Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 

(San Martino 92.12.25)
Dicsőség Istennek és béke mindeteknek!
Gyermekeim, íme itt van Jézus,
Fény, amely sosem alszik ki,
egyetlen Út, végső Út, hogy az Atya keblére jussatok.
Fogadjátok be az Ő szeretetének mértékét,
amely mérték nélküli szeretet!
A mennyek országa most már a tiétek, ami Isten
irántatok való jóindulatának és gyengédségének a titka.
Bár ámulattal töltené el a szíveket ez az esemény,
és magával sodorná ennek az eseménynek a bejelentése
a szíveket, akiket a gyűlölet összezavar.
Az egész világ ismerje el Jézust, Isten Fiát,
a világ Üdvözítőjét, és ezen a Szent napon
fogadja be az igazi békét!
Áldásom adom rátok. Jézus megáld benneteket!


(San Martino 93.3.25)
Dicsőség legyen mindörökké az Atyának!
Gyermekeim, mindazoktól, akik hallgatnak engem,
segítséget kérek, hogy Isten terve,
melyet az irgalom gondolt el, ne hiúsuljon meg.
Az idő, amely a közömbösekre várakozott,
befejezéséhez közeledik. Majd az igazságosság
térhódítása következik, amely azon lesz, hogy az
örök üdvösségre vezesse az embereket
a nagy tisztogatás által.
Még kérem tőletek a szívek megtérését,
és hogy minden gyermekem szentelje magát
Szeplőtelen Szívemnek!
Hallgassatok rám! Megáldalak titeket,
és magamhoz ölellek mindnyájatokat.

 

(San Martino 93.12.8)
Dicsőítessék az Úristen!
Gyermekeim, köszönet nektek és az egész Egyháznak
a mai napot eltöltő ujjongó örömért!
Folytassátok Szeplőtelen Szívem tiszteletének terjesztését
Isten népe között,
és a kegyelem által én megismertetem veletek
Isten irgalmasságának a nagyságát.
Drága gyermekeim, a szeretet ereje az,
ami megérteti veletek anyai szívem minden óhaját.
Bőséges áldás és kegyelem hull minden művetekre,
melyet szeretet és jótékony segítés diktál.
Senkinek sem fogom megengedni,
hogy megállítson utatokon, melyet velem kezdtetek el
azoknak a lelkeknek a megnyerése érdekében,
akik majd utatokon követni fognak.
Ajándékozzátok nekem szíveteket
mindazzal a szeretettel, amit magukba foglalnak,
és része lesztek az új világnak,
amely általam van eljövendőben.
Mindnyájatokat megáldalak!
Megáldom szeretteiteket,
és mindnyájatokat magamhoz szorítalak! (San Martino 93.12.25)
Magasztaljátok velem az Urat!
Gyermekeim, azért jövök, hogy felrázzam
ezt a sötétségbe merült világot, és hogy újra
Isten szeretetének Fényébe öltöztessem.
Íme itt van Jézus, a megtestesült Ige,
Aki azért jön, hogy felkínálja nektek (a kegyelmet),
hogy abban éljetek, ami örökkévaló.
Az Ő szeretete a megoldás minden nehézségre.
Gyermekeim, ti Isten dicsőségét képezitek!
Az isteni szeretetben és a szeretet által
ti közreműködtök az isteni Gondviselés
minden csodálatos művében.
Csak akkor jön el a nagy béke a világba,
ha az emberek elfogadják Jézus felhívását.
Köszönet az örömért, amelyet nekem
okoztok ezen a Szent Karácsonyon!
Jézus megáld titeket, én pedig magamhoz
ölelve áldalak meg benneteket!

 

(San Martino 96.12.8)
Dicsőség az Atyának!
Gyermekeim, imádságban összegyűlve
ebben a lelket felüdítő szünetben,
az az óhajom, hogy evangéliumi szellemet
ajándékozzak nektek, amely szeretettől ég,
hogy az a mód, amellyel kifejezitek magatokat,
gyengéd legyen, és csendes mosoly ragyogja be,
és elnéző megértés kísérje.
Miután az önszeretet gyakran piszkál benneteket,
tudjátok becsukni a szemeteket és fületeket,
mielőtt indulattal kirobbannátok, és halált okoznátok…
Gyermekeim, egy új életet szeretnék általatok
megvalósítani, de hogyan születhetne meg,
ha ti nem az életet ajándékozzátok?
Ismételten kérlek titeket: ne hagyjatok magamra
ebben a sejtelmekkel teli időszakban!
Mindnyájatokra szükségem van!
Jézusnak minden szívbe be kell térnie,
mielőtt ezek a szívek megismernék a romlást!
Gyermekeim, szeretlek titeket és megáldva
magamhoz szorítlak mindnyájatokat.

(San Martino 96.12.8)
Énekeljünk dicsőséget és áldjuk az Atyát!
Gyermekeim, éljetek kegyelmi életet,
a bűnt életszentséggel győzzétek le,
és nézzetek Szeplőtelenségemre!
Tudjátok elolvasni a legszebb történetet,
amelyet Isten rajtam mutat meg mindeteknek,
a ti üdvösségetekre.
Kövessétek példámat, és én kegyelemet ajándékozok
nektek: nektek ajándékozom az Atya szeretetét.
Velem biztonságban lesz a hitetek, velem tiétek lesz a
legszentebb igazság, a kitartás, az életszentség, és a
dicsőség. Szeretlek benneteket, gyermekeim!
Megáldalak és magamhoz szorítalak titeket!

(San Martino 96.12.25)
Zengjünk dicsőséget az Atyának!
Gyermekeim, lássátok, Isten most leszületik közétek,
fogadjátok Őt be magatokhoz!
Azért jön, hogy az emberek magányát
megszüntesse isteni szeretetével.
Jézus nektek, értetek adatik.
Én vagyok az, aki előkészít titeket arra,
hogy a Szentlélek és a Mindenható ereje
világra hozza Őt bennetek a kegyelem által,
a Jézust bennetek megteremtő kegyelem által.
Drága gyermekeim,
ne változtassatok semmit ezen az eseményen,
hanem próbáljátok meg saját magatokat,
saját életeteket megváltoztatni!
Ne esküdjenek többet össze ellene,
hanem alázatosan hajoljon meg minden térd,
mert Ő a dicsőség királya.
Jézus legyen a tiétek, ti pedig az övé,
és akkor örök boldogságban lesz részetek.
Megáldalak titeket,
és mindannyiótokat magamhoz ölellek.!


(San Martino 97.2.2)
Énekeljünk dicséretet az Úrnak! Gyermekeim,
ebben áll az öröm forrása: ha szeretjük Istent,
és Neki ajándékoztuk magunkat.
Szeressetek bele a (szív) tisztaságába, mindabba,
ami tiszta, és birtokolni fogjátok a világot,
és azzal az erővel, ami bennetek van, megtérítitek.
Szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek,
és Fény lesztek a világ számára.
Újítsátok meg ezen a napon felajánlásotokat!
Drága gyermekeim, fogadjátok el Isten tervét,
amely révén életszentségetek az Ő dicsőségét szolgálja.
Örvendjetek az üdvösség eme ajánlatának,
és fogadjátok el!
Megáldalak mindnyájatokat és szeretteiteket
veletek együtt! Magamhoz ölellek titeket!
(San Martino 97.5.4)

Dicsőítsük együtt az Atyát!
Gyermekeim, fogadjátok örömmel az Atya akaratát!
Tudom, nehezetekre esik az Ő tanúinak lenni a világban.
De emlékezzetek rá, hogy a Kereszt irgalmat is jelent,
továbbá megbocsátást és ígéretet.
A Kereszt, mint a Kegyelem folyója,
megmosta a világot.
Én arra hívtalak benneteket,
hogy a Kereszt alatt velem együtt tanúságot tegyetek,
és így segítsetek nekem reményt és szeretetet vinni a
világnak, amely veszni indult.
Úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok,
útban az életszentség felé.
Mindent köszönök, megáldalak titeket, és magamhoz
ölellek!

 

(San Martino 97.12.8)
Velem együtt dicsőítsétek az Atyát!
Gyermekeim, Isten vissza akarja állítani a világban
a kegyelem teljességét az én szeplőtelenségem által,
és én tevékenykedem gyermeki szívetekben,
hogy Őhozzá visszavigyelek benneteket,
létrehozva a lelkekben Isten szeplőtelenségét.
A ti tiszteletetek Szeplőtelen Szívem iránt
rendkívüli szeretetet fakaszt az Egyházban Isten iránt,
és valami tisztaságos szeretetet az embertestvérek irányában.
Gyermekeim, bízzátok rám magatokat!
Az én szívem által bízzátok rá Istenre
minden ember földi és örök sorsát.
Köszönetet mondok a nekem adott szeretetért!
Magamhoz ölellek benneteket és megáldalak!
Mindig veletek maradok!

 

(San Martino 98.11.1)
Együtt áldjuk az Atyát!
Gyermekeim, erre az órára és
erre a napra szólnak mostani szavaim:
azok számára, akiknek szándékában áll,
hogy Művemet szolgálják;
arra szolgálnak, hogy megszentelődjetek;
az egyszerű lelkek számára,
akik nyitottak a Szeretet óhajaira;
a lélekben szegények számára,
akik úgy érzik, minden kegyelemre
szükségük van;
alázatos lelkek számára, akik mindig készek
arra, hogy leszálljanak a saját és mások
lelkének mélységeibe;
a bensőséges lelkek számára, akik
minden felületességet elutasítanak, minden
engedékenységet önmagukkal és a világgal;
azon lelkek számára, akik elkötelezték magukat
a hit és az életszentség útján, hogy a legnagyobb
dicsőséget adják meg Istennek,
és a legvalódibb segítséget a felebarátnak;
azok számára, akik családként élik meg
Művemhez tartozásukat:
ezek számára szólnak szavaim a dicsőségnek e napján.
Én bátorítalak titeket, drága gyermekeim,
hogy a nehézségek közepette is folytassátok,
hogy az én Művem kiemelkedjék és
a figyelem középpontjába kerüljön ebben a
gonoszság mocsarává vált világban.
Mindazok, akik hallgatnak rám,
eljutnak az életszentségre. Megáldalak titeket!


(San Martino 98.12.8)
Áldjuk az Atyát!
Gyermekeim, az igazság ideje, Isten ideje
elközelgőben van.
Szeplőtelen Szívemen áthaladva, a Szentlélek a Szeretet
Új Pünkösdjeként fog kiáradni az emberiségre.
Erre a nagy áthaladásra minden ember,
megbánva minden bűnét, őrködve készüljön fel.
Drága gyermekeim, ti bizalommal fogadtatok,
nem tettétek gúny tárgyává meghívásomat,
hanem kicsivé, alázatossá váltatok.

(San Martino 2000.8.6)
Dicsőítsétek velem az Atyát!
Gyermekeim, az üdvösség-terv,
melyet Isten mindegyiktekről elgondolt,
rajtam keresztül megy végbe.
Különleges gondot viselek rátok
és irányítalak benneteket,
Isten akaratának útjaira vezetetem lépteiteket.
Azt kérem tőletek,
hogy kössetek velem szeretet-szövetséget,
teljes öntudattal és szabadsággal,
amelyben szeretettel rám hagyatkoztok,
és engeditek, hogy az életszentség útján
vezesselek benneteket.
Megvigasztaltok és megtiszteltek
hitetek ujjongó kifejezésével.
Az egész Mennyország örvendezik és
velem együtt megáld titeket.

 

(San Martino 2000.12.8)
Énekeljétek velem az öröm énekét!
Gyermekeim, az Atya végtelen szeretete folytán
én folytatom az Egyházban és az Egyház javára
azt az anyai munkakört, amelyet Jézussal,
a megtestesült Igével gyakoroltam.
Én foganlak meg benneteket, a Kegyelem
Isteni életet adva mindnyájatoknak, akik hozzám
tartoztok, közbenjáró működésemmel
táplállak benneteket, elnyerve számotokra
mindazokat a kegyelmeket, amelyekre
lelki haladástokhoz szükségetek van.
Életetekben váljék valóra tanításom,
és akkor Isten dicsérőéneke lesztek.
Életetek fényként világítson az emberek előtt,
hogy lássanak! A világ térdre fog hullani, ha ti,
cselekedeteitekkel bizonyságot tesztek róla,
hogy Istenhez tartoztok.
Gyermekeim, ti az üdvösségben reménykedtek,
és én mondom nektek: az örökkévalóság vár rátok!
Ma vigaszt és örömet nyújtotok nekem;
ismét sokan kaptak helyet anya szívemben.
Fogadjátok köszönetemet áldásommal együtt,
ami nektek és szeretteiteknek szól.
(San Martino 2001.12.25)

Énekeljetek velem glóriát a Magasságbelinek!
Gyermekeim, ismét egy új napvirradt ránk:
a szeretet napja a fájdalomban,
egy ünnepnap a szenvedésben.
Drága gyermekeim, igyekezzetek,
hogy a csend körül öleljen benneteket,
tépjétek ki szívetekből a saját éneteket,
hogy helyet készítsetek Jézusnak:
az Ő békéje burkolja be az egész világot!
Engedjétek magatokat elvezetni általam
az Öröm Forrásához! Így a béke utáni
minden szomjatok csillapítva lesz.
Annyira szükséges, hogy az egész világ
elinduljon e Forrás felé, aki Jézus!
Szentül éljétek át ezt a Szent Karácsonyt!
Jézussal áldalak meg mindnyájatokat!

 

(San Martino 2002.12.25)
Örökké áldjuk az Atyát!
Gyermekeim,
évszázadok óta köztetek van valaki a világban,
Valaki, akit még nem mindenki ismer,
és ez a Valaki, Jézus, akit én hoztam el nektek.
Jézus az a gazdagság,
aki minden jóakaratú embert megközelített,
hogy a föld ne legyen többé olyan sivár,
hanem a Kegyelem teljessége lakjon rajta.
Én továbbra is eljövök közétek,
hogy segítsek nektek felismerni Őt,
hogy felnyissam szemeteket,
hogy megláthassátok Őt,
és így teljes legyen tanúságtételetek.
Gyermekeim, a világnak meg kell tudnia,
hogy ez a Gyermek Jézus az egyedül igaz Isten,
Ő az élet Istene,
aki békét és igazságosságot kínál fel nektek.
Egyesüljetek ma az Ég összes Szentjeivel,
és énekeljetek Istennek dicsőséget szünet nélkül!
Legyen szent ez a Karácsony!
Jézussal együtt megáldalak benneteket,
megáldom ezt a betlehemet,
és mindazokat, akik létrehozták,
és így áldom meg
az összes kis betlehemet szerte a világban.


(San Martino 2003.6.8)
Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket!
Érezzétek át ezen a napon, hogy Jézussal vagytok,
élő cselekvésben és boldogságban,
Jézussal, aki ma is szétküld benneteket a világba:
cselekvéseteket az Ő cselekvésével óhajtja egyesíteni,
és ugyanígy életeteket az Ő életével óhajtja egyesíteni.
Az az új hatóerő, melyet Jézus ma rátok kiáraszt,
eltávolít tőletek minden félelmet,
hogy az Anyával együtt
összegyűjthessétek az Ő Egyházát,
és kölcsönösen így köszönthessétek egymást:
«Béke veletek!» «Béke mindnyájatokkal!»
És ez az Ő békéje lesz bocsánatával együtt!
Drága gyermekeim, köszönetet mondok nektek, hogy
Szeplőtelen Szívemnek szenteltétek magatokat,
amit áhítattal a szívembe fogadok.
Megáldalak és magamhoz szorítalak benneteket!

(San Martino 2004.5.30)
Nagyon drága gyermekeim,
a Szentlélek áldása legyen rajtatok!
Jézus meghívott benneteket
és a Szentlélek áradjon ki rátok!
Jézus azt akarja, hogy az evangéliummal hithirdetők
legyetek a világ számára, és én segítek nektek,
hogy azzá legyetek.
Ma az Egek is tele vannak örömmel,
és az én Szívem túlárad irántatok a szeretettől.
Köszönöm, hogy annyi örömet szereztek nekem!
Ti tudjátok, hogy meg kell változtatnunk a világot,
megújítva azt,
hogy minden ember szentté legyen.
Megáldalak benneteket és megígérem nektek,
hogy mellettetek leszek;
megáldom szeretteiteket
és az összes jelenlevő gyermeket!
Maradjon veletek a Lélek egész életetek folyamán!

 

Előzmények: http://andre.ingyenblog.hu/category/san-martino

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 373
Tegnapi: 420
Heti: 1 026
Havi: 1 026
Össz.: 321 859

Látogatottság növelés
Oldal: San Martino
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »