Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 

Ima a Szentlélek által: „Leborulva áldalak és imádlak Téged, ó szentek Szentje, Aki itt maradtál köztünk, és jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Vágyva vágyom Hozzád Uram, hogy színről színre lássalak, és örökké imádjalak! Elvegyüljek szentjeid és szent angyalaid végeláthatatlan, milliárdnyi seregében! Ó, Uram! Te, Aki Emberré lettél azért, hogy bűneinket Magadra véve, rettenetes kínhalált szenvedj értünk a keresztfán. Megnyitva ezzel országod kapuját. Drága Szent Véreddel lemostad bűneinket és örök életet szereztél nekünk. Ó, Jézus, Üdvözítő Urunk! Nincs szó arra, hogy méltóképpen dicsőítsünk Téged, és hálát adjunk Neked. Fogadd el életemet! Teljességgel átadom Neked. Tégy velem, amit akarsz! Bármit elfogadok. Csak egy vágyam van: az, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet! Mindig felismerjem, és tettekre váltsam szent akaratodat!

 

Jézusom! Mindig a nyomodban akarok járni! Csak Téged akarlak látni! Soha nem akarom levenni a tekintetemet Rólad! Te vagy példaképem Uram, Istenem, Megváltóm. Kérlek, emelj Magadhoz, mert már haldoklom a vágytól, hogy Veled legyek örökkön örökké! Téged szeresselek, imádjalak, dicsőítselek és hálát adjak Neked! Jöjj el értem, vigyél Magadhoz engem, a Te hűséges kis szolgálólányodat. Ámen.”

 

Szentírási megerősítés: Márk 4, 11: „(Jézus) Ezt felelte nekik: Megkaptátok az Isten országa titkát…”

 

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ha időtök engedi, imádkozzátok el ezt az imát mindennap.”

 

2018. február 15. Ima a Szentlélek által: „Ó, szentek Szentje, leborulva áldalak és imádlak Téged! Itt állok kereszted alatt, és fölnézek Rád, véredtől áztatott testedre, lándzsával átdöfött Szívedre. Fejedből patakokban folyik a vér, jobb szemed kiszúrva. Egy torzó van itt, nem ember. Testedből húscafatok hiányoznak, a korbácsütés nyomai, melyeket az emberi gonoszság által kitalált ólomgolyók szaggattak ki. Kezedből, lábadból ömlik a vér. Melled zihál, ajkad elkékült, már elfolyt véred nagy része. A szív még erőlködik, életért kiált, de az oxigénhiány miatt fulladozol. Karjaid kitépve, csípőd kifordítva. Az egész tested vonaglik. Rád nehezedett a világ bűnének súlya, az isteni igazságosság kiengesztelése, amelyet ártatlanul értünk, nyomorult bűnösökért, Magadra vettél.

 

Ó, szentek Szentje! Hogyan háláljam meg, hogyan köszönjem meg ezt a hatalmas nagy jót és önfeláldozást, amelyet értem hoztál?! Fogadd el életemet! Odaállok kereszted alá. Az a vágyam, hogy engem is szegezz Magad mellé a keresztre! Amíg még szenvedhetek ebben a siralomvölgyben, porsátor testemben, teljes önmegtagadásban éljek! Téged imádjalak! Irántad való szeretetből mindig zúgolódás nélkül hordozzam keresztemet!

 

Jézus! Drága Üdvözítőm! Te meghaltál értem. Rettenetes kínok között adtad az életedet értem. Kérlek, alakíts át engem a Te képmásodra! Mindenben hasonlóvá akarok lenni Hozzád: az alázatban, az Atya iránti szeretetben és engedelmességben! A másokért való önfeláldozásban, a tiszta, őszinte, önzetlen szeretetben. A bátor szókimondásban, mert a bűnösöket meginteni a lelki irgalmasság jócselekedete. Add, hogy radikálisan éljem meg keresztény életemet! Harcoljak Érted: a sátánnal és csatlósaival, és mindazokkal, akik a sátánt szolgálják. Elsősorban életpéldámmal, életszentségemmel akarok kiválni. Nem baj, ha kigúnyolnak, leköpdösnek, belém rúgnak. Nekem csak egy a fontos: hogy Hozzád tartozzak.

 

Jézus! Te minden emberért meghaltál a kereszten. Belekiáltottad az éterbe: „Szomjazom!” Az én lelkemre és minden lélekre szomjaztál, és szomjazol a világ végezetéig. Add, hogy kielégítsem szomjadat, és egész életemben imádkozzak a szegény bűnösökért, hogy ők is megtérjenek Hozzád, és így értelmet nyerjen bennük kínszenvedésed és megváltásod. Egyetlen ember se hiúsítsa meg magában neki juttatott kegyelmedet, hisz azt akartad, hogy minden ember üdvözüljön.

 

Jézus, én boldogságom! Köszönöm, hogy nem maradtál a keresztfán és a sírban, hanem feltámadtál. Ma is itt vagy közöttünk. Itt laksz a szívemben. Élő tabernákulumod lehetek, hordozhatlak téged, mint egykor Legszentebb Édesanyád. Köszönöm, hogy táplálsz az Igével, a szeretettel, és az Oltáriszentségben jelenlevő, feltámadott Szent Testeddel és Véreddel. Mi ketten örökre egyesültünk a szent frigyben, attól a pillanattól, amikor Te elfogadtál és meghívtál, és feladatot adtál nekem. Nincs más vágyam, Uram, mint hogy amit rám bíztál, maradéktalanul beteljesítsem. Elvégezzem mindazt, amit kértél tőlem.

 

Mi örökre, elválaszthatatlanul egyek vagyunk, és egyek maradunk, mert Te és én is így akarom. Vágyva-vágyom rá, Uram, hogy előttem is megnyíljék az Ég, mint annyi szent előtt, és fölemelj Magadhoz! Meglássalak Téged színről-színre, örökké hálát adjak Neked, magasztaljalak és dicsőítsem Szent Nevedet! Ámen.”

 

Szentírási megerősítések: Zsid 4, 12: „Isten szava”

 

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ha időtök engedi, imádkozzátok el ezt az imát mindennap.”

 


 

2018. február 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, de Mennyei Atyátok gondot visel rájuk. Mennyivel inkább gondját viseli azoknak, akik az Én tanítványaim, akik Nekem szentelik életüket, akik tiszta szüzekként mindig a nyomomban járnak, és elkísérnek Engem, bárhová megyek.

 

Drága gyermekeim! Bízzatok Bennem, az Én minden emberi értelmet meghaladó gondoskodó, végtelen szeretetemben! Elrejtelek titeket a veszedelem idején. Soha ne féljetek, mert csak annyi történhet, amennyit Én megengedek! Mindazokat, akik az Én irgalmas Szívembe menekülnek, biztos menedéket találnak. Elrejtem őket a gonosz cselszövései elől. Szabaddá teszlek titeket minden bűntől, minden függőségtől, minden rendetlen kötődéstől. Fénylő bilincset teszek rátok, amely oly kedves, édes és vonzó, hogy soha nem akarnátok megszabadulni tőle, mert ez az Én őrködő szeretetem fölöttetek, amellyel Magamhoz láncollak titeket, és minden égi boldogsággal elhalmozlak. Élvezitek Szívem semmihez sem hasonlítható, lángoló szeretetét. Így mentelek ki titeket a sátán csapdája elől, amelyet azért készít, hogy elbuktasson és pokolra taszítson. Az egész örökkévalóságon át Magam mellett tartalak benneteket, mert egyedül Bennem van igazi boldogságotok, békétek, örök életetek.

 

Jöjjetek Hozzám mind, akik csalódtatok az élet keserűségeiben: Én megvigasztallak és felüdítelek titeket. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég, Aki átölelem az egész világot. Azért jöttem, hogy békét és szeretetet hozzak a Földre.

 Jöjjetek Hozzám mindnyájan, mert csak Nálam vagytok biztonságban! Egyedül Én tudlak megóvni titeket a kísértésektől és minden rossztól, ami úgy leselkedik rátok, mint ordító oroszlán. Nálam megtaláljátok mindazt, amire a szívetek vágyik, mert Isten úgy teremtett minden embert, hogy csak Rá szomjazzon, és egyedül Benne találja meg minden vigaszát, vágya beteljesülését.

 

Kicsinyeim! Ne higgyetek a csalónak, a csalfa világnak, amely becsap, rászed, tévedésekbe sodor! Egyedül Nekem higgyetek, Aki úgy szerettelek benneteket, hogy Testemmel és Véremmel táplállak titeket! Várlak benneteket a gyóntatószékben, a tabernákulumban, és mindazt megkapjátok Tőlem, amire lelketeknek, testeteknek szüksége van. Ne törtessetek, és ne gyűjtögessetek fölöslegesen ezen a Földön! Ne pazaroljátok időtöket az anyagiak után való futkosásra! Töltekezzetek Belőlem, merüljetek el Bennem, a lélek csöndjében! Fordítsatok Rám időt! Töltsetek Velem órákat, imádjatok Engem az Oltáriszentségben! Templomaim nyitva állnak és várnak benneteket. Imádjatok Engem lelketek legbenső szobájában! Ezt hozzátok magatokkal. Minden más itt marad. Csak cselekedeteitek kísérnek el benneteket. Ha tiszta szívvel fogadtok Engem a lelketekbe a Szentáldozásban, az Igében és a szeretetben, akkor szentekké formállak titeket. Akkor már átmentetek az ítéleten. Lelketek, amikor kirepül porsátor testetekből, a Földről egyenesen a Mennybe jön Hozzám. Elfoglaljátok helyeteket, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített. Megláthattok Engem színről-színre, és elmerültök dicsőségemben, és örömötöknek soha nem lesz vége. Hívlak és várlak titeket, kicsi gyermekeim. Imádkozom értetek szüntelenül, és vágyva-vágyom, hogy megérkezzetek Hozzám!

 

Drága gyermekeim! Érezzétek át, mennyire nagyon szeretlek benneteket! A Szívem izzik a vágytól, hogy minden ember üdvözüljön! Ezt a Nagyböjtöt különösen használjátok föl lelketek megtisztítására, és a Velem való töltekezésre! Adjatok hálát és éljetek a lehetőséggel, hogy még időt adok a megtérésre, és az üdvösségre! Szüntelenül könyörgöm értetek Atyámhoz, hogy még mielőtt karja lesújtana a bűnösökre, ti minél többen megtérjetek Hozzám, és az áldottak között foglaljatok helyet Atyám Országában.

 

Kicsinyeim! Készüljetek! Az idő egyre fogy. Ellenfelem már kivetette hálóját, hogy megsemmisítse a Földet, de ne féljetek! Csak annyi történhet, amennyit Én megengedek. Egyet viszont tudnotok kell: hogy bármennyire is szeretlek benneteket, akaratotok ellenére nem tudlak üdvözíteni. Nektek kell megtérni. Ti döntitek el, hogy kihez akartok tartozni. Én minden kegyelmet felkínálok nektek. Köztetek maradtam a szentségek által. Ha igaz bűnbánatot tartotok, megszabadultok minden tehertől. Ha szívetekbe fogadtok, Én leszek a Királyotok, és minden jóval elhalmozlak benneteket. Én vagyok az egyedüli Fénysugár köztetek, Akit, ha követtek, eljuthattok az Örök Fény birodalmába. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adok rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Mk 3, 9: „(Jézus) szólt tanítványainak”

 
2018. február 28.
Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most egy nagyon nehéz korszakban éltek. Nagy szellemi harc zajlik a lelketekért. A sátán, mint ordító oroszlán jár körbe, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben! Higgyetek az Evangéliumban, és váltsátok tettekre! Egyetlen szavát se hagyjátok el, mert mindenről számon kérlek titeket! Imádkozzatok papjaimért, mert most rájuk nehezedik a legnagyobb súly! Válaszút elé vannak állítva. A háttérhatalom diktál: kövessék az eretnekséget, feleljenek meg a tömegeknek, teljesítsék a bűnös emberek elvárásait. A másik egy szelíd hang, az Én hangom, amely azt súgja nekik: tartsatok ki mindhalálig, ne kövessétek az eretnekséget, vállaljátok fel a nyílt harcot! Radikálisan tartsátok meg parancsaimat, életszentségetekkel, szavaitokkal, tetteitekkel! Hirdessétek tanításomat akkor is, ha ezért elmarasztalnak, vagy kiutasítanak titeket körükből. Az Én időmben vajon nem ezt tették? Amikor meggyógyítottam a vakon született embert, és ő megvallott Engem, kiutasították a zsinagógából. A világ végezetéig érvényesek szavaim: gyűlölni fognak Értem titeket, de aki megvall Engem, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt; aki viszont megtagad, azt Én is megtagadom. A tét nagy. Csak aki mindhalálig kitart: az üdvözül. El kell döntenetek, hogy kinek akartok megfelelni: az ideig való dicséretet, vagy elismerést keresitek, vagy az örök jutalmat, ami beteljesedik Isten Országában.

 

Mondom nektek gyermekeim: csak egy igazság van, az Én tanításom, amelyet a négy Evangélium tartalmaz. Ha ezt megcsonkítjátok, vagy mást hirdettek: a Szentírás szavai teljesülnek rajtatok. A Jelenések könyvében ez áll: „Tanúsítom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait hallja: Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva.” (Jelenések könyve 22, 18-19)

 

Szent Pál ezt írja a Galatáknak írt levelében: „De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen! Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.” (Gal 1, 8-10)

 

Elétek tártam mindent. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti döntitek el, hogy kinek akartok szolgálni: Istennek, vagy az embereknek. De mondom nektek: életetek utolsó pillanatában a kétélű karddal, a számból kijövő Ige által ítéllek meg benneteket. Azzal az Igével, amely föltárta nektek az üdvösség és a kárhozat útját. Előttem semmi nincs rejtve, mindenre fény derül. Úgy álltok majd meg ítélőszékem előtt, mintha üvegből lennétek, mert Én a szívek és a vesék vizsgálója vagyok. Látom és ismerem minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Minden fel van jegyezve rólatok. Amikor megálltok ítélőszékem előtt, egész életetek, mint egy film, lepereg előttetek – amit már az igazság szemével, az Én szememmel fogtok végignézni. Akkor az Ige fényében pontosan tudni fogjátok, hogy mi következik rátok: örök élet, vagy örök halál.

 

Kérve-kérlek titeket, fogadjátok meg figyelmeztetésemet! Csak azt hirdessétek, amit tanítottam nektek, és úgy éljetek, ahogy példámon láttátok! Én meghaltam az igazságért, és örökké fölmagasztaltattam. Emlékeztetlek titeket: nem lehet két úrnak szolgálni. A sátán a hazugság atyja. A hazugok nem örökölhetik Isten Országát. Maradjatok meg az igazságban, akkor az Én fényem vezet titeket az örök dicsőségbe! Akkor már megkapjátok itt a Földön lelketek békéjét és derűjét. Akkor mindegy lesz nektek, ha üldözést is szenvedtek az igazságért, mert lelketek biztonságban van, és nem kell félnetek semmitől és senkitől. Azt mondtam nektek: ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de más egyebet nem tudnak tenni veletek. Most pedig ezt mondom: adjátok életeteket tanúságtételül az igazságért, és Én örök jutalommal fizetek meg nektek.

 

Drága gyermekeim! Eljött a szétválasztás ideje. Kinek-kinek saját magára van bízva, hogy milyen döntést hoz. Igazodjatok az Evangéliumhoz, és akkor jobbomra foglak titeket állítani az ítélet napján. Erre áldalak meg benneteket, kedves gyermekeim, Szívem mérhetetlen, minden emberi értelmet meghaladó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Mk 7, 13: „Isten szava”

2018. december 4. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most azért szólok hozzátok, hogy figyelmeztesselek benneteket. Elhatározták veszteteket: hamarosan nagy üldözés tör ki az Egyházban. Minderre most van a legnagyobb szükség azért, mert meg kell tisztítanom Egyházamat. Ha ezt nem tenném, mindnyájan elvesznétek. Már rég fölcserélték az értékeket: a jóra azt mondják, hogy rossz; s a rosszra azt, hogy jó. Behozzák az erkölcstelenséget és a bűnt, különösen a paráznaságot: templomaimba, az Egyházba, pedig ezeknek semmi keresnivalójuk sincs ott.

 

Gyermekeim! Az iszlámot Én engedtem rá Európára azért, mert megfeledkezett Rólam, hátat fordított Nekem. Az egy, igaz Isten imádását fölcserélték szenvedélyeikkel, azoknak hódolnak, önmagukat imádják: ez pedig nem más, mint közönséges bálványimádás. Most megmutatom nekik, hogy mit érdemelnek. Azt kapják, amire rászolgáltak. Maguk a démonok fogják kínozni, gyötörni őket úgy, ahogy érdemlik, és ez csak a kezdet. A pokolban százszor, milliószor ennyit kell majd szenvedjenek, örökkön-örökké.

 

Gyermekeim! Ez így nem mehet tovább. Én nem vagyok egy nyámnyila, totyakos öreg apóka. Én Isten vagyok, Aki mindent lát és hall. Isten, Aki megfizetek kinek-kinek, tettei szerint: a jókat megjutalmazom, de a bűnösöket megbüntetem. Vajon ha nem így tennék, lenne-e, aki Rajtam kívül igazságot szolgáltatna a szegények jajkiáltása, kizsákmányolása, kisemmizése, gyötrése miatt? Mondom nektek: ma is és mindörökre érvényes a fösvény gazdag és a koldus Lázár példabeszéde. Eltűrtem, hogy a gazdag ne adakozzon a szegény koldus Lázárnak, és ne segítsen rajta. De amikor mindkettejüknek elérkezett a vég, megfizettem nekik tetteik, érdemeik szerint. Lázár, aki türelemmel viselte nehéz sorsát: örökké vigasztalódik Országomban. A fösvény gazdag viszont, aki nem osztotta meg tőlem kapott javait a rászorulóval: örökké gyötrődik a tűzben.

 

Gyermekeim! Ez a Szentírás, amelyből egy betű, egy vessző sem veszhet el, amíg be nem teljesedik. Jól jártok, ha megismeritek és tettekre váltjátok az Evangéliumot. Ezt kellene tanítani mindenütt mindenkinek, mert ez a legfölségesebb tudomány, amely az örök életre vezet. Az összes többi mind hiábavalóság: elmúlik, elenyészik. A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Arra kellene figyelnetek, ami a lélek üdvösségét és javát szolgálja. Tettekre kellene váltanotok tanításomat: akkor boldogok lennétek a Földön, és örökké a Mennyben is.

 

Legyetek éberek, figyeljétek az idők jeleit! Lássátok meg próféciáim beteljesülését! Készüljetek, mert a többi is be fog teljesedni! Életetek minden pillanatában adjátok át magatokat Nekem újra, meg újra! Én legyek életetek középpontja, lényege! Én legyek a legfontosabb számotokra, Aki mindeneket megelőz a szívetekben, az elmétekben és az időtökben, mert Én vagyok a ti Megváltótok.

 

Mindig Engem lássatok a keresztfán, amint tetőtől talpig kiomló Vérem borítja Testemet! Nézzetek Rám szüntelen, mekkora volt a lelketek ára! Felétek kiáltom: Gyermekeim! Szomjazom! Mentsétek meg a lelkeket! Hozzátok őket keresztem alá, hogy Vérem csöppenjen rájuk – így enyhítsétek szomjamat a lelkek üdvéért! Rettenetesen sokat szenvedtem. Kérlek benneteket, ez legyen elsődleges feladatotok: a lelkek megmentése! Gyakoroljatok apró önmegtagadásokat, amelyeket végtelen értékű kiontott Véremmel és kereszthalálommal egyesítve ajánljatok fel Szűzanyátok könnyei és Szeplőtelen Szíve által Atyámnak, a lelkek megmentéséért. Minden buzgóságotokat, tudásotok legjavát, időtöket, szorgalmatokat, melyeket Tőlem kaptatok, így kamatoztassátok! Így enyhítitek szomjamat. Elepedek a lelkekért! Különösen most, ezekben a zűrzavaros időkben, amikor a gonoszság szelleme mindenkit meg akar téveszteni, amikor akkora a felfordulás, hogy már senki sincs, aki ki tudna igazodni rajta. Kérjétek a Szentlelket: Ő majd megvilágosít, vezet és bölcsességet ad. Azért adtam Őt nektek, hogy hívjátok, mert Ő fejezi be Megváltásom hatalmas művét.

 

Minden imátokat a bűnösökért ajánljatok fel, hogy lehetőleg egy se kárhozzon el közülük. Kérjétek meg őrangyalaitokat, hogy akkor is imádkozzanak az Én szándékomra, amikor ti állapotbeli kötelességeiteket teljesítitek. Az idő véges, hamar lejár: kamatoztassátok talentumaitokat, amelyeket kaptatok – erről kérlek számon.

 

Gyermekeim! Az idő itt van. Elérkezett az óra. Egyházamat a bűnösök fogják tiporni, amíg le nem telik az idejük. Addig jöjjetek Hozzám, amíg köztetek maradhatok. Már eltervezték a módját, hogy hogyan semmisítsenek meg, és hogyan lopjanak ki Engem az anyagból, amelyet megszenteltem, amelyről azt mondtam, hogy „ez az Én Testem, ez az Én Vérem”. A kenyér nem lesz többé a Testem, és a bor sem az Én Vérem: pusztán profán anyagok maradnak, aminek teremtettem őket. Ez azt jelenti, hogy megszűnik a Szentmise, és nem lesz, ami fenntartaná a világot. Nem leszek többé az ostyában, nem tudtok magatokhoz venni, mint védőpajzsot a sátán ellen. Egyedüli menedéketek a Hozzám mondott, hittel teli ima, és Édesanyám közbenjárása.

 

 

 

De a rejtekben veletek maradok. Én Magam rejtem el azokat az igaz és hű papjaimat, akik a rejtekben is be fogják mutatni a Szentmisét. Mindegy, ha csak egyedül is mutatja be, az is hatalmas kegyelem, mert megjelenít Engem a szent színek alatt, és ezért nem fog megsemmisülni teljesen a világ. Elrejtem a közösségeket is, akik Bennem bíznak, és hittel teli imákat röpítenek Felém.

 

 

 

Péternek azt ígértem: „Péter vagy te, kőszikla, rád építem Egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Most úgy néz ki, mintha ígéretem nem teljesedne be, de Én a rejtekben jelen vagyok, és amikor elérkezettnek látom az idejét, leleplezem a gonoszt, és szám leheletével elpusztítom. Megújítom Egyházamat, és ezt az egész teremtett világot.

 

 

 

Ti, akik Hozzám tartoztok, ne féljetek! Bízzatok Bennem! Meg fogjátok látni csodáimat. Fogadjátok szívből jövő, szeretetteljes, megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

 

 

 

 

 

 

Szentírási megerősítések: Róm 15, 32: „Isten akarata”


 

 

 

2019. január 2. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Bízzon Bennem nagyon! Bizalma mértékében adom neki kegyelmemet. Csodákat fog megtapasztalni életében. Mindig vele vagyok és gondoskodom róla. Most fogom megszabadítani végérvényesen. Megáldom őt Szívem gondviselő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 52: „Jézus szólt”


2019. február 5. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Közel van mindennek a vége. Készüljetek, mert hamarosan kiontják véreteket. Már eltervezték megsemmisítéseteket. Hatalmas keresztényüldözés vár rátok. Az idő itt van. Mindent előre közöltem veletek. Tudtul adtam a jövőt. Ami most következik, az nem az Én akaratom: csak megengedem, mert tiszteletben tartom az emberek szabad akaratát.

 

Drága gyermekeim! Nagyon szomorú jövő vár a világra. Nemzetek fognak megsemmisülni, tömegek pusztulnak el néhány óra alatt. Már minden készen áll erre, hogy a nemzetek egymásnak essenek, és kiirtsák egymást a Föld színéről. Beteljesül Szent Péter apostol levele: tűz által tisztul meg a világ.

„Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.” (2 Péter 3, 10-15).

Még mielőtt ezt megengedném, a Szentlélek tüze és fénye fogja bevilágítani minden ember lelkét. Némelyek ordítani, üvölteni fognak a fájdalomtól, mert meglátják lelkük nyomorúságos, bűnös állapotát. Mindenki látni fogja azt az utat, amelyet Én szántam neki, hogy azon vonuljon be az örök boldogságba. Látni fogja a maga nyomorúságos életét, hogy mennyire eltávolodott attól az iránytól, amelyet Én szabtam neki törvényeim és a szent Evangélium által. Minél távolabb van ez az út az Enyémtől, annál több szenvedés vár az illető emberre: jobb esetben a tisztítótűzben, vagy egy egész örökkévalóságon át a pokolban.

Drága kicsinyeim! Most kettőzzétek meg imáitokat! Kérjétek a bűnösökre a megtérés kegyelmét, hogy fölismerjék bűneiket, amelyekkel Engem, a végtelenül szerető Istenembert megbántottak, keresztfára juttattak, és kegyetlen kínzással megöltek. A szegek, a korbács, a töviskorona, a hatalmas kereszt a vállamon: ezek mind csak szemléletes eszközei voltak kivégzésemnek. Az igazi ok az emberiség bűne, amelyet ártatlanul Magamra vettem, és kiengeszteltem értük Atyámat.

 

Drága gyermekeim! Vérkönnyeket hullatok minden egyes elkárhozott lélek miatt. Az emberek oly könnyen elherdálják üdvösségüket, nem merítenek hasznot értük kiontott Véremből, amely lemosná lelkük szennyét, mocskát, és hótiszta lélekkel vonulhatnának be az örök élet csodálatos Országába. Atyám minden embernek helyet készített ott, ahol Ő van. Csupán egy feltétele van annak, hogy valaki bejusson: szeresse az Istent. Istent szeretni annyit jelent, mint az Ő törvényét megtartani. Aki megtartja törvényét, az nem tud rosszat tenni, gyűlölködni, gyilkolni, lopni, hazudni, mert ahol szeretet van, ott állandó béke és öröm lakozik. Atyám ezt szánta az emberiségnek: az örök boldogságot, amely már a Földön kezdődik, és a Mennyben kiteljesedik. De sajnos az áteredő bűn és a sátán kísértése miatt rengetegen elbuknak. Pedig minden kegyelmet, eszközt megadok, hogy állva maradjanak. Ezek: az állandó ima, a személyes, szoros szeretetkapcsolat Velem és a szentségekhez való járulás, amely megadja az embernek, hogy tisztán éljen – már itt a Földön úgy, mint az angyalok a Mennyben.

 

Gyermekeim! Az éj sötétje már leereszkedik a Földre. Megfosztanak titeket Tőlem: nem leszek többé a szentségekben. Templomaimat bezárják, mert a sátán nagyon jól tudja, hogy ha Engem elvesz tőletek, akkor erőtlenek, betegek, sánták, bénák és vakok lesztek – mert Én vagyok a fény, az erő, a jóság, a szeretet és a védőpajzs ellene. Ha Velem töltekeztek, legyőzitek, mert Én erősebb vagyok nála – Mindenható vagyok. Ezért, drága kicsinyeim, imádkozzatok, hogy megrövidüljenek ezek a napok, hogy megmeneküljenek mindazok, akik ki akarnak tartani Mellettem mindhalálig.

 

Most van itt az ideje annak, hogy rejtekhelyeket készítsek igaz papjaimnak és híveimnek. Mert nem az számít, hogy milyen külső pompa és díszes körülmények között mutatják be a Szentmisét, hanem csak az, hogy azt tiszta lélekkel tegyék, és Engem, az igaz Istent imádjanak és szolgáljanak. Minden gyermekemet Én indítom és vezetem, hogy hol talál biztonságos rejtekhelyre. Szerezzetek be ostyát, bort és vizet, ami a Szentmise kelléke – hogy ha néha-néha odavezetek egy papot, be tudja mutatni a legszentebb Áldozatot. Ezekre a rejtekben bemutatott Szentmisékre áldom meg a világot, ezért nem fog elpusztulni teljesen. A világ fenntartója, Üdvözítője, egyedüli Királya és Ura Én vagyok, Aki legszentebb Véremmel mostam meg ezt a földgolyót. Vérem ma is rácsurog a kehelyből, amit a Szentmise során fölemel a pap. Vérem most is az Égbe kiált az Atyához irgalomért. Ezért írta Szent Pál Timóteusnak: „egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus” (1 Tim 2, 5) Én közvetítem Atyámnak az emberiség jajkiáltását és az Én kiontott Véremen és keresztre feszített Testemen keresztül látja őket Atyám. Így megesik rajtuk a szíve, mert Engem lát, legszeretettebb, egyetlen Fiát, Aki az életemet adtam oda értük.

 

Gyermekeim! Ez a Szentmise. A legszentebb Áldozat, a legnagyobb ima, a legfontosabb közvetítés ember és Isten között. Ezért nagyon becsüljétek meg a Szentmisét, és imádkozzatok papjaitokért, hogy tiszta szívvel és kézzel mutassák be azt Nekem, hogy amikor a szívükbe térek, lángra gyújtsam őket, hogy ha kell, csonkig elégő gyertyaként álljanak oltárom mellett, feláldozva életüket Értem és a rájuk bízott nyájért.

 

Drága gyermekeim! Vonuljatok be lelketek hetedik szobájába! Teremtsetek csöndet kint és bent: ott társalogjatok Velem és imádjatok Engem! Mondjatok el Nekem mindent, kérjetek Tőlem bármit! Alig várom, hogy teljesítsem mindazt, ami a lelketek üdvére válik! Ó, ha tudnátok, hogy micsoda kincses tárház vagyok, mindenható, örökkévaló Király! Kérjetek lelkeket Tőlem, akik mindörökké szeretnek majd Engem a Mennyben, akik hűségesek maradnak Hozzám mindhalálig! Kérjétek a szegény bűnösök megtérését, és magatokra az állhatatosságot és a sírig tartó életszentséget! Azt, hogy mindenkor fölismerjétek, hogy mi az Én legszentebb akaratom, és azt tettekre is váltsátok. Erre áldalak meg titeket Szívem minden emberi értelmet meghaladó, örök, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Az Úr Jézus rendkívül szomorú volt. Itt most egy hatalmas pusztulás következik. Ezek az utolsó órák, amikor még imádhatjuk és engesztelhetjük Őt az emberiség rengeteg bűnéért.

 

Szentírási megerősítés: Mt 27, 11: „Jézus mondta”
2019. február 13. Az Úr Jézus…

 

Drága gyermekeim! Az idő eljött. Mindenki tartson bűnbánatot, mert megítélem a népeket. Mindnyájan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Ott az Én szememmel fogjátok meglátni egész életeteket. Előttem nincs titok. Számon kérlek benneteket minden gondolatotokról, szavatokról és cselekedetetekről. Csak ezt hozzátok magatokkal. Testetek elporlad. Amit gyűjtöttetek, elenyészik. Üres kézzel fogtok távozni ebből a világból.

 

Váltsátok tettekre tanításomat, az Evangéliumot! Aki ezt teszi, bölcs ember, mert jócselekedeteivel kincseket gyűjt magának, amit a Mennyben is birtokolni fog. A ti kincsetek az életszentségetek, és annak jó gyümölcsei. Ha tiszta lélekkel fogadtok Engem a Szentáldozásban a szívetekbe, akkor Magát az Istent birtokoljátok.

 

Gyermekeim! Én vagyok a leghatalmasabb ajándék. Ti mégis a mulandóságokkal foglalkoztok, és olyan dolgokat gyűjtögettek, amik csak ideig – óráig lehetnek a tieitek. Vegyetek példát a szentekről! Egész életüket feláldozták Nekem és a felebarát szolgálatára. Ez által Engem követtek. Eggyé váltak Velem, ezért a Mennyben egy egész örökkévalóságon át Mellettem lesznek. Megízlelik dicsőségemet és azt a boldogságot, amit emberi szavakkal nem lehet kifejezni. Ti mégis kinevetitek őket, és nem vesztek róluk példát. Ezt a sátán sugallja, mert el akar buktatni benneteket. Irigy rátok, mert ő már végérvényesen elvesztette a Mennyet, amit ti még megszerezhettek magatoknak.

 

Kicsi gyermekeim! Újra mondom: ne az ideig valókkal foglalkozzatok, hanem az örökké valókkal. Ne a láthatókra figyeljetek, hanem a láthatatlanokra! A látható ugyanis elmúlik, de a láthatatlan örökre megmarad.

 

Kicsinyeim! Ha csak egy pillanatra megláthatnátok Engem, mindent megtennétek, minden áldozatot és szenvedést vállalnátok, hogy Hozzám jöjjetek. De Én nem akarok erőszakot venni rajtatok. Nem akarom befolyásolni szabad akaratotokat. Azt akarom, hogy az Evangélium megismerése alapján döntsetek Mellettem. Elég tanúbizonyságot adtam csodáim és végtelen szeretetem által, ami miatt az életemet áldoztam értetek a keresztfán. Ha ez nektek nem elég, akkor nem vagytok méltóak rá, hogy meglássatok Engem dicsőségemben, ahogy megmutattam Magam három tanítványomnak a Tábor hegyén.

 

„Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: „Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.” (Márk 9, 2-5)

 

Azt akarom, hogy a Szentírásból ismerjetek meg Engem! Váltsátok tettekre tanításomat! Ha hűségesen kitartotok Mellettem mindhalálig, akkor elnyeritek az örök boldogságot. Ez a Szentírás. Már mindent tudtul adtam nektek. Azért figyelmeztetlek benneteket, mert az idő közel. Az Evangéliumban ezt kértem: Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ha váratlanul ér benneteket a halál, akkor örökre elvesztek. De ha készenlétben várjátok úgy, hogy törvényeim szerint éltek, akkor megmenekültök. Erre áldalak meg benneteket Szívem minden emberi értelmet meghaladó végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Máté 23, 39: „(Jézus) mondja”

 

2019. december 5. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Ha látnátok, mi van a kulisszák mögött, megrémülnétek. Én, Aki mindent tudok és látok, a szívek és a vesék vizsgálója vagyok, tudom, hogy már minden elő van készítve megsemmisítésetekre. Amint mondtam: „gyűlölni fognak titeket az Én Nevemért”. Ez most hatványozottan érvényes. Hasonlítsátok össze életszentségeteket a bűn fertőjével, amiben a világ fiai dagonyáznak, mint sertések a pocsolyában. Emiatt a különbség miatt gyűlölnek titeket, mert ti messze fölötte álltok ezeknek, és életszentségetek úgy világít, mint a Nap. Maradjatok meg mindig ilyennek, éljetek szüntelen készenlétben, legyetek éberek, mert hamarosan lecsap a világra a pusztítás, amint azt a jövendölésekben, a Szentírásban tudtul adtam nektek. De még mielőtt a nagy világégés bekövetkezne, démonok milliárdjai folytatnak ádáz szellemi harcot a lelkekért, hogy mindenkit elveszejtsenek, ha lehet, még a választottakat is.

 

Kicsinyeim! Egyedül Nekem akarjatok mindig megfelelni! Csak az Én törvényeimet tartsátok meg: a világgal ne foglalkozzatok! Határolódjatok el minden bűntől és minden bűnre vezető alkalomtól! A bűn képviselőit nagy ívben kerüljétek! Ezekkel nemcsak, hogy nem kell, hanem nem is szabad békét kötni. Mert, ahogy a tűz meg a víz, nem fér össze, úgy a bűn és az életszentség sem fog soha közös nevezőre jutni.

 

Imádjatok Engem a tabernákulum csöndjében, s ha nincs rá mód, akkor a lelketek hetedik szobájában! Én mindig bennetek vagyok, és kitartok egyik Szentáldozástól a másikig. Engeszteljetek a szegény bűnösökért! Sok ember azért kap keresztet, hogy általa üdvözítsem. Akik pedig már leszenvedték a bűneikért járó vezeklést, azok másokért szenvednek, hogy általuk mentsem meg a lelkeket. Ti vagytok az Én kinyújtott kezeim, bennetek folytatom életemet a Földön, ezért nagyon kedvesek vagytok Nekem. Nagy lesz a jutalmatok a Mennyben.

 

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Mt 26, 1: „Jézus szólt”


2019. december 8. Ima a Szentlélek által…

„Uram, jó nekem mindaz, amit Tőled kaptam. Egyedül, Te tudod, mi válik az üdvösségemre, és azt meg is adod.

Köszönöm, hogy parányi szálkát adtál hatalmas keresztedből.

Egyedül a kereszt visz közelebb hozzád. Szívesen osztozom sorsodban, és boldog vagyok, hogy meghívtál követésedre.

Add kegyelmedet, hogy tagadjam meg magam, és vegyem fel a keresztet naponta, mint a Te ajándékodat. Szívesen fölmegyek hozzád a keresztre, mert a szenvedésekben is százszor jobb Veled, mint nélküled. 

Köszönöm, hogy keresztedre várod az egész világot. Nem keresek, és nem akarok kívüled más boldogságot. Egyedül, csak Téged akarlak! Boríts be engem drága Szent Véreddel, hogy megrészegüljek az irántad való szeretettől! Mindig csak Téged imádjalak és szeresselek teljes szívemből! Annak, aki Istené, semmi sem hiányzik, Isten egy maga elég.

Jézusom, kérlek, szabadíts meg engem önmagamtól, hogy ennek a csodálatos imának minden szava gyökeret verjen bennem! Szakíts el minden félelemtől, aggódástól, egyedül Te légy reményem, örök boldogságom!

 

Hálát adok Neked, minden kegyelmedért. Ámen.”

 

2019. december 12. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. A sátán támadása a tetőfokára hágott. Még a ti korotokban fel fog lépni az antikrisztus. Én pedig visszajövök dicsőségben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Jóllehet, nagyon nehéz korban éltek, de oltalmam alatt vagytok. Megóvlak titeket, mert a szívetek tele van Irántam szeretettel. Sokan szerették volna látni és hallani, amiben nektek részetek lesz, ezért örüljetek és emeljétek föl fejeteket, mert amikor visszatérek dicsőségemben az ég felhőin, elérkezik a ti megváltásotok. Akkor az igazakat, akik Bennem hunytak el, feltámasztom, dicsőséges testben visszahozom őket, és az ezer éves béke uralmában Velem együtt fognak uralkodni. A kárhozottak nem támadnak fel: ők majd a végítéleten nyerik el csúfos külsejüket, amiben örökkön-örökké fognak szenvedni.
Ó, drága kicsinyeim, ha láthatnátok, mit jelent elkárhozni, és ha csak egy pillantást vethetnétek a Mennyre, mind szentül élnétek. Még a legnagyobb kínszenvedéseket is vállalnátok, csakhogy bekerüljetek a Mennybe. Helyesen írta Szent Pál: „ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8, 18) Mindezt azért mondtam nektek, hogy bár üldözést szenvedtek, és sokféle nyavalyák, betegségek és egyéb gondok terhelnek, tartsatok ki mindhalálig Mellettem, mert csak aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tegyétek meg törvényeimet, és akkor nincs mitől félnetek!
Kicsinyeim! Teljes szívetekből kérjétek, hogy mielőbb jöjjek vissza a Földre, és elhozzam nektek az oly nagyon áhított békét és az Én szeretetemet! Addig is tekintsetek Rám, a Megfeszítettre! Merüljetek el Bennem, Aki oly nagyon szerettelek titeket, hogy az életemet áldoztam értetek! Magamra vettem bűneiteket, és rettenetes kínszenvedéssel és kínhalállal fizettem le adósságotokat. Ezért soha ne kövessetek el bűnt! Inkább meghaljatok, mint hogy vétkeznétek! Mert ha bűn nélkül haltok meg, lelketek egy boldog örökkévalóságban egyesül Velem, de ha vétkeznétek, a bűn elszakítana titeket Tőlem, és lelkestül-testestül az örök tűzbe kerülnétek. Az Én békémet adom nektek, amit a világ nem adhat. Fogadjátok áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
 
Szentírási megerősítések: Máté 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” Máté 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”2019. december 17. Ima a Szentlélek által…

Hőn imádott Jézusom! Leborulva áldalak és imádlak Téged, Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben valóságosan jelen vagy. A szent angyalok milliárdnyi serege vesz körül Téged a Föld minden tabernákulumában. Egyetlen pillanatra sem szűnik meg az ő imádásuk és dicsőítésük. Ahol jelen vagy, mindenütt imádnak Téged éjjel és nappal. Akkor is, amikor üres a templom, de Te ott vagy a tabernákulumban. Méltó hogy imádjanak Téged, Aki az ég és Föld Ura és Istene vagy.

Általad lett minden. Atyád azért teremtette, mert kiárasztotta szeretetét, és ez a szeretet arra késztette, hogy megalkossa ezt a csodálatos bolygót, amit Földnek nevezünk. A legkisebb virágszál és minden, ami rajta van, dicsőíti és magasztalja Isten végtelen gondviselő szeretetét. Emberi szó nincs rá, mekkora a Te irántunk való szereteted, amely betölti a Mennyet és a Földet. Nincs egyetlen zug sem, ahol ne lennél jelen. kiárasztod ránk békédet. Ha megnyitjuk szívünket, belénk árad a fény, a kegyelem. De ha elzárjuk magunkat, meg leszünk fosztva mindattól az örömtől és boldogságtól, amit jelenléted okoz. Egyedül Benned van boldogság. Ahol Te vagy, ott a Mennyország.

Imádott Jézusom! Köszönöm, hogy megváltottál minket, és beléphetünk Országodba. Köszönöm, hogy megtisztítottál vétkeinktől, értünk ontott drága, Szent ártatlan Véreddel. Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy hálát adjak Neked.

Kérlek, add nekem azt a szeretetet, amit irántam éreztél, amikor értem a keresztfára mentél! Gyújtsd szívemet lángra, hogy teljesen elégjek, elhamvadjak az Irántad való szeretettől! Mindig csak Neked éljek, Téged magasztaljalak és dicsőítselek örökké!

 

Ó, szelíd Jézusom! Tégy engem olyan alázatossá és engedelmessé, mint amilyen Te voltál! Egyedül Neked akarok mindig megfelelni! Még akkor is, ha ez az életembe fog kerülni. Te mondtad: senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Te értem adtad az életedet. Engem arra indítottál, hogy felajánljam Neked az enyémet. Törvényeidet megtartva, csak Érted éljek. Téged szolgáljalak mindazokban, akiket elém hozol. Drága Jézusom, mindenkiben Téged akarlak látni! Mindazt, amit kegyelmedből másokkal teszek, Veled teszem. Hála és dicsőség legyen Neked, Atyádnak és a Szentléleknek mindenért, most és mindörökké. Ámen.”


2020. január 1. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Adjatok hálát, hogy megérhettétek ezt az újévet! Sokan nem érhették meg. Örökre eltávoztak a holtak honába. Közülük rengetegen a tisztítótűzbe mentek, mert bár hittek Bennem, és időnként jót is cselekedtek, de nem gyakorolták vallásukat. E mögött az volt, hogy nem szerettek Engem. Ha szerettek volna, ki se bírták volna Nélkülem. Igyekeztek volna gyakran megfürdetni lelküket a bűnbánat szentségében, és siettek volna Hozzám a Szentmisére, hogy a lelkükbe fogadjanak a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mivel ezt elmulasztották, ezért nem jöhettek be a Mennybe. Most a tisztítótűzben kell levezekelni bűneiket. Bár rettenetesen szenvednek, mégis hálát adnak Nekem nagy irgalmasságomért, hogy nem engedtem őket elkárhozni.

Gyermekeim! Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy nem elég a jó szándék. Azt tettekre is kell váltani. Igyekezzetek rendszeresen járulni a szentségekhez, mert csak így lesztek szüntelen készenlétben! Ezt kértem ugyanis tőletek.

Gyermekeim! Az életetek a földön rövid. Nem tudhatjátok, mit hoz a holnap. Bármikor meg kell állnotok Szent Színem előtt. Ott megmutatom nektek egész életeteket. Látni fogjátok minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Az időt arra kaptátok, hogy életszentségre jussatok, és másokat is erre vezessetek. Ezért haltam meg értetek a keresztfán. Ha Nekem olyan fontos volt az üdvösségetek, hogy vállaltam a kínhalált, nektek miért nem fontos a megszentelődésetek? Ha Engem állítanátok életetek középpontjába, ha nem hagynátok, hogy bármi vagy bárki megelőzzön, akkor most boldogok lennétek. Azért, mert ha bármelyik pillanatban meghalnátok, egyenesen feljöhetnétek Hozzám a Mennybe.

Minden ember érzi a lelke mélyén, hogy halála után hová fog távozni a lelke. Aki életszentségben él, az vágyakozik a Velem való nagy találkozásra. Szent Pállal együtt mondja: „számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna.” (Fil 1, 21-23)

Akik bűnben élnek, félnek a haláltól. Minél súlyosabb bűnben, annál jobban. Hallani sem akarnak a halálról. Pedig aki megszületik, annak meg is kell halnia. Itt a Földön csak zarándokok vagytok. Egész életetekben úton vagytok. Az út egyszer véget ér. Jó és üdvös lenne, ha ezt mindig eszetekben tartanátok. Akkor állandóan csak arra készülnétek, hogy mi lesz, ha megérkeztek. Hogy hová, azt a ti cselekedeteitek dönti el. Rajtatok múlik minden. Szabad akaratot és értelmet kaptatok.

Akik még nem élnek életszentségben, azok változtassanak mielőbb, mert sötét felhők gyülekeznek az égen. Már túl sok a bűn. A fenyítés nem várat magára. Túláradó szeretetem és kegyelmem mondatja ezt Velem. Azért, mert mindnyájatokat meg akarlak menteni. Vigyázzatok! Ne hallgassatok a sátánra, aki a világ fejedelme! Az életet nem élvezni kell, hanem okosan felhasználni az időt, mert hamar lejár. Szeressétek Istent teljes szívetekből úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Szeressétek egymást Énbennem tisztán és szentül! Isten Maga a szeretet. Csak Őbenne tudtok igazán szeretni. Soha ne kövessetek el bűnt! Ez választ el titeket Tőlem, üdvösségetek Szerzőjétől. Csak Bennem van örök életetek. Csak akkor vagytok közösségben Velem, ha szentül éltek. Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: 1 Tessz 2, 13: „Isten szava”


2020. január 8. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom Szentlelkemet, Aki mindenkinek megmutatja lelke állapotát. Akkor az Én szememmel fogjátok látni egész életeteket. Minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
Éljetek szüntelen készenlétben! A szüntelen készenlét az Irántam való lángoló szeretetet és a Belém vetett hitet jelenti. Higgyetek szavaimban, amelyek beteljesülnek a maguk idejében! Időpontot nem mondok, mert akkor egyesek halogatnák megtérésüket. De a jelekből látnotok kell, hogy a próféciák beteljesülnek. Ítéletem sújtja ezt a világot. Az elemek, a természet erői fellázadtak az emberek bűnei ellen. Most, még a ti korotokban teljesülnek Szent Péter apostol szavai: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek, ajándékul kapott bölcsességében.” (2Pét 3, 9-15)
Drága gyermekeim! Ezek a Szentírás szavai, amelyeknek be kell teljesülniük. A világ még soha nem volt ilyen felkészült arra, hogy önmagát megsemmisítse. A sátán ezt kihasználja: akit csak tud kísért, vagy kavar. Nagyon elhatalmasodott a bűn. Az Isten nem kell, földi élvezetek után futnak, a semmit markolják, és végül a kárhozatba zuhannak.
Drága gyermekeim! Adjatok hálát azért, hogy meghívtalak titeket! Mindennap imádkozzátok el a Te Deum-ot! Én Magam indítottalak arra, hogy igennel válaszoljatok. Örüljetek annak, hogy színem előtt állhattok, és szolgálhattok Engem. Minden perceteket, erőtöket Én osztom be, hogy megszentelődjetek, és másoknak is az üdvösségét segítsétek elő. Szent Pál szavaival figyelmeztetlek benneteket: „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” Szüntelen őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Tápláljátok a lelketekben az Isten iránti szeretetet úgy, hogy gondoljatok gyakran tanításomra és kínszenvedésemre! Mindig Én, az Isten Egyszülött Fia, a megtestesült Ige álljak szemetek előtt! Soha ne legyen drága semmi ár, áldozat és szenvedés a lelkek megmentéséért! Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam többet senki sem szenvedett. Mindezt az áldozatot ártatlanul hoztam meg értetek, irántatok való szeretetből, mert azt akarom, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.
Nagyon sért Engem a bűn, és undorodom tőle, de leginkább az embernek válik kárára, mert ez által szakítja el magát Tőlem, üdvössége Szerzőjétől, és mindattól a kegyelemtől, amelyet neki adtam, és még neki akarok ajándékozni. Ezért, kicsinyeim, határolódjatok el minden kísértéstől, minden bűntől! Ne álljatok szóba a sátánnal! Egyedül Engem szemléljetek a Tábor hegyén a három tanítvánnyal együtt, dicsőséges Testemben, amikor a Mennyei Atya szózata hangzott: „Ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok.” Életetek minden percében legyetek Velem a Tábor hegyén! Szemléljétek dicsőségemet, és vágyakozzatok arra, hogy egy egész örökkévalóságon át Engem lássatok, imádjatok, szeressetek, dicsőítsetek, magasztaljatok és hálát adjatok Nekem.
Gondoljatok arra, amit Szent Pál apostol mondott: „A Föld összes szenvedése nem mérhető az eljövendő dicsőséghez, amelyben részünk lesz.” Ne zúgolódjatok, ha próbatételekkel, csalódásokkal és szenvedésekkel látogatlak meg benneteket! Ezeknek kettős céljuk van. A lélek megszentelődése, tisztánlátása és alázatra tanítása. Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam jobban senki sem lett megalázva.
Szenvedéseitekben gondoljatok arra, hogy Én is kínszenvedésem és kereszthalálom által mentettem meg a lelkeket. Minden Engem követőt arra hívtam meg, hogy egyesüljön Velem a szenvedésekben, a megaláztatásban és az engedelmességben. Ha ezt teszitek, Atyám úgy tekint rátok, mint Rám, szeretett Fiára, Aki bennetek folytatom életemet és Megváltásom hatalmas művét. Lelkeket mentek általatok.
Emlékezzetek arra, hogy mire hívtalak benneteket: „Aki Utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap keresztjét, úgy kövessen Engem.” Az önmegtagadás nem a saját vágyaitok beteljesülését és az ahhoz való ragaszkodást jelenti. Szabaddá tesz benneteket arra, hogy átadjátok az életeteket Nekem, és minden élethelyzetben, de legfőképpen a nehéz dolgokban, a szenvedésekben Velem együtt ismételjétek szavaimat: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te.” Ilyeneknek akarlak látni benneteket, gyermekeim! Ha példámat követitek és engedelmeskedtek hívásomnak, nagyon gazdagon érkeztek meg Országomba. Mindenki a kapott talentumokról ad számot. Azok, akikre sokat bíztam, sokról fognak felelni. Ezért ti, gyermekeim, mindenben jó példával kell, hogy elől járjatok.
Drága gyermekeim! Életeteket tekintsétek úgy, mint Nekem szentelt áldozatot, mert mindazokat, akiket kiválasztottam és meghívtam, Magamhoz teszem hasonlóvá. Áldozattá lettem értetek. Nem csak a keresztfán, hanem már fogantatásomtól fogva, amikor engeszteltem a világ végéig élő összes ember bűneiért. Papjaimat és a Nekem szentelteket erre az útra hívtam. Ezt pedig úgy hívják, hogy keresztút.
Szelíd tekintetem rajtatok nyugszik, Szívem szeretete átölel, és mindig csak a javatokat akarja. Az Én békémet adom nektek, és vezetlek, hogy fölismerjétek, és mindig megtegyétek akaratomat. Fogadjátok szeretetteljes, Szívből jövő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
 
Szentírási megerősítés: Máté 17, 1-5: „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Fil 2, 19: „küld”
 


2020. január 9. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Máté 21, 13: „Meg van írva – mondta –, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek.”

„Drága gyermekeim! Mára megvalósult, amit a Szentírásban olvastatok: „Egyházamat az imádság házának fogják hívni, ti pedig rablók barlangjává teszitek azt.” Egyházam végérvényesen kettészakadt. Az eretnekek és a kufárok rablók barlangjává tették. Még megmaradt egy igaz rész, akik imádság házává teszik.

Drága gyermekeim! Azt kérem tőletek, hogy rendületlenül higgyetek és bízzatok Bennem, és tegyétek meg mindazt, amit kérek tőletek! Jóllehet, az időpontokat tudni nem a ti dolgotok, mert ti földiesen gondolkodtok, Én pedig magasan fölötte állok az ember gondolatainak. Mindazonáltal kedvesek Nekem azok a gyermekeim, akik feltétel nélkül igent mondanak kinyilatkoztatásaimra, maradéktalanul megteszik kéréseimet, és hisznek Bennem még akkor is, ha időnként kitolom az időt és megszégyenülnek. Ez még nagyobb alázatra, ráhagyatkozásra és engedelmességre készteti őket.

Üzeneteimet azért kapjátok, hogy tudjátok értelmezni korotokra, napjaitokra a Szentírást. Amikor azt mondtam, hogy „vajon talál-e hitet az Emberfia, amikor visszatér a Földre”, ez most napjaitokban beteljesedett. Rengeteg a hitetlen, az istenkáromló és a súlyos, halálos bűnben élő személy. Rátok miattuk sokkal nagyobb felelősség hárul. Mert ki mást kérhetnék meg, mint titeket, hogy engeszteljetek és imádkozzatok értük, hogy el ne vesszenek. Minden igazán hívő ember legnagyobb hivatása az, ha Velem, Megváltójával egyesülve kész elfogadni minden áldozatot és szenvedést a lelkek megmentéséért.

Édesanyám is csak el-elgondolkodott a pásztorok szavain, és az angyal beszédén. Tanuljatok Tőle alázatot és engedelmességet! Fogadjátok el, hogy Isten mindenható: bármit bármikor megtehet. Várjatok türelemmel a próféciák beteljesülésére, és ha haladékot kaptok, örüljetek neki, hogy még mindig adok időt a bűnösök megtérésére és a ti tökéletesedésetekre.

Legyetek mindig derűsek és vidámak! Ne hagyjátok, hogy rátok telepedjen a sátán, és rossz hangulatot tápláljon a lelketekben! Adjátok át Nekem mindig félelmeiteket, aggályaitokat! Kérjétek Tőlem, hogy Én cselekedjek! Én mindig veletek vagyok. Szívem szeretete átölel, Szentlelkem vezet, és bölcsességet ad nektek. Szent angyalaimat küldöm hozzátok, hogy ők dolgozzanak általatok. Szentlelkemet adom nektek, hogy Ő halmozzon el bölcsességgel, és vezessen életetek minden útján. Én pedig, az élő Krisztus, drága Szent Testemmel és Véremmel táplállak, hogy egyre jobban merüljetek el Bennem, az örökkön élő Istenben. Legyetek tökéletesek, szentek, mert csak így lesztek méltóak Hozzám! Azt akarom, hogy mindig tiszta lélekkel fogadjátok szívetekbe az Eucharisztiát! Ha mindig szentül éltek, egyre jobban megnyitom szíveteket és egyre több kegyelmet tudtok befogadni.

Mindig csak arra gondoljatok, hogy szeretlek benneteket! Kérjétek Tőlem a kegyelmet, hogy viszont tudjatok szeretni Engem olyan mértékben és oly módon, ahogyan Én ezt öröktől fogva elgondoltam felőletek. A tökéletes szeretet ebben áll: kiüresíteni önmagatokat, mindent átadni Nekem, semmit meg nem tartani, függetlennek lenni mindentől, még önmagatoktól is. Csak ez az állapot tesz szabaddá arra, hogy osztatlan szívvel Engem szolgáljatok, csak az Enyémek legyetek. Ne kötődjetek semmihez és senkihez, csak egyedül törvényeim megtartásához! Ha ezt meg tudjátok tenni, rövid úton szentté formállak benneteket. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ez az ember méltósága, mellyel maga az Isten ajándékozta meg, amikor megteremtette. Ha ezt visszaadjátok Nekem, akkor egyből tökéletessé tudlak tenni. De ha egy pici részt is megtartanátok magatoknak, az már korlátozza bennetek való tevékenységemet. Ez azt jelenti, hogy nem tudnátok tökéletesek lenni.

Fogadjátok áldásomat, melyet minden emberi értelmet meghaladó, örök szeretetemmel adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítések: 2 Pt 1, 14: „Jézus Krisztus tudtomra adta”


2020. február 2. Az Úr Jézus…

 „Nyisd ki a Szentírást!”

Erre a részre nyílt ki: Máté 18, 19: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.”

Az Úr Jézus folytatta: „Nagyon imádkozzatok, hogy hazátokat ne érje el a vírus! Ha eleget imádkoztok, nem fogja elérni. 

Sokan halnak meg ezekben a percekben. Imádkozzatok értük, hogy megkapják a jó halál kegyelmét!”

 

Szentírási megerősítés: Máté 25, 45-46: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”

 

 

2020. február 6. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Már minden előre el van tervezve. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Olyan átfogó és alapos lesz, hogy szinte alig marad keresztény a földön. Ha Én nem gondoskodnék rólatok, még hírmondó sem maradna közületek. A nagy szorongatás rövid ideig fog tartani. Azért engedem meg, hogy különválasszam a hűségeseket a hűtlenektől. Akik lángolóan szeretnek Engem, az életüket fogják adni Értem, de a langyosak el fognak pártolni.

Drága gyermekeim! Készüljetek a nagy szorongattatásra! Olyan nagy szenvedés zúdul erre a világra, amilyen még soha ezelőtt nem volt, és ezután sem lesz. Értetek, választottaimért rövidítem meg az időt, mert egyetlen túlélő sem maradna. Ha ezt nem tenném, a sátán még a választottakat is a pokolra taszítaná.

Gyermekeim! Minden félelmet űzzetek ki a szívetekből! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tehetnek! Határtalanul bízzatok Bennem! Én mindenható vagyok, és végtelenül szeretlek benneteket. Erről Vérem kiontásával is tanúságot tettem. Kapaszkodjatok Belém! Kérjétek magatokra értetek kiontott drága Szent Vérem oltalmát! Ha ezt teszitek, a sátán megszégyenül és futva menekül előletek. Vérem ugyanis égeti és megvakítja. Vérem az Én szelíd, odaadó szeretetemről tanúskodik. Arról a hatalmas áldozatról, amelyet a ti üdvösségetekért hoztam meg. Nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Jól jegyezzétek meg, amit Júdásról mondtam, aki elkárhozott: „jobb lett volna, ha meg sem született volna”.

Gyermekeim! Váltsátok tettekre a főparancsot! Kérjétek Tőlem a hit kegyelmét, és azt, hogy olyan lángolóan szeressetek Engem, hogy az életeteket is oda tudjátok adni Értem. Ez alatt nem csak a vértanúságot értem, hanem azt az odaadó, lelkes szolgálatot, amit elvárok minden Engem követőtől.

Azt kérem tőletek, hogy vásároljatok be szükséges alap dolgokat: élelmiszert, vizet és minden egyéb szükségeset, mert ide is eljön a nagy szorongatás, amikor kifosztják az üzleteket, és nem lesz hol feltölteni éléskamrátokat. Mindenből vegyetek annyit, amennyi csak elfér, és ha szükségetek lesz rá, megszaporítom az ételt. Látjátok, hogy ez a járvány is milyen hirtelen jött. Sajnos Magyarországnak is szüksége van a megtisztulásra, mert itt is rengeteg a bűn. Imádkozzatok hazátokért, imáitokra enyhítem a csapásokat.

Fogadjátok Szívem túlcsorduló szeretetével rátok adott áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Máté 21, 42: „Jézus mondta”

 

2020. február 20. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az éj sötétje már leszállt erre a világra. De ez az éjszaka nem a napszak éjszakája, hanem démonok milliárdjai feketéllenek az égen. Sajnos Én nem kellek, Engem elvetnek, a lelkükben keresztre feszítenek és átkarolják a kárhozatba vezető utat.

 

Drága gyermekeim! Kövessetek végig a keresztúton! Ne csüggedjetek, mert minél nagyobb a baj, Én annál több kegyelmet adok. Imádkozzatok és engeszteljetek a szegény bűnösökért, mert rengeteg lélek hull a kárhozatba! Kérjétek hazátokra Mindszenty bíboros védelmét: nagyon sokat tud tenni országotokért. Mint ahogy már megmondtam: Egyházamra ugyanaz az út vár, amit Én bejártam előtte. Az igazakat megölik, az Egyház fölmegy a Golgotára, a keresztre, és miután meghalt, és már úgy látszik, hogy minden elveszett, akkor üt a győzelem órája. A sátán kikérte Egyházamat, hogy megrostálja. Amikor a legnagyobb lesz a baj, akkor térek vissza az ég felhőin, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy végérvényesen győzött, akkor taszítom le a pokol fenekére. Imádkozzatok, hogy dicsőséges visszajövetelem mielőbb megtörténjen! Amikor látjátok, hogy az ég felhőin ragyogok, jobban, mint a Nap, emeljétek föl fejeteket és örüljetek, mert elérkezett megváltásotok. Onnantól érvénybe lép az ezer éves béke uralma: nem lesz többé bűn, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem halál. A szenteket mind feltámasztom, dicsőségemben fognak ragyogni örökkön-örökké, és visszatérnek a földre. Csodálatos világ lesz, amit el sem tudtok képzelni. A ti életetekben teljesülnek a Jelenések könyvének szavai, a csapások, a nagy tisztítás, és miután újjáalkottam ezt a földet, az Új Paradicsom.

 

Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, inkább a bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, éljetek életszentségben, mert ez az egyetlen biztosíték arra, hogy elnyeritek az üdvösséget.

 

Lélekben legyetek mindig kicsiny gyermekek, hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át Nekem minden gondotokat, problémátokat, bízzatok Bennem, mert bizalmatok mértékében tudom adni kegyelmeimet. Az Én békémet adom nektek. Fogadjátok Szívből jövő, szeretetteljes áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 
 

Szentírási megerősítések: Mt 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

 

2020. február 21. Az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Most már valóban itt az óra. Eddig is itt volt, de most álltok a legközelebb mindannak beteljesüléséhez, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan az életetekre fognak törni. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor nyerhetitek el az örök élet koronáját. Mindez most teljesül be. Már nincs több haladék. A bűnök az egekbe csapnak. Meg kell tisztítanom a világot. Ha megtisztítottam, visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Készüljetek! Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amilyet a világ még soha nem látott.

 

Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Lezárulnak a próféciák. Minden be fog teljesülni. Közületek sokan nem akarnak megtérni. Vérkönnyeket sírok miattuk, de tiszteletben tartom szabad akaratukat. Cselekedeteik következményeit egy egész örökkévalóságon át viselniük kell. Imádkozzatok a szegény, szerencsétlen bűnösökért, akik a kárhozat szakadékánál tántorognak. Bármikor belezuhanhatnak. A beígért események (nagy tisztítás, harmadik világháború) nem marad el, mert nem tért meg a világ. Akik imádkoznak, azoknak tűrhetőbb lesz a sorsuk, mint azoknak, akik ezt nem teszik. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, amelyet szomorú szívvel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nyisd ki a Szentírást”

 

Jel 3, 15-22) Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt mondod: Gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. – Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked: Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj; fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj fel, és térj meg! Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.


2020. február 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Kínszenvedésem és kereszthalálom a világ végezetéig folytatódik. Illetve ennek a korszaknak a végéig, amíg bűn van a földön, mert a pokoli hordák uralkodnak rengeteg ember szívében.

 

Gyermekeim! Nagyböjt van. Most különösen kérem, hogy csatlakozzatok Hozzám, álljatok keresztem alá, fogjátok meg Édesanyám és János apostolom kezét. Kérjétek, hogy megváltói Vérem rátok csöppenjen, amely oly bőségesen omlott ki Testemből az utolsó cseppig, hogy a világ végezetéig élő összes embert képes megtisztítani feltéve, hogy bűnbánatot tartanak. Gyülekezzetek keresztem alá! Nézzétek kínos agóniámat, sebeimet! Mellem zihálását, kapkodom a levegőt. Az egész Testem tetanuszgörcsben vonaglik. Én, a világmindenség Ura és Királya, ily mélyre alázódtam értetek.

 

Azt kérem, hogy mindig Engem lássatok, ilyen állapotban: töviskoronával a fejemen! Amikor majd az üldözés elharapódzik, titeket is ki fognak gúnyolni és üldözni fognak az Én nevemért. Akkor gondoljatok arra, amit előre megmondtam: ha Értem gúnyolnak és üldöznek igazságtalanul, nagy lesz a jutalmatok a Mennyben. De ne a jutalomért, hanem az Irántam való szeretetből tűrjétek el békében, és adjatok hálát Nekem, hogy osztozhattok sorsomban. Mindazokat, akiket szeretek, részesítem szenvedéseimben. Azért, hogy itt a Földön egyesüljenek Velem a szeretet frigyében, mert a barát a bajban ismerszik meg. Ha kitartotok Mellettem a szenvedésben és az üldöztetésben, akkor tudlak befogadni titeket dicsőségembe, mert ezzel tanúsítjátok Irántam való hűségeteket és szereteteteket.

 

Éljetek életszentségben és példátokkal vonzzátok Hozzám a lelkeket! Legyetek mindig alázatosak és engedelmesek! Csak Nekem akarjatok megfelelni!

 

Egyházamat már darabokra szaggatta a sátán. Igaz papjaim és híveim most menetelnek föl Velem együtt a Golgotára. Hamarosan keresztre feszítik őket, meghalnak, de Velem együtt fel fognak támadni. Az Új Világban, az Új Paradicsomban olyan dicsőségben fog ragyogni Egyházam, ahogyan még soha ezen a Földön. Akkor a Menny egyesül a Földdel, itt lesznek a szentek és a szent angyalok, és velük együtt fogtok Engem imádni a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Aki köztetek ragyogok. Ez lesz Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadala. Erre készítette föl a világot Fatima óta. Erről beszélt Gobbi atyának, ezért kérte a Máriás Papi Mozgalom megalapítását, engesztelését, és sok-sok lélek engesztelő imáját.

 

Gyermekeim! Most hatalmas harc dúl a lelkekért. Láthatjátok, hogy mennyire támad a sátán. Eddig is a Szentmise, az Én ártatlan, kiontott Vérem és Kereszthalálom megjelenítése tartotta fönn a világot. Ha ez a mindennapi véres Áldozat megszűnik, ahogy Dániel próféta írta, a világ teljesen ki lesz szolgáltatva a pokoli hordáknak. Akkor következik be Szent Péter apostol szava: „Atyám tűz által tisztítja meg ezt a Földet.”

 

Gyermekeim, engeszteljetek! Ti pedig, kicsinyeim, akik nem tudtok részt venni a Szentmisén, kérjétek Tőlem a lelki áldozást! Én megígérem, hogy a szívetekbe térek és megerősítelek benneteket. Amikor mindezek bekövetkeznek, akkor fogok visszatérni dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ez a mondat nem csak az Antikrisztus személyére vonatkozik, aki a legnagyobb gonosz, de minden őt követőre, akik félrevezetik a népet.

 

Miután megtisztítottam a Földet, olyan lesz, mint amilyen a teremtés kezdetén volt, amikor még nem vezette félre a kígyó Évát. Akkor az érteni tudók és a szentek ujjongó örömmel fognak dicsőíteni, magasztalni Engem, és teli torokból kiáltják: „Áldott legyen az Isten mindörökké, Aki lehozta nekünk az Üdvözítőt!” Igen, gyermekeim, ekkor érkezik el a ti Üdvösségetek. Akik a gonoszt követik, befogják fülüket, behunyják szemüket, és acsarkodva jajveszékelnek, mert, bár felismerik az igazságot, hogy Én vagyok a Messiás, de már megátalkodottságukon nem tudnak változtatni. Örökre megmaradnak bűneikben.

 

Drága kicsinyeim! Mindent tudtul adtam nektek. Most a Nagyböjtben, különösen szeressetek, vigasztaljatok és engeszteljetek! Fogadjátok türelemmel a próbatételeket és a szenvedéseket. Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánljátok föl Atyámnak a lelkek megmentéséért, Égi Édesanyám Szeplőtelen Hétfájdalmas Szíve és könnyei által. Nem mindegy, hogy mennyi lelket tud magával ragadni a sátán. Rajtatok múlik, kicsinyeim, hogy mennyit imádkoztok, és mennyi áldozatot hoztok a lelkek megmentéséért. Odaát ezek a megmentett lelkek lesznek a ti kincseitek, őket tudjátok bemutatni Atyámnak, mint Szent Vérem gyümölcseit, akik imáitok hatására nem vesztek el. Így lássátok egész fájdalmas életeteket, amely tele van olykor szomorúsággal, mert a sátán igyekszik megkeseríteni minden Engem követőt. Acsarkodik ellenetek, de nem tud elbuktatni, mert Szent Vérem, mint Pecsét ragyog a lelketeken, és védőpajzsul szolgálok nektek.

 

Kicsinyeim! Az éj sötétje leszállt. Már pirkad a hajnal, dicsőséges visszajövetelem Napjának hajnala. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza, és tisztítsam meg a világot. Már nincs több haladék, a megtisztítás folyamatos, amint azt a természeti katasztrófák, a járványok és a háborúk esetében láthatjátok. A gonoszság most fogja elérni tetőpontját az Antikrisztus fellépésével és az Oltáriszentség eltüntetésével. De, amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom ezer évre megláncolni és a pokol fenekére vetni. Jól vigyázzatok: senki ne szövetkezzen vele, mert ugyanúgy elbukik, mint ő. Én vagyok az örök Győztes, Aki a halálon és a poklon Úrrá lettem. Csak azok, akik kitartanak Mellettem mindvégig, ők fognak Velem együtt uralkodni.

 

Kicsinyeim! Ma még dönthettek Mellettem, vagy Ellenem. Amíg itt éltek testben, meg  tudtok változni, de ha már eljön a nagy sötétség ideje, és minden lezárul, akkor mindenki olyan marad, amilyen addig volt. Nagyon szeretlek titeket, azért figyelmeztetlek. Maradjatok Velem a Getszemáni kertben, virrasszatok, és a nehéz órákban Velem együtt mondjátok: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem amint Te.” Erre áldalak meg benneteket, drága gyermekeim, Szívem mindeneket felülmúló, végtelen, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

 

 

Szentírási megerősítés: Mt 21, 13: „Jézus mondja”


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 348
Tegnapi: 420
Heti: 1 001
Havi: 1 001
Össz.: 321 834

Látogatottság növelés
Oldal: Mária Julianna - tél
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »