj! Én jelöltelek ki erre az egység-apostolságra, megtisztelve téged azzal, hogy keresztemre is kijelöltelek, hogy így átélhesd keresztutam minden állomását. Öleld át keresztemet szeretettel, és ne feledkezz meg győzelméről! Én, Jézus, aki közel vagyok hozzád, megáldalak

IC

Isten Lelke szól általam,
az Ő szava van nyelvemen.
Ő foglalt be Szívébe
mint drágakövet a koronán.
Leszállt trónusáról,
hogy rózsaágyást ültessen ösvényem mellé.
Kinyújtottad jogarodat
az élettelen teremtmény felé,
és nem törődtél azzal,
hogy irgalmas tetted
lealacsonyíthatja jogarodat.
A bölcsek tanításában
részesültem kebleden.
Engem, a bűnös senkit
tettél hírnököddé.
Áldott a Te Neved!
Amen.

1 Ezt a néhány sort ismeretlen nyelven diktálta nekem az Úr.
2 Jézus saját magát nevezi Vőlegénynek ebben a szakaszban.
3 Megértettem, hogy egyesek még ezeket az üzeneteket is utánozzák.
4 a Szentháromság
5 Isten szavába
6 A zafírok itt az erényeket jelentik.
7 részesedj az isteni természetben
8 Isten felsóhajtott.
9 amikor nem kapok hívást


A KÖLCSÖNÖS SZERETET

1999. március 9.

Isten Lelke felfedte előttem,
miként válhatunk Isten gyermekeivé.
Mivel meg vagyunk szabadítva,
ugyanolyan szabadságnak
és dicsőségnek örvendhetünk,
mint Isten többi gyermeke.
A Szeretet Lelke feltárta szemem előtt
a Háromságos Isten dicsőségét
minden ragyogásával és kincsével együtt.
És most nyugodt lélekkel mondhatom:
A Lélek rabul ejtette lelkemet,
a birtokává tett,
és ezzel megadta
az igazi szabadságot nekem.
Kegyességében királyi ünnepélyt kínált,
saját magát ajándékozta nekem.

Akkor folyóként áradt ki rám,
szüntelenül megújítva engem
és a Háromságos Istennel való egységemet.

Adományok kiosztója!
Te átadtad nekem barátságod lángját.
Személyesen beszéltél velem.
Elvittél az Atyához és a Fiúhoz,
és egyesítetted Velük lelkemet.
Isteni Lángja a szívemnek!
Te kedved szerint formáltad lakhelyedet
saját magad és az én megelégedésemre,
és én örömömben felkiáltok:
Most már hallom a hangot,
és többé nem mondhatom,
hogy “nem ismerem”.
Egy lehelet érintését érzem arcomon,
és nem tagadhatom,
hogy mosolyogva, ragyogva áll előttem Valaki.
Miképpen állíthatnám,
hogy “nem vagyok Isten jelenlétében”?

Most, hogy felnyitom szájamat,
lelkem a Lélek segítségével mondja e szavakat,
és ha szívem bölcsen akar szólni,
arra ismét a kegyelem Lelke indít.

A Szentlélek: Vassulám, én a szeretet kölcsönösségét akarom! … Szeress engem, és belőlem merítsd mindazt az isteni sugallatot, ami a Magasságbeli fiainak és leányainak szól. Én tettem rendbe lakóhelyünket 1, és igazítottam benne mindent a helyére, mivel én a rend Istene vagyok. Én látogattalak meg téged, miként az apostolokat, hogy tetszésünk szerint helyreállítsam szentélyünket 2, és én helyeztem el benned trónusomat. Én mutattam meg neked adományaimat, és én ékesítettelek fel jelenlétemmel. Úgy tetszett nekem, hogy birtokba vegyelek, és beléd öntsem bölcsességemet, hogy lelked továbbra is ragyogva világítson. Én merítettelek bele tiszta forrásunkba, hogy életre keltselek,

és én most elmondhatom:
” Pihenésre leltem
és a Te gazdagságodnak örvendek. “
Még ha eltávozom is erről a Földről,
e kincseket itt hagyom
a következő nemzedékek számára.

A Szentlélek: Számomra csekélység, ha elborítalak gazdagságommal. Nem hallottad, hogy Isten nem szűnik meg önmagát adni nektek? Miként most is szüntelenül adom magamat mindenkinek, úgy lesz akkor is, amikor felkészítelek a Vőlegényeddel való találkozásra.

Át fogod adni magadat az emberiség Szerelmesének, és lelked eggyé válik az Istennel. Mint Isten minden igaz fia és leánya, ebben az emelkedett kegyelmi állapotban te is a Háromságos Isten tökéletes képmásává válsz, és cselekedeteid tiszták lesznek, mert istenivé válnak és meg fognak egyezni a mi gondolatainkkal és akaratunkkal. Vassulám, még a mozdulataid is a miénkké válnak. A mi szeretetünkben teszed meg ezután minden lépésedet és minden mozdulatodat, amelyeket megerősít a kegyelem. Lelked bele fog merülni istenségünkbe, mivel te a mi leányunk, a Magasságbeli igaz leánya vagy. Én vagyok az, édes leányom, aki téged erre a gyermeki szeretetre és isteni egységre emeltelek. Megnöveltem szíved befogadóképességét, hogy többet kaphass tőlünk, és mi is többet kapjunk tőled: mi is jobban átadhassuk magunkat neked, és te is jobban átadd magadat nekünk.

Akkor mindent nekünk fogsz adni, ami már a mienk. Ez az én diadalom benned, annak diadala, hogy miután nekem adtad szabad akaratodat, mi az isteni szeretetben egyesítünk téged magunkkal.
Látod, milyen jó, hogy átadtad magadat?
Másképpen hogyan tudtam volna megvalósítani terveimet? Én vagyok most lelked egyedüli Mestere, de ahogy egyszer már mondtam, nemcsak egyedüli Mestered, hanem Barátod és Kedvesed is vagyok. Én készítettelek fel arra, hogy Isten gyermekévé válj, akinek mint a mi leszármazottunknak, és mint minden leszármazottnak joga van ahhoz is, hogy meghallgassa Isten véleményét és elmondja a sajátját. És joga van ahhoz is, hogy Atyjával együtt uralkodjon.
Benned lévő leheletem nyugalmában, a mi világosságunkban és oly módon fogod látni a dolgokat, ahogy mi látjuk. Ezért mindenkinek azt mondom:

Legyetek gazdagok a szegénységben, és én kegyes szemmel fogok rátok tekinteni.
Engedjétek ti is, hogy a magasságbeli fiainak és leányainak nevezzelek benneteket, és ti is velünk fogtok uralkodni. Engedjétek meg nekem, hogy lábra állítsalak benneteket, és képessé tegyelek arra, hogy bennem mozogjatok. Engedjétek, hogy elhelyezzem bennetek trónomat, hogy ti is ezt mondhassátok másoknak: “Pihenésre leltem… “
Nem kívánjátok látni Atyátokat? Nem vágyakoztok arra, hogy találkozzatok Istennel? Ha találkozni akartok Vele, akkor újjá kell szülnöm benneteket, igen, újjá kell születnetek bennem ahhoz, hogy megláthassátok Atyátokat. Egyetlen gyermek sem látta apját, mielőtt megszületett volna.
Boldog az az ember, aki elgondolkodik azon, hogy milyen az a szabadság, amit én adhatok. Az a szabadság úgy fog vinni benneteket, ahogyan a vőlegény viszi menyasszonyát, és így válik tökéletessé velünk való egységetek. Olyan nagy lesz a szeretet átalakulása bennetek, ami rá lesz nyomtatva lelketekre, hogy attól fogva semmi sem lesz képes elválasztani titeket mitőlünk.

A mi Urunk
tudást és megértést ad,
felfedi előttünk a jót és a rosszat.

Ennél többet mit kérhetnénk?
A Magasságbeli
a szívünkbe helyezte iskoláját,
amely, mint a világosság,
kívül-belül fényes.
Leszáll trónusáról,
hogy megmutassa művei nagyszerűségét.

Elénk tárja a tudást,
és belénk helyezi trónusát.
Fenségesen feldíszíti lelkünket
jelenlétével.
Szent az Ó Neve.

Mi az ember, hogy Istent felbecsülje?
És mégis sokan megteszik.

Miképpen tudná bárki
felmérni az Ő nagyságát és csodáit?
Mégis vannak, akik úgy gondolják,
hogy meg tudják tenni.

Gondolataik felszínességét mutatja,
hogy azonnal készek tudásuk bemutatására.

A Szentlélek ezért zárja el
előlük kincseit,
és adja az alázatosaknak.

Igen, Uram, Te minden korszakban
és minden módon értésünkre adtad,
hogy felmagasztalod az alázatost,
és eltaszítod a szívében gőgösködőt.
Te sohasem vetetted meg a lélekben szegényt,
hanem mindenkor és mindenütt támogattad.


1 a lelkemet
2 a lelkemet

 

KÖZBENJÁRÓNAK VÁLASZTOTTALAK A KELETI
ÉS A NYUGATI HÁZ SZÁMÁRA

2000. március 8.

Lelkem őrizője,
mirhával szórtad meg lelkemet,
és édesen áradó illatba
borítottad fejemet
jelenléteddel.

És most újból Veled vagyok.
Közelséged gazdaggá teszi
lelkemet, elmémet és szívemet.

Királyi bőkezűséged közelsége
megerősít és arra késztet,
hogy megérintsem a legyőzhetetlen szentséget…

Szeretlek. Örömömet lelhetem még az ilyen nyomorúságosságban is, és Szavam benned lakozhat természetfelettiségem révén. Nemcsak hozzád és ehhez a nemzedékhez szólok, üzenetemet az eljövendő nemzedék számára is lejegyeztetem, hogy majd ők is dicsérhessenek engem, a te Istenedet. Látod, mennyire lehajolok szentélyem magasából ?… Ó Vassula, sohasem hajolt le ily közel a menny a Földhöz, mint most. Azelőtt még hallottam egy-két sóhajt a Földről, de most már semmit sem hallok.

Ez indított arra, hogy megkegyelmezzek neked, nemzedék.
Hallom, amint a holttestek kérkedő hangon mondják: “Lásd, meg tudok élni a pusztaságban, akár a pelikán. Meg tudok élni a romok között, miként a kuvik. Megélek én Isten nélkül is!”…
Akkor elfordítom a szemem; és saját házam népére tekintek. Gőgös pillantásokat, büszke szíveket, bizalmatlanságot, rágalmazást látok. Bíborost bíboros ellen, püspököt püspök ellen…

Uram, azt mondod,
nem ér el minket a kezed, hogy megszabadíts?
Hirtelen nincs több erőd,
hogy megments minket?

Téged késedelmesnek ismernek a haragban,
de abban sohasem,
hogy közbelépj és megments minket!

Miért várakozol?
Miért nem lépsz közbe? Most!

Bölcsességemet merészeled kihívni? Mindenhatóságomat akarod próbára tenni?

Ó Uram, életemet adom és adtam
házad megbékéltetéséért,
de felemészt a házad iránt érzett buzgóság.

Amikor házadat meg kellett támasztani,
hogy romba ne dőljön,
lelkemet és testemet adtam érte
nem törődve a következményekkel.
Vért izzadtam és olykor vért köptem
az ostor miatt, ami összetört engem.
És Te tudod ezt.

A tieid adtak ki engem,
kik úgy üldöztek, mint vadat,
de panaszt nem hallottak tőlem.
Ok nélkül tartottak hitehagyónak,
kiálltam a bajokat,
mert hatalmas kezed támogatta törékenységemet.

Napjaim kavarognak, miként a por,
hogy porrá legyenek ismét,
és nem látom szent kínszenvedésed végét.
Egyre azt kérdezem:
“Sokáig kell-e még élnem azok között,
akik gyűlölik a békét?”
Meddig kell még látnom,
hogy a menny gyászol
háza népe és szent városa miatt?

Tétlenül kell-e néznem,
hogy Téged hasztalan feszítenek meg újból?

Te ismersz engem, Uram!
Te tettél hasonlóvá az egyiptomi szikomorfához,
hogy menjek el minden országba
akár kúszva is, ahogy parancsolod,
és vessem el mindenhol Szavad,
mit Te adtál nekem.
Jussak fel a hegycsúcsokra
és szálljak le a szakadékokba is.

Te ismersz engem, Uram,
szájam nem keres érveket
bölcsességed és mindenhatóságod ellen
sohasem!

Csakhogy a menny oszlopai
rémületükben beleremegnek abba,
amit házadban látnak.

Az angyalok reszketnek
az eljövendő napokban ránk váró
roppant ostorcsapás miatt.
Miként őrizzem meg nyugalmamat e zűrzavarban?

Vassula, nemsokára el fogok mondani neked valamit, amit még nem tudsz, de hadd mondjam el máris a következőket:Napjaitokban olyasmit készülök tenni, amit nem hinnél el, ha hallanád… 1

Tehát a következőket kell tudnod: Mondottam, hogy házam népéből megtartottam magamnak egy kis maradékot, akiket nem jótetteik miatt, hanem kegyelmem szerint választottam ki. Ők az én hangom suttogó visszhangja. Én ne hallanám meg ezeket az elsuttogott kiáltásokat?

(Oldalról Jézust néztem és ezt mondtam:)

Kovakő gyanánt ellened fordítottam-e arcomat akár egyetlen pillanatra is?

Életet adtam neked, megnyitottam értelmed szemét, hogy megérts és láss engem, és lásd a láthatatlan dolgokat. Megnyitottam füledet mirhacseppekkel, hogy tanítványként figyelj, és megajándékoztalak a beszéd képességével. Lábadat arra az útra helyeztem, amelyen akartam, hogy járj az arkangyalok legmagasabb rendjéhez tartozó egyik fejedelemség oldalán. Felkínáltam, hogy igyál kelyhemből, így vajon keményen fog-e bánni veled kezem?

Te életed ajánlottad fel nekem az Egyházamban lévő lázadás és megosztottság jóvátételére. Buzgóságod és házam iránt mutatott figyelmed meghatott engem. Örömömre szolgált, hogy nem hallottam a következőket tőled:
“Hagyd el ezt a helyet, mert szemed túl tiszta ahhoz, hogy azt nézd, amit látsz. Hagyd sorsukra őket, és ne érints itt semmi tisztátalant!…”

Bátorságod ámulatba ejtett, ezért tüzet csiholtam belőled. Megnyitottam a szájad…
Kedvesem, régebben már mondottam neked, hogy mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is düledező házam helyreállítására!

Vassulám, én nemcsak arra jelöltelek ki, hogy légy a hírnököm, hanem arra is, hogy légy a nyugati ház őrszeme! Amikor meghallod szájam hozzád intézett Szavát, nekem adott hűségfogadalmad szerint köteles vagy figyelmeztető Szavamat átadni azoknak, akikhez küldelek! Felelősnek tartanálak azért, ha nem akarnád átadni Szavamat! Ha azonban átadod nekik Szavam, és mégsem tartanak bűnbánatot, ők meghalnak bűneik miatt, te viszont sértetlen maradsz, nem terhel felelősség miattuk, és nem is halsz meg.

Nemcsak keleti házam részére választottalak közbenjárónak, hanem a nyugati ház számára is. Amikor hallod, hogy haragra lobbanok hajlíthatatlanságuk miatt, ami távol tartja őket egymástól, és ezért bűnben is, közben kell járnod értük, ahogy tetted.

Királyi tekintélyem akkor kiméletesen fog bánni házam népével. A büszkét azonban, aki nem mutat bánatot, gyökerestől kitépem, és helyébe alázatost ültetek. Engem úgy ismernek, hogy legyőzöm a büszkéket. A büszkeség nem tőlem való, hanem az ördögtől…

Tehát a szegénységben légy gazdag, és öntözd meg ezt a kiszáradt földet neked adott próféciáimmal! Az öntözőt a Király maga öntözi meg. Akkor a Király maga fog elismeréssel adózni neked, költeményekben és himnuszokban fog hozzád szólni. Szájadat mézzel tölti meg, és te az Ő kedvéért fogsz beszélni a nemzeteknek.

Kegyes leszek hozzád, és még többet adok barátságomból neked. Légy boldog, leányom! Királyod megkedvelt és brokátba öltöztetett, saját jelenlétével, a ruháiból áradó mirhával tett illatossá téged. Megengedte, hogy házába lépj, és bejárást adott menyegzős szobájába.

Mondom neked, leányom: házamban veled együtt fogom megtenni lépésemet. Én és te együtt fogunk belépni szentélyembe az egek legfelsőbb rendjeihez tartozó különböző fejedelemségek kíséretében. Belépünk szentélyembe, jelenlétem pedig úgy fogja beragyogni őket, miként a hajnal.

Ezért ne ügyetlenkedj a sarlóval, hanem tartsd erősen, markold meg jól és arass, Vassiliki, arass! Arass ott, ahová angyalaim ujjai mutatnak, és le fogod aratni az erény jutalmát.
Adj Királyodnak annyit, amennyit Ő adott neked!

Szél-fuvallat vagyok csupán,
miként adjak Neked annyit,
amennyit Te adtál nekem?
Hiszen Te adtad az életet nekem!

Soha, de soha nem leszek képes
annyit adni Neked,
amennyit kegyes leereszkedésedben
Te adtál nekem.

Tudom … csupán annyit adj, amennyit körülményeid megengednek. Vedd számba mindazt, ami tőlem való és ami jó, és kínáld fel nekem!

(Megértettem tehát, hogy Urunk nemcsak azt kérte tőlem, hogy kínáljam fel Neki szolgálataimat, hanem azt is, hogy álljak az emberek rendelkezésére, lépjek kapcsolatba velük, és ne sajnáljam a fáradságot, álljak az emberiség szolgálatára és tőlem telhetően segítsem őket. Szolgáljam a “felebarátot”, gyakoroljam az erényeket, és ne tartsak meg magamnak semmit.)

Igen, adj! Adj mindazoknak, akik várnak tőled valamit! Tégy tanúságot jó művem mellett, és én veled leszek. Ugyanazt mondom, amit Atyám mondott nemrég neked: “Reád omolhatnak a szakadékok, és betakarhatnak a fekete felhők, göröngyök hullhatnak rád, de megígérem, én veled leszek, és te sértetlen maradsz.” Ne feledd, te és én közöttem nincs határ! Mindenkor veled vagyok, kedvesem.

IC

1 Alig két héttel az üzenet dátuma (2000. március 8.) után, zarándoklatunk alatt a Szentföldön Jeruzsálem görögkeleti pátriárkájától engedélyt kaptunk arra, hogy két alkalommal részt vegyünk az előre megszentelt adományok görögkeleti liturgiáján a Szent Sír templomban és a Tábor hegyen, és meghívjunk minden jelenlévőt a szentáldozásra. Négyszázötvenen voltunk tizenegy felekezetből, és nem volt megszorítás vagy tilalom, mindenki áldozhatott. Lehetséges, hogy ez volt az első eset a történelemben a nagy egyházszakadás után, amikor a görögkeletiek MINDENKIT meghívtak, hogy vegye magához Jézus Szent Vérét és Szent Testét? Jézusom, bizony aligha hittem volna el, ha ezt előre elmondják nekem! Dicsőség Istennek!KIVÁLTSÁGOS BARÁTAIMAT GÖRÖNGYÖS ÚTON VEZETEM

2002. március 27.

Tőled tanultam, Uram,
hogy lelkünk nem juthat
saját erejéből a mennybe,
mert az teljesen a Szentlélektől függ.
Csak a kegyelem
emelheti fel lelkünket,
és teszi lehetővé, hogy oly dolgokat lássunk,
miket szem nem látott még,
és így betekinthessünk,
Háromságos Istenünk misztériumaiba.

Jóságodban és végtelen irgalmadban
akkor megengeded mindenkinek,
aki Téged az erények útján akar követni,
hogy Felséged mellett haladjon,
míg a bölcsesség forrásából
isteni tudás hangzik fel ajkadon.

Ki jutott valaha saját erejéből a mennybe?
ha valaki megtette, jöjjön ide
és beszéljen róla! �

Boldog, aki megalázza magát,
mert fel lesz emelve a magasságokba,
hogy lássa az Istent.

Béke legyen veled, gyermekem! Hallgass meg! Mindaz igaz, amit mondtál. Senki sem képes a maga erejéből felemelkedni, ha én fel nem emelem a kegyelem által. És most figyelj! Felemeltelek-e vagy sem, hogy szabadon járkálj ki és be mennyei udvaromban?

Igen, Uram, felemeltél.

Hárfámmá tettelek-e vagy sem, hogy muzsikálj a nemzeteknek és ébreszd fel őket az énekszó dallamával?

Igen, Krisztusom, ezt tetted.

Nem szóltam-e költeményekben azokhoz, akiket szeretek, hogy megsegítsem és megmentsem őket, mivel tudom, hogy az ember élete olyan, mint a fűé vagy a vadvirágé, és az első szélroham elragadja, ó jaj, pedig nem szeretném elveszíteni őket� Nem koronáztalak-e szeretettel és gyengédséggel, mézzel megtöltve szájadat és felkent kenetet öntve rád? 1

De igen, Uram, ezt tetted.

Mondd kedvesem, akkor milyen gond árnyékolja be a szemedet? 2 A gonosz jogar nem uralkodott ezen az örökségen� 3

Kiváltságos barátaimat mindig göröngyös utakon vezettem, és hogy javukra váljék társaságom és együttérzésem, időnként megengedem, hogy elárvultnak és elhagyottnak érezzék magukat, és ne legyen, aki oltalmazva kíséri őket�
Kiváltságos barátaim jóindulatomnak örvendenek. Teremtésem mesterművei ők, mert zafírként csillognak, fényükkel széppé teszik az Egyházat és a világmindenséget is.

Kiváltságos barátaim oly értékesek számomra, hogy ó� 4 Oly nagy jóindulattal vagyok irántuk, hogy nem tudnám megfosztani őket a zaklatástól és a feléjük dobott kövektől sem. Talán azt gondoljátok, hogy érzéketlen vagyok, mert áthatolhatatlan felhők vesznek körül, túl vastagok ahhoz, hogy a kérések és az imák elérjenek engem, de értelmetlenség lenne részemről, ha könnyebbé tenném barátaim útját!

Nem tanultál tanításaimból? Menj akkor és mondd meg a szívednek, amit most tanultál:
“Az én osztályrészem Krisztus, és Vele együtt keresztje is éppúgy osztályrészem.”
Nemhogy megalázlak, hanem felemelem lelkedet, hogy feljusson a mennyei magasságokba és olyanokat lásson, miket szem nem látott még. Én vagyok az, aki magammal vittelek, hogy világosságomban járj. Nem szükséges szakembernek vagy filozófusnak lenned, hogy ezt megértsd.

Kiváltságos barátom és illatos fám! Neked éltető, erős és rendkívüli illatot adtam. Nélkülözhetetlen volt haladásodhoz� Most figyelj rám, és írd le e szavakat:
Alapíts Beth Myriam-okat mindenütt, ahol csak tudsz! Emeld fel az elnyomottat és segítsd az árvát! Védj meg engem, ments meg a nyomortól, oltalmazz és táplálj, vedd át terhemet és fáradozásaimat, gyámolíts és bátoríts, de mindenekfelett szeress engem! Amit testvéreim közül a legkisebbnek teszel, azt nekem teszed� Megáldom életem támogatóit. Maradjanak erényesek és szeressenek mindenkit! Veled vagyok. IC


1 Az Úr megmondta, hogy a “méz itt “tudást” jelent.
2 E napokban kimerült voltam, a kereszt súlyát éreztem magamon. Mintha a körülöttem lévők darabokra akartak volna tépni�
3 Más szavakkal: senki sem kapott engedélyt arra, hogy ártson nekem, (az örökségnek) mivel én az Úrhoz tartozom. Tehát miért panaszkodom?
4 Az Úr meghajolt, míg jobb kezét Szentséges Szívére tette.


Mi a tudás kulcsa?

2004. március 2.

Isten felkeni Övéit, hogy teljes misztikus egyesülésre indítsa őket. Mégis hogy lehet az, én Istenem, hogy Te oly sok csodát és csodatettet viszel végbe, mindaz meghaladja az emberi értelmet, a föld mégsem lobban lángra?

Isten saját Fényéből áradó ragyogással és dicsőséggel érkezik hozzánk arkangyalai kíséretében, fenséges méltósággal ránk tekint, hogy szóljon hozzánk. Ilyen káprázatos módon száll Ő le közénk - megrendítő látvány!

Amint szólásra nyitja Ajkát, egy ragyogó fénysugár még jobban megvilágosítja Szent Arcát. Lángoló szenvedéllyel felénk nyújtja karját, hogy emlékeztessen minket, hatalmában áll nekünk adni az Örökségét, ugyanakkor mindnyájunkat arra hív, hogy eljussunk szavakkal ki nem fejezhető teljes isteni egyesülésre.  

De ó, kimondhatatlan Szépség, Királyi Fenség, fülembe hasít a sötétségbe burkolódzó hitetlenek hangja!

Hitetlenségük ellenére Én mégis rajtuk tartom irgalmas tekintetemet.

Igen, légy irgalmas azokhoz, akik megbántanak Téged, és akik hiúságba és hasonló haszontalanságokba kapaszkodnak, mert ők a legmélyebb gödör aljára süllyedtek.

Hitetlen sokaság! Káromoljátok Isten akaratát, és a káosz a ti lelki gyümölcsötök!

Gyertek, összegezzétek az életeteket, és lássátok, mi vár rátok: a lélek rothadása és a teljes halál… A bűn maga a halál!

Már tizenkilenc éve írom le Szavaidat, Uram. Bár ismerted nyomorúságomat, Istenem, mégis rám bíztad nemes Szeretet-ódádat, e Feltámadás-ódát, és azóta majdnem élve nyelnek el a gyötrőink, ok nélkül rágalmaznak és gyaláznak engem.

De Én védelmet nyújtottam neked, és áldásaimmal jutalmaztalak… Énekelj Nekem zsoltárokat és dicsőítő énekeket, hadd örvendezzen a Szívem! Az ilyen apróság is édes illatú áldozatnak számít a szememben….

Mielőtt találkoztam Veled és törvényeddel, valamennyire már éreztem ítéletedet, amikor gúnyolódtam.

Te mégis eljöttél hozzám, megkönyörültél rajtam és felemeltél… Belém leheltél és meggyógyítottál. Ó, együtt érző Istenem!  Nyisd ki néped szemét! Olyan sokan vannak, akik nem látnak…

Ha meginognak a hegyek és a hullámokba zuhannak, ha megolvadnak a sziklák, mint a viasz Színem előtt, mindazoknak irgalmazni fogok, akik félnek Engem…

Nagyszerű látvány Téged látni, Uram! Fenségesen szép Neved felülmúlja az eget és a földet, muzsika a fülemnek. Áldalak Téged, aki tanácsadóm, amikor meg alszom, közbenjáróm Vagy.

Szavad beragyogja az egész földet, és bárhol, ahová elér, halottakat támaszt. Hatalmad örök Hatalom.

Ezernyi drágakő alkotta palástodat, amikor megláttalak kilépni a felhők közül. Mint Vőlegény, finoman lépdeltél lefelé a lépcsőn, majd előléptél, és kitárt karokkal így szóltál hozzám:

„Lakóhelyem vagy, mert megmentettelek. Tanítványom leszel az Én útmutatásaim szerint. Megtanítalak arra az útra, amelyen járnod kell…

Új éneket fogsz énekelni tiszteletemre, amivel meg fogod hiúsítani az ellenségem gonosz terveit, aki kárt okoz Egyházamnak. Sohase félj, akkor sem, ha nem hallod beszédemet vagy hangomat. Mindig Veled vagyok…

Lámpásod leszek, megvilágítom lábaidat. Még ha lavinaként zúdulnának is rád a támadóid, te akkor se félj, mert Én melletted vagyok! Felöveztelek erőmmel, hogy győzedelmeskedj, hogy kiemeld Egyházamat a mocsárból, és dicsőíts Engem.”

Akkor engedd meg, Uram, hogy még egyszer felkapaszkodjak Kerubodra, hogy Hozzád repüljek Istenem, a szelek szárnyán¹[1]. Hogy halljam Istenemnek hangját, felemeljem a Vőlegény fátylát, és szemléljem az Ő édességét és istenségét! Mert akkor szemem előtt lesz majd a Te Szereteted.

Lángra gyúlt lelkem nem fogja már kérdezni szívemtől: ’Meddig rejti még el az Arcát előled? Meddig várakoztat még, hogy a magasságokba vigyen[2], fel az Ő Udvaraiba, ahol tanítást és tudást kapok, és ahol még magasabbra juthatok? Ahol majd a további magasságokat elérve a megértés még nagyobb fényében a magasztos Szeretet áthatolhatatlan lángjaiba, magának a Fénynek mélységeibe hatolhatok.

Ott bent a lelkem félelemmel telt tisztelettel fogja szemlélni a mindennél Szépségesebbet, Aki sokkal fenségesebb, mint az összes angyal szépsége együttvéve.[3] Ott bent Isten megismerhetővé teszi magát az embernek.

Istenben semmivé válik a külvilág, ivadéka egybeolvad Vele, csontja az Ő csontja, húsa az Ő húsa lesz. A teljesség Királyi Jogara.

Én mirhám, én nővérem, ne félj, mert veled vagyok, hogy leírjam mondanivalómat. Mindig támaszod leszek, és segítségedre sietek, amikor megkérdezik tőled az emberek: „Mi a tudás kulcsa?” Így válaszolj nekik: „A kulcs a tudás világossága és a Szentlélek kegyelme, Aki tökéletesen megismerteti veled a misztériumaimat és Engem. A tudás kulcsa a tiszta Fény szétáradó ragyogása, mely megvilágosítja azokat, akik használják, hogy a lehető legtökéletesebben ki tudják fejezni a mondanivalómat. „ Amint mondtad, a tudás kulcsa azt jelenti, hogy Magának a Fénynek a mélységeibe hatolni…” Ezért örvendezz és légy boldog te, akit arra hívtalak, hogy Királyi Udvaraimban beszélgess Velem, és mondanivalómat leírd, ami feltárja előttetek  misztériumaim rejtett titkait! Örvendezz, mert keblemen tápláltalak isteni kegyelemmel. Kegyelmem terápiás eszköz, mely meggyógyítja a lélek és a szellem gyengeségeit, és képessé teszi arra, hogy Lábnyomaimat kövesse a szenvedés, az önmegtagadás, az akaratomra való ráhagyatkozás és a szenvedélymentesség ösvényén. Benned élve felvirágoztattalak, keblemen tápláltalak, és eggyé formáltalak Magammal. Ne érezd hát magad többé bizonytalanságban! Veled vagyok!

Angyalom, prófétává tettelek semmiségedből. Mondd meg azoknak, akik nem fogadnak el téged vagy az Üzeneteimet, hogy az Ítélet Napján több irgalmat fogok tanúsítani Szodoma és Gomorra iránt, mint elítélőiddel szemben. Ha valaki azzal az arcátlan szándékkal megy oda hozzád, hogy megüssön, azt Én azonnal elkapom. Ne törődj a kicsinyes emberekkel, ők szűklátókörűek, de főleg az alázat hiányzik belőlük.

A tudás és az aszkézis még nagyobb magasságaiba foglak vezetni, hogy fejlődj. Szent ösvényekre foglak vezetni, hogy betekinthess dicsőségembe. Bátorítani és erősíteni akarlak, és méltóvá akarlak tenni Nagyságomhoz. Gyöngyöm, Én szülöttem, ó mit meg nem tennék érted! Megáldalak. IC[2] a lelkem

[3] itt ez úgy értendő, mint Fény. Isten Fénye az összes mennyei fényt túlragyogja
Source: http://ichtys.hu/index.php/158-2004-marcius-2

http://ichtys.hu/index.php/158-2004-marcius-2


A könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma

2010. március 1.

Uram!

Én vagyok! Jelenlétem veled van. Vassulám, meggyógyítom sebeidet. Kiválasztottalak téged az emberek közül, hogy hirdesd Szavamat ennek a generációnak. Nem szabad elcsüggedned! Segítségedre jövök.

Próbára tesznek Engem! Bátorság gyermekem… Ezt mondom az egyházaknak:

Ugyanúgy visszautasítja a te korod és korszakod a Szentlélek ajándékait, amint a múltban tették, pedig az egyház előnyére válna, és fejlődését szolgálná. A ti visszautasításotok utálatos a szememben. Ez egyfajta lelki halál, mely belétek lopódzott. A hitehagyás az, ami felbosszantja Szentlelkemet. Ők azok, akik szellemi restségbe és eretnekségbe estek. Érted? Hogyan tudna megmaradni bennük a Szentlélek, mikor tele vannak nemtörődömséggel és más vétkekkel? Hogyan lennének képesek bármikor is Szentlelkem világosságával látni, mikor a szívükben ellenségeskedést, és oly sok bűnt hordoznak?

Mondom neked, ez csakis Szentlelkem kegyelmének köszönhető, hogy az igazságot felfedjük előttük. Nagy bánatom, mikor oly sok papom nem keres Engem. Még ennél is rosszabb az, amikor látják, hogy az isteni szeretet lángra gyújt egy lelket Irántam, aki Bennem leli örömét és nem a világban, jobban szeret Engem minden evilági hiúság felett, és szerelmes a jelenlétembe – ezt papjaim még nehezebben viselik. Az általam választott lelkeket, akiket megajándékozok, azokat eltapossák szellemi irigységgel vagy racionális indokokkal. Nem fogadják el a nyelvet, melyen tanítalak benneteket, mert az ő testi nyelvük csak a testit érti, miközben én lelki témákról beszélek nekik lelkileg. Ahogyan az Írás mondja róluk: „A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie.”[1] A lelki vakság soha nem engedi majd meghalni az egójukat, hogy megértsék a legmagasztosabb erényt, ami a könyörületesség. A könyörületesség, mely a legnagyobb erény, és melynek mércéjével mindnyájan megmérettek az idők végén.

Vassula, helyes az a nézet, hogy amikor tanúságot teszel a Nevemben, minden hit és remény egyetlen erényben összpontosul, a jócselekedetekben. Akik jószívűek, szeretnek, irgalmasok és alázatos szívűek, meglátják majd az Istent, és ők öröklik a királyságom. Másszóval: a tisztaszívűek[2]. Igen. Isten szava megváltás, megment titeket. Isten ismerete csak azoknak adatik meg, akik birtokolnak Minket[3]. Ami igazán Isten szava, az a szeretet. És a szeretet miatt lettem emberré, a szeretet miatt hordoztam a keresztet. Sokaknak elhomályosult a tekintete, mikor látták, hogy feltámadtam.

– a könyörületesség szent, ez az Én valódiságom szimbóluma, és mindaz, amit képviselek.

– a jótékonyság több, mint a jólét. Igen.

– a könyörületesség sokkal ragyogóbb, mint a nap, mert átsüt minden erényen fényesség tekintetében,

– a könyörületesség egy kimeríthetetlen kincsestára az emberiségnek, mert sokkal több örömet szeret adni, mint kapni,

– a könyörületben nincs önérdek, csak az önátadás az egész emberiség számára.

Mindenki, aki ennek az erénynek a birtokában van, Velem kormányoz. Ezt az isteni hatalmat Én adom nektek a könyörületességetek mértéke szerint. Elmélkedjetek azon, hogy mi jó és mi rossz, és találjatok okokat. Találjátok meg annak az okát, hogy miért vonakodtok meghalni magatoknak, hiszen ekkor könyörületet nyertek, és ha megszereztétek ennek a koronáját, elvezetlek majd benneteket az örökké tartó legyőzhetetlen szentségre, mert az örökkévalóságig győzedelmeskedtek.

Tehát ne fertőzzétek meg elméteket zülléssel és rosszakarattal, ne leljétek kedveteket a gonosz tettekben. Mondom nektek, éljetek tisztán, hogy Szentlelkem által megragadhassam lelketeket, akit ti a láthatatlan Egynek hívtok. Nem vethettek szilárd alapot, sem mély gyökeret Bennem, hacsak nem vagytok könyörületesek.

– a könyörületesség olyan, mint a hajó kormányrúdja, mely a cél felé irányít. Enélkül bármely áramlat elsodor benneteket, és elvesztek.

– a könyörület az igazi célotok felé fog vezetni, és az Én vagyok. Képessé tesz arra, hogy felismerjetek Engem az embertársatokban, és szeressétek őt. Mit használ nektek, ha nincs bennetek szeretet a szomszédotok iránt és buzgalom az egyházam iránt? Gyertek tehát, lélegezzetek be Engem, és fogadjátok el ajándékaimat és ezeket az erényeket.

Generáció, szükségem van a teljes elköteleződésetekre, és napról napra növekedni fogok bennetek, miközben saját magatok, az akaratotok egyre kisebb lesz. Így foglak kiemelni titeket ebből a korrupt világból, hogy beléphessetek a Szívembe. Legyetek mindnyájan áldottak, akik most hajlandóak vagytok engedelmeskedni törvényimnek! IC

 


[2] Mt. 5,8.

 

[3] a Szentháromságot

 

http://ichtys.hu/index.php/132-2010-marcius-1

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 72
Tegnapi: 189
Heti: 704
Havi: 5 419
Össz.: 297 996

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Március
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »