Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

........

 

MINDEN IDŐBEN HÍVHATSZ

1998. augusztus 29.

Uram, kegyelmes Istenem,
jöjj hozzám!
Bár körülvettek a halál kötelékei,
Te dicsőségben és ragyogásban
kiléptél a mennyből
és királyi nagylelkűséggel
megszabadítottál engem.

Bár volt kezem, de mit sem érzett,
lábam, de járni nem tudott,
szívem nem dobogott,
és torkomból sem jött hang dicséretedre,
Te, az emberiség Szerelmese,
teremtésed Vőlegénye,
hűséges szeretetedben mégis lehajoltál
a magasságokból hozzám, a méltatlanhoz,
hogy életre kelts és énekké tégy
magad és házad számára.
Ím ezt tetted a bűnössel,
és nem törődtél azzal,
hogy ez lealacsonyíthatja művedet.
Magadra öltöttél engem ruházatul,
hogy udvarodban díszelegj velem.
Nagy örvendezéssel tanítottál előírásaidra,
hogy becsületesség legyen a kardom,
ha melletted harcolok.
Jóságodban beavattál szándékaidba,
hogy fel tudjam fogni módszeredet.
Jegyességi ajándékul
a Szívedbe oltottál engem,
hogy Te és én örömünket leljük
isteni szeretetedben.

Megtanítottál arra,
hogy belépjek örömödbe és szeresselek,
hogy Rólad beszélve, tisztelve félt hatalmadról szóljak,
és megemlékezzek
nagyságodról és bőkezűségedről.

Ó, Vassula, énekelj nekem, és légy az én hárfám! Szeretetemben életet adtam neked. Gondoskodásomban minden lélegzetedre figyeltem. Az én Szavam élet. Mondhatja-e bárki: “Az én Istenem nem cselekedett.” Kegyelmem fényébe takartalak, hogy az enyém légy, és maradj Szívem szüntelen szemlélésében. Eltérően másoktól, akik adományként kapják Szavamat, és akiket akkor látogatok meg, amikor nekem tetszik, neked én páratlan adományt adtam: te hívhatsz engem bármely időben, amikor hívni akarsz. Látod? Ezt a különleges kiváltságot a rád bízott feladat és a rád mért teher arányában adtam neked. Látod, mennyire mérlegeltem mindent, amikor ezt elterveztem? Nem mintha önmagadban képes lennél ily nemes feladatra, hogy életre keltsd és egyesítsd házamat, hiszen a te képességeid tőlem, az én jóságomból valók. Én tettelek téged, e mérhetetlen kincset hordozó edényt törékennyé, de lásd be, hogy ez az ellenállhatatlan erő nem tőled származik, hanem tőlem, a te Istenedtől. Én élek benned, és te ezért nem veszíted el erődet. Talán nincs jogom arra, hogy igénybe vegyelek, és hogy te szolgálj engem, irgalmasságomra emlékeztetve maradékotokat?

Te meghívtál engem lakomádra…

Meghívtalak lakomámra téged, és rajtad keresztül sokakat…

Neked tett fogadalmam kötelez engem,
ezért szeretnék hálám jeléül
hűséggel dolgozni házadért.
Mert nemcsak megmentetted életemet,
de felfoghatatlan szeretetedben megengedted,
hogy mindenkor szabadon járjak jelenlétedben,
és a nap minden órájában
a Te világosságodban fürödjek.

Megkötöttél engem
a szeretet és a barátság kötelékével,
Szentséges Szívedre szorítottál,
hogy a halandó meg ne törje
többé ezt az isteni egységet.
Túláradó szeretetedben
erős várrá tettél azokkal szemben,
kik rám támadnak.
Félelem szállja meg őket fényes nappal
Szentlelked, az én Társam és Örömöm
hangjának hallatán…

Én oszlopom, aki az egység keresztjét hordozod, sugározd dicsőségem ismeretének fényét, sugározd ebbe a sötétségbe bőkezűségem fényét, és ne félj! Én öntöttem megszentelt olajat szájadba, hogy beszélj érdekemben. Légy az én énekesem, légy mindenkor vidám! Énekelj e nemzedék előtt! Az én kegyelmemre támaszkodva utazd körül a világot!
Virágozzon fel mindenki, aki még száműzetésben él, és aki Isten kegyelméből meg lett híva a szeretet-himnusz olvasására és a rejtett manna megízlelésére! Megszentelő kegyelmeket adok mindazoknak, akik meg lettek híva, hogy bűnbánó szívvel olvassák szeretet-himnuszomat. Szemlélje szívük fenségem dicsőségét és atyai szeretetemet, hogy ne csak a mindenható Istent lássák bennem, hanem a jóságos Istent is, aki végtelenül szereti őket, és az ő bensőséges barátjuk. Hallja meg fülük Szívem sóhajait és vágyódásait, és bizonyosodjanak meg könyörületemről!
Őrt állítottam melléd 1, őrizőt szíved ajtajához, hogy egyetlen betolakodó se térítsen el küldetésedtől.
Mindenkor szeretetemre helyezd a hangsúlyt, amikor beszélsz! Igen, ismételd üzeneteimet, de csak kevés szóval! Add át minden szívnek azokat a kincseket, amelyeket én adtam neked. Ismerje meg mindenki, hogy beszédem édesség! Veled vagyok.

 

IC

1 megértettem, hogy egy különleges angyaltAZ ÉN LAKOMÁMAT MEGÍZLELNI ANNYI, MINT ENGEM, A TI ISTENETEKET MEGÍZLELNI

2000. augusztus 5.

Én, Jézus Krisztus, megáldalak téged.

Uram,
Te kiemeltél a mocsár sarából,
könyörületet mutattál
és leszálltál hozzám királyi trónusodról,
adj új éneket ajkamra!
Hírül adom és eléneklem Szavadat
minden népnek és nemzetnek.

Akarod, hogy édessé tegyem lakomádat? Azt a lakomát, amelyet részedre adtam az elmúlt évek során? Adjak édességemből többet, hogy megerősítsem szeretetedet, kedvesem, hogy életre keltselek és meggyógyítsalak? A gyógyítás a Bölcsességtől való.

Ó igen! Uram,
könyörülj ezen a hálátlan nemzedéken!
Ismertesd el magadat életükben!
Szabaduljanak meg közömbösségüktől mindazok,
akik meghallották és olvassák üzenetedet,
mert így nem értik, mit olvasnak.
Te bebizonyítottad,
hogy irgalmas és türelmes vagy hozzájuk.
Ismertesd meg magadat mint Istent,
aki szeretetébe fogadja őket.

Túl sok-e, ha azt kérjük a Szent Istentől,
aki szeretete illatával betölti
az egész világmindenséget,
hogy küldjön új csodajeleket,
melyek telve vannak a Te édességeddel?

Rázd fel őket új csodákkal,
mézédes csodákkal!
Gyógyuljon meg a hamis nyelvű,
aki kitartóan üldöz engem,
és rajtam keresztül Téged.

Könyörülj azokon,
akik éjjel-nappal szólítják Nevedet,
és mégis szeretet nélkül élnek.

Egyik legnagyobb és legnemesebb lakomámmal, isteni üzenetemmel már eleget tettem neked és másoknak is. Csodálatos csodát készítettem gonosz korszakotok számára, és megadtam mindannyiatoknak, hogy ide jöjjetek és megízleljétek. Az én lakomámat megízlelni annyi mint engem, a ti Isteneteket és Teremtőtöket megízlelni, hogy megértsetek.

Ó Uram! A Te Szavad titokzatos,
és értelme rejtett.
Sokan vannak,
akik olvassák Szavadat a Szentírásban
vagy ezekben az üzenetekben,
és nem gyökerezik meg értelmükben,
mert Isten magasabb rendű tudását tükrözik.

Szavad megvilágosítja
lelkünket, értelmünket
és fényt gyújt bennünk.
Tudom azonban,
hogy vannak emberek,
akik úgy olvassák Szavadat,
hogy nem mélyednek el bölcsességében,
és ezért úgy tűnik,
mintha le lenne pecsételve előttük,
pedig a Te Szavad
igaz szemlélődés, bölcsesség és igazság�

Azok, akik rám figyelnek és nem a saját hangjukra, el fognak mélyedni bölcsességemben, és Szavam úgy ragyog fel lelkükben, mint napfényben a tükör. Mindazok szeméről le fog hullani a hályog, akik Szavam elolvasása után meghajolnak előttem, akik nagylelkűen és szeretettel tisztelnek, és látni fognak engem megközelíthetetlen dicsőségemben. Igen, mert szemük egészen tisztán fogja látni, ami addig láthatatlan, elérhetetlen volt, és csak a szentek számára volt fenntartva.

Lehet, hogy nyelvezetem érthetetlen számodra, nemzedék, pedig nem egyszer mondottam, hogy azon a napon, amelyen lehull a szemedet takaró hályog, megtudod, hogy én az Atyában vagyok, és te énbennem, én pedig tebenned.

Nem mondtam-e, hogy az szeret igazán engem, aki ismeri és meg is tartja parancsolataimat?
Aki engem szeret, azt az Atya is szereti, én is szeretni fogom, és felfedem magamat előtte. Igen!
És látni fogtok engem dicsőségemben!
Az én teljességem bőségben árad ki rátok, és kegyelmem által ti az én Atyám fiai, leányai és örökösei lesztek hozzám hasonlóan. Ahogy a Szentírás mondja, velem együtt ti is

királyi papság, szent nemzet lesztek,
hogy annak dicsőségét hirdessétek,
aki a sötétségből
csodálatos világosságára hívott titeket 1

Én, a világmindenség Vőlegénye, eljövök teljes fenségemben ahhoz, aki egészen kicsivé vált. A szeretet Lelke teljesen be fogja borítani őt, hogy a Szentháromság keblére vigye. Akkor az a lélek, aki ilyen átható világosságba került, részesül a menny minden rejtett misztériumában és gazdagságában, és már itt, a Földön tartózkodva úgy kezd élni, mintha a mennyben lenne, mert részesül a mennyei boldogság látomásában. Más szavakkal, az ilyen lélek előre megízleli, hogy milyen az a boldogság, ami majd a mennyben válik számára teljessé.
Nem hallottátok, mit mond a Szentírás?

“Minden test olyan, mint a fű,
és minden szépsége, mint a mező virága�
Kiszárad a fű, elhervad a virág,
de Istenünk szava örökké megmarad” 2

És ezért van az, hogy az én Szavam újból életre kelt benneteket, mert belőle ered a ti életetek. A test az test, és a test törékeny, de az én Szavam élet és örökké fennmarad.

Hogy életben tartsam lelketeket, egyre inkább nektek adom magam. Megnyilvánulok előttetek hatalomban és kegyelemben, és kinyilvánítom nektek Szívemet. Olyan dolgokat mutatok nektek, amit szem nem látott és fül nem hallott. Olyan dolgokat, amelyek meghaladják az emberi értelmet, mert ami értelemmel elérhető az ember számára, az nem azonos azzal a tudással, amit szent bölcsességemtől kaphat, és ami az én istenségemből ered.
Tehát most, hogy megtapasztaltad Urad jóságát, Vassula, mit mondasz nekem?

Uram, a Te jóságod felmentett engem. Bár semmi érdemem sem volt, Te felmentettél engem.

Azért tettem, hogy legyen hited, és remélj bennem, a Te Istenedben. És még mit tettem veled?

Arra kértél, hogy ajánljam fel Neked akaratomat, azután�

�azután elárasztottalak szeretetemmel, hogy szeretetet kapjak tőled. Ezért beszélek és ismétlem magamat nektek. Magát az Istent fogadhatjátok magatokba, drága gyermekeim, aki szent misztériumokra és a Bölcsességtől származó magasztos és szent tudásra fog tanítani titeket. És fához hasonlóan fog növekedni bennetek ez a tudás, melynek gyökere a Bölcsesség. Ezen a fán fakadnak az erények.AZ ÁTALAKULT LÉLEK KÍVÜL-BELÜL RAGYOG AZ ISTENI SZERETETTŐL

(A 2000. augusztus 5-i üzenet folytatása)

Azt mondod, leányom, hogy sokan olvassák Szavamat, de nem fogják fel értelmét, mert titokzatosnak és lepecsételtnek találják.
Most tehát elmagyaráztam, mit kell tennetek ahhoz, hogy megértsétek Szavamat. Ha kicsinnyé váltok, én leszek a ti lelketek mindene. Én leszek a ti életetek, a jólétetek, az ihletetek, a jóakaratotok, a reményetek, a szeretetetek, a hitetek, az örömötök és a ti Vőlegényetek, akiben megbízhattok, és én leszek a ti feltámadásotok.

Majd az én kedvesem ki lesz választva munkatársaim közül mint egyike azoknak, akik velem fognak uralkodni. Akkor majd mondhatod: “Igaz életet élek Istenben, mert valóban részesülök a Szentháromság életében.” Igen, valóban. És bár én minden dolgot betöltök anélkül, hogy az határai közé tudna szorítani, képes vagyok a behatárolt lélekben lakozni, és megismerhetővé válhatok az emberek számára anélkül, hogy elveszíteném természetfelettiségemet. Tekints magadra, Vassulám, és mondd meg nekem, mi a jele az ember átalakulásának?

Úgy gondolom, hogy több jele van.

Igazad van, ha azt mondod, hogy több jele van, de mind közül melyik a legnemesebb?

Szent Pál szavai szerint, minden lényben kell lennie isteni szeretetnek, amit Te adsz szereteted szüntelen kiárasztásával. Így alakítod át őket, hogy a lelki mélységek felé haladjanak, vezeted őket, hogy növekedjenek szeretetükben, átisteniesüljenek, és a részesedés által istenek legyenek 3. A Te szereteted istenivé tesz, a szeretet átalakítja bűnös képmásunkat a Te isteni képmásoddá�

Igen! A Szentírás mondja: “Emeld tekintetedet Jahvéra és ragyogni fog az arcod”, ami azt jelenti, hogy “át leszel alakítva Jahve hasonlatosságára”. Mivel átadtad Istennek saját akaratodat, bekövetkezik az átalakulásnak ez a legláthatóbb jele.

Attól kezdve más jelek is lesznek: az öröm, a béke, a növekvő felebaráti szeretet jele, mert ezeken keresztül juthat el a lélek a felebaráti szeretetben a Háromságos Isten megismerésére.
Az átalakult lélek olyan lesz, mint a lámpás, mely kívül-belül ragyog az isteni szeretettől, valamint Isten megismerésének és megértésének tudományától. Az a lélek, amint megszabadul a világtól és annak sötétségétől, hozzám repül és a keblemen marad. 4

Szeretettől lángolva, édességemtől megmámorosodva az a lélek buzgón fogja keresni, miként jusson mind közelebb a Szentháromsághoz. És én, a legnemesebb Vőlegény, azt a lelket egyre közelebb vonom Szívem szeretetének lángjaihoz, és magunkba merítem, hogy megpihenjen mibennünk és képes legyen velünk együtt uralkodni.
Melyik lélek tudná visszautasítani, amit én kínálok fel neki? Mondottam, hogy az ítélet napján mindenki a földi életében tanúsított szeretete mértéke szerint lesz megítélve.
Mit kívánsz mondani?

A következőket szeretném mondani:

“Mily nagy a Te jóságod, Uram,
amit azoknak tartogatsz,
akik félnek téged!
Ki is nyilvánítod az emberek szeme láttára,
azokon, akik hozzád menekülnek” 5

Azoknak mondom, akik még mindig a világhoz kötődnek: ha őszintén mellettem döntötök, és ha békét akartok kötni velem, meghallgatlak benneteket, amikor hívtok, eljöttök és hozzám imádkoztok. Ha kerestek, megtaláltok. Gondoskodom arról, hogy megtaláljatok, beszélni fogok veletek, ti pedig énvelem, mert örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket és ezért megmaradok irántatok érzett hűséges szeretetemben. Jöjjetek, hát jöjjetek, és vonjátok félre a fátylat, ami titeket éntőlem elválaszt. Jöjjetek és szemléljétek a Szent Istent, aki örök életet ad nektek.


1 vö. 1Pt 2,9
2 Iz 40,6,8
3 vö. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
4 Meghitt kapcsolatot bemutató kifejezés.
5 Zsolt 31,20AZ ÉN SZENTSÉGES SZÍVEMBEN SZÜLETTÉL

2001. augusztus 3.

Béke legyen veled! Kedvesem, e szavakat mondd nekem ünnepemen :

 

“Vigyél engem, én Kedvesem, a Te lábad nyomaiba,
melyek édes mirha illatot árasztanak!
Kézen fogva vezess, Királyom, a szobádba 1,
ahol meghallom királyi hangod a magányban!
Derítsd fel arcomat mosolyoddal,
emberiség Szerelmese!
Vesd rám szerető, gyengéd tekinteted,
minden értelmet felülmúló, drága pillantásod!
Ha csalódást okoztam Neked
vagy törékenységem miatt
akár egyetlen pillanatra is
össze kellett vonnod szemöldöködet,
esedezve kérlek, Szentséges Szív,
légy könyörületes hozzám!
Hatalmad van élet és halál felett,
ezért most Hozzád jövök,
hogy menedékre leljek Szentséges Szívedben,
ahol élet és örök nyugalom van .”


Íme, ez az a Szív, amely Vérét ontotta érted és az egész emberiségért. Ez a vigasztalás és az irgalmasság Szíve. Ez az a Szív, mely téged megkedvelt. Aki ezt a Szívet imádja, azt be fogja takarni a bölcsesség fátyola. Ez a Szív széppé teszi lelkedet, hogy így felékesítve hasonlóvá válj hozzám.
Meg tudod mondani, leányom, hogy hol születtél?

A Te Szentséges Szívedben születtem. {Isten Lelke adta nekem e szavakat.}

Igen! Te az én Szentséges Szívemben születtél. Akik hozzám tartoznak, azok mind az én Szívemben születtek. Nem olvastad?

“Fel fog kiáltani hozzám:
“Te vagy az én Atyám, az Istenem,
Te vagy az én sziklám, a menedékem!”
Elsőszülöttemmé teszem őt,
elsővé a földi királyok között.” 2

Mert nemessége a királyok Királyától való, és mert a magasságokban fog élni azok között, akiket istenségemmel átisteniesítettem.
A földi királyok a földi feladatokkal foglalkoznak, de akik tőlem születtek, azoknak a mennyben lesz nagyobb hatalmuk.

“Az átlagos ember csupán olyan,
mint a szélfuvallat.
A fontos emberek csalfák,
a mérlegen gyorsan emelkednek,
együtt is könnyebbek, mint a fuvallat” 3.

Ezért ezt mondjátok lelketeknek, szeretteim: “Egyedül Istenben pihenj meg, mert egyedül Ő a te reménységed forrása!” Ujjongjon a szívetek, és újuljon meg a lelketek, mert ezekben az időkben oly mértékben árasztom kegyelmeimet az emberiségre, mint azelőtt sohasem a történelem folyamán. IC


1 A Szent Szív
2 vö. Zsolt 62,7-8
3 vö. Zsolt 62,10


MEGÁLDOM MINDEN LÉPTEDET

2001. augusztus 14.

Jahvém ránk tekint trónjáról,
egyenként mindenkire,
keresvén,

melyikünk kész arra, hogy Atyánknak
erényei koszorúját nyújtsa.

Népedből, Jahvém,
ki jut szent hegyedre?

Őszinte szívvel
kik szólnak igazat?

Ki szeplőtelen?

Segítséget kaptam és még mindig kapok,
mert segítségért Hozzád kiált
a lelkem nyomorúságosságában
szüntelen.
Ha Szent Arcodat
csak egy pillanatra elfordítanád tőlem,
életem elapadna,
és a halál árnyékába hullna.

Te vagy világosságom, ünnepem,
az Isten, aki életben tart engem.

Addig maradok életben,
amíg Te énbennem lélegzel.

Kimondhatatlan jóságodban
mily sok kegyelmet adtál nekem!
Megadtad, hogy bármely időben
hívhatlak és beszélgethetek Veled,
és ezt az adományt nehezen értik meg mások.

Ó Uram, segíts elfogadnom
minden vádjukat!

Béke legyen veled, én kis virágom! Miért ne lenne szabad veled beszélnem? Vagy talán kérjek tanácsot az emberektől?

( � ) {Ekkor mondtam valamit Jahvénak, az én Istenemnek.}

Ennél többről van szó� Érezd szabadnak magad, hogy akkor hívj, amikor akarsz! Én, Jahve adtam neked ezt az adományt. Szabadságomban áll, hogy annak adjam és oly mértékben, ahogy én akarom. Légy gyönyörűségemre, leányom és őrizz lelkedben szüntelen! 1 Én állítottam őt a te utadra.

Megáldom minden léptedet, amit az én Nevemben teszel. Megáldom minden kimondott szavadat, mely rólam szól. Legyen több bizalmad, én adtam Szavaimat szájadba, légy ezért vidám! Továbbra is tégy jót! A jóság tőlem való. Jöjj, ily módon folytatjuk művemet. 2 Engedd, hogy kicsit több időre vegyelek igénybe! Minden szó tőlem származik. Lakóhelyemül választottalak, ezért ne szomorkodjon szíved azok miatt, akik vádolnak téged.

Én, a te Teremtőd, veled vagyok. Légy ezért boldog! Ezt soha ne feledd! Túl kicsi vagy ahhoz, hogy megértsd ezt� Ne kételkedj, jöjj!


1 E pillanatban egy ismerős papról kaptam lélekben felvilágosítást.
2 A tanítások útján.


A VÁLSÁG IDEJE MOST BONTAKOZIK KI A FÖLD FELETT

2001. augusztus 20.

Vassula tudd, hogy én, Jahve szeretlek téged. Soha ne kételkedj jelenlétemben! ÉN VAGYOK van veled, és gyönyörűségét találja benned. Haladj! Kapni fogsz tőlem. Ebben a pusztaságban senki által ne engedd meggyőzni magad arról, hogy nem vagyok naponta veled! Imádj, és dicsőítsd Nevemet!

Boldog, aki magasztalja kimondhatatlan szépségemet, és rám szomjazik, mert tökéletes kertemmé lesz. És én benne fogok lakozni.

Leányom, állj ellen a gonosz támadásainak, ne végy tudomást róluk! Nevem mindenütt rád van nyomtatva, és önmagában már ez is felbőszíti őt. Igen, ő embereket használ fel, és örül, ha papok azok, akik rágalmat szórnak rád. A gonosz azonban halált hoz a bűnösre.

Bár a gonosz tajtékzik, mint a veszett eb, te, Vassulám, tedd az ellenkezőjét! Gyakorold a jót, keresd a békét, kövesd a szeretetet, ültess igazságosságot és erényt a bűn helyébe! Légy az én illatos tömjénem! Ne feledkezz meg arról, hogy kitől származol! Tanításomat hirdetve meg fogod tapasztalni, hogy arra választottalak, légy az én mennyországom, mely fényes csillagokkal van telehintve. Ki vagy jelölve arra, hogy hozz hozzám más mennyországokat is, amelyekben megalapíthatom országomat.

Ó Vassula, a válság ideje most bontakozik ki a Föld felett! A Föld azt fogja learatni, amit elvetett. Az ördög kiönti rád okádékát, nemzedék. Rád önti minden megvetését, amit veled szemben mindig érzett. Kezedet sorra bemocskolta a gonoszság, a csalás, az igazságtalanság és a hitvány bűnök minden fajtája. De a kevélység, az önzés, a konokság, az istentelenség és minden rossznak tetőfoka, a végtelen sok rossz tetőfoka eloszlik, mint a füst és többé nem fog látszani, én fogom eloszlatni.
Csak várj és látni fogod!

Jahve a Nevem!AZ IGAZI TEOLÓGIA AZ, HOGY ENGEM, ISTENETEKET SZEMLÉLTEK

A SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

2002 augusztus 7

(Az Atya szól:)

Nemcsak Egyiptom földjéről száműztelek, ahol megláttad a napvilágot, hanem az egész Földről is. Oly módon száműztelek, hogy csakis bennem legyen gyökered. Mennyei udvaromban tanítottalak szent bölcsességgel, ami nem hasonlít ahhoz a tanításhoz, amit az emberek a Szentírásból és a Szenthagyományból vett idézetekkel támasztanak alá, isteni Szavaimat csupán ajkukkal ismételve.

Ki nem fejezhető módon fedtem fel előtted mérhetetlen irgalmamat és túláradó szeretetemet, amelyek tanítását és magyarázatát elhanyagolják gyülekezeteimben és nem úgy adják tovább, ahogy én szeretném. Szent Nevemért visszatartottam kezemet attól, hogy e bűnös nemzedékre essék. A nekem nyújtott tiszteletért folytonosan megfékezem haragomat�

Ó Vassula! Szentlelkem hatalmát úgy árasztottam ki, mint azelőtt még sohasem a történelem folyamán. Oly módon teszem eléd a tanítást, hogy még a tanulatlan is fel tudja fogni. Írva van, hogy az irgalom és a harag egyaránt az Úré, és döntésem szerint irgalmamnak engedek szabad utat.

Szentlelkem ismételten olyan tanítást adott nektek, ami édesebb a méznél, még a kaptárból csorduló méznél is. Jó illattal töltöttem be a világmindenséget, felkentem vele egész teremtésemet. Mindenkinek megengedtem, aki meg akart ismerni engem, hogy jöjjön közel hozzám és szájamból lélegezze be a kegyelmeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a lelke megnyugodjon, a szíve pedig belém és az én törvényembe legyen oltva� Ki más adhatna a lelkeknek olyan megnyugvást és szabadságot, mint Szentlelkem? Mi más emelhetné fel lelketeket az Istenhez, mint az én jóakaratom és szeretetem kimondhatatlan leereszkedése?

Arra tanítottalak és emlékeztettelek benneteket, amit mindenkor mondtam, hogy lelketeknek nemcsak egyeduralkodó Mestere, hanem barátja is vagyok, és megengedem, hogy ki-bejárjatok udvaraimban, hogy beszéljetek velem, elmondjátok véleményeteket és uralkodjatok is velem együtt. Kegyelemből emeltelek fel benneteket, hogy a kegyelem által legyetek gyermekké, miként az Ige a természet által Fiú.
Mondhatjátok-e, akik engem olvastok:
“Megtanultam, miként birtokoljam Istent. Ő, aki örökbe fogadott engem és megismertette magát velem anélkül, hogy elvesztette volna természetfelettiségét, Ő, aki minden lényt körülvesz és mindent betölt fényességes világosságával anélkül, hogy határaik közé kényszerülne, engem is birtokba vett és mindent isteni akarata szerint rendezett el bennem.”

Mindent, igen mindent, ami tőlem való, áthat az isteni szeretet. Miként korábban mondottam, felbecsülhetetlen kegyelmet kell kapnia annak, aki e szavakat kimondja. Ha képtelenek vagytok kimondani, hagyjatok el mindent, jöjjetek hozzám most és bánjátok meg bűneiteket!
Azután engedjétek, hogy a Szentlélek leszálljon rátok és világosságával katedrálissá alakítsa lelketeket�
Ó mily örömmel fog akkor gondoskodni rólatok! Lerakja bennetek az alapot, amelyre én tanítottalak: az igaz teológiát, ami nem más, mint hogy szemléltek engem, aki a ti Istenetek vagyok.
E szemlélődéstől elragadtatva fog lelketek a magasban szárnyalni és mélységeimben szemlélni engem, a ti Isteneteket.
Uralmam akkor kezdetét veszi bennetek.
A Szentlélek rátok leheli átalakító leheletét és magán a Bölcsességen keresztül lépésről lépésre felfedi lelketek előtt az isteni valóságokat. Felfedi előttetek, amit filozófusaitok és tudósaitok mind a mai napig nevetségesnek és képtelenségnek tartottak. A Szentlélek világosságánál majd megértitek és felfogjátok szeretetem magasztosságát, az isteni gazdagságot, amit megadhatok lelketeknek, valamint mindazt, ami azokból javatokra válhat. Megszentellek benneteket, miközben mi tibennetek lakozunk, ti pedig mibennünk lakoztok.

Miként a Szentírás mondja:

“Készíts magadnak lakóhelyet bennem,
ahogy én is elkészítem a magamét tebenned.”

Az igazi szőlőtő részévé váltok. 2 Igen! Lelketekbe árasztom kegyelmemet. Én, a ti Istenetek szerelemmel szeretlek benneteket! Oly nagy szerelemmel, hogy gyengeségetek ellenére is bennetek lakozom. Minél tovább szemlélitek Háromságos Szentségemet, annál inkább meg fogtok érteni engem. Minél jobban megismertek engem, annál láthatóbban tükrözöm belétek képmásomat.
A mennyekből akkor angyalaim és a legfelső karokhoz tartozó fejedelemségek erős, dallamos hangot hallatnak. Együtt, egy hangon fognak dicséreteket énekelni a Himnusznak 3:

“Újból feltárult Isten misztériuma,
felfedte háromszor szent világosságát,
megjelölte Képmásával a szeretett lelket,
akit kiválasztott, hogy megadja neki kegyelmét.
Ó milyen jótétemények várnak e lélekre!
Dicséret és dicsőség Urunknak, Istenünknek!”

Amen�
Értitek, mit kínál nekünk az Isten?
Figyeljetek tanításaira,
és ne vegyétek semmibe őket!�

Beszédem hallatán ujjongani fog a szegény, és az alázatost felemelem. A megtérés és a békesség megment benneteket. Jöjjetek vissza hozzám, csupán arra várok, hogy kegyelmes legyek hozzátok.

(Később Jézus szólt:)

Vassula, a Szentírás mondja:

“Amikor a békeszerzők a békéért dolgoznak,
olyan magot vetnek,
amelyek szentségben hoznak gyümölcsöt” 4

Tekintéllyel és fenséggel tanítottalak, és neveltelek, hogy képes légy úgy kimondani Szavaimat, ahogy én akarom. Szavaim békét, szeretetet és reményt adnak az emberek szívébe. Bűnbánat által juttattalak el benneteket a kiengesztelődésre.
Nem tőlem való, ha valaki kárt okoz társa szívében.
Nem tőlem való, ha valaki azt állítja, hogy prófétai adománya van, de csak büntetésekről és csapásokról beszél.
Ha azonban valaki figyelmeztetéseimről, békéről és bűnbánatról prófétál és szava igaznak bizonyul, arról az emberről el kell ismerni, hogy valóban én küldtem. Igen, aki bátorít, vigasztal és javára van a közösségnek, arról tudd, hogy valóban én küldtem.

Óvtalak attól, hogy valakit csupán szavai alapján fogadj el vagy higgy annak, aki azt állítja, hogy tőlem kapja szavait, még ha csodákat művel is, és jeleket mutat fel, amilyen például a halottak feltámasztása. Figyelj azonban arra, aki nem kelt olyan vitákat, amelyek ellentmondanak a hit misztériumainak, mert az én választottaim megkapják a Szentlélek kegyelmét, ami örömmel tölti el hallgatóikat. Szavaik felemelik a lelkeket, angyalaim és szentjeim közelébe viszik őket, mert szavaik valójában az én Szavaim, amelyek katedrálissá alakítanak benneteket. Szavaimnak nemcsak tekintélye és ereje van, hanem lángra lobbantva lelketeket égetnek is és ugyanakkor megvilágosítják lelketeket .

Az isteni valóságokat, amelyeket választottaim fednek fel előttetek, egyedül csak a Szentírás és a Szenthagyomány szerint hirdetik, és mást nem hirdetnek.

Honnan tudjátok, hogy valóban én szólok hozzátok? Az igaz tudás alapján, amit tőlem kaptok.
Ti, akik valóban halottak voltatok és oszlásnak indulva feküdtetek a halál völgyében, ébredésetekben meg fogjátok tudni, ki emelt fel benneteket a kegyelemmel.
Bűnös ez a világ, amelyben élsz, gyermekem. Bűne napról-napra növekszik, hogy ne lennék gondban miatta! Amikor napjaitokban beszélek, és a pásztorok nem figyelnek rám és nem hiszik, hogy én szólok, akkor olyanok ők, mint akikről a Szentírás mondja:

“Őreink vakok, semmit sem vesznek észre,
saját útjukat járják, saját érdekük szerint�”

Egyházam mindig gyarapodni fog a Szentlélek által és sohasem vész el. Mindenkor meg fog újulni, annak ellenére, hogy mérgezett nyilakkal veszik célba. Ugyanazokkal a mérgezett nyilakkal veszik majd célba küldötteimet is.
Az egész világ hanyatlóban van bűne és hitehagyása miatt, mert nemcsak törvényemet szegik meg, hanem mindazt, ami szent.
Miért lep meg tehát bárkit, ha Szentlelkem kegyelme növekszik? Jaj! Milyen ítélet vár azokra, akiknek bűnös szíve választott lelkeimet zaklatta, nem fogják örökölni országomat, hacsak meg nem hallom ajkukról a bűnbánat szavát�

Vassula, velem együtt csendességben fogsz munkálkodni, hogy bevilágítsd a sötét völgyeket. 5 Mindaz, amit a Szentlélek ad neked, hogy leírd, az e nemzedék és az utána következők tanítására lesz, ezért aki szembehelyezkedik veled a küldetésben, amit én adtam neked, az Szentlelkem művével helyezkedik szembe.

Hirdesd mindazt, amit mondok neked, mert új lénnyé tesz mindenkit, aki hallgatja Szavamat. Ne szentelj figyelmet azokra 6, akik ezt mondják: “Ha Isten küldött téged, és ha szavaid Istentől valók, tanúsíts alázatot azáltal, hogy elrejtőzöl a tanítással együtt a világ elől. Többé ne mutasd sem magad, sem a tanítást bejárva a világot!”
Így válaszolj ezeknek az embereknek:
“Nem leszek olyan, mint a gonosz szolga, aki elrejtette talentumát és büntetést kapott, mivel semmit sem tett talentumával. Én inkább meg akarom sokszorozni talentumaimat és dicsőítem Istent, aki azokat rám bízta. Nem csak e nemzedéknek adom át e csodálatos csodát 7, mert maguk az angyalok fogják továbbadni Isten Szavát és folytatni terjesztését mint a magasságokból hulló magok esőjét az eljövendő nemzedékek számára, hogy megújítsa Isten teremtését és széppé tegye az Egyházat. Hogy megédesítse és kinyissa gyermekei száját, és azok dicsőítsék Őt. Hogy felnyissa szemüket és alkalmassá tegye arra, hogy megvizsgálják szívüket. Meg vagyok jelölve körös-körül Urunk isteni Nevével, és nem félek. Én az Ő hangos könyve vagyok és ugyanazokat az igazságokat hirdetem, amelyeket az Úr adott nekünk. Így semmi sem új, semmim sincs, testvérek, ami tőlem való és új, de mindaz, ami tudomásomra jutott, az az isteni tudásból és a Háromságos Isten szájából való.”
Ezt kell mondanod nekik az én Nevemben!
Szemlélj engem a mélységekben, kedvesem, és pihenj meg a Szívemen!�


2 Jézus Krisztus részévé.
3 Istennek
4 vö. Jak 3,18.[A magyar bibliafordítás szerint: “Az igaz élet magjait békében vetik el a békeszerzők.”]
5 A csend az üzenetek leírására vonatkozik, ami nem kelt zajt.
6 más szavakkal: ne háborodj fel azok miatt
7 az “Igaz élet Istenben” üzeneteket


Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

Vassula, figyelj jól, és hallgass meg! Írj le mindet szót, amit hallasz!

Keletről jön el a hajnal. Ne suttogd szavaimat, hanem hangosan hirdesd azokat! Az ilyen kinyilatkoztatás nem marad rejtve. A felebaráti szeretet legyen a legfőbb gondod. Teljék meg szád az Én illatomat árasztó szavaimmal, mely illat az egész világegyetemet betölti. Ezért add át a többieknek, hogy hasznukra váljanak szavaim, és ők is örvendezhessenek. Tégy tanúságot, és ne hagyd, hogy elbátortalanítsanak a keményszívűek és a kicsinyhitűek. Nekem is kijutott belőlük az Én földi életemben.

Én vagyok a Feltámadás és az Élet, és ahol átvonulok, ott életre keltem és örök fényességbe vezetem az embereket. Akik az Én utamon járnak, azokat mind megóvom, de jaj azoknak, akik az átvonulásom ellen lázadnak, meg fogom büntetni őket hitetlenségük miatt az Ítélet Napján! Vassula, Én minden megtért szívből begyűjtöm a mirhámat és a balzsamomat. Már eleve ez bátorítson fel téged! Sok lelket megnyertem már, ezért ne törődj a mendemondákkal, sokkal inkább lásd meg Művem gyümölcseit. Művem emlékeztessen mindenkit arra, hogy hiteles keresztény életet éljen. Ez a haldokló nemzedék elvesztette a méltóságát. A hatalom emberei mind hazudnak egymásnak, és már alig maradt olyan, aki Nekem szenteli az életét. Ezért hogyan hallgassak így tovább?

Gyümölcseim láttán szentjeim és angyalaim ujjonganak az örömtől. Igen, leányom, azért neveltelek fel téged, hogy ültess! Az ördög mindig arról volt ismert, hogy a vele rokonlelkűeket háborúra buzdítsa Művem és mindazok ellen, akiket kiválasztottam, és felkentem. Vádlóid ugyanazok, akik kiforgatják a Törvényemet és az Evangéliumot, valamint rossznak mondják azt, ami jó. De eljöttem hozzád királyi hatalommal, hogy Engem kövess, gyűjts és egyesíts, bátoríts és reményt adj, szeress és gyógyíts. Azért jöttem el hozzád, hogy megszilárdítsd az Egyházamat. Felkentelek, hogy Nevemben beszélj. Talán nem vagy választékos szónok, de Én tudással vérteztelek fel, hogy ezáltal az ismeret által felékesítsd és egységre vezesd az Egyházamat.

Nap mint nap állhatatosan elküldtelek, hogy tanúságot tegyél a tieidnek[1], de ők nem hallgattak Rám, nem szenteltek figyelmet Nekem. Járj közben értük!

Vassula, mivel leírhatatlan kegyelmem által megengedtem neked, hogy felemeld a Vőlegény fátylát, és felfedd az Ő istenségét. Amióta levetted a fátylamat, a te arcod az Én ragyogásomat tükrözi, amikor összhangban vagy az akaratommal. Az Írások megmondják, hogy minden léleknek, aki fel akar fedezni Engem[2], először őszintén meg kell bánnia a bűneit, különben a fátyollal borított értelmük letakarva marad, ha nem térnek meg Hozzám. Ha Szavaim nem hatolnak át a fátyolon, akkor olyanok maradnak letakarva, akik nem járnak a megváltás útján. Az ő tompa agyuk sötétségben marad, nem kapják meg Isten megismerésének világosságát, és nem láthatják meg a dicsőségemet. A Lélek mindent átölel, és mindazokról leveszi a fátylat, akik bűnbánatot tartanak, és imádkoznak. Az Ő világossága maga a szabadság! A Lelket vonzza a szívből mondott őszinte ima. Ha szüntelenül imádkoztok, Ő[3] lesz a ti tanácsadótok és barátotok. Oly nagyon becsülöm a ti szüntelen imáitokat, mert azok a szívből fakadnak, és mindent magukban foglalnak, amivel egész nap foglalkoztok.

Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. Hívásaimmal megpróbáltam megtisztítani a világot, de továbbra is az erkölcstelenség szennyében maradt. Fáradhatatlanul hívtam őket, de ez a nemzedék nem akart meghallgatni, és nem engedte, hogy megtisztítsam a vétkeitől. Amikor lecsap majd rájuk az „Úr Napja”, meg fognak lepődni! Elfogadom az áldozatot, melyet a Kelet felajánl Nekem, mert ők igen buzgóan és nagylelkűen tisztelnek Engem. Mint egy zsinórmértékkel, nyomot fognak maguk után hagyni, hogy követni tudja majd őket a világ maradéka. Ahogyan Áron áldása hatott a népemre, olyan hatással lesz a Kelet is a világ maradékára; akik tehát elfogad majd Engem örökkévaló Istenüknek.

Semmi sem veszett el az Egyházamban, inkább az emberek vesztették el az Egyházam jelenlétét a szívükben. Ma a világ kimondhatatlan erkölcstelenségében nemcsak hibákkal van tele, hanem az istenségemet és a Törvényemet is szembetűnően provokálja. Hogyan ismerhetném fel bennük Egyházamat? Ilyen módon jöttem el hozzátok, Vassulám, hogy újjá élesszem azt a kevés életet, ami még maradt ebben a nemzedékben. Eljöttem, hogy megmutassam nagy bölcsességemmel és éleslátásommal, hogy milyen végtelenül kegyes vagyok hozzátok. Imádkozz, hogy lássanak, és értelmük szemével megvilágosodjanak, hogy ezáltal a világosság által meglássák, mekkora reményt rejt magában az Én átvonulásom ezen a földön a ti időtökben mindnyájatok számára! Tanítsd meg nekik, Vassulám, mit jelent „békét kötni Istennel”! Tanítsd meg nekik, mit jelent az Én házam népéhez[5] tartozni. Ami pedig téged illet, ne távolodj el Tőlem. Maradj Bennem, légy olyan, mint Nekem, a te Istenednek felajánlott jó illat. A mindnyájatok iránt érzett nagy szeretetem jeléül adtalak téged ennek a nemzedéknek.

Mondd meg Nekem, hogy fel tudja-e bárki is mérni az Én nagyságomat? Minden korban megmutatom hatalmas Kezemet, a ragyogásomat és a dicsőségemet a lelki szegényeknek. Leszállok a dicsőséges magasságból, hogy köztetek járjak, köztetek legyek. Boldog az a nép, amely meghallott Engem! Boldogok, akik felismerték szeretet cselekedeteimet! Boldogok a nemzetek, akik szívesen láttak Engem, mint az esőt, amely a legelőre hullik, és megöntözi a száraz földjét! Mindezek legyenek áldottak Bennem! A nevem Jézus, a Krisztus, és Én valóban mindvégig csodákat művelek. Ezt kijelentem, é megáldalak téged Vassiliki, mert te vagy a csoda, amit az egész világ szeme láttára véghezvittem. Szeress Engem, gyermekem, engesztelj jócselekedetekkel szereteteddel mindazon lelkekért, akik közömbösek irántam, és akik gyűlölnek Engem a Törvényemmel együtt, és mindazokért, akik folyamatosan megszomorítják, és megbántják a szívemet! Fogadd békémet és áldásomat. IC[1] a görög ortodox papság és a laikusok

[2] itt is úgy érti az Úr, hogy „levenni Róla a fátylat”

[3] a Szentlélek

[4] ennek az Üzenetnek az elején
Arra vezetlek téged, hogy felékesítsd Egyházamat

2009. augusztus 27.

Vassula az IÉI 7. Ökumenikus Zarándoklatán olvasta fel ezt az üzenetet a résztvevőknek, melynek témája „Szent Pál nyomában – a bibliai Görögország” volt. Az Úrtól kapta pár nappal előtte (2009. augusztus 27-én) ezt az üzenet:

“Nem csak a Szerzője vagyok ennek a nagyszerű műnek, de ma arra vezetlek téged, hogy felékesítsd Egyházamat. Ezekben a napokban meg akarom tölteni az értelmedet, a szívedet és az egész lényedet az Én teljességemmel, azért, hogy fejlődni tudjál az Én isteni szeretetemben. Ami a szenvedéseket illeti, melyeket a Nevemért kiálltál, és mindazt, és amiken keresztül mentél Értem, Atyám el fogja felejteni az irántam tanúsított minden közömbösségedet, Én pedig betöltöm mindazt, ami hiányzik belőled. Légy áldott nemes szeretet cselekedeteidért, maradj egységben és légy az egység tökéletes jelképe! És… amint tudod, az Én erőm a gyengeségben rejlik. Örülj és örvendezz, és mosolyogj mindazokra, akiket neked adtam! Légy világosság ebben a sötétségben, és tartsd ébren az Én szent szívemből kiáradó tüzet. Nagyon szeresd a keresztemet, hogy a láng ki ne aludjon benned. Légy Atyám tökéletes képe. Az irgalmam végtelen, és mindnyájatokra kiárad. Legyetek egyek az Én nevemben.”

http://ichtys.hu/index.php/131-2009-augusztus-27Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani

2014. augusztus 4.

Én papom[1]! Ne inogj meg, lépj a nyomomba, így nem fogsz eltévedni… Akkor Jelenlétem nem csak lelkesedést, harmóniát és örömet fog ébreszteni a szívedben, hanem ennél sokkal többet. Fel fogod felfedezni kegyelmem gazdagságát. Sok misztériumomat fogod megtapasztalni: az emberi természet átistenül. Ami ma értéktelen[2], azt Én angyalivá, magasztos és minden földi szépséget meghaladó képmásommá tudom tökéletesíteni.

Hallgass meg: a szőlővesszők a szőlőtőtől kapják az életüket, és az életnedv tartja őket életben, hogy gyümölcsöt teremjenek. Érted? Most is táplállak téged és másokat, hogy megteremjétek gyümölcseiteket. Én Téged választottalak, aki értéktelen voltál, de akit átalakítottam és meggyógyítottam, hogy gyümölcstermővé válj a dicsőségemre. Gyenge voltál, de növekedésed érdekében, és az Atya nagyobb dicsőségére bőséges kegyelemben részesített téged Bölcsességem.

A küldetés, melyet kifejezetten neked adtam, Vassula, nem könnyű, de mondom neked, szeretettel dobog érted a szívem. Mert megfigyeltem, hogy gyengeséged és szegénységed ellenére mennyire Belém helyezed a teljes bizalmadat. Nekem nincs szükségem tökéletességre; mindössze egy szelíd, osztatlan, bűnbánó és készséges szívet kérek, aki nem csak gyönyörködni akar a Jelenlétemben, hanem kész megtenni az akaratomat is. Aki készen áll arra, hogy áldozatul essen, és feláldozza magát az Egyházamért. Viszonzásképpen te most, és a jövőben is élvezni fogod a társaságomat, ami erőt ad ahhoz, hogy szembe tudj nézni a megpróbáltatásokkal. Ez a nektek adott Szeretet-himnusz mindnyájatokat bűnbánatra fog indítani lelki átalakulás és a Velem való egyesülés által. Ha visszatértek Hozzám, az jelenti a tökéletes beteljesedést, mert akkor Én a tiétek, ti pedig az Enyémek lesztek.

Hitvese, Szent Társa leszek az ilyen léleknek, aki mély békében fogja élvezni a bensőséges és isteni szeretetünket. Ez lesz a jutalma ennek a léleknek, amiért Engem szolgál. Én, Jézus, a legédesebb hitves vagyok, aki ismeri az Ő menyasszonyának vágyát, hogy boldogan lásson színről-színre az örök életben. Mennyire igaza van az Írásnak, amikor azt mondja: „A szeretet és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le.” (Zsolt 85, 11-12)

Én boldogságot adományozok. Olyan ajándékokat adok neked, amilyeneket soha egyetlen teremtmény sem tudna neked adni, oly nagyon szeretett Kedvesem! Olyan csodákat fogok művelni, Én mirhám, amilyeneket Én, az Isten, egyetlen szóval véghez tudok vinni. Imádj Engem, Istenedet, mert Én vagyok a te menedéked. Meg fogom bízni angyalaimat, hogy őrködjenek feletted, bárhová mész a Nevemben. Emlékeztesd népemet, miként mentem meg a lelkeket, ha Nevemért kiáltanak! Vassula, Én, Jézus Krisztus, Isten Fia és Megváltó, megáldalak téged. IC

 

 


[1] 1Pt 2,5 és 9-10 „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság vagytok…”

[2] értéktelen lélek

http://ichtys.hu/index.php/150-2014-augusztus-4Az Úr bensőséges kapcsolatot szeretne velünk
2015. augusztus 10.
 
Egyiptom leánya, béke legyen veled. Amikor fiatal voltál, nem akartad meghallani Hangomat.  De Mennyei Udvaraimban azt mondtam: „Magamhoz fogom édesgetni, még mielőtt megőszül (a haja). Munkálkodni fogok benne, és hamarosan megáldom, felkenem majd azt, ami egykor egy jogosulatlan létező volt. 
Igen, ez az én Tervem benne. Azután terméketlen fából bő termést hozó gyümölcsfává alakítom, melynek gyógyító hatású levelei vannak. Úgy mondom neked, mint egyik tanítványomnak, hogy ne félj növekedni, Tanítód Nyomdokaiba lépni. Szükségem van arra, hogy tökéletes légy! Ne félj azoktól, akik saját érdekeik miatt megpróbálnak elbátortalanítani téged. Leányom, Üzeneteimben vannak olyan kijelentések, melyek még feltáratlanok, de eljön az a nap, amikor minden rejtett dolog napvilágra kerül, és ami még nincs feltárva, az feltárul. 
Ezt azért mondom nektek, mert ha valaki megpróbálja értelmezni kijelentéseimet, az rosszul teszi. Igen, mert azokat a kijelentéseket még homály fedi, ezért téves az értelmezésük.  Ez a mag, amit benned elvetettem, sok lelket fog megmenteni. Ezért tanítsd azt, amit megértettél Lelkem Világossága által. 
Vassula, hallottalak, amint azt mondtad: „Az Úr bensőséges kapcsolatot szeretne velünk.” Van még olyan, aki nem értette meg, hogy mennyire szívügyem a veletek való bensőséges kapcsolat? Mit mondtam Simonnak, aki meghívott a házába, és megbotránkozott azon, amikor Máriát bensőséges kapcsolatban látta velem? Azt mondtam neki: „Simon, te nem mostad meg lábamat köszöntésképpen, de ő a könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte azokat. Te nem csókoltál meg, amikor beléptem házadba, de ő a lábaimat csókolgatta. Te nem kented meg a fejemet olajjal, de ő balzsammal kente meg a lábamat.” 
Mondd, mi a vallás? Vallás az, amikor megígéred Istennek, hogy neki szenteled magad, elköteleződsz mellette bizalommal és hittel telve az idők végezetéig, de sohasem úgy, hogy nincs benned szeretet. Mert a szeretet megbocsátja bűneidet. A szeretet az ember szüntelen hívása. Ezért senki se lepődjön meg, ha együttműködöm azokkal, akik szeretnek engem, azokkal, akiket prófétámmá kentem fel, vagy más célból hívtam el.
Ó, van még valami. Hallottam, amint egyik barátod ezt a kérdést tette fel neked, amit most meg fogok válaszolni:”Ha Isten jó, miért van annyi szenvedés?”
Isteni hatalmamnál fogva megadtam nektek mindent, amire szükségetek van az életben, hogy boldogok legyetek. Ennek ellenére hányan adták át magukat nekem őszintén ezen a világon? Az önátadás az, ami hiányzik, és ha nincs önátadás, ez az, ami önmagában eltávolít valakit attól, hogy megismerjen és megértsen engem.[1] Saját dicsőségem és jóságom által mindenkit arra hívtam, hogy jó legyen. Mindig megajándékozlak benneteket. Olyan ajándékokat adok, melyek képessé tesznek benneteket arra, hogy az isteni természetem részeseivé váljatok, melynek révén elkerülhetitek az evilág romlottságát és erkölcstelenségét. Csak a szeretet hiányzik ezen a világon, amit mindenféle bűnnel helyettesítetek, melyek önpusztítóak, mert nem csak a lelketeket, hanem a testeteket is rombolják. Ti önhibátokból, és saját magatok miatt szenvedtek… nem az Enyémtől. 
Én a ti Menedéketek vagyok, a ti Megmentőtök és Erődötök! Ha bárki hozzám kiált, biztos lehet abban, hogy Én vele vagyok… IC   A Szeretet szeret téged…

[1] Más szóval a hitehagyásunk miatt szenvedünk, és halunk meg, amint azt az Úr korábban mondta. Saját magunkat pusztítjuk el.
 

http://ichtys.hu/index.php/107-2015-augusztus-10


Ha szerettek engem, ez szüntelen imára indít benneteket 

2016. augusztus 3.

Én vagyok. Kedves lélek, nagyon kevesen imádkoznak a ti nemzedéketekben, és azok is kevesebben vannak, akik megbánják bűneiket. Néhány barátod azt kérdezgeti tőled, hogy „mégsem enyhül meg Jahve, a mi Atyánk? Mégis ránk fogja hozni a tűz általi büntetést?”

Én szüntelenül tevékenykedem köztetek itt és most! Oly mértékben árasztom ki erre a nemzedékre Szentlelkemet, a Kegyelem Szentlelkét, mint még soha eddig a történelem folyamán, felszólításaim által meg akarlak újítani titeket, és a ti igazi gyökereitekre akarlak emlékeztetni benneteket. Világszerte látomásokban mutatom meg dicsőségemet, megmutatom Magamat, aki vagyok. Mindenkitől mindig engesztelő cselekedeteket és áldozatos életet kérek, de nagyon kevesen válaszolnak nekem. Nagyon kevesen.

Letekintek a magasból, és látom, milyen sokan úgy száradnak el mint egy fa, amit nem öntöznek rendesen. Látom, amint pusztasággá válik, kiszárad ez a föld, és gondozatlanokká váltak azok a gyönyörű zöld lombkoronájú, bőséges gyümölcsöt termő és mindenkit tápláló fák, melyeket én ültettem valaha. Most durva hangokat hallok, melyek dühösen kiáltják: „Istennek nincs hatalma fölöttünk!”, de sohasem ismernék el, hogy nyomorultak, sohasem látnák be, hogy ágaik ki vannak száradva, és a pergamennél is jobban össze vannak töredezve. Azt gondolná az ember, hogy már eleve ez arra készteti őket, hogy elismerjék és megértsék, hogy önteltségükben saját magukat pusztítják el, és végre elhatározzák, hogy leszállnak a magasból, ahová saját magukat ültették, és elismerjék, hogy nélkülem nincs élet. De nem, az ördög megfertőzi  és rábírja őket, hogy még hevesebben lázadjanak ellenem, mint valaha.

Itt vagyok, jeleket adok nektek, Vassula, hogy mindnyájatokat meggyógyítsam. Elküldöm hozzátok Szent Édesanyámat, hogy átképezzen, és megtanítson törvényem alapvető dolgaira benneteket, továbbá, hogy eszetekbe juttassa, hogy nem vagytok egyedül, és hogy földi életetek mindössze csak árnyék, mely nem tart örökké: egyszer meg fogtok halni, ami után ítélet következik. Vágjam ki azokat a kiszáradt fákat? Nyessem le az ágaikat? Vagy égessem el őket? Vagy tépjem ki őket Kezemmel gyökerestől a földből?

Vágd ki őket, vagy nyesd meg az ágaikat, így megmarad az esélyük arra, hogy újra növekedjenek, de Veled, ha Te öntözöd őket…

Kedves lélek, akit annyira szeretek, azok kedvéért, akik szeretnek engem, és azon lelkek kedvéért, akik mindig szomjaznak utánam, kivágom őket, és megnyesem az ágaikat, utána megöntözöm őket égi harmattal, és Jelenlétem meg fogja menteni azokat, akik egykor kegyvesztetten a saját maguk által készített sírjukban hevertek.

Hallgassatok meg! Engem úgy ismernek, mint aki irgalmas, aki figyelemmel kíséri szenvedéseteket és nyomorúságotokat. De azt akarom, hogy e nemzedék bizonyítsa be nekem a hajlandóságát, és én meg fogok nekik bocsátani, tele rakom asztalukat, és Mindenük leszek!

Nem olvastad? „Azokon van az Úrnak szeme, akik őt szeretik, erős pajzsuk nekik, s hatalmas támaszuk. Hajlék a puszta szele, árnyék a dél hősége ellen, megóv a botlástól, s fölsegíti azt, aki elesett. Öröm a szívnek, fényesség a szemnek, egészséget, életet és áldást ad.”[1] Őrizkedjetek hát a kísértéstől! Erre ti azt kérdezitek: „Hogy tudjam megőrizni magamat a kísértésektől? Mint mindenki, én is csak egy halandó ember vagyok, gyarló lélek.„ Válaszom erre az, hogy állhatatosan és szüntelenül imádkozzatok, akarjatok engem, szomjazzatok rám és vágyakozzatok utánam. Ez az én válaszom nektek:

Tanuljatok meg szeretni,

a szeretet a kulcs a mennyországba.

Aki szeret engem, az szüntelenül imádkozik.

A viszonzott szeretet lehozza Királyságomat a földre,

csodákat művel, és békét áraszt minden lakójára.

A kölcsönös szeretet legyőzi a halált.

A szeretet sohasem hal meg,

a szeretet rávezet benneteket arra,

hogy megismerjetek engem, a ti Isteneteket,

és elismerjetek, mint Mindenhatót.

Mivel annyira szeretem mindnyájatokat, és mivel annyira értékesek vagytok a szememben, nektek is szeretnetek kell egymást, mert mindenkiben benne lakik az én Lelkem. Néhányan félelemben éltek. Miért? Ha teljessé válik szeretetetek, nem lehet bennetek félelem, mert ha féltek, az azt jelenti, bűnösnek érzitek magatokat kétségeitek miatt, ezért féltek a haragomtól, a tüzemtől és az ítéletemtől. Tisztítsátok meg magatokat a bűntől, és engedjétek meg Lelkemnek, hogy a ti örömötök, Szent Társatok, lábatok előtt Lámpás legyen, mert egyedül Ő az, aki által elnyeritek barátságomat. Szavaim neked szólnak, kedves lélek, hogy tanulj, és ne vétkezzen lelked. Mindenki megkapta a Szentlelket, hogy célba tudjon érni. Ő az, aki igaz tudást ad nektek, Ő, aki mindent áthat, és mindent betölt.

Te esendő nemzedék, akit tönkretett a bűn, és aki káoszba vezeted a világot, gyere, és határozd el magad, hogy megváltoztatod az életedet! Ne mondd azt, hogy az Igazság Világossága sohasem közeledett hozzád, vagy elkerült, vagy figyelmen kívül hagyott téged! Vajon azt akarod, hogy azt higgyem, csak annyit ér a reményed, mint a pelyva, amit a szél tovahord? Vagy mint a tajték, amit a viharos szél a nyílt tengerre sodor? Hallgass meg, nemzedék! Még van idő, még teljesen meg tudok engesztelődni, ha elismeritek, és megbánjátok bűneiteket! Ne mondja senki, hogy én, az Isten, nem tudok megengesztelődni! De ki ismerheti egyáltalán az én szándékaimat, Istent játszva?

Bizony ma mondom nektek, hogy mindazok, akik menedéket találtak bennem, ellenálltak a félelmetes gonoszságoknak és hűek maradtak hozzám, ragyogó fényként fognak világítani ebben a sötét világban, és sokakat fognak elvezetni hozzám egyik kezükben a kereszttel, másikban a rózsafüzérrel. Fényoszlopok lesznek majd ők, a sötétség kontrasztja. Ezért gyermekem, amikor az összejöveteleiken tanúságot teszel, mondd meg nekik, hogy én, az Isten, a ti Atyátok, aki a ti Teremtőtök vagyok, félretettem a koronámat, és angyalaim szeme láttára leszálltam a Mennyből, a Királyi Trónomról e szerencsétlen, Szavamtól elidegenedett nemzedéknek a szívébe, hogy emlékeztessem őket, hogy én nemzettem őket, csontjuk az én csontom, húsuk az én húsom, és ha hiábavaló a reményük, nincs eredménye a tetteiknek, ha kedvetlen és gondterhelt az életük, ez mind azért van, mert elhagytak engem.

Vassula, nézd népemet, és érezz sajnálatot a sorsa miatt. Sokan közülük nem fogják fel, el sem jut a tudatukig, hogy ez a végidő a kegyelem és az irgalom különleges ideje, mely a föld minden egyes lakójára várakozik. Imádkozz a bűnösökért, imádkozz azokért, akik nyilvánvalóan eltévelyegtek az Igazságtól. Mondd meg nekik, emlékeztesd őket, hogy mindenki úgy távozik el a földről, akárcsak egy árnyék. Alighogy megszülettetek, már nem is lesztek, de a lelketek sohasem fog megsemmisülni. Mindnyájatokat szeretlek.

 [1] Sir 34,16-17  Isten megmutatta azt a szakaszt, hogy leírjam
Source: http://ichtys.hu/index.php/122-2016-augusztus-3

http://ichtys.hu/index.php/122-2016-augusztus-3


Királyi tervem

2017. augusztus 31.

Én vagyok. Keveset tudtál királyi tervemről, melyet neked szántam. Régóta rajtad tartottam szememet! Arra rendeltelek, hogy szeretettel és ragaszkodással szolgálj engem, én pedig, mint szíved és egész lényed Hódítója, megpihenjek benned…

Még mindig nem érted? Még mindig nem látod magadon a jeleket? A Szeretet melletted van, mindig melletted van! Mindig! IC

Source: http://ichtys.hu/index.php/125-2017-augusztus-31

http://ichtys.hu/index.php/125-2017-augusztus-31

 A hangomat még a legelvetemültebb emberek is meg fogják hallani

2018. augusztus 21.

Uram, a Te irgalmad és könyörületed

hálára indítja szívünket, mert letekintettél

az égből nyomorúságunkra.

 

Nem sújtottál le jogaroddal,

királyi jogaroddal, az igazság jogarával,

hanem megkíméltél minket, és elküldted

szereteted és barátságod himnuszát:

a szeretet és az irgalom költeményét.

 

Rám bíztad e költeményt,

hogy megszégyenítsd a bölcseket.

Írnokoddá tettél, hogy leírjam

e költeményt, korunk ódáit.

 

Sokan elfelejtettek Téged, Istenem,

de a Te szíved mindig velünk maradt.

Sohasem fordítottad el tőlünk arcodat,

inkább kegyesen és gyengéden

lehajoltál a magasból, és amikor

szólásra nyitottad ajkadat,

harmatként áradó szavaid

megszenteltek minket, gyermekeidet….

 

Megmondtam, leányom: leszállok ily módon hozzájuk és udvarolok nekik, habár tudtam, hogy meg fogom nyerni a szívüket. Sértő szavaikat kegyelmemmel orvosolom, rosszindulatukat áradó szeretetté változtatom. Bámulatos tetteket fogok véghezvinni, és megmutatom nekik megmentő segítségemet. Hangomat a legelvetemültebb emberek is meg fogják hallani, fényemet a legtávolabbi nemzetekre is szét fogom árasztani, azokhoz a népekhez, akik sohasem tudtak vagy hallottak Rólam. Szavam zene lesz a fülüknek, és örvendezni fognak megmentő igazságomnak.

Uram, kegyelmeddel Magadhoz vonzottál minket,

Kezed oly sok csodájának lehettünk tanúi!

 

Boldog vagyok, amikor karjaidban tartasz,

Jahve házában biztonságban és otthon érzem magam,

és amikor óvó öleléseddel betakarsz,

még ha át kell is élnem az éjszaka rémségeit,

ezek nem ártanak nekem,

mert lelkem biztonságban pihen karjaidban…

 

Én hűséges vagyok a hűségeshez. Mindig támogatni és őrizni foglak téged! Soha nem fogom megengedni, hogy lábad letérjen az ösvényről, melyet számodra kijelöltem. Én Vagyok a te becsületesség ruhájába öltözött Urad! A szíved öröme vagyok, ugye? Az egész mennyország az Én dicsőségemet hirdeti! Öltözetem fenséges és dicsőséges, és ragyogó fényözön vesz körül.

Nem vetted észre, miként vezetett a Lélek közeledésem hajnalától fogva? Emlékszel, amikor úgy kiáltottál Atyámhoz, hogy „apuka”?

Igen, nagyon is tisztán emlékszem e rendkívüli, káprázatos pillanatra!

Egyetlen teremtmény sem tudta volna felfedni előtted ezt az igazságot, hogy örömmel ki tudd mondani a szót: „Apuka”. A Szentlélek sugallta ezt neked, miközben elűzte tőled a démonokat. Atyám és Én ekkor örvendeztünk, mert tudtuk, hogy már szívedbe tudjuk plántálni Szavainkat. A Bölcsesség szavait, melyek édesebbek, mint a méz.

Erkölcsösséget és becsületességet fogsz tanulni tőlünk, elkezdjük rendbe hozni az életedet, és általad sokak életét. Aztán Szent Társad lehetek, aki sohasem hagy el téged! Királyi és megszentelt írás fogja formálni és vezetni kezedet, bár tudtuk, hogy ezt[1] dühösen üldözni fogják szegény, elfogult gondolkodású lelkek.²[2] De hamis ítélkezésük izzó parazsat fog rakni a fejükre! Szívem gyöngyháza, te színültig töltötted kezemet drágakövekkel, akárhányszor „apukának” szólítottad  Mennyei Atyádat!

Isten a mi Atyánk a Mennyekben,

Abba, vagy Apuka a mi sziklánk.

Aki bizalommal megy Hozzá,

az biztonságban és otthon érzi magát,

és egyedül már csak Istenben találja nyugalmát.

 

Legyenek tetszésedre gondolataim

és szavaim, én Uram!

 

Emlékeztesd őket arra is, hogy ösvényeim, melyek a szeretet és az igazság ösvényei, mindazok előtt nyitva állnak, akik Szavaimat és Törvényemet megtartják. Atyám és Én megáldunk, gyermekem. A Szeretet szeret téged.  IC

 

                      

 


[1] az írás módja

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 41
Tegnapi: 189
Heti: 673
Havi: 5 388
Össz.: 297 965

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Augusztus
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »