Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

.......................

MA MINDENKIT ARRA SZÓLÍTOK, HOGY TEGYE PRÓBÁRA MAGÁT LÉPJETEK RÁ AZ ERÉNYEK ÖSVÉNYÉRE!

2001. május 5.

Leányom, emeld fel hozzám lelkedet és halld meg szemlélődésed alatt, miként válnak szavakká sóhajaim! Béke legyen veletek! Ma mindenkit arra szólítok, hogy tegye próbára magát. Arra szólítok minden lelket, hogy vizsgálja meg magát. Az én útjaim gyönyörűségesek és a tökéletességre vezetnek. Ti arra vagytok hivatva, hogy tökéletesek legyetek.

Könnyű módot nyújtottam és nyújtok nektek arra, hogy megértsetek engem, és ha az angyalokhoz hasonlóan ti is megértettetek, akkor elnyerhetitek az én békémet.

A szeretet és az irgalom e nemes üzenetét mindannyiatoknak adtam, hogy elvezesselek arra a békére, ami sokkal nagyobb annál, hogy fel tudnátok fogni, és ami felkészíti lelketeket, hogy fehér ruhában ékeskedjék, mint a menyasszony az esküvőjén.

Szeretetem üzenete lehetőséget nyújt nektek arra, hogy velem együtt uralkodjatok, bár még itt vagytok a Földön. Akartok Isten tökéletes gyermekei lenni?
Más szavakkal: akarjátok, hogy úgy beszéljenek rólatok, mint akik “istenek a részesedés által”? 1 Akkor lépjetek rá az erények ösvényére! Munkálkodjatok megmenekülésetekért és ne nézzetek hátra! Kész vagyok arra, hogy átisteniesítselek benneteket és beírjam neveteket az élet könyvébe. Tanúságtételetek tegyen bizonyságot az igazság mellett! Tanúságtételetek mutassa meg hatalmamat, legyen nyilvánvalóvá mindenki előtt, hogy én, a Krisztus meggyökereztem bennetek, és hogy ti is meggyökereztetek énbennem. Ebben az egységben, amelyben az isteni szeretet font össze bennünket, ti az élet szabályait fogjátok követni, én pedig Szívemben nagy örömmel megtanítom a lelket arra, miként járjon velem, mert látom, hogy a szeretet isteni egysége mit adott a nekem kedves léleknek.

Eltöltöm mindennel, ami országomban található, ami fejedelmi, ami lelkemnek gyönyörűségére van, és az öröm könnyeit fakasztja szememből. Eltöltöm lelkét mindennel, ami tiszta és nemes, ami azt igazolja, hogy ez a lélek valóban az én részem, bebizonyítva a világnak, hogy tőlem való a neki adott tudás.

Most megtanultátok, hogy Testemben az istenség teljessége él, és ezért ti is megtalálhatjátok saját teljességeteket. Ha azt mondjátok, hogy valóban szerettek engem, miért tartjátok távol magatokat tőlem? Miért néztek még mindig hátra? Az a feladatotok, hogy engem kövessetek.

Ne lepődjetek meg tehát, ha azt kérem, hogy vizsgáljátok meg magatokat, amikor azt mondjátok: “Igyekszem jót tenni, igyekszem nem visszaesni. Igyekszem a Háromságos Isten gyönyörűsége lenni, Őbenne lélegezni, mert körülöttem minden holt, és nagy küzdelmembe kerül, hogy el ne borítsanak a halál ivadékai. Mert amikor balra nézek, a halál leheletét érzem, amikor jobbra nézek, sötétséget látok. Vigyázok azonban, hogy ne járjak mély árnyékban. Ha szegény lábam letér az erények útjáról, ha szívemen foltot ejt a hálátlanság és a bűn, ha elmém törvénytelen mezők és ravasz gondolatok felé tart, jöjj segítségemre és mentsd meg álnok természetemet, mert nem vagyok érzéketlen jóságod iránt, Uram. Csak gyenge és nyomorúságos vagyok.”

Mivel apához hasonlóan én neveltelek születésed óta, nekem van jogom megvizsgálni szereteted őszinteségét és ezért fogok én válaszolni neked: megvizsgálom becsületességedet.

Azt szeretném, hogy amikor ebből az életből eltávozva eljössz hozzám, hogy velem találkozz, olyan légy, mint valamely herceg vagy hercegnő.
Azt szeretném, hogy királyi bíbort ölts és boldog légy Urad örömében.
Azt szeretném, hogy telj el isteni világossággal, és kívül-belül világíts.
Azt szeretném, hogy az én hűségem szerint légy hű, az én tökéletes arcmásom szerint hibátlan, és légy annak példájára tiszta, aki a Tiszta.

Mondd! Beárnyékolta-e valaha irántad érzett szeretetemet a napsugár az ő dicsőségében vagy a Hold ragyogása? Nevemért és irántad érzett szeretetemben mutatkoztam meg előttetek.

Eljöttem szobádba, hogy meglátogassalak isteni jelenlétemmel. Egyszer úgy jöttem, mint a mirha illata, máskor úgy leptelek meg, mint a tömjén füstje, illattal töltve el téged és szobádat. Nem jelentem-e meg fénysugárként a szívedben is? Mindenhol ott van az én dicsőséges jelenlétem. Szeretetemmel elárasztom a Földet, és mily sokszor hagytam ott trónomat, lehajoltam hozzád, hogy titkos csókokat leheljek rád.

Jöjjetek mindannyian, akik vágyódtok a tanulásra! Jöjjetek és tanuljátok meg, hogy ne csak szavakkal köszöntsetek, hanem a szeretet cselekedeteivel! Szóljon nyelvetek énrólam, istenségemről, arról, aki az első és az utolsó, aki titeket nemzett, aki széppé tett és templommá alakított benneteket. Ne fosszatok meg engem ettől az örömtől! Kegyesen megengedtem, hogy házamban növekedjetek. Adjatok nekem ezért egy kis örömet és boldogságot azzal, hogy úgy mondjátok a Miatyánkot, ahogy leányomnak tanította Atyám. Ne legyetek olyanok, mint Ezekiel látomásában a szétszórt csontok, hanem teljetek el Szentlelkem dicsőségével, amit átadtam apostolaimnak! Legyetek hasznosak, fokozatosan tűnjön el haszontalanságotok! Szüntelenül hívjátok segítségül Nevemet, hogy életre keltse hűségeteket és belétek csepegtesse éltető lényegemet!

Nem hallottátok a talentumokról szóló példabeszédet? 2 Nem jegyeztétek meg, hogy az én házam összegyűjt benneteket, hogy gazdaggá tegye az Ő házát? 3 Nem vettétek észre, hogy ez a leszámolás ideje, amikor próbára teszem hűségeteket? E felkent évek során mindannyiatoknak adtam megszentelő kegyelmeket. A szegény éppúgy kapott, mint a gazdag. Senkit sem fosztottam meg tőle.

A ház Mestere most azt kéri, lépjetek elő, bizonyítsátok iránta való hűségeteket, hogy Ő ezt mondja majd: “Jól van, jó és hűséges lélek, te megmutattad, hogy jó és hűséges tudsz lenni a kis dolgokban, ezért nagyobbat bízok rád. Jöjj és vegyél részt Mestered örömében!”

Ne okozzatok csalódást Mestereteknek, ne kényszerítsétek, hogy így szóljon hozzátok:
“Mit tettél értem? Nem látom jócselekedeteidet.”
Erényessé válhatsz te is, ha valóban megbánod bűneidet és kinyitod előttem szívedet, hogy gyógyító kenetet öntsek belé. Ne szakadj el tőlem! Hadd árasszam el lelkedet jelenlétemmel, és tiéd lesz örökségem. Tölts el örömmel, légy magas és erős, mint az elefántcsont torony!
Ne lepődj meg, amiért azt mondtam:
“Leszállok a völgybe, hogy megnézzem, rügyeznek-e már szőlőim, és kinyíltak-e bimbói?”
Miért rémüldöznek egyesek kérdésem miatt? Talán a szelet kergeted, én királyi házam? 4 Mert ha ezt teszitek, magatok is széllé váltok. Hűséges vagyok nagy irgalmamhoz, és kiszabadítalak tikkasztó hitehagyásotokból.BOLDOGOK, AKIK FELKÉSZÜLTEK A SZENTLÉLEK FOGADÁSÁRA

(A 2001. május 5-ki üzenet folytatása)
{Jézus itt mindenkihez szól.}

Gyermekem! Már elküldtem és most is szüntelenül küldöm hozzátok a Szentlelket, aki átisteniesít és egyesít velem titeket.

Figyelj most és tanuld meg:
– Boldogok, akiknek szíve nyitva áll a megtisztulásra és akik felkészültek a Szentlélek fogadására, hogy átalakuljanak. Át lesznek isteniesítve. A Magasságbeli fiainak és leányainak, a részesedés által isteneknek fogják hívni őket.

– Boldogok, akikből a kegyelem illata árad, miként a kevert tömjénből, jelenlétükkel megillatosítják képmásaimat. ők fogják örökölni országomat.

– Boldogok, akik megkapták Szentlelkemet és országom társörököseivé váltak. Szavammal és tudásommal megvilágosítanak másokat és lehetőséget nyújtanak a világ maradékának arra, hogy megértsék az Egyház dogmáit. Országom munkatársainak fogják nevezni őket, mert velem fognak uralkodni.

– Boldogok, akiknek hite a felebaráti szeretet cselekedeteiben és a Magasságbelinek nyújtott szolgálatban nyilvánul meg. Házamat dicsérő dallamként csendül a hangjuk. El fognak telni énvelem, és beborítja őket a Szentlélek kegyelme. Testük még haláluk után is prófétálni fog. 5

– Boldogok, akik engedték, hogy Szentlelkem vezesse és nyájamba gyűjtse őket. Egy testet fognak alkotni és mindörökre egyesülnek velünk, a Háromságos Istennel.

– Boldogok, akik engedték, hogy a Szentlélek bűnbánatra vezesse őket megrögzött undokságaikból és gyökeresen kitépjen belőlük minden bűnt. Boldogok, akik engedték, hogy elárassza őket a Szentlélek és forrásként törjön fel szívükben, életre keltve a holt elemeket. 6 Rügyet hajtanak és kibimbóznak, miként a rózsák tavasz idején, mert az új és szent királyi papsághoz fognak tartozni. Igen, Isten népének fogják hívni őket, dicséretet fognak énekelni nekem, mert csodálatos világosságomba vezettem őket.

– Boldogok, akik kedvemért önként vállalták, hogy feláldozzák idejüket és erejüket, hogy részt vegyenek korszakotok küzdelmében és besorozott katonaként harcoljanak a gonosz erők ellen. Őket a Szentlélek kegyelme tartja meg és övezi fel erővel. Arra neveli őket, hogy beálljanak a két hatalmas arkangyal, Mihály és Ráfáel seregébe.

– Boldogok, akik kedvemért lemondtak szenvedélyeikről és mindarról, ami a világ rabjaivá tette őket. Szentlelkem kegyelmével isteni tervem munkatársai lettek, hogy szebbé tegyék házamat. Olyan lesz lelkük és egész lényük, mint valamely dicsőséges katedrális.

– Boldogok, akik megtanulták, hogy szomjazzanak, átöleljenek és birtokba vegyenek engem. Ők megtalálták a csodák Csodáját: ismerni és megérteni engem édességemben. Aki bennem lakik, akit én táplálok, én nevelek, akit dicsőséges tökéletességbe, saját magamba öltöztetek, ezt fogja mondani:
“Egy vagyok az Istennel, mert itt a Földön, az emberek között igaz életet élek Istenben� Olyan vagyok, mint a megerősített város, mert falaimat maga a Szentlélek építette újjá. Falaim között a Szentlélekkel örökké tartó dicsőség vár rám. A Szentlélekisten szépségbe öltöztette lelkemet, hogy beléphessek a Te dicsőségedbe, ó Krisztus, és örökké éljek. Lépésem már nem az enyém, hanem az Övé lesz! Istennel fogok járni, mert elfordultam a testi élvezetektől. A lelkem most boldogságban él és tiszta – méltón a Háromságos Istenhez és szent jelenlétéhez.


1 vö. Zsolt 82,6: Jn 10,33: 2Pt 1,4.
2 Mt 25,14-30.
3 Ugyanakkor azt is hallottam: “nem jegyeztétek meg, hogy a ház Mestere�”
4 Megértettem, hogy a szél itt hiúságot jelent.
5 Mindenkor emlékezni fognak műveikre.
6 Ugyanakkor hallottam az “anyag” szót is.


IRGALMASSÁGGAL JÖVÖK ÉS KÖLTEMÉNYEKBEN SZÓLOK HOZZÁTOK

2001. május 21.

Nagy a mi bűnünk, Urunk,
mégis bocsáss meg és segíts,
hogy újból virágba boruljon testünk!
Szabadíts meg minden lelket a hálóból,
amit az ellenség vetett rájuk,
mert egyedül Te vagy a mi menedékünk,
sziklánk, erődünk és életünk!

A vész, mi belopakodott világunkba
és csak éjjel, a halál árnyékában terjed,
ám korbácsa fényes nappal hoz pusztulást,
most láthatóvá válik nyájad felett.
Ki fogod menteni népedet
a gonosz ember mocsarából?

A Szentírás mondja: Jahve szereti azokat,
akik ellenállnak a bűnnek.
Őrzi a hűségesek lelkét,
és kiszabadítja a gonosz karmaiból őket.

Nyújtsd ki erős karod és ments meg!
Fenséged előtt
hadd reszkessen az ellenség!
Ne engedd, hogy ezt mondja:
Mily megbízhatatlan a ti Istenetek!

Az ellenség kihív, próbára tesz Téged, Istenem,
hogy lássa, mire vagy képes.
Mutasd meg hatalmadat, én Jahvém,
aki irgalmadban újból éltre keltettél,
mutasd meg, hogy valóban Te vagy
a mi biztonságunk, a sziklánk
és mellettünk állsz.
Mutasd meg dicsőséged és hatalmad!
Ne feledkezz meg tieidről, az erényesekről,
a Te népedről, és azokról,
akik odaadóan szolgáltak Téged.

Mikor hirdetsz a mennyekből
égzengésben ítéletet?
Mikor állsz fel, hogy jogaroddal,
megérintsd a Földet
és csendet teremts?

Egyetlen rosszalló pillantásodtól
lángba borulhat a Föld minden eleme.

Egy mozdulatodtól,
pusztasággá válik a Föld.

Egyetlen haragos szavadra
lehullanak a csillagok az égről
és ránk zuhannak.

Uram! Én a Te kezed alkotása vagyok.
Te helyeztél belém szikrát,
hogy életben tarts.
Ha most szenvedés közt égek
az erényesekért, a Te népedért és az igazakért,
akik Benned akarják megtalálni az igazságot,
a Te lángod miatt van.

Engedd látnom,
amint igazságot szolgáltatsz szentjeidnek!
Mutasd meg erődet,
rendelkezz, hogy jóra forduljon minden!
Jöjjön el a Te diadalod!

1 Mondottam neked egykor, Vassula, hogy népem, a nyáj erre-arra letért a helyes útról. Ezért adtam e kegyelmi időt. E kegyelmi időben ki akartam nyilvánítani Nevem szentségét, hogy visszatérhessenek azok, akik csak e világnak élnek. E kegyelmi időben azért jövök hozzátok, hogy buzdítsalak titeket: éljetek szentül és kövessétek tanításomat! Az én Nevem sok országba és távoli szigetre eljutott. Ahogy mondottam, bejártam az egész világot kiáltásommal, hogy minden fül meghalljon és felfedezzen engem. Az áthatolhatatlan szívnek különleges kegyelmeket adtam, hogy isteni világosságom sugaraival megnyissam, és mint fényözön felragyogtam azokban a szívekben is.

Mit is mondjak ma?
Vajon elmulasztottam táplálni nyájamat? Elfordítottam-e szememet valaha is betegeitekről és az elhagyottakról? Nem egyengettem-e ösvényeteket, hogy járás közben ne essetek el? Nem mutattam-e meg nektek irgalmam mélységét? Nem léptem-e közbe, amikor láttam, hogy közületek sokan tartanak lefelé a halál útján, és oly messze vannak az élet ösvényétől?

Ám jaj! Oly sokan lázadnak még ellenem!� ahogy korábban már mondottam a jóknak és a rosszaknak. Nem mondtam-e neked, leányom, hogy menj és mondd meg mindenkinek, a jóknak és a rosszaknak:
“Hallhatóvá teszem hangom a magasságokból. Hangosan kiáltok, hogy mindenki meghallja, a jók és a rosszak. Hangom valóban eljutott a világ minden sarkába.
A jóknak éppúgy meg kell térniük, mint a rosszaknak!
A jóknak azért, mert nem teszik meg pontosan akaratomat és nem imádkoznak helyesen. Közülük sokan csak szavakkal közelednek hozzám.
A rosszaknak pedig azért, mert szívük keménysége és velem szemben tanúsított közömbösségük miatt folytonosan halálos bűnöket követnek el.”

Megmondom neked, hogy miről van szó. A Szentírás arra tanít benneteket, hogy ha megfogtátok az eke szarvát, ne nézzetek hátra, mert nem lesztek alkalmasak arra, hogy bemenjetek Isten országába. Amikor még a bűn rabszolgái voltatok, nem éreztétek, hogy becsületesnek kell lennetek. És mi lett a következménye? Semmi más azon kívül, ami miatt most pirulnotok kell, mert az ilyen viselkedés a halálba torkollik.

Most azonban újból megmutattam nektek az utat, és ti megszabadultatok bűneitek és vétkeitek mocsarából. Isten rabszolgái lettetek, és olyan jutalmat kaptok, ami megszentelődésetekhez vezet és végül mennyei otthonotokba visz benneteket.

A bűn fizetsége a halál. Az adomány, amit én adok nektek, az örök élet Jézus Krisztusban, az én Fiamban. Vassiliki, a bűnben töltött élet börtöne után szabad emberré tettelek, hogy az erények útján haladj, amit mindannyiatok számára készítettem. A kegyelem által oly dolgokat mutattam neked, amelyekről semmit sem tudtál. A kegyelmeknek ebben az időszakában megmutattam nektek ragyogásomat, és bár közületek sokakra kiárasztottam e kegyelmeket, még mindig sokan vannak távol tőlem.

Amikor e nemzedékkel megismertettem üzenetemet, hangosan kürtölték: “Jöjjetek és hallgassátok Isten Szavát!” Tömegesen jöttek az emberek, küldöttem köré gyűltek, hogy Szavamat hallgassák.
Meghallgatták, de soha nem értették meg teljesen Szavaimat. És még mindig hallgatják és olvassák, de a Szó nem járja át Szívüket, és továbbra is olvassák, de szívük távol van tőlem.

Nem követik Szavaimat. Inkább jeleket keresnek az égen, mert szívük még nem értem dobog. Közömbösen hallgatják Szavamat, és ezért nem valósítják meg a gyakorlatban.
Közöttetek van Isten országa, de nem látjátok, mert nem bántátok meg bűneiteket és nem adtatok helyet számomra. Amennyiben ez a csoda – mert csoda az, amikor beszélek – semmit sem jelentett nektek és nem is látjátok, akkor ti, akik ily sokat kaptatok, miképpen remélitek, hogy üres kézzel bejuttok a mennyországba? Igen közel van hozzátok az Isten, hogy van az, hogy nem látjátok Őt? Nem hallottátok, hogy az angyalok meghívtak benneteket lakomámra? Nem láttátok kezem nagyságát? Amikor én kiáltok, megrendül a világ, és sok ország meginog.

Azt kérdezted tőlem, leányom, hogy mikor hirdetek égzengés közben ítéletet?
Őszintén megmondom: Amikor letelik az irgalomnak és kegyelemnek ez az ideje.
Azután azt kérted tőlem, hogy erős kezem mentsen meg benneteket az ellenségtől.
Veletek voltam egész idő alatt, és ti még nem láttátok erős kezem? Ünnepélyesen kijelentem, aki bűnbánat által mutat igyekezetet és vissza akar térni hozzám, azt részesíteni fogom a Szentlélek keresztségében, hogy tiszta legyen hozzám hasonlóan.

Azt mondod, hogy az ellenség kihív engem. Igen ő mindig is kihívott, de nem tanítottalak-e meg arra benneteket, hogy ellenálljatok neki? 2 Nem álltam-e mindig ki amellett, hogy megmentsem a nyájat az ördög mocsarából? Az ördögnek nincs hatalma azok felett, akik belém vannak gyökerezve. Viszont azok, akiknek szíve még a mocsárban van, mint Bírójukat fognak meglátni engem azon a napon, amikor majd hozzám kiáltanak.

Az irgalomnak ebben az idejében azonban irgalmassággal jövök és költeményekben szólok hozzátok. Vallás és erény minden kimondott szavam. A boldogság olajával kenem fel azokat, akik közelednek hozzám, és megjelölöm őket homlokukon. Ezekben az időkben így közeledem hozzátok. Közeledésem megváltás, megmentő segítség, irgalom. Ha felfognátok, mit kínálok fel nektek, nem álldogálnátok itt tétlenül, hanem kinyitnátok szívetek ajtaját és szeretettel fogadnátok engem.

Elárasztalak benneteket csodákkal, hogy készenlétbe helyezzem lelketeket, és alkalmasok legyetek arra, hogy országomba lépjetek.

Te pedig, leányom, aki az én kertemben laksz, maradj békés, hogy figyelhess hangomra! Megáldalak téged és mindazokat, akiket neked adtam, hogy segítsenek az egység keresztjét hordozni, amit Fiam bízott rád.
Ne bánkódj azok miatt, akik figyelmen kívül hagyják mindazt a jót, amit művem ad, és azok miatt sem, akik nem hisznek benne. Egy napon majd megtörnek büszke hullámaik.
Látni fogod hatalmamat, amikor művem megsokszorozódik és megérinti ezt a bűnbe merült világot.
Jöjj, maradj elmélkedésben jelenlétemben! Veled vagyok.


1 A mennyei Atya szól
2 Megértettem, hogy az ördög rajtunk keresztül hívja ki Istent!

 

 

 

Mondd meg népemnek, emlékeztesd őket …

2011. május 5.

Uram! Téged úgy ismernek, mint aki királyokat és uralkodókat dönt le trónjaikról, birodalmakat birodalmak után buktat meg, ha ezek keresztülhaladásod akadályaivá válnak. Téged úgy ismernek, mint aki kitörli ellenségeinek még az emlékét is. Miért hagyod el hát a barátaidat? Igazságtalanság, önteltség jellemzi őket. Téged pedig arról ismernek, Istenem és Atyám, hogy utálatos számodra a gőg.
Mivel érdemeltem ki a megvetést? Megtörtem parancsolataidat? Elhagytam szabályaidat és elhívásodat?
 „ Tanítsd felebarátaidat, újítsd meg és egyesítsd Egyházamat” – ez volt a kérésed és egyúttal parancsod is. „Dolgozz velem kéz a kézben, és dicsőíts meg engem” – ezzel vigasztaltál. Elidegenedtem saját családomtól a Te érdekeid miatt.
A rágalmazók a jót rosszra ferdítik, gonosz mesterkedésekkel vesznek körül és lesben állva várják az alkalmat, hogy leköpjenek és a véremet ontsák.
Gyermekem, jóhiszeműséged nem vész kárba, megkapod tőlem jutalmadat. Ne add át magad a kétségbeesésnek! Én minden helyzetnek ura vagyok! Életnek, halálnak, jónak, rossznak, ezeknek is ura vagyok! Kezem kezedet tartja. Minden ellened irányuló kegyetlen bírálat ellenem irányul. Nagy az én haragom ez ellen a hitetlen nemzedék ellen! Nem veszed észre, Vassula? Kiáltásom áttöri az eget. Tüzes hurrikánként fogok leszállni rájuk, és tűzfolyam fog elnyelni sok országot. Nem szűnik haragom, nem látjátok az idők jeleit? A tengerek vize megállás nélkül könyörtelenül tombolni fognak e gonosz és hitetlen nemzedéket sújtva, mert Atyám Keze hamarosan a hitehagyottakra esik. Atyám keze alá kerül ez a nemzedék, és iszonyatosan szenvedni fognak mindazok, akik elfelejtettek engem.
Ó, igen! Hirtelen eszükbe fogok jutni. Hívni fogják nevemet, de nem azért, mert bűnbánatot akarnak tartani, vagy mert szeretnek, hanem csak azért, mert az életüket féltik. Azon a napon némelyek őrjítő gúnnyal sértéseket és istenkáromlást fognak rám zúdítani, és továbbra is dicsekedni fognak filozófiájukkal és az úgynevezett önmegvalósításukkal. Átmérőkkel és számításokkal kapcsolatos ismereteikkel fognak hencegni és továbbra is gúnyolni fogják Bölcsességemet. De számításuk hiábavaló lesz, Vassulám, mert haszontalanul ér véget mindaz, amiről azt gondolta ez a nemzedék, hogy nélkülem ért el. Hiábavalónak bizonyul majd mindaz, amit fárasztó munkával, de Szent Nevem nélkül ért el. Valójában szánt szándékkal kitörölték Szent Nevem.
Leányom! Hadd mondjam el neked, hogy én, az Isten, próbára tettem ezt a nemzedéket, és mint észrevetted, sokan bizonyulnak méltatlannak arra, hogy Királyságomban osztozzanak. Megigézetten kutatják, mi lehet a világegyetemen túl, ami elképeszt engem1, és zavarba ejti angyalaimat! Az egész emberiségnek felkínáltam kegyelmemet és irgalmamat. De azok, akik meghallottak engem, és mégis úgy döntenek, hogy nem hallgatnak rám és nem fogadják el megmentő segítségemet, mérhetetlenül szenvedni fognak hitetlenségük miatt, úgy, mint Káin! A hűségesek viszont a Szívemben élnek szeretetben. Ők is próbára vannak téve, mint az arany a kemencében, és méltónak bizonyulnak Királyságomra.Nekik Királyuk leszek mindörökre…. A ti időtök2 végének kezdetét az jelzi majd, amikor elér benneteket az én tüzem, mely a világ összes elemét meg fogja olvasztani. A napfordulók és az évszakok egymásutánja már meg is változott, amit sok minden egyéb fog még követni!
Vassula, gyermekem, hadd frissítsem fel újra az emlékezetedet: te az én tulajdonom vagy, ne félj, te az én meghívásomra jöttél a világra. Én formáltalak téged saját céljaimra. Mert tudtam, hogy nem fogsz elfordulni az Igazságtól és Szent Társad leszek ezen a világon.  Már születésed előtt kijelöltem utadat3 és kezdettől fogva egyesítettem Szívemet a tiéddel. Lelki szabadságodat azonban látni engedem az embereknek. Olyan voltál és vagy is, mint egy világ fölött repkedő, egekig szárnyaló madár. Királyságom4 adminisztrátorai5 észlelik szabadságodat és könyörtelen ítéletet hoznak ellened, nyilakat záporoznak részvétlenül rád, hogy leterítsenek, és kegyetlen ütést mérjenek rád, hogy ne is maradjon bizonyíték arról, hogy kapcsolatban álltál Egyházammal. Sohasem szűntek meg gonosz tetteikkel hencegni. A Jóság és Szeretet6 kedvéért ne szentelj figyelmet rájuk! Akármennyire megvetnek téged, nem tudnak ártani neked, és megtörni sem tudnak. Még ha hegyek zuhannának is alá a tengerbe, vagy vizek zúgnának és háborognának, te akkor se félj, mert Én Vagyok melletted van! Rajtad tartom királyi jogaromat, hogy lépteidet vezessem és megóvjalak attól, hogy szabályaimtól eltérj. Örvendj jelenlétemnek! Védelmezlek, biztonságban vagy!
Mondd meg népemnek, emlékeztesd őket, hogy a szeretet sok bűnt eltakar. Engedjétek, hogy szeretetetek egymás iránt igaznak bizonyuljon…
Hadd frissítsem fel az emlékezeteteket: áldás számotokra az, ha miattam sértegetnek és üldöznek benneteket, mert ez azt bizonyítja, hogy rajtatok pihenek én, az Isten… Ha csak az embereknek akarnátok tetszeni, nem hívtalak volna el benneteket. Ha saját érdekeitekért és dicsőségetekért és nem az enyémért dolgoznátok keményen, elfordítottam volna rólatok a szemeimet.
Tárjátok ki szíveteket és fogadjatok be engem! Egyesüljetek egymást segítve és igyekezzetek megvigasztalni népemet ezekben az időkben! Legfőbb gondotok az legyen, hogy szeressétek felebarátotokat!
Ne feledjétek hirdetni Üzenetemet ahol csak lehet, mert a halál bűze már az egekig ér, és hitetlensége és hitehagyása miatt közeledik a nemzedéketekre váró büntetés. Hozzátok küldött követeimet nem hallgatjátok meg és káromoljátok Lelkemet. Sokan vakmerően megsértik Egyházamat prófétáim megkövezése miatt. Sokan léptek a pusztulás útjára, ők látható jeleket kapnak hitehagyásuk és bűneik mértéke és súlya szerint.
Megpróbáltatások és nyomorúság sújtja ezt a hitetlen nemzedéket. Ezek jelek, melyeket azért adok neki, mert elutasítja, hogy megbékéljen velem.
Sokakat felmentek Atyám előtt, én azonban azt akarom, hogy viszont szeressetek, legyetek újra hűségesek. Felfedtem előttetek, miként munkálkodom, és mit keresek. Hallottátok Egység Üzenetemet és hittetek benne. Megmutattam nektek elhívásom célját. Elköteleztétek magatokat, hogy nagy tiszteletben részesítetek engem, megtagadhatja hát valaki azt, amiben hisz? Tartsátok ébren szívetekben mindazt, amit kezdetben tanítottam nektek és ne áruljátok el Véremet! Az én békémet adom neked, és újra mondom, ne félj, mert Én Vagyok veled van. Hordozd Nevemet és tisztelj engem. ic

 
1 Milyen ostobák tudunk lenni!
2 nem a világ végét
3 az életemet
4 az Úr ez alatt az Egyházat érti
5 ez nem egy megfelelő szó, az Úr itt a földhözragadt papokra céloz
6 megértettem, hogy a Jóság és Szeretet alatt itt Istent kell érteni. E két szó Isten nevét helyettesíti

http://ichtys.hu/index.php/93-2011-majus-5


Szívem panaszosan sír, mint a fuvola hangja

2011. május 9.

Vassulám, egyesítsd szívedet az enyémmel és figyelj rám: emlékszel, miként vittem véghez csodáimat a múltban? Ne nyugtalankodj hát, most is csodát fogok tenni, mert én vagyok e csodálatos Műnek a Szerzője. Továbbra is add át a lélekben szegényeknek mindazt, amit írásba foglaltam, mégpedig úgy, hogy dicséretüket hallják a mennyben. Ne tétovázz, leányom! Mosolyogj és folytasd, kezed a kezemben . Pihentesd meg fejedet a Szívemen és hallgasd dobogását… Mit hallasz, leányom: panaszkodást?

Igen, panaszkodást, zokogást…

Szívem panaszosan sír, mint a fuvola hangja, szánalmas társadalmatok miatt zokog. Ha nem változnak meg és nem térnek vissza hozzám bűnbánóan, élő fáklyaként fogja nyaldosni őket a tűz. Ó, fejedelemtől koldusig mindnyájukra halál vár, úgy, ahogy a mostani égre és földre is a tűz vár. Még egy ostoba szamár is odafigyelt volna, megértette és gyorsan cselekedett volna, amikor újra és újra megismételtem figyelmeztetésemet, hogy ha ez a nemzedék nem tart bűnbánatot, nem imádkozik szívből, nem fordul vissza hozzám, és nem hozza rendbe életét az én Törvényem, az én szabályaim, az én Parancsolataim és az Egyház tanítása szerint, ha nem egyesül és él a másikkal békében és szeretetben, Atyám meg fogja büntetni. Atyám szétterjedő lángjai egész országokat fognak elpusztítani, teljesen eltűntetve őket a térképről. Mondom neked, az ég felgöngyölődik, szertefoszlik és tűztengerré válik.

Figyelmeztetéseim elutasítása nem segíti elő belső problémáik1 megoldását. Íme, itt vagyok és ellátom ezt a nemzedéket lelki táplálékkal, egész végig a lábuk elé hozom Szavaimat, hogy tanácsot és reményt adjak nekik, de ők mégis közömbösen elfordulnak.

Amikor őseid kihívtak és provokáltak engem, mit tettem?

Egyikük sem jutott el a pihenőhelyére….

Süketségük és engedetlenségük elszakította őket attól, hogy megértsék utaimat és hallgassanak rám. Főpapjuk vagyok és tudniuk kellene, hogy aki engedelmeskedik nekem, az örökké élni fog. Én vagyok a Megváltás Forrása, a Kezdet és a Vég. Sokan lemorzsolódtak ösvényeimről: trónon ülőktől a nyomorultakig és a megfélemlítőkig, a gyolcsruhába öltözöttektől a mezítlábas, rongyokba öltözöttekig. Előttem állnak tetteik. De nem mindenki hűtlen, nem mindenkinek homályosodott el a látása.

Mondd meg nekik: Forduljon mindegyikőtök vissza, hagyjon fel gonosz dolgaival! Szolgálja Istent és ne a Mammont, szolgálja Istent és ne az embert! Akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van (Lk 19: 26). Gondok várnak Egyházamra.2 Szívek fognak összetörni, az emberek összeütközésbe kerülnek egymással és a sátán lába elé vetik magukat. Száműzések lesznek a sötétbe. Ajándékot kínáltam fel nekik, de ők sem szeretetet, sem tiszteletet nem adtak cserébe. Sohasem hallgattak a hangomra. Leányom, sirasd nemzetedet! Figyeld meg, miként hervad el kétségbeesve.

Jöjj, szeretlek.

 


1  a hierarchia

2 ezt részben megtapasztaltuk 2013. márciusban, amikor XVI. Benedek pápa lemondott, miután ellopták az okmányokat.

http://ichtys.hu/index.php/100-2011-majus-9


Felkeltik és kihívják Igazságosságomat

2011. május 16.
Uram, küldd már el Világosságodat és Igazságodat! Muszáj, hogy mindig elnyomjon minket az ellenség?

Gyermekem, hát nem tudom én ezt? Azt hiszed, nincs tudomásom a sok ellenvetésről? Záporozik rám a sok sértés és gyűlölet. Szeretet Parancsomat még saját papjaim sem méltatják figyelemre.

Vassula, ma azt hiszik, győzedelmeskednek, diadalt aratnak. A gonosz az ő oldalukon áll, de végül Szívem fog győzedelmeskedni. Atyám és én arra választottunk ki téged, hogy a Mi áldozatunk légy. Sokak közül kiválasztott áldozat légy, aki szeretettel viseli az elutasításokat.

Jelenlétedben maradtam, jobb kezem a tiédben, hogy leírjam Szavaidat, és hogy vezess engem. De az eszeveszett emberek sértegetik Nevedet, és bár nincsenek megfosztva jeleidtől, mégis égnek a vágytól, hogy véget vessenek üzeneteidnek.

Vassula, semmi, de semmi nem fog véget vetni üzeneteimnek, sem küldetésednek, amivel megbíztalak. Higgy és bízzál bennem! Még ha úgy is érzed olykor, hogy teljesen összezúz a Keresztem, ne légy elcsigázott, mert Én Vagyok melletted van! És meglátod, miként állok majd előttük sokak legnagyobb elképedésére! Örvendezni fog a jó, a rossz pedig azt kapja, amit megérdemel. Semmi sem fog megállítani engem. Tönkreteszik Egyházamat, terveket szőnek, miként árthatnak Egyházamnak. Én helytálló tanokat adok nektek, de ők elvetik tanításaimat. Megmondtam, hogy hat dolgot utálok, héttől pedig irtózom: a dölyfös tekintettől, a hazug nyelvtől, az ártatlan vért kiontó kezektől, a gonosz terveket forraló összeesküvéstől, a gonoszságra ösztönző légkört, a hamis tanút, akinek minden lélegzetvétele hazugság, azt az embert, aki viszályt kelt embertársai között, és még hozzátenném azokat, akik örömüket lelik bűnös tetteik elkövetésében.

Beszédre nyitottam Ajkamat, hogy megszenteljek, megváltsak és megmutassam Irgalmamat, de jóságom viszonzásául kigúnyolnak, kicsúfolnak és megvetnek. Az összes Udvarom összegyűlt a Mennyben, ahonnan a sokaságtól a következő hallatszott egyhangúlag:

„Meddig tűri még a mi Urunk és Mesterünk az istenkáromlást? Az istentelen föld kételkedéseivel és ocsmányságaival kérkedik. Megrészegedett züllöttségétől, mint egy szajha.”

Megérett az idő, az Igazság nem tudja tovább nézni, miként fojtja el Lelkemet és adja el Véremet ez a nemzedék. Felkeltik és kihívják Igazságosságomat. Gyászba öltöztetem a mennyországot és megmutatom magamat, mint Bíró. Ekkor elhallgatnak majd mindazok, akik megsértik Nevemet. Kinyilatkoztatásomat kigúnyolták és sohasem méltányolták. Meg fogom büntetni a világot és bűnös tetteit. Megalázom az öntelteket, és amikor majd Nevemet kiáltják, nem fogom meghallani. Közelebb van az én napom, mint gondoljátok! Ugyanolyan pusztulás éri ezt a földet, mint amilyen pusztává tették Egyházamat!

Úgy kezdtem, mint egy koldus, aki szeretete viszonzásáért koldul, de e helyett kigúnyoltak, elnyomtak és eredménytelenné tettek engem. Kérleltem ezt a nemzedéket, papjaim lába előtt könyörögtem, de ők válaszképpen leköptek és elzavartak. Irgalmas cselekedeteimet kigúnyolták. Azért jöttem hozzájuk, hogy megmentsem őket ellenségem karmaitól. Megmutattam nekik az Arcomat, de ők nem ismertek fel, és a Szentírásban lévő mondásaimból sem tanultak1. Azért jöttem, hogy békét hozzak nehéz korszakaikba, de nem értékelték és nem fogadták el a békémet. Ezért most ítéletet hozok a föld minden teremtménye fölött, hogy megtisztítsam a bűn bűzét.

Gyermekem, én, a te Jegyesed azt mondom: viselj el minden támadást miattam. Kegyelmek folyamai fogják feltölteni mindazt a pusztaságot, ahova küldelek téged. Leányom, öntözd meg gyümölcsöseimet, ékesítsd fel kertemet! Én, Jézus Krisztus, megáldalak most és mindörökre. Én vagyok. ic


1Egyidejűleg a ’követték’ szót is hallottam

http://ichtys.hu/index.php/92-2011-majus-16


Ne káromoljátok Királyotokat! Ne keltsétek fel Igazságosságát

2011. május 18.

 

Vassula, gyermekem, Béke és Szeretet vagyok. Írd:

Nem hallják meg követeim hangját szennyes bűneik miatt. Pásztoraid1 alszanak, néped ugyanúgy. Juhaim szétszéledtek, nem találok vigaszt a szívükben. Holttestek feküsznek szerteszéjjel, ahol csak járok, holttestekbe botlok. Megszámlálhatatlan a számuk. Pásztorként jöttem el közéjük, hogy megmentsem és üdvözítsem azokat, akik hűtlenné váltak Szavamhoz. Néhányan követték irgalmas hívásomat, őket nagy örömmel magam köré gyűjtöttem. Most, amikor nemzeted ennyire siralmas állapotban van és ennyire romlott, amikor a hatalmasok a néped borát isszák, megfosztanak és tehetetlenné tesznek egész családokat, a szegényeket még nagyobb szegénységbe taszítják, fáj a Szívem a szomorúságtól.

Termőföldjükön2 járkáltam egy ideig égve a vágytól, hogy legeltessem őket. De pásztoraim földre lökték Koronámat sértő szavakat kiabálva. Felemelték hangjukat az én ajándékom ellen!  Ó, mert megesküdtek, hogy birokra kelnek velem, bár én étellel és itallal3 tápláltam őket, és kezemben kínáltam fel nekik a Szívemet. De verni fogják a mellüket! Eltökélt szándékom volt, hogy mindnyájukat egybegyűjtsem és Királyságomba vezessem.  Legeltessem a juhaimat, arra tanítsam a bűnösöket, hogy hagyjanak fel bűnös dolgaikkal, a gonoszokat, gonosz gondolataikkal. Kész voltam vállaimon vinni benneteket 4, becsesen bántam veletek, mivel gyermekeim vagytok, és én gazdag vagyok a megbocsátásban. Még akkor sem szűntem meg hívni benneteket, amikor angyalaim figyelmeztettek benneteket önteltségetekre.

 „Vigyázzatok! Ne káromoljátok Királyotokat! Ne keltsétek fel Igazságosságát, mert gyászolni és siránkozni fogtok nyomorúságotokban! Megrendülnek fentről az erők és egyre nagyobbak lesznek gyötrelmeitek…. Ne lobbantsátok lángra Isten haragját! Hagyjátok abba gonosz cselekedeteiteket, tartsatok bűnbánatot és többé ne bántsátok meg Őt!”

Ők azonban nem akartak meghallgatni. Látod, leányom, Én vagyok köztetek van, de ők megvetnek engem. El vagyok felejtve, közömbösen letudtak engem.  Pásztoraim nem válaszoltak nekem, és édességemet sem ízlelték meg, hogy el ne lankadjanak.,. Én vagyok a Szikla, de ők abban lelik örömüket, hogy ködre támaszkodnak és nem rám.

Amikor tagadják, hogy hallasz engem vagy látsz a szívedben, hitetlenségükkel a Szentírást ferdítik el. Én minden emberben benne élek, hogyan tagadhatják hát a Jelenlétemet?

Uram, Te tökéletesebbé tetted lelkem látását, így megengedted nekem, hogy magasztosságodban szemlélődhessek.

Jössz és mész, hol hosszabb időre megmutatkozol, hol hosszabb időre eltűnsz, mégis mindig velem vagy…

Vassula, pásztoraimmal az a baj, hogy intellektualizáltak engem. Egyesek birtokukba vettem engem, de sokan nem. Lelkem rajtad nyugszik, amit sokaknak ki is nyilvánítok. Nagyon is láthatóak a jelek, hogy tőlem származol. Ezért hát örvendezz! Mivel Üdvözítőd, akit már gyermekkorodban is láttál, és aki téged később elhívott, sohasem szűnt meg veled lenni! Nem sértegettek, nem gyaláztak, nem vádoltak téged azzal, hogy csaló vagy és így tovább? Nem üldöztek téged miattam? Ezek azok a jelek, melyek bizonyítják, hogy Lelkem rajtad nyugszik és mindig is rajtad nyugodott.

A prófétálást, mint adományt elutasítják pásztoraid, ez azonban nem jelenti azt, hogy a prófétai Lélek megszűnt volna! A Szentírás sohasem hazudik és neked szilárdan ki kell tartanod mellette.

 

Amikor a földet ellepi a bűn, a hitehagyás szennye, és amikor a földet a Sátán uralja, akkor ne lépnék közbe? Ne küldeném el Szentlelkemet, hogy arra indítsa választottaimat, hogy Nevemben beszéljenek? Végzetes dolog elutasítani a prófétálás adományát. Ezért hát Vassulám, álld a sarat, sohase botladozz, és sohase inogj meg, növekedj kegyelmemben és tanulj tőlem. Gyönyörűségemet lelem benned… jöjj, mi ketten? ic

 


1 országom, Görögország pásztorai

2 jelképesen

3 lelki táplálékkal az üzenetek által

4 Görögországot
Source: http://ichtys.hu/index.php/91-2011-majus-18

http://ichtys.hu/index.php/91-2011-majus-18Én vagyok a Reménység Kapuja

2012. május 22.

 

Az Én Békémet adom neked, gyermekem. Azért hívtalak el, és azért formáltalak, hogy hatalommal hirdesd Szavam és emlékeztesd ezt a nemzedéket, hogy Nélkülem a Sátán céltáblái. Ő köztudottan hiú és megtévesztő, mégis milyen sokan követik őt vakon!

Vassula, Én Szív vagyok teljesen! Add tovább Szavaimat ennek az egész nemzedéknek, és ne szomorkodj, amikor azok, akik hitetlenségükben nem akarnak meghallgatni téged, hátat fordítanak neked… Te légy buzgó, és maradj az Én Békémben.

Szívem gyermeke, leld mindig gyönyörűségedet Jelenlétemben, ezzel megtisztelsz és megdicsőítesz Engem!

„Én vagyok a Reménység Kapuja ott, ahol kétségbeesés van.1 Az Öröm Kapuja ott, ahol szomorúság van. A Vigasztalás Kapuja ott, ahol szenvedés van. Az Élet Kapuja ott, ahol halál van. A szívükhöz szólok és kivezetem őket a pusztaságból, és nagy gyengédséggel fogok gondoskodni bárányaimról. Nem fogok keményen bánni velük és meg fogom hallgatni az alázatosakat, amikor bocsánatomat kérik.

Valójában közületek sokan elfelejtették az Én tanításomat, és elfelejtettek Engem, de Én sohasem felejtelek el Titeket, bár ó, közületek sokan vétkeztek Ellenem… Jöjjetek Hozzám és tudjátok meg, hogy Én vagyok a Jó Pásztor. Én vagyok a ti hatalmas védelmezőtök, a ti erős támaszotok, aki feléleszti lelketeket és megvilágosítja tekinteteteket. Gyógyulást, életet és áldást adok. Én vagyok Minden.

Jöjjetek Hozzám és szóljatok Hozzám a szívetekből, és Én meghallgatlak. Változtassátok életeteket szüntelen imává, és szerezzetek Nekem örömet. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és járjatok egyenes úton. Tisztuljatok meg a bűnbánat által, és ne fecséreljétek napjaitokat többé földi dolgokra, amelyek elmúlnak, inkább fordítsátok tekinteteteket az Én Gazdagságomra, amely életet ad. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy szentül éljetek és békességben legyetek mindenkivel. Legyetek tökéletesek, amint Mennyei Atyátok tökéletes, és bűneitek nem fogják többé uralni az életeteket. A kegyelem által éljétek Igaz Életet Énbennem, a ti Istenetekben és Én enyhíteni fogom szomjúságotokat. Én Jézus Krisztus mindegyikőtöket megáldom. ic”

Őrizz Engem a szívedben, Vassula, és tedd széppé Házamat! Keltsd életre és egyesítsd! Engedd, hogy ezen az úton vezesselek az Én Dicsőségemért. Én Vagyok mindig veled van, leányom. Ic

 


 

1 Üzenet Ciprusnak.

http://ichtys.hu/index.php/86-2012-majus-22

 

EGYHÁZAMAT ÚJ FÉNYESSÉGBE ÖLTÖZTETEM

 

2013. május 15.  

Béke legyen veled, kedvesem; engedd meg, hogy ily módon szóljak hozzád; töltsd be lelkedet az Én Lelkemmel; örvendezz! Mert Én Vagyok van veled; ne feledd, hogyan töltöm el lelkedet Bölcsességgel; csupán szeretetet kérek tőled, állhatatosságot és alázatot, hogy véghez vidd Művemet és a küldetést, amellyel megbíztalak;

 

Új fényességbe öltöztetem Egyházamat, várj és meglátod!

 

Gondoskodom Egyházamról és hatalommal ruházom fel; meggyógyítom; Leányom, ó kedvesem, ha csak tudnád, mily végtelen irántad való szeretetem, és mit érzek amikor belépek szívedbe! énekhez hasonló, amikor érzem Irántam való szeretetedet, állandó dallam; növeli a köztünk lévő barátságot; városom, megvigasztalódom és boldogság tölt el… halljad, sok megpróbáltatáson mentél keresztül, áldozathozatalon és csatán még azokkal szemben is, akiket melléd rendeltem; tanuld meg, hogy az egyetlen segítség Tőlem jön, és ez az égi segítség felemeli lelkedet megpróbáltatásaid idején; vigasztalást nyújt; megújít a te időd tüzes csatái ellen vívott küzdelmeidben és minden hamis váddal kapcsolatban, melyet Üzeneteim ellen felhoznak; azokkal szemben, akik tudásukkal és eszükkel kérkednek;

 

Ó, én Erősségem, jöjj sietve segítségemre, mentsd meg lelkemet és életemet tőlük!

 

Mondom neked, hagyd Rám azokat, akik a világból valók, te pedig élj szentül, békében és utasításaim szerint; emlékezzél: minden egyes napon felkenlek téged – nem olvastad: „Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik Őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik.”

 

Sanyargat az ellenség? hála nekik, Vassula, elnyered a Mennyei Királyságot; örvendezz tehát és légy boldog, mert nagy lesz jutalmad a Mennyben! Járd utadat, melyet kijelöltem számodra: a becsületesség és hűség ösvényét, és ha ellenségeid gonosz tetteikkel fenyegetnek, jöjj Hozzám és élvezd Édességemet, mert úgy ismernek Engem, hogy megvigasztalom a lelket a bajok idején.

 

Itt vagyok, hogy tanácsodat kérjem; tudom, hogy mivel mellettem állsz, nem kell félnem semmitől, és megkapok minden segítséget.

 

Légy az Én követem; mert minden, amit Nevemben teszel, olyan mintha Én kérném rajtad keresztül; és a kérés, melyet Nevemben intézel: a kiengesztelődés Velem, Istenetekkel; ez a te témád, hogy megdicsőíts Engem: Értem, a te Istenedért való munkálkodásod vezet téged megszentelődésedre; maradj Mellettem, dolgozz a szentség szellemében és ezáltal, istenfélelemmel eltelve, szolgálatod gyökeret ereszt Bennem, és embereket nyer meg Számomra, akiknek elméjét a világ istene elvakította;

 

arra figyelj, ami rád lett bízva; ne távolodj el Tőlem; hallgass Rám: a legfontosabb eleme annak, ami megalapozza a kegyelmet, az az isteninek kifejlődése, ami akkor történik, amikor Szentlelkem megérint téged, nemzedék; mondd meg nekik, hogy Szentlelkem elmenekül a hazug nyelvűektől, a kezektől, melyek ártatlan vért ontanak, a szívtől, mely gonosz terveket sző, azoktól, akik arra éreznek késztetést, hogy gonoszat cselekedjenek, a hamis tanúságtevőktől, kik szüntelenül hazudnak; azoktól, akik széthúzást szítanak a testvérek között; és hozzáteszem, azoktól, akiknek örömet okoz, ha rosszat művelnek; valóban, aki igazságtalanul cselekszik, sohasem lesz észrevétlen Előttem; ezért nemzedék, ne jöjj Elém, Teremtőd elé az Ítélet Napján vétkekkel; imádkozz, imádkozz, imádkozz, és szabadulj meg bűneidtől; ne gonosz cselekedetekre pazarold minden erődet; most kész vagyok lemosni bűneidet!

 

Vassula, ne feledd, hogy szavaid anyagias, korrupt világ előtt hangzanak el, és Szavam gyakran el lesz nyomva az érzékiség által, amely a világ szenvedélyeiből ered és valójában sötétség;

 

áldott, aki átölel Engem; átszellemiesül majd és lelke megismeri a boldogságot;

 

figyelmesen járj Velem; a Szeretet szeret téged; ic

http://ichtys.hu/index.php/140-2013-majus-15

 

 

Elfelejtettétek, hogy az irgalom és a harag is az Atyától jön?

2013. május 18.

 

Uram?

Az Én Békémet adom neked, drága leányom. Minden veled kapcsolatos tervem meg fog valósulni.

Napjaitokban súlyos bűnök, gyermekgyilkosságra irányuló kezdeményezések történnek kizárólag a béke és a fejlődés nevében. Gyilkosságok, csalások, korrupció, lázadások és hamis tanúskodások szemléletes képet mutatnak arról, mivé lett ez a nemzedék.

Atyám haragját már nem lehet visszatartani. Fenyegetően közeledik a föld halála. Amit ez a generáció elvetett, azt fogja learatni. Hevesebben fog tombolni a tűz annál, mint amilyet valaha emberi szem látott. A föld elemei meg fognak olvadni és fölemésztik a természetet, az embereket, állatokat, mindent!

Leányom, elkerülhetetlen ez a tűz. Szívem sír a szomorúságtól, de már csak ez lehet az egyetlen jóvátétel! Szüntelenül gyötrődöm és átszúrnak a Testem börtönébe zárt tövisek. Angyalaim arcukat kezükkel eltakarva sírnak, amint látniuk kell, miként fog elpusztulni ez a nemzedék, amikor Atyám felkiált: ’Elég!’ Ne mondjátok, hogy „ó, nagy az Úr könyörülete, meg fog bocsátani nekünk.” Elfelejtettétek, hogy az irgalom és a harag is az Atyától jön? Nekem mindenekelőtt kiengesztelődésre, és az összes egyház őszinte megtérésére van szükségem. Ha nevemben egybegyűltök, az meg fog dicsőíteni engem.

Segítsd, hogy egy legyen a Házam, Vassula! Oldaladon velem, nem kell félned! Ékesítsd fel Házamat, újítsd meg, teremts benne egységet! Kövesd az utat, melyet neked kijelöltem, tarts ki az egység mellett, és folytasd állhatatosan mindazt, amit neked adományoztam.

Mondd meg pásztoraimnak ezekben a gyülekezetekben, hogy Bennem keressék és találják meg örömüket, sehol máshol. Szegezzétek Rám a tekinteteteket! Ne forduljatok se jobbra, se balra! Kövessétek mindig Véráztatta Lábnyomomat, ti, Én pásztoraim és ti, Én munkatársaim e Műben! Haza foglak vinni benneteket kéz a kézben, mint két jó barát. Együtt sétálunk majd zafírokon dicsőségemben, diadalmasan Udvaraimban. Most hozzátok szólok Enyéim, barátaim, ti, akiknek szívét felkavarta a Hangom és Nemes Mondanivalóim, és akik bekapcsolódtatok a Szeretet-himnuszom, az Egység és a Kiengesztelődés művébe. Mondom nektek, Atyám megáldott titeket! Fenségesen és tündöklő ragyogásban fogtok Velem szárnyalni az égbe egészen a Trónomig. Ekkor Királyi Jogarommal lakóhelyetekre vezetlek benneteket Városomban, Királyságomban. Elhívtalak és őriztelek benneteket. Soha, egyetlen pillanatra sem vettem le rólatok a Szememet…

Tanítványom, János ragyogóan világító lámpás volt. Legyetek Jánosaim! Ti is világítsatok és ragyogjatok ebben a sötét világban, és ne várjatok emberi elismerést, ne jelentsen ez számotokra semmit, mint ahogy az én számomra sem jelent semmit. Ne törődjetek ti ezzel drága lelkeim, legyetek egyek és éljetek Egységben, amint megparancsoltam nektek. ic

http://ichtys.hu/index.php/90-2013-majus-18Arra indítottam embereket, akik nem ismertek, hogy megismerjenek, és szeressenek engem
 

2016. május 30. 

Ó Istenem, oly Jóságos és Kedves, szólítottál? 

Vassula, megtartottam, amit ígértem neked. Emlékszel neked tett fogadalmamra? Azt ígéretem, hogy életet adok mindazoknak, akik olvasnak engem. Egykor elhívtalak, szenvedélyesen és gyöngéden bántam veled. Vigaszod voltam, amikor üldöztek, és amikor megpróbáltatások értek. Kedvesem, ne takard el a szemem, hogy így várjak rád, hogy találkozz velem! Szeretetből légy a visszhangom, és én közbe lépek, amikor gyermekeim tanúságtételedet hallgatják nagylelkűségemről, hatalmamról, gyöngédségemről, és mindnyájuk iránti nagy szeretetemről. 

Légy állhatatos az erényekben, és fogd vissza nyelvedet, hogy ne ítélkezzen! Hadd lásson mindenki engem tebenned. Formáltalak, kegyelmemben tanítottalak, hogy növekedj bennem. Soha ne kételkedj jelenlétemben! Vágyakozz utánam, ez mindig megörvendeztet Engem. Vágyódásod elbűvöl Engem. A kezed mindig legyen készenlétben, hogy használhassam Szavaim leírásához. 

Mondd el mindenkinek, hogy nem azért jöttem el királyi hatalommal, hogy bárkit is elítéljek, hanem azért jöttem, hogy ösvényemre vezessem őket, azt kövessék, és megállítsam őket a kanyargós ösvényen, amely a halálba vezet. 

Maradj udvaraimban, és én mindig meg foglak óvni. Emlékezz, hogy a Bölcsesség a te mindenkori tanítód. Mennyei udvaraimból tanít téged az ismeretekre. Vesd hát Rám szemedet, a te Megváltódra, emeld fel tekinteted Rám, akinek lakóhelye a mennyekben van, és maradj hűséges Szavamhoz. Ne engedd meg magadnak, hogy elaludj, míg vissza nem térsz a te otthonodba! Szolgáld házamat saját udvaraimban, és terjeszd üzenetemet! Ne ijedj meg a dühöngő szelektől! Találj menedéket bennem, ha ezek utolérnek! 

Engem úgy ismernek, mint aki megenyhíti szívetek nyomorúságát. Adjátok nekem minden fájdalmatokat, nyomorúságotokat! Én a ti oldalatokon állok. Imádkozzatok a békéért! 

Amit Nevedben ajkam az emberiségtől kér, az nem győzi meg őket teljesen, vannak, akiket igen, de sokan bezárják a fülüket… 

Emlékszel Szavamra, amellyel elköteleztelek téged? És amelyre irántam való reményedet és szeretetedet alapoztad? Vajon nem vígasztalt a neked adott Szavam, és vajon nem vetted észre ígéretemet, hogy újra életre keltelek? Légy hát boldog, és továbbra is tartsd termékenyen szőlőskertemet[1]. Én vagyok a Gazdája, gyakran megszemlélem, és ne feledd, nem te ültetted, hanem én ültettem a saját kezemmel. És miután megízlelték szőlőskertem gyümölcseit, arra indítottam embereket, akik nem ismertek, hogy megismerjenek és szeressenek engem. Így ez részedről nagyon kevés erőkifejtés árán a Világosság hordozóivá alakította őket, mert a szőlőskertemből való gyümölcsök tartalma az irántuk tanúsított kedvességemet bizonyítja. 

Értsd meg, Vassula, nincs olyan termény, amely mindig ugyanolyan tápanyagot tartalmaz, de az én termésem, amely az én Szavam, mindenkit megvéd a haláltól. Emlékezz, hogy ezt a szőlőskertet a ti gonosz időtökre készítettem, és aki belép ebbe, annak megkenem fejét a boldogság olajával, szívembe zárom, és megtanítom őt a Bölcsesség Szavára, miközben fülébe suttogom erényeimet és igazságomat, elmagyarázom neki, hogy miért kövessen engem a teljesség útján, és miként tiszteljen engem. 

Mit szeretne Szíved hallani tőlük, Uram, tőlünk viszonzásul mindazért, amit értünk tettél? És azért a szeretetbe hímzett különös kedvességedért, melyet irántunk tanúsítasz végtelen irgalmasságodban és határtalan jóságodban? 

Mutasd ki háládat azáltal, hogy dicsőítő énekeket énekelsz jóságomról, gyermekem! Atyai könyörületességem indít jóságra. Hallgass meg engem! Légy boldog! Örvendezz! Mondd meg nekem, hallottad-e valaha, hogy vonakodtam attól, hogy tápláljam nyájamat? Ma úgy küldöm Szentlelkemet rátok, teremtés, mint még soha eddig a történelem folyamán, hogy megszólítsa szíveteket, vigasztaljon, és megmentsen benneteket. 

Megjelenésem e szőlőskertben vissza fogja hozni hozzám népemet. Aki belép ebbe a szőlőskertbe, áldott ivadékommá lesz. Megváltó tervem részesévé válnak, az én részemmé válnak. Ebben a szőlőskertben együtt fognak fáradozni veled, de nem hiába. Sok országban fogják hirdetni csodáimat és dicsőségemet, akiket szőlőm kertjeibe fognak vonzani, és akik így majd megtisztulnak és megszentelődnek. 

Ó Vassula! Ha tudnád…. Ha tudnád, miként retteg a vadállat ettől a tervemtől, és amit értetek és másokért is teszek. Sok milliárd démonnal együtt elhagyta lakhelyét, a vermet, hogy háborút indítson teremtésem ellen, kiterjessze uralmát hegyek és völgyek fölött, hogy véghez vigye pusztító tervét, és kiírtsa az emberiséget. Tervem meg fogja rengetni e Föld alapjait. Menj hát, és mondd meg ennek a nemzedéknek, hogy „Isten itt van, velünk van, most! Ne nézzetek se hátra, se jobbra, se balra, nézzetek előre, és lássátok ki áll előttetek!” 

Imádkozz békéért, imádkozz házam újjáépítéséért, imádkozz, hogy térjen vissza hozzám e nemzedék! Beszélj nekik szőlőskertemről, mely az Élet Forrásától kapja a vízét, és melynek örökké tartó termése van, melyet megáldok, gondozok és amelyért fáradozom. 

Jöjj, pihenj meg bennem! Nem lesz hiábavaló a munkád. Sok szájat fogok elhallgattatni, akik megesküdtek, hogy elhallgattatnak téged. Légy áldott! IC 

 [1] Az Igaz Élet Istenben üzenetek
Source: http://ichtys.hu/index.php/110-2016-majus-30

http://ichtys.hu/index.php/110-2016-majus-30Mindig közeledben vagyok a missziós útjaidon

2017. május 9.

Olaszországi tanúságtétele során Vassula az alábbi üzenetet kapta tegnap:

Én vagyok. Bizony mondom neked, hogy a Szűzanyával együtt veled vagyok, és azokkal, akiket melléd rendeltem. Leányom, értsd meg, hogy fontos az ima, és amikor nevemben azokról a szavakról beszélsz, melyeket én magam adtam neked, azok a szavak a Bölcsesség Szavai. Amikor szívetek lángra lobban, miközben a Bölcsesség Szavait hallgatjátok, számomra a ti lángolásotok is ima! Én, Jézus mindnyájatokat szeretlek. Én, Jézus mindig közeledben vagyok a misszós útjaidon bárhová mész. Megáldom mindazokat, akik körülötted egybegyűlnek. A Szeretet mindnyájatokat szeret! IC

Source: http://ichtys.hu/index.php/123-2017-majus-9

http://ichtys.hu/index.php/123-2017-majus-9  


 

Megmondtam, hogy vezetőd és tanácsadód leszek 

2017. május 30.

Én Vagyok. Én, Jézus, megáldalak fáradhatatlan erőfeszítéseidért! Légy mindig vidám, és állj  készen arra, hogy megoszd mindazt, amit neked adtam. Használj fel mindent, amit arra adtam neked, hogy megtanítsd népemet Atyám akaratának felismerésére. Soha ne legyél megelégedett magaddal. Tegyél meg mindent azért, hogy békességben élj. 

 

Egy dolgot kérek tőled, csak egy az óhajom, hogy szent Arcodat kereshessem, és szemlélhesssem! Veled akarok élni, és mindig a szívemben akarlak hordozni, hogy éjjel-nappal élvezhessem édességedet! Ne rejtőzz el hát előlem!

 

Aztán itt vannak azok, akik vakok a műveiddel, üzeneteddel és édességeddel szemben. Régen a hajdani próféták, akik megízlelték az üldöztetést, arra kértek téged, hogy fizess meg az  üldözőiknek a gonosz tetteikért, és ne légy süket könyörgésükre!

 

Szüntelenül hamis próféták támadnak ellenem és műved ellen. Sőt, néhányan, akik látszólag  követik Üzeneteidet, kifogásolnak néhány dologot, amiket mondok, és szembehelyezkednek velem, mit tegyek hát? 

 

Mondd meg nekik, hogy én, Jézus, én terveztem meg ezt a művet, én építettem fel, de mindenek előtt én fektettem le az alapjait. Azután én hívtalak el, hogy légy a hírnököm, téged bíztalak meg a művemmel, és nem őket. A hús és vér evilágból való, és korlátot jelentenek. Az ilyen korlátok soha nem engedik, hogy Isten törvényét elfogadják.[1] 

 

Vassula, az igazat megvallva, érezted-e valaha az ellenségeid fullánkját? Nem adtam neked szabad teret, és nélkülöztél valamiben? Ki virágoztatott fel téged ismételten az ellenségeid előtt? Az én ösvényeim a szeretet és az igazság, és emlékezz arra, miként ígértem meg neked, hogy őrködni fogok a lelked felett, hogy megóvlak és megmentelek. Oltalmam tisztalelkűséged és feddhetetlenséged miatt illet meg téged. 

 

Egy Angyalt állítottam melléd, hogy őrizzen téged, és eltöltsön boldogsággal és nevetéssel, hogy mindig vidám légy, így énekeld szeretet-himnuszomat az érdemtelen népnek[2], és hogy szívedet betöltse a mámor érzete, mint a bor, hogy fülbemászóan tudj beszélni hozzájuk. Megmondtam, hogy vezetőd és tanácsadód leszek, és mindig őrködni fogok feletted, ne félj hát! 

 

Amikor helyreigazítod az embereket, habár kerülöd a nevem használatát, Lelkem, aki lakást vett benned, megengedi magának, hogy felfedje benned mi a jó, és mi a rossz, és ezáltal leszel a tanú. Lelkem a lelkeddel így egybefonódva a tanú. Légy türelmes azokkal szemben, akik szembehelyezkednek veled, viseld el őket, amint én is elviselem azokat, akik haragra gerjesztenek. Ó, igen, elviselem őket azok miatt, akiknek meg akarom mutatni irgalmamat. Ez nem könnyű, gyermekem, de merits erőt belőlem, és arra is emlékezz, hogy elég neked az én kegyelmem. 

 

Hallotam, amint azt mondtad: “hiányzik a szeretet”. Ez valóban a legnagyobb keserűség, amit Egyházamtól kapok! Amikor egyeseket vétkeznek, és bűnük miatt eléd hozom, hogy megfedd őket, akkor emlékeztesd őket, hogy művem teljes egészében lelki és nemes, független mindennemű adminisztrációs munkától. Iszonyattal tölt el, és bántja Lelkemet, amikor indulatosan hangot adnak véleménykülönbségüknek, így letérnek a béke és a harmónia egyenes útjáról. Kárt okoznak lelküknek és a hitük is alábbhagy. 

 

Jöjj! Vassulám, a buzgóságod néha ösztönzi azokat is, akik még nem állnak készen arra, hogy megértsék, téged küldtelek nekik ajándékul. Sok olyat is ösztönöz, akik már rám találtak, de még világi törekvéseik vannak. Nekik ezt mondom: tisztuljatok meg, és engedjétek, hogy Szentlelkem mindig újra megújítson benneteket. Nagyon várjátok az örök élet örökségét! Fejezzétek be a vitát és a sok szócséplést a művemről! Kövessétek hívásomat békével és feddhetetlenül, örömmel és mindenek előtt szeretettel. 

 

Jöjj, leányom, versenyfutásodnak még nincs vége. Tartsd kezedet az én kezemben. Én, aki a végidők apostoltolává tettelek, oda foglak rendelni, ahová akarlak, közben elárasztalak illatommal, ami majd megvigasztal téged, míg együtt haladunk és lépkedünk, ugyanazokat a szenvedéseket fogod elviselni, melyeket nekem kellett. A Szeretet a te oldaladon áll. Szeress engem, és emlékezz: az Eklézsia új életre kel majd! IC[1] Egyidejüleg az “útjait” szót is hallottam

[2] Az Úr hangja hirtelen szomorú lett, amikor az “érdemtelen” szót kiejtette
Source: http://ichtys.hu/index.php/111-2017-majus-30


http://ichtys.hu/index.php/111-2017-majus-30Leszállok a ti időtökben, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket

2018. május 31.

Béke legyen veled, tanítványom! Az Én békémet adom neked. Tudod mit adtam neked? Tüzet adtam a kezedbe. Az Én tüzemet. Ez a tűz minden értelmet meghaladva beborítja azt, aki befogadja: lángra lobbantja, és felkelti benne a megtérés vágyát. Ó, igen. Egykor tüzet hoztam a földre, de most, a ti időtökben azért szállok le, hogy lángra lobbantsam ezt a nemzedéket, hogy megtérjen. Ó, mily áttetszővé válnak azok, akiket megérint és beborít ez a tűz!

Mindazok, akik elutasítanak téged, a félelem miatt teszik. Azt sem értik, miért utasítanak el téged, de a lelkük megérzi, hogy amit a kezedben hordozol, az valami más, az valami felfoghatatlan, képtelenek beazonosítani azt. De miért vakok ők? Azért, mert sohasem ismerték fel azoknak az illatát, akiket már megtisztított ez a tűz.

Tüzem[1], amelyet rád bíztam, hogy méltatlanságod ellenére a kezedben hordozd, mindenkinek fel fogja tárni a lelkét, és meg fogja mutatni a bűnbánat útját. Külön fogja választani azokat, akiket az Országomba meghívok azoktól, akik kívül maradnak.

Ez a tűz, mely némelyeteket megalázkodásra késztet, a Szentlélek közeledésével érkezik, és a nektek adott Szavam által jön közétek. Nem csoda tehát, hogy akik elutasítanak, azok félnek tőled. Próbáld megérteni ezt! Tüzem a nektek adott Szavamon keresztül nyilvánul meg, de ez a nemzedék, mondhatnám e nemzedék többsége képtelen felismerni sötétségében, hogy mit hordozol, hogy mivel bíztalak meg, és hogy mit jelent.

Képtelenek olvasni az idők jeleit. Elmulasztják megragadni ezt a lehetőséget, melyet felkínálok nekik a bűnbánatra. Ezért csak az alázatosak javát fogja szolgálni, akik megengedik, hogy ez a heves, anyagtalan tűz beborítsa őket. Azokat hívom, akik felismerik, hogy sebezhetők, és hogy szükségük van a megváltásra ahhoz, hogy előrelépjenek. Akik viszont a hívásommal szemben közömbösek maradnak, azok nem fognak egy asztalnál ülni velem. Az ő elméjük behódol korlátolt ismereteinek, így ők hasztalanul kívül rekednek. Sokan túl későn fogják keresni Országomat.

Tudd hát, Vassula, hogy nem hiába fáradozol, sokakat megnyertem már, akik a halál kapujában álltak. http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif Megáldalak, hogy újra csillogjon a szemed. IC[1] Az Igaz Élet Istenben Üzenetek, melyek bűnbánatra vezetik az embereket, és visszavezetik őket Istenhez


http://ichtys.hu/index.php/147-2018-majus-31

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 189
Heti: 694
Havi: 5 409
Össz.: 297 986

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Május
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »