Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

..............

AKIK HÁBORÚT MERTEK INDÍTANI A KERESZT ELLEN

2000. június 6.

A Szentírás mondja: ne féljünk
az Úr trónusához közeledni,
hogy irgalmat nyerjünk
és kegyelmet találjunk,
amikor segítségre van szükségünk. 1

Te most a mennyből láttatod,
sőt tanújelét adod
irántunk érzett irgalmadnak,
hogy javíts jelen állapotunkon
és a megmenekülés útjára vezess.

A kegyelem trónusa határozatot hozott,
a kegyelem trónusát felháborította
a bűnök sokasága,
ezért előlépett és rendelkezett:

“Mondottuk, hogy “boldogok a tisztaszívűek,
mert ők meglátják az Istent”,
de ez a nemzedék, amely úgy tesz,
mintha nem értené, mit mondunk,
soha nem láthat meg minket,
és jelenlegi állapotában
nem jut el pihenőhelyére,
mert miként is lakozhatnánk
jelenlegi bűnös állapotában mi őbenne,
és ő mibennünk?
Ó romlott nemzedék!

Egyedül mi adjuk a megmenekülést.
Végtelen irgalmunk arra indít,
hogy még több és meg nem érdemelt kegyelmet
árasszunk e nemzedékre.
Irgalmunk megmenti gyermekeinket,
kik szüntelenül
ellenállnak szeretetünknek.

Irgalmat kapnak a kegyelem trónusától,
hogy elnyerjék a tökéletességet,
melynek hiányában
nem juthatnak a mennybe.

Irgalmunkkal életre keltjük a lelkeket,
ám jaj a szíveknek,
a gonosz szíveknek,
ha kisebbíteni, tagadni vagy rágalmazni
akarnák irgalmunkat!
Az igazságosság szerint büntetést érdemelnek
irgalmasságunk becsmérléséért!”

Miképpen lehetséges, hogy házadban
oly sokan folytatnak irgalmasságod ellen
végtelen és gonosz küzdelmet?
Miképpen lehetséges, hogy az Írást ismerve
mit sem tudnak
Lelkednek belső sugallatairól?
Miképpen lehetséges,
hogy nem ismerik fel a Hármat, 2
akik tanúságot tesznek a mennyben?

Istenem, Te rendkívüli szeretetedben
és irgalmasságodban elhatároztad,
hogy kiválasztasz egy tehetetlen és gyenge teremtést,
meghagyod neki,
hogy cselekedjék rendelkezésed szerint,
megparancsolod, hogy prófétáljon,
vagyis adja tovább a Te Szavad.

Arra tanítottad,
hogy ajánljon fel imát, könyörgést és áldozatot,
és találjon előtted meghallgatásra.
Arra tanítottad, hogy ajánlja fel saját akaratát.

Minden erőmmel azon voltam, Uram,
hogy elébed kipróbált munkásként álljak,
akinek nem kell szégyenkeznie,
mert az igazság üzenetével
egyenes úton halad.
Szólítottál, és én válaszoltam.
Szólítottál, és én elismertelek.
Szólítottál, és én megbántam bűneimet.
Szólítottál, és ők megvádoltak engem.

Megvádoltak és most is vádolnak,
mivel válaszoltam Neked.

Te felkentél engem, hogy tanúságot tegyek,
ők pedig felemelik hangjukat,
hogy elnyomják a Tiédet.

Leányom, te hűségesen dolgoztál, amikor, Szentlelkem által segítetted Egyházamat. Népemet szolgáltad és szolgálod most is. Válaszoltál hívásomra.
Lásd, Vassula, irgalmasságom mindazoknak fel van kínálva, akik a Vőlegényhez fordulnak. Igazságosságom ma helyet ad irgalmasságomnak, hogy közeledjen a halottakhoz 3 és feltámassza őket, mert az enyészet szaga felhatolt hozzám. Így cselekszik az isteni irgalmasság.

Az irgalmasság védelmező igazságossága pedig a következőket mondja mindenkinek: Ne engedjétek, hogy szívetek diktáljon nektek és megkérdezze: “Miképpen lehetséges, hogy Isten ily sokat beszél ehhez az asszonyhoz?” Ez annyi mint lekicsinyelni irgalmasságom felszólítását. Más szavakkal kifejezve annyi mint engem lekicsinyelni. Ezeknek az embereknek a magatartása a mai világ gondolkodásához igazodik.
Nem olvastátok?

“Vajon ki látta az Úr gondolatait?
Tanácsot ki adott Neki?
Ki kölcsönzött Neki,
hogy visszakövetelhetné Tőle?” 4

Nem fogtátok fel, mily gazdag és végtelen az én tudásom? Miképpen merészelheti az egyszerű teremtmény hangját felemelve kijelenteni, hogy eljutott döntéseim és módszereim gyökeréig anélkül, hogy önmagára mondana ítéletet? Tehát, leányom, mindaz, ami van, az tőlem való, miattam van és értem létezik .

Igen, Vassula, én szólítottalak, és te válaszoltál nekem, beszélj ezért érdekemben! Ahogy mondtad, én azért hívtalak, hogy tégy tanúságot irgalmasságom mellett, hogy ezen isteni felszólításon keresztül sok bűnös érezzen lelkiismeret-furdalást, és kapjon indítást arra, hogy békét kössön velem és tartson bűnbánatot. Mert ha meglátják, miként bánok veled és mily sok kegyelmet árasztok rád, másokat is vonzani fog jóságom. Ők is elhatározzák, hogy megváltoztatják életüket és igaz életet fognak élni bennem, tudván, hogy ha egyszer mellettem döntenek, akkor ők is meg fogják ízlelni az én édességemet. Hűségük megerősödik, és azok is megtanulnak szüntelenül imádkozni, akik eddig hűtlenségben éltek�

Nem fosztalak meg kegyelmeimtől
és keresztemtől sem

Teremtőd ma azt mondja neked, hogy megpihenek a te csendességedben. Hozzám, a te Uradhoz szálló szeretetteljes sóhajaidban a dicsőség illatos koszorúit kapom. Házamért mutatott buzgóságodban dicsőítesz engem. Szereteted balzsamától csillapodik Testem fájdalma, amit kínzóim okoztak nekem.

Hasonlóvá akarlak tenni az aranyló folyóhoz, melyre gyönyörűség rátekinteni. Át akarlak alakítani tetszésem szerint, kedvesem. Én vagyok a te Teremtőd és a megmenekülésed.

Semmi érdemed nem volt abban, hogy beléptem hozzád, de megszerettelek, amint megláttalak. Elhatároztam, hogy nem fosztalak meg kegyelmeimtől, és keresztemtől sem. Kicsinnyé kellett tennem téged ahhoz, hogy a Szívem közepébe vigyelek, ám ehhez nem emeltem fel sem pálcát sem hangot. Szeretetteljes leereszkedésemben emeltelek magamhoz téged. Éppen hogy újjá születtél, amikor Lelkem arra késztetett, hogy felkiálts: “Abba!”

Az én Lelkem akkor velem és az Atyával együtt háromszor megáldott téged, majd összehívta a mennyei udvart és így szólt hozzájuk:
“Nagy tiszteletet fogunk kapni a gyengeségtől. Végül miénk lesz a győzelem, bár amikor a hír {az üzenet} azok tudomására jut, akik ártanak az Egyháznak, azok gonoszul fellépnek gyermekünk ellen. 5

Keményszívű emberek egész hada fogja kimutatni szíve gonoszságát, de ő 6 hozzánk fog ragaszkodni, és félreérthetetlen jel lesz számukra, hogy vele van a Háromságos Isten.

És bár lesz olyan idő, amikor vesztesnek fog tűnni előttük, rövid időn belül fel fogják ismerni, hogy sikertelen lett minden cselszövésük.
Lelkét bátorsággal fogjuk felruházni megmentő tervünk érdekében, és tekintéllyel fog beszélni, amikor értünk emel szót, mert királyi parancsunkat követi.
Kezdetben a tisztségviselők nem vesznek tudomást sem róla, sem a mi mondanivalónkról. Semmibe fogják venni királyi rendeleteinket, de általa minden nemzetre kiterjed tekintélyem.
És míg házunk népe megújul és újjászületik a Szentlélekben, a vadállat helytartója, az, aki merészkedik elítélni minket, aki úgy bánik a nemes szívekkel, mint a gonosztevőkkel, nagy erővel támad gyermekünk és nemes tanításunk ellen.

Valójában azonban mi vagyunk a célpontja. Felismeri, hogy a szeretet tanítása veszélyt jelent számára és követői számára, mivel mi leleplezzük őket és az Egyház ellen szőtt régi tervüket. 7 Felfedjük a nemzetek előtt, mire akarják kényszeríteni őket, hogy táplálkozzanak egyik nap naturalizmussal, a másikon pedig racionalizmussal. Ráerőltetik a nemzetekre saját törvényeiket, hogy eltompítsák az én hangomat.
És meg fog történni, amit a Szentírás mond:

“Szentjeid testét szétszórták,
vérüket kiontották Jeruzsálem körül,
és nem volt senki,
aki eltemette volna őket” 8

“A mélységből felbukkanó vadállat” 9, ahogy a Szentírás mondja, “harcra kél ellenük, legyőzi és megöli őket” 10 “Holttestük ott fog heverni a nagy város utcáján, ahol Urukat is keresztre feszítették, és amelyet jelképesen Szodomának és Egyiptomnak neveznek.”

Krisztusnak egy jól ismert, népes városa, amelyet örök városnak neveznek, nem hagy fel azzal, hogy visszautasítsa felszólításainkat, ahogy Szodoma is visszautasította, pedig nyitottságot, sőt Lelkünk iránt tanúsított nyitottságot hangoztat. Ennek ellenkezőjét teszi azonban, mert fához akarja szögelni és meg akarja feszíteni szavaimat. Sok pap áll majd akkor könnyezve az oltár előtt és mondja zokogva:

“Uram, ne engedd, hogy házad romba dőljön! Láttad mindazok 11 bosszúvágyát, akik felesküdtek arra, hogy szembeszegülnek szent rendeleteiddel, és bölcsnek mutatkoznak – ahogy ők mondják – az emberiség javára. Ezek a sakálok gúnyolják istenségedet és mérgezett nyilakat lőnek hitünk ellen. Néped megerősítésére, papjaid megerősítésére és figyelmeztetésére dicsőséges erőddel közénk szálltál, a szeleket követeiddé, a tüzes lángokat szolgáiddá téve, hogy dicsőségedre legyenek. Te választottad őket arra, hogy viseljék és megismertessék Szent Nevedet, tiszteletet nyújtsanak Neked azáltal, hogy megerősítik házad népét, összegyűjtik nyájadat, és segítenek, hogy házadat újból “az imádság egy-házának” lehessen nevezni. Hálát adunk Neked irgalmas szeretetedért és azért, hogy módot találtál arra, hogy kiemelj minket közömbösségünkből.

Nézd, hogy most, amikor holttestek hevernek városodban 12, és a vadállat meg követői rajtuk taposnak és elégedetten ünneplik halálukat, mennyire örvendeznek, valahányszor hivatalnokaid elmarasztaló ítéletet mondanak választottjaid ellen.

Nem fontosabb-e tehát mindennél, hogy Krisztus – aki az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplőtelen áldozatul Istennek -, megtisztítsa Vérével lelkiismeretünket a holt cselekedetektől -, hogy az élő Istennek szolgáljunk? 13

Nem szükségesebb-e mindennél, hogy tisztségviselőid megértsék, ha visszautasítják irgalmas közbelépéseidet, a vadállat és követői helytartójának munkatársaivá válnak anélkül, hogy tudnák?
Irgalmas Uram, Te megtaláltad a módját, hogyan hívd fel figyelmünket arra, aki büszkélkedve állítja, hogy ő az Isten. Most pedig lásd, miképpen támadnak ellened, hogy elhallgattassák azokat, akik dicsérnek Téged. Urunk és mennyei Királyunk, jöjj segítségünkre! Mutasd meg hatalmadat e nagy bajok idején!”

Akkor, mintha rendeletre történne, rettenetes elnyomás következik, bár kezdetben egyetlen szó sem jelenik meg írott formában. A szenteket és választottainkat folyamatosan lábbal tapossák és összetörik, mivel szócsöveink által mi felfedjük a gonosz erők cselvetéseit, hogy figyelmeztessük népünket. Irgalmas felszólításainkkal kezdettől fogva figyelmeztetjük őket, hogy ezek a gonosz hatalmak, akik kihívnak minket, azt tervezik, hogy megváltoztatják az időket és a törvényt.

Majd bekövetkezik az az idő, amikor házunk népének nem lesz beleszólása abba, amit a Sátán e hatalmai és a sötét erők tesznek, és házunk népe még akkor sem ébred tudatára ennek, amikor látja, hogy azok kardot rántanak a kereszt ellen. A gonosz hatalmak helytartója el fogja távolítani a keresztet a nyilvános helyekről. A vadállattal és annak követőivel együtt megvalósítja tervüket, hogy elfordítsa népünket a kereszténységtől.

Népünk és még tisztségviselőink is vakok maradnak, és továbbra sem veszik figyelembe irgalmas közbelépéseinket, és így anélkül, hogy tudnák, társaivá válnak azoknak, akik háborút merészeltek indítani a kereszt ellen. Azután pedig, amikor rádöbbennek, hogy vétkeztek, és az ellenséget segítették azzal, hogy következetesen keresték, miként rendszabályozzák és hallgattassák el prófétáinkat, megvallják bűneiket mondván:

“Urunk, vétkeztünk és rosszat tettünk, mert hűtlenül elhagytuk tanításodat. Nem hallgattunk küldötteidre és nem vettük komolyan őket. A Te Nevedben szóltak ők az országok népeihez. A Te igazságosságod megment minket, de mi nem hallgatunk Rád�”

Ezt fogjuk hallani tőlük.
Látjátok, mennyire nem számít, hogy gyermekünk mily nagyon igyekezett és mily megpróbáltatások árán bizonyult igaznak, hogy viseli mindazt a jelet, ami ehhez szükséges, és fogadta a magasságokból érkező áldást, hiszen az összeesküvők arcátlanul véghez viszik gonosz terveiket. Minden nemzet élére állítanak egy helytartót, és örömüket lelik gonosz cselekedeteiben.

Mi azonban mennyei udvarunkból a legmagasabb rangot viselő fejedelemségek közül állítunk egy angyalt gyermekünk mellé, hogy őrzője legyen és segítsen felfedni a hazug szavakat és a romlott szíveket. A barátok, a lázadók és a bűnösök együtt kapják a meghívást és a kinyilatkoztatást, és a mi aranyfolyónk kiárad rájuk.
Mi pedig közöttük tartózkodva egyenként nevükön szólítjuk őket:
“Itt van Urad, a te igaz Vőlegényed, aki hatalommal érkezik.

Nem hallottad, hogy az én karom legyőz minden teremtett dolgot? Megfosszalak-e most téged ölelésemtől azért, mert Testem Vérét ontottad? Megfosszalak irgalmas szeretetemtől vagy jóságomtól és ne rázzalak fel közömbösségedből? Ó nem! Szeretetem arra indít, hogy mentselek meg téged is, és így nem fosztalak meg ölelésemtől, nem fosztalak meg édességemtől, mert meghalnál, ha megtenném.
A mi örök szent bölcsességünk, ami a méznél is édesebb, udvarolni fog szívüknek, hogy az ő szívükből is a bölcsesség édessége csorduljon, és kijelenthessék:

“Egy az Isten, egy a hit, és egy az Egyház!”

Olyan lesz ez fülünk számára, mint a himnusz dallama. Ez lesz a mi diadalunk.”
Ezt mondottuk, amikor összehívtuk a mennyek királyi udvarát.
Gondolataitokat örömmel fordítsátok rám és isteni beavatkozásaimra!
“Nektek pedig, akik azt mondjátok: “Nincs szükségünk arra, hogy csodákat lássunk!” – a következőket mondom:
“Hallgassatok el és ne tekintsétek irgalmas közbelépésemet erőszaknak! Hagyjátok meg népem számára a kegyelmet, hogy megmeneküljön a csodák által, amelyeket a ti sötét korszakotokban teszek! Cselekedjetek tehát helyesen: járjatok alázatosan velem, a ti Istenetekkel!””

Vassulám, tanuld meg, hogy minden az én jogarom alá van rendelve! Jöjj és szemléld megmentő igazságosságomat!

Miképpen lehetséges, hogy ők nem hitték el vagy nem értették meg a Te nyelvezetedet? 14

Azért nem értették meg a Vőlegény nyelvezetét, mert én nem az emberi filozófia kifejezéseivel, hanem Lelkem szavaival szóltam.
Ezért kedvesem, legyen az én gondolatom a te gondolatod, és dicsőíts engem örvendezve! Azokra pedig ne hallgass, akik nem válaszoltak szeretethimnuszomra! Higgy a Szentírás szavainak:

“Mily kedves a lépte annak,
aki békét hirdet, aki jó hírt hoz” 15

A Szentírás sohasem hazudik. Légy belém oltva!


MIT JELENT KRISZTUS VISSZATÉRÉSE?
A SÁTÁN ÉVÁNAK MONDOTT HAZUGSÁGA ISMÉTLŐDIK

2002 június 1.

Te vagy az, szeretett Atyám, aki megteremtetted legbensőbb énemet�

És így szóltam: megáldom legbensőbb énjét gazdagsággal, mely tőlem származik. Olyan leszek felkentem számára akkor, mint a lámpás: ragyogó jelenlétünkkel gondoskodunk legbensőbb énjéről. “Fiam és én mindörökre itt maradunk, mert ez az otthon az, amelyet lakóhelyül választottunk.”

Ó jöjj! Te, aki házamat szolgálva engem szolgálsz, jöjj közelebb, szerezz örömet nekem, jöjj és tanulj! Meg van írva: ha vétkezel is, az enyém vagy, mivel elismered hatalmamat, de tudva, hogy én teljesen magaménak tartalak, többé nem vétkezel�
Engem elismerni ezért valóban a tökéletes erényt jelenti.
Az a halhatatlanság gyökere, ha hatalmamat elismerik. Azt szeretném, ha ezt mindenki megszívlelné! Ezekben az években, Vassulám, én voltam tanácsadód, de barátod is, és még éjszaka is tanítottam legbensőbb énedet, határtalan örömet adva jelenlétemmel lelkednek. Végtelen szeretettel neveltelek arra, hogy szemedet állandóan fényességes jelenlétemre emeld és ne másra. Én vagyok és mindenkor én voltam egyedüli lelki vezetőd és tanácsadód. A bölcsességből adtam lelkednek útmutatást. Nem küldtelek Keletre vagy Nyugatra, és nem küldtelek Északra vagy Délre sem, hogy lelki vezetőt keress, mert lehet-e jobb vezetést adni annál, amit én adok? Egyedül én tudtam betekinteni lelked homályos sötétségébe, hogy igaz ítéletet mondjak legbensőbb énedről, és hogy betegségedre irányítsam figyelmedet. És nem késztettelek-e arra, hogy többé ne lázadj ellenem? Nem jelöltem-e ki számodra ösvényt, hogy Nevemmel mint ismertető jegyeddel járj rajta, és az én lábnyomaimat kövesd, hogy meg ne inogj járás közben?

De igen, Uram. Igyekeztem megtartani
ajkad minden parancsát.
Meg van írva, hogy van egy folyó,
amelynek ágai felüdítik Isten városát,
és hogy az a folyó megszenteli a Magasságbeli hajlékát.
Sosem inog meg, mert Isten lakik benne.
Isten már hajnalban védelmére kel.
A népek lázadoztak, a birodalmak megrendültek,
de az Ő mennydörgő szózatától
rettegés fogta el a földet� 1

Szentlelked az a folyó,
amely folyamatosan megszenteli a lelkeket,
legbensőbb énünket, ami a Tiéd, Istenem�

Kinyitom fülemet és elcsendesedem,
mert a nagy Király jön hatalommal
és kegyesen megadja isteni tanítását,
mely nem kelt zavart törvényedben.
Örvendezzen tehát a Föld,
ujjongjanak és kiáltsanak fel örömükben
a Föld népei,
amikor a Király megérkezik hozzánk,
hogy igazságosan ítélje meg a Földet,
a népeket pedig igazsága szerint.
Üdvözöljük biztonságunk szikláját,
és gyűljünk össze hálaadással
az Ő jelenlétében!

Közvetlen bejárást adtam neked Szívembe, hogy kivirágozz és adj állhatatosan hálát nekem. Adj állhatatosan hálát, és én áldozatként fogadom tőled, mert tiszteletet nyújt nekem� Tudd, kedvesem, hogy Nevem hirdetése dicséretet és dicsőítést ad nekem. Szeretlek, Vassula.

A halottak nem tudnak dicsérni engem. Ők mindig hallgatnak. A világ nem tudja áldani Háromságos Szentségemet. Hallgat. A halál árnyéka lopakodik itt is, ott is.
Én jelen vagyok, hatalmam gyógyít és megment, de nézz a mai világra: igen kevesen válaszolnak a kegyelemre, és nem keresnek menedéket bennem, Jahvéban. Igen kevesen félnek engem, Vassula. A halál már itt van az ajtóban, de a világ még most sem hívja segítségül Szent Nevemet. E nemzedék nem akar velem tartani.
Elküldtelek a halál országába, ahol pusztulás és elkeseredés uralkodik sok szívben. Bár már látható az ördög csapdája, a világ fásultságában továbbra is gyűlöli szabályaimat. Állandóan megszegik törvényemet.

Ezeken tűnődve
fekszem egész éjjel ébren,
és nem jutok semmire.

Belehalnék a bánatba,
ha őrizve, oltalmazva és engem körülvéve
nem lennél ily közel hozzám, Jahve.

Szomorú sóhajjal emelem Rád a szemem,
mert bár a mennyben van otthonom,
még a Földön vagyok.

Gyakran kérdezem magamtól: “Mi dolgom
ezen a Földön, ahol nem tartozom senkihez?
Úgy érzem, kölcsön lettem adva,
hogy kölcsön lettem adva�”
Isten mellett voltam,
amikor kiadta rendeleteit számomra,
miután kihozott a feledés és a halál földjéről
és életre keltett engem.
Kiemelte lelkemet a mocsárból,
hogy felfedje Szent Arcát előttem.
Nevedben akkor küldetést adtál nekem,
meg sem gondolva,
hogy az jogarod és ragyogásod
ártalmára lehet.

Jóságoddal koronázod műveidet,
és bőség árad, amerre jársz.
Gazdaggá teszel és megtisztítasz minket,
ahogy az ezüstöt szokás.

Fenséggel halad át Krisztus e pusztaságon
és megrendíti a földet,
hogy jelezze közeli eljövetelét.

Az emberek azonban nem értik.
Azt mondják:
“Testben jön el hozzánk Krisztus.”
Mások alaptalanul állítják:
“Eljön az Isten és összetöri ellenségeit.”
Ők azonban nem értették meg a zsoltárokat�

Csak ábrándoznak, mintha álmot látnának.
Eleinte én sem értettem ezt,
bár mindig a Te jelenlétedben voltam.
Még akkor sem értettem meg,
amikor megfogtad jobb kezem,
hogy írjak.

Írva van: “Az Úr futáraira bízza a híreket�”
és valóban ezt teszi�

Amikor Isten léptei közelednek
és hallhatóvá válnak, az igazak örvendeznek,
ujjonganak és énekelnek örömükben.
Ezt mondják: “Készítsünk utat
a felhők lovasának, örvendjünk Krisztusban,
ujjongjunk jövetelén!”

Noé idejében esőt hullattak az egek
eljöveteledkor� Isten eljövetelekor�,
de nem láttak Téged testi valóságodban.

És most majd lángba borul a Föld
Fiad visszatérésekor�
Isten eljövetelekor�
amikor Krisztus leszáll a magasságokból.

Mint ezernyi harci szekér,
úgy hagytad el, Uram, a Sínai földjét,
hogy szentélyedbe lépj.

Dávid mondta:
“Istenem, Te felszálltál a magasságokba,
foglyaidat magaddal vitted,
embereket tettél magadévá, ó Isten,
olyanokat is, kik konokul
ellenálltak házadnak, Uram,” 2
de nem láttak Téged testi valóságodban,
pedig ott voltál�

Amikor eljössz az igazakhoz,
ők örvendeznek, bár nem látnak Téged
testi valóságodban� Te mégis ott leszel.

Midőn néped élére álltál
és áthaladtál a pusztaságon�
akkor sem testi valóságodban jöttél�
mégis ott voltál�

És így lesz napjainkban is,
amikor Krisztus azt mondja,
hogy küszöbön áll eljövetele�
lángra lobbantja az eget és a Földet,
és az atyák szívét gyermekeik felé fordítja,
a gyermekek szívét pedig atyáik felé�
de senki sem fog Téged testi valóságodban látni�
A Szeretet szeretetként tér vissza�
mert mindannyian az igaz Istenben,
az emésztő tűzben,
a Háromságos és Szent Istenben leszünk�

3Lelki útmutatót adtál most. Ez lesz küszöbön álló eljövetelem módja. Eljövetelem közületek sokakat megújít és megszabadít bűneitől. Amikor a megújulás bekövetkezik, sokan öltenek magukra ruházatul engem. A szentek és az angyalok hálát fognak adni Szentlelkem adományáért.

Hogy mi az Úr napja?
Akik kitartóan lázadtak, és még most is lázadnak ellenem, meg fogják tapasztalni azt a napot és minden szenvedését. Az a nap hirtelen villámcsapásként sújt le a bűnösökre, akik maguk is fáklyaként fognak szörnyű tűzzel égni. Igen, úgy lesz, ahogy mondtad, a Föld lángba borul, és az emberek előtt feltárul lelkiismeretük, mintha kinyilatkoztatást kapnának. Az én napomon isteni tüzem megszelídíti a megátalkodott szívet. A szenvedő Föld lelkiismeretben és lélekben teljes tudatára ébred tévedésének, elégtelenségének, bűnösségének és törvényellenességének. Rádöbben arra, hogy visszautasította feltámadásomat és mindennapi életetekben való jelenlétemet. Az én napomon megnyílik a menny, és szigorúan meg lesznek ítélve azok, akik isteneknek mondták magukat.

Mondhatja-e valaki, hogy nem tanítottalak benneteket ezekben az években? Nem mutattam-e meg hatalmamat ezekben az években csodák által is? Felmértétek-e valaha Háromságos Szentségem fenségességét és Nevem kifejezhetetlen magasztosságát? Hirdettétek-e valaha nagyságomat vagy szóltatok-e mindent betöltő ragyogásomról és hatalmamról? Mondom nektek: jaj azoknak, akik az én napomon világosságomon kívül találják magukat� azokat tüzemmel fogom megtisztítani.

Akik azonban megfogadták tanácsaimat és megtartották szereteten alapuló törvényemet, akik a föld sója lettek, azokat nem teszem próbára tüzemmel, mert én vagyok az ő Istenük, és ők elismertek engem mint életük legfőbb Urát. Őket már próbára tettem, és most már az én részeim, állandóan isteni világosságomban, Istennel való egységben élnek.

És ahogy mondtad, leányom, Noé idejében esőt hullattak a felhők eljövetelemkor. És most tűz fogja lángra gyújtani és próbára tenni a Földet. Az én napom küszöbön áll, és jaj a holttesteknek azon a napon, amikor eljövök! 4
Jaj azoknak az én napomon, akik az anyagiaknak szentelték életüket! Tűz lesz az én megjelenésem. Már hallhatók lépéseim, és sokan látják lábnyomaimat. A kegyelem mostani idejében mint irgalom és mint lámpás mutatkoztam meg, ám akkor emésztő tűzként fogok megjelenni.

Miért gondolja bárki, hogy észrevétlenül fogok elmenni mellette? És még mindig azt hiszitek, hogy a Mester számonkérés nélkül fog átvonulni előttetek?
Jó lenne ezért mindennap bűnbánatot tartani!

A lélek szintjei

(A 2002. június 1-i üzenet folytatása)

És te, leányom, aki vetőmagjaimat hordozod, dalolj, amikor magot vetsz, és ne nézz hátra! Ahogy már tanítottalak, a teológia lényege az, hogy engem, a te Istenedet szemléled.
Ez a te lelki alapod.
Erre az alapra épülnek a különböző szintek.
Az egyik szint Isten megismerését foglalja magában. Ezt a megismerést a Bölcsességtől lehet elnyerni, nem a könyvekből.
A Szentlélek világossága nélkül nem lehet megismerni az Istent, mert rejtve marad. Ez a megismerés ugyanis nem az értelem gyümölcse, hanem Isten önti kegyelmén keresztül abba a lélekbe, akit átalakított úgy, hogy szeretni tudjon.

A lélek szegénysége található a következő szinten. Az ilyen lélek a Szó hordozója, mert szegénységében engem birtokol, és övé az országom. Az ilyen lélek semmiségében egyedül én létezem 5. Egyedül én vagyok az ő Mestere és mindene�

Más szintek is épülnek ugyanerre a lelki alapra.
Egyik ilyen szinten a teremtmény és a Teremtő között fennálló isteni egység foglal helyet.
Az Isten tökéletes és isteni szépségétől rabul ejtve a lélek önként borul Isten tüzes ölelésébe. A Teremtőnek ebben az isteni hódításában, mert hódítás és diadal ez, teljesen elárasztom a lelket, és örömömben éppen hogy felfedem előtte Szent Arcomat, nehogy félelmet keltsek benne. Bár a lélek így csak homályos fényben látja Szent Arcomat, ébredésében megérti, hogy nincs messze a boldogító Isten-látástól. Minthogy látta dicsőségemet és megtapasztalta azt a ragyogó világosságot, ami hirtelen körülvette őt, önként csatlakozik hozzám, összefonódik és eggyé válik velem, az ő Istenével és Teremtőjével� A lélek tökéletes átadottságában én, aki a világosság szerzője, az élet szerzője, a szeretet szerzője és minden adomány szerzője vagyok, vezetem be őt ebbe az isteni gazdagságba, míg költeményekkel és hittel szólítom meg a lelkét.

Ó Vassula! Mit meg nem tennék az ilyen lélekért! A Bölcsesség lesz mindennapos kísérő társa, örömének koronája.

Írva van:

Minden lélek, aki az Urat féli�
olyan fogadtatásban részesül,
mint a szűz menyasszony. 6

Miután átadta magát, testét és lelkét nekem, a Teremtőjének, az én részemmé vált. Akkor én mint Jegyes, aki örömét leli menyasszonyában, gondoskodom róla, nehogy szükséget szenvedjen valamiben.
A következő szinten kezdek gondoskodni elszegényedett lelkéről, és ugyanakkor fogadalmat bízok rá, amit meg kell tartania, miután különleges módon felkészítettem őt arra, hogy feltétel nélkül kövesse a Jegyest. Kísérjen engem, bárhová megyek. Akkor mint Jegyes, aki szereti menyasszonyát, kifejezem iránta érzett isteni szeretetemet, és felékesítem menyasszonyomat a legszebb ékszerekkel, amilyenek a Földön nem találhatók, mert a mennyei tárházakból valók. Bensőséges egyesülésben saját magammal ékesítem fel lelkét, így erősítem meg őt a köztünk lévő kölcsönös hűségben és megértésben. Akkor hirtelen az egész világ eltűnik szeme elől. Megtalálta szabadságát� megtalálta Istenét�
És miközben a szabadság felé repül, ezt fogja mondani:
“Számomra a világ most száműzetés, nem vagyok benne, és közel sem vagyok hozzá. Lelkemet hatalmába ejtette a Te törvényeidre való szüntelen vágyakozás, emberiség Szerelmese. Lelkem Kedvese, készen állok, és szívem arra vár, hogy feltétel nélkül kövessen Téged.”
És én így válaszolok:
“Járj velem, és megtanítalak az igazságosság szabályaira. Én leszek a Nevelőd, és senki más. Füledbe fogom súgni a láthatatlant és az elérhetetlent, ami mégis láthatóvá és elérhetővé vált Mestered isteni tanítása által. Az élet Szavát ingyen kínálom fel neked…”
Miután igazságossággal kitanítottalak, felemelem lelkedet a következő szintre.
Azon a szinten, amelyre születésed előtt meghívást kaptál, a Szentlélek erősít meg kegyelmével, hogy megmentő tervem részévé válj, és apostollá tesz téged. Azon a szinten meg fogom mutatni neked az utat, amit szenvedésem felé haladva tettem meg. Mivel engem fogsz szolgálni, szenvedés által fogsz szolgálni. El foglak küldeni, hogy járd be a világot, és hirdesd az igazságot. Meg foglak kérni, hogy tedd kereszténnyé ezt a kereszténységét vesztett nemzedéket, és döntsd le Bábel tornyát. Indítsd bűnbánatra azokat a hitehagyottakat, akik Baált imádják. Mindezt egyik kezedben keresztemmel, a másikban pedig a rózsafüzérrel fogod megtenni�

Meg fogja érezni mindenki, hogy szüksége van a bűnbánatra

(A 2002. június 1-i üzenet folytatása)

És te, leányom, minthogy az én vetőmagomat hordozod, vess lendületesen! Vajon nem tudom-e mindazt, amit mondasz?
Hadd bízzam rád a következőket: szememben vízáradatként gyűlnek a könnyek, amikor látom, hogy száraz és szétszórt csontok között küszködsz. Miként minden apa szenvedne, ha gyermekét e komor helyzetben látná, én, a te Atyád is szenvedek. Elszomorít, hogy látom, amint a halál völgyében holtak kínozzák 7 a gyermeket, akit királyi udvaraimban neveltem fel.

A te örökséged az élők földjén van, hiszen én teremtettelek és tanítottalak a szent bölcsességgel, hogy mindenhol adj tanítást az emberiségnek hatalmam és fenséges dicsőségem tetteiről. Emlékeztetni kívánom az emberiséget, hogy csak szeretetből és irgalomból cselekszem. Ily módon az e nemzedékre eső ostorcsapások sem jelentenek mást, mint irgalmam bizonyítékát.

Uram, írva van, hogy csupán akarnod kell, és készen áll hatalmad�

Az is meg van írva, hogy a bűn elkövetése után a bűnösnek megadom a bűnbánatot.
Irgalmam üdvös menedékét nagy jóakaratomban egy megújult szívbe helyeztem, amely nagy buzgóságot és őszinteséget mutat majd nekem bűnbánatában.
Valóban, mihelyt megtörténik ez az alázatos cselekedet, bárki megtalálhatja azt a kincset, hogy velem bensőséges kapcsolatban legyen. A bensőséges kapcsolat kincsében az ilyen lélek felfedezi barátságomat. Annál nagyobb az én barátságom, minél őszintébb a bűnbánó lélek. Minden őszintén kimondott szó megerősíti iránta barátságomat, ami az ő bűnbánatának arányában növekszik.

Írva van:

“Még hozzá kiáltottam számmal,
amikor nyelvem már zenghette dicséretét.
Ha szívemben gonoszság lett volna,
nem hallgatott volna meg az Úr.
Ámde Isten meghallgatott,
felfigyelt könyörgő szavamra” 8

Meg fogja érezni mindenki, aki szeretne megmenekülni, hogy szüksége van a bűnbánatra, és én meg fogom hallgatni bűnvallomását.
A bűn zsoldja a halál. A bűn olyan, mint a méreg, és minél tovább marad bennetek, annál betegebbek lesztek, és annál közelebb visz a halálhoz. Minél kevésbé akarjátok magatokat megtisztítani tőle, annál erősebben fenyeget a halál. Megszabadulhattok a bűn mérgétől és meggyógyulhattok, ha megalázzátok magatokat, és ha ráébredtek, hogy egyetlen lehetőség van a bűneitektől való megtisztulásra, és ez a bűnbánat.

Mondjátok, ki kockáztatná közületek életét, és ki ne tenne valamit megmentésére, amikor rájön, hogy mérget evett vagy ivott, amitől meg is halhat? Hogy kigyógyuljatok abból, amit ez a halálos ital okozott, le kell hajtanotok fejeteket, és be kell vallanotok, hogy bűnösök vagytok. Bocsánatot kell kérnetek, akkor megtisztultok a méreg minden keserűségétől, és megszabadultok a kígyótól is, amelyet bensőtökben tápláltatok egész életetekben. Én pedig, miután megszabadultatok, a bűnök helyét édességemmel töltöm be. 9

Igen, mihelyt eltávoznak a bűnök, meggyógyultok és többé nem álltok ellen törvényemnek. Készségesen hátat fordítotok a világnak, mert megpillantjátok dicsőségemet és ragyogásomat. Sugárzó jelenlétem kívül-belül meg fog világítani benneteket.

Írva van:

“Ti vétkeitek és bűneitek miatt
halottak voltatok.
Így éltetek annakidején a világ szokása szerint,
a légűrben uralkodó fejedelem* hatalma alatt.
Ez az a lélek, amely most
a hitetlenség fiaiban működik” 10

Most azonban bűnbánatotokért és az irántatok mutatott kegyelem által életre keltettelek benneteket magamban� Jóindulatomban felfedem előttetek az élet útját. Többé nem fogtok izzó szénen járni, hanem zafírokon. Az Isten, akit ti egykor kifejezhetetlennek és elérhetetlennek gondoltatok, határtalan örömet ad szívetekbe, amint örömét kinyilvánítja előttetek:

“Olyanok voltatok egykor, mint a föld,
amelyen csak tövis és bogáncs terem,
valójában lakatlan és megátkozott,
de velem olyanok lesztek,
mint a kedvemre való föld,
amelyet Szentlelkem forrásai öntöznek,
és olyan termést hoztok,
ami elfogadható számomra” 11

Ahogy már mondottam, aki elismer engem, az a tökéletes erényt gyakorolja.
A világnak ma nincs helye számomra. Értéktelen szemét foglalta el helyemet. Lázadók és bűnösök kóborolnak mindenütt, tetteik és szavaik megsértik Háromságos Szentségemet. Arcátlanságukban úgy gondolják, hogy helyemet részben valamiféle önmegvalósításnak, részben olyan törekvésnek kellene elfoglalnia, ami kizárólag rossz tettekre indít. Arcátlanságukban visszautasítják dicsőséges jelenlétem elismerését.

A világ a maga útját járja és önmagát dicsőíti, saját tetteit dicséri, tiszteli és Istent játszik� Azt hiszik, hogy mindent tudnak, pedig valójában semmit sem tudnak. Amíg meg nem ismernek engem arról a sok jóról, ami körülveszi őket, és ameddig fel nem fedeznek engem, olyan erőtlenek maradnak, akár a holttestek�

Napjaitokban az emberek hamis isteneket keresnek 12 és pogány módszereket követnek 13, hogy reményük szerint tudásra és erőre tegyenek szert. A világot elbűvöli a kristályok és a levelek szépsége. Ezeket az én mindenhatóságom fölé helyezik, és ezektől kérnek gyógyító erőt Szentlelkem kegyes gyógyító ereje helyett.

Ha olyan nagy hatással van rájuk ezek 14 formája, következtessék ki belőlük, hogy mennyivel hatalmasabb Alkotójuk, aki formát adott a kristályoknak, a leveleknek és mindennek. Még ha ők 15 keresik is az én jelenlétemet, és ebben az igyekezetükben ejtette zsákmányul őket a megtévesztő és így vezette félre őket, akkor sem vétlenek, hanem bűnösek, mert nem voltak kitartók. 16
Ha képesek felkutatni az energiákat és azok nagyságát, a világot és a világmindenséget, hogyan lehetnek ennyire lassúak abban, hogy megtalálják mindezek Alkotóját és Mesterét?

A Sátán azonban újból azzal a hazugsággal vezeti félre a világot, amivel egykor Évát� Hogy Istenné lehetnek ők is 17, elegek önmagukban és nincs szükségük rám.Szeretném megújítani e nemzedék hitét

A 2002. június 1-jei üzenet folytatása

(Akkor az Atya fordult hozzám és így szólt:)

Meg fogom újítani szájadat, Vassula, hogy hallhatóvá tedd minden tanításomat és újból elbeszéld minden csodámat. Fontold meg, miképpen hajoltam le hozzád, hogy fenséggel és ragyogással ruházzalak fel téged és mindenkit, aki figyelmet szentel rám.

Szeretném megújítani e nemzedék hitét, gyengéden és részvéttel ápolva benneteket ebben az igen siralmas állapototokban.
Újuljon meg mind a két kezed, és az én Nevemben adj áldást! Újuljon meg jobb kezed, amelyet megáldottam, legyen házam eszköze és zeneszerszáma, amelyen keresztül sokan meghallják Szavaim hangját. Muzsikálj Nevemnek és örömödben énekelj szárnyaim árnyékában!

Ó Vassula, újuljon meg a füled is, hogy meghalljad, amint a Bölcsesség elmondja példabeszédeit, amelyek megszentelnek téged, amint hallgatod, és amelyek a Háromságos Isten felismerését és tudását közlik.
Én városom, Szívem kedvese, légy hűséges hozzám, és kegyelmem továbbra is veled lesz.
Ne feledd származásodat!
Fenségem ragyogása van rajtad! Bátorság! Ne félj!

{Ez az üzenet csak 2002. augusztus 7-én fejeződött be.}


1 Zsolt 46,4-6.
2 Zsolt. 68,18
3 most Krisztus szól hozzám
4 Ez az “eljövetel” nem a parúziát, nem Jézus végső eljövetelét jelenti, hanem az Úr napját, ami egy kisebb ítéletként fogható fel az ítélet napját megelőzően. Olyan, mint a megújulás érdekében történő tisztulás. Már megkezdődött kisebb szakaszokban.
5 lakozom
6 vö. Sir 15,1-2.
7 ismételten megtámadják
8 Zsolt 66, 17-19
9 Ez a kép, hogy a bűnbánat kiűzi a bennünk lévő mérget és a kígyót, emlékeztet a megszállott emberre, aki megszabadulásakor szögeket, néha üvegdarabokat, drótokat és más tárgyakat hány ki.
10 Ef 2, 1-2.
11 vö. Zsid 6, 7-8.
12 hamis vallásokat
13 mint például a bioenergetikai gyakorlatokat
14 a kristályok
15 az emberek
16 nem keresték elég kitartóan az Istent
17 2Tessz 2,4; Ez 28,2


Életet adtam nekik, hogy tanúságot tegyenek Feltámadásomról

2008. június 19.

Béke legyen veled. Gyermekem, Én vagyok az Egy, aki feltámasztottalak téged, hogy együttműködj Velem. Minden egyes pont, minden egyes kimondott betű Szentlelkemtől származik. Szeretem a Teremtésemet, és Irgalmam minden emberi értelmet meghalad. Mindezt a munkát el tudom végezni saját Magam is, de szeretek együttműködni és együtt dolgozni a Teremtményeimmel. Ugyanakkor azok, akiket kiválasztottam, hogy megörvendeztessenek Engem, jó illatot árasztanak az Udvaraimban és a földön is, Jelenlétem jelei. Megszentelem őket, mert Velem tartanak. Igen, bennük nyugszom meg. Az ajkam megtelik érzelemmel, mikor rájuk tekintek, ahogyan véres Lábnyomomban haladnak. Végülis Én vagyok, akik életet ad nekik!

Életet adtam nekik, hogy tanúságot tegyenek Feltámadásomról, és ezt azzal teszik, ha bemutatnak Engem ennek a halott világnak, mint dicsőséges Királyt, aki kész megbocsátani nekik. Különböző módokon nyilvánítom ki Magam nekik, remélve, hogy annyi lelket vonzok Magamhoz, amennyit csak lehetséges. Igen, Vassula, keresztül kell menned a tűzön, hogy képes legyél hirdetni Szavam. Ezért semmit se tagadj meg Tőlem. Megtagadtam Én tőled valamit? Valójában neked adtam az Életemet.

Leányom, bármi, amit szeretettel ajánlottál fel Nekem, azt felhasználtam.

– Megparancsoltam neked, hogy mondd azt nekik, Én mondtam, hogy írjál. Ne félj! Soha ne hagyj ki egy betűt se! Néhányan figyelni fognak rád. Mások kinevetnek téged. Megint mások ártani fognak neked, küzdeni fognak ellened. Add csak át nekik az Üzeneteimet. A jó hírnek el kell jutnia a föld minden szegletébe, a Szavamnak egészen a föld végső határáig. Sokan vissza fognak térni Hozzám, fel fognak hagyni bűneikkel.

– Meg fogok mérni minden egyes lelket zsinórmértékkel. Ők[1] elveszítették bölcsesség iránti érzéküket, hamis mértékekkel mérnek, mellőzik a Törvényemet. De azt fogják aratni, amit elvetettek. Senki sem mehet be a mennybe, aki nem keres Engem. Azok, akik elvetik Törvényemet, Engem vetnek el, és utálatom[2] tárgyává válnak a Szememben. IC


[1] Az anglikánok, akik elfogadják a liberalizmust, nem a tradicionális egyház vagy a konzervatívok.

 

Add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket

2010. június 17.

Béke legyen veled! Kérlek, hogy ismételjétek Utánam ezt az imát:

Mennyei Atya,
taníts minket, hogy vigyük a békét
és hirdessük a nemzeteknek a megváltást,
a megváltást az égből.

Ne bánj velünk keményen
bűneink miatt,
de add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket,
hogy alázattal kérhessük megbocsátásodat.

Tedd eggyé szíveinket a Tietekkel.
Szerelmes Atyám,

a Te szerelmed irántam annyira nagy,
mindig hűséges.
Add meg nekem az erőt, hogy szilárdan meggyökerezzek
mindabban, amivel megbíztál engem. Ámen.

Vassulám, hadd énekeljek így neked, ezek a találkozások[1] megörvendeztetnek Engem, ezek a végsőkig fognak tartani. IC


[1] Jézus úgy érti: ilyen módon Vele lenni

http://ichtys.hu/index.php/133-2010-junius-17

 

Igaz Élet Istenben az Én üzenetem

2010. június 22.

Vassula, hívtalak téged gyermek! Mindig veled vagyok. Dicsőíts Engem minden egyes nap, mert Én állok előtted. Életre keltettelek téged, a Bennem való életre. Nagyon sokan olvassák a Bibliát, de még mindig nem élik. Sokan prédikálnak a gyülekezeteimben, de még mindig olyan dolgokról prédikálnak, amit ők nem tesznek[1]. Egyházam szolgálója lettél, Egyházam hű szolgája, aki elviszi az üzeneteimet a békéről, a kiengesztelődésről és az egységről, és átadja a híveimnek. A célom az volt, hogy felfedd a világ előtt az Irgalmasságomat, és hogy mennyire aggódom az üdvösségükért. Mennyire nyugtalanít a megosztottságuk. Ah, leányom, bárcsak tudnád, amit én tudok, bárcsak látnád és hallanád, amit én látok és hallok a pásztoraimtól, és amit ők egymás között mondanak, megértenéd ennek a kehelynek a keserűségét. Igaz?

Bizonyára nem minden pásztorodra gondolsz.

Az alázat sokakból hiányzik. A testem épsége megsérült. Ha a test elválik a fejtől, a test meghal. A pusztítás terjed, hogy pusztasággá, sivataggá tegyék Házamat.

Mit tehetek én, Uram?

Folytasd az összejöveteleket és találkozókat, ahogyan most teszed, ne fáradj bele, Galambom, mindig melletted állok. Nem vetted észre?

Megmutatom Magamat az arcodon jelként, hogy felbátorodj. Ne félj az áranyaktól[2]! Én vagyok a te erős védelmed. Bízz Bennem!

Ami azokat a pásztorokat illeti, akik elhanyagolják a nyájamról való gondoskodást, és a legeltetést, ők olyanok, mint ahogyan az Írás mondja: „Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik legelőm juhait – Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele.” (Jer. 23,1.) – Habár egykor nagyszerűen csinálták, de feladták, és világi elveket követnek, megengedik maguknak a liberalizmust, és megfeledkeznek arról, hogy az első fogadalmuk szerint éljék az életüket.

Arra kértem őket, hogy verjenek gyökeret Bennem, és Rám építsenek, és maradjanak meg szilárdan a hitben, ahogy tanulták. Ha megtartották volna a Nekem tett első szerelmes ígéretüket, és nem hagyták volna, hogy földi, mulandó dolgok elcsábítsák őket, akkor ma az Házam dicsőségben tündökölne, és a nyájam nem széledt volna szét.

Az Igaz Élet Istenben az Én üzenetem. Ez nem emberi dogmákon vagy emberi szabályokon alapul. A szeretetemen alapszik, az Igazságon alapszik, igaz elven alapszik, erényekben gazdag, hogy a megistenülésre vezessen benneteket, és akaratomat teljes mértékben kinyilvánítsa ennek a generációnak.

Az emberiségnek adott tanításaim bizánci tanítások, fogadjátok Tőlem úgy, mint egy új keresztelési csókot, mely felemeli a halottakat egy új életre, és megmutatja nekik, hogy az igazság a Szentlélekben van.

A Lélek előre figyelmeztetett benneteket, hogy az utolsó napokban lesznek, akik elhagyják a hitet, és olyan tanokat választanak, melyek a démonoktól jönnek. Semmivel sem büszkélkedhetnek. Fájdalom és szenvedés jött sok nemzetre, és a Szavam még mindig nem hatotta meg őket. Megmutattam a szeretetemet az egész emberiségnek, hogy lássák könyörületességem. Néhányan azt kérdezik: „hogyan mutathatod meg a szeretetedet, mikor annyi sok nemzetet folyamatosan kardélre hánynak, és küszöbön áll az éhínség?”

Mégis megmutattam szeretetemet, hiszen folyamatosan emlékeztettelek benneteket és szüntelenül óvtalak titeket, leszálltam trónomról ilyen módon, hogy helyreállítsam életeteket, melyre démonok leselkedtek. A jóságom soha nem szűnik meg. De ti nem vártatok Rám, soha nem kerestetek Engem. Hívtalak benneteket, de ti inkább nem figyeltetek Rám. Megmutattam nektek irgalmamat, és áldásommal hintettelek meg benneteket, de soha nem értékeltétek. Tehát hogy mondhatja bárki is, hogy az Úr nem mutatta meg az Ő szeretetét?

– a ti istentelenségetek miatt, a keresztem visszautasítása miatt, melyen szívesen szenvedtem értetek, és különösen a Szentlélek elleni gyalázatért, amiért kiárasztotta rátok a kegyelmet, hogy megújítson benneteket, azt mondom nektek, nemzedék, nemzet nemzet ellen fog fordulni, vér fog folyni mindenütt. Az olajfa megszűnik majd teremni, és a föld majd megadja magát. Romlás és pusztulás jön sok városra, nagyobb, mint valaha[3], az idők folyamatosan változnak majd, mert az emberek elpusztítják a földet a saját bűneik és istentelenségük által. És mint ordító oroszlán, lángnyelveim lecsapnak a mennyből, féktelen tűzzel. A föld egyik sarkától a másikig lángra gyújtom a szakadékokat, a hegyeket, a völgyeket, a városokat, és elpusztítom a föld lakosságának nagy részét.

Miközben azok, akik megesküdtek Egyházam elpusztítására, keresztemet lefelé fordítják, ezek a pokolban fognak égni! Kétségbeesett özvegyek meztelenül fognak rohangálni, és mindazok[4], akik esküt tettek, hogy háborút indítanak prófétáim ellen és a szent dolgok ellen, mindnyájan keresztülmennek azokon, mit megérdemelnek. Most még biztoságban ülnek a trónjukon, de már nem sokáig. Eljövök hozzájuk bíróként, és szigorúan megítélem majd őket. Én fogom eltávolítani őket trónjukról. Habár most még álarc mögé rejtőznek, hamarosan megkeresem és leleplezem őket. Vigyázzatok! Megszégyenítem mindazokat, akik szégyenfoltok a házamban. Megengedem nekik, hogy megalázkodjanak, mivel megszegték parancsaimat. Tiszta edényt hozok azután házamba, és a szívetek örvendezni fog, és a kezemet kiterjesztem efelé az edény felé, mely a fényem által fog munkálkodni.

Szükségem van edényekre, tisztákra, akik becsületesek és készek az önátadásra. Minden emberhez kedvesek, alkalmasak arra, hogy a fiatalokat tanítsák szelídségre, engedelmességre, és az Úrban örvendezzenek.

– a lándzsa hegye[5] még mindig a szívemben van, gyermekem, ah! De az idő hamarosan itt van, közelebb van, mint valaha, mikor majd bíróként megjelenek azoknak, akik a Testemet tapossák, félrevezetik a hívőket a bűnbánat és az egység útjáról, szétszélesztik a nyájamat, és szándékosan figyelmen kívül hagynak. Megtöröm hatalmukat, mikor eljön az idő, soha nem fogják kétségbe vonni.

Gyertek, csak a szeretetre van szükségem tőletek! IC


[1] Fájt ez a mi Urunknak és szomorú volt

[2] gonosz lelkek az emberekben

[4] néhányan közülük egyházi méltóságok

[5] metafora: az egyház megosztottságát jelenti

 

http://ichtys.hu/index.php/134-20101-junius-22BŐSÉGES TANÍTÁST ADOK NEKED ÉS ENNEK A NEMZEDÉKNEK A SZENTLÉLEKRŐL

2011. június 24.

Gyermekem, Én vagyok az Atyád, engedd meg, hogy rajtad keresztül dolgozzak.

Örvendeztess meg Engem mindig azzal, hogy elismered bűnös voltodat, és hogy nélkülem képtelen lennél bármit is elérni saját magadtól.

Senki sem tökéletes. Ha azonban valakiben a Szentlélek lakik, és felfedi Magát neki, azt kegyelemmel tölti el, és Ő egyesíti a testet és a lelket Számunkra, hogy megdicsőítsen Bennünket… ha így benne marad, tökéletessé teszi őt, és megadja neki minden jónak a lényegét.

Jól mondtad: hogy bőséges tanítást adok neked és ennek a nemzedéknek a Szentlélekről, a sok félreértés és az ismeret hiánya miatt, mivel Ő a legkevésbé ismert a Háromságból. Sokszor megszólítottad Őt, és Ő beszélt hozzád, és ezt azért tette, hogy megértsétek, Ő a Háromság harmadik isteni személye.[1]  

Gyermekem, aki egészen nyomorúságos vagy, be fogom teljesíteni benned a tervemet, így ne aggódj amiatt, hogy cserbenhagysz engem, ne arra figyelj[2], akinek az volt a vágya, és most is az, hogy kiszakítson az Ölelésemből. A megújítás már folyamatban van, és minden lélek, aki megváltozik, az megdicsőít Engem. Minden lélek, aki visszatér Hozzám, azt megáldom.

Nézd, Vassula, az erőfeszítéseiden és a tagadásaidon keresztül kiszakítod a lelkeket a Sátán karjai közül, aki azután többé nem talál rajtuk fogást. Hozzáteszem, hogy ennek a cselekedetnek, ennek az üdvözítő tettnek is ára van, de az egyes lelkek jóléte és biztonsága alapvetően fontos.

Amint azt régebben mondtam neked: az igazi teológia az Én szemlélésem, aki az Istenetek vagyok. Hagyd, hogy bírálóid kritizáljanak téged, ha akarnak. A világi ismeret, vagy a könyvekből szerzett tudás nem ugyanaz a tudás, melyet a Lélek kinyilatkoztat. A Lélek az, aki különböző módokat választ, hogy megnyerjen és tanítson téged, jeleken keresztül, egy kinyilatkoztatás által, egy személyes tapasztalat segítségével, misztikus tudás és megértés fényével, és más ilyen dolgokkal. Vassula ’Mou’[3], adtam neked szárnyakat, hogy repülj, hogy szabad légy, mint egy madár, aki az égen szárnyal. Szállj fel a magasba, szállj fel a mennybe, és szerezd meg azokat a kimondhatatlan erényeket, melyek mindenki számára hozzáférhetők. Én, aki Alkotód és Atyád vagyok, megáldalak téged. Élj az Én békémben!

AlphaOmega

 


[1] és nem csak egy galamb, mint szimbólum

[2] Sátán

[3] görög szó arra, hogy az ’enyém’ (Vassulám)

http://ichtys.hu/index.php/135-2011-junius-24Szívedbe véstem minden szavamat

2015. június 22.
Béke legyen veled. Értsd meg teljesen, gyermekem, mi az én célom, amiért elhívtalak téged. A kegyelem által megnyitottam Mennyei Udvaraim kapuit, hogy tanítsalak, felkenjelek, és apostollá formáljalak.  Szívedbe véstem minden szavamat. Emlékezz tanításomra: bármit teszel, azt szeretettel kell tenned! Ne legyen semmid, ami nem az Enyém, és ami nagyon ellenkezik az én Akaratommal.  Soha ne hidd, hogy egy kicsit is megváltoztattam Szándékomat, amikor nem hallasz engem, vagy amikor nem érzed Jelenlétemet! Mert az én Tervem benned nem függ a hétköznapi emberektől. Az én Gondolataim messze felette állnak bárki buzdításán.
Én az Élő Isten vagyok, a Mindenható, és az én Világosságom beragyogja a szívedet, megvilágosítja benned a Jelenlétemet és a Tudásomat.  Minden megpróbáltatásodért kárpótollak majd, és továbbra is meg fogom mutatni Dicsőségemet arcodon: az én Arcomat a tiéden, hogy a vakok hinni tudjanak.  Habár némelyük szemét továbbra is fátyollal borítom, hogy ne lásson.
Igen, a kegyelmem által kiválasztottalak, hogy az egységről és a megbékélésről beszélj, és mindenkit bűnbánatra hívj. Ezért, gyermekem, ne tétovázz gyengéd ragaszkodásomról és hatalmas Szeretetemről beszélni, melyet minden egyes lélek iránt érzek! Én vagyok a Szeretet, én, Jézus, megáldalak gyermekem. ic

http://ichtys.hu/index.php/106-2015-junius-22


Álságos nemzedék! Száműztél Minket az életedből

2018. június 18.

Uram?

Én vagyok. Emeld fel a szívedet szüntelenül Hozzám! Sohasem foglak elhagyni száműzetésedben. Lelked továbbra is megkapja nemes utasításaimat, hogy egyre jobban megismerd akaratomat.

Együtt fogunk dolgozni, galambom. Műveim meg fogják dicsőíteni a Nevemet. Továbbra is eltöltelek Szentlelkemmel, mint bő termő olajfát a gyümölcsei. Atyám már születésed előtt kiválasztott téged. Kinyilvánította nevedet, mielőtt megláttad a napvilágot. Anyád méhétől fogva elragadtatva magasztalta napjaidat. Ma a Mi ösvényünkre állítottunk téged. Szeress Engem és Atyámat, kárpótolj azokért, akik nem szeretnek Minket! Kárpótolj a hitehagyottakért és az eltévelyedett szívűekért! Kiáltsd ki e nemzedéknek a mi szentségünket, édességünket és gyengédségünket! Hangodat mennydörgésként hallják e világ süketségében, mert hamarosan eljövök, hogy dühöngő viharral megítéljem a világot. Meg fogom tisztítani ezt a világot, és lemosom bűneit.

Nem sokan vannak tudatában annak, hogy vétkeznek, nem sokan tudják, hogy bűnösök. Álságos nemzedék! Száműztél Minket[1] az életedből! Ti gaztettek bajnokai, meddig futtok még el Tőlünk? Becstelenségetekben azt sem tudjátok, melyik a bal és melyik a jobb kezetek, mégis azt állítjátok, hogy láttok, és azt állítjátok, hogy tiétek ez a föld. Tudjátok-e, hogy mely szavak okozzák a ti veszteteket? Amikor nagy gőgösen azt állítjátok, hogy „nincs Isten”! Én vagyok az, aki elültettelek benneteket abba a földbe, amin jártok, de egyetlen szavammal gyökerestől kitéphetlek és el is hajíthatlak benneteket, és örökre lezárhatom előttetek a mennyország kapuit. Tartsatok bűnbánatot! Én megbocsátok nektek, és ti egy napon így kiáltotok majd fel örömötökben: „Hatalmas az Isten!”

A szabadkőművesek azon fáradoznak, hogy a hit falait, valamint az a keveset, ami még maradt benned, nemzedék, lerombolják. Üres ígéretekkel árasztanak el benneteket, és a széthúzás magvait szórják szét fivéreim között. De fel fogom róni nekik förtelmes bűneiket! Figyelek.

Uram, Te, aki oly fenséges módon

kedvemben jártál,

vedd el bűneiket, hiszen Te az irgalom Istene vagy,

és a Te jóságod és megbocsátásod

senkiéhez sem hasonlítható.

 

Te mindenek Ura vagy,

ezért senki nem tud ellenállni Neked!

Igen, sokan helyezték a Te dicsőségedet az ő dicsőségük elé,

a Te erőd azonban mindenek felett győzedelmeskedik!

Ma sokan járnak a halál völgyében,

de nekik is megadatott annak a lehetősége,

hogy egyszer megízlelhessék Udvaraid édességét,

és akkor biztosan ők is dicsőíteni fogják a Nevedet!

Mindössze arra van szükségem, hogy a bűnbánat kitartó kiáltását halljam. Készséges szívekre, akik az Igazságot keresik. Nem közeledtem-e oly sok nem-hívőhöz? És nem tártam-e fel előttük, hogy Én Vagyok, Aki Vagyok? Egy időre lemetszettem őket[2], de most, az irgalmasság napjaiban, visszaoltom őket a Szőlőtőbe.

Mindaz, ami van, Tőlem való. Amint téged meglátogattalak és átalakítottalak, úgy fogom meglátogatni azokat is, akik még nem hívnak segítségül Engem, mint Megváltójukat és Istenüket, és üdvözíteni fogom őket. Ezért ők is élvezni fogják a szeretetemet és irgalmamat.

Végül minden térd meg fog hajolni Előttem, Vassula, és minden nyelv dicsérni fog Engem, mint Istenét és a Szentet…. Maradj hűséges Hozzám, a te Istenedhez! És viseld továbbra is gondját az ügyeimnek, ahogy eddig is tetted, gyermekem.

És tedd magad szabaddá az imára! Lelkem örvendezik, amikor imáidat hallom…
A Szeretet szeret téged. IC[1] a Szentháromságot

[2] a nem keresztények
Source: http://ichtys.hu/index.php/149-2018-junius-18

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 189
Heti: 709
Havi: 5 424
Össz.: 298 001

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Június
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »