Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Ima rejtettség védelméért

 

„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, a Szűzanya, és Szent József palástja alatt, a szent angyalok keze által abba a csipkebokorba, amelyből az Úr Jézus töviskoronáját vették, hogy semmilyen pokoli, testi vagy világi támadás ne tudjon nekünk ártani, sem testvéreinknek, sem ellenségeinknek. Ámen.”

 

2018. november 21.

Valakitől ezt a tanácsot kaptam: „Kérje a jelenést, amikor szól, hogy mondja azt, hogy „Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Szűz Mária neve mindörökké”.

 

Megkértem. Ekkor a Szentlélek nagy méltósággal és nyomatékossággal mondta: „Dicsértessék és áldassék a Legméltóságosabb Oltáriszentség! Dicsértessék a Jézus Krisztus és Szűz Mária áldott szent neve most és mindörökké!”

 

Még ilyen méltóságteljesen és nagy nyomatékossággal soha senkitől sem hallottam dicsőítést. Csak úgy zengett a Szentlélek Isten hangja a lelkemben. Megköszöntem a jó tanácsot. Igazán nagy élmény volt ezt Magától, a Szentlélek Istentől hallani. Megsemmisülve adtam hálát érte.

 

Szentírási megerősítés: Ef 1, 13-14: „…megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására.”

 

2018. november 27-én hajnalban ezt álmodtam…

Egy főpap áldoztatott meg. Az ostya akkora volt, mint amit a monstranciába szoktak helyezni. Amikor megáldoztatott, ezt mondta: „Tíz óra van.” Ekkor ránéztem az ostyára, ami olyan volt, mint egy óra, melynek mutatói 10 órát mutattak. Tudtam, hogy éjjel 10 óra van. Ezt válaszoltam: ámen. Ezután ezt gondoltam: Miért nem azt mondta, hogy Krisztus Teste. Több ember is volt ott. Tőlük is érdeklődtem, hogy miért volt ez. Ők azt mondták, hogy kérdezzem meg az áldoztató paptól. Kerestem a papot. Majd megtaláltam. Ezt mondtam neki: 35 éve napi áldozó vagyok. Eddig még sohasem hallottam, hogy ne azt mondták volna, hogy Krisztus Teste. A főpap ezt válaszolta: „Azért, mert már nincs Krisztus Teste az ostyában. Korábban benne volt, de már nincs. Ha nem tetszik, áldozzak másnál.” Figyelemre méltó az álom ideje, ami Krisztus Király Főünnepe után két nappal volt. Pár nap múlva belépünk az új egyházi évbe.

Ma a kegyelem órájában az Úr Jézus ezt mondta: „Az álmod ezt jelenti: hamarosan kilopnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségből. Az éjjel 10 óra azt jelenti, hogy közel az éjfél, amikor beáll a teljes sötétség. Akkor már nem fogják elmondani az átváltoztatás szavait. Innentől megszűnik a Szentmise, ami fenntartja az egész világot. Amikor ez megtörténik, a Földön elszabadul a pokol. Fellép az antikrisztus, aki megtéveszti az egész világot. Még a választottakat is, ha lehetne. Ezért rövidítem meg az időt. Imádkozzatok, amíg még köztetek vagyok! Jöjjetek Hozzám, amíg még lehet! Hamarosan beáll az éj, a teljes sötétség, amikor elvesznek Engem tőletek, Aki a világ Világossága vagyok. Akkor majd vak vezet világtalant, és mindketten gödörbe esnek. Ez a kárhozat. Ellenfelemnek épp ez a célja, hogy minél több lelket taszítson a pokolba.

Gyermekem! Neked megadatott a kegyelem, hogy világíts. Hirdesd az igaz tanítást, a jövőt, aminek csakhamar be kell teljesülni. Semmi újat nem mondok neked. Ezek mind meg vannak írva a Szentírásban. Légy bátor és ne félj! Én mindig veled vagyok. Megáldalak téged Szívem igaz szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítés: Máté 18, 3, 6-7: „Jézus mondta” „De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!”


2019. szeptember 4. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Mt 21, 39: „Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.” 22, 6: „A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket.”

„Drága gyermekeim! A ti sorsotok is ez lesz. Sokakat meg fognak ölni az Én Nevemért. Egyházamra ugyanaz a sors vár, ami Rám. Ahhoz, hogy bejöhessen dicsőségembe, előbb fel kell mennie a Golgotára és meg kell halnia a keresztfán, mint Nekem. Egyházam a saját vérében és könnyeiben fog megtisztulni. Az Egyház most olyan, mint egy viharba került, süllyedő hajó. Démonok tépázzák, és végleg el akarják süllyeszteni. Ki akarják forgatni a sarkaiból. Láthatjátok, mekkora teret hódított az eretnekség és a tévtanítás. Emberek tömegeit küldik a pokolba. Vak vezet világtalant, és mindketten gödörbe esnek. Nem nézhetem tovább tétlenül: be kell avatkoznom. Most, amikor már a legrosszabb a helyzet, kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki mindenkinek megmutatja, hogy a lelke milyen állapotban van. Csak egy út áll minden lélek rendelkezésére, amely a Mennyországba vezet: az pedig az Én örök, rá vonatkozó szent tervem. Aki letér erről az ösvényről és a tágas utat választja, egyre távolabb kerül törvényeim megvalósításától, és a kárhozat felé rohan.

Kicsinyeim! A gonoszság ma már a tetőfokára hágott. Ezért rövidítem meg az időt, sőt, már régóta meg is rövidítettem, mert még a választottakat is a pokolba taszítaná a sátán. Most ádáz harc folyik a lelkekért. A pokol összes ördöge ki van szabadítva a bűnösök bűnei által, és akit csak lehet, vak gyűlölettel csapdába ejtenek, és a pokolba taszítják.

Gyermekeim! A ti időtökben felbecsülhetetlen értéke van a bűnösökért mondott imáknak. Csak ti tudjátok megmenteni őket. Csak a ti közbenjárásotokra, felajánlott áldozataitokra és szenvedéseitekre tudom kiosztani nekik kegyelmemet. Azért, mert ezek a lelkek süketek és vakok tanításaim befogadására. Minden szempontból méltatlanok és érdemtelenek a kegyelemre. De a ti esedezéseitek feljutnak Hozzám, a Mennybe, és életük utolsó pillanatában megmentem őket a kárhozattól.

Az idő hamar lezárul. Már látjátok az eseményeket, amelyek igencsak felgyorsultak. Éjjel-nappal szüntelen imádkozzatok a Szentlélekhez, kérjétek el Tőle a lelki erőt, a bölcsességet, a jó tanácsot, hogy kitartsatok Mellettem hűségesen, ha kell, a véretek ontásáig.

Az életetek a Földön rövid. Hamar elmúlik. Mindent itt hagytok. Testetek porrá válik, de lelketek, mint fényes galamb Hozzám repül, és magatokkal hozzátok minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Minden talentumról számon kérlek benneteket, amint azt a példabeszédben tanítottam. Igyekezzetek jól fölhasználni az időt és az alkalmakat, hogy nektek is azt tudjam mondani: „jól van, derék és hű szolgám, kicsiben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe.”

Kicsinyeim! Sűrű, sötét felhők úsznak az égen. Eltakarják a Napot. Az emberek meg vannak félemlítve. Nem tudják, hogy kinek mit mondhatnak. Tudják és érzik, hogy valami nagyon nincs rendben, de meg van tiltva nekik, hogy beszéljenek. Most még sanyarúbb lesz a helyzet: hamarosan fellép az antikrisztus, és sokakat meg fog téveszteni hamis csodáival. Szüntelenül imádkozzatok, hogy megkapjátok a tisztánlátást, és felismerjétek az igazságot. Tartsatok ki Mellettem, és másokat is erre figyelmeztessetek. A sátán napjai meg vannak számlálva. Hamarosan visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Akkor beteljesül a Jelenések könyvének szava: „Íme, újjá alkotok mindent”. Új ég és új föld lesz, az ezer éves béke uralma. Választottaimat, akiket elragadok és visszahelyezek a Földre, már a paradicsomi állapotba fogom visszatenni. Ők lesznek a szent gyökér, amely majd kihajt.

Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, melyet Szívem túláradó, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: [Ugyanoda nyílt ki.] Mt 21, 39: „Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.” 22, 6: „A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket.”

[Az Úr végig nagyon szomorú volt, és érzékeltette velem, hogy nagyon közel van mindannak beteljesülése, amire eddig fölkészített.] Szentírási megerősítés: Mt 25, 35 cím: „Utolsó ítélet.” 34: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” 26, 1: „Jézus szólt”

 

2019. szeptember 12-én, Mária Szent Nevének emléknapján az Úr Jézus és a Szentlélek…

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma van az Én legkedvesebb Anyám névnapja. Vegyétek Őt körül virágokkal: sok-sok imával, szeretettel, jócselekedetekkel, mert ezek a legillatosabb virágok az Ő számára. Adjatok hálát a Mennyei Atyának, Aki megteremtette, és különös kiváltságokkal elhalmozta, hogy Nekem, az Ő Egyszülött Fiának méltó Édesanyja lehessen. Elküldtem Őt hozzátok, itt van köztetek, számtalan helyen megjelenik, és Hozzám vonzza a lelkeket.

Lélekben legyetek kisdedek! Csatlakozzatok Hozzá, és váltsátok tettekre, amit mond úgy, amint azt a kánai menyegzőn a szolgák tették. Soha ne felejtsétek: ilyeneké a Mennyek Országa.

Édesanyám felöltöztet titeket az Ő legszentebb erényeibe: a tisztaságba, a szegénységbe, az engedelmességbe, a lángoló szeretetbe, amely az Ő Szeplőtelen Szívéből árad ki mindazokra a gyermekeire, papokra, civilekre, szerzetesekre egyaránt, akik befogadják az Ő Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját. Kérjétek Őt folyamatosan, szükségben, jólétben, bajban, és minden életállapotban, hogy legyen mellettetek, fogja a kezeteket, kísérjen végig életetek keresztútján, és Isten-Anyai palástjába burkoljon be, mint parányi csecsemőt. Legyetek az Ő pici, Rá hagyatkozó gyermekei, akik mindenben kérik az Ő közbenjárását. Minden imátokat helyezzetek az Ő Szeplőtelen Szívébe, és kérjétek, hogy Ő adja át Nekem azokat: így imáitok illatos rózsaként érkeznek meg Hozzám, amelyekre kegyesen tekintek, és nem tudok ellenállni kéréseitek meghallgatásának, mert azt Szent Anyám terjeszti Elém.

Látjátok, mekkora kincs egy közbenjáró anya: ezért adtam Őt nektek a keresztfán, a legdrágábbat, a legjobbat: „Íme, a te Anyád!” Szeressétek, tiszteljétek Őt, becsüljétek meg, és kérjétek szüntelenül az Ő közbenjárását Nálam. Ő jobban szeret benneteket, mint földi anyátok, mert Ő már az Én Szívem szeretetével tud szeretni, hisz csordultig megtöltöttem az Ő drága, Szeplőtelen Szívét az Én Isteni Szeretetem lángoló tüzével. Ez az izzó szeretet arra készteti Őt, hogy bármilyen hatalmasak is legyenek bűneitek, az Én irgalmas Szívembe helyezze minden bűnös gyermekét: hisz tudta, és látta a keresztfán keserves kínszenvedésemet és kereszthalálomat, amelyet éppen ezekért a gyermekekért szenvedtem el.

Adjatok hálát szüntelen, hogy Őt adtam nektek Édesanyátokul, közbenjárónak Nálam és az Örök Atyánál. Vele egyesülve dicsőítsetek Engem, adjatok hálát jóért és rosszért egyaránt! Különösen papjaimtól és szerzeteseimtől várom el a magas fokú Mária-tiszteletet, a teljes önátadást a két Legszentebb Szívnek: az Én Szívemnek és Édesanyám Szívének. A legrövidebb út Hozzám Édesanyám Szeplőtelen Szívén át vezet. Ő olyan páratlan kegyelmeket esd le számotokra, amilyeneket a legmerészebb álmaitokban sem tudnátok elképzelni. Az Ő közbenjárására egyeseket prófétákká, másokat tanítókká, ismét másokat vértanúkká, és így lélekmentőkké teszek.

Mint ahogy az Ő szeplőtelen, szűzi méhén keresztül érkeztem meg ebbe a világba, s az Ő Szíve alatt testesültem meg, úgy most is minden kegyelem Közvetítőjévé tettem Őt, mert Nélküle, az Ő engedelmessége és beleegyezése nélkül nem valósulhatott volna meg a Megváltás. Ezt véssétek jól a tudatotokba, és mindig tartsátok szem előtt! A jelmondatotok ez legyen: „Mária által Jézushoz”.

Nem tudjátok Őt eléggé szeretni és tisztelni, mert Én minden embernél jobban szerettem és becsültem ezen a Földön. A Mennyországban pedig a Mennyek Királynéjává tettem, mert Ő, Aki a világra hozott, fölnevelt, és kitartott Mellettem a kereszt alatt mindvégig, méltó, hogy Velem együtt egy trónon üljön, és kormányozza az Eget és a Földet. Nagy méltóság illeti meg Máriát a Mennyben, és azt akarom, hogy ez a Földön is így legyen.

Imádkozzatok azokért, akik Máriát becsmérlik, közönségesnek nyilvánítják, lealacsonyítják: nagyon rosszul teszik, mert ezzel Engem is megbántanak és lealacsonyítanak. Vajon milyen gyerek az, akinek jólesik, ha az édesanyját becsmérlik? Milyen szörnyű, torzképet alkotnak Rólam, akik így gondolkoznak. Mondom nektek: ezek nagyon szerencsétlenek. A sátán megtévesztett áldozatai. Édesanyám szüntelenül imádkozik értük, hogy a Szentlélek világosítsa meg őket, és terelje a helyes útra. De ha bezárják a szívüket, és nem engedelmeskednek: odaát ugyanazt a kiközösítést és megalázást kapják büntetésül, amit Anyámmal gyakoroltak földi életükben.

Ti, akik katolikusok vagytok, adjatok hálát azért, hogy tisztelhetitek Máriát. Imádkozzátok buzgón a rózsafüzért, kérjétek az Ő közbenjárását. Amikor Anyámhoz imádkoztok, akkor maga az Én Édesanyám mutatja be az Ő imáival egyesítve a ti gyenge imáitokat, amely hathatósabban kiált Hozzám, mint ha Nélküle mondanátok. Minden égi és földi kegyelmet leesd számotokra. A rózsafüzér-imára minden kegyelmet megkaptok. Háborúkat, pusztító járványokat és mindenféle rosszat, a sátán minden cselvetését meg tudja semmisíteni. Azért, mert ahol ezt imádkozzák, ott Szent Anyám jelen van, mennyei fényárban úszik az a hely, az a város, az a szív. Megremeg előtte a sátán, és a pokol mélyére futnak az ördögök. Vegyétek nagy kincsnek és kitüntetésnek az Én Ajándékomat, Akit a keresztfán nektek adtam: Máriát.

A Máriás papok a legszentebb életűek ezen a Földön. Külön misztérium az ő közellétük és kapcsolatuk Velem azért, mert Mária hidat képez köztük és köztem, és ezen a hídon át ki-be járnak az Én irgalmas, szeretettől lángoló Szívembe.

Még sok mindent tudnék mondani azokról a kincsekről és előnyökről, amelyeket legszentebb Anyám esd ki számotokra. Bízzátok rá ügyes-bajos dolgaitokat, egész életeteket! Bizalmatok mértékében fogjátok megtapasztalni a csodákat. Most az Ő közbenjárására áldalak meg titeket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló, lángoló, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A Szentlélek Úristen: „El nem tudjátok képzelni Mária közbenjáró erejét. Mennyire egy Jézussal. Elválaszthatatlanul egyek. Más ez az egység, mint a Fiúnak az Atyával való egysége, mert az öröktől fogva van, de Máriával az Atyaisten az embert beemelte a Szentháromság titkába. Mária által testesült meg Jézus, a Második Isteni Személy.

Nem vagytok képesek felfogni Mária méltóságát és kiválasztottságát, amely az Ő alázatából és engedelmességéből fakad. Jézus beteljesítette ezt az alázatot és engedelmességet a keresztfán. Mária pedig mindvégig szolgálóleány maradt, Aki soha nem lázadt az Atya akarata ellen, akkor sem, amikor a Szíve majd megszakadt a fájdalomtól, amikor Jézusát oly sok szenvedések közepette látta a keresztúton és a kereszten. Soha, semmilyen körülmények között nem szabad megbántanotok Jézust és Máriát, Akik oly sokat szenvedtek a ti megváltásotokért.”

Szentírási megerősítések: Mt 18, 3-4: „Jézus szólt” „Bizony, mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába.”

 

2019. szeptember 26. Az Úr Jézus az antikrisztusról…

„Ő testi ember, de annyira birtokba vették a démonok, hogy általuk tesz feltűnő csodákat. Ezeket a csodákat nem azért teszi, hogy másokat segítsen, hanem egyedül azért, hogy feltűnőséget keltsen, és magáról vonzó képet alkosson. Vigyázzatok, óvakodjatok tőle, mint a farizeusok kovászától!

A sátán az összes csatlósával (démonok, ördögök) a legádázabb szellemi és fizikai harcot folytatja a lelkek vesztére. Mindenkit kárhozatba akar taszítani. Ezért mondtam: akkora lesz a szorongatás, amilyen még soha nem volt, és nem is lesz. Ezért rövidítem meg az időt, mert, ha lehetne, még a választottakat is elbuktatná.

Gyermekeim! Látjátok, mennyire megrövidültek a napok. Az évek és az évszakok sasszárnyakon repülnek. Mindezt azért tettem, hogy még kevesebb ideje legyen a sátánnak a lelkek megrontására és elvesztésére.

Gyermekeim! Imádkozzatok! Higgyetek rendületlenül Bennem és az Evangéliumban! Adjátok át az életeteket Nekem, mert csak így menthetitek meg! Ne féljetek a vértanúságtól! Ez most a ti korszakotok kísérő jelensége. Akik nem hódolnak be a fenevadnak és csatlósainak, azok szinte kivétel nélkül mind vértanúságot fognak szenvedni. Leginkább fizikailag, de akiket kimentek, azok lelkileg.

Gyermekeim! Nekem minden egyes emberrel örök tervem van. Minden mögött Én állok. Én engedem meg ezt a hatalmas üldözést azért, hogy különválasszam a juhokat a kosoktól, az igazakat a képmutatóktól. De meghagyok egy szent gyökeret, karomat fölöttük tartom: ők sértetlenek maradnak. Amikor itt lesz az ideje, kiragadom őket ebből a siralomvölgyből, biztonságos helyre helyezem, majd visszateszem őket az elkészült paradicsomba, a megújult világba, amit Én alkotok újjá. Ők lesznek a szent gyökér, amely újra kihajt, kisarjad és elszaporodnak a Földön. Kimentek számukra pásztorokat, akik majd tanítják őket. Akkor olyan mértékben árasztom ki a Szentlelket, mint még soha. Mindenki érzékelni fogja a jelenlétét, hallani fogja szavát, és meg fogja tapasztalni vezetését. Ezt a csodálatos boldogságot, paradicsomi állapotot ma elképzelni sem tudjátok. De higgyetek benne, mert szavaim valóra válnak a maguk idejében.

Drága gyermekeim! Most olyan borzalmas dolgoknak lesztek tanúi, ami még soha nem volt a Földön, és nem is lesz. Mielőtt beköszönt az ezer éves béke csodálatos uralma, ez a világ egyre jobban rettenetes, pokoli harcok színterévé válik. Jeruzsálem pusztulása előképe a világ pusztulásának. Itt sem fog maradni kő kövön, amit le ne rombolnának. Ezt nem csak fizikai értelemben kell érteni, hanem szellemi értelemben még inkább. Lucifer arra törekszik, hogy akkora káoszt teremtsen, amit az emberek nem képesek átlátni, és így ejtse őket foglyul, áldozatul. Ő a legnagyobb szétdobáló. Fölforgatja a világot, falakat épít, nemzetek, társadalmi csoportok és vallások között.

A nagy ál-egység a legnagyobb hazugság, ami soha nem létezett, és nem is fog. Mint ahogy a tűz meg a víz nem fér meg együtt, úgy ezek a különböző vallások sem. Szent Pál ezt írta: „Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, ők meg a népem. Ezért távozzatok körükből, és különüljetek el tőlük – mondja az Úr –, s tisztátalant ne illessetek. Akkor fölkarollak benneteket és atyátok leszek, ti meg a fiaim és a lányaim lesztek – mondja az Úr, a Mindenható.” (2 Kor 6 14-18) Ti sem lehettek egységben hazug tévtanokkal, mert vagy az igazságot, az igaz Istent, Engem követtek, Aki Út, Igazság és örök Élet vagyok minden követőm számára, vagy a kénköves tóban találjátok magatokat, ami a tévtanítóknak készült.

Soha ne higgyetek ekkora hazugságban, hogy az eretnekek meg az igazak egységben lehetnek! Csak akkor lesz egy akol és egy pásztor, ha minden ember kivétel nélkül becsatlakozik az Általam alapított katolikus, egyetemes Anyaszentegyházba. Ha közösen megvallják a Hiszekegyet, és leborulva imádnak Engem az Oltáriszentségben, Aki abban valóságosan jelen vagyok. Hatalmas kincs az Eucharisztia, amit azért alapítottam, hogy egységbe kovácsolja a nemzeteket, és erőforrás legyen számotokra ebben a kietlen pusztában, siralomvölgyben. Úgy tekintsetek Rám az Eucharisztiában, mint egyedüli olyan táplálékotokra, amely megerősít minden harcban, védőpajzs a sátán ellen, és életben tartja lelketeket. Nincs a Földön ehhez hasonló táplálék, amely felülmúl minden energiát és minden frissítőt, mert Én, a mindenható Isten trónolok benne. Oltalmazlak és védelek benneteket, erősítelek és indítalak, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, és azt meg is tudjátok tenni.

Megáldalak titeket, Szívem túláradó, örök szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az Úr nagyon szomorú volt, de egyben haragos is, amikor az ördögökről, a támadásokról, meg a harcról beszélt. Ezt mondja az Úr: „a migránsok csak eszközök, hogy a nagy felfordulást véghezvigyék. Ők félrevezetett, szerencsétlen, kizsákmányolt emberek, akiket szintén áldozatnak szánt a sátán.”

Szentírási megerősítés: Zsid 4, 1 cím: „Isten szava”

 

2019. október 8. Magyarok Nagyasszonya Főünnepén. Ma reggelre álmomban a fénykeresztet láttam az égen.

 

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Hamarosan mindenki meg fogja látni az égen a fénykeresztet, amelyből életet adó fény fog kisugározni.

A kereszt a ti üdvösségetek jele. Ezen haltam meg rettenetes kínszenvedések közepette. Aki nem tiszteli a keresztet, elvész. Aki viszont magára veszi, azzal egyesülök a kereszthordozásban, az önmegtagadásban, és üdvözítem.

Szeressétek kereszteteket! Soha ne akarjátok ledobni, mert csak ez visz az üdvösségre. Aki türelemmel hordozza keresztjét, az a keskeny úton megy és a szűk kapun át jut be az Isten Országába.

Megáldalak benneteket Szívem megerősítő örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Zsid 1, 1-2: „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk...”

 

 

2019. október 9. szerda…

Imádkoztam a kisded nyájért, akik Jézust szeretik, imádják és tisztelik. Kértem rájuk a tisztánlátás kegyelmét, hogy ne adjanak hitelt a tévtanításoknak és az eretnekségnek.

Jézus: „Az Enyéim már mind tudják, hogy mi az igazság. Én Magam világosítottam meg őket. Ők nem fogadják el a tévtanításokat. Azok, akik bálványimádást folytatnak, soha nem látják meg dicsőséges Arcomat. Ők a pokol fenekére süllyednek. Hamarosan beteljesülnek a próféciák. Két bolygó összeütközik. Megjelenik a fénykereszt az égen. Kiárasztom Szentlelkemet minden emberre. Ekkor lesz a nagy és végleges szétválasztás. Sokan meg fognak térni Hozzám. A megátalkodottak még gonoszabbak lesznek. Ők lesznek minden baj okozói. Ezután beteljesül mindaz, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan minden szem meg fog látni, amikor eljövök az ég felhőin dicsőségemben. Az idő itt van, eljött. Lejárt az irgalmasság ideje, melyet felvált igazságosságom haragja. Ti, akik mindvégig hűségesek vagytok Hozzám, most még többet engeszteljetek és imádkozzatok! Ezzel még valamelyest enyhíthetitek a csapásokat.”

Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: „Ekkor Jézus ismét hangosan felkiáltott és kiadta a lelkét.”

1 Kor 14, 21: „Nem hallgatnak Rám – mondja az Úr.”2019. október 10. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Láthatjátok, mekkora káosz uralkodik a világban. Mindezt azért engedem meg, hogy mindenki tisztán lásson. Foglaljon állást, hogy melyik oldalra akar állni. Most a kívülállók is látni fogják, hogy ki mit képvisel.

Gyermekeim! A Szívem vérzik, amikor arra gondolok, hogy meg kell büntetnem ezt a bűnös világot. Amit Jónásnak mondtam, ma is úgy gondolom, hogy sajnálnom kell az embereket és mindazokat a javakat, amiket megtermeltek. De mondom nektek, sokkal, de sokkal nagyobb kár az, ha egy ember lelke elvész, mint az egész teremtett világ. Ezért haltam kínhalált a kereszten, hogy a lelkeket megmentsem. De most már annyira túláradt a bűn, és oly sok lelket ránt a gonosz a pokolba, hogy ezt meg kell állítanom. Mától fogva kitartóan azért imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza erre a földre, és szám leheletével elsöpörjem a gonoszt. Dicsőségem tündöklésével mutassam meg a világnak, hogy Ki az igazi Krisztus, a Megváltó, Aki kereszthalálával megváltotta őket.

Amikor visszatérek, erről fogtok Engem megismerni: Sebeim, melyeket a keresztfán elszenvedtem, világító fényként, tündöklő rubinként fognak ragyogni dicsőséges Testemen. Ellenségeim akkor fülüket befogva, szemüket behunyva fognak ordítozni, mert nem akarják, hogy az igazság napfényre kerüljön. Akik magukat állítják az Én helyembe, mind meg fognak semmisülni. Olyanok lesznek, mint a hamu, amire ráfúj a szél: tovatűnnek, és még a nyomuk sem marad meg.

Gyermekeim! Azért imádkozzatok, hogy jöjjek vissza dicsőségben, és ítéljem meg a földet. Megújítom a föld színét, elkezdődik az ezer éves béke uralma. Szeretet és béke csókolgatják majd egymást. Akkor az embert visszahelyezem abba az eredeti állapotába, ahogyan Atyám megteremtette. Újra a Paradicsomkertben fognak lakni, Velem együtt lesznek azzal a különbséggel, hogy Én nem Istenemberi testben, hanem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben leszek velük. Szentlelkemet kiárasztom rájuk, imádni fognak Engem oly tökéletes és igaz módon, ahogy még soha azelőtt. Az első keresztények imádása volt hasonló ahhoz, ami lesz.

Drága gyermekeim! Erre gondoljatok! A szeméttel ne foglalkozzatok! (Itt az eretnekségre és a tévtanításokra gondolt az Úr.) Ti a lelketekben szüntelenül dicsőítsetek és magasztaljatok Engem! Adjatok hálát mindenért, jóért és rosszért egyaránt! A világ megtisztítása és megbüntetése most a legszükségesebb azért, hogy végképp eltöröljem a bűnt és mindazt a szennyet, amit magával hozott. Ha ezt nem tenném, Engem végképp kiirtanának a föld színéről, és a sátán lenne az úr. Lucifert imádnák különböző rút formákban, neki mutatnának be áldozatot, odáig süllyednének, hogy még a saját, tiszta, ártatlan kisgyermekeiket is ennek a gonosz dögnek áldoznák. Pedig ők az Én ajándékaim. Intő jelek a világ számára, hogy nekik is ilyen tisztává kellene válni, mint a ma született gyermek, akit Én alkottam.

Gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelketekben kárt nem tehetnek. Csak egyedül a bűntől féljetek! Ha üldöznek, olyan ékesszólást adok nektek Szentlelkem által, amibe nem tudnak belekötni, de mégis ki fognak irtani benneteket a föld színéről, mert Engem képviseltek, és terhükre vagytok.

Most sok olyan csodás jelnek lesztek tanúi, amik nem voltak, és nem is lesznek soha többé ezen a földön. Beteljesülnek a próféciák. Az égen olyan jelek lesznek, amelyek szimbolikusan jelzik a jelen helyzetet.

A két bolygó ütközése azt jelenti, hogy a jó és a rossz összeütközésbe kerül. A jó, az Isten örök törvénye, megsemmisíti a gonosz hatalmát.


2019. október 15.

Hálatelt szívvel megköszöntem az édes Úrnak, hogy az Övé lehetek. Örömmel adtam hálát Neki azért, hogy Ő az enyém, mert minden szentáldozásban Önmagát adja nekem. Ő így válaszolt: „El nem tudod képzelni, mekkora öröm számomra, amikor egy tiszta lélekbe betérek. Értelmet nyer rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom. Imádkozz a bűnösökért! Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánld fel minden áldozatodat és szenvedésedet értük, hogy megtérjenek, és mindörökké szeressenek Engem. Így megvigasztalsz sok hálátlan bűnösért. Rengeteg lélek lesz a jutalma.”

 

2019. október 16. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Hozzátok szólok, akik figyeltek Rám. Rendszeresen elolvassátok üzeneteimet, és tettekre váltjátok azokat.

Kedves gyermekeim! Elérkezett a ti órátok. Üldözni fognak titeket. Miattam sokakat meg fognak ölni. De ti ne féljetek! Örüljetek, ha mindezek bekövetkeznek. Én ezt tanítottam: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” (Mt 5, 10-12)

Gyermekeim! Most jött el az óra, amikor mindezek bekövetkeznek. Tartsatok ki mindhalálig! Valljatok meg Engem az emberek előtt! Akkor Én is megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt. A Mennyben olyan boldogok lesztek, amit el sem tudtok képzelni. Bízzatok Bennem! Helyet készítettem nektek Atyám Országában. Ott olyan boldogok lesztek, amilyenek soha nem voltatok ezen a Földön. Azért, mert színről színre fogjátok látni a Legszentebb Szentháromságot, Akinek a puszta látása kimondhatatlan gyönyörűség és öröm. Várjátok kitörő örömmel azt a napot, amikor lehullik szemetekről a lepel, ez a porsátor test, és a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok dicsőíteni, magasztalni és imádni Engem, Üdvözítő Isteneteket.

Már most zengjetek Nekem dicsőséget mindenért! Jóért és rosszért egyaránt! Mondjátok el minden nap a Te Deumot! Higgyétek, hogy Én a rosszból is jót hozok ki. Mindazt megadom nektek, amire vágytok. Sőt, a legmerészebb vágyaitokat is milliószorosan felülmúlja az a dicsőség, amiben részesítelek majd benneteket. Azért, mert hűségesen szolgáltatok Engem. Úgy növeltétek dicsőségemet, hogy lelkek özönét mentettétek meg önfelajánlásotokkal, áldozataitokkal és szenvedéseitek türelmes elviselésével. Mindezekben hasonlókká lettetek Hozzám, Üdvözítő Istenetekhez. Atyám úgy tekint rátok, mint Rám, mert Én élek és működöm bennetek, általatok. Folytassátok továbbra is engesztelő életeteket! Maradjatok meg szeretetemben! Akkor Rám fognak ismerni bennetek az emberek, és sokan meg fognak térni. A Mennyben ezeknek a megtérő bűnösöknek fogtok örülni a legjobban. Fogadjátok áldásomat, melyet minden emberi elképzelést felülmúló örök szeretetemmel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: 1 Tim 6, 3: „Jézus Krisztus üdvös szavai”

 2019. október 20. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő eljött. Most teljesülnek a próféta szavai: „megszünteti a véres­ és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra.” (Dán 9, 27)

 

A vészt hozó undokság már jelen van. Helyettem bálványt imádnak. Hamarosan eltüntetnek Engem az oltárról. A bálványt állítják a helyemre, és azt fogják imádni.

 

Olvassátok el a Szentírást! Amikor az ószövetségi nép a bálványt imádta, akkor mindig kegyetlenül megbüntettem. Most is ez vár erre a világra. Éljetek szüntelen készenlétben, mert akkor jövök, amikor nem várjátok! Boldogok azok, akik szüntelen virrasztanak, és mécsesük tele van olajjal. Amikor megérkezem, bejönnek Velem a menyegzőre. De jaj azoknak, akiket nem talál készenlétben érkezésem. Ők kinn maradnak, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz.

 

Nem arra kaptátok rövid földi életeteket, hogy itt rendezkedjetek be, hanem arra, hogy igyekezzetek bejönni a szűk kapun, és elnyerjétek az örök életet.

 

Sokan úgy élnek, mint saját maguk ellenségei.  A testüket bálványozzák. Csak azzal törődnek, ami elporlad, halhatatlan lelkükkel nem foglalkoznak. Nem ismerik tanításomat. Nem kellenek a szentségek. Helyette hiábavalóságokkal töltik az időt. Aztán eljön az óra, amikor kiszáll a lélek e porsátor testből, és meg kell állni Szent Színem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Megfizetek mindenkinek tettei szerint. A szeretetet adtam főparancsba. Aki szeretetben él, az már átment az ítéleten. De aki vét a szeretet ellen, kegyetlenül meglakol érte.

 

Ti egymásnak nem bírái, hanem testvérei vagytok. „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” (Róm 12, 19-21)

 

Egyedül Én ismerem, mi lakik a lélekben. Az Én igazságom makulátlan. Nem elfogult, nem részre hajló. Ti igyekezzetek mindenkivel szeretetben élni! Ha valaki vétkezik, imádkozzatok érte! Ezzel szeretetet gyakoroltok vele.

 

Ismerjétek meg a Szentírást, és váltsátok tettekre a benne foglaltakat! Ha így éltek, boldogok lesztek, mert a Mennyország a lelketekben, és köztetek van. Én a szívek és a vesék vizsgálója vagyok. Előttem nincs titok.  Ne legyetek képmutatók, mert azok nem örökölhetik Isten országát. Atyám azt azoknak készítette, akik Őt szeretik. Szeressétek egymást úgy, ahogy Én szeretlek titeket. Tegyetek jót! Minden rossztól határolódjatok el! Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Mt 27, 11: „Jézus felelte”2019. október 24. Az Úr Jézus…

Nyisd ki a szentírást! ” Máté 21, 13: „Meg van írva – mondta –, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek.”

 

„Drága gyermekeim! Egyházamat ma is rablók barlangjává teszik. Olyan mélyre süllyedtek, hogy be merészelték vinni a bálványistenek szobrait a Nekem szentelt templomba. Ezek a faragott bálványok valójában, bármit is ábrázolnak, démonok, ördögök. Ezek előtt hajbókolnak, ezeket imádják Énhelyettem, az élő Isten, a Megváltó helyett. Meg is kapják büntetésüket. Örökkön-örökké azokkal lesznek, akik előtt hajbókolnak. Meg lesznek fosztva Tőlem, Szent Színem látásától, a boldog, örök élettől mindörökké.

 

Gyermekeim! Ti ne kövessétek példájukat! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, még akkor is, ha ez az életetekbe kerül. Nézzetek Rám, a keresztre: Én is az életemet adtam értetek. Megerősítelek titeket minden üldözésben. Olyan nagy kegyelmet adok, hogy vágyni fogtok arra, hogy az életeteket adjátok Értem, még véretek kiontása árán is.

 

Gyermekeim! Az idő rövid. Hamarosan olyan nagy üldözés jön Európára, amilyen még nem volt. Mindezt azért engedem meg, hogy különválasszam a juhokat a kosoktól, hogy a képmutatók ismertté legyenek mindenki számára; az igazaknak pedig megadom a lehetőséget, hogy vérük kiontásával tegyenek tanúságot Rólam. Mindig a rosszból hozom ki a jót. A képmutatók ezentúl nem fognak tudni titeket félrevezetni, mert lelepleződnek. Az igazak pedig, akik az életüket adják Értem, haláluk pillanatában bevonulnak dicsőséges Országomba, ahol vég nélkül fognak örvendezni, dicsőíteni Engem, és hálát adni Nekem. Akik pedig itt maradnak, hűségben és engedelmességben fognak szolgálni Engem a megújult, igaz Egyházban.

 

Gyermekeim! Most szellemi téren nagyobb dolgok történnek, mint ha a Föld megremegne és kifordulna sarkából. Most a sátán az utolsókat rúgja, és az Általam alapított Világegyházat próbálja kimozdítani alapjaiból. De mivel Belém gyökerezett [t.i. az Egyház], ezért nem fog elbírni vele. Péternek, az első pápának ezt ígértem: „Te Péter vagy, azaz kőszikla, rád építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Az ígéret ma is áll. Bármit próbálnak tenni, Egyházam örök marad. Most megtisztítom, utána felvirágoztatom, megújítom, és annyi lélek fog imádni Engem az Oltáriszentségben, mint a tenger fövenye. A megújult világban megsokasítom Egyházam tagjait. Egy csodálatos béke birodalmát fogom létrehozni, amikor megújítom a Föld színét. A sátánt megkötözöm ezer évre, a pokol fenekére taszítom, ahonnét nem jöhet ki, és nem tudja kísérteni gyermekeimet. Várjátok ezt a kort, és imádkozzatok érte, hogy mielőbb visszajöjjek dicsőségemben, és szám leheletével elsöpörjem a gonoszt.

 

Ezt ígértem: az Én békémet adom nektek, amit a világ nem adhat. Aki Engem keres, és Engem imád, az olyan békére talál, amit sehol másutt nem tapasztal meg. Ezt kínálom föl minden Szentségimádás alkalmával, és ezzel jutalmazom mindazokat, akik időt szakítanak Rám. Ha nem is tudnak az Oltáriszentség előtt imádni Engem, a szívük mélyén ezt megtehetik. Amikor ezt tanítottam, hogy „zárkózz be szobádba, mert Atyád a rejtekben is lát téged”, ezt így is lehet értelmezni: zárkózz be lelked hetedik szobájába, ahol Én trónolok, ahol édes kettesben lehetsz Velem, imádhatsz, beszélhetsz Hozzám, és meghallod szavamat. Ez sokszor nem emberi szó formájában történik, hanem egy-egy gondolat, egy-egy jó ötlet, vagy a béke kiáradása a lelketekben, ami mind Tőlem származik.

 

Gyermekeim! Szomjazom az ilyen lelkekre, akik elzárkózva a világ zajától, Engem keresnek, és Velem akarnak társalogni. Én mindig készenlétben állok. Engem bármikor el lehet érni, éjjel-nappal. Vágyva vágyom rá, hogy közeledjetek Hozzám, és szóba álljatok Velem! Így készüljetek föl az örökkévalóságra! A Mennyben Velem fogtok társalogni örökkön-örökké. Szemlélni fogjátok dicsőséges Arcomat, csodálatos ragyogásomat, tündöklésemet. Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy megismerjetek és hálát adjatok Nekem mindazért a sok jóért, amit majd csak a Mennyországban fogtok megérteni, hogy mennyi kegyelmet adtam Nektek a Földön. Mert Nálam nélkül semmit sem tehettek, és kegyelmeim híján soha nem üdvözülnétek. Az örökkévalóság kevés lesz rá, hogy méltóképpen dicsőítsétek, imádjátok és dicsérjétek Atyámat, Engem és a Szentlelket. Szent Anyám kimondhatatlanul boldog: jóllehet, kétezer éve már Velem együtt van a Mennyben, mégis, úgy tűnik neki, mintha csak egy pillanat lenne az ottléte.

 

Gyermekeim! Itt, a Földön, ahol az idő és a tér korlátai közé vagytok zárva, el nem tudjátok képzelni, milyen nagy béke és nyugalom az örök élet, ahol nincs idő. Nem kell versenyt futni a percekkel. Minden pontosan akkor történik, amikor azt Én öröktől fogva elhatároztam. Vágyakozzatok nagyon Szent Színem látására! 

 

Drága gyermekeim! Tartsatok ki mindhalálig! Az üldözés rövid ideig fog tartani.

 

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem csodálatos, minden emberi elképzelést felülmúló, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítések: Máté 24, 9-13: „Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” 21-22: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” 30: „Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel.”

 

Az Úr Jézus: „Mindez már itt van”.

2019. október 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Azt akarom, hogy hívjatok Engem segítségül minden szorongatásotokban! Kizárólag Engem hívjatok! Ne forduljatok máshoz, mert ezt mondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Továbbá ezt: Veletek maradok minden nap, a világ végezetéig.

 

Amikor Engem hívtok, tanúságot tesztek arról, hogy hisztek Bennem. Elfogadtok Engem Isteneteknek és Megváltótoknak. Már pusztán ezért különös kegyelmemmel halmozlak el benneteket. Tudjátok meg: sokszor azért engedem meg, hogy szenvedjetek, mert eltávolodtatok Tőlem, és azt akarom, hogy visszatérjetek Hozzám, Engem keressetek, és Bennem bízzatok. Tudjátok meg, hogy csak a kereszt visz benneteket az üdvösségre. Ezen váltottalak meg benneteket. Ahhoz, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, mármint a Mennyben, akkor nektek is osztoznotok kell sorsomban. Milyen volt az Én életem? Szolgálat, engesztelés és szenvedés. Tanításommal és csodáimmal szolgáltam mindazokat, akik szomjaztak a tudásra, Atyám Igéjére. Csodáim által meggyógyítottam sokakat azért, mert ezzel jutalmaztam és erősítettem meg Belém vetett hitüket.

 

Én ma is ugyanaz az Isten vagyok, mint amikor a földön éltem. Ma is tudok segíteni minden bajban lévő emberen. Én Mindenható vagyok. Ha csak mustármagnyi hitetek lenne, csodákat tapasztalnátok meg. De ti határt szabtok Nekem. Földi dolgokat kértek, és ha mást kaptok, akkor nem akarjátok felismerni, hogy gondotokat viselem. Pedig Én sokkal nagyobbat adok, mint amit ti kértek. Fel sem tudjátok fogni azokat a lelki kincseket, amelyeket tartogatok számotokra. Mindezeket csak akkor kaphatjátok meg, ha megnyitjátok Előttem szíveteket, és Engem kerestek, nem a földi élvezeteket. Ezt tanítottam: keressétek a Mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek. Mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van.

 

Gyermekeim! El nem tudjátok képzelni, mi vár rátok a Mennyben. A legmerészebb álmaitokat is felülmúlja, amit készítettem nektek. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.

 

Gyermekeim! Istent szeretni a legnagyobb boldogság itt a Földön és a Mennyben. Azért, mert Ő előbb szeretett titeket. Atyám szeretetéből lettetek. Ő teremtett meg titeket azért, mert már a létezésetek előtt kimondhatatlanul szeretett. Ezt a csodálatos földgolyót azért teremtette, hogy nektek ajándékozza. Ráhelyezte az embert és minden jóval betöltötte. Ez ma is így lenne, ha szeretetben élnétek, és megtartanátok parancsait.

 

Szentírási megerősítés: Máté 22, 29: „Jézus válaszolt”

2019. október 29-én délelőtt az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkeztetek az idők végére, amikor beteljesedik mindaz a sok rossz, amire a sátán kezdettől fogva készült.

Jól vigyázzatok, nehogy beleessetek ellenfelem csapdájába! Ő mindenki elé csapdát állít, hogy elejtse őket gyenge pontjaik által.

A sátán nagyon ravasz. Ha az egyik eszközzel nem ér el eredményt, próbálkozik újjal. Minden kornak megvan a maga bűne, amellyel kísérti a sátán. A fiatal korosztályt a test vágyaival, az idősebbeket a hiú dicsőségvággyal, a bírvággyal, a gőggel, az uralkodással.

Drága gyermekeim! Imádkozzatok papjaimért, és minden Nekem szentelt gyermekemért, mert ők adnak számot a legtöbbről. Az élet rövid. Az örökkévalósághoz képest csak egy pillanat. Ha egész életeteket önmegtagadásban és kereszthordozásban töltitek, a legnagyobb dicsőséget szerzitek meg Nekem, amit visszahullatok rátok. De ha egy szolgám, megvonja Tőlem ezt a dicsőséget az által, hogy engedetlen, és bűnt követ el (nem él önmegtagadásban, nem hordozza keresztjét), akkor egy örökkévalóságra kihatnak tettei, saját magát fosztja meg a legnagyobb jótól. (Itt az Úr akár az örök üdvösségre is gondol, vagy arra, hogy a tisztítótűzben kell leszenvedni a bűnét, és ez által kisebb mértékben lesz része az örök boldogságban.)  

Drága gyermekeim! Ti, akik jó úton jártok, maradjatok meg a szűk ösvényen, soha el ne bízzátok magatokat! El ne felejtsétek: engedelmességetekre kapjátok Tőlem örök jutalmatokat. Az igazi engedelmesség alapja az alázat és a lángoló Istenszeretet. Ezen a két pilléren nyugszik az engedelmesség, amely által, mint egy hídon át, biztos léptekkel megérkezhettek Hozzám. Mindig Engem, a Keresztrefeszítettet lássátok magatok előtt. Különösen akkor, ha úgy érzitek, hogy nagy a kísértés, és nehezetekre esik az önmegtagadás. Ilyenkor Velem együtt ismételgessétek azt az imát, amit a Getszemáni-kertben mondtam Atyámnak: „Ne az legyen, amit Én akarok, hanem amit Te.” Ha teljes szívetekből ki tudjátok mondani ezt a rövid fohászt, akkor Én azonnal megédesítem és megkönnyítem terheteket. Ezzel a fohásszal az Én igámat veszitek magatokra. Akkor Én járom veletek együtt a keresztutat, Én vezetlek benneteket az örök hazába.

Drága kicsinyeim! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Egyházamnak ugyanazt a kálváriát kell bejárni, amit Nekem. Az igazak követni fognak Engem a Golgota csúcsára és a keresztre. Igaz Egyházamat halálra ítélik, megkorbácsolják, tövissel koronázzák és keresztre feszítik. Egyházam most járja a keresztútját. Igazságban és engedelmességben követ Engem, vértől ázott Messiásukat, Aki vérző vállán hatalmas keresztjét cipeli fel a Golgotára. Olyan édességet és kegyelmet adok az Engem követőknek, hogy bár rengeteget szenvednek, mégsem cserélnének senkivel, mert a lelkük tele van békével, örömmel, megnyugvással, és azzal a boldog tudattal, hogy ők a jó úton, a szűk ösvényen járnak, aminek a végén, a szűk kapun át bejönnek Atyám dicsőségébe. Míg amazok, akik megtagadnak, kigúnyolnak és keresztre feszítenek, a széles úton menetelnek, a kárhozat bűzébe, tüzébe.  Örökkön-örökké a démonok fogják kínozni őket, és gúny-tárgyak lesznek, akik hatalmuknál, felszentelésüknél fogva uralkodtak a szentségek által a sátánon, de miután elbuktatta őket és kárhozatra jutottak, örökké a démonok fognak uralkodni felettük.

Gyermekeim! Soha ne tévesszétek szem elől: igazságosságom épp olyan mély és tökéletes, mint irgalmas szeretetem. Örökké irgalmas vagyok azokhoz, akik követnek és szeretnek Engem, de megfizetek mindazoknak, akik megvetnek, gyűlölnek és elhagytak.

Drága gyermekeim! Most érkeztetek el ahhoz a ponthoz, amiről korábban azt mondtam: akkor hozom el a Nagy Figyelmeztetést, amikor a legnagyobb lesz a baj.

Még sokan visszatérhetnek Hozzám. De ha megátalkodottságukban találná őket a halál, örökre viselniük kell döntésük következményét.

Ami most zajlik, úgy tekintsétek, mintha már el is múlt volna. Hamarosan visszatérek, és szám leheletével elsöprök minden gonoszt. Olthatatlan tűzbe dobom bálványisteneiket, amelyek nem mások, mint maguk a démonok: ők pedig követni fogják azokat, akik előtt hajlongnak, akiket imádtak. Újra mondom: soha ne kövessétek példájukat!

Megáldalak benneteket Szívem minden emberi elképzelést felülmúló, örök, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[Nagyon szomorú volt az Úr, de végig benne volt a beszédében, hogy ennek be kell következnie. A sátán elejétől fogva erre készült, mióta le lett taszítva.]

Szentírási megerősítések: Márk 1, 8: „Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Az Úr mondja: „Most árasztom ki rátok Szentlelkemet, Aki megadja nektek a tisztánlátást, hogy meglássátok lelketek állapotát. Fölismerjétek, hogy cselekedeteitekkel mit érdemeltetek ki.”

11: „Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” A Mennyei Atya mondja: „Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy Szent Fiamat elküldtem, hogy veletek maradt mindennap a világ végéig, és hogy szól hozzátok, megadva nektek a tisztánlátást.”

 

2019. október 29-én délután az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ami most zajlik, az próbatétel: egy szűrő. A sátán is Engem szolgál, jóllehet, akarata ellenére. Azért engedem meg ezeket a dolgokat, hogy világossá tegyem mindenki számára, hogy ki hol foglal helyet. Hogy különválasszam a férgeset a hibátlantól, az ehetetlent a táplálótól.

 

Gyermekeim! Ti mindig csak a szépre és a jóra gondoljatok! Röpítsétek fel pici lelketeket, Hozzám! Ott körözzetek körülöttem, hisz a lelketekben lakom. Az égi dolgokkal, a magasabb rendűekkel, az isteniekkel törődjetek, amely üdvözít benneteket! Mindig csak tiszta forrásból igyatok! A Legszentebb Eucharisztiából, amellyel táplállak, és az Én igémmel, amely igazság és élet. Csak ezekre gondoljatok! Imádkozzatok azért, hogy mielőbb jöjjek vissza erre a világra! Gyújtsak fényt az elmékbe, jöjjön el az Én Országom, legyen meg az Én akaratom! Ígérem nektek, hogy minden imátokat meghallgatom, és amit kértek, megadom, mert ez az Én akaratom. A Szentírásban benne áll, és be kell teljesednie.

 

Dicsőséges visszajövetelem már nagyon közel van. Minden szem meg fog látni Engem. Azok is, akik gyűlölnek, és azok is, akik imádnak és várva várnak. Készüljetek! Ez lesz a ti legboldogabb napotok. Véget vetek minden zsarnokságnak, hazugságnak, egyenetlenségnek. Feltámasztom Egyházamat, megújítom a világot. Csodálatos, szép jövő tárulkozik föl előttetek. Csak erre gondoljatok, higgyetek, reméljetek és bízzatok Bennem!

 

Ha fel tudnátok fogni, mennyire szeretlek benneteket, belehalnátok a boldogságba, és a viszont-szeretetbe. Gyönge testetek nem bírná ki azt a szeretet-lángot, tüzet, amely a Szívemben ég minden gyermekem iránt, akik követnek Engem és életszentségben igyekeznek élni. Szeretetem azok iránt is lángol, akik örökre elvesznek: vérkönnyeket sírok miattuk. Végtelenül sajnálom őket, hogy drága, szent Vérem hiába omlott miattuk, hiábavalóvá vált számukra kínszenvedésem és kereszthalálom.

 

Minden Szentmisét, amelyeken részt vesztek vagy hallgattok, ajánljátok fel a világ végezetéig élő összes papomért! Kérjétek, hogy szeressenek Engem, és hűségesek maradjanak Hozzám mindhalálig! Imáitokra rengeteg pap tér vissza Hozzám, és ki fognak tartani Mellettem.

 

A Szentmise a legnagyobb ima, amely fenntartja az eget és a földet. Atyám előtt olyan, mintha akkor, abban a pillanatban újra meghalnék a keresztfán, újraáldoznám Testemet és Véremet az Egyházért.

 

Drága gyermekeim! Ne keseregjetek, ne szomorkodjatok! Már pirkad a hajnal, hamarosan felvirrad az Örök Nap. A béke korszaka már a küszöbön van, amely Édesanyám Szeplőtelen Szíve Diadalát jelenti. Ha tudnátok, mennyit imádkozik értetek, ezért a Földért és minden gyermekéért: egyfolytában hálálkodnátok Neki. Nagy kegyelmeket esd le minden papfia számára, és mindazoknak, akik Hozzá folyamodnak.

 

Drága gyermekeim! Haladjatok az egyenes úton, amely Hozzám vezet, a szűk ösvényen, amely célba juttat, hogy örökkön-örökké Velem maradjatok, és elnyerjétek az örök élet boldogságát.

 

Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen, örök, minden emberi értelmet meghaladó szeretetemmel adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: 2Kor 6, 16: „Isten mondja”

 


 

2019. november 7. Az Úr Jézus…

 

„Drága gyermekeim! Nagyon-nagyon szomorú az Én lelkem. Engeszteljetek és imádkozzatok! A bűn annyira elhatalmasodott a Földön, hogy büntetésért kiált. Hatalmas viharfelhők gyülekeznek az égen. Isten rábocsátja erre a világra a büntetést, amit érdemel. Már nem elég, hogy egymást gyilkolják, csonkítják, a bálvány is bekerült az Isten házába. Ez pedig a legsúlyosabb bűn, ami csak létezik. Ez váltja ki Isten pusztító haragját a Földre. Az utolsó csepp az lesz a pohárban, amikor végleg eltörlik a „véres áldozatot”, a Szentmisét, ahogy Dániel próféta megírta. Jóllehet, a földalatti Egyházban mindvégig megmarad, de az a rejtekre vonatkozik. A „hivatalos” Egyházban el fogják törölni. A sátán most olyan magasra hágott, amennyire a világtörténelem folyamán még soha nem tudta megtenni. Amikor azt hiszi, hogy győzött, akkor lesz letaszítva.

 

Gyermekeim! Figyeljétek a jeleket! Egyre nagyobb a bűn, egyre rosszabb a helyzet minden téren. Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek és imádkozzatok! Ha megteszitek, a kegyelem elsősorban rátok száll, megmentitek a lelketeket, és mindazokra kiárad, akik még nem süllyedtek mélyre a bűnben, vagyis nincsenek megátalkodva.

 

Sok papban jelen van a bizonytalanság. Nem tudják, mit fogadjanak el: az „Egyház” tanítása már rég szembe megy akaratommal. Mekkora arculütés Számomra és Édesanyám számára, amikor lesöprik üzeneteinket az asztalról, mint valami szemetet. Falak vannak köztük és köztünk, amelyeket a sátán emel, de nem veszik észre. Mit érdemel az a gyerek, aki nem áll szóba apjával, anyjával?! Nyilvánvalóan fenyítést. Imádkozzatok papjaimért, kérjétek rájuk a tisztánlátást, a Szentlelket! Papjaim adnak számot a legtöbbről.

 

Gyermekeim! Az idő közel. Ítélet haragja sújt most le erre a bűnös világra. Kétféle tűz jön: először a Szentlélek tüze, mely kiárad kivétel nélkül minden emberre. Belülről fogja égetni őket a lelkiismeret tüze, amikor meglátják bűneiket, és Engem, Akit értük keresztre feszítettek, hogy mekkora sérelmet, bántást okoztak Nekem. Bűneikkel megostoroztak, tövissel koronáztak és keresztre feszítettek. Ekkor sokan megundorodnak bűneiktől, meggyűlölik, megutálják azokat, a szívüket szaggatják, és visszatérnek Hozzám. De sajnos lesznek megátalkodottak is szép számmal, akik megmaradnak romlottságukban, és továbbra is Egyházam ellenségei lesznek. Ily módon a megosztottság megmarad. Ezért lesznek a vértanúk, mert azokat, akik hűséges maradnak Hozzám, ki fogják irtani.

 

Az idő eljött. A termés beérett, a próféciák most teljesülnek. Készüljetek! Hamarosan visszatérek dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt és minden gonoszságot. Ezért imádkozzatok a legbuzgóbban, a legforróbban!

 

Megáldalak titeket Szívem túláradó, örök, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Márk 16, 19: „Jézus szólt hozzájuk”

 

 

2019. november 14. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást! Máté 17, 12: „Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.”

 

„Drága gyermekeim! Ezt mondtam: Énértem gyűlölni és üldözni fognak titeket, mint ahogy Keresztelő Szent Jánost lefejezték és vértanú lett, mert nem másította meg az Én igémet, és ezzel nem fogadta el a világ bűnös értékrendjét. Engem is keresztre feszítettek és megöltek az igazságért, amikor Atyám igéjét hirdettem nekik.

 

Drága gyermekeim! 2015 augusztusában még ezt mondtam: „az idő rövid”. Már egy-két éve ezt hirdetem: „Az idő eljött. Az óra itt van. Az Emberfia a bűnösök kezére kerül.” Egyházamnak ugyanaz lesz a sorsa, ami az Enyém volt: követni fog Engem a Golgotára és a keresztfára.”

 

Ma reggelre ezt álmodtam: egy teremben voltam, és egy pódiumon beszéltem az ott lévőkhöz. Ezt mondtam nekik: Nagycsütörtök van. Az Úr Jézust elárulták. Most még köztünk van. Láthatjuk Őt úgy, ahogy eddig velünk volt. De holnap, Nagypénteken már nem láthatjuk, mert elfogják, megcsúfolják és keresztre feszítik. Hiába beszéltem az ott lévőknek, ők ügyet sem vetettek rám. Egymással csevegtek, ki-be járkáltak, és végezték hétköznapi jelentéktelen ügyeiket. Eddig az álom.

 

Az Úr Jézus folytatja: „Gyermekeim! Most Nagycsütörtök van. Kislányom! Az álmod azt jelenti, hogy ma sem fogadnak el Engem az emberek, ugyanúgy, mint akkor, amikor itt éltem ezen a Földön. Mennek a maguk feje után, intézik apró-cseprő ügyeiket. Rám nem figyelnek, tanításaimat nem ismerik és nem is akarják megismerni. Amikor azt hirdetted nekik álmodban, hogy „ma még látjuk Őt úgy, amint köztünk van, de holnap már Nagypéntek lesz, és akkor már nem fogjuk Őt látni”, ez azt jelenti, hogy ma még láthattok Engem templomaitokban, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, de amikor eljön a Nagypéntek, el fognak Engem vinni, és nem láttok többé a templomban. Jóllehet, Én mindig gondoskodom azokról, akik hűségesek maradnak Hozzám, ezért a rejtekben fogok köztük maradni. Így kell érteni: „veletek maradok mindennap, a világ végezetéig”. Péternek ezt ígértem: a pokol kapui nem vesznek erőt az Általam alapított Egyházon. Sajnos ez már csak a földalatti Egyházamra lesz érvényes, mert a „hivatalos egyház” kapuit már bedöntötte a sátán. Ott már tévtanításokat és eretnekségeket hirdetnek, mi több, még az undorító bálvány is bekerült Isten felszentelt templomába. Ezzel teljesült Dániel próféta szava: „a kárhozatos undokság” már bent van az Egyházban. Már csak az antikrisztus fellépése várat egy kicsit magára, de az is hamarosan bekövetkezik.

 

Gyermekeim! Az eseményekből láthatjátok, hogy már elérkezett az óra. Mint ahogy Engem keresztre feszítettek, úgy az Engem követők feláldoztatásának ideje is most van itt.

 

Gyermekeim! Már nincs idő arra, hogy halogassátok megtéréseteket. Vagy most szakítotok végérvényesen bűneitekkel, őszintén megbánjátok, megvalljátok azokat a gyóntatószékben, és papom által Én oldozlak fel benneteket; vagy megmaradtok benne, és örökre elvesztek. A döntés a ti kezetekben van. Értelmet és szabad akaratot kaptatok Atyámtól. Én ezt maximálisan tiszteletben tartom. De figyelmeztetlek titeket: döntéseitek következményét örökre viselnetek kell. Szavaimat vegyétek nagyon komolyan, és váltsátok tettekre! Ne törődjetek azokkal, akik ellenkeznek üzeneteimmel! Mindezt bűneik miatt teszik, mert nem akarnak velük szakítani. Ha Engem követnének, tanításomat és üzeneteimet is elfogadnák és tettekre váltanák. Semmi újat nem mondok nektek. Csak az Evangéliumot ismétlem. Azért, mert nem olvassátok a Szentírást, és ha valaha olvastátok is, már rég elfelejtettétek. Szükségesnek tartom, hogy felelevenítsem, és a szívetekbe véssem.

 

Újra mondom: az óra itt van. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Mint ahogy Saulnak a damaszkuszi úton mondtam: „miért üldözöl Engem”, jóllehet, Én akkor már a Mennyben voltam, de azonosultam a keresztényekkel, akiket Saul üldözött. Most és a világ végezetéig ugyanúgy azonosulok minden Engem követő keresztény testvéremmel, akiket üldözni fognak a Nevemért. Tartsatok ki mindhalálig, mert csak aki a végsőkig hűséges marad Hozzám, az üdvözül.

 

Már nem sokáig beszélek hozzátok. Az óra itt van. Júdás már elárult Engem. Most jönnek a katonák, hogy elfogjanak, börtönbe vessenek, és kivégezzenek. Most még Nagycsütörtök éjszaka van, most még láttok az Oltáriszentségben. De már pirkad Nagypéntek hajnala, amikor elvesznek Engem az oltárról, és a kárhozatos undokságot fogják Helyettem imádni. Ti soha ne vegyetek részt ezekben, mert ez az örök kárhozatotokra lenne! Addig járuljatok szentségeimhez, amíg köztetek vagyok!

 

Üzeneteimet adjátok tovább, hirdessétek, akár alkalmas, akár nem! Az óra itt van, az események önmagukért beszélnek. Megáldalak titeket Szívem örök szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”

 

2019. november 21. Az Úr Jézus…

„Drága kicsi gyermekeim! Nagy örömöm telik bennetek. Különösen nagy értéket képviseltek ebben a szennyes, romlott erkölcsű világban. Világító fáklyák, napsugarak vagytok, akik a sötétség fiai között jártok és keltek. Maradjatok meg mindig ilyeneknek, hogy örökké világítsatok, mint a Nap, az Én Országomban, akik életpéldátokkal és szavaitokkal az igazságra tanítjátok a környezeteteket. Mindazoknak hirdessétek Evangéliumomat, akiket elétek hozok: ezt tekintsétek elsődleges feladatotoknak! Őrizkedjetek minden szennytől, bűntől és megbotránkoztató dologtól!

Drága Gyermekeim! Az idő itt van. Már felkészítettelek benneteket. Hamarosan nagy üldözés következik rátok. Különösen a katolikusokra. Ellenfelem jól tudja, hogy ti vagytok a legerősebbek, mert Engem hordoztok a szívetekben, Aki védőpajzsotok vagyok. Ezért akar kiirtani benneteket, hogy ne tanítsatok, és ne mutassatok példát sziklaszilárd hitetekkel. De ellenfelem csak annyit tehet, amennyit Én megengedek.

Drága kicsinyeim! Minden úgy lesz, ahogy előre megmondtam nektek. A harc már nyíltan folyik: az igazság és az eretnekség harca. Nagy sötétség borult erre a világra, szellemi sötétség, amely a démonok uralma. A terv már kész, hogy miként fognak elvenni Engem (a Legméltóságosabb Oltáriszentséget) tőletek. Amikor ez megtörténik, akkor papjaimat kényszeríteni fogják a bálványistenek imádására, amint azt az Ószövetségi Szentírásban olvashatjátok. Fenyegetni fognak benneteket, legfőképp a papokat, hogy ha nem imádjátok bálványisteneiket, akkor megölnek benneteket. Azért kényszerítik elsősorban a papokat, mert ők a ti vezetőitek, akik példaképül szolgálnak nektek. Imádkozzatok értük! Azért, hogy bízzanak Bennem, és hagyatkozzanak Rám teljesen! Akkor fognak végképp elkülönülni egymástól azok, akik behódolnak a bálványoknak, és akik nem.

Drága gyermekeim! Eljött a szétválasztás órája. Most fogom különállítani a juhokat és a kosokat. A juhok a jobbomra, a kosok a balomra fognak állni. A jobbomon levőknek ezt fogom mondani: Jöjjetek, Atyám áldottai! Vegyétek birtokba az Országot, mert hűségesen kitartottatok Mellettem, követtetek Engem, megvallottátok Belém vetett hiteteket, véretek kiontása árán is! A balomon állóknak pedig ezt fogom mondani: Jaj nektek, képmutatók, árulók, júdások, akik megvetettetek Engem és a nyájat a kárhozatba vezettétek. Takarodjatok az örök tűzre, amely az ördögöknek és az őt követőknek készült!

Drága gyermekeim! Nem tudjátok felfogni ezeknek a szavaknak a súlyát és a jelentését, mert nem láthatjátok a poklot és a Mennyországot: csak a hit a tiétek. Ha elhiszitek szavaimat és tettekre váltjátok figyelmeztetéseimet, üdvözültök, de ha nem, elkárhoztok.

Drága gyermekeim! Már itt az óra. Fel fog lépni az antikrisztus. Elkezdi megtévesztő csodáit, hogy lehetőleg mindenkit becsapjon. Emberemlékezet óta még soha nem volt ennyire próbára téve a hit, mint most. Kérjétek Tőlem szüntelenül az erős hit kegyelmét, hogy megvalljatok Engem és kitartsatok Mellettem mindhalálig! Az idő eljött. Lezárul ez a korszak. Az ég felhőin visszajövök dicsőségben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Imádkozzatok, hogy ez mielőbb megtörténjen! Amikor visszajövök, emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett Megváltásotok. Várjatok Engem szüntelen készenlétben! Lámpásotok legyen tele olajjal, mint az okos szüzeknek, és akkor bármikor is jövök értetek, akár dicsőségemben, akár az egyéni halál által, be fogtok jönni Velem a menyegzőre. Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Mt 16, 17: „Jézus mondta


 

2019. november 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Egyre közeleg a vég. Ezek az olvasmányok, amiket az egyházi év végén felolvasnak, amelyekben dicsőséges visszajövetelemről van szó, nagy konkrétummal bírnak a jelen időkre. Rendkívüli eseményeknek vagytok és lesztek még tanúi. Már régóta folyamatosan teljesülnek Joel próféta látomásai és a Szent Evangélium, amiben Én beszélek hozzátok. Szavaim élő, eleven közlések, melyet Szentlelkem által itt és most folyamatosan elétek tárok. Jóllehet, az Evangélium szavai többször beteljesültek, de ez nem jelenti azt, hogy még mindig sok időtök lenne dicsőséges visszajövetelemig.

Gyermekeim! Csak azért mondom, hogy tudjátok: a világ még soha nem volt ilyen mélyen a bűnben, mint most. Százszor rosszabb, mint Szodoma és Gomorra, amit kénköves eső pusztított el. Felmérni nem tudjátok azt a káoszt, amit a főördög és démonai idéztek elő szellemi és fizikai síkon egyaránt. Ez a legnagyobb csapás az emberiségre, amikor ellenfelem direkt a lelkek vesztére tör.

Kicsinyeim! Csak Nálam vagytok biztonságban. Aki Hozzám folyamodik, és Engem kér, az megmentette lelkét. Azt az embert vezetem, megtanítom törvényeimre, és ha megtartja, üdvözül.

Kicsi gyermekeim! Ti a legnagyobb kincs birtokosai vagytok. Anyaszentegyházam tagjai a keresztség által Atyám gyermekei, és a Szentáldozások által élő tabernákulumaim vagytok. Ehhez a kincshez nem mérhető az egész világ, ami itt marad, elmúlik, és csak ideig-óráig élvezhetitek. Én mindörökre a tiétek vagyok, veletek maradok, és amikor elhozom végórátokat, Én fogadlak be titeket irgalmas Szívembe, mint ahogy most ti fogadtok lelketekbe Engem az Oltáriszentségben.

Egyházam már régóta kettészakadt. Most már csak az van hátra, hogy hivatalosan is megfosszák papjaimat szolgálatuk betöltésétől arra hivatkozva, hogy nem fogadják el az eretnektanításokat. Ők megmaradnak megátalkodottságukban és menetelnek a széles úton, ami a pokolba vezet. Nem tudtok mit kezdeni velük, mert annyira elmerültek bűneikben, hogy képtelenek fölkelni, mert nem is akarnak. Ti viszont, kicsinyeim, akiket megfosztanak hivataluktól, egy pillanatra se aggódjatok. Mert nagyobb a ti kincsetek, mint amit elvesznek tőletek. A tiétek az igazgyöngy, az Én igaz és hiteles tanításom, és Én Magam, Aki jelen vagyok köztetek a tanításban, az Oltáriszentségben és a szeretetben. Jaj, azoknak, akik felcserélnek Engem a bálványisteneikkel, mert hozzájuk lesznek hasonlóak: van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, megkérgesedett a szívük, hogy meg ne térjenek. Ők már most ellenfelem martalékai. Őszintén sajnálom őket, de tiszteletben kell tartanom szabad akaratukat. Ezért tetteik következményeit örökké viselniük kell.

Drága gyermekeim, most hozzátok szólok, akik szent igéimmel táplálkoztok nap mint nap. Úgy szívjátok magatokba, mint a csecsemő anyja tejét. Én, mint Jó Pásztor, gondoskodom rólatok. Füves legelőkre terellek és hűs patak friss vizével itatlak benneteket. A napfény az Én szeretetem, amely átjárja lelketeket, megvilágosítja elméteket, hogy fölismerjétek az egyetlen igazságot, az Én tanításomat, és ahhoz szabjátok tetteiteket. Ti már most az örök életet birtokoljátok. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Hamarosan nagy próbára lesz téve a hitetek. Keményen üldözni fognak titeket tanításom megtartása miatt. Ha Bennem bíztok, nem szégyenültök meg. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet.

Drága gyermekeim! Nagyon kemény és alapos üldözés fog jönni. Az antikrisztus különös kegyetlenséggel fogja üldözni Egyházamat és annak tagjait. Mindenkit arra akar kényszeríteni, hogy őt imádják és fogadják el messiásnak. Ti ezt soha ne tegyétek meg! Majd amikor eljön uralkodásának vége, letelik a három és fél év, akkor megjelenek az ég felhőin dicsőségben. Sebeim ragyogni fognak, mint izzó fényforrások. Dicsőségem oly nagy lesz, hogy beborítja a Mennyet és a Földet, és minden szem meg fog látni Engem. Akkor sokan jajkiáltásokban törnek ki, akiket megtévesztett az antikrisztus, hogy ő a messiás, és fölismernek Engem, Aki az igazi Krisztus vagyok. Ti, akik kezdettől fogva elvetitek az antikrisztust, örömujjongásban fogtok kitörni visszajövetelemkor, mert tudjátok, hogy elérkezett Megváltásotok.

Drága gyermekeim! Erre várjatok: dicsőséges visszajövetelem már a küszöbön áll. Imádkozzatok érte mindennap, hogy jöjjek vissza, semmisítsem meg a gonoszt szám leheletével, alkossam újjá a Földet, és elhozzam nektek az ezer éves béke korszakát. Boldogok lesznek azok, akik ebben az Új Világban fognak élni. Amikor ezer évre megkötözöm a sátánt, aki minden rossznak a forrása.

Készüljetek, az idő eljött! Olvassatok a jelekből! Minden próféciám valóra válik. Megáldalak titeket, akik üzeneteimet olvassátok, és tanításaimat tettekre váltjátok Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítések: Máté 22, 37: „Jézus felelte”

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 327
Tegnapi: 420
Heti: 980
Havi: 980
Össz.: 321 813

Látogatottság növelés
Oldal: Mária Julianna - ősz
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »