Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁRCIUS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
54. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.4,1-11; 17,1-9; Jn.4,5-42; 9,1-41; 11,1-45)
Havi mottó:“Ne félj a rád váró szenvedéstől!(Jel.2,10)
Havi imaszándék: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön csökkenjen a szenvedés és különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!
Konkrét feladatunk: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 márciusában
 
“Szeretteim! Mivel nagyon közel vagytok az isteni figyelmeztetéshez, megkérlek benneteket, hogy elmélkedjétek át újra, lelki közösségetekben, a januári és a februári tanításokat.
 
Jelenleg, mivel nagyböjtben vagytok és a keresztutat is gyakrabban végzitek el, arra tanítalak meg titeket hogyan viszonyuljatok a szenvedéshez! Tudnotok kell, hogy a Földön senki sem kerülheti el a keresztre feszítésnek valamilyen formáját. Ez hozzá tartozik a földi életetekhez. A kérdés mindig az, hogy Velem vagy Nélkülem elitek-e meg a szenvedéseket. Ha Nélkülem élitek meg: káromkodva, átkozódva, kábitószerbe, öngyilkosságba,… menekülve, akkor a károtokra válik. Ha a szenvedést Velem élitek meg, akkor nektek is és mindazoknak a javára válik, akikért felajánljátok.
 
Jézus, amikor a Földön élt, értelmet adott a szenvedésnek.
 
Gyakran teszitek fel a kérdést: miért engedi meg a jó Isten a szenvedést? Azért, mert amikor az emberek szenvednek mindenkit és mindent másképpen látnak. Eddigi életetek sok gyötrődése és szenvedése azért volt, mert nem hallgattatok isteni figyelmeztetéseimre és Tőlem függetlenül akartatok élni! Arra is készüljetek fel, minél közelebb kerültök Hozzám, a lelki béke mellett, egyre mélyebb lelki szenvedésen mentek át, azért, mert egyre érzékenyebbé váltok a világban lévő rosszal szemben. A testi – lelki szenvedések megértetik veletek, hogy földi életetek véges és égi honvágyat fognak kelteni bennetek!
 
Én arra kérlek titeket, ne féljetek akkor sem, ha az egész világ és a pokol összefog ellenetek szomorúságot okozva, mert ti a győztes oldalán álltok, Aki veletek és bennetek van. Szenvedéseitek ellenére minden nap, adjatok hálát, hogy titeket nem csak földi életre teremtettelek – mint az állatokat és a növényeket – hanem boldog örök életre. A földi élet Jézusnak sem volt Mennyország, nektek sem lehet az. Ennek ellenére ne féljetek, mert erőtökön felüli keresztet nem engedek rátok!
 
Tudjátok meg, hogy a szenvedések megtapasztalása, azért is szükséges a számotokra, hogy jobban megismerjetek Engem, önmagatokat és az embereket. A szenvedés a hitetek, reményetek és szeretetetek próbája a Földön. A nagy szenvedéseknek jelzés értéke is van. Általuk azt üzenem nektek: legyetek állandóan készen, mert elérkeztetek az utolsó időbe! A szenvedés kegyelem a számotokra, mert ezáltal Isten, a lélek, a maradandó, a lényeges,… kerülhet az első helyre. A szenvedés engesztelési lehetőség is a bűneitekért, az egész emberiség bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Jó volna, ha megtanulnátok Szent Ágostonnal kimondani a nehézségek közepette: “Uram, itt a Földön égess, vágj,… csak odaát üdvözíts!” Tudnotok kell, hogy az igazi örömet csak a bűn és nem a szenvedés teszi tönkre!
 
Hogyan éljétek meg a szenvedést? Arra kérlek titeket soha ne bíráljátok felül Isten rátok vonatkozó Akaratát! Legyetek mindig megelégedve mindazzal, ami Isten engedélyével veletek történik! Ugye ti is észreveszitek azt, hogy az erős hitü emberek komolyan szenvednek panaszkodás nélkül és a gyenge hitü emberek panaszkodnak komolyabb szenvedés nélkül is. Tanuljatok meg ti is tűrni, szenvedni zokszó nélkül, Jézusért! Soha ne azt mondjátok a szenvedésben: “Miért engedted meg a szenvedést Uram?”, hanem “Mi a célod ezzel a szenvedéssel Uram?” Tanuljátok meg kimondani Jézussal: “Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” Tudjátok meg, Isten előtt a legértékesebb a csendesen, türelmesen, békésen megélt szenvedés!
 
A szenvedéseitek közepette Én is teszek fel nektek néhány kérdést. Vajon megszabadultatok-e a bűneitektől, amelyek legtöbször a szenvedéseiteknek az okozói? Mint igazi engesztelők megtanultátok-e a legnehezebb leckét, a szenvedés csendes elfogadását és felajánlását az emberiség megmeneküléséért? Most készen vagytok-e a Velünk való találkozásra?
 
Megáldalak benneteket a türelmes szenvedés kegyelmével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat márciusra:
“URAM, ITT A FÖLDÖN ÉGESS, VÁGJ,… CSAK ODAÁT ÜDVÖZíTS!!!
Előretekintés 2009 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azokért engesztelünk, akiknél a bocsánatkérés és a megbocsátás nem működik.
Konkrét feladatunk lesz:végezzünk egy őszinte szentgyónást a feltámadt Krisztus iránti szeretetből.

N.B. 2009 április elsőpéntekén és elsőszombatján Szt. Fausztina ereklyéje lesz Nagyfaluban a Szentháromság hegyén!

 

Szentföldi élmények

1993 január 24 és február 1-e között voltam a Szentföldön. Biztos vagyok abban, 16 év eltelte után, akik eljutnak Isten kegyelméből oda, ahol az Úr Jézus született, nevelkedett, tanított, meghalt feltámadt és dicsőségesen felment a Mennybe, mindenkit másképpen érint meg a Szentföld.

Elgondolkodtató látni a kegyelmi magasságot és emberi mélységet is, ahol Jézus élt. Ő megszentelte a helyet, de sajnos az emberek ott sem szentek. Elgondolkodtató Jézus születése után 2009-ben, még mindig élnek a Földön emberek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, mint Isten- emberben és nagyon sokan közöbösek vele szemben. Az örömteli élmények mellett e fájdalmas érzés is végigkisért zarándoklatunkon.

Azokon a helyeken, ahol Jézus élt, szinte mindenhol van egy templom, amely azt hirdeti 2009 évvel ezelőtt a második isteni személy járt a Földön. Biztos nagy esemény volt az, amikor az ember a Holdra lépett, de annál sokkal nagyobb esemény az, amikor Isten, Jézus személyében a Földre lépett.

A Szentföld többnyire sziklás terület. Talán olyan kemény a talaj, mint sok embernek a szíve. Mégis, ha eltávolítják a felszínről a köveket és földet hordanak rá, bőséges termést hoz. Persze csak úgy, ha szinte folyamatosan öntözik.

Amikor a repülőgéppel felszálltunk Bukarestben, csak katolikus papok, tele volt a szívünk elvárással. A Szentföldön bárhol megfordultunk a Szentírásból felolvastuk azt a részt, ami oda illő volt. Minden nap nagyon sok új információhoz jutottunk. A Szenföldi utazás után hónapokra volt szükség, hogy feldolgozzam az ott látottakat.

Szerintem minden pap, de keresztény is, életében legalább egyszer el kellene jusson a Szentföldre. Nekem is voltak elképzeléseim a Szentföldről, de a valóság egészen más. Azóta, úgy olvasom a Szentírást, hogy látom is azokat a szent helyeket, ahol az események történtek.

Most csak a főbb szent helyeket szeretném bemutatni, úgy, ahogy én láttam.

Betlehemben, ahol Jézus született, elgondolkodtatott az alacsony bejárati ajtó, amit valamikor azért készitettek így, mert a pogányok lóval mentek be és istállóként használták a templomot. Tanítása: csak mélyen meghajolva, alázatosan lehet megtalálni Jézust a templomban, a felebarátban, a szentségekben. Mély tisztelettel és szeretettel csókoltuk meg azt a szent helyet, ahol az Úr Jézus megszületett. Oda van írva latinul: “Itt született Jézus Krisztus!” Milyen jó, ha elmondhatjuk a szívünkre mutatva, ott is megszületett, él az Úr Jézus és jól érzi magát.

Názáretben megrázó élmény volt látni azt a templomot és benne azt az oszlopot, amely mellett megjelent Gábriel főangyal, Szűz Máriának! Úgy van kiképezve a templom, mint egy liliom. A templom körül egy fedett folyósó. A világ szinte minden részéről küldtek oda Szűzanyáról festett képet. Csodálatos látni azt, hogy szinte minden nemzet szereti a Szent Szüzet.

Voltunk a Tábor hegyen, ahol az Úr Jézus ima közben átváltozott. Ezt a szent hegyet valamikor a keresztények lépcsőkön és térdenállva közelítették meg. Voltunk Kánában, ahol Jézus az első csodát tette a mennyegzőn, ahol a vizet borrá változtatta. Voltunk Ain Karemben, ahol Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet. Voltunk Kafarnaumban, Péter apostol házánál. Láttuk a 8 boldogság templomát a tenger parton. Megfürödtünk a Holt tengerben, áthajóztunk a Genezáret taván, megmosdottunk a Jordán folyóban. Láttuk Jerikót, Cezareát, Haifát a nagy kikötővárost, a Kármel hegyet, az Olajfák hegyét, a Mennybemenetel kápolnáját, a Hebron völgyét, Szent Anna templomát, a Moria hegyét,…

Jeruzsálem volt a legnagyobb hatással rám. Ott, megérintettük a Golgota csúcsát, ahol a kereszt állt, megcsókoltuk azt a követ, ahol Jézus holtteste volt és miséztünk azon a szent helyen, ahol Jézust eltemették és dicsőségesen feltámadt.

Felejthetetlen élmény ott járni, ahol éltek a próféták, az Úr Jézus, Szűz Mária, Szent József, az apostolok, az első keresztények, ahol minden Jézusról beszél, még a kövek is!

(Összeállitotta Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet, 2010. március

„…Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!…”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁRCIUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
66. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Lk.13,1-9; 15,1-32; Jn.8, 1-11; Lk.2,41-51; 1,26-38; 19,28-40)
Havi mottó:„Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy mindannyian felfedezzük és boldogan megtegyük Isten reánk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk: újra olvassuk és terjesszük B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ c. könyvének második kötetét!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 márciusában
            „Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!
Hány akarattal találkoztok az életetek folyamán? A Gonosz, az ember és az Atya Akaratával. Tudnotok kell, a Gonosz akarata mindig csak a rosszra (bűnre) irányul. Ő, Isten, a Szentírás, az Egyház, a tíz parancsolat, a szentségek és minden jó ellen akar hangolni titeket! A Gonosz, mindazokat a személyeket, akik akaratának engedelmeskednek, a pokolba akarja vinni. Ezért a Gonosz akaratának SOHA ne engedelmeskedjetek! Az emberi akaratotok néha a jóra, néha a rosszra, néha a túlzásokra irányul. Ezért, az emberi akaratotokat mindig felül kell vizsgálni. Az Atya Akarata mindig csak a jóra, a boldogságotokra és örök üdvösségetekre irányul, ezért azt MINDIG meg kell tegyétek!
Mi az Atya Akarata? Számotokra az életszentség, a boldogság és az üdvösség útja! Ha felismeritek és megteszitek az Atya Akaratát, a legtöbbet teszitek önmagatokért, közösségetekért és az egész emberiségért! Tudnotok kell, mindaz, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít, az az Atya Akarata! Amikor hasonlóvá akartok válni Jézushoz, Máriához és Józsefhez, az Atya Akaratát teszitek. A legjobb úton haladtok, ha nem a múlt kellemetlen eseményei miatt szomorkodtok, ha nem a jövő miatt aggodalmaskodtok, hanem a jelenben Istenre hagyatkozva teszitek az állapotbeli kötelességeteket. Megörvendeztetitek az Atyát, amikor a Hangomra odafigyeltek, a jót teszitek, a rosszat (a bűnt) kerülitek, ha minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek mögött a szeretet új parancsa van. Ha megtanuljátok tisztelni mások szabadságát, meggyőződését, döntéseit,… és nem vagytok erőszakosak még a jó dolgokban sem, az Atya Akaratát élitek! Ha az Atya kezéből elfogadjátok: a próbatételeket, a szenvedéseket, sőt még a halált is, a legjobb úton haladtok.   
Hogyan ismerhetitek fel az Atya Akaratát? A Szentírásolvasás, az imádság, a lelki testvérekkel való egyeztetés által! Az égi figyelmeztetésből és körülményeitekből is kiolvashatjátok az Atya Akaratát! A bűn soha nem az Atya Akarata, sőt még a jónak látszó dolgok sincsenek mindig az Ő Akaratában! Ha a lelketekben lévő lelki gyümölcsökre figyeltek: az örömre, békére, nyugalomra,… ezek is segítenek, hogy megtaláljátok az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Ha minden nap kértek Engem, segítek nektek a szellemek megkülönböztetésében. Ha az elmondottakat gyakoroljátok, egy idő után megkapjátok azt az ajándékot, hogy spontán módon ráéreztek az Atya Akaratára. Ha számotokra néha nem érthető az Atya Akarata, akkor imádkozzatok és türelmesen várjatok az Égi segítségre. Az Atya Akaratát mindig örömmel, szeretettel és szabadon tegyétek meg!
Mi mindent kell vállaljatok az öröm mellett az Atya Akaratáért? Nézzetek Jézusra! Ő, az Atya Akaratáért mindezeket vállalta: a Mária testében való fogantatást, a betlehemi megszégyenülést, az Egyiptomba való menekülést, az otthontalanságot, az emberek részéről a rágalmakat, a keresztút szenvedéseit, a kereszten való megaláztatást, sőt a borzalmas halált is. Nézzetek az apostolokra, az első keresztényekre, a szentekre, a hitvallókra,… akik Jézusért vállalták az üldözést, sőt a vértanuhalált is!
Most gondoljatok egy édesanyára, aki az egyik korházban, nagy beteg fia betegágyánál az Atyának felajánlotta az életét a fia helyett! Néhány év után az Atya elfogadta életáldozatát! Az édesanya nagy fájdalmak közepette halt meg, a fia pedig életben maradt! Ez az édesanya fájdalmak közepette szülte meg újra a családját az örök életre!
Én, most azt mondom nektek, ne féljetek, ha az Atya rátok vonatkozó Akarata miatt időnként szenvednetek is kell! Meglátjátok, a szenvedések közepette kimondhatatlan békében, az új világban pedig mindent felülmúló boldogságban fogtok részesülni.
Bár elmondanátok mindannyian életetek minden helyzetében: „íme, itt vagyok Istenem, hogy Szent Akaratodat megtegyem!”
Megáldalak titeket az Atya Akaratára való teljes ráhagyatkozás kegyelmével!”
Házi feladat márciusra:
„SZENT JÓZSEF SEGITS, HOGY VELED EGYÜTT ELMONDHASSAM ÉLETEM MINDEN HELYZETÉBEN: IME ITT VAGYOK ISTENEM, HOGY AKARATODAT MEGTEGYEM!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Csilik János
Szent József élete és tanítása
“…Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?…”
Szent József, Jézus nevelőapja. Az Újszövetség szerint Dávid házából származott, ácsként munkálkodott Názáretben. Eljegyezte Szűz Máriát. Amikor Szűz Máriát titokban el akarta bocsátani, mert gyermeket várt, álmában egy angyal tudomására hozta: Szűz Mária a Szentlélektől van áldott állapotban. Betlehembe mentek a népszámlálás miatt, ahol Jézus Krisztus megszületett. Heródes elől Egyiptomba menekültek, visszatértük után Názáretben éltek. A 12 éves Jézussal felmentek Jeruzsálembe, a templomba, majd hazatértek Názáretbe, ahol Jézus azután is engedelmeskedett a szüleinek. Szent József nem játszott szerepet Jézus nyilvános működésében, azért mert még mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, Szent József már meghalt, Jézus és Mária karjai között.
Szent Józsefről bővebben csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt.1-2 és Lk.1-2-3). Máshol csak futólag említik Jézusról a nép véleményét: „Nem József fia ez?” (Jn.6,42). Az evangéliumok egyébként hallgatnak Szent Józsefről. Az akkori szokások szerint 18-24 éves kora között lépett jegyességre Szűz Máriával. Atyai feladata abban is megnyílvánult, hogy a Jézus nevet adta a gyermeknek.
Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Jogilag Szent József Szűz Mária férje volt, de nem volt Jézus apja biológiai (testi) értelemben. Az emberek általában Szent József természetes fiának tartották Jézust és azt sem Szűz Mária sem Szent József nem tudták megakadályozni. Szent József feladatát Jézussal és Szűz Máriával kapcsolatosan Isten határozta meg.
Az Egyház legtöbb naptárának tanúsága szerint a X. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet.
Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?
„Óvakodjatok minden túlzástól, mert miden véglet a Gonosztól van! Még a jóban való túlzás is! Az eredeti bűn következményeként, egyensúlyvesztett emberek vagytok!
Egyik végletetek lehet, a munkához való viszonyulásban: a lustaság. Ez nem Isten Akarata! Sajnos egyre több fiatalt jellemzi ez a véglet. Azt mondják, én nem akartam az életet, ha a szüleim vállaltak, akkor tartsanak el. Ebben a felfogásban úgy él a család vállán, felnőtten, egészségesen, mint egy pióca, aki szívja a szülei vérét. Bár neki az lenne a feladata, hogy egy új közösségben mások terhét hordozza. A Szentírásban azt olvassátok: „aki nem dolgozik, ne is egyék!” Aki az Istentől kapott telentumát (ajándékát) nem kamatoztatja, azt Isten meg fogja ítélni! A henyélés, a dorbézolás, a bűnös szórakozás, a kéregetés,… nem Isten Akarata! Azt is kell tudjátok, a lustaság az ördög párnája és sok bűnnek a forrása.
A másik véglet, a munkához való viszonyulásban, ami nem Isten Akarata, a túlzott munka. Sajnos egyre többen vannak ezen a széles úton, akiknek nincs se vasárnapjuk, se szabadságuk, se lelkük,… csak dolgoznak addig, amíg bele nem pusztulnak. És mégis elégedetlenek és telhetetlenek bármennyivel is rendelkeznek! Ezek olyanok, mint a kancsó szája, ha tele is töltöd vízzel, akkor is nyitva marad!!! Ezek jelszava: lélek, lélek, de miből élek! A Szentírásban azt is olvashatjátok: „minden bűn gyökere, a pénz szerelme!” A pénzre szükségetek van, de nem lehet az életetek egyetlen célja! A pénz csak eszköz lehet számotokra, nem bálvány, ami elzár benneteket Istentől, az örök élettől!
A munkához való viszonyulásban keressétek meg a helyes sorrendet és a középutat! Legyen jelmondatotok: imádkozzál és dolgozzál! Ezt meg kell tenni, a másikat nem kell elhagyni! Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek ami Istené! Keressétek először Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek!
Legyen számotokra a legfontosabb a lelketek és az örök életetek. A többi legyen másodlagos!
Isten Akarata számotokra, hogy elkerüljétek a végleteket és megtaláljátok a középutat. Csak ezen az úton való járás tesz boldoggá benneteket már itt a Földön és az örök életben!”
Szent József, aki a munkások védőszentje vagy, könyörögj érettünk, hogy kiegyensúlyozott követőid lehessünk!
Előretekintés 2010 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy utolsó idők igazi apostolaivá váljunk, mint II.János-Pál pápa!2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁRCIUS

“Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)

78. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 1; 4; 7; 17; Lk.1; Jn. 4)
Havi mottó: ” Ime az Úr szolgálóleánya vagyok! ” (Lk. 1,37)
Havi imaszándék: engeszteljünk a gonosz tervének a megsemmisüléséért és Isten Tervének a megvalósúlásáért!
Konkrét feladatunk: “Igenlésetek legyen: Igen! Tagadásotok: Nem! A többi a gonosztól van!”
Szűz Mária rendkívüli üzenete 2011 márciusában
“Szeretett engesztelő gyermekeim! A Nagy Figyelmeztetés előtt, megkérlek titeket, hogy próbáljátok meg olyan komolyan megélni ezt a Nagyböjtöt, mintha életetek utolsó felkészülési lehetősége lenne. Jelenleg, az emberiség nagy része olyan, mint egy haldokló, akiket sokkolni kell, hogy életre keljenek bűneinek a mélységeiből. Ezután, akik a sokkoló üzeneteim által magukba szállnak, azok meg fognak maradni, az érzéketlenek a halálba fognak hullani. Ebben az utolsó időben, amelyben vagytok, vegyétek még komolyabban örök üdvösségeteket akaró kéréseimet. Tanuljatok meg Igent mondani Isten rátok vonatkozó, egyedi Akaratára! Én igent mondtam a mennyei Atya legnagyobb ajándékára, Jézus megtestesülésére, a Szentlélek megtermékenyítő kegyelmére és Gábriel főangyal legcsodálatosabb üzenetére. Istennek minden személlyel és közösséggel egyedi terve van. Ezt az imában ismeritek fel és Isten segítségével tudjátok megvalósítani. Én, a Szentháromság Nevében megköszönom nektek, hogy igent mondtatok az engesztelő életre, a lelketek és a lelkek megmentésére. Tudnotok kell, az engesztelő és más kisközösségek, Isten legnagyobb áldása az egész Egyház és az emberiség számára, amelyért a jutalmatok nem fog elmaradni. Én kijelentem nektem, hogy a komoly, következetes, áldozatos engesztelésetek a gonoszt nemcsak megvakítja, nemcsak térdre kényszeríti, hanem az Ő tervét meg is semmisíti. Tanuljatok meg Igent mondani minden este az őszinte lelkiismeret viszgálatra! Lefekvés előtt gondoljatok arra, hogy bármelyik éjszakátok lehet az utolsó és az ágyatok reggelre lehet a koporsó számotokra. Ebben a kegyelemmel teljes, szent időben vegyétek elő az imakönyveteket és a lelkitükör alapján vizsgáljátok meg a lelketeket. Ha a lelkiismeretvizsálathoz segítségűl hívjátok a Szentlelket, Ő, a lelketekbe behatoló napsugárként rámutat a legkisebb bűnötökre is. Soha ne gondoljatok arra, hogyha mások lelkiismeretét vizsgáljátok valaki is jobb lesz közületek. Ha minden este a konkrétan felismert bűneiteket alázatosan elítélitek, a Feltámadt Krisztus se Húsvétkor, se életetek befejezése után nem fog elítélni titeket! Arra is megkérlek titeket, hogy tanuljatok meg, minden este lefekvés előtt Igent mondani a tökéletes bánatra! Ez így hangzik: ‘Istenem szeretlek Téged, kérlek, bocsásd meg minden bűnömet’. A tökéletes bánat által a Szentlélek rendkívüli kegyelme működik a lelketekben, és eltörli minden bűnötöket. A tökéletes bánatot indítsátok fel minden alkalommal: útrakelés előtt, bármilyen veszélyhelyzetbe kerültök, különösen a halálotok óráján. A jövőben nagy szükségetek lesz erre is! Tanuljatok meg az utolsó időben Igent mondani az őszinte bűnbánatra! Akinek az életében nincs javulás, pozitív változás, a bűntől való komoly elfordulás, annak nincs igazi bűnbánata sem. És őszinte bűnbánat nélkül, nincs bocsánat! Az őszinte bűnbánatban, amely elsősorban nem az érzelmetek, hanem az akaratotok műve, benne van a bűntől való teljes elfordulás és az Isten felé való teljes odafordulás. Az igazi bűnbánók könnyei hasonlóak a szenteltvízhez, amely által Isten rendkívüli áldásában részesülnek. Addig, amíg van időtök tanuljatok meg Igent mondani az erős elhatározásra, amely által Nemet mondtok minden bűnre és a bűnre vezető alkalomra. Gondoljatok Szent Sebestyénre, aki Isten Nevében megígérte egy beteg római helytartónak, hogy ha minden bálványát megsemmisíti, meg fog gyógyulni. Mivel a helytartó egyik kedvenc bálványától, amelyet az édesanyjától kapott nem akart megválni, beteg maradt és meghalt. Sajnos így jár nagyon sok bűnös is, akik kedvenc bűneiktől nem akarnak megszabadúlni, ezért egész életükben a gonosz rabjai maradnak, és emiatt nem lehetnek Isten barátai és Országának örökösei. Isten kéri, hogy kerüljétek a bűnalkalmakat is . Akik, bár, rendszeresen gyónnak, de a bűnalkalmakat nem akarják elkerülni – a részeges, a kártyás cimborát, a parázna a bűntársát – még gonoszabbá válnak, mint azelőtt! Még arra is megkérlek titeket, hogy vegyétek észre a bűneitek okát, gyökerét is. Ha ezt nem teszitek, úgy járhattok mint az, aki ugyan levágja a gazt, de annak a gyökerét a földben hagyja. Nagyböjt szent idejében tanuljatok meg Igent mondani az őszinte bűnvallásra, szentgyónásra. Gondoljatok a pogányokra, akik a bűntemetőben vallották meg és temették el egy gödörbe a bűneiket. A zsidók, a pap jelenlétében olvasták a bűnbakra a bűneiket. A gyónásban megvan a lehetőségetek, hogy lelkileg megkönnyebbüljetek, tanácsot, feloldozást és figyelmeztetést kapjatok. Ha azt akarjátok, hogy igazi szentgyónásotok legyen, a saját bűneiteket valljátok meg, ne a másét, kerüljétek a mentegetőzést és induljatok el a pozitív változás, az életszentség útján. Befejezésül még felhívom a figyelmeteket arra, hogy vegyétek komolyan az idők jeleit. Jelek sorozata által figyelmeztet Isten benneteket, hogy ez a bűnös világ a vége felé közeledik. Figyelmeztet Isten titeket kiválasztottait, az időjárás, szenvedések, katasztrófák… által. Isten, belső és külső jelek által meg akar állítani benneteket a kárhozat felé vezető úton. Én arra kérlek titeket, amikor a világban látjátok és halljátok a jeleket, mondjátok teljes szívetekből: ‘Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk szegény bűnösökön’! A Szentháromság Általam áld meg titeket a szent halál kegyelmével!”


Házi feladat márciusra: “URAM, TANÍTS MEG ENGEM MINDEN JÓRA IGENT ÉS MINDEN BŰNRE NEMET MONDANI!”
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE (MÁRC.25)
Már az V. századtól kilenc hónappal Karácsony előtt annuntiatio (hírüladás) és incarnatio (megtestesülés) néven tartottak ünnepet az Egyházban, amely az angyali üdvözletről és az Ige megtestesűléséről szólt Lukács 1,26-38 alapján. A messiási jövendőlések valóra váltak azon a napon, amikor az idők teljességében Isten elküldte Gábor főangyalt a názáreti Szűzhöz. Ezt az ünnepet tartjuk Urunk fogantatásának hírüladásakor. Ezen a napon a szentmise hitvallásában, a megtestesülésről szóló mondatnál térdet hajtunk, ha pedig énekeljük a hitvallást, letérdelünk. Ez az ünnep az ajándékok napja! Ezen a napon kaptuk egyik legjobban szívünkhöz nőtt imánkat, az “üdvözlégyet”. Az angyal tanított rá, az angyalnak maga Isten adta a szájába. Ezen a napon kaptuk Édesanyánkul a Szűzanyát. Ö azzal, hogy Anyja lett Jézusnak, Anyánk lett nekünk is, akik tagjai vagyunk Krisztusnak. Szűz Mária, titokzatos módon valamennyiünket méhében hordozott. Ezen a napon kaptuk Jézust és Vele a Megváltást, a feltámadást és a Mennyországot. Bizonyosan érezzük azt, hogy ezen a napon nekünk is kell valamit adni Jézusnak és Máriának. Mondjuk ki örömmel imában: “Uram, itt vagyok, felajánlom magamat teljesen, így, ahogy vagyok!” Ez a ünnep a csend napja! Isten a csendben is tevékenykedik. Ezt jó nekünk is tudnunk. Életünk legfontosabb eseményei a szívünkben játszódnak le, nem is tud róluk senki, csak ha el akarjuk azokat mondani. Sok minden történik az emberrel születésétől – haláláig, de a valóban fontos dolgok a szív csendjében játszódnak le, mert ott mond az ember igent vagy nemet Istennek. És ez mindig világtörténelmi esemény, sokkal fontosabb, mint a holdralépés. Ez a ünnep a kimondott Igenk napja! A mennyei Atya Igent mondott az ajándékozásra; Jézus Igent mondott a megtestesülésre; a Szentlélek Igent mondott a természetfölötti megtermékenyítésre; Gábor főangyal Igent mondott a legjobb hír közvetítésére és a Szűzanya Igent mondott Jézus befogadására! Isten minket szabadnak teremtett. Igent és nemet mondhatunk Istennek vállalva azok következményeit. Ahogyan Mária Igenjét várta az Úr a megtestesülés hírüladásakor, Isten az mi Igenünkre is vár. Ezt a kis szócskát nemcsak szóval kell kimondani Istennek, hanem egész, Neki tetsző életünkkel. Most hallgassuk meg együtt Szent Bernát homiliájából a Szűzanya dícséretét! “Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és Fiút fogsz szülni? Hallottad, hogy nem férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által fog mindez megtörténni? Várja az Angyal a választ, ideje, hogy visszatérjen Istenhez, Aki küldte. Mi is várjuk Tőled, Úrnőnk, az Irgalom Szavát, hiszen ránk nehezedik száműzetésünk keserves végzete. Nézd, most felkínálom neked üdvözűlésünk váltságdíját: ha beleegyezel, máris ütött számunkra a szabadulás órája! Isten Örökkévaló Igéjében teremtett minket és íme pusztulás vár reánk, a Te rövídke válaszodban viszont ott van összesűrítve újjáéledésünk reménye! Szent válaszodért eseng a nyomorult Ádám, a paradicsomból száműzött szerencsétlen ivadékaival együtt. Válaszodat kéri Ábrahám és Dávid király is. Válaszodért könyörögnek a többiek, az ősatyák, igen, a Te atyáid, akik maguk is a halál árnyékában ülnek. Eléd borulva válszodat várja az egész világ! És méltán! Hiszen ajkad szavaitól függ a nyomorultak megvilágosodása, a foglyok szabadulása, az ítélettel sújtottak kiváltása: igen, Ádám valamennyi ivadékának, a Te nemzetségednek üdve! Felelj gyorsan Szent Szűz az angyalnak, de igazában az angyal Urának. Mondd ki az igét, fogadd be az Igét, ejtsd ki a röppenő szót és fogadd be az Isten Örök Igéjét. Miért késlekedsz? Félsz talán? Higgyj! Tégy vallomást! Fogadd el a felhívást! Jaj, most nem volna jó, ha szűzies beállítottságod elfeledné az okosságot! Okos Szűz, ebben a dologban ne félj bátor lenni. Te boldog Szűz, tárd ki hitre a Szívedet, nyisd szólásra az ajkadat, adj utat Teremtődnek belsőd szentélyébe! Figyelj! Aki az egész világ vágya kinn, az ajtónál kopog. Mi lesz, ha tovább halad, amíg késlekedsz? Ó, akkor hiába kezded újra keresni azt, akit a lelked szeret. Mária indulj! Mária nyiss ajtót! Mária indulj a hit nevében, siess forró vágyakozással. Mária nyiss ajtót és mondj Igent! És Mária így szólt: “Ime az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te Igéd szerint!” (Lk.1,37) Csak egyszer gondoljunk arra, mi lett volna a bűnbe süllyedt emberiséggel, ha a Szűzanya nemet mondott volna a Szentháromság Tervére. Mindannyiunk életében vannak soha vissza nem térő kegyelmi pillanatok, döntések, időszakok! Ez volt a családfa gyógyítása, ez a jelenlegi kilenced és valójában ez az engesztelés az utolsó időben. Szűz Mária, Szent Fiával azt várja tőlünk, hogy Igent mondjunk a megmenekülésünkre és mások megmentésére. Ennél fontosabb feladatunk az utolsó időben nem lehet!!!

Előretekintés áprilisra: 2011 áprilisában 1-2-3-7-én lesznek az engesztelések délután 15 órától!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

Nagyfalui üzenet, 2012. március

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – MÁRCIUS
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
90. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Izaiás 65, 66; 2Péter 3; Jak.1; Jelenés 21, 22.
Havi mottó: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”(Lk.22,46)
Havi imaszándék: azért fohászkodjunk, hogy ez a nagyböjtünk (amely lehet az utolsó számunkra) kegyelemmel teljes legyen!
Konkrét feladatunk: a böjt napjaiban végezzük el elmélkedve a keresztúti ájtatosságot!
Szűz Mária üzenete 2012 márciusában
„Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban a kísértésről akarok beszélni nektek.
A kísértés természetes jellemzője a bűnbe esett emberiségnek. Minden földre született ember ki van téve sokfajta kísértésnek. Minden kísértés mögött a gonosz lélek van, aki a bűnbe akarja csábítani az embert a világosság angyalaként, a jónak a látszatában. Ezért meg kell tanulni felismerni a gonosz lelket, minden kísértés mögött, és meg kell tanulni határozottan „Nemet” mondani neki. A gonosz lélek titkolt szándéka az, hogy bűnbe vigyen és azután a kárhozatba. A gonosz lélek felhasználja a bűnös világot és a sérült emberi természeteteket is, hogy a bűnbe csalogasson!
Mivel kísérti a gonosz lélek az embert? Elsősorban arra akar rávenni titeket, hogy ne tegyétek a jót, amit Isten üdvösségetek érdekében elvár tőletek! Azután, arra akar rávenni, hogy tegyétek a rosszat, amit Isten nem lát helyesnek. Ezek után túlzásokba visz! Nagyon jól tudja azt, hogy minden túlzás rossz irányba visz titeket! Azt is tudja, ha belementek a túlzásba, a lelki dolgok területén (ima, böjt, jócselekedet), akkor előbb-utóbb megutáljátok a lelki életet. Nagyon fontos tehát a lelki életben is a mérték! Emellett legyen a jelmondatotok: tedd a jót és kerüld a rosszat! Ez az életszentség egyszerű útja számotokra! Tudnotok kell azt is, hogy a gonosz megkísérthet: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége területén. Ha a test kívánságával kísért a gonosz (rendetlen evéssel, ivással, érzékiséggel, lustasággal…), akkor a böjtöt kell komolyan vegyétek. A böjt által felerősödik az akaratotok és ellen tudtok állni a gonosznak. Ha a szemetek kívánsága által kísért a gonosz (rendetlen birtoklás), hogy amit láttok, azt akár bűnös módon is szerezzétek meg, ilyen esetben a jócselekedetet kell gyakoroljátok. Legyen a jelszavatok: minden nap tegyétek a jót és veletek lesz az Isten! Ha az élet kevélysége (gőg, lenézés, mások megvetése) területén kísért a gonosz, akkor vegyétek komolyan a személyes imát, amelyben rádöbbentek arra alázatosan, hogy nem vagytok Isten, csak mulandó teremtmények. Tudnotok kell azt, hogy a rendszeres ima, az Istennel való személyes kapcsolat által, az Isten iránti szeretet, a böjt által az önmagatok iránti helyes szeretet és a jócselekedet által a felebaráti szeretet növekszik bennetek. Ha az imát, böjtöt és a jócselekedetet komolyan veszitek, akkor képesek lesztek legyőzni a hét főbűnt, ami minden rossznak a forrása. A hét főbűn: kevélység, fösvénység, irigység, bujaság, mértéktelenség, harag és lustaság. Ha megtanultok harcolni Jézus Nevében és ellenálltok a gonosz csábításainak, igazi boldog kereszténnyé váltok. Ha beleegyeztek a kísértésbe akár gondolattal, nézéssel, beszéddel… az bűnné válik, amely által megterhelődik a lelkiismeretetek és szomorúvá váltok. Isten azért engedi meg a kísértést számotokra, hogy vegyétek észre hol vagytok gyengék. A szentek gyakran erős kísértéseket kellett kiálljanak, hogy bebizonyítsák, szeretik az Urat. Tudjátok meg, a gonosz csak azt a várat támadja, amely nincs bevéve. A gonosz már nem kísérti azt, aki az övé. Isten a kísértések megengedése által alázatossá tesz, a segítség kérés és az újrakezdés által lehetőséget ad az Isten iránti szeretet bebizonyítására, és ezáltal lelkileg megedződtök. Mit tegyetek akkor, amikor kísértés ér benneteket? Azonnal meneküljetek Istenhez, kérve az Ő segítségét. Ha az első emberpár ezt tette volna, nem következett volna be az emberiség tragédiája. Ha ima közben kísért a gonosz, nyugodtan álljatok meg, tárjátok fel az Úrnak a kísértést, és azután imádkozzatok tovább. Ez a lelkület tetszik az Úrnak. Legyőzhetitek a kísértést, ha gondoltok a bűn következményeire: a szomorúságra, Istentől való elszakadásra, az örök kárhozatra. Lesz erőtök ellenállni a gonosznak, ha gondoltok a lelki békére, az örök boldogságra, ami vár az Isten szeretőkre. Tudjátok meg, ha a kísértés idején ti félős nyuszikává váltok, akkor a gonosz bátor oroszlánná válik. Ellenben, ha ti bátor oroszlánná váltok, a gonosz félős nyuszikává válik. Ha a kísértéseiteket felfeditek a lelki atyátoknak, meglátjátok, azonnal megszűnnek. Tudjátok meg, Isten nem engedi meg, hogy erőtökön felül szenvedjetek kísértést. Néha mégis azért estek el a kísértésben, mert alábecsülitek Isten hatalmát, túlértékelitek a gonosz erejét, túlsajnáltatjátok magatokat, és tévesen azt gondoljátok, hogy a gonosz által felkínált bűnben boldogság van.
Befejezésül mondom, senki se mondja, aki kísértést szenved: Isten kísért, mert Istent nem lehet rosszra csábítani és Ő sem csábít rosszra senkit. Ezért arra kérlek titeket, amikor azt imádkozzátok „ne vígy minket kísértésbe”, azt kérjétek, hogy „védj meg minket a kísértésben”! Higgyétek el, hogy boldog az az ember, aki a kísértésben helyt áll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik Őt szeretik!”
Megáldalak titeket a harcias lelkület kegyelmével!!!

TANÍTÁS AZ ÚJ ÉGRÖL, ÚJ FÖLDRŐL ÉS AZ ÚJ JERUZSÁLEMRŐL
Hol olvashatunk erről a Szentírásban?
Izaiás 65, 17-25; 66, 22: „Új Eget és Új Földet teremtek. A régi feledésbe merül, és eszébe se jut többet senkinek.” Ebben a részben szó van házépítésről, szőlőtelepítésről, hosszú kort megért emberekről, a jelenlegi ellenséges állatok barátságáról, a félelem megszűnéséről, a sírás hiányáról. Mindezek nem a Mennyországban, hanem az Új Világban lesznek, amely a Földön fog megvalósulni!
2 Péter 3, 13: „Mi, Isten ígérete alapján Új Eget és Új Földet várunk, az igazságosság hazáját!” A Szentírás leírása alapján, a Föld először Víz által tisztult meg (Vízözön). Másodjára a Föld a Szentlélek tüze által fog megtisztulni (tűzözön), átváltozni, amikor a régi Föld Új Földdé, a régi (jelenlegi) Ég Új Éggé fog változni. Amikor rá nézünk, azt fogjuk mondani, ez olyan szép, csodálatos, egyedi, hogy szinte egyáltalán nem hasonlít a régihez.
Jelenések 21, 1-8 Szent János apostol a Patmosz szigetén látomásban a saját szemével látta az Új Eget, az Új Földet és az Istentől,a Mennyből leszállt Új Jeruzsálemet. Isten mondta neki: „Nézd, ez Isten hajléka, az emberek között!” Látta azt is, amint Isten letörli szemükről a könnyet. Ott nem látott halált, fájdalmat, ami eddig rossz volt, az elmúlt. Isten szólt hozzá: „Íme, Én Újjá alkotok mindent!” Az Új Ég és az Új Föld Isten új teremtésének, újjáteremtésének a műve lesz. Abban az Új Világban, csak a győztes fog részesülni, aki legyőzi a bűneit.
Milyen lesz az Új Jeruzsálem? (Jel. 21, 9-27; 22, 1-5) Ez a Mennyből, a Földre leereszkedett Új Jeruzsálem ragyogott. Falai és kapui voltak. A Bárány volt a temploma. Élet fakadt a Bárány trónjából. Jaj lesz azoknak, akik ezeket nem hiszik el és jó lesz azoknak, akik ezeket elhiszik.
Mit olvasunk az üzenetekben az Új Világgal kapcsolatosan? „Ez az Új Világ hamarosan meg fog valósulni!” A Szentlélek szülési fájdalmak közepette fogja megtisztítani ezt a bűnös Földet. Az Új Világ egybeesik a Sátánnak a vereségével. Az Új Világ az ember munkája (ima, szenvedés, áldozat, böjt, engesztelés…) és Isten ajándéka által fog megvalósulni. Az Új Világ az Égből fog leereszkedni a Földre és átváltoztatja a gonoszságot szeretetté, a közömbösséget buzgósággá, és a megkeményedett szíveket meg fogja lágyítani. Azok jutnak el az Új Világba, akikben bűnbánat van, akikben alázatos-szolgáló szeretet van, akik képesek a lelkeket a lelki sötétségből a lelki világosságra vezetni. Az Új Világban a béke Új Korszaka köszönt a Földre! Az emberiség, a szépség kertjévé válik. Az Egyház szeretettel teljes családdá válik. Isten gyermekei „Új Nevet” fognak kapni. Az Új Világban az Angyalok és a Szentek társaságában fogunk élni. Szeretet fog uralkodni mindenki szívében. Ott Isten dicséret lesz éjjel-nappal! Ott mindenki boldogan fogja tenni Isten Akaratát. Az Új Jeruzsálemben, Isten szeretetében fognak élni az emberek. A világ-ítélettel fog elkezdődni az Új Ég, Új Föld, Új Jeruzsálem. A jelenlegi világ a bűn nyomát viseli. Az Új Világban mindez hiányozni fog. Isten az Új Világgal be fogja mutatni azt, hogy milyen kellett volna legyen ez a Világ, ha nem lett volna a bűn. Isten akkor bensőséges kapcsolatba fog kerülni a teremtményeivel (szőlőtő-szőlővessző). Abban az Új Világban meglesz minden, amire az embernek szüksége van. Az engesztelők köszöntésével zárul a Jelenések könyve: „Maranatha! Jöjj el Uram Jézus!” Mi nemcsak várjuk az Új Világot, hanem lélekben készen várakozunk, hogy oda is jussunk, sok kereszténnyel együtt.
Házi feladat márciusra:
„SEGÍTS MEG URAM MINKET, HOGY A KÍSÉRTÉSEK ALKALMÁVAL, AZONNAL HOZZÁD MENEKÜLJÜNK, SEGITSÉGÉRT!”
Előretekintés 2012 áprilisára:
– A Nagyhét és a Húsvét miatt, az engeszteléseket áprilisban 12-13-14-15-én fogjuk tartani, 15 órakor!
– Az Irgalmasság vasárnapjára (ápr. 15), Nagypéntektől (ápr. 6) kilenceddel készülünk. Aki gyónik és áldozik, az Irgalmasság vasárnapján minden bűnétől és büntetésétől megszabadulhat! Ezt a rendkívüli kegyelmet felajánlhatjuk önmagunkért vagy a purgatóriumban lévő szeretteinkért!
– Imádkozzunk azért, hogy a Húsvétot a jövőben mindig együtt ünnepelhessük!!! Jelenleg a fájdalmainkat ajánljuk fel azokért, akiknél a hagyományok fontosabbak, mint Jézus Akarata!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

VISSZATEKINTÉS 2012 FEBRUÁRJÁRA

 

Mivel örvendeztessük meg a Szentháromságot és a Szűzanyát?(részletek az Égiek üzeneteiből)

„Higgyetek abban a rendkívüli kegyelemben, amely a Szentháromság hegyen van!

Élő hitetekkel, áldozatos engesztelésetekkel, a kilencedek sorozatával!!!

Tanuljatok meg úgy élni, hogy a lelki tisztaságotok által az Úr Jézus a szívetekben és a kölcsönös szeretet által az Úr Jézus közöttetek érezze jól magát.

Törekedjetek megszerezni és megtartani a lelki békét, amely elővételezett Mennyország a szívetekben.

Keressétek és tegyétek bátran Isten rátok vonatkozó Akaratát!

Éljétek meg jól a jelen pillantott!

Tegyétek meg mindazt, ami számotokra lehetséges és bízzátok Reánk mindazt, ami számotokra lehetetlen

Ne engedjétek, hogy a gyengék kiessenek az engesztelő közösségből. Imádkozzatok értük, segítsétek és bátorítsátok őket!

A rendelkezésetekre álló rövid időt, a lehető legjobban használjátok ki!

Ne hallgassatok a gonosz lélekre, aki a keskeny úton el akar bizonytalanítani titeket!

Minél több embert vezessetek Hozzánk felajánlott engesztelő életetek és szelíd tanúságtételetek által.

Törekedjetek elfogadni és felajánlani a családotokban és a lelki közösségetekben lévő megpróbáltatásokat!

Hittel igyátok, beteg részeitek kenjétek be és házaitokat hintsétek meg az Általunk megáldott szent vízzel.

Minden nap törekedjetek Nekünk tetszően élni!

Ajánljátok fel az engeszteléseteket az egész emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedők kiszabadulásáért! Ezáltal az egész emberiség jótevőivé váltok!

Higgyétek el, egy lépésetek sem hiábavaló, amit a Szentháromság dicsőségére és a lelkek javára tesztek.

Legyetek olyanok, mint az égő gyertya: világítsatok szeretetből, maradjatok hófehér lelkűek szeretetből és égjetek csendesen csonkig áldozatos szeretettel.

Legyen a jelmondatotok ebben a gyűlölködő világban: „nekem csak szeretni szabad”!

Törekedjetek a világban lévő rosszat csak jóval legyőzni!

Minden nap figyeljetek a Szentlélek sugallataira, mert Mi a ti földi boldogságotokat és örök üdvösségeteket akarjuk.”

 

A Szűzanya egy elgondolkodtató látomásban részesített!

A Szűzanya mutatott egy hatalmas rózsakertet, amely tele volt: bimbós, félig kinyílott és egészen kinyílott rózsákkal. A Szűzanya egy nagy öl mindenféle rózsát szedett a kertjéből, azután szétválogatta őket. Külön tette a bimbókat, külön a félig kinyílókat, külön az egészen kinyílottakat. Azután mindegyikből vett néhány szálat és összekötötte azokat. A Szűzanya magyarázata: „Elérkezett számotokra a kettéválasztás ideje. Ketten lesznek a mezőn, a malomban, otthon, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ebben az időben mindenki fel fogja ismerni, hogy hova tartozik és ki-ki azt a helyet fogja elfoglalni, ahova való. Lesznek olyanok közületek, akik a Szentháromság színe elé fognak kerülni. Ezért legyetek mindig készen az Égiekkel való találkozásra”! Még azt is elmondta a Szűzanya, hogy a megjelenésével kapcsolatos ígéretét meg fogja tartani abban az időben, amelyet a Szentháromság a legalkalmasabbnak lát. Az Égiek megáldottak minket: az élő hit, a kitartás, a bátorság, a reménység, az önfeláldozó élet és a lángoló szeretet kegyelmével!

2013.-A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE-MÁRCIUS

“Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!”( Lk: 1.45.)

102. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjünk át a négy evangéliumból az Úr Jézus szenvedését, halálát és feltámadását.
Havi mottó:” Ne törtessünk kihívóan és egymásra irigykedve, hiú dicsőség után!!! ( Gal. 5.26.)

Havi imaszándék: egy jó szentgyónással szabaduljunk meg a bűneinktől és harcolva, imádkozva maradjunk minél tovább a kegyelem állapotában! Ezért imádkozzunk!
Konkrét feladatunk: legalább a böjt napjaiban végezzük el a keresztúti ájtatosságot egész Egyházunkért, különösen a volt és a jövendőbeli pápáért!

Szűz Mária üzenete 2013. márciusában

” Szeretett engesztelő gyermekeim!!!
A nagyböjt elsősorban a bűnbánat ideje a számotokra! Ebben a kegyelmi időben, egyik leggyakrabban előforduló bűnötökről, az irigységről, annak következményeiről és a megszabadulás módjáról akarok beszélni nektek.
Kiről mondható el az,hogy irígy? Irigy az az engesztelő, aki felebarátjának szerencséje miatt szomorkodik, vagy a szerencsétlensége miatt örvend, azaz, kárörvendő. Irigyek voltak: a sátán, első szüleitekre a paradicsom kertben.Káin, az ő testvérére, Ábelre, mert annak áldozata kedves volt Isten előtt.Jákob fiai, az ő testvérükre,Józsefre, mert apjuk jobban szerette őt.Saul király Dávidra, mert Góliátot legyőzve, nagyobb tiszteletben részesült. Jónás próféta irigykedett a Niniveiekre, azért, mert Isten a bűnbánatuk miatt megbocsátott nekik.
Mit mondanak a szentek az irigységről? Az irigy ember az ördöghöz hasonló, ördögi módon gondolkozik és cselekszik. Az irigység a bűnök között a legnagyobb. Ugyan minden gonosz tettnek van bizonyos ürügye, amellyel mentegetőzik, az irigy ember semmiféle mentséget nem hozhat fel.Az irigység az egyedüli bűn, amelyet szeretettel nem lehet megsemmisíteni. Ha eteted a kutyákat, azok megsszelídülnek, az irigyek azonban a szeretettől még vadabbakká válnak. Az irigy ember az indiai kígyóhoz hasonlít, amely az illatos fákat megrágja, mert az illatukat nem bírja elviselni Az irigy ember a pillangóhoz hasonlít, amely a lámpa világát repkedéseivel nem oltja ki, hanem önmagát égeti össze, anélkül,hogy a fénynek ártana. Az irigy ember a molyhoz hasonlít, amely a ruhát megrágja. A rozsdához, amely a vasat is megemészti. A hernyóhoz, amely a zöld növényeket elpusztítja.Kenyér-irigység van annak az embernek a lelkében, aki a jobb falatot, a jobb módot irigyli a felebarátjától. Az irigység felsőfokát éri el az az ember, aki embertársától Isten kegyelmét és az erényekben való gyarapodását sajnálja. Így irigykedtek a főpapok és a farizeusok Szent Fiamra, amikor látták, hogy sok csodát tesz, ezért elhatározták, hogy megölik Őt.
Melyek az irigységnek a káros következményei? Az irigy ember elsősorban önmagát emészti fel teljesen haszontalanul.Feldúlja lelkének a nyugalmát és minden örömtől megfosztja önmagát. Az irigység megrövidíti az életét, ezért önmagának a hóhérja. Az irigység sok szerencsétlenségre vezet! Káin irigysége miatt áztatta legelőször a földet testvére vérével. Az irigység vette rá Jákob fiait, hogy eladják a testvérüket! Az irigység indította Saul királyt, az ő jótevőjének,Dávidnak az üldözésére. Sőt, az irigység miatt végeztették ki a főpapok ártatlanul Szent Fiamat. Az irigység, ha nem számoljátok fel,kizárhat a Mennyországból is! Az irigyek nem lesznek Isten Országának az örökösei!
Mit tegyetek, hogy megszabaduljatok a hét fő bűn egyikétől, az irigységtől?
Azzal, ha azt mondjátok, hogy ti nem vagytok irigyek, ezáltal nem szabadultok meg ettől a bűntől.Első lépés számotokra a beismerés! Alázatosan ismerjétek be Isten és ember előtt, hogy irigyek vagytok! A második lépés a bűnbánat! A szentgyónásban valljátok meg, magyarázkodás nélkül, hogy irigyek vagytok! A harmadik lépés tanuljatok meg örülni az örvendezőkkel, és sírni a sírókkal.Úgy tekintsetek mások sikerére, mintha az a tietek is volna! Igyekezzetek minél több jót tenni azokkal, akik ellen a szívetekben az irigység gyökerére bukkantok.Minden nap imádkozzatok azokért, akikre irigykedtek. Időnként elmélkedjetek a földi dolgok mulandóságáról, amelyet rövid idő múlva itt kell hagyjatok a földön. Ha ezeket teszitek, kiűzhetitek az irigység ördögét a szívetekből és örvendező engesztelőkké válhattok.
Még azt is el kell mondjam nektek, hogy legnagyobb a szomorúságom, amikor azt látom, hogy egyik látnok irigykedik a másikra, egyik zarándok helyen lévők irigykednek a másik zarándok helyen lévőkre, lejáratva azokat.Amikor egyik karizmatikus irigykedik a másikra, a nagyok a kicsikre. Jó volna, ha Mózes lelkülete töltene el titeket, aki annak is örült volna, ha Isten mindenkinek megadta volna a prófétaság ajándékát.
Befejezőleg mondom nektek! Egy alkalommal a lelki vezetőtöket is megkísértette az irigység ördöge, az egyik lelkigyakorlaton, méghozzá misézés közben. Nagy szomorúság nehezedett ezért a szívére. Amikor észre vette önmagában az irigység ördögét, a beismerésben, a bűnbánatban azonnal felszámolta azt.Azután újra teljesen eltöltötte az öröm. Erre vagytok ti is mindannyian meghívva. Ha eben a nagyböjtben felszámoljátok önmagatokban a hét fő bűn egyikét, az irigységet és a többi bűneiteket is, kegyelemmel teljes lesz a húsvéti ünneplésetek.
A Szentháromság Általam áld meg titeket az őszinte bűnbánat lelkületével!

Házi feladat márciusra
“FELTÁMADT KRISZTUSOM! TANÍTS MEG MINKET ÖRVENDEZNI AZ ÖRVENDEZŐKKEL ÉS SÍRNI A SÍRÓKKAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013. FEBRUÁRJÁRA

Miben erősítettek meg az Égiek bennünket február első napjaiban?

. Isten, akiket kiválaszt magának, azokat megtisztítja próbák által és azután lepecsételi magának!
. A fizikai és lelki szenvedéseket tanuljuk meg elfogadni, felajánlani és egyesíteni Jézus szenvedésével, mert csak így válnak a javunkra és az egész emberiség javára.
. Isten a kéréseinkre mondhatja azt is, hogy: Igen! Nem! Várj türelmesen! Mi Isten kérésére csak azt mondhatjuk: Igen! Csak így válunk igazi engesztelőkké!
. Kérték az Égiek, hogy elsősorban önmagunkkal, a saját lelkünk rendbe tételével törődjünk és csak utána akarjunk segíteni másokon! Ne féltsük túlzottan a szeretteinket , mert Isten reánk való tekintettel nekik is rendkívüli kegyelmet fog adni, akkor, amikor kinyílnak a kegyelmek befogadására.
. Az utolsó időben, amikor Isten kegyelme rendkívüli módon árad és a gonosz is nagyon támad, szükségünk van a szentelményekre! Legyen mindig nálunk legalább egy szentelmény (gyógyító kereszt, skapuláré, csodás érem, Jézus és Mária érem. stb.), mert nagy védelmet kapunk általuk. Használjuk: a szentelt vizet, szent olajat, szentelt gyertyát, a szabadító imát legalább a böjt napjaiban hétfőn, szerdán és pénteken, mert fényt és erőt is fogunk kapni általuk.

Mit tegyünk Húsvét előtt a Nagyböjtben, hogy az kegyelemmel teljes legyen?

A bűnbánat által számoljuk fel a bűneinket! Tanuljunk meg harcolni a gonosz ellen, hogy minél tovább kegyelmi állapotban maradjunk! Engesztelődjünk ki családunkban bocsánatot kérve és megbocsátva! A rendszeres napi ima, heti mise, és havi gyónás, legyen ott az életünkben! Legalább a böjt napjaiban végezzük el a keresztúti ájtatosságot jó szándékainkra. Imádkozzunk rendszeresen és többet együtt a családunkkal. A böjtben elsősorban a bűnről mondjunk le, másodlagosan az ételről. Mindenkinek a javát keresve éljünk a jó cselekedet szellemét. Minden nap vegyük komolyan az engesztelő hivatásunkat! Lelki közösségünkkel találkozzunk hetente! Imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb együtt ünnepeljük a Húsvétot! Úgy éljük meg ezt a nagyböjtöt, mintha az utolsó lenne számunkra!!!

Érdekes álom XVI. Benedek pápával

Sápadt volt, gyenge, egészen magába roskadva a pápa! Engedte azt is, hogy megsimogassam az arcát részvétem jeléül.
Ezután ezeket mondta: ” Nekem senki ne beszéljen a munka morálról. Én, amíg volt erőm, mindent megtettem, ami tőlem telt! Most úgy érzem, hogy közeledik a halálom, ezért ezután csak Istennel és a lelkemmel akarok foglalkozni. A hátralévő életemben fel akarok készülni életem legnagyobb eseményére, az Úrral való találkozásra! Ezért mondtam le a pápaságról!

V. Ilona álomlátása Mihály Neamtu szerzetessel

. Mihály Neamtu már meghalt. Életében a Szűzanya megjelent neki és elmagyarázta hogyan gyógyítsa az embereket gyógyteákkal és imákkal.V. Ilona tőle tanulta meg: a szívbéli imát, az igazi böjtöt és a jó cselekedetet! Tőle tanulta meg azt is, hogy egy szegény asszony, amilyen ő is volt, hogyan adhat tizedet a palacsinta sütései által, amelyet felkínált a gyerekeknek.
. A kezelésem során azt a teakeveréket használom a hegyi szent vízzel, amelyet Mihály Neamtu szerzetes kapott a Szűzanyától. Az orvos, ellenőrzés alkalmával azt mondta nagyon jó irányba megyek előre a gyógyulásban”— Mondta Csilik János atya.
. Amikor együtt volt az engesztelő közösség, a szerzetes azt mondta álomlátásában: ” János atya, te Isten engedélyével kaptad a betegségedet! Fogadd el és ajánld fel elsősorban a tisztulásodért, az engesztelő közösségért és a hierarchikus személyekért!” V. Ilona kezét megfogva azt mondta: ” Örülök, hogy megerősödtél és kitartottál az engesztelés útján!”

Ft. Birman József tanúságtétele

Borszéken,Hargita megyében születtem 1943. okt. 7.-én, Rózsafűzér Királynéja naplán. Tapasztaltam: a Szűzanya már születésemtől pártfogásába vett és vezetett egész életemben. 1967. ápr. 2.-án szentelt pappá boldog emlékű Márton Áron püspök Úr, Gyulafehérváron. Két helyen voltam segédlelkész és három helyen plébános. 2003-tól Gyergyószárhegyen élek és az erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás lelkiségének lelkipásztori felelőse vagyok! Már kispap koromtól érdekeltek a Szűzanya jelenései és üzenetei! Sorra ismerkedtem meg: a Lourdes-i, Fatima-i, Garabandl-i, Medjogurje-i és az Érsemjéni, majd a Nagyfalui üzenetekkel Szilágynagyfalu mellett a Szentháromság Hegyen az üzenetek által, Isten Akaratának a kinyilatkoztatását ismertem fel és fogadom el a jelenre és jövőre vonatkozólag. Örömmel osztom meg veletek azt, hogy a Szentlélek, a Karizmatikus közösség által változtatta meg az életemet.. Isten az első helyre került az életemben, az életgyónásom és a kis közösség által megújult pappá lettem. Öt évvel ezelőtt, amikor halálos beteg voltam meglátogatott Éva asszony, János atya, és V. Ilona. Imádkoztak a felgyógyulásomért, ami be is következett, Meggyőződésem: Szilágynagyfalut és a küldötteit Isten választotta ki. Örömmel látom a kegyelmeket a zarándokok életében: a kiengesztelődést, az egységet, az életük megváltozását. Minden kegyelemért, ami a Szentháromság Hegyen történik, nagyon hálás vagyok.2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – FEBRUÁR
” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .

114. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedéstörténeteit.

Havi mottó: “Ne félj a rád váró szenvedésektől!” (Jel 2,10)

Havi imaszándék: azért imádkozzunk, hogy kegyelemmel teljes legyen a nagyböjtünk, amely lehet az utolsó is számunkra!
Konkrét feladatunk: legalább a nagyböjti péntekjein, családunkkal, kis közösségünkkel együtt végezzük el a keresztúti ájtatosságot!

Az Szentlélek Isten tanítása 2014 márciusában

Szeretett engesztelők! Ebben a nagyböjtben, amikor elvégzitek a keresztutat, Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékeztek. Jelenleg akarom tanítani, bátorítani és vigasztalni azokat a személyeket, akik bármilyen formában szenvednek.
Nagyon fontos számotokra, hogy minden szenvedéseteket egyesítsétek Jézus szenvedéseivel és ajánljátok fel tisztulásotokért, szeretteitekért, az emberiség megtéréséért, a gonosz lélek megkötözéséért és a purgatóriumban szenvedők kiszabadulásáért. Minden elfogadott és felajánlott szenvedésetekkel rendkívüli kegyelmet esdetek ki az egész emberiség javára és siettetik az Új Ég és Új Föld megvalósulását. Arra kérlek titeket, hogy ne a szenvedést szeressétek, hanem annak a gyümölcseit értékeljétek. Sok gyógyszer tabletta keserű, amikor a szátokba veszitek, de mégis a gyógyulásotokat szolgálja.
Tanuljátok meg a bűneitek keresztjét nem hordozni, hanem a bűnbánatban minél hamarabb letenni. Ha Jézus miatt bántanak titeket – ez a Jézusi kereszt – elsősorban azok megtéréséért ajánljátok fel, akik bántanak titeket. Ezáltal hasznosítsátok a szenvedést, és a szívetekbe béke marad. Meg kell tanuljátok az életetek keresztjét is értékesíteni. Nem tehettek arról, hogy milyen országban, milyen családban, milyen testi-lelki-szellemi előnyökkel vagy hátrányokkal születtetek. Ez számotokra az élet keresztje. Amin nem tudtok változtatni, azt fogadjátok el, mint Isten Akaratát, zúgolódás nélkül. Ti betegek, szenvedők, számoljátok fel magatokban az irigységet az egészségesek iránt. Higyétek el, előbb vagy utóbb minden ember rá kell lépjen az Ő keresztújára, és végig kell menni rajta. Irigység helyett azokra gondoljatok, akik sokkal többet szenvednek, mint ti. Arra kérlek titeket, hogy betegen szenvedve köszönjétek meg az egészséget azok nevében is, akik úgy gondolják az nekik kijár. A világotok megváltása nem a túláradó ifjúi erő által történt, hanem a bűnösökért szenvedést vállaló Jézus Krisztusnak önkéntes, odaadása által. A szenvedés keresztjéből Jézus hagyott egy szilánkot az övéinek is, hogy alkalmatok legyen általa Jézushoz hasonlítani. A szenvedők a létükkel és tanúságtételükkel azt kell a világba kiáltsák: nem a testi egészség a legfontosabb, hanem a lelki egészség. Sajnálatra méltó a szemünkben az a személy, aki testileg egészséges, de lelkileg beteg. Jól jegyezzétek meg, a szenvedés a misztériumok egyike, azt valójában nem megérteni, hanem jól megélni kell!!! Szenvedéseitek közepette, figyeljétek meg a természetet. Ha az őzi vetés nem volna kitéve a téli fagynak, az aratás sokkal gyengébb lenne. Szenvedéseitek közepette, ne azt kérdezzétek, hogy miért, hanem azt, hogy mi a célja, mi az üzenete az Égieknek ezáltal. Olykor azt hiszitek, hogy Isten túl nagy terhet rak rátok, vagy túl sok jót vesz el tőletek. Mi mindig többet adunk annál, mint amit elveszünk, végső soron örök életet. Tudjátok meg, hogy a szenvedések iskolájában olyan érettségre juthattok, amelyre másképpen nem jutnátok el. A szenvedés egyetemén meg kell tanulni különösen a három leckét:SzE. TÜ. HA – a szenvedést, a türelmet és a hálaadást. A szenvedő Jézus a lelki éjszakákon át vezet a fénybe; a küzdelem által a győzelemhez; a kereszten át a mennyei koszorúhoz és a szenvedésen át a dicsőségbe. A szenvedés bölccsé tesz titeket. Rájösztök arra, nem az a legfontosabb, hogy élvezzétek a életet, hanem az, hogy áldozattá váljatok legalább egy személy újjászületéséért. Nem az a fontos, hogy Isten tegye a ti akaratotokat, hanem az a legfontosabb, hogy ti tegyétek az Isten Akaratát. Nem az a fontos, hogy sokáig éljetek, hanem az a legfontosabb, hogy az életetek megtalálja az igazi értelmét. Nem az a fontos, hogy kikerüljétek minden áron a szenvedést, hanem az a legfontosabb, hogy Isten a szenvedés által elérje a célját veletek. Nem az a fontos, hogy mikor haltok meg, hanem az a legfontosabb, hogy minden pillanatban készen álljatok Isten elé állni.
Van szenvedés, amely Jézus követésére hív. Vannak tisztító, nevelő, megóvó, védő szenvedések is. Van Isten dicsőségét szolgáló szenvedés is. Értékeljétek ezeket. Szenvedéseitek közepette, soha ne csüggedjetek el, mert amikor ti nem láttok kiutat, Istennek ezer útja van számotokra. Tudjátok meg, hogy Isten segítségével ma is meg lehet gyógyulni. Mégis Isten sokszor az orvosok által, az étrend, az életrend megváltoztatása által, a természet erejével siet a segítségetekre. Csak egyet kérek tőletek, soha ne fogajatok el gyógyulást a gonosz lélek követőitől. Néha, Isten azért nem hallgatja meg az imáitokat, mert valami jobbat akar adni. Ha nem az történik veletek amit ti akartok, akkor valami jobbra számíthattok. Tudjátok meg, Isten nem téved még akkor sem, amikor ti nem értitek meg Őt.
Befejezésül egy életre jegyezzétek meg magatoknak: ha a szívetek minden jóért hálát adna, soha nem jutna időtök panaszra.
Most megáldalak titeket a türelmes szenvedés kegyelmével!”

Házi feladat márciusra:
“SEGÍTS URAM, HOGY A SZENVEDÉSEK KÖZEPETTE, NE AZT KÉRDEZZEM MIÉRT ENGEDTED MEG, HANEM AZT, MI A CÉLOD VELE!!!”
VISSZATEKINTÉS 2014 FEBRUÁRJÁRA

Miben erősödtünk meg az engesztelések folyamán?
Megünnepeltük a betegek világnapját. Elfogadtuk a betegek kenetét. Tudomásul vettük azt, hogy betegségek mindig voltak, vannak és lesznek az életünkben. A földi élet nem Mennyország, inkább purgatórium. Isten azért engedi meg a betegséget, hogy ezáltal még közelebb kerüljünk Hozzá. Meg kell, tanuljuk elfogadni, felajánlani minden betegséget, így javunkra válik. A megáldott olajban, ott van a kígyósi, gyergyószentmiklósi és a manduriai égi olaj, amellyel otthon megáldhatjuk szeretteinket minden nap. Mivel azt akarják az Égiek, hogy a tanítást adjuk tovább missziós lelkülettel kis közösségünknek, családunknak, ezért kérték, hogy hozzunk füzetet és írószert magunkkal minden alkalommal.
Mi a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Szűzanya üzenete?
Az Úr Jézus és a Szűzanya tiszták voltak. Mi mindannyian tisztátalanok vagyunk. Vállalkoznunk kell a tisztulásra.
Ne lefelé, Egyiptom felé, hanem felfelé, Jeruzsálem felé kell tartson az életünk. Legyen a jelmondatunk: “Nagyobbra születtem! Több telik tőlem!”
Vegyük komolyan a felajánlást! Tudatában kell legyünk annak, hogy a férjünk, feleségünk, gyermekünk, vagyonunk…elsősorban Isten tulajdona. Senki fölött nem rendelkezünk birtokjoggal.
Ne válogassunk a tíz parancsolatban. Törekedjünk mind a tizet megtartani, hogy örök életünk legyen.
Simeontól tanuljuk meg a Szentlélek inditásaira való odafigyelést, a halálra való felkészülést.
Anna profétanő befogadta a legjobb hírt és továbbította.
A Szűzanya, Szent József, a kis Jézus, Simeon, Anna engedelmesek voltak. Ebben kövessük őket.
A megszentelt gyertya által meghívást kaptunk: a tisztaságra, az önfeláldozó életre, a jó példaadásra. Törekedjünk tiszta lélekkel és élő hittel használni a szentelményeket, mert csak így tapasztaljuk meg azoknak jó következményeit.
Mit kell tudjunk a betegségről és a gyógyulásról?
A legfontosabb a lelki egészség.
A testet és a lelket együtt kell kezelni, mert kölcsönösen jó és rossz hatással vannak egymásra!
A fogyatékosak arra figyelmeztetnek minket: köszönjük meg Istennek minden nap a testi egészséget és imádkozzuk értük, hogy jól éljék meg állapotukat a gondozóikkal együtt.
A legtöbb betegség: meghívás az életünk rendbetételére; a hit, a remény és a szeretet próbatétele; önismeretre segít és felkészít az örök életre.
A jól megélt betegség jó hatással van a betegre és a beteggondozókra is.
A betegeknek nem kell böjtölni. Nekik a lemondást kell gyakorolni! A betegek meg kell tanuljanak lemondani: a türelmetlenségről, zugolódásról, miértezésről, rossz szokásokról, főleg a bűnről.
A gyógyuláshoz szükséges: Isten Akarata, a beteg hite és közbenjáró ima.
A gyógyíthatatlan betegségek az élet végességére figyelmeztetnek.
Isten legtöbbször, közvetve gyógyít: a természet útján (fűben-fában van az orvosság); az orvosok, gyógyszerek, papok (szentségek) által; ritkán közvetlen módon, csodák által.
Szükséges a gyógyuláshoz megtanulni: az elfogadást, felajánlást, egyesítést Jézus szenvedésével, a belenyugvást, a türelmet és a hálaadást.
Nem fogadhatunk el gyógyítást a hitetlen emberektől, a bionergiásoktól, varázslóktól, kuruzslóktól, a gonosz lélek embereitől.
Mi az én személyes tapasztalatom a gyógyulásom folyamatában? Miért engedte meg a jó Isten a betegséget az életemben?
Azért, hogy megtanuljam a teljes ráhagyatkozást az Úrra.
Megtanultam az életrend és az étrend megváltoztatását.
Megtanultam a betegséggel való kellemetlenségek, fájdalmak, érthetetlenségek elfogadását és felajánlását.
Még jobban megszerettem a csendet, a lelki töltekezést, a test üzenetére vaó odafigyelést.
Megtanultam hálálkodni a sok segítőkészségért, amellyel találkoztam.
Rátaláltam a hivatásomra a hivatáson belül.
Megtanultam elfogadni a segítő eszközöket: a betegek kenetét, a szentelményeket, az engesztelő közösség közbenjáró imáját, az orvosok segítségét.
Bűnbánatot tartottam azon bűnök miatt, amelyet a testem ellen elkövettem: a füstölt, fűszeres, sűlt, tápos húsokkal, a permetezett gyümölcsökkel, nem bió ételekkel; a mozgáshiánnyal, a túl sok evéssel; a sok aktvitással és kevés pihenéssel. Beismertem az irigységet az egészségesekkel szemben.
Szembesültem a halállal és kértem a jó halál kegyelmét.
Elmondhatom azt, hogy az Istentől megengedett és jól megélt betegség nagy kegyelem a számomra!!!
(Csilik János atya)

Előretekintés 2014. áprilisra
Áprilisban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések délután 15 órától!!!
Együtt fogunk felkészülni Húsvét megünneplésére és együtt fogjuk kérni Boldog XXIII. János pápa és Boldog II. János Pál pápa közbenjárását, akiket az Egyház szentté fog avatni!

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 61
Tegnapi: 189
Heti: 693
Havi: 5 408
Össz.: 297 985

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Március
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »