Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Imádkozzunk Máriával a Szentlélekhez!

Medjugorje, 2015. szeptember 25.
 
„Drága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért.  Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Korábbi üzeneteiben a Szűzanya többször utalt a Szentlélekre és a Szentlélekhez való imára irányította figyelmünket. A Szentlélek eljövetelének és működésének feltétele az ima. Az ima az, amit mi meg tudunk tenni, a Szentlélek pedig azt teszi, ami számunkra lehetetlen. Fontos előkészíteni a Szentlélek eljövetelének útját. A Szentlélek oda érkezik, ahol olyan nyitott szívre talál, amely befogadja Őt.
Mária a Szentlélek jegyese. A saját életéből ismeri munkálkodását. Ő teljesen megnyílt és az Úr felé fordult. Ő Istennel teljes, a Szentlélekkel teljes. Ahol Mária ott van, ott van a Szentlélek is. Ugyanaz a Szentlélek, amely a világ teremtésekor a „a vizek felett lebegett”, ahogyan a Szentírás első lapjain olvassuk, ezen Szentlélek által fogant Szűz Mária. A Szűz méhe a világ legszebb virágát hozta erre a földre, Jézus Krisztust, a világ Üdvözítőjét.
Az angyal hírül adta Máriának, hogy a Szentlélek „árnyéka” száll rá. Így adta tudtára, hogy élő templommá, Isten lakóhelyévé lesz. Ezek a szavak a Kivonulás könyvének utolsó soraira emlékeztetnek bennünket. Miután Mózes Isten útmutatása szerint felépítette a Szent sátort, „felhő borította be a találkozás sátorát és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot” (Kiv 40, 34). Mária így lett és maradt teljesen átszellemültté, nemcsak a megtestesülés órájában, hanem egész életén át. A Szentlélekkel betelve énekli el Magnificat-ját és tovább folytatja azt az egyházban, és az egyházzal énekli a világ végezetéig és nemzedékeken át Krisztus tanítványainak közösségében.
Senkinek sem volt magasztosabb hivatása és nem is emeltetett senki nagyobb méltóságra Máriánál. Isten megtestesült Fiának anyja volt. Ő pedig ezt a méltóságát és hivatást a mindennapi élet legmegszokottabb keretei között valósította meg. Hűséges házastárs, egyszerű édesanya, jó szomszéd; szívvel-lélekkel átadta magát népének, nyitott volt minden ember felé. Szorgalmas háziasszony volt. Főzött és mosott, a házban és a ház körül dolgozott, osztozott a helybéliekkel örömében és szomorúságában. A legmegszokottabb mindennapokban élte meg Isten meghívásának magasztosságát. Egyszerű, mindennapi kötelességeit különleges szeretettel végezte.
Sem Isten, sem a Szűzanya nem vár és nem kér tőlünk lehetetlen dolgokat. Csak Isten művel lehetetlen dolgokat, de csak akkor, ha mi megtesszük azt, ami számunkra lehetséges.
Lehetséges megnyílnunk a Szentlélekre. Lehetséges dönteni az imádság mellett, amely által megerősödik az Úrba vetett hitünk. Az erős hit közelebb visz bennünket Istenhez, bevezet minket Isten mentalitásába, Isten szerinti életre vezet és alkalmassá tesz arra, hogy  Isten szemével lássuk az embereket, önmagunkat és a világot.
Az ima megnöveli Isten iránti szeretetünket. Az Isten iránti szeretet nem elválaszt egymástól, hanem nyitottabbá tesz bennünket mások felé, és érzékennyé szükségleteikre.
Imádság
Szűz Mária, Szentlélek Jegyese! Hozzád fordulok imádságommal, kérlek, könyörögd ki számomra a Szentlélek erejét és világosságát. Te az angyali üdvözlet pillanatától Isten jelenlétének helyévé lettél. Édesanyai méhed kivirágzott és a világ Üdvözítőjét ajándékozta minden embernek. Imádkozd ki minden szív számára, amely vágyakozik az élet teljességére és értelmére, hogy ki tudjon virágozni és Isten jelenlétének helyévé váljon. Imádkozz értünk Szűz Mária, hogy Krisztus jó illatát tudjuk árasztani szerte a világban és így szeretetének tanúivá váljunk. A Szentlélek árassza el lelkünket és életünket, hogy mások ne bennünket, hanem bennük Istent lássák meg és ismerjék fel. Köszönjük Mária, hogy velünk maradsz, hogy nem fáradsz bele, hanem az öröm és az élet teljességére vezetsz bennünket, amellyel te magad is telve vagy. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea


Medjugorje, 2015. október 2.
"Drága gyermekek! Itt vagyok köztetek, hogy bátorítsalak, szeretetemmel betöltselek titeket és újra arra hívjalak benneteket, hogy legyetek Fiam szeretetének tanúi. Sok gyermekemnek nincs reménye, nincs békéje, nincs szeretete. Fiamat keresik, de nem tudják hogyan, és hol találhatnak rá. Fiam kitárja feléjük karját, ezért ti segítsetek nekik, hogy ölelő karjaiba találjanak. Gyermekeim, ezért imádkoznotok kell a szeretetért. Sokat, sokat kell imádkoznotok, hogy minél több szeretet legyen bennetek, mert a szeretet legyőzi a halált és fenntartja az életet. Szeretetem apostolai, gyermekeim, bármilyen távol vagytok is egymástól, őszinte és egyszerű szívvel egyesüljetek az imában. Úgy bátorítsátok egymást a lelki növekedésben, ahogy én bátorítlak benneteket. Fölöttetek virrasztok és veletek vagyok mindig, amikor csak rám gondoltok. Imádkozzatok pásztoraitokért is, azokért, akik mindenről lemondtak Fiamért és értetek. Szeressétek őket és imádkozzatok értük. A Mennyei Atya hallja imátokat. Köszönöm nektek."

Ima a keményszívűekért


A Szűzanya 2015. október 25-i üzenete
"Drága gyermekek! Ma is imádkozom mindnyájatokért, különösen azokért, akik hívásomat hallva megkeményítették szívüket. A kegyelem napjaiban éltek és nem vagytok tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten jelenlétem által ad nektek. Gyermekeim, döntsetek ma is a szentség mellett, és vegyétek a mai idők szentjeinek példáját és meglátjátok majd, hogy a szentség valóság mindnyájatok számára. Gyermekeim, örvendezzetek a szeretetben, hogy megismételhetetlenek és pótolhatatlanok vagytok Isten szemében, mert Isten öröme vagytok ebben a világban. Tegyetek tanúságot a békéről, az imáról és a szeretetről. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
Szűz Mária évek óta eljön hozzánk, hogy földi utunkon bátorítson és Istenhez vezessen bennünket. Ő a túloldalon van, átélte már a feltámadást és a mennyei dicsőséget. Noha Mária igazi ember, felvétetett az égi magasságokba. Azonban nem maradt ott, hanem azzal a vággyal jön hozzánk, hogy megértsük és elfogadjuk Őt. Mária földi életével megmutatja nekünk, hogy lehetséges győzni evilág kísértései és szenvedései felett és eljutni a másik oldalra. A kereszt alatt, a Kálvárián, amikor Jézus rábízta az emberiséget, édesanyai szívébe fogadott mindnyájunkat. Nem szűnik meg imádkozni, hívni és közbenjárni értünk.
Múlt havi üzenetében a Szűzanya a Szentlélekhez való imára hívott bennünket, hogy megerősödjünk a hitben. Mostani üzenetében pedig arról akar biztosítani minket, hogy velünk van, velünk marad és imádkozik értünk. Az igazi édesanya egyetlen gyermekét sem tudja elfelejteni, akkor sem, ha gyermeke elfelejti őt. Ő nem mond le rólunk. Még erősebben imádkozik azokért, akik bezárták szívüket és keményszívűvé váltak.
A Katolikus Egyház Katekizmusa a következőt írja: „Az egyházatyák bibliai értelemben hangsúlyozzák a szívet, mint 'lényünk legmélyét', ahol az ember dönt Isten mellett vagy Isten ellen.“ A szív az a hely, ahol az ember Istennel találkozik. A szív el van rejtve az emberi tekintetek elől. Az ember rendelkezik azzal a szörnyű tulajdonsággal, hogy kétszínű tud lenni. A Biblia ezt a rosszat keményen elítéli. Isten előtt az ember úgy érzi, hogy mezítelen, és előle semmit el nem rejthet. „Csalárdabb a szív mindennél, és gyógyíthatatlan; ki ismeri azt? Én, az Úr, kikutatom a szívet, megvizsgálom a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek az útja szerint, cselekedeteinek gyümölcse szerint“ (Jer 17, 9-10).
A keményszívűség lelki zárkózottságot jelent. Megtörténhet velünk is, hogy ránk is érvényes Izajás próféciája: „Hallván hallotok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert elhízott a szíve e népnek. Ez a nép ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.“
Az evangéliumban több helyen is olvashatjuk, hogy az apostolok keményszívűek, zárkózottak és kérgesszívűek voltak, annak ellenére is, hogy látták Jézus számos csodáját és gyógyítását. Valaki azt mondta: „Istennek könnyebb volt lejönnie az égből a földre, mint fejünkből a szívünkbe jutnia.“ Minden imádságunk és buzgóságunk ellenére is megtörténhet velünk, hogy úgy élünk, mintha Isten nem is létezne. Imádságaink is lehetnek istentelenek, vagyis Isten nélküliek. Előfordulhat velünk, hogy Istennek adjuk ugyan imádságunk, de szívünket nem.
Nem marad más hátra számunkra, mint az őszinte ima és kiáltás, amellyel szüntelenül Istenhez kell fordulnunk a zsoltáros szavaival: „Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet; tégy próbára és ismerd meg utaimat, lásd, vajon a gonoszok útján járok-e, és vezess az örökkévalóság útján engem.“ (Zsolt 139, 23-24).
Mária legyen számunkra példa és buzdítás, hogy minden eseményt és igét a szívünkben forgassunk és táplálkozzunk belőlük, hogy így minden lépésünkben Isten kezének vezetését ismerhessük fel életutunkon.
IMÁDSÁG
Szűz Mária, hozzád fordulok, Hozzád, aki meg tudtad őrizni, elmélkedtél és táplálkoztál szívedben minden eseménnyel, szóval és emlékkel, amely Fiadhoz fűzött. A hit, a remény és a szeretet édesanyja voltál és maradtál. Imádkozz értünk, hogy napról napra tudjunk növekedni ezen erényekben. Könyörögd ki számunkra az Úrtól az őszinte szív kegyelmét, hogy őszintén, igaz módon lássuk önmagunkat Isten előtt, és legyen bátorságunk dönteni arról, hogy azon az úton akarunk járni, amely az élet teljességére vezet, amelyet Jézus ajándékozott nekünk. Béke Királynője, te nemcsak imára hívsz bennünket, hanem imádkozol is értünk, ahogyan együtt imádkoztál az apostolokkal is, a Szentlélek ajándékára – a Szentlélekre – várva. Tőled szeretnénk megtanulni imádkozni, hogy imádságunkkal együtt Jézusnak ajándékozhassuk szívünket, bizalmunkat és egész életünket. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai AndreaMedjugorje, 2015. november 2.
"Drága gyermekek, újra a szeretetről szeretnék beszélni nektek. Magam köré gyűjtöttelek benneteket Fiam nevében, az Ő akarata szerint. Azt szeretném, hogy hitetek erős legyen, szeretetből fakadjon. Mert azon gyermekeim, akik megértik Fiam szeretetét és követik azt, szeretetben és reményben élnek. Megismerték Isten szeretetét. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minél jobban tudjatok szeretni és megtenni a szeretet cselekedeteit. Mert csupán a hit, szeretet és szeretet-cselekedetek nélkül nem az, amit kérek tőletek. Drága gyermekeim, az csak a hit látszata, önmagunk dicsérete. Fiam hitet és  tetteket, szeretetet és jóságot kér. Imádkozom és kérlek titeket is imádkozzatok és éljetek szeretetben, mert azt szeretném, hogy amikor Fiam látni fogja minden gyermekem szívét, szeretetet és jóságot és ne gyűlöletet és közömbösséget lásson. Gyermekeim, szeretetem apostolai, ne veszítsétek el a reményt, ne veszítsétek el az erőt. Képesek vagytok erre. Bátorítalak és megáldalak benneteket. Mert minden evilági, amelyet sajnos sok gyermekem első helyre tesz, eltűnik, és csak a szeretet és a szeretet cselekedetei maradnak meg és nyitják ki a Mennyek Országának ajtaját. Ebben az ajtóban foglak várni benneteket. Ebben az ajtóban szeretném várni és átölelni minden gyermekemet. Köszönöm nektek."


Veszélyben a béke

Medjugorje, 2015. november 25.
"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Múlt havi üzenetében Szűz Mária arra hívott bennünket, hogy imádkozzunk azokért, akik keményszívűvé váltak hívására. Arra is figyelmeztetett bennünket, hogy mennyire nem vagyunk tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten az Ő jelenléte által ajándékoz nekünk. Hihetetlen, mégis igaz az, hogy az ember képes elfelejteni Teremtőjét. Vakká válhat, és már többé nem látja azt, hogy Isten nélkül nincs bennünk élet, biztonság és béke.
A Szűzanya jó édesanyaként, bár felvétett a mennybe, mégis velünk él, velünk jár és átéli minden szenvedésünket, békétlenségünket és félelmeinket. Tudatában vagyunk a béke veszélyezettségének úgy a nemzetek között, mint emberi kapcsolatainkban. Szinte nincs az emberi történelemnek olyan időszaka, amikor nem volt háború. A föld, amelyen élünk tele van igazságtalansággal, könnyel, az ártatlanul megöltek kiontott vérével. És pontosan erre a mi földünkre jött el Isten a názáreti Jézus emberi alakjában. Ő eljön hozzánk és arra hív, hogy kövessük Őt, mert csak így léphetünk ki a gyűlöletből, a pokolból és a rosszból. Ő elküldi hozzánk édesanyját, aki fáradhatatlan és végtelenül türelmes velünk. Ő szól és hív akkor is, amikor sokan zárkózottak és keményszívűek maradnak. Minden rossz ellenére Isten szereti ezt a világot, szereti az embert. És az ember iránti nagy szeretetében nem kívánta elvenni szabadságát. Az ember szabadsága iránt Isten tehetetlenné tette önmagát. Isten mélyen tiszteli az ember szabad akaratát.
Szűz Mária beszél a mi szabadságunkról, arra biztatva bennünket, hogy döntsünk Isten mellett, amellett, ami örök, igaz, igazságos és becsületes. Hosszú évek óta szeretné felébreszteni szívünket, imára buzdítva bennünket. Szent Jakab levelében a következőket olvassuk: „Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése (Jak 5, 16). Nem létezik más út és más mód, amely által eljuthatunk a békéig és legyőzhetjük a sátáni kísértéseket. A sátán mindig békétlenséget, háborút, félelmet és bizonytalanságot akar. A fa a gyümölcseiről ismerszik meg.  Ugyanígy a gyümölcseiről ismerjük meg azt, milyen lélek vezeti az embert, vagyis milyen lélek számára nyíltunk meg. Mindig van lehetőségünk választani a jó és a rossz között, dönthetünk arról, hogy Isten mellé állunk vagy szembe fordulunk vele.
Legyetek erősek az imában és bátrak a hitben – mondja Szűz Mária. Jézus is tanított bennünket imádkozni. Ő nem azt mondta, hogy imádkozzátok a „Miatyánkot”, hanem, hogy „így imádkozzatok…” Ez pedig azt jelenti, hogy szüntelenül imádkozzatok, mindig legyetek nyitottak közelségemre és jelenlétemre. Bátornak lenni a hitben azt jelenti: nem engedjük meg életünk során, hogy a kísértés vagy a keresztünk elbátortalanítson bennünket. Jézus nagy dolgokat ígért azoknak, akik hisznek neki. Rajtunk áll, hogy elindulunk-e Jézussal, engedelmeskedünk-e Szűz Mária hozzánk szóló szavának. Elég csak dönteni az elindulás mellett és a nap folyamán időt találni az imára, amelynek során Istennel beszélgethetünk. Tarts ki az ilyen imában, tápláld azt Isten Igéjének olvasásával, és sikerül majd legyőznöd a sátáni kísértéseket és megélni Isten jelenlétét.
Ima
Szűz Mária, a hit Édesanyja! Te, aki hűséges maradtál Isten ígéretéhez és szavaihoz, a legnehezebb pillanatokban is járj közbe értünk. Ne hagyj el bennünket akkor sem, amikor mi eltávolodunk tőled és elfelejtjük jelenlétedet. Ne hagyj el akkor sem, ha szívünk érzéketlenné válik édesanyai jelenlétedre. Te boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Imádkozz velünk és értünk, hogy le tudjuk győzni a sátán kísértéseit és támadásait. Te ismered legjobban a hit kísértéseit, mert magad is átélted azokat és előrehaladtál a hit útján.
Neked ajánlok Mária, Édesanyánk minden nemzetet és helyet, ahol háború van, és mindazokat, akik gyűlöletben élnek. A Te kezedbe helyezem életünket, családjainkat, hogy az a béke uralkodjon benne, amely az ima által az Úrtól érkezik. Közbenjárásodra add, hogy megszülessen szívünkben a döntés, hogy teljes szívvel elfogadjuk hívásodat és növekedjünk a hit útján. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

A Szűzanya 2016. szeptember 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által.

 

Drága gyermekek, Fiam akaratából és édesanyai szertetemből jövök hozzátok, gyermekeimhez, de különösen azokhoz, akik még nem ismerték meg Fiam szeretetét. Hozzátok jövök, akik gondoltok rám, akik hívtok engem.  Édesanyai szeretetemet adom és Fiam áldását hozom nektek. Tiszta és nyitott-e a szívetek? Látjátok-e jelenlétemnek és szeretetemnek ajándékait és jeleit? Gyermekeim, földi életetekben kövessétek az én példámat. Életem fájdalom, csend és a Mennyei Atyába vetett mérhetetlen hit és bizalom volt. Semmi sem véletlen, sem a fájdalom, sem az öröm, sem a szenvedés, sem a szeretetet. Mindez kegyelem, amelyet Fiam oszt ki számotokra és amely az örök életre vezet benneteket. Fiam a Benne való szeretetet és imát kéri tőletek. Szeretni és imádkozni Őbenne azt jelenti – ahogy édesanyaként tanítom nektek – a lelkünk csendjében imádkozni és nem csak ajakimát mondani. A Fiam nevében tett legkisebb szép gesztus is ez, a türelem, az irgalom, a fájdalom elfogadása és a másokért hozott áldozat. Gyermekeim, Fiam néz titeket. Imádkozzatok, hogy ti is láthassátok az Ő arcát, hogy megnyilvánulhasson számotokra. Gyermekeim, az egyelten és valódi igazságot hirdetem nektek. Imádkozzatok, hogy ezt megérthessétek, és terjeszthessétek a szeretetet és a reményt, hogy szeretetem apostolai lehessetek. Édesanyai szívem különleges módon szereti a pásztorokat. Imádkozzatok az ő áldott kezeikért. Köszönöm nektek.

 

Imádság legyen az életetek!

Üzenet, 25. szeptember 2016

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Azt hiszem sokszor hallottuk már a Szűzanya ezen és ehhez hasonló, imára buzdító szavait és hívását a jelenések elmúlt évei során. Mintha szüntelenül ismétlődne ugyanaz az édesanyai hívás, de nem nyomós ok nélkül. Ahogyan testünknek szüksége van lélegzésre és levegőre, lelkünknek is olyan szükséges az ima, mint testünknek a levegővétel.
A Szűzanya élete imádság volt. Amikor az evangélium Máriát említi, az ajkáról elhangzott imát tárja elénk. Az angyali üdvözletkor Mária szívéből a világ legszebb imája fakad fel: „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1, 38). Erzsébet látogatásakor szívéből a „Magasztalja lelkem az Urat” imádság tör fel. Jézus születésekor és azt követően elkezdődik Isten szépségének megnyilvánulása. „Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és szívében el-elgondolkodott rajtuk” (Lk 2, 19). A kánai menyegzőn Mária arra kéri Jézust, hogy járjon közbe az ifjú pár ügyében. A Kálvárián Mária bemutatja Jézust, mint az emberiségért való áldozatot az Atyának. Az utolsó vacsora termében Mária kitart az imában az apostolokkal és a tanítványokkal Jézus ígéretének várásában.
Mária nem továbbít, és nem mond üres szavakat és ötleteket. Ő Istent hozza és ajándékozza nekünk. Szeretne bevezetni minket saját Isten-tapasztalatába.
Ha megnézzük a szentek életét, láthatjuk, hogy mindnyájan imádságos emberek voltak. Máshogyan nem is lehet. Assisi Szent Ferenc sok éjszakán át virrasztott ismételgetve az ima szavait: „Istenem és mindenem”. Ez magyarázza azt is, miért olyan ellenállhatatlanul vonzó az ő apostolkodása és nyolcszáz év után is miért olyan élő, friss és új a ferencesek közössége.
Szent Pál figyelmeztet bennünket: „Szüntelenül imádkozzatok” (1Thessz 5, 17); „Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében” (Ef 5, 20). Nincs elrendelve számunkra, hogy szüntelenül dolgozzunk, virrasszunk és böjtöljünk, ugyanakkor parancsba kaptuk, hogy szüntelenül imádkozzunk.  Ez a fáradhatatlan buzgóság csak szeretetből forrásozhat. A tunyaság és a lustaság elleni harcunk az imában az alázatos szeretet, a teljes bizalom és a létezés harca is.
Imádság
Szűz Mária köszönjük neked, hogy nem fáradsz bele újra és újra hívni bennünket Istenhez, az élet forrásához. Te megtapasztaltad Istent és ismered Őt, mert teljesen elteltél Vele, és teljesen nyitva vagy az Ő számára. Köszönjük édesanyai gondoskodásodat. Köszönünk minden szót, amelyet édesanyai szívedből intézel hozzánk, amely telve van mindannyiunk iránti édesanyai szeretettel. Könyörögd ki számunkra, hogy dönteni tudjunk: az ima és a szentség útját válasszuk, amelyen te is jártál. Vezess minket az Istenhez vezető úton, hogy mi is megtapasztalhassuk, és még inkább megismerhessük a szeretet és az irgalom Istenét. Könyörögd ki számunkra az állhatatosság és a kitartás kegyelmét, hogy a bőséges élet tanúi legyünk, amely Istenből fakad, akit te is szolgáltál és szolgálsz. Ámen.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

Mirjana által kapott üzenet:

 
"Drága gyermekek, a Szentlélek a Mennyei Atya által édesanyává tett, Jézus édesanyjává, és ezzel a ti édesanyátokká is. Azért jövök hozzátok, hogy meghallgassalak benneteket, hogy kitárjam felétek édesanyai karjaimat, hogy szívemet adjam nektek és arra hívjalak titeket, hogy maradjatok velem, mert a Fiam a kereszten rám bízott benneteket. Sajnos, sok gyermekem nem ismerte meg Fiam szeretetét, sokan nem is szeretnék megismerni. Ó, gyermekeim, milyen sok rosszat tesznek azok, akiknek látniuk kell és magyarázatot kapniuk ahhoz, hogy higgyenek. Ezért, ti, gyermekeim, apostolaim, szívetek csendjében hallgassátok Fiam hangját, hogy szívetek az Ő otthona legyen, és ne legyen sötét és szomorú, hanem Fiam fénye ragyogja be. Hittel kérjétek a reményt, mert a hit a lélek élete. Újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok azért, hogy a hitet alázatban tudjátok megélni, lelki békében, világossággal beragyogva. Gyermekeim, ne törekedjetek arra, hogy azonnal megértsetek mindent, mert én sem értettem meg mindent, de szerettem és hittem Isten szavában, amelyet Fiam mondott, Ő, aki az első világosság és a megváltás kezdete volt. Szeretetem apostolai, ti, akik imádkoztok, áldozatot hoztok, szerettek, ne ítéljetek, ti menjetek és terjesszétek az igazságot, Fiam igéjét, az Evangéliumot, mert ti vagytok az élő evangélium, ti vagytok Fiam világosságának fénysugarai. Fiam és én mellettetek leszünk, bátorítunk és próbára teszünk benneteket. Gyermekeim, mindig kérjetek áldást azoktól, és csak azoktól, akiknek kezét Fiam megáldotta, pásztoraitoktól. Köszönöm nektek."

Engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe!

 

Üzenet, 25. október 2016

Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek lesz. Békében élve szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert felfedezitek majd Istent, akit most távolinak éreztek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe. Térjetek vissza a böjthöz és a gyónáshoz, hogy legyőzhessétek a rosszat magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


 
A Szűzanya üzeneteit olvasva és róla elmélkedve az a benyomásunk, visszatér jelenéseinek kezdetéhez. Ezt az üzenetét azzal a hívással kezdi, amelyet jelenéseinek harmadik napján mondott, 1981. június 26-án: „Béke, béke legyen Isten és az emberek között és az emberek körében.”
 
Jézus első búcsúbeszédében, amelyet János evangéliumában találunk, Jézus tanítványaihoz szól, és azokhoz, akik majd tanítványai lesznek a világ végéig: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne féljen” (Jn 14, 27). Az emberi történelemnek nincs olyan időszaka, amikor valahol ne lett volna háború földünkön. Ma sincs béke. A világban háború van. Mindenki háborút folytat mindenki ellen. Jézus tanítványai ebben és ilyen világban élnek. Úgy tűnhet számunkra, mintha Isten visszavonult volna ebből a mi világunkból. Mintha elhallgatott volna. A gyenge emberi értelem azt kérdezi: mitől váltottál meg bennünket Jézus? Mintha nem látnánk ebben a világban ennek a megváltásnak a gyümölcseit, mert békétlenség, háború és félelem uralkodik. De a háború, a gyűlölet és a gyilkosság világába nem tartoznak azok, akik Jézuséi. Ez azok világa, akik nem az Ő Lelke szerint élnek.
 
Jézus szeretné tanítványai szívébe árasztani erejét és biztonságát, hogy ne érezzék magukat egyedül és elveszettnek, amikor majd eljön a kísértés és a nyomorúság ideje. Isten sohasem hagyja el tanítványait, népét és egyházát. Isten a mi engedélyünket szeretné, hogy hozzánk jöhessen. Szüntelenül ott áll szívünk ajtaja előtt és maga mondja nekünk: „Íme, az ajtóban állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg velem.” (Jel 3, 20). Jézus azt szeretné, hogy szabadon jöjjünk hozzá. Ő nem kényszerít, hanem felkínálja és önmagát ajándékozza annak, aki Őt keresi.
 
Imádságban élve, békétek lesz… A Szűzanya nem üres szavakat mond, mert a békéhez vezető utat Ő maga is megjárta. Nincs könnyebb és szélesebb út az imánál. Hallgassunk a Szűzanya hívására, hogy megtapasztalhassuk ígéreteinek beteljesedését életünkben.
 
 
Imádság
 
Boldogságos Szűz Mária, Hozzád fordulok, aki fáradhatatlanul jössz, egyszerű és kérő szavakkal szólsz hozzánk. A szavaid egyszerűségében életbölcsességet fedezek fel. Te, aki egészen Istené vagy, kegyelemmel teljes, közbenjárásoddal ébreszd fel szívünket, hogy vágyakozzunk arra, ami örök, arra, ami Istené. Béke Királynője, ajándékozd nekünk szíved békéjét. Te is kísértéseket éltél át, de megőrizted a békét, amelyet egyedül Isten ad. Könyörögd ki számunkra az Isten útján való állhatatosságot akkor is, amikor keresztet és nehézségeket kapunk. Könyörögd ki számunkra az ima és az állhatatosság ajándékát. Különösen is neked ajánlom azokat, akiknek szívében háború van és gyűlöletet hordoznak. Könyörögd ki számukra a világosságot és Isten kegyelmét, hogy megtapasztalhassák az igazi béke forrását és az élet teljességét, amely Isten ajándéka. Ámen.
 
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

 
Mirjana által kapott üzenet 2016. november 2-án:

 
"Drága gyermekek! Édesanyai szívemnek hatalmas öröm hozzátok jönni és megnyilvánulni számotokra. Ez Fiam ajándéka számotokra és mások számára is, akik ide jönnek. Édesanyaként hívlak benneteket, hogy  Fiamat mindenek felett szeressétek. Ahhoz, hogy teljes szívetekből tudjátok szeretni, meg kell ismernetek Őt. Imádsággal fogjátok megismerni. Imádkozzatok szívvel és érzéseitekkel. Imádkozni azt jelenti, az Ő szeretetére és áldozatára gondolni. Imádkozni azt jelenti, szeretni, adni, szenvedni és áldozatot hozni. Titeket, gyermekeim arra hívlak, hogy az ima és a szeretet apostolai legyetek. Gyermekeim, a virrasztás ideje van. Ebben a virrasztásban imára, szeretetre és bizalomra hívlak benneteket. Amikor Fiam a szívetekbe tekint, édesanyai szívem azt szeretné, hogy feltétel nélküli bizalmat és szeretet lásson. Apostolaim eggyé vált szeretete élni fog, legyőzi és leleplezi a gonoszt. Gyermekeim, én kehely voltam az Istenembernek, Isten eszköze voltam. Ezért, titeket, apostolaimat arra hívlak, hogy Fiam igazi, tiszta szeretetének kelyhe legyetek. Arra hívlak benneteket, hogy olyan eszköz legyetek, amely által mindazok, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, akik sohasem szerettek, megértsék, elfogadják és megmeneküljenek. Köszönöm nektek, gyermekeim."

 

A kis dolgokban felfedezni a Teremtő Istent

Üzenet, 25. november 2016

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imához. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy a szentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy felfedezzétek a kicsi dolgokban a Teremtő Istent, beleszeressetek és életetek hálaadás legyen a Fölségesnek mindazért, amit Ő ad nektek. Gyermekeim, az életetek legyen ajándék mások számára a szeretetben és Isten meg fog áldani benneteket, ti pedig érdek nélkül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."


A Boldogságos Szűz Mária a Magnificat-ban felkiált: „… szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát” (Lk 1, 47-48). Mária hálaénekében a legerőteljesebben ismerhető fel Isten munkálkodása. Ezt az Isteni működést tapasztalta meg élete folyamán Szűz Mária. Ő is kicsi volt és alázatos. Emberi szemmel nézve teljesen átlagos názáreti lánynak látszott. De Isten tekintete más, mint az emberé. Isten Gábor angyal által közelítette meg, názáreti életének mindennapjaiban és munkájában. Isten olyan valamire hívja meg, ami meghaladja az emberi erőt és értelmet. Ő sem értelemmel fogta fel, de szívvel és hittel fogadta el. Életét egyszerűen élte, egy átlagos család minden gondjával és nehézségével.
Már eddig is sokszor, és ebben az üzenetében is az egyszerű és alázatos életre hív. Szűz Mária jól tudja, hogy Isten hogyan nyilvánul meg legerőteljesebben a mindennapok kicsi dolgaiban. Mi Istent a magasságokban keressük, Ő pedig a kicsikben van jelen. Ez fog történni ezen a karácsonyon is. Isten a kicsi és alázatos betlehemi gyermekben jött el közénk. Senki sem ismerte fel, csak a kicsi és az egyszerű emberek és azok, akik az igazságot és az élet értelmét keresték.
Isten közénk jön és lentről, és nem fentről tekint le ránk. Csak egyszer volt, amikor Isten a magasból tekintett le ránk, mégpedig, amikor a kereszten függött. A Szűzanya édesanyaként ilyen kicsiségben és egyszerűségben szeretne vezetni bennünket. Isten elrejtőzik azok arca mögé, akikkel naponta találkozunk. Isten lehajol, hogy megmossa lábunkat és szívünket. Isten engedi keresztre feszíteni magát és magára veszi minden bűnünket és szégyenünket. Isten még inkább megalázza magát akkor, amikor eucharisztikus kenyérré lesz, amellyel táplál minket.
Ezzel a logikával vezet bennünket Mária egyszerű, édesanyai szavai által. Ő hozzánk hasonló életet élt, nem a felhőkben, hanem két lábbal a földön. Szívében megőrizte és elgondolkodott azokról az eseményekről, amelyeket Jézussal együtt élt meg.
Az egyszerűségben életbölcsesség rejtezik. Mária olyan egyszerű, amilyenek szavai is. Ha létezne más út Istenhez, Mária felfedte volna számunkra.
Tanuljunk tőle és édesanyai szívétől, hogy bölcs szívre tegyünk szert, amely felfedezi, milyen kevés szükséges a boldogsághoz és, hogy a kicsi dolgokban rejlik a megelégedettség és az élet teljessége.
Imádság
Szűz Mária, Te, aki földi életedet olyan gondokkal és félelmekkel élted meg, melyek a mi életünket is kísérik, légy a mi közbenjárónk és Édesanyánk. Könyörögd ki számunkra a nyitott szív kegyelmét, amely el tudja fogadni a kicsi dolgokat és belátja azt, hogy az ember számára a boldogságot, a békét nem a tárgyak adják, bármennyire is értékesek azok. Ezekben a szent napokban különösen kérlek családjainkért, hogy se karácsony, se a kis Jézus ne menjen el mellettünk észrevétlenül.  Köszönjük Neked, Édesanyánk, hogy nem mondasz le rólunk, hanem továbbra is türelmes vagy velünk és az Istennel való egyszerű élet teljességére hívsz bennünket.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

Medjugorje, 2017. szeptember 2.

"Drága gyermekek! Ki tudna nálam jobban szólni Fiam szeretetéről és fájdalmáról?! Vele éltem, vele szenvedtem. Földi életemben megtapasztaltam a fájdalmat, mert édesanya voltam. Fiam szerette a Mennyei Atya, az igaz Isten gondolatait és műveit. És ahogyan mondta nekem, azért jött, hogy megváltson benneteket. Én elrejtettem saját fájdalmamat a szeretet által, de nektek gyermekeim, számos kérdésetek van. Nem értitek a szenvedést. Nem értitek, hogy Isten szeretetén keresztül kell elfogadnotok és elviselnetek a fájdalmakat. Minden emberi lény kisebb vagy nagyobb mértékben meg fogja tapasztalni azt. De lelki békével és a kegyelem állapotában van remény. Ez az én Fiam, Isten, Istentől született. Szavai az örök élet magvai. A jó lelkekben elvetve bőséges termést hoz. Fiam szenvedett, mert magára vette bűneiteket. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, ti, akik szenvedtek, tudjátok, hogy fájdalmaitok fénnyé és dicsőséggé fognak válni. Gyermekeim, míg fájdalmakat éltek át, míg szenvedtek, a menny belép hozzátok, és ti egy kis mennyet és sok reményt ajándékoztok a körülöttetek élők számára. Köszönöm nektek."


 

A közbenjáró ima

Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek nagylelkűek a lemondásban, a böjtben és az imádságban mindazokért, akik kísértést szenvednek, és nektek testvéreitek. Különös módon kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a papokért és minden megszenteltért, hogy még forróbban szeressék Jézust, hogy a Szentlélek örömmel töltse be szívüket, hogy tanúságot tegyenek a Mennyről és a mennyei titkokról. Sok lélek bűnben él, mert nincsenek, akik áldozatot hozzanak és imádkozzanak megtérésükért. Én veletek vagyok és imádkozom értetek, hogy szívetek örömmel teli legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Múlt havi üzenetében a Szűzanya így szólt hozzánk: „Addig imádkozzatok, amíg az ima nem válik örömmé és a Magasságbelivel való találkozássá.” Ebben az üzenetében pedig a másokért, vagyis az azokért való imára hív, akik kísértéseket szenvednek, a papokért és minden megszenteltért.
Imádkozhatunk mindazért, ami összhangban van az Ő akaratával. Értelmetlen lenne azt kérni, amit mi is megtehetünk Isten különleges beavatkozása nélkül. Azért imádkozni, hogy Isten növessze a búzamagot, miközben a termőföldet nem készítettük elő és nem vetettük el a magot, meggondolatlanság és szemtelenség lenne. Ilyen beavatkozást nem tesz, mert adott nekünk képességet, ajándékokat és lehetőségeket ahhoz, hogy megtehessük azt, amit meg kell tennünk. Jézus bizalommal teli imára hív bennünket. Az imádkozó ember gyermek, az Isten pedig „Atya, aki a mennyekben van.” Jézus nagyon konkrétan és élő módon kitart a fiúi bizalom mellett, amelynek át kell hatnia könyörgéseinket, kéréseinket, ajtón vagy inkább Isten szívén való kopogtatásainkat, de még inkább biztat minket Isten atyai szeretetére: ha itt a földön a szülők – akik rosszak – jó dolgokat adnak gyermekeiknek, akkor mit mondhatnánk az Atyáról, aki a mennyekben van, és aki csúcsa és forrása a határtalan szeretetnek?
Különféle imamódok léteznek: könyörgés, amely a lelkünk pillanatnyi állapotát fejezi ki, vagy azt a helyzetet, amely arra indított bennünket, hogy imádságban Istenhez forduljunk. A Katolikus Egyház Katekizmusa említ az apró árnyalatnyi különbségeket: kérni, követelni, állhatatosan kérni, könyörögni, kiáltani, „harcolni az imában”, ahogyan szent Pál buzdít a rómaiaknak írt levelében: „Kérlek tehát titeket, testvérek a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szentlélek szeretetére segítsetek engem imádságaitokban. Kérjétek Istent értem.” (Róm 15, 30). Pál gyakran kéri a hívőktől, hogy imádkozzanak érte. A Szentírásban vannak példák, amelyek úgy ábrázolják az imát, mint az Istennel való harcot. Így jár közbe Istennél Ábrahám Szodomáért (Ter 18,17); vagy Jákob birkózása Istennel, de ugyanígy Lukács evangéliumának tanítása az imáról, amely a kitartás és az állhatatosság szükségességéről szól.
A Szűzanya közbenjáró imára hív bennünket. Az evangéliumban a közbenjáró ima példája a római százados, aki szolgájáért könyörög. A szavakat, amelyek a Jézusba vetett mély hit kifejeződései, mi is gyakran ismételjük a szentmisén: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj… csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézus meghallgatja imáját, amely a százados mély hitén alapszik. Nincs só sem a szolga lelki állapotáról, sem a hitéről. Elég volt a római százados hite ahhoz, hogy az Úr meghallgassa imáját. A közbenjáró ima, könyörgő ima. Jézus az egyetlen Közbenjáró az Atyánál minden emberért, különösen a bűnösökért. Közbenjárni, imádkozni valakiért, a szívem összhangja Isten szeretetével. Csak a valaki iránt érzett szeretet indíthat őszinte, tüzes imára, amely eljut Isten szívéhez.
Imádság
Szűz Mária, Te Édesanyánk vagy, aki szüntelenül közbenjársz értünk Fiadnál. A kánai menyegzőn te vetted először észre, mi hiányzik a meghívottaknak. Te ma is látod mindazt, ami hiányzik nekünk ahhoz, hogy életünk összhangban legyen Isten akaratával. Köszönjük neked Mária, hogy értünk való imád ma sem szűnik meg, és eljössz hozzánk, hogy felébressz minket álmunkból. Hathatós közbenjárásodra bízzuk mindazokat, akik kísértésekkel küzdenek, azokat, akiket a szenvedés keresztje terhel, és azokat is, akik közömbössé váltak, vagyis, feladták a megtérés útján való harcot.
Különösen is felajánljuk mindazokat, akik különleges módon szentelték magukat az Úrnak. A megszenteltek élete legyen a remény jele e világ számára, amely elveszetté lesz Isten nélkül. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea
A Szűzanya 2017. október 2-i üzenete Mirjana Soldo által

Drága gyermekek! Édesanyaként egyszerű szavakkal szólok hozzátok, de telve sok szeretettel és gondoskodással gyermekeim iránt, akiket Fiam rám bízott. Fiam pedig, aki az örök jelenben él, az élet igéivel szól hozzátok és szeretetet vet a nyitott szívekbe. Ezért, kérlek benneteket, szeretetem apostolai, legyen nyitott és mindig irgalomra és megbocsátásra kész a szívetek. Fiam által mindig bocsássatok meg felebarátaitoknak, mert így lesz béke bennetek. Gyermekeim, gondoskodjatok lelketekről, mert csak a lelketek igazán a tiétek. Elfelejtitek a család fontosságát. A családnak nem a szenvedés és a fájdalom, hanem a megértés és gyengédség helyének kellene lennie. Az a család, amely megpróbál Fiam szerint élni, kölcsönös szeretetben él. Amikor a Fiam kicsi volt, azt mondta nekem, hogy minden ember a testvére. Ezért jegyezzétek meg szeretetem apostolai, hogy minden emberrel, akivel találkoztok, családot alkottok, mert Fiam által testvéreitek ők. Gyermekeim, ne vesztegessétek az időt a jövőről való gondolkodással és aggódással. Egyetlen gondotok az legyen, hogyan használjatok jól, Fiam szerint élve minden pillanatot, és íme, itt a békétek. Gyermekeim, sohase felejtsetek el imádkozni pásztoraitokért. Imádkozzatok, hogy minden embert gyermekeikként tudjanak elfogadni és Fiam által lelki atyjuk legyenek. Köszönöm nektek.
A SZENTEK LEGYENEK PÉLDAKÉPEITEK

A Szűzanya 2017. október 25-i üzenete
Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság ebben a kegyelmi időben. Mindnyájatoknak van gondja, nyomorúsága, szenvedése, nyugtalansága. A szentek legyenek számotokra példa és buzdítás a szentségre, Isten közel lesz hozzátok és ti a személyes megtérés által megújultok a keresésben. A hit lesz a reményetek  és öröm fog uralkodni szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Mindenszentek és halottak napja előtt a Szűzanya arra hív bennünket, hogy a szentek legyenek példaképeink, hogy előre haladhassunk a szentség útján. Sok szentünk, vértanúnk, hitvallónk van, akiket az egyház szentté avatott. De, hiszem, hogy sokkal többen vannak, mint, amennyit az egyház szentté avatott vagy szentté fog avatni. A Zsidókhoz írt levélben a következőket olvassuk: „Azért mi is, akiket a tanúknak ilyen nagy felhője vesz körül, tegyünk le minden terhet és a minket környező bűnt, kitartással fussuk végig az előttünk álló küzdőpályát.” (Zsid 12,1).
A hit útján szükségünk van példaképekre, azokra, akik mindvégig hitelesen élték meg hitüket és az Úrnak való átadottságukat. Nem vagyunk egyedül, magunkra hagyatva. Létezik a szentek diszkrét jelenléte és segítsége, akik Isten színe előtt közbenjárnak értünk és kísérnek bennünket. A szentek arról tesznek tanúságot, hogy a keresztény élet nem elérhetetlen ideál. Isten nem kér tőlünk lehetetlent. Ahhoz, hogy eljussunk a szentségre nem szükséges messzire mennünk, megvalósíthatjuk azt mindennapi életünkben. Szentnek lenni, napi kötelességünk teljesítését jelenti. Nem arról van szó, hogy mit teszünk, hanem arról hogyan tesszük. Nem a munka a kérdés, amelyet végzünk, hanem az, mekkora szeretettel tesszük.
A szentség Isten ajándéka, mert egyedül csak Isten szent. Máriát ékesíti a „különleges szentség fénye” már fogantatásának első órájától kezdve. Jobban, mint bármely más teremtményét az Atya „megáldotta minden mennyei, lelki áldással Krisztusban” (Ef 1,3). Annak ellenére, hogy Mária kegyelemmel teljes volt, mégsem volt mentes a kísértésektől, amelyeket átélt itt, ezen a földön. Ezért Mária tud a legjobban és legbiztosabban segíteni abban, hogyan lehet hűséges maradni Istenhez a baj és kísértés idején.
Senki sem születik szentként, hanem szentté lehet válni. Érdekes az, amit Thomas Merton önéletrajzában, Hétlépcsős hegy című művében leírt. Visszaemlékezik Bob Lax barátjával folytatott beszélgetésére. Amikor egy kora nyári este a new york-i ötös sugárúton sétáltak, Bob Lax meglepetésszerűen a következőt kérdezte tőle:
LAX: Tulajdonképpen te mi szeretnél lenni?
MERTON: Nem tudom, talán jó katolikus.
LAX: Hogy gondolod azt, hogy „jó katolikus?”… Te tulajdonképpen azt szeretnéd mondani… hogy szent akarsz lenni.
MERTON: Hogyan válhatnék én szentté?
LAX: Szentté azok válnak, akik vágynak rá.
MERTON: Én nem tudok szentté válni. Én nem tudok szentté lenni…
LAX: Egyetlen dolog szükséges ahhoz, hogy valaki szentté váljon, mégpedig az, hogy vágyjon rá. Nem hiszed el, hogy Isten csak akkor tud azzá tenni, amiért teremtett, ha te azt megengeded neki? Mindaz, amit neked e tekintetben tenned kell az, hogy vágysz rá.
A szentté válásnak nincs köze a szentté avatáshoz, de még kevésbé a szentek glóriájához. A szentek bensője kisugárzik, és nem kapcsolódik hozzájuk tiszteletet és dicséret. A szentek a nagy szerénységük által mutatkoznak meg. XXIII. János a következőt mondta magának: „János, ne tartsd olyan fontosnak magad.” A gyermek Jézusról nevezett Teréz azt mondta: „Valójában én csak az vagyok, akit Isten akar.”
Egyedül Istennel válhatunk és juthatunk el a kegyelem és az élet teljességére. Istennek nincs szüksége arra, hogy megalázzon bennünket. Ő azt szeretné, hogy növekedjünk és eljussunk az ő nagyságára és teljességére. Egyedül Isten tud naggyá tenni bennünket. Neki nincs szüksége az én kicsiségemre. Ő nem aláz meg. Nem örül a bűneimnek.
Azt, amit mi nem tudunk kimondani, sőt egyetlen ember sem, azt Isten mondja el nekünk az imában. Isten pedig szól a csendben, a szív imájában és mindent újjá teremt bennünk. Ezért a Szűzanyának, mint édesanyának fontos, hogy döntsünk az állhatatos ima mellett, hogy találkozzunk Istennel, aki mindent újjáteremt bennünk.
Imádság
Szűz Mária, Béke Királynője, Jézus, a Béke Királyának Édesanyja! Te magad is végig jártad az élet nehézségeinek útját, amelyen mi, mindannyian járunk. Te ismered mindnyájunk szívét és életét. Ezért mondod nekünk: „Tudom, hogy van gondotok, nyomorúságotok, szenvedésetek, nyugtalanságotok.” Te, ó Édesanyánk, aki a legjobban tudod, mi hiányzik nekünk, járj közbe értünk. Járj közbe családjainkért, minden szívért, amely szenved és békétlen. Rád bízzuk mindazokat, akiknek a szíve sötétségben van, mindazokat, akik a gyűlölet és a gonoszság rabjai. Köszönjük neked Mária, hogy nem mondasz le rólunk. Mi is veled szeretnénk maradni, hogy megtanuljunk imádkozni, hinni és a te példádat követve átadjuk életünket az Úrnak.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

Medjugorje, 2017. november 2. Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek, benneteket nézve, akik körém, édesanyátok köré gyűltök, sok tiszta lelket látok, sok gyermekemet, akik szeretetet és vigasztalást keresnek, de senki sem nyújt számukra. Látom azokat is, akik rosszat tesznek, mert nincs jó példa előttük, akik nem ismerték meg Fiamat. A jó, amely csendes, de a tiszta lelkek által terjed, az az erő, amely fenntartja ezt a világot. Sok a bűn, de van szeretet is. Fiam engem küld hozzátok, édesanyát, ugyanazt az édesanyát mindnyájatokhoz, hogy megtanítsalak benneteket szeretni, hogy megértsétek, testvérek vagytok. Segíteni szeretnék nektek.

Szeretetem apostolai, elég a hit és a szeretet élő vágya és Fiam elfogadja azt. De méltónak, jóakaratúnak és nyitott szívűnek kell lennetek. Fiam belép a nyitott szívekbe. Én, édesanyaként azt szeretném, hogy mind jobban megismerjétek Fiamat, az Istentől született Istent, hogy megismerjétek szeretetének nagyságát, amelyre oly szükségetek van. Ő magára vette bűneiteket, megváltást hozott számotokra, de viszonzásul azt kéri, hogy szeressétek egymást. Az én Fiam a szeretet.

Ő minden embert szeret megkülönböztetés nélkül, minden embert minden országból és minden népből. Gyermekeim, ha megélnétek Fiam szeretetét, akkor az Ő országa már itt lenne a földön. Ezért, szeretetem apostolai imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam és az Ő szeretete mind közelebb kerüljön hozzátok, hogy a szeretet példaképei lehessetek és segítsetek mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Sohase felejtsétek el, hogy Fiam az egy és háromságos Isten szeret benneteket. Szeressétek és imádkozzatok pásztoraitokért. Köszönöm nektek.Isten nélkül nincs jövőtök

Medjugorje, 2017. november 25.

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok és keressétek a békét. Ő, aki azért jött erre a földre, hogy békéjét adja nektek, függetlenül attól, hogy kik és mik vagytok, Ő, a Fiam, a ti testvéretek rajtam keresztül a megtérésre hív benneteket, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Ezért, higgyetek és imádkozzatok és éljetek kegyelemben, várakozva a vele való személyes találkozásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

 

Lukács evangéliumában olvashatjuk Jézus példabeszédét az özvegyről, aki szüntelenül zaklatta a bírót, védje meg vádlójától. A példabeszéd az özvegy kitartásáról szól, aki nem adta fel, nem hátrált meg a számtalan elutasítás ellenére sem. A bíró a végén meghallgatja kérését, de nem azért mert irgalmas, hanem azért, hogy megszabaduljon tőle és zaklatásától. Jézus ezt a példabeszédet arra használja fel, hogy közelebb hozza hozzánk, mennyivel másként hallgatja meg imánkat Isten, mint az igazságtalan bíró az özvegyet.
Ez az evangéliumi példabeszéd Jézus következő szavaival zárul: „De, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?“ (Lk 18,8). Ima és hit. A valóság két oldala. Az ima és a hit együtt jár. Ismert ez a mondás: „Mond el hogyan imádkozol és megmondom miben hiszel.“ Az imában, az ima megélésében láthatóvá válik, miből áll a keresztény élet lényege. Az imában egyedül a keresztény ember az, ami. Jézus az Atyához szóló imájában mutatja be Istennel való kapcsolatát, akit Ő „édesapjának“ nevez.
Ezért kiáltottak fel az apostolok Jézust látva: „Uram, taníts meg minket imádkozni!“ és „Uram, növeld a hitünket!“. Ezek a mi és a világ alapszükségletei. Gyakran halljuk, mennyire gyengül sok keresztény hite. A lelkipásztori törekvésekkel és a mind több lelkiségi hitirodalom ellenére is sok kereszténynél eltűnt a hit. A hit eltűnése az ima elhagyásának függvénye.
Ezért a Szűzanya, mint édesanya, az evangéliumi özvegy példája szerint fáradhatatlanul kiált és imára hívja gyermekeit. Ő tudja, hogy ez az Istennel való találkozás egyetlen útja. Az Istennel való élő kapcsolatba szeretne elvezetni bennünket. Minden kapcsolatot táplálni, ápolni és mélyíteni kell.
Ha eltűnik a hit és az Istennel való hiteles kapcsolat akkor, ahol Istennek kellene lennie, más istenek és bálványok kerülnek, amelyek manipulálják az embert. A Szűzanya 1997. január 25-i üzenetében mondja: „... Ti saját erőtökből Isten nélküli világot alkottok és ezért elégedetlenek és szívbéli öröm nélküliek vagytok.“
A modern Európa a különböző vallások isteneinek templomához hasonlít, így ma úgy tűnik visszatér a pogánysághoz vagy, ahogy a Szűzanya mondja, az Isten nélküli világhoz. Isten és Jézus Krisztus nélkül nincs jövő, se élet itt a földön, de az örökkévalóságban sem.
Imádság
Szűz Mária, hálát adok neked, aki édesanyai szavakkal a megtérésre hívsz bennünket. Köszönjük Neked minden nap Istennek kimondott igenedet és ma értünk, gyermekeidért is. Köszönjük édesanyai szavadat és hangodat, amely nem szűnik meg visszhangozni ezen a földön. Köszönünk Neked minden szívet, aki meghallotta és felismerte az édesanya hangját, amelyet követ is. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, Te, aki kegyelemmel teljes vagy, hogy megélhessük az igazi találkozást a mi Urunkkal, aki egyedül tudja megtéríteni, értelemmel és az élet teljességvel betölteni szívünket. Ámen.
A Szűzanya 2018. szeptember 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által

Drága gyermekek, szavaim egyszerűek, de tele vannak édesanyai szeretettel és gondoskodással. Gyermekeim, egyre jobban feltornyosulnak felettetek a sötétség és a megtévesztés árnyai, én pedig fényre és igazságra hívlak titeket – Fiamhoz hívlak benneteket. Csak Ő tudja átformálni a kétségbeesést és a szenvedést békességgé és derűvé, csak Ő tud reményt adni a legmélyebb fájdalmakban. Fiam a világ élete. Minél jobban megismeritek, mindinkább közelebb kerültök hozzá, annál jobban fogjátok szeretni, mert Fiam a szeretetet. A szeretet megváltoztat mindent, széppé teszi azt is, amit a szeretetlenség jelentéktelenné tesz. Ezért újra mondom nektek, hogy nagyon kell szeretnetek, ha lélekben növekedni szeretnétek. Szeretetem apostolai, tudom, hogy nem mindig könnyű, de gyermekeim a fájdalmas utak vezetnek a lelki növekedéshez, a hithez és Fiamhoz. Gyermekeim, imádkozzatok és gondoljatok Fiamra. A nap minden pillanatában emeljétek fel lelketeket hozzá, én pedig, a legszebb kert virágaiként gyűjtöm össze imáitokat, és Fiamnak ajándékozom. Legyetek szeretetem igaz apostolai, terjesszétek mindenkinek Fiam szeretetét, legyetek a legszebb virágok kertje. Imáitokkal segítsetek pásztoraitoknak, hogy minden ember felé szeretettel telt lelki atyák legyenek. Köszönöm nektek.Medjugorje, 2018. szeptember 25.

Drága gyermekek! A természet is felétek nyújtja szeretetének jeleit, a nektek adott gyümölcsei által. És ti is bőséges ajándékot és gyümölcsöt kaptatok jövetelemmel. Gyermekeim, Isten tudja, mennyire válaszoltatok hívásomra. Én hívlak benneteket: Nincs késő, döntsetek a szentség és az Istennel való élet mellett, kegyelemben és békében! Isten meg fog áldani benneteket és százszorosat ad, ha Benne bíztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Medjugorje, 2018. október 2.

Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek bátrak, ne lankadjatok el, mert a legkisebb jó, a szeretet legkisebb jele is legyőz minden láthatóbb rosszat. Gyermekeim, hallgassatok rám, hogy a jó győzhessen, hogy megismerjétek Fiamat. Ez a legnagyobb boldogság: Fiam ölelő karja, Ő, aki szereti a lelket, Ő, aki önmagát adta értetek, és mindig újra ezt teszi az Eucharisztiában, Ő, akinek örök életet adó igéi vannak. Az Ő szeretetét megismerni, lábnyomát követni, lelki gazdagságot jelent. Olyan gazdagság ez, amely jó érzéseket kelt, szeretetet és jóságot lát mindenhol. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyetek olyanok, mint a napsugarak, akik Fiam szeretetének melegével mindenkit felmelegítenek maguk körül. Gyermekeim, a világnak szüksége van a szeretet apostolaira, a világnak sok imára van szüksége, de nemcsak szájjal mondott, hanem szívvel és lélekkel mondott imára. Gyermekeim, vágyakozzatok a szentségre, de alázatban tegyétek, alázatban, amely megengedi Fiamnak, hogy azt tegye általatok, amit Ő szeretne.

Gyermekeim, imáitok, szavaitok, gondolataitok és cselekedeteitek, mindez, vagy kinyitja, vagy bezárja előttetek a mennyország ajtaját. Fiam utat mutatott és reményt adott nektek, én pedig vigasztallak és bátorítalak benneteket. Mert gyermekeim, én megismertem a fájdalmat, de volt hitem és reményem. Most az élet jutalmában van részem Fiam országában. Ezért, hallgassatok rám, legyetek bátrak, és ne lankadjatok el. Köszönöm nektek.

 

Medjugorje, 2018. október 25.

"Drága gyermekek! Nagy kegyelemben van részetek, hogy új életre vagytok meghívva a nektek adott üzeneteim által. Gyermekeim, ez kegyelmi idő, idő és meghívás a megtérésre nektek és a jövendő nemzedéknek. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy többet imádkozzatok és nyissátok meg szíveteket Fiam, Jézus számára. Veletek vagyok és mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A Szűzanya 2018. november 2-i üzenete Mirjana Soldo által

"Drága gyermekek! Édesanyai szívem szenved, míg gyermekeimet nézem, akik nem szeretik az igazságot, akik elrejtik azt, míg gyermekeimet nézem, akik nem imádkoznak érzelmeikkel és cselekedeteikkel. Szomorú vagyok, míg Fiamról beszélek, mert sok gyermekemnek nincs már hite, nem ismerik őt – a Fiamat. Ezért szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, törekedjetek az emberi szívek legmélyére nézni és ott biztos, hogy elrejtett kincsre fogtok találni. Ily módon nézni, a Mennyei Atya irgalma. A jót keresni ott is, ahol a legnagyobb rossz uralkodik, megpróbálni elfogadni egymást és nem elítélni, ez az, amit a Fiam kér tőletek. Édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy hallgassatok rá. Gyermekeim, a lélek erősebb a testnél, és a szeretet cselekedetei által átlép minden akadályt. Ne felejtsétek el, hogy Fiam szeretett és szeret benneteket. Szeretete veletek és bennetek van, ha egyek vagytok vele. Ő a világ világossága és senki és semmi nem tudja megállítani őt a végső dicsőségig. Ezért, szeretetem apostolai, ne féljetek tanúságot tenni az igazságról. Tegyetek tanúságot lelkesedéssel, tettekkel, szeretettel, áldozatotokkal, de mindenek felett alázattal. Tegyetek tanúságot az igazságról mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Mellettetek leszek, bátorítani foglak benneteket. Tegyetek tanúságot a szeretetről, amely sohasem szűnik meg, mert a Mennyei Atyától származik, aki örök és örökkévalóságot kínál gyermekeimnek. Fiam lelke veletek lesz. Újra arra hívlak benneteket, drága gyermekeim, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Fiam szeretete tudja vezetni őket. Köszönöm nektek."

 

Üzenet, 25. november 2018

"Drága gyermekek! Ez a kegyelem és az imádság ideje, a várakozás és az ajándékozás ideje. Isten önmagát adja nektek, hogy mindenekfelett szeressük Őt. Ezért, gyermekeim nyissátok meg szíveteket és családjaitokat, hogy ez a várakozás imádsággá és szeretetté, de különösen ajándékozássá válhasson. Gyermekeim, én veletek vagyok, és arra buzdítalak benneteket, hogy ne mondjatok le a jóságról, mert gyümölcsei messzire látszanak és hallatszanak. Ezért haragszik az ellenség, és mindent felhasznál azért, hogy elfordítson benneteket az imától. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."Medjugorjei üzenet, 2019. szeptember 2. (Mirjana által)

Drága gyermekek! Imádkozzatok! Minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, ezt a virágkoszorút, amely engem, mint édesanyát közvetlenül összeköt fájdalmaitokkal, szenvedéseitekkel, vágyaitokkal és reményeitekkel. Szeretetem apostolai veletek vagyok Fiam kegyelme és szeretete által és imát kérek tőletek. A világnak annyira szüksége van a ti imáitokra, hogy a lelkek megtérjenek. Teljes bizalommal nyissátok meg szíveteket Fiam számára és Ő szívetekbe fogja írni Igéinek lényegét - ez pedig a szeretet. Fiam Legszentebb Szívéhez elszakíthatatlan kötelékkelkapcsolódva éljetek. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek végső ideje, hogy letérdeljetek Fiam előtt, és Isteneteknek, éltetek középpontjának ismerjétek el Őt. Olyan ajándékot hozzatok számára, amelyet Ő a legjobban szeret, ez pedig a felebarát iránti szeretet, az irgalom és a tiszta szív. Szeretetem apostolai, sok gyermekem még nem ismeri el Fiamat Istenének, még nem ismerték meg az Ő szeretetét. De a ti tiszta és nyitott szívvel elmondott imáitok és felajánlásaitok által, amelyeket Fiam számára hoztok, a legkeményebb szívek is megnyílnak. Szeretetem apostolai a szívből mondott ima ereje - a szeretettel telt hathatós ima - megváltoztatja a világot. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.


IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!

Medjugorje, 2019. szeptember 25.

 

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra azért, hogy segíthessek nektek. Gyermekeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a rózsafüzér titkairól, mert az életetek folyamán ti is örömökön és fájdalmakon mentek keresztül. Ily módon a titkokat a saját életetekké váltjátok, mert az élet titok mindaddig, míg nem helyezitek Isten kezébe. Így hittapasztalatra tesztek szert mint Péter, aki találkozott Jézussal és a Szentlélek betöltötte a szívét. Gyermekeim, ti is meg vagytok hívva arra, hogy tanúságot tegyetek, azt a szeretetet megélve, amelyet Isten napról napra kinyilvánít jelenlétem által. Ezért gyermekeim, legyetek nyitottak és szívvel imádkozzatok a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Boldogságos Szűz Mária ebben az üzenetében is, ahogyan sok korábbi üzenetben is a rózsafüzér imára hív bennünket. Jó emlékezetünkbe idézni üzeneteit, amelyekben az ima erőteljes eszközét, a rózsafüzért adja a kezünkbe.

„Drága gyermekek! … Kérem a plébánia családjait, hogy imádkozzák a családi rózsafüzért… Hívlak benneteket, hogy mindenkit hívjatok rózsafüzér imára. A rózsafüzérrel fogtok legyőzni minden rosszat, amelyet a sátán a Katolikus egyháznak szeretne okozni. Ti papok, mindnyájan imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!” 1985. augusztus 8-ai üzenetében a Szűzanya a következőket mondta: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy lépjetek fel – különösen most – imádsággal a sátán ellen. A sátán még inkább akar most munkálkodni, amikor már tudja, hogy munkálkodhat. Drága gyermekek, vegyétek magatokra a harci öltözéket és rózsafüzérrel a kezetekben győzzétek le.” 1988. február 25-ei üzentében ezt mondja a Szűzanya: „… mindig legyen a kezetekben a rózsafüzér, a sátán számára annak jeleként, hogy hozzám tartoztok. 1991. január 25-ei üzenetében ezt mondja: „Maga a rózsafüzér is képes csodákat tenni a világban és a ti életetekben is.”

Október hónap a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűz Máriának van szentelve. Mondhatjuk azonban fordítva is, az október hónapot megszenteli a rózsafüzér. Még jobb úgy fogalmazni, hogy Isten a rózsafüzért imádkozók lelkét mennyországgá változtatja.

Szent Teréz mondja, hogy az ima akár kötött, akár benső, elmélkedéssel kell összekapcsolódnia. E nélkül nincs ima. Ez erőfeszítést követel. Az élvezet gyakran elmarad. Pontosan ez okozza a nehézséget. Semmiképp sem szabad lelkileg elcsüggedni a lehetséges sikertelenség miatt, és abbahagyni abbéli törekvésünket, hogy tovább fejlődjünk.

A rózsafüzér kontemplatív (benső) ima. A Miatyánk és az Üdvözlégy Mária nem emberi szavak, hanem evangéliumiak. Amikor az ember kimondja, Isten előtt mondja ki, Istennek mondja a szavakat. Isten az ember lelke mélyén lakik. Ha az ember meg akarja hallani, magába kell szállnia. Itt a figyelem sokkal inkább Istenre irányul, mint a kimondott szavakra. Attól a tudattól, hogy Isten jelen van, a szavak gyakran feleslegessé válnak és az ember Istenre figyel.

A szavakat, amelyet az imádkozó kimond, amikor a rózsafüzért imádkozza, Jézus, aki értünk emberré lett, akit értünk keresztre feszítettek, aki feltámadt és felment a mennybe, lassan leszáll az imádkozóval együtt annak lelke mélyére, a menny a földre, a mennyek országába, amely közöttünk van. A rózsafüzér kötött és elmélkedő ima is. Igazi eszköze a lélekbe szállásnak és a mennybe emelkedésnek.

Az Üdvözlégy Mária ismétlése bevezet bennünket a Krisztus életével való mély egyesülés folyamatába. Az ember munkálkodásának egyik legalapvetőbb cselekedete a mindennapokban az ismétlés.  Így naponta ismételjük már bejáratott módon a nap kezdetét a felkeléstől az öltözésig, a napi étkezésen át egészen a lefekvésig, a nyugovóra térésig. Az ismétlés stabilitást, biztonságot, rendet teremt, de az új létrejöttének is feltétele, az ismétlés következménye a benső béke.

Az egyik nehézség a rózsafüzér imádságban a szétszórtság. Amikor elkezdjük imádkozni a rózsafüzért, mintha felébrednének a gondolataink, szétszóródnak és elkalandoznak. A rózsafüzér alatt mintha feltörnének egyes emberek alakjai és különböző események, amelyekre a nap folyamán nem jutott időnk vagy el akartuk nyomni azokat. Sokan szenvednek a szétszórtságtól, és vannak, akik ezért abba is hagyják a rózsafüzért. De a szétszórtság nemcsak az imával kapcsolatos probléma, hanem általában az emberi élethez kapcsolódik, különösen a mai életmód következtében. Az embert ma egyre inkább szétszórttá teszik a különböző váratlan munkák, gondolatok, személyek, aminek következtében az ember gyakran a legjobb szándékkal sem tudja összeszedni gondolatait.

Nem csoda, hogy az ember ma békétlen, mert a szétszórtság szétszórja és megrendíti. Ezért az emberek nagy többsége stresszben él. Ezért fontos, hogy ne meneküljünk el az imádságban való szétszórtságtól, hanem engedjük meg, hogy beborítson és felrázzon bennünket, majd ezeket a szétszórtságot okozó gondolatokat összegyűjtve helyezzük Isten elé. A rózsafüzérszemeket morzsolgatva fontos, hogy gondolatainkat Krisztus keresztje köré helyezzük, amelyben Istennel találkozunk, aki mindent összegyűjt.

Legyünk bátrak és kezdjük el imádkozni a rózsafüzért, hogy felfedezhessük azt a kegyelmet és erőt, amelyet Isten a Szűzanya által szeretne nekünk ajándékozni.

Imádság

Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője, Te a szívedben hordoztad, őrizted és elmélkedtél miden szóról és történésről amelyeket mindennapjaidban megéltél. Mária, te minden eseményt és Fiad minden titkát hitben élted meg, amelyet szüntelen imádsággal és az Atya akaratának való önátadással tápláltál. Te boldog vagy, mert hittél. Taníts, bátoríts életutunkon, amikor életünk értelmét keressük. Érints meg és ébressz fel a hit útján minden alvó embert. Különösen is felajánljuk neked azokat, akik rabságtól, félelemtől és lelki sebektől szenvednek. Soha ne veszítsék el a reményt, ahogyan Te a remény Édesanyja voltál és vagy, ezért tapasztaltad meg életedben Isten mindenhatóságát. Könyörögd ki számunkra Isten szeretetének tapasztalatát, amely gyógyít, szabaddá tesz és megment, üdvözít minket. Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea


 

A Szűzanya 2019. október 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által

Drága gyermekek! A Mennyei atya akarata és szeretete által vagyok itt köztetek, hogy édesanyai szeretetemmel segítsek abban, hogy szívetekben növekedjen a hit, hogy valóban megérthessétek a földi élet célját és a mennyei magasztosságát. Gyermekeim, a földi élet út az örökkévalósághoz, az igazsághoz és az élethez – Fiamhoz. Ezen az úton szeretnélek vezetni benneteket. Gyermekeim, ti, akik mindig több szeretetre, igazságra és hitre szomjaztok, tudnotok kell, hogy csak egyetlen forrás van, amelyből ihattok – a Mennyei Atyába vetett bizalom, az Ő szeretetébe vetett bizalom. Adjátok át magatokat teljesen az Ő akaratának és ne féljetek. Meg fogjátok kapni mindazt, ami a legjobb a számotokra, mindazt, ami az örök életre vezet benneteket. Meg fogjátok érteni, hogy az élet célja nem mindig valamit akarni és elvenni, hanem szeretni és adni. Igazi békétek és igazi szeretetetek lesz, szeretetem apostolai lesztek és példátok által azon gyermekeim, akik még nem ismerik Fiamat és az Ő szeretetét vágyni fognak arra, hogy megismerhessék. Gyermekeim, szeretetem apostolai, velem együtt imádjátok Fiamat és szeressétek mindenek felett. Törekedjetek arra, hogy mindig az Ő igazságában éljetek. Köszönöm nektek.

Az ima gyógyír a léleknek

Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Legyen az ima gyógyír lelketekre, mert az ima gyümölcse az öröm, az ajándékozás, az életetekkel való tanúságtétel Istenről mások számára. Gyermekeim, az Istennek való teljes önátadás által Ő maga fog gondoskodni mindnyájatokról, megáld benneteket és áldozataitok értelmet nyernek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya 2019. október 25-i üzenete

A Boldogságos Szűz Mária nem mond le rólunk, hanem arra buzdít bennünket, hogy komolyan kezdjük el és folytassuk utunkat Istennel, hisz egyedül ez adhat értelmet életünknek.

Ebben az üzenetben is érezhető az édesanyai szív vágya, hogy felébressze Isten utáni vágyunkat. Ezt a vágyat nem mi találtuk ki. Az Isten utáni vágy a szívünkben van. De ezt a vágyat elnyomhatja bennünk a rohanás, a gondok, a munka és minden egyéb, amit eltávolít bennünket Istentől. A szívünket nem csaphatjuk be, mert jól ismeri alkotóját, Istent. És csakis Isten ajándékozhat békét a szívünknek.

Egyrészt vágyakozunk Isten után, másrészt ellenállunk a Teremtő rendjének. Szívünk vágyakozik Isten után, akaratunk pedig ellenáll az imádságnak, amely az egyetlen Istenhez vezető út. Az a harc, amelyet megélünk bensőkben, az áteredő bűn következménye. A bűn előtt, a mennyországban a földi Ádám úgy imádkozott, ahogyan lélegzett. Ez teljesen normális volt, mert Isten kegyelmében élt.

Az életben minden kegyelem. Az ima Isten kegyelme. Az elmélkedés, a saját akaratunkból való Istenhez fordulás felülről való ajándékok. A Szűzanya arra hív, hogy kérjük az imádság Lelkét, mint kegyelmet, mert e kegyelmet kérve kezdhetünk el imádkozni.

Krisztus nélkül nem tudunk semmit sem tenni és az imára is alkalmatlanok vagyunk. Kegyelmének szikrája nélkül nincs sem vágyunk, sem erőnk, hogy Hozzá forduljunk. De az első kegyelem az, amely segít megértenünk, hogy sohasem utasít el bennünket, ha hiányt szenvedünk.

Ezért maga Jézus buzdít bennünket: „Kérjetek és kaptok! Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7). „Mondom nektek, könyörgésük miatt meghallgatást nyernek.”

Jézus buzdít bennünket a kérés, az ima, a zörgetés és a kitartás szükségességére, hogy megkaphassuk Istentől azt, amit kérünk. Jézus buzdít minket a szüntelen, kitartó, elszánt és alázatos ima szükségességére.

Az ima gyümölcsei legjobban a hétköznapjainkban ismerhetők fel, az egymás közti kapcsolatainkban, ott ahol élünk és dolgozunk. Csakis azt, amit Istentől kaptunk és az imában megtapasztaltunk, azt tudjuk adni másoknak és arról tudunk tanúságot tenni.

A hittapasztalatot nem lehet megtanulni. A tapasztalat olyan tudás, amelyet semmilyen elmélettel sem lehet megcáfolni. A tapasztaltból él és arról tesz tanúságot. Az Istennel való találkozás tapasztalatát nem lehet megtartani önmagunk számára.

VI. Pál pápa „Az Evangélium hirdetése” című apostoli buzdításában írja: „A világnak, amely az Istennel szembeni elutasítás számtalan jele ellenére különös ellentmondásképpen egészen váratlan utakon keresi is őt és érzi fájdalmasan a hiányát, szüksége van olyanokra, akik hirdetik neki az evangéliumot és beszélnek Istenről, akit ismernek és akihez közel vannak, mintha látnák a Láthatatlant.” (EN 76).

Csak az, az ember tud tanúságot tenni mások számára, akinek van hittapasztalata. Ez a tapasztalat nem olyan dolog, amelyet őrzünk, hanem amelyet az Istennel való találkozás új tapasztalata táplál és éltet bennünk.

Imádság

Szűz Mária, kegyelemmel teljes, Te, aki boldog vagy, mert hittél akkor is, amikor nem volt egyszerű hinni, járj közbe értünk. Ó, Mária, Te életünk útján jártál és szüntelenül eljössz hozzánk, hogy mindig újra felébressz, buzdíts és hívj bennünket. Minden lelkileg alvó és holt szív tapasztalja meg Isten mindenhatóságát és kegyelmét, amely értelmet ad életünknek, áldozatainknak és magának a halálnak is.

Járj közbe minden házaspárért és családért, hogy merjék kinyitni házuk és otthonuk ajtaját, hogy így megtapasztalhassák Isten jelenlétét a családi, közös ima által. Az Úr adjon békét ott, ahol békétlenség és félelem lakozik. Isten kegyelme békítsen ki minden haragost, hogy legyen bátorságuk bocsánatot kérni és megbocsátani, mert ez az út, amelyen Isten életünkbe lép. Ámen.

M.M

Fordította: Sarnyai Andrea

 


Égi Édesanyánk üzenete 2019. november 2-án Medjugorjéból

Drága gyermekek! Szeretett Fiam mindig imádkozott és dicsőítette a Mennyei Atyát. Mindig mindent elmondott neki és bízott akaratában. Drága gyermekeim, nektek is így kellene tennetek, mert a Mennyei Atya mindig meghallgatja gyermekeit. Szív a szívben, szeretet, világosság és élet.

A Mennyei Atya emberi arcot öltve ajándékozta oda magát, ez pedig Fiam arca. Szeretetem apostolai, nektek mindenkor Fiam arcát kellene hordoznotok szívetekben és gondolataitokban. Mindig szeretetére és áldozatára kellene gondolnotok. Imádkoznotok kellene, hogy mindig érezzétek jelenlétét, mert szeretetem apostolai, ez a módja annak, hogy segítsetek mindazoknak, akik nem ismerik Fiamat, akik még nem ismerték meg az Ő szeretetét.

Gyermekeim, olvassátok az Evangéliumot. Ez mindig valami új dolog, ez az, ami összeköt benneteket Fiammal, aki azért született, hogy elhozza az élet igéit nektek, gyermekeimnek és feláldozza magát mindnyájatokért. Szeretetem apostolai a Fiam iránti szeretetet hordozva, szeretetet és békét hoztok testvéreiteknek is. Senkit se ítéljetek el. Fiam iránti szeretetből mindenkit szeressetek. Ily módon gondoskodni fogtok lelketekről is, a legértékesebbről, ami valóban a tiétek. Köszönöm nektek.

 

Önmagát fogja ajándékozni nektek a Gyermekben


Medjugorje, 2019. november 25.

Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. Háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok, és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya e havi üzenete is hasonlít a korábbi üzenetekhez. Ezek az üzenetek imára hívnak bennünket. A Szűzanya kitartóan ismétlődő üzenetei mintha azt sugallnák számunkra, hogy nem hallottuk meg vagy nem eléggé tettük magunkévá kérését.

Ha feltennénk azt a kérdést, hogy mi az imádság, biztosan sok különböző választ kapnánk. Az ima sokkal többet jelent. Imádkozhatunk tanult imákat, de saját szavainkkal is. Imádkozni lehet csendben és könyörögve is. Imádság a szemlélődés, az elmélkedés is. Ima a rózsafüzér és a zsolozsma is. Imádságok azok a tanult imák is, amelyeket étkezés előtt és után mondunk. Ima a szentmise is. Imádság kötelességeink teljesítése is és igazság utáni vágyakozásunk. Ima a bűnbánat, a hálaadás, a kérés és a megbocsátás. Imádság végülis minden szeretettel végbevitt cselekedet. Egy egész élet is ima lehet.

Az emberi szív sóvárog az imádság után, végső vágyakozása Isten után. Az ember az ima hiteles megtapasztalására vágyik, amely az Istennel való találkozás tapasztalatához vezet. Ez az imádság gyógyít és tanúságtevőkké tesz bennünket. Ez az ima megtéríti a kemény és gőgös szívet és bűnbánathoz, őszinteséghez vezet. Ez az imádság alázathoz vezet bennünket.

Jézus szüntelenül, ahogyan Édesanyja, Mária is hangsúlyozta az ima szükségességét, de imádkozott és imádkozni is tanított. Kitartó imára van szükség. Nem elég csak némelykor imádkozni, fontos, hogy legyen időnk minden nap az imára és kitartóan imádkozzunk. Csak az ilyen imára válaszol Isten.

Imádságra minden hely alkalmas lehet. Fontos azonban, hogy otthonainkban legyen olyan hely, amelyet az imádság számára tartunk fenn.

Jézus arra tanított bennünket, hogy ima nélkül nem valósíthatjuk meg életünkben Isten tervét. Nincs olyan ima, amelyet Isten nem hallgat meg. Lehet, hogy elhalasztja kérésünk meghallgatását, de nem tudja nem meghallgatni. Ő mindig meghallgatja azt, ami üdvösségünkre szolgál. Fontos, hogy ne kételkedjünk az imádságban. Ugyanígy fontos az imában az is, hogy megbocsássunk másoknak és elfelejtsük sértéseiket.

A Szűzanya, aki megtapasztalta Isten mindenhatóságát, és aki az élő Istenhez vezet bennünket, nem mond le rólunk, szívünk megtéréséről, mert szívünket egyedül csak Isten képes betölteni, kitartó imádságunk által.

Imádság

Szűz Mária, Isten Fiának Édesanyja! Te szüntelenül előre haladtál a hit útján. Magad is megtapasztaltad Isten hallgatását és e hallgatás idején sem távolodtál el az imától és nem vontad vissza önátadásod. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, ha gyakran süketek vagyunk hívásodra. Köszönjük, hogy el szeretnél vezetni bennünket az Istennel való találkozás tapasztalatához, amely teljesen betöltötte a te szívedet.

Különösen is felajánljuk neked azokat, akik eltávolodtak az imádságtól, Istentől és így békétlenségben és félelemben élnek. Tekints mindazokra, akiket láthatatlan láncok tartanak a különböző bűnök fogságában, amely sivárságba és rabságba vezet.

Járj közbe értünk, gyermekeidért, hogy el ne tévedjünk földi zarándokutunkon. Te az Istennek való önátadás Édesanyja vagy. Taníts bennünket is, hogy mindennapjain

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 189
Heti: 716
Havi: 5 431
Össz.: 298 008

Látogatottság növelés
Oldal: Medjugorje-ősz
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban: