Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Én vagyok az élők és holtak bírája

  

2020. 03. 09, Hétfő

Jézus: „Gyermekeim, amikor kézbe áldoztok, akkor ne tekintsétek bűnnek ezt a cselekedetet. A II. Vatikáni zsinat számtalan változást jelentett Egyházam számára, pl. a térdeplőket elvették. Ennek ellenére Én, a ti Uratok még mindig köztetek maradtam, mert az üdvösségeteket akarom. Sokan vádoljátok felszentelt fiaimat hitetlenségükért, mégis nincs jogotok fölöttük ítélkezni. Én vagyok az élők és a holtak bírája, ezért az ítélet joga is egyedül Engem illet.

Gyermekeim, legyetek óvatosak, mert Barabás lelkülete még mindig jelen a világban! Ő a békét lázadás és harc útján akarta elérni. Örüljetek, hogy még templomaitok nyitva vannak és egyáltalán magatokhoz vehettek Engem. Adjatok hálát azokért a papokért, akik továbbra is áldoztatnak nyelvre! A rossz sokasága között lássátok meg a jót is, ami az Én gondviselésem jele. Én alázattal elviselem Egyházam rendelkezéseit, kivétel a bűnt. A felelősség súlya nem a ti vállatokra nehezedik, hanem azokéra, akik megírták a rendelkezést. Imádkozzatok, hogy az Eucharisztia iránti tisztelet növekedjen! Imádkozzatok azokért, akik Szent Testemet nem különböztetik meg a kenyértől! Az ő lelkük nagyobb veszélyben van, mint azoknak, akik tiszta hittel és lélekkel fogadnak Engem a szívükbe.”


Mária Magdolna


Az Antikrisztus hatalom iránti vágya csillapíthatatlan

 

2020. 03. 16, Hétfő

 

Jézus:

 

„Gyermekeim, eljön az idő, amikor korlátozott módon fogtok tudni élelemhez jutni, vagy csak szigorú feltételek mellett. A világot előkészítik a fenevad bélyegére, mert az Antikrisztus úgy léphet színre, ha az emberiség az ő bélyegét viseli (homlokukban vagy jobb kezükben). Ő csak úgy kezdheti el az uralkodását, ha a népét már időben térdre kényszerítette. Senkivel sem fognak kivételezni, mert írva van:

 

Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat (Jel 13, 16-18).”

 

A mostani állapot fokozatosan fog kiszélesedni. Az Antikrisztus fogát csikorgatva akar színre lépni, mert a hatalom iránti vágya csillapíthatatlan. Az emberiség lassan készen áll az ő személyének befogadására. Az emberek a biztonságuk érdekében önként meg fognak hajolni az új rendszer, azúj világvallás előtt, hogy általa életüket megmentsék. Mielőtt ő megmutatkozik nyilvánosan, Én közbe fogok lépni a Nagy Figyelmeztetés által, amely a zűrzavar csúcspontján következik be. Közeledtek ehhez a világeseményhez, amely rövid időre feltartóztatja az Antikrisztust. A Nagy Figyelmeztetés célja az emberiség megtérése és a Sátán uralmának lerövidítése. Imádkozzatok és figyeljétek a jeleket! A próféciák a szemetek láttára teljesednek be.”

 

Mária Magdolna

A templomok bezárása

2020. 03. 17, Kedd

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb rendelkezéseket hozott, melyből az egyik fontos mondatot szeretném kiemelni:

„A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

Jézus válasza:

„Gyermekeim, templomaitokat bezárják mindenhol, és így nem fogtok tudni szentségekhez járulni úgy, mint eddig. Az egész Mennyország sír, mert Én el leszek zárva tőletek. Akármennyire fáj a szívetek, ne ítéljétek el papjaitokat és püspökeiteket! Ne csodálkozzatok, hogy ezek megtörténnek, hiszen Róma elvesztette hitét! Róma állapota kihat az egész Egyházra, ami elkerülhetetlen számotokra is.

Gyermekeim, nem tehettek mást, minthogy otthon imádkoztok, követitek a Szentmiséket élő adásban, rádióban és mély bűnbánatot gyakoroltok. Most kell igazán lelketek tisztaságára vigyáznotok. Végezzetek lelki áldozást otthonaitokban oly méltóképpen, mintha Szentmisén vennétek részt. Határozatlan ideig fog tartani ez az állapot, de ti legyetek türelmesek és kitartóak! Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy Én nem vagyok veletek, sőt most még közelebb leszek Hozzátok, mert vágyaitokat fokozni fogom az Irántam való szeretetre. Ezt az időt tekintsétek kegyelemnek is, mert most fogjátok igazán átérezni, hogy milyen nagy ajándék a Szentgyónás és Szentáldozás szentsége. A lélek él, és vágya nem szűnik meg az üdvösség tápláléka iránt. Ezt a kegyelmet azok kapják meg, akik napi rendszerességgel áldoztak. Imádkozzatok a hit és remény ajándékáért, mert a Sátán ezt fogja igazán támadni bennetek! El akarja hitetni majd veletek, hogy Én magatokra hagytalak titeket! El akarja venni minden reményeteket, hogy kétségbeessetek! A Sátánt dühíti, amikor az Eucharisztia kerül a középpontba. Minden terve ellenére tudja, hogy Én sok lelket Magamhoz vonzhatok.

Gyermekeim, semmiképpen se vádoljátok Egyházamat, mert nem látjátok, hogy milyen szellemi harc zajlik körülötte. Minden évszázadban voltak világjárványok, és a Sátán mégsem tudta teljesen megakadályozni, hogy Én köztetek legyek. Bízzatok az Én mindenhatóságomban, gondviselésemben és szeretetemben! A legrosszabb helyzetből a legnagyobb jó is keletkezhet. Ne féljetek, csak higgyetek!”

Mária Magdolna


Egyházam fennáll a világjárvány ellenére is

  

2020. 03. 19, Csütörtök

Jézus:

„Drága gyermekeim, most ebben a fájdalmas időszakban gondoljatok arra, hogy ez kegyelmi időt is jelent számotokra. Lehetőséget kaptok arra, hogy elcsendesedjetek és átgondoljátok az életeteket. Tartsatok mély bűnbánatot, és elmélkedjetek mulasztásaitokon! A Nagy Figyelmeztetés napja egyre közeledik, és a legnagyobb szívfájdalmatokat a mulasztások fogják okozni. Egyházam a rendelkezéseket egyetemessé tette határozatlan időre. A járványt csak hittel, imával és böjttel lehet megállítani.

Gyermekeim, a Sátán angyalaival együtt vígan örvendezik, mert gonosz terveik hamarabb megvalósultak, mint gondolták volna. Ám nem tudják, hogy Én bölcsességemben még ebből a helyzetből is a legnagyobb jót hozom ki. Adjatok hálát, mert most a családok jobban össze fognak kovácsolódni a járvány miatt! Adjatok hálát, mert több időtök lesz megállni és eltöprengeni önmagatokon! Imádkozzatok a bűnösökért, hogy megtérjenek! Akik nem hittek a próféciákban, most lehetséges, hogy hinni fognak. Ez az időszak arra fog tanítani titeket, hogy felismerjétek az élet igazi értékeit, és mélyebb hittel keressetek Engem a szívetekben, mert Én továbbra is ott élek bennetek, amíg nem követtek el súlyos bűnt.

Gyermekeim, angyalaim őrködnek az Eucharisztia mellett. Ők is sírnak, de tudják, hogy az Én gyermekeim a megpróbáltatások ellenére is kitartanak Mellettem. Lesznek, akik távolabb kerülnek Tőlem, mert gyenge a hitük. Mások jobban fognak ragaszkodni Hozzám, mint eddig valaha. Örüljetek, mert az áldozat még nem szűnt meg, hiszen papjaim a maguk csendjében mindennap szentmisét mutatnak be Nekem! Amikor lelki áldozást végeztek, angyalaim misztikusan elviszik hozzátok az Én Szent Testemet, amely üdvösségetek eledele. Hittel fogadjatok Engem, és akkor Én kegyelmemmel betöltelek titeket. Bizony mondom nektek, az Én szeretetem most is töretlen Egyházam iránt, melynek ti is tagjai vagytok. Egyedül a bűn utálatos a szememben, mert megsebez Engem, aki Magam vagyok a szeretet. Én, mint Örök Bíró számon fogom kérni a bűnösöket, mert az ítélet nem fog elmaradni fölöttük sem a Földön, sem pedig a túlvilágon. A pásztor és a nyáj most el van fizikailag választva egymástól. Ez most olyan próbatétel, amilyet az emberiség már átélt a nagy járványok idején (pestis, kolera, spanyolnátha). Egyházam mégis fennállt és ez adjon nektek hatalmas reményt!”


Mária Magdolna


Az emberiségnek Fiam igazságosságának kapuján kell most áthaladnia

 

2020. 03. 21, Szombat

Láttam, hogy a Szűzanya lábai előtt Magyarország térképe volt elhelyezve, melyet magyar szentjeink imádságos lélekkel körbe térdeltek. A szentek imáival egyesült minden magyar ember imája is, és ennek hatására egy különleges, tűzből álló védőpajzs vette kerül hazánkat. Magyarország őrangyala megjelent mellettem, és így szólt:

„Magyarországot szentjeitek szeretetének védőpajzsa veszi körül, akik szüntelen imádkoznak a Boldogasszony oldalán Jézus szent színe előtt. Ez a védőpajzs megtartja a kegyelemben hazátokat, de ez nem jelenti azt, hogy ti nem részesültök azokban a megpróbáltatásokban, mint a világ más országai.”

Láttam, hogy a mi Urunk, Jézus egy kardot tartott a jobb kezében, melyet Magyarország fölé helyezett. A Szentlélek ezt sugallta nekem:

„Jézus Krisztus, a második isteni személy igazságos kardjának súlyát helyezi Magyarországra.”

 

Ekkor a Szűzanya szeretett Fia mellé állt, és közbenjárt a magyarokért. Mennyei Édesanyám e látomás után ezt üzente:

„Gyermekeim, Magyarországnak tisztulnia kell. Láthatjátok, hogy a tisztulás folyamata immár elkezdődött. Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy minden imátok, áldozatotok (pl. Szent Korona előtti imádság, közösségben végzett ima, engesztelés), amit eddig vállaltatok, kárba veszett. Ellenkezőleg, szeretett Fiam figyelembe veszi és a magyar nép javára fordítja. A koronavírus hazátokban is lassan elterjedt. A járványt ti sem kerülhettétek volna el. Az emberiségnek most Fiam igazságosságának kapuján kell áthaladnia. Akik esedezve kérték Fiam irgalmát, nem lesz mitől félniük - még ebben a helyzetben sem-, ha továbbra is őszinte, mély bűnbánatot tartanak otthonuk csendjében és elkerülik a halálos bűnt. Elérkezett az ideje annak, hogy magyar népem Isten felé forduljon. Adjatok hálát, hogy kormányotok törekszik arra, hogy ebben a válságos helyzetben is a magyar nép javát szolgálja! A vírus most nagyobb megpróbáltatást jelent számotokra, mint a határaitok védelme.

 

Gyermekeim, a magyar Egyház döntését alázattal fogadjátok el, még akkor is, ha könnyes szemmel gondoltok a szentmisére. Fiam áldozata örök, így eltörölhetetlen. Ti most nem vehettek részt nyilvános szentmisén (csak virtuálisan), de lélekben ott lehettek Fiam oltára előtt, miképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkek is. Isten előtt nincs lehetetlen. Otthonaitok csendjében alakítsatok ki egy szentélyt, ahova méltóképpen meghívhatjátok Fiamat.

 

Gyermekeim, a mostani időszak a Nagy Figyelmeztetésre készít fel benneteket. Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy ez az állapot fog bekövetkezni a Szentlélek eljövetele után (csak sokkal nagyobb változásokkal). Jól használjátok fel az időtöket, és ne tékozoljátok el! Fiam földi Egyháza is időt kapott az elcsendesedésre, tisztulásra. Ti továbbra is Fiam testének tagjai vagytok. A szíveteket (ha Jézus a szívetek királya) nem választhatják el Jézustól, aki összeköt titeket Mennyei Atyátokkal. Én, a ti Édesanyátok veletek vagyok és imáitokat, kéréseiteket továbbítom szeretett Fiamhoz. Édesanyaként látom mennyire féltitek családtagjaitokat a vírus veszélye miatt. Akiknek menniük kell, azokat el kell engednetek. Mások még időt kapnak a megtérésre. Isten dönt minden ember élete fölött. Ne féljetek, mert édesanyai oltalmam veletek van.”

 

Mária Magdolna


Lelki áldozás

 

2020. 03. 25, Szerda

 

Irgalmasság órájában (15:00-16:00)

 

A rózsafüzér imádkozása alatt őrangyalom lélekben elvitt egy templomba. A tabernákulum két oldalán szeráf angyalok álltak, akik őrizték az Eucharisztiát. Láttam, hogy a tabernákulum, ajtaja kinyílt és a Szentostyák fényben ragyogtak. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:

 

„Gyermekeim, ez az óra a halálomra emlékeztet titeket. Ebben az órában irgalmam és kegyelmem átölel minden embert, aki méltó tisztelettel, hódolattal és imával Felém fordul. Azt akarom, hogy ez az óra legyen a bűnbánattartás és a lelki áldozás ideje is. Most a koronavírus miatt nem gyűlhettek össze közösségben, de lelki értelemben újra együtt imádkozhattok és együtt járulhattok lelki áldozáshoz, ami misztikusan össze fog kötni Velem titeket. Természetesen mindenkinek szabad akarata van, és választhat más időpontot is pl. amikor élőben közvetítik a Szentmisét a tévében, rádióban vagy az interneten.

 

Gyermekeim, az irgalmasság órája nemcsak a haldoklók órája, hanem a ti órátok is. Ha együtt imádkoztok egy időpontban, akkor kegyelmem különösen megerősít titeket a rátok váró nehéz időszakban, amely nem múlik el egyhamar. Olaszország élő példa arra, hogy a koronavírus milyen következményekkel jár. Magyarország is kiveszi a részét a világválságból és az abból fakadó megpróbáltatásokból. Ebben az órában egységre hívlak titeket, mert csak közös erővel, imával kerülhettek ki győztesen a próbatételekből. Imádkozzatok arra a szándékra, hogy ez a megpróbáltatás a magyar nép lelki-testi megújulására szolgáljon! Vannak gyermekeim, akik nem tudják, hogy miképpen járuljanak lelki áldozáshoz, amely Nekem is kedves. Azt kérem minden gyermekemtől, hogy a lelki áldozás előtt indítsa fel önmagában a bűnbánatot lelkiismeretvizsgálattal együtt, melyben segítséget jelent ez az ima:

 

„Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.” (Szentmise elején szoktuk imádkozni)

 

Amikor ezt elmondtátok, akkor mondjátok el mellé a Kyrie-t és a kafarnaumi százados szavait:

 

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.”

 

Miután mély bűnbánatot tartottatok, Én misztikusan megáldoztatlak titeket, ha hittel fogadtok Engem. A lelki áldozás nem helyettesíti a valóságos Szentáldozást, ám kegyelmem kimeríthetetlen és Előttem nincs lehetetlen. Megadom nektek a kegyelmet, hogy a hit, remény és szeretet erényében növekedjetek. Szentséges Szívemből pedig kiemelek egy égő lángot, melyet a szívetekbe helyezek azzal a céllal, hogy szüntelen vágyakozzatok Utánam. Azt a szent vágyakozást adom nektek, melyben a szentek is részesültek. Ők egész életükben Velem akartak lenniAz egyesülés pillanata pedig fokozta bennük az Irántam való szeretetet. A szentek életében is előfordult, hogy nem tudták mindennap magukhoz venni Szent Testemet, de mégis kitartottak Mellettem és az ördög megszégyenülten távozott."

 

Aki szeretne más imát, imádkozhatja a lelki áldozás azon imáit is, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl mindenkinek:

 

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.


Vagy:

 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 

Mária Magdolna

Szent Péter és a viharos tenger

 

2020. 03. 29, Vasárnap

Az Úr látomásban az Egyház állapotát mutatta nekem. Láttam, hogy a Szent Péter-bazilikát – misztikus értelemben – egy viharos tenger veszi körül. A tenger hullámai elárasztották Rómát és vele együtt Európát is. A tenger sok áldozatot magával sodort. Láttam néhány csónakot, amelyben az emberek rózsafüzért imádkoztak. Más csónakokban papok imádkoztak az Eucharisztia jelenlétében. A viharos tengerben sokan kiáltottak segítség után. A legtöbb ember elmerült, mire odaért a segítség. De néhányan időben megmenekültek. Számos csónak kezdett vízzel megtelni, de valamilyen erő fenntartotta őket. A tomboló viharban Szent Péter jelent meg, és így szólt:

„Gyermekeim, az Egyház most azt az állapotot éli át, melyet én is átéltem az apostolokkal együtt a Galileai-tengeren. Félelmünkben így kiáltottunk: „Uram, ments meg minket! Nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” (Mt 14, 24-33) A világban hitetlenség uralkodik. A templomok üresen állnak. Európát az újpogányság lepte el, miközben Jézus Krisztus Egyháza háttérbe szorult. Ne csodálkozzatok azon, hogy újabb világjárvány sújtotta Európát és a világot! A járványnak sok halálos áldozata lesz, és akik lebetegszenek, lehetőséget kapnak a megtérésre. A félelem és kétely időszakát élitek most. Az Úr ezt kérdezte tőlünk: „Miért féltek ennyire, ti kicsinyhitűek? Hol van a ti hitetek?” Teljes hittel, bizalommal hagyatkozzatok Jézusra, aki nem feledkezik meg rólatok egy pillanatra sem. A megpróbáltatás során higgyetek abban, hogy Ő hatalmas és kegyelme túlárad a bűn ellenére is.

 

Gyermekeim, a bűn embere már készen áll az uralkodásra. A Sátán általa fogja megpecsételni a hatalmát. Akik őt követik, már elkészítették neki a trónt, amelyen uralkodhat. Imádkozzatok, mert ő a keresztények sokaságát is meg fogja téveszteni azzal, hogy az igaz messiásnak vallja magát! Rómában a káosz eluralkodott, és természetfeletti csapások, égi jelek érik. Figyeljétek a jeleket, mert abból sok mindenre következthettek. Én, Szent Péter, a kőszikla, látom az Egyház halálát és ugyanakkor a föltámadását is, mely Krisztus dicsőséges eljövetelének napján fog beteljesedni. A nap és az óra előttem is ismeretlen, de azt tudom, hogy közel van. Azon a napon a sátán az Isten elleni küzdelmében csakis vesztesen kerülhet ki.”

 

Mária MagdolnaA tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés

 

2020. 03. 30, Hétfő

Irgalmasság órájában

Jézus: „A lelki áldozás során az Én békémet adom nektek. Az őszinte, mély bűnbánat által Szent Véremmel megtisztítalak titeket. Az Én különleges Erőm tölti be a lelketeket-testeteket. Éljetek a lelki áldozás és az általános feloldozás kegyelmével, amely erősíti a szívetekben az Irántam való hitet és szeretetet! Sokan aggódtok hazátok miatt. Akik meghalnak, kegyelemben részesülnek, mert nem kell átélniük mindazt, ami még ezután következik. Akik hosszú ideig szenvednek, nem tudják, hogy a szenvedés érdemszerző lehet számukra. Imádkozzatok, hogy a bajban felismerjék, hogy Nélkülem nem lehet teljes az életük! Ebben az órában engeszteljetek az Eucharisztia ellen elkövetett bűnökért is, amellyel súlyosan megsértenek Engem. Édesanyám veletek van, mint Királynő az ő népével. Ő közel van hozzátok, és most is Hozzám akar vezetni titeket. Palástját nyújtja nektek, hogy oltalmában részesülhessetek. Magyar kormányotok igencsak próbára van téve. Támogassátok őket imáitokkal, és kérjétek, hogy Szentlelkem vezesse őket a döntéseikben! Magyarország nem pusztul, hanem tisztul. A tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés.”

 

 

Engesztelő imádság a káromkodások és az istentelen beszédek bocsánatáért:

Áldott legyen az Isten!

Áldott legyen szent neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus neve!

Áldott legyen szentséges Szíve!

Áldott legyen drága szent Vére!

Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!

Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!

Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!

Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!

Áldott legyen Szűz Mária szent neve!

Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!

Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Ámen.

 

Loyolai Szent Ignác imája, ami segít nekünk jobb emberré válni és közelebb kerülni Jézushoz:

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

 


Mária Magdolna

 

Garabandal

 

2020. 04. 01, Szerda

Uram, oly sokan reménykedünk abban, hogy a Szűzanya szavai hamarosan beteljesednek, amit Garabandalban mondott. A Hozzád hűséges emberek évek óta olvassák az ott elhangzott üzeneteket a Nagy Figyelmeztetésről, a Nagy Csodáról. Még nem teljesedtek be ezek az ígéretek és immár a járvány Garabandalt is utolérte.

Jézus:

„Gyermekem, Édesanyám kiesdekelte ezt a két eseményt Tőlem, hogy az emberiség megtérhessen és elkerülhesse a Büntetést. Édesanyám szavai igazak, és bár évtizedek múltak el - a jelenései óta- nem jelenti azt, hogy nem fognak beteljesedni. A Nagy Figyelmeztetés igen nagy kockázattal jár. Hatalmas kegyelem, ugyanakkor tisztulás, és a halottak megszámlálhatatlanok lesznek. Atyám szent akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Atyám nem mond le sohasem a gyermekeiről, legyenek hitetlenek vagy hívők. Ő az utolsó pillanatig nyújtja felétek a kezét, hogy meg mentsen titeket. A Nagy Figyelmeztetés irgalmának és igazságosságának jeles eseménye lesz, amely a bűnben megrögzött emberiség utolsó esélyét jelenti. Közeledtek az idők végéhez, amely Egyházam végét fogja jelenteni! De ez az állapot rövid ideig fog tartani, mert Én, a Legfőbb Főpásztor Egyházamat kimentem az alvilág kezéből és learatom győzelmemet a sátán fölött.

 

Conchita leányom a Nagy Csoda napjának titkát őrzi. Ez lesz földi életének utolsó küldetése, hogy hírül adja az időpontot minden ember számára. A zűrzavar egyre szélesedik, és az események a jövendölések beteljesedése felé haladnak. A világjárvány a bűn következménye. Közeleg a Nagy Figyelmeztetés napja! Atyám csakis a legalkalmasabb pillanatban fogja beteljesíteni Édesanyám ígéretét. A Nagy Figyelmeztetés meg fogja tisztítani a világot és Egyházamat is.

 

Gyermekeim, a bukott angyalok lázadása örök kárhozattal járt. Döntésük visszavonhatatlan volt. Az emberek egy egész életen át dönthetnek. Még angyalaim sem részesültek abban a kegyelemben, amelyet a bűnös emberiség érdemtelenül kapni fog a Nagy Figyelmeztetés által. Igen, érdemtelenek vagytok erre a nagy ajándékra. Édesanyám közbenjárása nélkül nem lennének ezek az események. Adjatok hálát neki, mert az emberiség már a Büntetésen is túl lenne, ha ő nem esdekelte volna ki számotokra a haladékot!”

 

Mária Magdolna


Az Ég Kapui bezárulnak

 

2020. 04. 03, Péntek

Jézus:

„Gyermekeim, készüljetek a Nagy Figyelmeztetésre! Korábban felhívtam a figyelmeteket arra, hogy az Ég Kapui be fognak zárulni. Íme, ez a prófécia beteljesedésben van. Sokan nem tudjátok, hogy mit jelent ez a két szó: ÉG KAPUI. A szentségeken keresztül tudtok a leghamarabb eljutni az üdvösségre. A szentségekben a kegyelem kimeríthetetlen. Én vagyok a ti üdvösségetek. Én vagyok az Ajtó, amelyen keresztül beléphettek Atyám Országába. A kegyelem ingyenes ajándék, de csak úgy tud igazán kibontakozni a szívetekben, ha megtértek és őszinte bűnbánatot tartotok. A járvány miatt nem vehettek személyesen részt Szentmisén templomaitokban, csak az otthonaitokban. Ez az időszak az egész emberiség számára egy komoly felszólítást jelent: ha nem tértek meg, és ha nem bánjátok meg bűneiteket, akkor nem kerülitek el az Én igazságos ítéletemet. Most időt kaptatok arra, hogy átgondoljátok az életeteket és megvizsgálhassátok a mulasztásaitokat. Aki ezt az időt haszontalanul tölti és nem él a kegyelem lehetőségével, annak a Nagy Figyelmeztetés igen fájdalmas lesz! Bizony mondom nektek, hogy kegyelmi időt kaptatok!

 

Gyermekeim, közeleg a Nagyhét! Meghaltam értetek, a ti bűneitek feszítettek Engem keresztre. A bűnnek nagy ára volt. Ártatlanul ontottam ki minden csepp véremet és némán viseltem a szenvedéseket. A bűnt nem kapjátok ingyen, mint a kegyelmet. A bűn adósságot von maga után, és azt a sátán kíméletlenül behajtja rajtatok. Ha Hozzám menekültök a bűnbánatban, akkor Én, Szent Véremmel eltörlöm adósságaitokat. Higgyetek és vegyétek komolyan szavaimat! A bűnből fakad: a halál, a szenvedés, a betegség és azok az események, amelyek megrövidítik az emberiség életét. Elmélkedjetek azon, hogy lelketek milyen nagy ára volt!

 

Minden hívő gyermekem mellett felszentelt fiaimnak is meg kell egészen térniük. Ők is rászorulnak az Én irgalmamra úgy, mint ti. A papoknak most különösen osztatlan szívvel kell szolgálniuk Engem, és figyelmüket még inkább Felém kell fordítaniuk. Fiaim ideje most felszabadult, így ezt az időt egy belső lelkigyakorlatként élhetik meg. Imádkozzatok értük, hogy ebben az időszakban közelebb kerüljenek Hozzám! Az Én nyájamat akkor nem tudják szétszéleszteni a farkasok, ha imádságos és alázatos kezekben van. Mindennap ez legyen a jelmondatotok: „Uram, könyörülj rajtam, mert vétkeztem Ellened!” Emlékezzetek arra, hogy honnan jöttetek és hová tartotok! Kérjétek az alázat kegyelmét, mert az emberiség a gőg bűne miatt jutott oda, ahol van.”

 

Mária Magdolna

 

Magyarország újjáépítése

2020. 04. 05, Vasárnap

 

Láttam a Szűzanyát királynői méltóságában egy trónon ülni, melyet a Mennyei Atya ajándékozott neki, amikor a Mennyben megkoronázta őt. A Szűzanya könnyes szemekkel szemlélte a világjárvány következményeit az emberiség életében. Láttam Édesanyám arcán az alázatot és az elfogadást, mert szíve mélyén tudta, hogy a járvány is része a Jelenések könyvének. A Szűzanya így szólt:

 

„Gyermekeim, fájdalmas Édesanyai szívvel nézem a világ állapotát. Az emberiség elfordult Istentől és megadta magát a bűn urának, aki tolvajként a bűn által kilopta a kegyelmi állapotot a szívetekből, vagyis az igaz kincset. Ez a kincs az Én szeretett Fiam, a második isteni személy, Aki önként adta életét értetek. Az Ő szeretetéhez nem mérhető semmilyen földi szeretet. Fiam természetfeletti szeretete a legnagyobb ajándék egy teremtmény számára. Én, mint a Megváltó Édesanyja, különleges módon megtapasztaltam Isten szeretetét. Oly sok üzenetet adtam át nektek választottaimon keresztül, oly sok szobrom könnyezett - hol véres könnyeket, máshol pedig olajos könnyeket -, és az emberiség mégsem fogadta be a világ Világosságát. Csak kevesen nyitották meg szívüket, akik átérezték szavaim jelentőségét. Ők vigaszt jelentenek Fiamnak és nekem. A járvány ott tombol a legjobban, ahol hitetlenség és bálványimádás uralkodik.

 

Gyermekeim, én, mint az Egyház Édesanyja tőrökkel a Szívemben figyelem a Nagyhét eseményeit, különösen a Húsvét ünnepét. Ez a Húsvét fordulatot jelent az Egyház életében. A klerikusok és a laikusok kénytelenek külön megünnepelni a Megváltás misztériumát. Fiam szenvedett, meghalt és feltámadt értetek, hogy visszaadja nektek az örök életet, melyet Ádám és Éva elvesztett a bűn miatt. Most, ebben az időszakban a lelketek egyesül Fiammal a távolság ellenére is. A Sátán nem tudja, hogy a lelki áldozás is igen közel vihet titeket Fiam Szívéhez, Aki a kegyelmét nem tagadja meg azoktól, akik bűnbánó szívvel közelednek Hozzá. Egyedül a súlyos, halálos bűn szakít el Tőle titeket. A Sátán ravasz módon tereli el figyelmeteket Istenről. A bezártság időszaka a tétlenség állapotához vezethet, melyből félelem keletkezik. Ne féljetek, mert Fiam veletek van! A hitben rejlik a legnagyobb erő. Ha nincs hitetek, akkor nincs reményetek sem.

 

Gyermekeim, Magyarország nemrég megtapasztalhatta Isten áldását a gazdaság felvirágzásában, a bőséges termésben. Ezt az áldást azért kaptátok, hogy fel tudjatok készülni a válságra! Ha van miből újjáépítenetek, akkor van reményetek is! Adjatok hálát Istennek, hogy a bőség részben átsegíthet titeket a megpróbáltatásban! A világra most szűk esztendők várnak, és az ínséget minden ország meg fogja tapasztalni a válság következményeként. A Két Szent Szívben keressetek menedéket, ahol oltalmat kaptok. Az ördögnek nincs oda bejárása, mert ott tökéletes, szent az Isten és ember egyesülése.”

 

Mária Magdolna

 

Én, az Úr még most is várom a magyarok megtérését!

  

2020. 04. 08, Szerda

Jézus:

„Gyermekeim, Magyarország Édesanyám országa. A magyar nép bűnei az égbe kiáltanak, ezért nektek is meg kell tapasztalnotok a tisztulást, amely szenvedéssel jár. Fájdalmas szívvel látom, hogy ebben az időszakban kevesen kiáltanak fel Hozzám bűnbánó szívvel, különösen most, amikor közeledtek Húsvét napjához. Én, az Úr még most is várom a magyarok megtérését! Azoknak, akik hűségesek Hozzám, nem lesz mitől félniük, mert gondoskodni fogok róluk. Akik eltávolodnak Tőlem, a kegyelmemtől fosztják meg magukat. Ebben az időszakban próbatétel alatt álltok, hogy vajon kitartotok-e Mellettem.

 

Gyermekeim, a koronavírus, mint világjárvány megrostálja Egyházamat és az egész világot is. Felszentelt szolgáimnak (papok, szerzetesek) is meg kell térniük, ha élnek a lehetőséggel. Édesanyám számtalan országban megjelent és közvetítette üzenetemet az emberiségnek. A próféciák a szemetek láttára és a fületek hallatára beteljesednek. Csak az ima, böjt lassíthatja le az események sorozatát, hiszen az események összefüggnek egymással és egy irányba haladnak, vagyis a vég felé.

 

Gyermekeim, ez a Húsvét más, mint az eddigi években. Attól különbözik ez a nagyböjti és húsvéti időszak, hogy maga az esemény elveszítette az ünnepélyességét. Nincs vendégség, agapé, ahol gyermekeim együtt ünnepelhetnének, hiszen a Megváltás a legnagyobb örömhír. Most nem külsőleg kell átélnetek a húsvéti időszakot, hanem belsőleg. A megújulás a belsőtökben kezdődik el! Ez kegyelem számotokra, hiszen a megtérésnek is belülről kell fakadnia. Én, a ti Megváltótok veletek vagyok. Nem vagytok elzárva Tőlem, mert Engem az idő és a tér nem korlátoz. Amikor imádkoztok és szentmisét hallgattok, valamint lelki áldozást végeztek, ott vagytok Előttem misztikusan és Én áldoztatlak meg titeket, ezért érzitek a lelki áldozás során a kegyelmet és a békét, amely a szíveteket eltölti.”

 

Mária Magdolna

 

Nagypéntek

 

2020. 04. 10, Nagypéntek

Du. 15 óra

Az Úr kérte, hogy olvassam el ezt az evangéliumi részletet:

„Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.

A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember valóban igaz volt.” És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.” (Lk 23, 32-49)

Az evangéliumi részletet elmélkedve olvastam, és közben a jobb lator, Dizmász megjelent előttem és így szólt:

„A kereszten szenvedve felismertem, hogy Jézus Krisztus nem más, mint az Isten Fia. A szenvedés segített nekem felismerni bűneim súlyát és megértettem, hogy az Ő halála által fogok megmenekülni az örök haláltól. Láttam, hogy Ő többet szenvedett, mint mi. Ő valóban Bárány volt, az igaz és örök Áldozat, akit az Atya elfogadott bűneink váltságdíjaként. Ó, bárcsak ti is szemtanúi lehettetek volna annak, amit én a kereszten, az Ő jobb oldalán megtapasztaltam. Hallottam az Ő imáját, az utolsó szavait, mely az Atyának szólt. Még senkit sem láttam úgy imádkozni, mint Őt. Miközben bűneimet megbántam, a bal lator szavait hallva megvédtem Jézust e szavakkal: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” E szavak nektek is szólnak! Ti is tetteitek méltó jutalmát kapjátok a földön. Miután megvallottam hitemet Krisztus mellett, reményt kaptam a szívemben és azt kértem Tőle: „Jézus, emlékezzél meg rólam, a Te országodban!” Ő pedig így válaszolt nekem: „Még ma Velem leszel a paradicsomban!” Akkor tudtam, hogy halálom után az örök boldogság vár rám. Rádöbbentem, hogy Őérte érdemes szenvedni és meghalni. Láttam és követtem, amikor Királyként diadalmasan bevonult a Mennyországba az üdvözült lelkek kíséretében. Tanúja voltam a Sátán bukásának, hiszen Krisztus halála és feltámadása megtörte a bűnt és a halált. Örvendezzetek, mert az Úr megváltott titeket!”

 

Jézus dicsőségében ragyogva jelent meg előttem a vértanúk és szentek kíséretében (ezek az üdvözültek azok, akik az elmúlt 2000 év során a Mennyországba jutottak és ott élnek örökkön-örökké). Az Úr kitárta kezeit és így szólt:

„Gyermekeim, győzelmet arattam a bűn és a halál felett. Atyám ígéretét beteljesítettem. Minden csepp véremet kiontottam értetek, pedig egyetlen vércsepp is elég lett volna a ti megváltásotokhoz. Vérem teljes kiontása túlcsorduló szeretetem jele irántatok. Maradéktalanul kiüresítettem magamat értetek. Én vagyok a szentek Szentje, az örök titok, a végtelen Szeretet. Oldalam megnyitása nemcsak Egyházam megalapítását jelentette, hanem irgalmam forrását is, melyet Fausztina leányomnak kinyilvánítottam a 20. század elején. Az emberiség az áteredő bűn által megsebződött. Én gyógyítani és Szentséges Szívemre akarlak ölelni titeket. Ma ismét kezdjétek el az Isteni Irgalmasság kilencedét, hiszen ebben az időben irgalmam kapuit kitárom előttetek és mindazok előtt is, akik irgalmamat kérik. A járvány körülményei ellenére is részesíteni akarlak titeket irgalmasságom kegyelmében és abban az ígéretben, amelyet az Isteni Irgalmasság vasárnapján adok nektek (ha a feltételeket betartjuk: kilenced elvégzése, bűnbánattartás, általános feloldozás/gyónás, lelki áldozás). Készüljetek ujjongó lélekkel feltámadásom ünnepére!”

 

Mária Magdolna


 

Az emberiséget nem hagyom magára próféták nélkül

 

2020. 04. 11, Nagyszombat

„Uram, a járvány az egész társadalom életet megváltoztatja beleértve az Egyházat is. Mindez Medjugorjéra is hatással van.”

Jézus:

„Gyermekeim, Medjugorjéban valóban minden csendbe merült, hiszen nincsenek zarándokok, akik jelen lennének a tereken, a hegyeken, a templomokban és a szálláshelyeken. Korábban mondtam, hogy Édesanyám jelenései hamarosan meg fognak szűnni - ez egy folyamat, ami ki fog hatni az egész világra is -, és ez összekapcsolódik az Ég kapuinak bezárulásával. A világban több választottam is van, akiket meghívtam a prófétaságra. Az ő feladatuk az emberek felhívása a bűnbánatra és megtérésre. Ők az Én eszközeim üzeneteim továbbítására. Az emberiséget nem hagyom magára próféták nélkül, de igen kevesen lesznek, akiken keresztül még szólni fogok az emberekhez. A világ számtalan pontján számos üzenetet adtam, köztük rengeteg jövendölést az utolsó időkről. Ezeket olvassátok vissza, különösen azokat, amik még nem teljesedtek be! Minél jobban az emlékezetetekbe vésitek szavaimat, annál jobban fel tudtok készülni az eseményekre. Akkor tudni fogjátok, hogy mi a teendőtök, hiszen Szentlelkem ott munkálkodik bennetek. Azokat a prófétáimat, akiken keresztül még szólni fogok hozzátok, figyelemmel hallgassátok és olvassátok! Imádkozzatok a prófétákért, hiszen a sátánszemében veszélyes ellenfelet jelentenek, ezért üldözni fogja őket minden áron! A járvány miatt a fájdalmas lemondás időszakát kell élnetek, amelyben a legnagyobb „böjt” az eucharisztikus böjt jelenti. Most az otthonaitokban kell lélekben bekapcsolódnotok Egyházam liturgikus életébe. A világ még nem látott ekkora zűrzavart, amelynek ti tanúi vagytok a jelen időszakban.”

 

Mária Magdolna


Krisztus feltámadt, alleluja!

 

2020. 04. 12, Húsvétvasárnap
Jézus, mint feltámadt és megdicsőült Urunk megjelent előttem győzelmi zászlóval a kezében, és így szólt:
„Kereszthalálom és feltámadásom által legyőztem a bűnt és a halált. Atyám megígérte nektek a Megváltást, és Én beteljesítettem. A sátán elbukott és a pokol ereje meggyengült. Egyházamat erős kősziklára építettem. Igen nagy ára volt az első emberpár vétkének. Ám szeretetem és önként vállalt áldozatom megtörte a bűn átkát. Atyám Általam hidat épített az ég és a föld között. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz Bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindazokat, akik Előttem meghaltak, a sötétség és a homály vette körül. A pokol tornácán voltak, ahol a lelkek sóvárogtak és vágyódtak. Halálom után alászálltam a poklokra, és Magammal vittem mindazokat, akik hittek Bennem. Megnyitottam a Menny kapuit és hatalmas ünnepségtől zengett az Ég. Ez a pillanat örökké emlékezetes marad, mert Atyám kezdettől fogva ezt akarta nektek ajándékozni. Győzelem, győzelem és győzelem! Az élet legyőzte a halált. A Legfőbb Jó pedig győzött a gonosz fölött.
 
Gyermekeim, ilyen húsvétot még nem éltetek át az elmúlt évtizedekben. Azonban, az örömhír most is eljutott hozzátok. Papjaim a hívek személyes jelenléte nélkül (csak virtuálisan) imádkoztak és tartottak szentmisét. E nap emlékezete mélyen belevésődik a szívükbe, mint ahogyan a ti szívetekbe is. Azt akarom, hogy Egyházam ismét felelevenítse maga előtt, hogy mit is jelent a misztérium. Az emberek elfeledkeztek a láthatatlan világról, és az istenfélelem kiveszett a szívükből. Sokan abban a hitben élnek, hogy tetteik után nincs számonkérés. Jelen korotokban minden a láthatóra irányul a láthatatlan helyett. Ám az ég és a föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Én az Eucharisztiában valóságosan jelen vagyok, mint Isten és ember. Kevesen hisznek Bennem, és kevesen hisznek a túlvilág létezésében. Az életet ajándékba adtam. Az élet egy lehetőség az érdemszerzésre, ugyanis a Mennyországot ki kell érdemelni. Csak, aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

 

Mária Magdolna


Lanyha lelkek

2020. 04. 17, Péntek

Jézus:

„Ebben az időszakban sok gyermekem beleesik a lanyhaság állapotába. Kik is a lanyha lelkek? Azok, akik közömbössé válnak az Én tanításom iránt. Akikben nem ég a vágy a szentségek után, mert jól érzik magukat ebben a helyzetben. Egyházam felmentést adott a vasárnapi Szentmisék alól, de ez nem jelenti azt, hogy az Úr napját már nem kell megszentelni. Az Én törvényeim élő törvények és örök érvényűek. Én tekintettel vagyok Egyházamra és a járvány miatt kialakult helyzetre, de a járvány nem ment fel titeket az alól, hogy ne törekedjetek továbbra is az életszentségre és a bűn elkerülésére! Ha a töredelem elvész bennetek, akkor lanyhákká váltok és onnan már nehezebben tudtok ismét felemelkedni Hozzám. Kegyelmem azokban a lelkekben tud kibontakozni, ahol a szív törekszik és szüntelen vágyakozik Utánam. Aki közömbössé válik, ott a lélek közömbös lesz Isten iránt és a bűn lassan természetes lesz számára. Óvva intelek titeket attól, hogy a bűnt természetesnek tartsátok, hiszen a bűn lényege éppen a természetellenesség! Aki vétkezik, az szembe fordul a szeretet forrásával, aki Én vagyok.

 

Gyermekeim, a mostani állapot sivársággal és ürességgel jár. A hit még jobban csökken az emberekben, mint eddig valaha. Minél több idő telik el az utolsó gyónásotok után, annál nehezebb a lelketeket éberen tartani a lelkiismeretvizsgálat terén. Ahol van lehetőség a szentségekhez járulni, ott éljetek a gondviselésem kegyelmével, ha az egészségi állapototok engedi! Aki tud a lehetőségekről és mégsem él vele, az ne panaszkodjon és ne mentse fel magát, amikor számon fogom kérni. Tudjátok meg, hogy Én mindent látok és ismerem a szívetek szándékát. Bizony mondom nektek, hogy a sátán bármennyire szorgalmas, a terve megvalósításában sohasem lesz tökéletes. Bár a kereszten függve legyőzöttnek láttak Engem a farizeusok és a bukott angyalok, mégsem vették észre, hogy az Én áldozatom volt az ára a győzelemnek. Atyám sohasem fogja megengedni, hogy megszűnjön teljesen az Én áldozatom, mert örök és ez azt jelenti, hogy eltörölhetetlen. A sátán sikeresen viszi végbe terveit, céljait, ám Én tökéletesen hiúsítom meg az ő tetteit. A bűn egy ideiglenes állapot, a szeretet azonban soha nem szűnik meg, mert Én magam vagyok a szeretet. Tökéletességem titka az örök szeretet, melynek szüntelen körforgását a bűn sem tudja megállítani.”

 

Mária Magdolna
 

A Sátán terve sikeres, de nem tökéletes

 

2020. 04. 20, Hétfő

Álmomban egy templomban voltam, ahol a szerzetespapok éppen Szentmisét mutattak be. A templom tele volt emberekkel. Úgy hallgattuk a Szentmisét, hogy tudtuk, hogy nem áldozhatunk. Azonban, amikor a Szentáldozás következett, az egyik pap hangosan így szólt:

„Csukjátok be a templom bejárati kapuit, hogy ne lássa senki, ami itt történni fog!”

 

Ekkor a szerzetesek (kb. tizenkét pap) cibóriummal a kezükben elkezdték sorban megáldoztatni az embereket. Az emberek tolongtak, hogy az Eucharisztiát magukhoz vegyék. Egyesek sírtak örömükben, hogy tudtak újra áldozni. Olyan volt ez az állapot, mint amikor a tömeg éhezett és Krisztus a kenyeret, halat megszaporította a csoda által. Csak az volt itt a különbség, hogy mi az Eucharisztia után vágyakoztuk, mert a lelkünk éhezte az Ő Szent Testét.

Jézus: „Gyermekem, megmutattam neked, hogy a mostani időszak hogyan fokozza a szent vágyakozást az Eucharisztia iránt az Én gyermekeimben. Bizony mondom neked, hogy lesznek papok, akik lehetőséget adnak a Szentgyónásra, Szentáldozásra, méltó körülmények között. Bizony mondom neked, hogy az Én felszentelt szolgáim látják, hogy az embereknek igenis van igénye a szentségekre. A lelki áldozás kegyelemmel jár - akár Szentmise hallgatás közben, akár anélkül-, de a test és a lélek összefügg egymással. A lélek tápláléka (pl. ima, Eucharisztia) kihat a test állapotára is. A lelki áldozás nem helyettesítheti a valóságos Szentáldozást. Amikor Én Önmagamat adom nektek az Eucharisztia által, akkor a lelketeket a testetekkel együtt gyógyítom és megújítom. Hamarosan meg fognak nyílni a templomok, és akkor ismét élhettek a szentségek kegyelmével, erejével. Én nem hagylak magatokra titeket. Mindig gondoskodni fogok rólatok, különösen azokról, akik folyamatosan vágyakoznak Utánam. Azt nem árulom el nektek, hogy meddig fog tartani a járvány és a vele járó állapot, de legyetek mindig felkészültek és tájékozódjatok. Ha tiszta hittel és szívvel imádkoztok, akkor az ima sok mindent képes megváltoztatni, akár a hegyeket is megmozgathatjátok. A Sátán terve látszólag sikeres, de vannak helyek, ahol meghiúsul az ő akarata, mert az Én szeretetem erősebb és kegyelmem felülmúlja a bűnt.”

 

Mária Magdolna


 

Vakok, süketek, némák

 

2020. 04. 23, Csütörtök

Megkérdeztem Jézustól, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik a földön vakok, némák, süketek. Az Úr így válaszolt:

„Gyermekem, ezek az emberek érzékszerveikben sérültek, de értelmük jól működik. Ők másképpen élnek, gondolkoznak, mert a világot más szemszögből látják. A bűn őket is terheli, hiszen az emberek között élnek és tudnak magukról, a körülöttük élőkről. Vannak köztük olyanok, akik mély bűnben élnek, mások pedig keveset vétkeznek. Minden attól függ, hogy mit látnak vagy hallanak a környezetükben. A neveltetés, a társadalom őket is éppúgy formálni tudja, mint az egészségeseket. Bűneikről számon lesznek kérve. Ezek a sérültek egy nagy kegyelmet is kapnak Tőlem - ha élnek vele, bár a világ elutasítja őket -, mert a szívüket kevésbé tudja megkeményíteni a bűn, mint azokét, akik érzékszerveikben épek, és a világot meg akarják nyerni maguknak. Akik sérültek, többen közülük legbelül olyanok, mint a gyermekek. Vannak, akikben a gyermeki lelkület kívülről is megmutatkozik kortól függetlenül. Azonban a bűn alól nem kap senki felmentést - legyen egészséges, beteg vagy sérült-, csak azok, akik értelmileg sérültek másképpen lesznek megítélve. Látod gyermekem, hogy milyen nagy jelentősége van az emberi értelemnek? Mert az öntudat nemcsak a szívben él, hanem az értelemben is. Az öntudatból származik a gondolat, vágy, cselekedet, mert az emberi teremtmény így van megalkotva létezésében.”

 

Mária Magdolna


 

Én végtelenül bölcs vagyok

2020. 05. 01, Péntek

Jézus:

„A sátán ravasz és nagyon intelligens szellemi lény. Őskígyónak is nevezik, mert jelleme a kígyó tulajdonságaihoz hasonlít. Ő mindent előre tervez és gonoszsága nem ismer határokat. Isten elleni fellázadása óta a bűn eltorzította őt és követőit, így démonok lettek. A sátán ellenem fordította az embert, mint legkedvesebb teremtményemet. Tudja, hogy az ember közel áll Hozzám, mert benne alkottam meg a képmásomat. A sátán angyali mivolta miatt ismert Engem, de nem tökéletesen, mert onnantól kezdve, hogy a gőg eluralkodott rajta, ismerete Rólam homályba veszett. Hasonlóan történt az emberrel is – akinek akarata és értelme meggyengült, elhomályosult –, csak az a különbség, hogy az ember még változtathat a döntésén egészen a halála pillanatáig.

 

Gyermekeim, a bűn eltorzít titeket nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is. A bűn miatt szenvedésben, betegségben és halálban van részetek. A széles út a legkönnyebb út, ahol a lélek szabadon élvezi a bűn minden formáját. Ezen az úton a szabadság csak látszólagos, mert a bűn megkötözöttséghez és rabsághoz vezet. Ott az öröm elvész, mint ahogyan a remény is. Oly széles a bűn útja, és oly keskeny, göröngyös az üdvösséghez vezető út. Aki a Mennybe akar jutni, csak kegyelmem ereje által üdvözülhet. A szavak nem elegendőek. Kitartó akarat és a szeretet igaz tettei szükségesek ahhoz, hogy érdem szerint elnyerjétek az örök boldogságot. Követőimtől igaz hűséget kívánok: gondolatban, vágyban, szavakban és tettekben is. A világban kevés az igazán hűséges lélek. Bizony mondom nektek, hogy Előttem a hűség a legmérvadóbb a szeretet erénye mellett. Olyan hűséget várok az enyéimtől, miként hű angyalaimtól is. Aki Engem követni akar hűséget kell fogadnia Felém, miként a mennyasszony hűséget ígér a vőlegénynek. Angyalaim mindenben hűek Hozzám, még törvényeimben is. A szentek a hűség erénye által tartottak ki mindvégig Mellettem. Elmélkedjetek a hűség erényén, mert egy keresztény ember életében mérvadó erényt jelent!

 

Gyermekeim, a sátán szorgalmas és sikeresen valósítja meg terveit. De nem számol azzal, hogy Én végtelenül bölcs vagyok. Ő a bölcsesség hiányában él, ezért bukik el újra és újra. Bölcsességemet soha nem tudja kiismerni. Csak, aki szeret Engem, az ismerheti meg a bölcsesség erényét és annak titkát. Salamon éber szívet kért Tőlem, és megadtam neki, mert nem hosszú életet vagy gazdagságot kért magának, nem is ellenségei életét kérte, hanem bölcsességért könyörgött, hogy szem előtt tarthassa az igazságot. Nagyon kevesen kéritek Tőlem ezt az erényt pedig igen jelentős, ha az életeteket értelmesen akarjátok leélni. Bizony mondom nektek, hogy a bölcsesség megtisztítja az elméteket és erkölcsös gondolkodásra, tettekre ösztönöz titeket. Tanuljatok Tőlem és a bölcs szentektől, akik még a sátán eszén is túl tudtak járni!”

 

Mária Magdolna 

Magyarországnak olyan fegyvere van, amellyel még az ellenség sem bír el

 

2020. 05. 02, Szombat

Láttam a Szűzanyát, aki Isten színe előtt mély áhítattal imádkozott hazánkért. Édesanyám imája oly tökéletes, hogy az szavakkal le nem írható. Láttam az angyalok sokaságát, akik egy lobogó, győzelmi zászlót mutattak fel. A zászló közepén a magyar Szent Korona képe volt. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:

„Magyarország elsősorban Édesanyám közbenjárásának köszönheti, hogy a koronavírus itt enyhébben fejtette ki hatását, mint más országokban. A magyar nép így is tisztul, de nem pusztul. Másrészt figyelembe veszem a magyarok imáját és felszentelt szolgáim szándékait a Szentmisék bemutatása során. Magyarországnak olyan fegyvere van, amellyel még az ellenség sem bír el. Ez a fegyver nem más, mint Édesanyám palástja. A világ fokozatosan figyel fel hazátokra, mert ilyen példát még nem láttak. Angyalaim győzelmi zászlót lobogtattak, mert Magyarországnak páratlan dicsőségben van része. Pio atya próféciája fokozatosan bontakozik ki a szemetek láttára. De még sok magyarnak meg kell térnie, mert a hazugság, a gyűlölet és az irigység megvakítja az értelmüket és nem látják az igazságot. Megengedem, hogy Magyarország kivegye részét a megpróbáltatásokból, de csak annyit kaptok, ami a javatokra szolgál. Az Eucharisztia iránti vágyakozást örömmel szemlélem, különösen azt, hogy imáitokba foglaljátok azt a kérést is, hogy a szentmiséket személyesen látogathassátok. Hamarosan imáitok meghallgatást nyer, és teljesülni fog szívetek vágya. Minden adott lehetőségért adjatok hálát. Imádkozzatok a magyar püspökökért, akiknek vállán nagy felelősség nyugszik a nyáj miatt!”

 

Mária Magdolna


 

Visszatérő bűnök

 

2020. 05. 05, Kedd

Vannak visszatérő bűnök, amelyek mindig kísértenek minket. Az Úr a bűnök elleni küzdelemről így tanított:

„Gyermekeim, minden kísértés próbatételt jelent. Amikor szabadulni akartok a bűneitektől, akkor nem elég azt mondanotok Nekem: „Urunk, szabadíts meg a bűneinktől!” Ez önmagában nem elég. A bűn ellentéte az erény. Amilyen bűn kísért titeket, olyan erénnyel kell védekeznetek. Kérjétek Tőlem, hogy a bűnök elleni küzdelemben növeljem bennetek azokat az erényeket, amelyre leginkább szükségetek van! Minden erényben fejlődnötök és tisztulnotok kell, mert bizony nem vagytok tökéletesek az erények gyakorlásában. A szentek igen erényes életet éltek, mert vágyakoztak Utánam és törekedtek arra, hogy ne bántsanak meg Engem. Kegyelmem ereje átjárta őket, és így az erényeikben is fejlődni tudtak. Kegyelmem nélkül senki sem élhet szent életet a földön. Kegyelmem ingyenes, de csak akkor tud kibontakozni bennetek, ha ti is szabadon beleegyeztek. Az erények gyakorlása elengedhetetlen az életszentség útján. A sátán jól ismeri a gyengeségeiteket és azokkal a bűnökkel kísért titeket, amelyekkel érzékeli, hogy könnyedén beleegyeztek. Engem is próbált a bűnre kísérteni, de nem tudott, mert valóságos Isten és valóságos ember vagyok, aki bűntelen. Ha sikerül az egyik visszatérő bűnt legyőznötök, akkor a sátán új gyenge pontot keres rajtatok. Soha ne gondoljátok magatokról, hogy olyan erősek vagytok, hogy most már a sátán sem bír el veletek! Aki így gondolkozik, az hamarabb elbukik, mint gondolná. Aki Engem követ, annak szembe kell néznie a szüntelen támadással, amit az ördögök indítanak ellene. Igen, a szüntelen harc a feltétele annak, hogy követni tudjatok Engem. Sokan határozzák el magukat, hogy követni fognak, de a végén csak kevesen maradnak, akik hűek voltak a Nekem tett ígéretükhöz. A bűnöket csak kegyelmemmel és az erények helyes gyakorlásával győzhetitek le.”

 

Mária Magdolna 

Mérleg

 

2020. 05. 07, Csütörtök

Jézus:

„Azoknak, akik a bűn természetes elfogadására buzdítják az embereket, súlyos ítéletben lesz részük. A sátán oly ravasz, hogy a bűnt jónak tűnteti fel. Csak egy törvényhez igazodhattok, amelyet Én alkottam. Amik az Én törvényeimen kívül esnek, tévedéshez és romláshoz vezetnek. Az emberek azt hiszik, hogy a Szentírás történetei csupán mesék. Minden, ami ott le van írva megtörtént. Minden titok fel fog tárulni előttetek a maga idejében. A törvényt nem eltöröltem, hanem beteljesítettem. A Tízparancsolat élő törvény, ami érvényes mind a földön élőkre és mind a holtakra. Ez az a mérleg, amelyre az életetek rá van helyezve, mint a súly, ami eldönti, hogy melyik oldalon is álltok valójában. Mindazok, akik meghalnak, látják e mérleget maguk előtt és azt, hogy tetteikkel mit érdemelnek ki.”

 

Mária Magdolna


 

Bizonytalanság időszaka

 

2020. 05. 09, Szombat

 

Láttam, hogy az Egyházban a papok és hívek a bizonytalanság időszakát élik. A koronavírus, mint járvány nyomasztó állapotot indított el. Ez az emberek magatartásában is megmutatkozik, pl. ha megnyílnak a templomok, akkor valóban elmehetnek-e a Szentmisére vállalva a kockázatot, hogy a járvány nem szűnt meg teljesen. Láttam, hogy a püspökök és papok is bizonytalanok a döntéseikben. Félnek, hogy tömegével mehetnek az emberek a templomokba, hiszen már jó ideje nem vehettek részt személyesen a Szentmisén. Minden döntésnek, körülménynek meg van az előnye, de ugyanakkor a hátránya is. Az állam minden óvintézkedést meg tesz annak érdekében, hogy minél jobban csökkenjen a fertőzöttek és halottak száma. Az Egyház az államhoz hasonlóan betartja a szabályokat, és a híveket is erre buzdítja. Az Egyházat is elérte ugyanakkor a válság, hiszen az adományok csökkentek, azonban a templomok, plébániák fenntartási költségei nem változtak. Az Úr szomorú tekintettel így szólt:

 

„Egyházamra is kihatott a világ bizonytalanságának állapota, melyet a járvány okozott. A koronavírus elterjedése előtt is voltak nagyobb katasztrófák, és a halálozások száma is folyamatosan nőtt, ezeknek az eseményeknek mégsem volt olyan hatása, hogy az emberek élete korlátozva legyen. Gyermekeim, az eddigi események megrázták a világot, de az élet megszokott rendjét nem állították le úgy, mint a koronavírus járványa. Bizony mondom nektek, mindig voltak az elmúlt években, évtizedekben súlyos vírusok, halált okozó járványok az egyes országokban és az emberiség akkor sem állt meg, hogy elgondolkozzon a szenvedések és betegségek okán. Így megengedtem, hogy a koronavírus, mint járvány ne csak egy országot érjen, hanem több nemzetet is. Én, az Úr úgy látom, hogy az emberiségnek ez sem volt elegendő ahhoz, hogy felébredjen és változtasson az életén. Miközben sokan az egészségügyi szabályok betartására törekedtek, semmit sem törődtek a lelkük állapotával pedig most kellene igazán megtérniük és bűnbánatot tartaniuk. Fontos a testi egészség, de ha a lélek beteg, akkor a test sem tud gyógyulni! A koronavírus az első hullám, ami a tisztulás kezdetét jelenti. A többi hullám csak ezután következik. A válság bizonytalanságot okozott a világban és Egyházamban is.

 

Gyermekeim, most olyan bizonytalanságban vagytok, mint apostolaim a halálom után. Ők elrejtőztek félelmükben és nem tudták, hogy mit tegyenek. Várakoztak, és közben bizonytalanok lettek. Feltámadásom után nekik is megjelentem és a szemükre vetettem hitetlenségüket és keményszívűségüket, mert nem hittek azoknak, akik láttak Engem (Mk 16, 14). Most hasonló állapotot éltek át, mert nem tudjátok, hogy mi a helyes döntés. A templomok megnyíltak, de nem mindenhol. Akiknek lehetősége van a szentségekben részesülni, ne feledkezzenek meg azokról, akiknek ez nem adatott meg. Imádkozzatok értük, hogy továbbra is erősek maradjanak a hitben, reményben és szeretetben! Ha csak magatokra gondoltok, akkor messze vagytok attól a szeretettől, melyet Én tanítottam nektek. Egyházam közösség is, és Én Egyházam minden tagját számon tartom, legyenek jelen akár otthonukban, a templomokban, a kórházakban vagy az idős otthonokban. Nekem minden gyermekem számít független attól, hogy ki milyen körülmények között éli a mindennapjait.”

 

Mária Magdolna 

Magyarországot az egész világ figyelemmel kíséri

 

2020. 05. 10, Vasárnap

Mennyei Édesanyám az Úr színe előtt imádkozott az angyalok jelenlétében. Láttam Édesanyám arcán a mély hálát, mert az Úr meghallgatta a kérését és mindazok imáját, akik a járvány megállításáért imádkoztak. Az angyalok kezében egy-egy rózsa volt, amit Magyarország (térképe) köré elhelyeztek, miközben azt mondták:

„Isten kegyelme veletek van mindannak ellenére, hogy a magyarok szíve még távol van Tőle. Hazátok számtalan égi segítséget kapott, de vajon a magyarok felfigyelnek-e arra, hogy ez természetfeletti, mert értelmes érvekkel nem magyarázható. Sokan tanácstalanul figyelik Magyarországot, mert nem értik, hogy ez az ország hogyan tudta ily módon átvészelni a koronavírus első hullámát.”

 

Láttam az orvosokat és még számtalan szakembert, akik meglepődtek Magyarország helyzetén a járvány ideje alatt. Ők ugyanis értelmükkel kiszámították, hogy a járványnak nagyobb mértékben kellett volna elterjednie és a fertőzöttek, halottak többszörös számára gondoltak.

Jézus: „Gyermekeim, Magyarország jó kezekben van. A tisztulást ti sem kerülhetitek el, de jól átvészelhetitek a szenvedést, megpróbáltatást. Ám ne örüljetek sokáig, mert az ellenség továbbra is megtalálja a módját annak, hogy hogyan árthasson hazátoknak. A mostani helyzetetek felbosszantja az ellenségeiteket, mert Magyarország miatt terveik füstbe mehetnek. Igen, elég egy ország, ami ellenszegül az ő irányításuknak, és akkor terveik nem valósulhatnak meg úgy, ahogyan és amikor akarják. Ne feledjétek, hogy a világ szeme rajtatok van! Minden, ami veletek történik, annak híre eljut mindenhova a világban. Sok nemzet nem tudja megérteni, hogy kinek köszönhető hazátok különleges védelme. Édesanyám oltalmat akar nyújtani mindenkinek, de csak azoknak adhatja, akik elfogadják és tisztelik az ő személyét. Édesanyám tudja, hogy ki a sátán és hogy gonoszsága mennyire veszélyes az emberek lelkére nézve. Ő is megvívta harcát a sátánnal, és az Istenben való szilárd hite által legyőzte. Alázatosságában még a győzelmet sem magának tulajdonította - holott szabad akarata jelentős volt a harc során -, hanem egyedül Istennek, akinek kegyelme vele volt. Szánom mindazokat a nemzeteket, akik eltaszítják maguktól szeretett Édesanyám tiszteletét és oltalmát! A sátán ezeket a nemzeteket tudja a legjobban kisajátítani magának. Édesanyámon keresztül van a legrövidebb út Hozzám, aki őt megkerüli, annak útja hosszabb és göröngyösebb, mint gondolná. Imádkozzatok orvosaitokért, az ápolókért, hogy hivatásukban felismerjék az Én jelenlétemet és gondviselésemet a betegek gyógyulása során!”

 

Mária Magdolna


Az engesztelés több, mint imádság és közösség

 

2020. 05. 17, Vasárnap

 

Jézus: „Gyermekeim, Magyarország küldetése az engesztelés a világ bűneiért. Igen kevesen vannak azok a magyar engesztelők, akik tiszta szívvel vállalják az engesztelés minden formáját. Az engesztelés több, mint imádság és közösség! Az engesztelés egy 180 fokos fordulatot jelent. Aki eddig a bűnnek élt, annak a Nekem való felajánlástól kezdve életszentségre kell törekednie egészen a halála pillanatáig. Sok megpróbáltatásban lesz része hazátoknak, mert a magyarok még nem teljesítették be azt a küldetést, amelyet reájuk bíztam. Regőczi István fiam egész életét Nekem szentelte. Követte a példámat, és jó pásztora volt gyermekeimnek. Az ő küldetése nem ért véget a földön, mert az Égben továbbra is közbenjár értetek és mindazokért, akik a segítségét kérik. Üzenetem nemcsak az engesztelőkhöz szól, hanem az egész magyar néphez és a magyar Egyházhoz is.

 

 

A szentmisén ismét személyesen részt vehettek, és gyónhattok, áldozhattok. Ez öröm mindenki számára, de gondoljatok arra is, hogy az elmúlt nehéz időszakban vajon növekedett-e a hit és több lett-e a hívő ember, mint a hitetlen? A bűnösök megtértek-e vagy nem? Most még nagyobb erővel, buzgósággal kell imádkoznotok a bűnösökért, mint eddig valaha. Attól, hogy az élet rendje visszatér lassan a megszokott ritmusához, nektek továbbra is ébernek kell lennetek. Imádkozzatok a magyar papokért és püspökökért, hogy jó pásztorként vezessék nyájamat! Imádkozzatok értük, mert ez a válság őket is mélyen megrendítette. A válság hol előnyt jelentett, hol pedig hátrányt a lelki életben. Ez vonatkozik a hívő emberekre is. Én Szentséges Szívemet mindig kitárom előttetek bárhol is legyetek. Jöjjetek és látogassatok Engem! Íme, eljött az idő és a lehetőség, hogy újra egyesüljetek Velem nem csak lelkileg, hanem szentségileg is.”

 

Mária Magdolna

Jó és rossz emlékek

2020. 05. 20, Szerda

Álmomban különös lények, démonok szállták meg az egész világot. Mindenhol jelen voltak, amerre csak a szem ellátott. Láttam, hogy a világban sok volt a szenvedés, a halál és a betegség. Nagyon keveseknek adatott meg az a kegyelem, hogy lássák a szellemi világot. Arra is emlékszem, hogy a démonok erejét a bűn mellett a rossz emlékek is növelték. Egy hang azt mondta nekem, hogy a démonok ereje a jó emlékektől meggyengül. A rossz emlékeken való rágódás, gyötrődés és a sérelmeink körül való keringés a sátán malmára hajtja a vizet, míg szép emlékeinkre való visszaemlékezés Isten iránti hálára, bizalomra indítanak minket.

Jézus: „Gyermekem, megmutattam neked, hogy az ima és a szentségek mellett a jó és szép emlékek segítenek legyőzni a bukott angyalokat. Nem is tudod, hogy a démonok erejét mi minden táplálja. A bűn igen szerteágazó, miként a fának az ágai is. Ők az ember rossz érzelmeit, gondolatait is magukba szívják, így elveszik tőletek a lelketek éltető erejét, ami kihat a testetekre is. A démonok ott szeretnek jelen lenni, ahol félelem, gyűlölet, hazugság, tisztátalanság, gyilkosság, lopás, irigység és egyéb bűnök uralkodnak. Érted gyermekem? A bűn ad erőt nekik, míg a szeretet gyengíti őket. Akiknek jó emlékeik vannak, és sokszor maguk elé idézik, azokban a hála is növekszik Felém, mert minden jó Tőlem ered. Ezek az emlékek legyőzik a rossz emlékeket, amelyek megkeserítik az ember életét. Minden jó emlék mögött a SZERETET MÉLY TAPASZTALATA van jelen, ezért hagy örök nyomot a szívetekben és elmétekben. A szeretet pedig Én vagyok. Akik hisznek Bennem, azok minden jót Nekem köszönnek. Akik nem hisznek Bennem, azok sokszor önmaguknak tulajdonítják azokat, és ezzel távolabb kerülnek Tőlem.”

Mária MagdolnaSzeretetem mindent elvisel, csak a lélek elvesztését nem

2020. 05. 21, Csütörtök

Jézus:

„Gyermekeim, Egyházam szentjei és boldogjai az Én kegyelmem által lettek példaértékű személyekké, akiket ti ismertek.  Bizony mondom nektek, hogy a szentségi élet sokkal mélyebb, mint ahogyan elképzelitek. A szentek minden gondolatának, szavának, cselekedetének középpontjában Én voltam jelen. Ők a lelküket-testüket egészen Felém irányították. Az emberek között éltek, de magányosak voltak. Ezt a magányt egyedül csak Én tudtam betölteni és semmi más.

 

A Tízparancsolatot olyannak tekintették, mint ÉLETÜK IRÁNYTŰJÉT. Törvényeimben nem szabályokat, akadályokat láttak, hanem a szabadságukat, amit a szeretet gyakorlása adott számukra. Én, az Úr azért adok minden korban szenteket, boldogokat és vértanúkat az embereknek, hogy tudatosuljon bennük, hogy az Én Országom létezik és lehetséges oda bejutni, de csakis a kegyelmem segítségével. Másrészt általuk az emberek figyelmét Önmagamra irányítom, hiszen minden csoda mögött Én vagyok. Az Eucharisztia a világ legnagyobb csodája, kegyelme. A Mennyország boldogsága a Szentháromságban van jelen.

 

Gyermekeim, üzeneteimben gyakran tanításokat is adok nektek. Az életszentségre akarlak nevelni titeket. Az üdvösséghez vezető út keskeny, és tele van olyan próbatételekkel, amelyek nehezebbnél nehezebbekké válnak az út során. Könnyek között mondom nektek, hogy jóval többen fordulnak vissza, mint ahányan eljutnak az út végéhez. Szeretetem mindent elvisel, kivéve azt, amikor egy lelket örökre elveszítek. Ebben az időszakban a hűségesek közül is sokan elhagytak Engem. Most újult erővel kell Egyházamnak a járvány okozta helyzetet megfelelően kezelnie és megoldania. Közeleg a Pünkösd, melynek ünnepe nem lesz olyan, mint korábban. Imádkozzatok a papokért, hogy megújult lélekkel és erővel vezessenek Hozzám titeket, különösen a bűnösöket!”


Mária MagdolnaÉn vagyok az egyetlen biztonságotok

2020. 05. 22, Péntek

Jézus:

„Gyermekeim, már semmi nem olyan, mint régen. Egy olyan folyamat indult el a koronavírus által, amit nem lehet visszafordítani bármennyire is szeretnétek. A válság leghangsúlyosabb kérdése: az ember lelki-testi biztonsága, ami az élet minden területét érinti. Az események fel fognak gyorsulni olyannyira, hogy nem lehet nyomon követni őket. A kegyelmi időt megkaptátok, most azonban más fog következni. Vajon elmélkedtetek-e azon, hogy egy-egy intézkedés - legyen állami vagy egyházi - milyen hamar megvalósult nemcsak a városokban, hanem vidéken is? Bizony mondom nektek, hogy az életetek bármikor és bármely esemény miatt megváltozhat rövid idő leforgása alatt. Sokan az anyagi biztonságban hisznek, mások a tudományban bíznak vagy önmagukban. Ők nem tudják, hogy Én vagyok az egyetlen, valódi biztonságuk. A nyilvános Szentmisék látogathatók (különösen a 65 év alattiak), de a félelem megmaradt. Nagy fájdalommal nézem, hogy az emberekben nem az istenfélelem növekedett, hanem az a félelem, mellyel az életüket féltik. Ez a félelem a károtokra van, az istenfélelem pedig annál inkább a javatokra szolgál. Akik meg tehetnék, de mégsem mennek a katolikus templomokba, melyekben Én személyesen jelen vagyok, azok számtalan kegyelmet elutasítanak maguktól. A papok még nincsenek felkészülve arra, ami az elkövetkező időszakban várható. Nem tudhatjátok, hogy jobbra fordul a helyzetetek vagy rosszabbra. Most még nagyobb küzdelem vár rátok, mint amire számítotok.”

Mária Magdolna


Aki sokat kapott, attól sokat követelnek

2020. 05. 24, Vasárnap

Mélyen elmélkedtem a hivatásokkal kapcsolatban. Ezek a kérdések merültek fel bennem: Vajon melyik az a hivatás, ahol manapság meg lehet maradni erkölcsös, becsületes, hívő embernek? Vajon a hivatással járó felelősség mekkora nyomást helyez a vállunkra? Amikor Isten színe előtt megállunk, akkor igen számon leszünk kérve a Tízparancsolat betartásáról, az életünkről és különösen a hivatásunkról. Korunkban a legfontosabb hivatások ezek: orvos, bíró, gyógyszerész, tanár, ügyvéd, pszichológus, igazgató, bankár, politikus, művész, zenész, mérnök stb. Ezek a hivatások gyakran biztos támpontot jelentenek az életben pl. anyagi, szociális területen. Elmélkedésemet ez a Szentírási részlet ihlette:

„Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.” (Lk 12, 47-48)

Az Úr azt mondta nekem:

„Mindenben keresd az egyszerűséget. Légy olyan, mint az egyszerű keresztény ember, aki kívülről se nem gazdag, se nem szegény, de lelkileg annál gazdagabb. A világban most a bűn uralkodik, míg az erkölcs a háttérbe szorul. Minden ember talentumokat kap Tőlem, és a fejlett készségeket, képességeket az erkölcsön belül kellene kibontakoztatniuk. Törvényeim irányt mutatnak, nem pedig korlátokat. Én egyedül csak a bűnt tiltom. A világ a bűn szabad gyakorlását diktálja, Én pedig a szeretet törvényére buzdítalak titeket.

 

Gyermekem, a bűn mindenhol jelen van, még a különböző tudományágakban is. Vannak, akik hatalmas tudásra vágynak, és eljutnak arra, hogy semmit sem tudnak, sőt csak kevesebbet. Akik még ezt sem akarják felismerni, tovább rontják az életüket. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti? Aki felismeri, hogy hivatásában már nem tud erkölcsös maradni és inkább lemond róla, minthogy továbbra is Ellenem vétkezzen, annak jutalma nagy lesz az égben. Ám nagylelkűségemben már a földön is számtalan kegyelemmel elhalmozom, melyek között a legfontosabb a felismerés és a bölcsességre való eljutás.

 

Gyermekem, a legnagyobb szentek a remeték voltak. Ők a világtól távol éltek, és életüket Nekem szentelték. A bukott angyalok nagyobb ellenfelet láttak bennük, mint egy egész város lakosságában. A szentségi életben magas fokra tudtak jutni, melyet az aszkézis, ima és teljes önátadással értek el. Én nem a hivatások ellen szólok, hiszen az embereknek szüksége van pl. orvosokra és egyéb szakemberekre. Én a bűn ellen szólok, mely alól senki nem kaphat felmentést, bármilyen érvekre hivatkozzon is.”

Mária Magdolna
.............

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 380
Tegnapi: 420
Heti: 1 033
Havi: 1 033
Össz.: 321 866

Látogatottság növelés
Oldal: Égi Kegyelmek Zápora - tavasz
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »