Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

.................

A bensőséges kapcsolat kincse

(A 2001. január 20-ki üzenet folytatása)

És ezt követi a bensőséges kapcsolat, a velem való kapcsolat kincse. A szívetekből feltörő lángoló szeretet lesz a velem való bensőséges kapcsolat első jele. Amikor hosszabb ideig szomjaztok rám, szüntelenül kerestek engem, az már közeledésetek hajnalát jelenti, ami a bensőséges egyesüléshez vezet. Azt várom a lelkektől, hogy jöjjenek, ízleljék meg édességemet, és egész lelketekkel be fogtok lépni a mennyország gyönyörűségeibe. Mennyei angyalaim énekét fogjátok ti is énekelni irántatok kinyilvánított irgalmam tiszteletére.

Ahogy egykor Dávid kiáltott hozzám lángoló szeretetében, ti is az ő szavaival kiáltotok majd hozzám:

“Isten, én Istenem, téged kereslek,
utánad szomjazik a lelkem!
Érted sóvárog a testem,
mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld.
Téged keres tekintetem�
Fekhelyemen rólad elmélkedem.
Éjjel az őrségen feléd száll a lelkem�
Lelkem tehozzád ragaszkodik�” 12

Bár fiatal vagyok,
több értelmet adtál nekem,
mint az időseknek,
mert megtartom isteni tanításodat.
Ó mily gyönyörűséges a Te barátságod,
édes Istenem!
Lelkemmel oly meghitten
egybefonódott jelenléted
örömöt szerez nekem,
és édesebb a méznél.
Illatod betölti az egész világmindenséget
és mámorossá teszi lelkemet,
míg erőt ad egész valómnak.”

Ébredésetekben felfedezitek, hogy én vagyok a Kedvesetek, a Mennyországotok, az Édenetek, és hogy énbennem élhettek. Világosságomban fel fogjátok fedezni, hogy én helyeztem szívetekbe fenséges műveimet, és dicsérni fogjátok Szent Nevemet. Fel fogjátok fedezni, hogy rajtatok nyugvó tekintetem olyan, mint a mágnes, és én örömmel fogok rátok tekinteni, mert saját tükörképemet, önmagamat látom bennetek.

Ezért ne lepődjetek meg, amikor eljövök hozzátok és így szólok:
“Én vagyok bennetek most az Uralkodó, és nincs más kívánságom, mint magamat látni bennetek. Jelenlétem bennetek olyan, mint a láng, vágyakozást és szomjat kelt utánam. Úgy fogadok minden vágyakozó sóhajt, mint illatos rózsacsokrot. Megvigasztal a sértésekért, amelyekkel az emberek bántanak meg minket 13.”
Tökéletes vagyok és azt akarom, hogy ti is legyetek tökéletesek. Nem olvastátok?

 

“Olyan a nép, mint a fejedelme,
amilyen a város feje, olyanok a lakói is” 14


Akkor pedig meg fogom mutatni nektek a mennyei seregeket, amint vallásról és igazságosságról énekelnek nektek költeményekben. Összehívom a szenteket az égben, összehívom a mennyei udvart, hogy kinyilvánítsam előttük fenségemet és uralmamat bennetek. Bemutatom nekik, miként alakítottam belőletek fejemre királyi koronát, a ti időtök királyi csodáját. Isteni lesz valamennyi ékességetek, mivel én kínálom fel őket nektek.
Énbennem szabadsággá válik korábbi rabszolgaságotok.
Ma letekintek a mennyekből a Földre, hogy megszámláljam a tiszta szíveket.
Mit mondjak?
Hiábavaló volt áldozatom?
Meg van törve a lelkem�
Föláldoztam magamat értetek, hogy megszabadítsalak minden gonoszságtól, és megtisztítsak egy népet, hogy valóban az enyém legyen, és ne legyen más vágya, mint az, hogy jót tegyen. Mindent megtettem, hogy a kegyelem tegyen bizonyságot mellettetek és országom örökösei lehessetek.

Mélyreható tanítást adtam nektek törvényemről, éspedig nagy könyörülettel, még ha ismételtem is önmagamat. Megújítottalak benneteket a kegyelem Szentlelke által.

Most úgy tanítalak, hogy a Szent Bölcsesség által adok útmutatást nektek. Nem új a tanítás, hanem ugyanaz, mint amit a Menyasszony 15 tanít, amiben megbízhattok.

Ti valamennyien az én házamhoz tartoztok. Saját Véremmel vásároltam meg házamat, és Vérem minden cseppjét mindenkiért egyaránt ontottam � ezért vagytok ti az én házam� 16

Azt kérted, leányom, az 17 elején, hogy nyilvánítsam ki akaratomat. Megismétlem előttetek: az én akaratom az, hogy szeretettel munkálkodjatok Lelkem világosságában, és hogy legyetek egy! IC

(A fenti üzenetet Isten nem egy nap alatt adta nekem. Január 20-án kezdődött, és gyakori utazásaim miatt néhány héten át tartott a következő hónapok alatt.)


1 Az Egyház szintén Krisztus menyasszonya.
2 az Egyházhoz
3 Jézus Krisztushoz
4 istenné legyen a részesedés által: vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4
5 Amikor Jézus a lelkekről beszél, a lélekhez mint nőnemű lényhez szól, ezért mondja, hogy felékesítelek� miként a királynőt szokták.
6 Átvitt értelemben meg lehet “enni” Isten szavait.
7 Isten látását
8 az Úr úgy érti, hogy Őt magát
9 1Kor 2,14-16.
10 engem
11 Jer 9,24.
12 Részletek a 63. zsoltárból
13 a Szentháromságot
14 Sir 10,2
15 az Egyház
16 vö. Zsid 3,6.
17 üzenet


ATLÉTÁVÁ NEVELTELEK

2002. január 7.

Az én békémet adom neked, virágom. Szeretnél valamit kérdezni tőlem?

Igen, Jézusom, szeretnék valamit kérdezni. Valóban én vagyok a Te atlétád? 1 Kérlek, ne vedd semmibe kérdésemet!

Nem hagyom figyelmen kívül kérdésedet. Szavaidból látom, végre megértetted, hogy téged valóban küzdelemre fogadtalak fel. Igen, te vagy az én atlétám. Én vagyok az edződ, és az egységre edzettelek.

Akkor engedd meg, hogy a Te házadért legyek akadályt nem ismerő, buzgó atlétád!

Úgy legyen, és visszhangozzanak Szavaim szájadból most és az eljövendő nemzedékek számára! Szavaim meg fogják fékezni az arcátlanoknak, az áltudósoknak és mindazoknak az istenteleneknek kijelentéseit, akik mind a mai napig nem fedeztek fel engem, hanem saját erejükre támaszkodnak. Hogy szónoki képességgel rendelkeznek, még nem jelenti azt, hogy az fel is emeli őket a Szentlélek rejtett misztériumaiba.

Ó Vassula, leányom, látod, hogy nem könnyű az egység keresztjét hordozni! Atlétává kellett nevelnem valakit, aki velem együtt fut, és megtagad magától minden vonzó dolgot, ami lassíthatná ezt a futást. Atlétává neveltelek, hogy képes légy szívedet és lelkedet átadni és békében lenni velem, nehogy lábad lassan haladjon.

Egykor megkérdeztem:
“Ki képes elviselni fájdalmat, rágalmat, kudarcot, köpéseket és üldözést?
Ki képes fáradhatatlanul táplálni népemet és Egyházamat mindazzal a tudással, amit a Szent Bölcsességtől kap, ugyanakkor ki tud mindenkinek rendelkezésére állni?
Ki engedelmeskedne akaratomnak és parancsolataimnak, és ki tudná megkülönböztetni a hamisságot az igazságtól és a jót a rossztól?
Ki tudná úgy kifejezni magát, ahogy én fejeztem ki magamat, és ki alkalmazkodna rendelkezéseimhez?
Ki tudná Szavaimat királyi és magával ragadó módon előadni, lángra lobbantva vele népem szívét?
És ki viselne el türelmesen minden megpróbáltatást és ostorozást, miközben tanúságot tesz a köztem és teremtményeim között fennálló misztikus egységről?
Mindezek elviselésére és végrehajtására egy kiüresedett lélekre volna szükségem, aki gyenge és törékeny. A szegénység e formájában megtalálom azt a szélességet és hosszúságot, magasságot és mélységet, amit csodálatos gazdagságommal betölthetek. Gyengeségében én leszek mindent felülmúló ereje és királyi tekintélye. Törékenységében én leszek az ő kimondhatatlan bőkezűsége.”

Kegyes leereszkedésemben úgy tetszett nekem, hogy téged válasszalak, megeddzelek és atlétává neveljelek ! Most elégedett vagyok, mert lelkesnek látlak, amint tetszeni akarsz nekem, és készségesen indulsz a csata mezejére. Jöjj bármikor és keress önszántadból minden időben!

Én vagyok a te Bátyád, a rokonod. Én, aki az Atya dicsőségének vagyok ragyogó világossága és isteni természetének tökéletes mása, megáldalak téged.

Mutasd be nekik,milyen képtelenség megosztottnak maradni!

(A 2002. január 7-ki üzenet folytatása)

Uram, látogatásaid életre keltettek engem, és én dicsőítelek Téged végtelen irgalmadért! Uram, volna azonban még más kérdésem is.

Azt mondod, hogy Szavad az én szájamból fog visszhangozni és sok emberben megfogan, mégis hogy van az, hogy Szavad olykor alig ér el eredményt, bármily lelkesen lett is kimondva? Ha magától az Istentől származik, és ha az én szívemet isteni szeretettel tölti el, akkor miért nem érint meg mindenkit? Igen, és van néhány olyan lélek, aki mintha nem fogná fel Szavad mélységét és nem érdeklődik iránta. Vajon üres köröket fut a Te atlétád?

Ajkam várva várja, hogy hirdesse igazságosságodat, csodáidat, és azt reméltem, hogy megértő választ kapok, ami megvigasztal és kihoz Téged a Getszemáni kertből, és lehetővé teszi, hogy friss levegőt szívj a Getszemáni keserű és haldokló levegője helyett.

Némelykor úgy érzem, hogy atlétád kudarcot vall, és sok minden kárba vész munkájából. Azon fáradozom és az a küldetésem, hogy engedelmeskedjem parancsolatodnak, és a Szentlélek ereje által újból életre keltsem, szebbé tegyem, egyesítsem és újjáépítsem az Egyházat. Igyekszem hűségesen követni nekem adott parancsodat, csakhogy látod, kik jönnek az úton, miután sok izzadság és küzdelem árán újjáépítettem a ház egyik falát? Elnyomók! Elnyomók jönnek az éjszakában, hogy egyetlen ütéssel lerombolják az újonnan felépített falat. Tekintélyük fitogtatására magukra öltik jelképeiket, úgy csúsznak-másznak, mint a kígyók, és közben elvégzik munkájukat. Hiábavaló lett volna az izzadság és vér, ami az elmúlt években ki lett ontva?

Ha nem az ördögök választottak embereket ahhoz, hogy általuk vigyék végbe gonosztetteiket, akkor ki diktálja ezeknek az embereknek e förtelmes bűntetteket és ördögien őrjöngő támadásokat?

Mondd meg nekem, Uram és Uralkodóm, eleget tettem-e elvárásaidnak? Létrehoztam-e egyáltalán valamely látható építményt, ami méltó arra, hogy tiszteletet nyújtson Neked? Vagy csak hiábavalóságokon időz tekintetem? Láthatóvá vált-e az egység és haladt-e valamennyit? Azzal a sok kegyelemmel, ami kaptam, tettem-e egyáltalán valamit a Te tiszteletedre? Vagy csak egy helyben topogok? Lelkemet Te felruháztad prófétai adománnyal, de mit adtam én Neked, Uram, viszonzásul mindazért, amivel túláradó szeretetedben engem felékesítettél?

Miben bizonyultam gondatlannak?

Téged, aki királyokat emelsz trónra, úgy ismernek, hogy ha a királyok végtelen uralmukban önhitté válnak, akkor láncra vered és a kín kötelékeivel kötözöd meg őket.

Tanú vagyok és tanúságot tehetek arról, hogy láttam és megfigyeltem, amint nagy emberek elbuktak, amikor nem hallgattak Rád. Isteni igazságosságod villámcsapásként érte őket. Összetörte őket és gőgjüket. Irgalmad azonban mégsem vonakodott több ízben is eléjük tárni mindazt, amit tettek, és gőgjük minden bűnét, amit elkövettek.

Korábban azért kellett szenvednem, mert meg kellett tanulnom, hogy ne kószáljak el Tőled. Azután is szenvedtem, amikor láttam, hogy az öntelt emberek megbántanak Téged. E napokban is mindig szenvedek, amikor látom, mily közömbösséget mutatnak irgalmas felszólításoddal szemben. Szenvedés lett a mindennapi kenyerem.

Megadtam neked a prófétaság Forrását 2, te pedig az Ő tanítása és jó tanácsa révén nekem adtad szívedet és akaratodat.

E kettő elég számomra.
Ami pedig kudarcaidat és hiányosságaidat illeti, betöltöttem a hiányt, amit okoztál, és irántad érzett túláradó szeretetem arra késztetett, hogy én magam gondoskodjak arról, amit te elmulasztottál.
Atyai irgalmamban eltekintettem figyelmetlenségeidtől, ahogy az apák is elnézik kis gyermekeik figyelmetlenségeit. Megértéssel és mindig segítségre készen, gyengéden szelíd, szeretetteljes szavakat suttogtam füledbe, nehogy elriasszalak, amíg újból megmutatom, miképpen gondoskodom rólad és fejlődésedről.

Nővérem, én katedrálisom, ne ess kétségbe a bajok miatt, amelyeket Egyházam érdekében és az én érdekemben szenvedsz el! Egyetlen pillantásommal felépítem azt, ami leomlott.
Egykor megmutattam neked kelyhemet, és meghívtalak követésemre, hogy saját ruházatomba öltöztesselek, kinyilatkoztatásommal felövezzelek és Szavamat rád bízzam.
Ó, gyönyörűsége az Atyának, aki készen állt arra, hogy ki legyen vetve a völgyekbe, a tengerekre és a hegyekre! Aki arra lett teremtve, hogy elhallgattassa a gőgősöket és az öntelteket, elhallgattassa mulatozásaik hangját, és csendre intse őket. Amikor megmutattam neked kelyhemet, te felálltál és ezt mondtad:
“Jézusom, engedd meg, hogy igyak belőle, és ezzel felajánljak mindent, ami Neked vigasztalást nyújthat.”

És én, ajánlatodon meghatódva, nagy örömmel lehajoltam hozzád és átöleltelek. Egy szál kicsi nárciszt tartottam karomban. 3 Éppenhogy megszületett és kigyógyult betegségéből, de a szíve ép. Törékenységed sokkal inkább könnyekre fakasztott, mint valaha, és jobban megindított, mint bárki más az egész világon. Alighogy megszülettél, máris lemondtál akaratodról és fenntartás nélkül felajánlottad nekem testedet-lelkedet. Ezenfelül bátran kinyújtottad kelyhemért kicsiny kezedet, az oltár elé siettél, hogy ajkadhoz emeld és igyál belőle! Amikor láttalak eltökélt szándékkal az oltárhoz sietni, a mennyből átható énekszó hallatszott: “Alleluja! Dicsőség Istennek, aki meghódította őt!” Ezután ajkadhoz emeltem a kelyhet, meghagyva, hogy csupán ízleld meg, de ne idd ki tartalmát. Így szóltam:
“Hozd hozzám népemet, és állítsd egy oltár köré! Nevem tiszteletére beszélj minden nemzetnek a hitből fakadó engedelmességről! Mutasd be nekik, milyen képtelenség megosztottnak maradni! Mindig melletted leszek.”

Hálát adok Neked, Uram, szeretetedért és hűségedért.

Szeretetet árasztok. Udvaraimban maradhatsz mindörökre. Fenségben uralkodom ott, és fejedelmi módon pártfogásba veszem vendégeimet, megmutatom nekik, milyen irányba haladjanak. Így vezetem őket, amerre én akarom� Légy erős, és a szíved legyen bátor, atlétám !


1 Ezt a szót sugallatban kaptam.
2 a Szentlelket
3 Elgondolkoztam azon, hogy a sok virág közül miért éppen nárcisznak nevezett engem Jézus. Lehet, hogy azért, mert ez a virág a nagyböjtben, Jézus szenvedése idején virágzik?


TOVÁBBRA IS HALADJ ELŐRE AZ EGYSÉG ÚTJÁN!

2002. január 18.

Uram?

Én vagyok. Béke legyen veled! Sokféleképpen megmutattam neked mindenhatóságomat. Nem fosztottalak meg világosságomtól és irgalmamtól ezekben az években. Mindössze szeretetet akarok tőled, nővérem. Szeretetet szeretetért, szívet szívért. Ez az én jelmondatom számodra.

– Továbbra is haladj előre az egység útján, és frissítsen fel téged újból az én csókom! Engedd meg, hogy emlékeztesselek: légy olyan mezőmön, mint a liliom! Légy szabad minden gondtól és aggodalomtól!

– Haladj előre az egység útján, amelyen együtt jársz velem, és váljék ez az út egyre szélesebbé az én dicsőségemre!

– Atyai csókom vigasztalja meg szívedet és töltse el lelkedet házamért való buzgósággal!
– Az én Szívemben pihenjen meg édesdeden minden tagod, hogy erőt, kitartást kapj, és élvezd az elégedettség belső örömét!

– Fáradozásod legyen gyümölcsöző és Nevemben végzett munkálkodásod legyen felkenve az élet Forrásának olajával!

– Légy a szomorú szívek vigasztalója, légy gyengéd és jóságos a megtört emberekhez!

– Maradjak számodra drágább bárkinél és bárminél, ami ezen a Földön létezik, és én lemondásod érdeme által eltekintek az emberek gonoszságától, hogy bűnbánatot tartsanak. 1

– Elnyomóid vétkei hulljanak vissza a fejükre, mert beképzeltségben és gőgben uralkodnak, igazságos ítélőképesség hiányában irgalom nélkül vádolnak téged és megrágalmazzák adományaimat, amelyeket én adtam neked.

– Engedd, hogy növekedjek benned, hogy amikor barátaid rád néznek, engem lássanak helyetted, és ezért szeressenek téged.

– Továbbra is egyre többet fogok adni magamból neked, amíg megengeded, hogy isteni akaratom benned maradjon, megbízol akaratomban és lemondasz a sajátodról az enyém javára.

– Légy áldott, amiért elszakadtál mindentől, ami ehhez a világhoz kötött, és előnyben részesítetted az isteni édesség Forrását!

– Lelked váljon egyre buzgóbbá házam dicsősége érdekében! A szeretet kötelékeivel vond lelki egységre házamat, isteni képmásom akkor valóban bele lesz vésve, és én újból felragyogtatom felette világosságomat.

– Légy az egység tökéletes képmása! Vezess jóságosan rá mindenkit arra, hogy éljen igaz életet bennem! A szeretetnek ezzel a királyi tettével megkapom az egység királyi koronáját.

– A mi áldásunk 2 szálljon az emberek erőszakos cselekedetei és gyűlölete helyére! Ezeknek a pusztítóknak felelniük kell nekem az ítélet napján!

– Értem éljen szíved minden rostja, és lelkesítsen, hogy értem dolgozz. Miként a rabszolga, aki nem követel bért, te sem fogsz sohasem bért kérni, hanem odaadod szívedet-lelkedet a mennyek országáért.

Hallgass meg, téged egyedül e nemes mű számára teremtettelek és ezért helyeztelek a Földre. Csont az én csontomból, test az én testemből, maradj egységben és légy egy lélek velem! Gondolkozz el azon, hogy mily ruházatot kaptál tőlem annak érdekében, hogy szabad ki- és bejárást biztosítsak neked udvaraimban. Ez valóban olyan félelmetes, szent titok, ami felülmúlja teremtésem nagy részének tudását és értelmét. Én, a mennyei Mester, azonban rád vetettem tekintetemet és kezemet ráhelyeztem a tiédre, hogy veled együtt hímezzek arany rózsákat, és életre keltsem őket, hogy illatozzanak, és ne csak az Egyházra árasszák ki illatukat, hanem az egész világmindenségre. Koldus maradtál volna e tőlem kapott isteni kegyelem nélkül. Most azonban az isteni kegyelem által teljesen a Szívembe zártalak. Így tettünk téged nemessé, azután hogy hozzánk csatlakoztál. Magasztos világosságunkkal eltelve és ragyogásban felemeltük jogarunkat. Megjelöltünk a Nevünkkel, hogy szolgáld házunkat és szólítsd meg szeretet-himnuszunkkal az egész világot.

– Nyelved legyen kész, miként a szorgalmas írnok tolla, és soha, még lángok között se fáradj bele a tanúságtételbe!

Én, Jézus megáldalak téged. IC


1 A lemondás érdemén keresztül Isten irgalma az emberek felé fordul és bűnbánatra indítja őket.
2
 a Szentháromságé


VÍZKERESZT

2003. január 6.

Hadd dicsérjem Istenemet jóságáért
és csodálatos tetteiért
viszonzásul mindazért, amit értünk tett,
valamint irántunk tanúsított
nagy és gyengéd irgalmáért.

Ő, aki felülmúlja a magasságokat,
aki isteni erőbe öltözött,
csillogó zafírokat öltött,
sohasem hagyott el minket, a népét,
mert csont vagyunk az Ő csontjából,
test az Ő testéből
és lehelet az Ő életadó leheletéből.

Miként a Szentírás írja szépségéről:

“A feje színarany,
a haja pálmalevél fonat
és hollófekete.”

Szeme, mint az átlátszó türkiz tó,
és ha rád veti tekintetét,
egyetlen pillantásától
elalél a lelked,
elragadja és összetöri szívedet
sebet ejtve rajta.

Illata rendkívüli,
és amikor elhalad melletted,
a szellő megérint Urunk illatával,
ami felülmúl minden dicsőséget.
Egyedüli e párbeszéd�

Amikor kinyitja száját
és felhangzik Szava,
eláraszt a fényözön,
Napnál is ragyogóbb világosság
tölti be a mindenséget.
És életet ad mindennek.

Méltóságteljesen jár,
miként a vőlegény,
aki menyegzős koszorút visel 1,
és már láttán is örvendez lelkem,
amint elhalad mellettem,
és elolvadok fényében�

Ódád megigézett engem, virágom. És elégedett vagyok, hogy kezem műve dicsér és dicsőít engem.
Vassula, sohasem lettél volna képes dicsőíteni engem, ha nem léptem volna életedbe. Sohasem tudtad volna véghezvinni e művet, ami felülmúlja képességeidet, ha nem léptem volna életedbe.

Milyen képessége van az embernek, amit nem fölülről kapott?
Ezért, leányom, menj és hirdesd a nemzeteknek mindazt, amit érted tettem, amit láttál, és hogy miként bántam kezdetben vétkeddel és hogyan jegyeztelek el magammal kimondhatatlan módon.

Időnként meglátogatom a Földet, hogy megöntözzem pusztaságát és folyókat fakasszak, amelyek elárasztják bőségesen vízzel, hogy magot teremjen 2. Akkor akik készek betakarítani a termést, esznek belőle, javukra válik és engem fognak dicsőíteni. 3

Akik megtagadják a termés begyűjtését, noha nincs is mag, azok meghalnak�
Jelenlétem élet és világosság.
Jelenlétem remény és megmenekülés.
Lásd, hasonló vagyok a felkelő Naphoz, amely a sötétség elmúltával szétárasztja fényét, hogy világosságot adjon azoknak, akik sötétségben élnek, mint a sakál, és azoknak, akik a sötét árnyék országában élnek, abban az országban, amelyet azért borítottak sötétségbe, hogy elrejtsék bűnös tetteiket. Jelen vagyok a “pathos” napjaiban is 4, mert világi kedvtelések után siettek, amelyek nem vezetnek benneteket hozzám. Itt vagyok azonban.
Itt van a ti Istenetek szívetek kapuja előtt.
Itt vagyok ezernyi csillag fényénél is fényesebben ragyogva, ahogyan gyakran mondod, leányom, hogy fényt vessek lábatok elé és a béke útjára vezesselek benneteket.
Érted? Az én utaim nem emberi utak.

Jelenlétem világosság, és világosságom elűzi a sötétséget. A sötétség most háborút visel a világosság ellen, azt akarja, hogy kialudjon és ne adjon nektek több fényt. Olyan vagyok azonban, mint az örökké fénylő Nap, amely sohasem nyugszik le, és elárasztalak benneteket nagyszerűségemmel.

Miként már mondottam, indulj, aki királyi gazdagságomon nevelkedtél, hirdesd a nemzeteknek az országot, és azt, hogy én vagyok a ti Megmentőtök, akié minden dicsőség. Hogy én vagyok Megváltótok és senki más.

Menj és hirdesd a hamunak, változtasd őket arannyá, hogy megleljék szabadságukat bennem, aki a Világosság vagyok. Menj és mondd el, hogy egykor téged is megfogtak és kalitkába zártak, mint a galambot, de én eljöttem gyengéd irgalmamban, feltörtem a kalitkát 5 és visszaadtam szabadságodat. Megszabadítottalak az ördögtől, felkentelek homlokodra adott csókom kenetével és pecsétet tettem rád mint saját tulajdonomra�

Menj és Nevemben erősítsd, vigasztald népemet, díszítsd fel kertjeimet és mondd el nekik, milyen az, amikor az ember valóban megmenekül! Ékesítsd fel szentélyeim szívét! 6

Kegyelmem megnyilvánult előtted életed minden napján, nemzedék, és miként én beragyogom az egész emberiséget, hogy rávegyem, kössön békét velem és felebarátjával, úgy fognak ők is ragyogni egymás előtt, ha rám hallgatnak.

Vassulám, én vagyok a te Szabadítód, felvirágoztattalak téged és másokat is ezen az ódán keresztül, ahogy a rózsákat, amelyek a folyóparton nőnek, és miként a Szentírás mondja:

Adj édes tömjén illatot, virágom,
miként a liliom,
áraszd szét illatod külföldön,
énekeld a dicséret énekét
engem áldva minden isteni művemért,
és hirdesd Nevem nagyságát! 7

Ez a te feladatod. Ne félj Nevemben megtenni mindezt, mert egyesültem veled. A Szeretet van veled és melletted életed minden napján.

Legyetek egy!

  Én vagyok


1  Orthodox esküvői szokás, hogy a menyasszony és a vőlegény koszorúit szalaggal egymáshoz kötik.
2 lelki magot – lelki mannát
3 Azt is hallottam ugyanakkor, hogy “összegyűjteni” a termést.
4 az Úr görög szót használt a szenvedés kifejezésére
5 egy kezdetben adott üzenetben olvasható
6 Az Úr a “lelkek szentélyére” gondol.
7  vö. Sir 39, 14-15BŰNBÁNATRA HÍVTALAK BENNETEKET, AZ ENGESZTELÉS CSELEKEDETEIRE ÉS IMÁRA

2003. január 10.

A Szentlélek kegyelmét megkapjuk
mindennap. Hosszú út áll még előttünk,
hogy elérjük célunkat
és egyesüljünk az angyalokkal.

Dehát nem telünk-e el mindennap
isteni szeretettel? Ki mondhatja,
hogy nem kaptunk meghívást arra,
hogy istenek legyünk a részesedés által?

Tagadhatja-e valaki, hogy hallotta,
amint Vőlegényünk meghívott,
hogy lépjünk Szíve menyegzős szobájába?
Ti nem kaptatok meghívást
erre a menyegzőre
és nem teltetek el a misztikus kehellyel?

Mondhatjátok-e valóban Istennek,
hogy nem kaptatok kimondhatatlan áldásokat,
amelyek felülmúlnak minden dicsőséget?
Mondhatjátok-e a Vőlegénynek:
“Nem kaptam meghívást
erre a misztikus egyesülésre Veled.”

Hiszen Ő visszahozta a száműzötteket,
miért feledkezne meg rólad?
Jöjj és úgy fogadd Őt,
hogy ezt mondhasd:
“Lásd, Isten szolgálatában állok�”

Énekelni szeretnék neked, Paraskevi, és megmondani, hogy ártatlanságod tetszik nekem�
Mert ami a te szolgálatod idejét illeti, annak még nincs vége.
Sok minden maradt, amiért még jóvátételt kell adni és sok mindenen kell még munkálkodni. Elég sok dolgot ad a Misztikus Testemen ejtett sebek bekötözése. Sok út áll még előtted és sok föld, amelyet tüzemmel lángra kell lobbantanod, hogy elültethesd a béke, a szeretet és a kiengesztelődés magjait. Sokan vannak, akikről senki sem gondoskodik� ezért ne fáraszd ki magad! Emeld rám tekintetedet és ragyogj, amikor jelen vagyok! Légy jókedvű, mert az Ecclesia újból életre kel!

Ez az én ünnepélyes ígéretem .
Bár most felhők takarják az Ecclesiát, az én erős kezem rajta nyugszik és szüntelenül megáldja.
Ennek az ódának egyetlen célja, hogy életre keltse Egyházamat, és népemet feléje fordítsa. Én vagyok az, aki gyakran mondottam: “Szentlelkem éljen benne!” Megígérem neked, Paraskevi, hogy még távoli országokból is elhozom a száműzötteket, hogy benépesítsem Egyházamat. Még akik távoli, rejtett helyeken laknak és akiket senki sem ismer, azokat is megkeresem és elviszem őket oda, ahol Szentlelkem lakik, mert ők is az én gyermekeim. Senkit sem hagyok el. E csodák többet érnek az aranynál és az ezüstnél, mert ezek közöttetek való jelenlétem jelei.

Tekints azonban a mai világra!

A legmagasabb mennyből adtam ódát ajkadra és elénekeltem neked minden himnuszomat.
Tanúságot teszek előttetek arról, hogy én vagyok a ti Megszabadítótok. Bűnbánatra, a jóvátétel cselekedeteire és imádságra szólítottalak titeket. Nem tanítottalak-e benneteket arra, hogy éljetek erényes életet? Nem mutattam-e meg nektek irgalmamat és végtelen jóságomat ezekben az években? Írva van:

“Gondolj Isten csodáira,
az ámulatra méltó cselekedetekre,
amelyeket a világban véghez vitt.
Az egész világon véget vet a háborúknak�” 1

Értitek? Nincs szükségem a munkátokra, fivéreim! A szeretetekre van szükségem, és a tietekre is, nővéreim! Szeretetetekre mint a jóvátétel cselekedetére van szükségem. Elhoztam nektek a béke üzenetét és megmutattam jóságomat azoknak is, akik nem szolgálnak rá, de a világ süket.
A föld, Vassula, ez a föld, amelyet a világ művelt meg, hamarosan meghozza szégyentelen termését�IC


1 vö. Zsolt 46, 9-10KÉRD A BŰNBÁNAT KEGYELMÉT!

2003. január 17.

Szívünk örök Öröme,
igazság Kinyilatkoztatója,
hűség Lényege,
leírhatatlan Szelídség,
emberiség Rokona,
szívünk isteni Megvilágosítója,
lelkünk Édessége,
lényünk kimondhatatlan Öröme,
minket segítő isteni Lény,
szemünk Világossága,
engedd meg nyomorúságos lelkünknek,
hogy isteni tanításod legyen tápláléka,
és megerősítsen a bűnbánatban
és a szelídségben.


Tanítvány, igen, kérd a bűnbánat kegyelmét, mert a bűnbánat cselekedetein keresztül vezetem a lelket az igaz bűnvallomásra.
Csont az én csontomból, test az én testemből, engedd meg, hogy növeljem benned jogaimat, hogy eltűnjön mindaz, ami keresztezi jogaimat. Más szavakkal: engedd meg, hogy növekedjek benned és betöltsem mindazt a hiányt, amit mulasztásoddal okoztál. Azt szeretném, ha méltónak találnálak országomra. Elismerésem jeleként fogadtalak magam mellé. Növekedj tanítvány türelemben és béketűrésben, mert e két erényben fogom teljessé tenni mindazt, amire a hit által tanítottalak velem töltött tanuló éveidben. Elküldtem neked a Szentlelket, hogy oktasson Szavamra és a Bölcsesség szent tanítására. Megismertettem és könnyen elterjesztettem üzenetemet, mert nem találtam benned ellenállást. Te akkor is dicsőítettél engem, amikor előtted álltak a gonosz lélek akadályai, és csalfa emberek támadtak rád, akik nem értették meg ellenállásukban az Igazság szeretetét, ami megnyithatta volna szemüket.

Igen, ezeknek az embereknek a hiú dicsősége még ma is fátyolként takarja lelküket. Rajtuk marad a fátyol, ha nem fordulnak hozzám és nem bánják meg bűneiket. Lelküket elhomályosította az érthetetlen és növekvő bizalmatlanság és az attól való félelem, hogy kijátsszák vagy megcsalják őket. Látják az ódámból áradó nagy világosságot, mégis veszélyektől félnek és nem ragadják meg a lehetőséget, ami ráirányítaná szemüket arra, ami valóban veszélyezteti Egyházamat és közösségét. Sötétségükben nem ragadják meg az igazságot, ami Isten mindentudásának világosságát sugározhatná rájuk és átjárhatna minden embert.

Az egész világ tele van tévedéssel, és az emberek csodálkoznak jelenlétemen? Testemen taposnak, és én ne szóljak semmit?
Hamarosan leszállok rájuk mint az igazság Napja!
És belőled, tanítvány, aki az én részem vagy, fel fogom használni mindazt a tartalékot, amit beléd helyeztem Egyházam megszilárdítására és annak érdekében is, hogy tiszteletre méltó embereket vezessek a kiengesztelődés ösvényére. 1 IC


1 Jézus a nem keresztény, de jólelkű emberekre, a vallások közötti párbeszédre gondol.Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben 

2006. január 3.
 

Béke veled. Nézz rám, barátom és társam, nézd a te királyodat és szilárdítsd meg lépteidet… Adózz tisztelettel szent nevemnek, mivel megengedtem, hogy szentséges Szívemben és udvaraimban tartózkodj. Felkentem olajjal fejedet, hogy Szavamat és dicsőségemet hirdesd az örökkévalóságig.

Vizet adni az elhagyatott pusztaságoknak és virágba borítani a fákat ott, ahol minden élettelen, ez valóban gyönyörűséggel tölt el engem. Gyönyörűségem telik abban, ha életet adhatok. Mindenekfölött való az én hatalmam és kegyelmem. Elmélkedj csodáimon, leányom!  Beutaztad velem a világot és elláttalak beszéddel. Helyénvaló azt mondani, hogy együtt mentünk minden találkozóra. Miért gondoltad egy pillanatig is, hogy a pásztor elhagyja az ő bárányát? Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben, ismételd Szavaimat és tedd ismertté akaratomat a népemnek, ami megvigasztalja és bátorítja őket. Felhatalmaztalak továbbá, hogy tiéd legyen a Lelkem, aki megkötözi a gonosz lelkeket. Neked csak ki kell nyitnod a szádat érdekemben, és én máris megtöltöm azt…

Köztudomású, hogy az erényes ember szája életadó forrás. Az erényes lélek ajka sokakat táplál. A jelenkor forradalma nem akar elismerni engem, mint élő Istent. A sötétség lelkeinek hatalma rejtett forrásokból táplálkozik ugyanazon a földön, ahol te is élsz. Én mindenekfölött állok és továbbra is fel vagyok háborodva, mivel ők végül is az én fiaim és leányaim! 1 Bűneik elvakítják őket, ezért hiányosságaik sohasem tudatosulnak bennük. Ezek a gonosz erők lázadást szítanak, és létezésem tagadása képezi jelenkori társalgásaik tárgyát. De mondom neked: Szentlelkem lehelete által fel fog ragyogni keletről az én dicsőségem. Fel fog emelkedni a kelet. Várj, és meg fogod látni, gyermekem!

Fiaim és leányaim vissza hozatala a távolból – akik majd repülve jönnek vissza hozzám -, ez a legkisebb adomány lesz Egyházam számára. A nagyobb az lesz, amikor megbékél és egyesül Egyházam. Mert ma zűrzavar van Egyházamban, össze-vissza dobálja a gonosz. Pásztoraim körében bizalmatlanság támad, mihelyst az egységről kell beszélniük. Sokan közülük nem az igazat mondják. Kezdetben feltártam előtted, mennyire megcsonkították Testemet!

A mennyország gyászol és sok pásztorom nem fogja fel, miért ontanak szemeim véres könnyeket. Jelek! Mit értenek meg ezekből? Ki próbálja közülük megérteni, hogy ezek mit jelentenek?

Korodnak e csatájába állítottalak téged, a bűn elleni küzdelembe, emeld fel hát fejedet, leányom! Én egyengetem lábad alatt az ösvényt, miközben kezedben viszed életadó üzeneteimet, és ha keményebb ellenállással találod magadat szemben, viseld el énértem ezt a keresztet! Itt vagyok, hogy vezessem lépteidet, érted? Nyitva tartom kapuimat mindazok előtt, akik visszatérnek hozzám. Hirdesd a bűnbánat üzenetét és továbbra is emlékezz az igazságokra, melyeket neked adtam. Biztasd népemet, hogy éljen igaz életet bennem! Légy bizakodó, mert melletted vagyok! IC

Jöjj! 2 Imádd Urunkat! Dániel vagyok, az őrangyalod és az Igazság ajtajának őrzője. Az Úr meg fog erősíteni téged, hogy le tudd győzni üldözőidet. A Hatalmas és Dicső a szeretet kötelékeivel fog vezetni téged, hogy győzedelmeskedni tudj felettük, és azok felett, akik elnyomják az Ő összes Művét. Emmanuel örökre szenvedélyes ölelésében tart téged, miközben te mindig táplálkozni fogsz belőle. Örvendezve látom, hogy örök kötelék köt össze a Mindenhatóval, és miközben nézlek, örömkönnyek szöknek szemeimbe. Örvendezz, mert fogalmad sincs arról, mit ajánlott fel neked az Úristen azon a szent napon, amikor meghatottságtól reszketve megközelített téged! Közben nem vette le rólad a tekintetét, és keze felszentelő olajat hintett rád. Miközben a Megváltónak ezt a félelmetesen felemelő látványát figyeltem, amint csupa kegyelemmel az Arcán az Ő szeretettjéhez közeledett, én magam is reszkettem a meghatottságtól e magasztos látvány hatására. Ezután ugyanilyen gyengéden a Király hozzád hajolt és felkent, amitől új életre keltél. – Virágba borított téged!

Ó irgalmas és gyengéd szívű Isten! Dicsőítelek Téged, Uram! Minden Műved dicsőséggel és fenséggel teljes, és a Te igazságosságod sohasem tud megváltozni! Boldogok, akik Benned találnak menedéket! Mert Te csodákat művelsz azokkal, akik szeretnek Téged…

Vassiliki, én a te őrszemed is vagyok. Amikor keményen gyötörnek az istentelenek, mindig meg foglak vigasztalni és áldani téged…. Egy felkent lény szívből jövő imái nagyon hatékonyak! Imádkozz bizalommal! Én, Dániel, az Úr békéjét hozom neked. Érezd szeretve magadat általa! –


 

1 a sötétség erői állandóan a sarkunkban vannak, hogy megkísértsenek és tönkretegyenek minket. ’after all’ (végül is – ford.megj.) itt azt jelenti, hogy mindenki után, mindenkire vadászva, stb….

2 Dániel, az angyalom beszélt

http://ichtys.hu/index.php/76-2006-januar-3Én voltam és vagyok a te Tanítód

2006. január 5.


Sok év eltelte után most sincs kétségem afelől, ó Uram,

hogy a Te Szavad szólított meg engem annak idején.

 

Igen, Uram, a Te hatalmad és tekintélyed által

ez a gyenge teremtmény képes volt továbbadni Szavadat másoknak….

 

Szavakkal ki nem fejezhető módon

fedted fel előttem Szentségedet és Akaratodat!

 

Megbíztál, hogy Szavaddal emlékeztessem

a nemzeteket az irántad való kötelességükre,

és mondjam meg minden lénynek, Te mindenkit arra hívsz,

engesztelődjön ki Veled és felebarátjával.

Elküldtél, hogy engedelmességre és szeretetre indítsam őket.

Elküldtél pásztoraidhoz, hogy arra indítsam az egyházakat,

hogy bánják meg a megosztottság bűnét,

béküljenek meg egymással és egyesüljenek.

Ez igen nehéz feladat, meghaladja az ember képességét,

mert magában ez az üzenet fenyegetések sorozatának tűnik.

 

Ki fogadta közülük alázattal szemrehányásaidat?

Mondd, Uram, ezek közül a vezető hatalmak közül

ki hajtotta meg a fejét és hallgatott Rád?

Tedd mérlegre népedet, Uram….

becsüld meg őket… ki áll a Te oldaladon eleddig?

Még a sajátjaim1 is megvetően elutasítanak engem,

amikor az egységről szóló Szavadat tolmácsolom nekik.


Igen, Vassulám, az ördög elkülönítve tartja őket. Mégis légy nyugodt és türelmes… prófétálj népemnek és sohase csüggedj! Ne szomoríts meg engem! Tudod már, hogy nagy dolgokra vagyok képes! Bátorság! Ne feledd, hogy Én voltam és vagyok a te Tanítód, aki felkent téged. Felkenésed megnyitotta lelked szemeit, és megtanította neked mindazt, amit meg kellett tanulnod. Te az Igazsággal vagy felkenve, és amint az neked meg lett tanítva, másoknak is meg lesz tanítva. Engem úgy ismernek, mint aki hatalmas királyokra, híres királyokra is lesújt. Mindig ki fogom ragadni az én virágomat az elnyomói karmai közül, és a bátorság Lelkét adom neked. Maradj tehát bennem, életet kapsz bennem. Olyan leírhatatlanul szép a mennyország, gyermekem! Te a mennyországban fogsz élni! Bennem, a teljességben….

 
… és Isten közel lesz hozzám, bennem lesz,

körbevesz engem kívül-belül.

A Mennyországban világosság van, és a Világosságban élni,

és egyike lenni a Világosságnak…

elnyelődni és szétoszlani a Világosságban…

és ott lenni…

Minden, ami a Világosságban van, minden világi dolog,

a múlt és a jelen összes dolga,

és minden gondolatunk el van felejtve, ki van törölve, már nem létezik.

Helyükbe Isten kimondhatatlanul elragadó édessége lép,

és a lélek mérhetetlen öröme,

a lélek szabadsága, szomjúsága az után,

hogy állandóan ízlelhesse a vigaszokat és kegyelmeket,

melyeket egyedül Isten, csakis Isten tud megadni a léleknek

az Ő isteni ölelésében.

 

Nem csoda, hogy akik átéltek

testen kívüli megtapasztalást és látták Istent,

nézhették Őt,  még ha csak a másodperc töredékéig is,

nem akarnak visszatérni a földre!

 

Tudom, hogy Te az enyém vagy és

én a Tied. Tudom, hogy ezt a sok gyönyörűséget,

amit jelenlétedben megtapasztalok,

Te adod nekem, emberiség Szerelmese!

Ez azt jelenti, hogy az ember egy földi létezésen túli életet élhet,

egy örökkévalóságban létező életet,

egy olyan életet, amely képes világosságot adni

a világ maradékának.


Mindazt, amit bőséggel tanítottam neked, ingyen adtam. Ez egyedül elég számodra… Bizánci előadásokat tartottam neked atyai stílusban azért, hogy egyesítselek magammal. Erőteljes képeket2 adtam neked múltból és jövőből. Kegyelmem által felfedtem előtted Szívemet és megengedtem, hogy számold lüktetéseit. Véget vetettem lázadásodnak és Szívembe vontalak, hogy benne maradj. Lelkem áldozata, költözz belém, lélegezz bennem, élj bennem! Az Ige már a szívedben lakozik, és ez örömmel tölt el engem! Hiszen a kezem műve vagy, és fáradozás nélkül alakítottalak. Göröngyös utakon vezetlek, de így bánok .. 3 igen, a barátaimmal. Légy az én hárfám, és örvendeztess meg kinyilvánításaiddal! Lelkem áldottja, kinyilvánítója mindannak, amit tanultál tőlem! Ne vond meg tőlem a kezedet és az idődet! Én, az Úr megáldalak….  IC
 


 

1 a görög ortodox papság többsége

2 látomások

3 itt tudtam, mit fog mondani…

 

http://ichtys.hu/index.php/77-2006-januar-5Keresztem hordozása áldást jelent

2006. január 6.
 

Uram Jézus Krisztus, Te vagy életem öröme!

Emlékezz, gyermekem, a Keresztemre és a váltságdíjra, melyet azért fizettem, hogy megváltsalak és megszabadítsalak benneteket, hogy örök életetek legyen. Ha nem is találsz megfelelő szavakat, hogy kifejezd teljes örömödet és irántam érzett szeretetedet, szíved megdicsőít engem, ahányszor csak hozzám jössz nyomorúságodban. Vassula, egyszer említettem neked, hogy amikor átölelsz, a Keresztemet is átöleled. Jöjj közelebb hozzám, és  szenvedésemből is vállalj részt! Keresztem hordozása áldást jelent. Úgy tűnik, te sem és mások sem fogják fel teljesen, hogy ez jelkép, melyet én, az Isten, rátok helyezek. Belátod, hogy ez mekkora megtiszteltetés? Hogy az Isten a teremtményében megpihen? Maradj Teremtőd és Vőlegényed izzó ölelésében, és tedd félre az összes bajodat, kísértésedet, kudarcodat, betegségedet, fájdalmadat és aggodalmadat! Töltsön el mennyei boldogság és feledékenység, csendesedj el és összpontosíts rám, a te Istenedre és Mindenedre! Én Minden vagyok. Ölelésemben lelked meg fogja tapasztalni rejtett misztériumaimat.

Gyönyörködöm semmiségedben, gyönyörködöm a gyermekekben. Maradj bennem, sohase szakadjunk el egymástól! És amikor az emberek szembeszállnak veled és mindenféle etikátlan kijelentéseket tesznek, ellentmondanak, fájdalmat okoznak neked és mérgüket öntik rád, gondolj rám, gondolj kínszenvedésemre, gondolj arra, mit mond a Szentírás a Szőlőtőről és a szőlővesszőkről. A vesszőkre, melyeket levágtak, mert nem maradtak bennem. Akiket levágtak rólam, mert szárazak voltak, azok nem értették meg sem az igazságot, sem a gazdagságomat. Lelki halálukban és ürességükben mindenkit elnyomnak, akik hozzám fordulnak, és akiket kegyelmekben részesítek. Látod, rávezettelek arra, hogy prófétáim egykori útját járd, misztikus nyelven beszéltem hozzád, adományokkal ékesítettelek, hogy képes légy továbbadni Igéimet szeretet-himnuszok formájában. Szemlélődő módszerekkel vezettelek, arra ösztönöztelek és buzdítottalak, hogy a jót keresd, és arra vágyj, hogy a kedvemben járj. Olyasmit kínáltam neked, ami meghaladja az emberi elme felfogóképességét, éspedig azt, hogy akkor beszélgethetsz Velem közvetlenül, amikor csak akarsz. Szigorúan meg fogom ítélni az ellenségeidet, akik rosszindulatúan bánnak veled, és akik engem provokálnak. Ezek a dolgok meghaladják a szárazak értelmét, hasonlóan a száraz szőlőveszőkhöz, amiket tűzre kell vetni; ha visszautasítják a Szőlőtő által felkínált gazdag életerőt, elszáradnak, már nem tudnak semmit sem tenni. Igen, őket össze fogják gyűjteni az Angyalaim és tűzre vetik, elégetik őket.

Leányom, nagyon igazságosan vissza fogom fizetni a sérelmeket azoknak, akik bántanak téged, és meg foglak jutalmazni, amiért elviseled miattam az igazságtalanságot és az üldöztetést. Tudd, hogy ráírtam nevemet az egész lényedre, hogy továbbra is bátran és méltóságteljesen el tudd szenvedni az üldözőid ostorcsapásait, akik valójában a Keresztem üldözői. Megáldalak, és az én békémet adom neked. IC

 http://ichtys.hu/index.php/78-2006-januar-6


Szűzanyánk üzenete

2008. január 7.

Múlt éjjel három óra tíz perctől négy óráig ébren tartott a Szűzanya, hogy egy mindannyiunkhoz szóló üzenetet adjon nekem. Tudomásomra hozta, hogy jelenleg Krisztust több támadás éri, mint bármikor máskor. Áldott Édesanyánk fél négy és négy óra között szólt hozzám. Nem kérte, hogy keljek fel és írjam le azonnal. Aggódtam, hogy elfelejtem, amit mond, de megígérte, hogy emlékezetembe idézi szavait, amikor majd leírom, és elküldöm Önöknek, hogy továbbadják. Az üzenet így szólt:

 Az üzenet első része személyesen nekem szólt, a második a nyilvánosságnak. Az első rész biztatás és vigasztalás volt számomra. A Szűzanya azt mondta, hogy mindig velem van, különösképpen ezekben az igen nehéz időkben, amikor a Sátán teljes erejével önti ki haragját rám és az egész világra. Azt is mondta, hogy Isten mindig közel van hozzám, szeret engem, és hogy a menny jól látja azokat a nehézségeket és égő fájdalmaimat, amelyeket most élek át, de Istennek szüksége van ezekre a felajánlásokra és áldozatokra. Megerősítette, hogy Isten hűségesen megtartja Szavát. A Szűzanya kifejezte: örülne, ha állhatatosabban imádkoznám a Rózsafüzért… majd azt mondta: „Légy összeszedett imádságaidban!”

Az üzenet második része így szól:

 Igen közel állunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már az ajtónk előtt állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége hozza ránk, és Isten Szavának visszautasítása, a képmutatás és az istentelenség okozza. A Föld veszélyben van, és tűztől fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és rájuk fog esni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bűnnel. Ezekben az években Isten Irgalma a lehető legtöbb lelket igyekezett magához vonni, karját kitárva, hogy megmentse őket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idő, amikor mindenki próbára lesz téve, a Föld tűzfolyamokat fog okádni belsejéből, és az emberek meg fogják érteni, mennyire hitványak és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hűségesen megtartja Ígéreteit, és azok megmásíthatatlanok. Eljött az idő, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Ő Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok az Ő Irgalmasságának Műveire.) A Szűzanya azt mondta, hogy ők is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek.

 A Szűzanya tovább beszélt az áldozatról. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtőnk kér tőlünk, hogy jobban bízzuk magunkat Rá, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül. Aki azt mondja magáról, hogy megtért és az Igaz Élet Istenben üzenet által rátalált Istenre, annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkűségünket. Senki sem mondhatja: „én az Igaz Élet Istenben üzenet követőihez tartozom”, ha nem ajánlja fel áldozatos szeretetét. Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félniük azokban a napokban. Szűzanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal, akik részt vesznek Isten műveiben és terjesztik azokat (miként az Igaz Élet Istenben üzenetet, és akik nyitottak a Szentlélek számára), és hogy maradjanak bizakodók, mert ők különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétől, és hogy ők a Lélek által erősödtek meg az Úrban az Ő üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Ő békéjét.

 Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, annak számára a tűz által eljövő ítélet nem lesz olyan szigorú, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette őt.

 Sokan elbuktak, de sokan felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit szívükben őriztek, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az Igaz Élet Istenben üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak.

 Ezután így szólt a Szűzanya: „Vassula, akik téged megítélnek, azokat Isten is szigorúan megítéli. Továbbra is fogadd örömmel Isten Üzeneteit, és légy boldog, gyermekem, a te Édesanyád sohasem fog elhagyni téged.” (Akkor áldott Édesanyánk arra a látomásomra emlékeztetett, amelyben a Krisztussal való lelki házasságunkat láttam még kislánykoromban, amikor mosolyogva és örömmel fogadott engem, megigazította rajtam esküvői ruhámat, rendbe szedte hajamat, hogy tökéletes külsővel jelenjek meg Fia, Jézus Krisztus előtt.) „Beszélj félelem nélkül és ne tarts azoktól, akik szembeszállnak veled! Az Úr és én megáldunk téged, és megadjuk neked a békét és a szeretetet.”

 Eddig tart az üzenet. Kérem, elmélkedjenek rajta, és gondosan olvassák át.

Krisztusban,

Vassula

http://ichtys.hu/index.php/89-2008-januar-07Az ösvényen, melyet kitapostam nektek, árnyéka sincs a bűnnek

2013. január 11.

Vassulám, az Én békémet és áldásomat adom neked. Ne hagyd el az ösvényt, melyet kitapostam nektek.

Rosszak a cselekedeteim?

Nem, csak azt akarom mondani neked, hogy pillants bele a szívembe, és teljél el az Én szívem gazdagságával. Ne fárasszátok ki magatokat! Az Én jóságom gazdagsága és irgalom van a szívemben, mint lila királyi és szuverén ruhák, úgy mint az Én kincseim. Tehát ne kételkedj, az ösvényen, melyet kitapostam nektek, árnyéka sincs a bűnnek. Érted? Nézd, milyen dicsők a műveim! Add az erődet azoknak, akiknek szükségük van rá, bátorítsd és vigasztald meg Enyéimet. Légy állhatatos ebben a küldetésben, amit adtam neked, hogy megdicsőítsd szent nevemet, és folyton emlékeztesd Enyéimet arra, hogy amint az esthajnalcsillag feltűnik a felhők között, akkor megengedem, hogy mindenki megvizsgálja magát, mielőtt elérkezik az ítélet!

És az Én látogatásom napján néhányakat felmentek, mások szenvedni fognak attól, hogy elhanyagoltak Engem. Megint mások érezni fogják a nyílhegy szúrását. Ismét mások, akik próbára tesznek Engem, akik szándékosan lázadnak ellenem, és parancsaimat semmibe veszik, haláluk után szenvedni fognak.

Ah, Vassula! Ne aggódj azok miatt, akik erőszakosan próbálják kisebbíteni, vagy elpusztítani a szavamat és az Üzeneteket… Mondd ezt!

Igen. A Te hatalmad sokkal erőteljesebb, mint az egész pokolbéli együttvéve!

Teljesen igaz. Légy békében, áldd meg az Enyéimet, ne is figyelj az ellenségem hangját … a Csalóra. http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif IC

http://ichtys.hu/index.php/139-2013-januar-11Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse

2014. január 14.

 

 Hogyan tudom viszonozni mindazt, amit értem tettél?

Virágom, Isten szeretett leánya, képessé tettelek, hogy növekedj Bennem azáltal, hogy szívedben élek és Magamban érlellek. Azért tettem ezt, hogy megmutassam ennek a nemzedéknek és az eljövendő nemzedékeknek Jóságomat és Irgalmamat, hogy milyen mérhetetlenül gazdag vagyok a Kegyelemben.

Terjeszd ki nagylelkűségedet minden élőre! Sokkal többet is mondhatnék, de az mégsem lenne elég!

Légy olyan, mint a tűz, amely lángol a népem iránti szeretettől, leányom, elég erőt fogok neked adni ahhoz, hogy megdicsőíts Engem. Művem nincs befejezve benned, 1 vannak még e nemzedék számára csodálatos dallamaim, prófétai kinyilatkoztatásaim és bizánci tanításaim, melyeket Üzeneteimbe akarok foglalni.

Ezeknek az Üzeneteknek te vagy az örököse, ezért senkinek sincs joga elvetni téged. Mondom neked, azok, akik ellened jövendölnek, meg fogják kapni osztályrészüket Igazságosságom szerint Udvaromban. Ha nem hallgatják meg, és nem szentelnek figyelmet prófétáim szavainak, akiket soha nem fáradtam bele hozzátok küldeni, szigorúan fogok velük bánni, és úgy, ahogyan megérdemlik! Szavaimat, Vassula, komolyan kell venniük azoknak, akik hamisságot gyártanak! Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard! Vassulám, látom, némelyikük milyen barátságtalanul bánik veled, megfeledkezve arról, hogy angyalaim jelenlétében Én, az Isten énekeltem neked, kentelek fel és formáltalak téged. Bölcsességgel és Tanítással ékesítettem fel lelkedet, hogy képviselni tudd érdekeimet. Áldott, aki hallgat Rám.

Gyűjtsd egybe híveimet, leányom, és mindazt, amit leírtál Velem, engedd, hogy megismerjék Szavaimat! Érted? Elérkezett az idő, hogy feltárd Szavaimat. Jöjj, szeretlek, leányom, szeress Engem és továbbra is hirdesd Szavaimat minden nemzetnek.

Jahve a Nevem. Én, az Isten, sohasem hagylak el téged.


 

1 A „bizánci” melléknév az alábbi dolgokra utalhat: 1. ’a hely, ahol Kelet és Nyugat találkozik’; 2. ’Bizánccal, az Ortodox Egyházzal kapcsolatos’; 3. ’ magasrendű’.

http://ichtys.hu/index.php/85-2014-januar-14


Én vagyok a te Lelkivezetőd és Tanácsadód

2018. január 16.

Ó, Uram, Te egyedül csak engem ajándékoztál meg azzal a rendkívüli adománnyal, hogy Mennyei Udvaraidban lehetek, ahol maga Jahve nevelt és tanított engem, és én bármikor, amikor csak akarom, szólíthatlak Téged, a Mindenhatót, és Te válaszolsz is nekem, Uram! Mindez egyeseket az őrületbe kerget.

Ó, Jahve, Uram, fülembe suttogott Szavaiddal tápláltál, és tanítottál engem, és sohasem tartottál egy szemernyit sem attól, hogy a választásod által csorbát szenvedhet Királyi Jogarod hírneve! Arra kértél engem, hogy örömről és ítéletről adott próféciáid által megtérésre szólítsam fel a világot.

Elhívásom kezdetétől fogva megmutattad hatalmadat és tekintélyedet felettem.

Időt szentelt rám az Úr, hogy vezessen, és közben néha azt is kinyilvánította, hogy mindig Ő lesz az én Lelkivezetőm, senki más. A „senki más” visszatérő szavaival vigasztalni akart engem, és idővel megmutatta, hogyan vezet engem. Rám villantotta tanító sugarait, vezetett, tanított, a saját magjaival táplált engem…

És most hatalmas sokaság dörgedelmes szavait hallom: „Hol van a lelkivezetője? Jöjjön elő azonnal! Nincs neki? Hogy lehet az? Akinek ilyen adománya van, annak kell, hogy legyen lelkivezetője! De hamarosan lesüti majd a szemét, amikor utoléri a bukás.”

Hallgass rám! Írva van, hogy „a bölcsesség jóra neveli fiait, s aki keresi, azt mind fölemeli,”[1] és én bölcsességgel tanítottalak, ezért ne kételkedj! Engedd meg kicsim, hogy továbbra is bevonjalak a tervembe, és ne feledd, nagyon szeretlek téged!

Imádkozz, és maradj a közelemben! Mindig vágyakozz utánam, soha ne add fel a vágyat! Bárhol tartózkodsz, otthon vagy külföldön, Én mindig veled vagyok kegyelmemmel. Hirdesd Nevemet mindenhol, ahová csak mész! Azt akarom, hogy cáfold meg a folyamatos tévedéseket, akik viszont hallani akarnak, azok hallják meg, mit mond általad a Lelkem.

Téged választottalak arra, hogy tanúságot tegyél az Üzeneteimről és mindenről, amit leírtam és mondtam. Diadallal fogom koronázni mindazokat, akik buzgón követik Szavaimat. Mert közel van már az idő.

Újra mondom, kedvesem, ne félj, én vagyok a te lelkivezetőd és tanácsadód. Légy áldott! Menj és légy örömteli!

Én vagyok, aki veled van. IC

Visszatérésem napja közelebb van, mint gondoljátok

2019. január 31.

Ó, Uram, vezesd lelkemet az örök élet útján,

vezesd egységre Egyházadat!

Add, hogy gazdag Üzeneteid minden teremtményedben

otthonra találjanak!

Újíts meg minket, keltsd új életre Egyházadat,

hadd virágozzon fel, és hadd illatozzon…..

Tanítványom, az Én békémet adom neked… írd: Egykor jóra fordítottam Jákob sorsát, kedveztem nekik és megbocsátottam bűneiket. Ne újítanám meg akkor és ne fordítanám jóra ennek a generációnak is a sorsát? Miként a fazekas újra formázza kezével az agyagot, ha rosszul sikerül az edény, amin dolgozik, hogy az tökéletes legyen, így vagytok ti is az Én kezemben. Nem formáltalak-e téged is olyanná, amilyenné akartalak? Nem újítottalak meg?

De igen, Uram!

Ha tehát valaki megengedi Nekem, hogy kezemmel átformáljam, mint az agyagot, ahogy te is megengedted, olyanná formálom, amilyenné Én akarom. És elveszem bűneit. Ha felhagynak ostobaságukkal, felkenem őket.

Tanítványom, tarts ki rendületlenül, és ne engedj semmilyen földi csábításnak, ami eltéríthet Tőlem! Azt akarom, hogy maradj Hozzám kötve. Állandóan tarts szemed előtt, mindvégig dicsérd Nevemet a magasságban -

Közel van hozzátok az Én napom, és visszatérésem e napja úgy fog rátok törni, mint tolvaj az éjszakában. Jaj, azoknak, akiket készületlenül ér! Ó, vajon nem figyelmeztettelek elégszer benneteket, hogy legyetek hűségesek a hitetekhez? Te gonoszság kora, aki halott maradsz Szavaimmal szemben, káromolod irgalmamat, nem halsz meg a gonoszságnak és a megosztottságnak, nem igyekszel rendezni húsvét dátumát, hogy együtt ünnepeljétek ezt az ünnepet, te továbbra is arcátlanul jelensz meg színem előtt, amikor kinyilatkoztatod, hogy az általad felajánlott Eucharisztia az egység és a béke jele, és az irgalmasság köteléke.  De amíg nincs szeretet köztetek, megadatik a hatalom a Sátánnak, hogy kettészakítva tartson benneteket.

Megosztottságotokat csak úgy tudjátok orvosolni, ha növekedtek a szeretetben. Szeretnetek kell egymást, hogy uralkodhassak a szívetekben. A Szeretet Lelke arra vár, hogy betölthessen benneteket a jelenlétével, de ti nem engeditek, hogy megszűntesse a megosztottságotokat. Ha bűnbánatot tartotok és Lelkemnek megengeditek, hogy bennetek lakozzék, Egyházamat be fogja tölteni a Fény, a Szentlélek Világossága.

Nemzedék, te ma súlyos megpróbáltatások között élsz, melyet saját kezed kényszerít rád. A gonoszság lelke uralkodik közöttetek: a közöny, a fásultság, a lázadás és az irgalmatlan gőg lelke tett benneteket hitehagyottá, tart távol Tőlem és közelebb a halálhoz. A pokolban akarjátok tölteni az örökkévalóságot? Ha visszatértek Hozzám, megszűntetem a megpróbáltatásaitokat, és megízlelhetitek a békét a földön.

Visszatérésem napja közelebb van, mint gondoljátok, mert eljövök, hogy köztetek lakjak, és fel fogom ébreszteni Népemet[1] a teljes igazságra, felemelem fátylukat, ami megakadályozza őket, hogy felismerjenek Engem, mint a Messiást. Fel fogom éleszteni lankadó lelküket, és lángoló örömmel töltöm el. Értelmüket a Megértés[2] ragyogó nyitott könyvévé teszem, zsoltárokkal fognak ünnepelni Engem, és szívükben elmélyítik a tudást.

Én, az Úristen, mindnyájatokat Nevem alá foglak gyűjteni. Mert nagy az Én uralmam és királyi hatalmam. Ne engedjétek, hogy bárki is megtévesszen benneteket azzal, hogy nem fogok győzedelmeskedni a végén, mert pontosan ezt akarja a Sátán elhitetni veletek. Győzedelmeskedni fogok a végén, és ti mindnyájan az Én Szent Nevem alatt fogtok élni. Nevem Jézus Krisztus, az Isten Fia és a Megváltó, a csodálatos Tanácsadó, a hatalmas Isten, az Örök Atya, a Béke Fejedelme.

És te, leányom, maradj hűséges Hozzám. Pihentesd meg fejedet a Szívemen, ott az Én békémre és Szeretetemre lelsz. Mi ketten?

Igen, Uram!

Jól van. Én, Jézus, megáldalak. Én vagyok  IC

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 306
Tegnapi: 420
Heti: 959
Havi: 959
Össz.: 321 792

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Január
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »