Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

.............

AZ EGÉSZ FÖLD SZENVEDNI FOG, AMÍG NEM HALLOM A MEGBÁNÁS IGAZ KIÁLTÁSÁT

2002 szeptember 30.

Uram, Istenem,
mily gyönyörűség Veled lennem,
amint égi magodat
a szelekbe veted!

A körülöttem lévő
sötétségben
Te vagy a lángoló tűzoszlop,
a fénysugár.
Szent Arcod, Krisztusom,
akár a fénylő gyémánt.
Ha rám tekintesz,
fényed felragyog lelkemben,
nehogy a sötétség áldozata legyek.

Ezernyi Napnál
szikrázóbban ragyogsz
nyomorúságos lelkem felett.
Bárcsak megtudná az emberiség,
milyen érzés
ily leírhatatlan szépség előtt állni!

A Te jelenléted
szabadon elérhető a világ számára,
erős Istenem, fogyhatatlan Világosság,
de miként lehetséges, hogy nem ismernek fel
és nem is látnak Téged?

Jóságos Uram, szépséged felülmúlja
az angyali erősségekét,
az értelmet és a gondolatot.
Végtelen irgalmad,
felfoghatatlan jóságod
és nagylelkűséged
tiszteletteljes félelmet kelt bennem.

Vonzó szereteted magával ragadja,
erőtlenné teszi lelkemet
és elviselhetetlen szomorúságot okoz.
Vonzásod
sebet üt rajtam�

Sokszor próbáltalak megragadni Téged,
de hasztalan igyekeztem.
Mintha a tüzet
akartam volna megragadni,
ujjaim keresztülhaladtak Rajtad�

Nagyszerűségedet dicsőíti
egész teremtésed
mint tiszta tükör,
mely az Örök Világosságot vetíti ránk�
Hogyan lehetséges, hogy teremtésed
mégsem látja ezt a fénylő Világosságot?

Ámbár hiábavaló volt
minden próbálkozásom,
hogy legalább a ruhád szegélyét megragadjam,
könyörületességedben
és bátorításomra,
hogy fel ne adjam,
hanem igyekezzek megragadni Téged,
zafírokkal hintetted tele utamat.
Hogy akaratomat kitartásra bíztasd,
ujjad mindenütt
rám írta Nevedet
olajjal.

Fűszeres tömjénfüst oszlop,
Te illattal töltöd el a világot,
amint áthaladsz rajta,
miként találtál méltónak ilyen kegyelemre,
hogy a Bölcsességet kaptam tanítóul?

Amikor méltatlan szívem Hozzád felkiáltott,
a magasságokból leereszkedett hozzám
Felséged,
megnyilatkoztál előttem,
ajkadról isteni Neved
hallatszott,
és felkented lelkemet szent olajjal.

Lelkem Kenete,
túláradó szeretetedben,
isteni felfoghatatlanságodban
díszes öltözékkel ékesítetted lelkemet,
isteni jeleddel takartad be
ruhátlanságomat,
birtokba vettél mindörökre.

Ó Szabadítóm,
szereteted lángol az emberiségért,
nedvesítsd ajkamat kegyelemmel,
hogy mindenkor
tisztelettel és dicsérettel szóljak Hozzád�

Ó kedvesem! Hívtalak, hogy egyedül utánam vágyakozz. Hívtalak, hogy szeretetemmel megigézzelek, ahogy te is megigézel engem. Szépségemmel sebet ejtettem lelkeden, meghívtalak, hogy élj énbennem. Felfrissít jelenlétem, ami mind a mai napig csodálattal tölt el téged és világosságom tükörképévé alakította lelkedet. Irántad tanúsított túláradó szeretetem mámorossá tette lelkedet, hogy engem szomjazz. Felszabadítottalak, hogy eljuss a test és a lélek szenvedélymentességére. Csak általam kaphatod meg az Istenre való lelki, teljes, szent ráhagyatkozás 1 kegyelmét. Ebben a rám hagyatkozásodban alkalmas vagy arra, hogy elültessem benned mennyei magjaimat.

Érted? Érted, hogyan tettelek tanúvá az emberek előtt, hogy összegyűjtsd a nemzeteket, és hozzám siessenek, engem dicsőítsenek azok, akik nincsenek jelenlétem tudatában? Mondottam, hogy Szavaimat tűzzé teszem szájadban, és hozzám vezeted azokat, akik nem ismernek engem, hogy lelki szenvedélymentességgel szolgáljanak engem és szeressék Nevemet. Nemde mondottam, hogy felállítom összetört oltáraimat? Meg fogom segíteni házam népét, amely most szétszóródott. Külön fogom választani a gőgös és a büszke szíveket a tiszta szívektől, ahogy a kosokat különválasztják a juhoktól. Mondottam, hogy tartsátok meg törvényemet és rendeleteimet és kértelek benneteket, hogy teljes szívből tartsatok bűnbánatot.

A tisztulás már megkezdődött és közületek egyeseket már meglátogattam.
Ijedelmetekben talán elfelejtettétek, mit kiáltottatok fájdalmatokban:
“Tüzed magával ragadott engem, Uram!” – majd végül bevallottátok bűneiteket bűnbánó sóhajokkal.
Akik pedig még nem részesültek látogatásomban, azokra sok gyötrelem vár, az Úr napja hozzájuk is eljön.
És micsoda nap lesz az!
Sietni fogok, hogy kimutassam irgalmamat, ha megbánjátok bűneiteket� Ki fogom nyilvánítani irgalmamat és összegyűjtelek benneteket mindenhonnan az ég alól.
Én, e szeretet-himnusz Szerzője mindenekelőtt azt mondom nektek, hogy amíg a gonosz világ nem fordul hozzám bűnbánattal és nem viszonozza szeretettel a bűnt, olyasmi történhet veletek, ami felülmúlja a tisztulások minden eddigi mértékét!

Uram, nem tudom, mit mondjak!

Nincs buzgó bűnbánat, nincs igazi bűntudat� A nemzetek zajonganak és cselekedeteik igazolják istentelenségüket� Szenvedni fog az egész Föld, ameddig meg nem hallom az igaz bűnbánat kiáltását.

Ó, és ha azok, akik emelvényekre állnak, hogy békét hirdessenek és megmondják, miképpen és milyen módon kell békét teremteni, maguk is áthágják parancsolataimat és háborút viselnek ellenem, hogyan remélhetik józan ésszel, hogy békét hoznak?

Ne keseredjetek el azonban, mert a megmenekülés végül a Háromságos Istentől érkezik.
Akit te, istentelen nemzedék visszautasítasz, azzal végül békében fogsz élni.
Isten, akit megfosztottatok trónjától, meg fog segíteni benneteket, és Lelkem kiárad mint bővizű folyam a kiszáradt földekre. Mindent be fogok tölteni világosságommal, és ebben a világosságban külön fogom választani a konkolyt a búzától. Miként már mondottam nektek, külön fogom választani a kosokat a juhoktól.

Akik világosságomon kívül találják magukat, azok számára megközelíthetetlen és láthatatlan leszek, és a sötétség lesz lakhelyük.
Akik azonban isteni világosságomon belül lesznek, azok boldogok lesznek és maguk is világosságok lesznek az én világosságomban. Fényességembe fogadom őket és részt adok nekik belőle. Minél tisztább a lélek, annál fénylőbb lesz.
Boldog az az ember, akinek bocsánatot nyernek bűnei, akinek el lesznek felejtve vétkei.
Boldog az az ember, akit nem vádolok bűnnel, akinek lelke képtelen az álnokságra.

Mondd meg nemzedékednek, hogy itt van, veletek van az Isten! IC


1 Ez az állapot a kegyelem, a természet és az ember akarata között létrejött hosszú együttműködés gyümölcse, azok szabadsága, felszabadultsága, akik már nincsenek alávetve szenvedélyeiknek. A lélek képes szenvedései fölé emelkedni. Természetesen érzi a szenvedést, de elfogadja, sőt örül neki mint Isten akaratának, mert számára Isten akarata az első, bármi legyen is az.
A misztikusok így írnak róla:
“Mivel amennyire csak lehetséges, lemondtak önmagukról, azért mindenek fölé emelkedtek úgy, hogy teljes és állandó örömet lelnek mindenben. Isten akarata olyan édesnek tűnik számukra, annyi jót találnak benne, hogy mindaz örömöt jelent, amit Isten küld nekik. Ezen kívül semmit sem akarnak vagy kívánnak.” (Henrik Suso)
“Valóban nem vagyok már hozzáférhető minden fájdalom számára, mint gyermekkoromban. Olyan vagyok, mintha feltámadtam volna. Nem vagyok azon a helyen, ahol gondolják, hogy vagyok� Ó, ne aggódjanak miattam! Odajutottam, hogy már szenvedni sem tudok, mert minden szenvedés édes nekem.” (Lisieux-i Szent Teréz utolsó beszélgetései, 1897. május 29.)


Olvassák a Bibliát, de vakok a látásra

2005. szeptember 23.

A Te ember iránti szereteted teljesen őrületes, a Te nagy jóindulatod felénk, megátalkodott bűnösök felé, érthetetlen. Hogyan állíthatja bárki is azt, hogy teljesen érti a Te szereteted, hogy teljesen fel tudja fogni jóságod? Ez éppen olyan, mintha valaki kézbe akarná venni a homályt, vagy a megfoghatatlan fényt...

Kezdetben, amikor feltártad előttem a lelkemet, a valódi énemet, én olyan voltam, mint egy bokorban bujkáló leprás, de Te nem hibáztattál engem, helyette a barátságomért esdekeltél. Igazolni próbáltad siralmas állapotomat, amikor azt mondtad:

"ez azért van, mert nem volt senki a közeledben, hogy tanítson téged"[1]

A nyomorúságom felkeltette az irgalmadat. Az én szegényes és csupasz lelkem kiváltotta a Te együttérzésedet és bocsánatodat. Szent Isten, egy a vágyam, hogy megments engem. Megtört szívvel ezt mondtad:

"Virágom, nem tudom elviselni, hogy így látlak!"

A Te kegyelemteljes szavaid úgy hullottak csupasz lelkemre, mint a hajnali harmat.

"Megtérésre és a Bennem való örök életre vezetlek, ha te is úgy akarod… "

Ezeket a szavakat suttogtad a fülembe, és így kezdődött el minden…

És te az Én kinyilvánított akaratom alá rendelted saját akaratodat, és ez megmentett téged… Ha valaki a világban lehorgonyoz, és nem Énbennem, soha nem fog megtalálni Engem… Aki lemond a saját akaratáról, és a világi vágyairól, és Hozzám jön, Engem birtokol, azzal örökké tartó békeszövetséget kötünk. Vassula, megjelentem neked, és gyógyítottalak téged.

Biztosítottalak téged, hogy zafírokkal kikövezett úton fogsz haladni Királyságomba. Mindenkit Magamhoz hívok, mielőtt büntetéssel sújtom ezt a világot. Közeledik a nap, hogy már nem tudom tovább tűrni[2] ezt a hitehagyást. Amikor majd a föld megremeg, jusson eszetekben, hogy ez csak a kezdete annak, ami történni fog ezzel a gonosz nemzedékkel. Leszálltam ebbe a hatalmas temetőbe, körbejártam a sírokat, hogy feltámasszalak benneteket. Azt kiáltottam a síroknak, hogy nyíljanak meg, és azok megnyíltak, hogy az Én fiaim és leányaim felkeljenek, szeretetem ajándékaként megújítottam őket. Égtem a vágytól, hogy feltámasszam őket, de a vágyam beletaszított engem a sírokba, és mielőtt megtudtátok volna, kihoztam a halottakat onnan, és átöleltem őket: „ez az Én ajándékom számotokra, amely maradandó. Azok, akik hűségesek maradnak, jutalmul élvezni fogják Áldásomat. Most menj, és már hajnalban hirdesd a Szeretetemet …"

Leányom, soha nem kényszerítettem rá senkire törvényemet vagy a jelenlétemet. Azért jöttem, hogy emlékeztesselek, tegyél rendet ebben a rendetlenségben. És mégis, minden látható csodám és jelem ellenére, ismétlődő hívásaim ellenére, a Szentlélektől az egész emberiségnek adott nyilvánvaló kegyelmek és ajándékok ellenére, a nektek szánt Ódáim ellenére, nemzedék, az én kegyelemteljes közeledésem ellenére, a válasz, amit kaptam, csak a közömbösség, az üldözés és a hitetlenség, egyesektől gúnyolódás és határozott elutasítása a megtérésre szólító Hívásaimra. Köpnek az én áldásaimra! Vaskos átkokkal, a feltámasztásokat, melyeket a szemetek láttára vittem végbe, megvetéssel, vagy legalábbis mellőzéssel fogadták: olvassák az Írást, de vakok a látásra.

Leányom, előre figyelmeztettem őket a csapásokra, melyek a földet érik a bűneik miatt, a csapások és a pusztítások, melyek valóra váltak, de még mindig hitetlenkedve kétségbe vonják, hogy ezeket saját maguk vonták a fejükre, nem a természet kegyetlenségei… Mikor előre megmondtam, hogy a föld meg fog rázkódni, és kimozdul tengelyéből[3], és a szigetek elmozdulnak a helyükről, senki nem hitt Nekem. Senki nem figyelt Rám. Nem fogadnak el tanácsot Tőlem. Elutasítják minden Figyelmeztetésemet. Mikor ma azt mondom, hogy ennek a nemzedéknek a bűnössége és hitehagyása miatt veszélyben van a világegyetem, még mindig nem hisznek. Mikor majd látják a földet, melyet teremtettem, széthasadni és darabokra törni, a félelem mardossa majd azokat a konok lelkeket. Az Árvíz[4] semmi sem volt ahhoz képest a pusztításhoz képest, amit a Tűz fog véghez vinni a földön. A Tűz ki fog törni a föld gyomrából és a folyékony tűzzel telt gleccserszakadékokból folyamok fognak kialakulni, a tűzfolyók elindulnak, és szétterülnek minden egyes városban, majd végül lángba borítják az egész földet. Minden átok, melyeket a követeim fejére szórtatok, vissza fog hullni a saját fejetekre. Vassulám, áldásomat adom rád, az áldást, melyet ő[5] visszautasított, hogy megadjon neked. IC[1]Jézus hirtelen megragadta a kezem, hogy saját Maga írja le ezt a részt.

[2] ekkor hallottam azt a szól is, hogy „elviselni”

[3] Az első cunami Indonéziában

[4] Noé idejében

[5] Patriarch Bartholomew Konstantinápolyban, mikor az egységről tartottam beszédet Farfában, Olaszországban, melyet odaadtam Msgr. Fortinonak, Kasper és Cassidy kardinálisnak, akik érdeklődést mutattak.


http://ichtys.hu/index.php/129-2005-szeptember-23

Az üdvösség forrása ismét feltörjön

 

2013. szeptember 17-i üzenete
 

Az Én békémet adom neked, virágom. (…) Folytasd Egyházam megerősítését azáltal, hogy összegyűjtöd a pásztorokat! Minden pásztorom megörvendeztet és megdicsőít Engem, amikor egybe gyűlve és egységet teremtve látom őket. De fájdalmasak Számomra azok, akik szívükben rosszakaratúak.
– Uram, ők a Te Szent Nevedet dicsőítették.
Valóban Engem dicsőítettek és dicsőítő szavuk elért Fülemhez.
Vassula, ismered a jelentését annak, hogy „vizet kaptak a meredek sziklából, szomjukat oltották a kemény kőszálból”? (Bölcs 11,4 ) Ez azt jelenti, hogy Én őriztem és őrzöm lelküket az őket körülvevő pusztaságban, amit a hitehagyás perzselő szelei okoztak, vizet adtam nekik ebben a pusztaságban. Szívem közelében tartottam és fogom tartani őket, távol ennek a pusztító sivatagnak a kígyójától. Bárkinek csillapítani fogom az egység utáni szomját és betöltöm őket, amennyiben alázatosnak bizonyulnak, és hajlandóak szeretettel meghajolni. Ezért, Vassula, tégy meg mindent, amit tudsz, hogy Igaz Életet élj Bennem.
Légy békében mindenkivel. Dolgozz szorgalmasan Értem és ne add fel csekélységekért! Igen! Csekélységek! Azok a dolgok, amiket te kemény üldöztetésnek tartasz, csak csekélységek a Számomra. Ezért ujjongj és légy elégedett. A kegyelem, ami neked adatott, különbözik az adománytól, amit neked adtam, érted, gyermekem? És emlékezz: Isten sohasem veszi vissza adományait és nem vonja vissza hívását (Róm 11,29) … Megáldom erőfeszítéseidet. Megáldom társaidat, akiket melléd hoztam, hogy segítsenek téged. Sok bűnük lett elvéve. Ne felejtsd el, hogyan jutalmazom meg azokat, akik szeretettel és önfeláldozással teszik meg akaratomat.

 

Bárki, aki Engem, az ő Istenét szolgálja, jutalmat fog kapni… Had emlékeztessek újra mindenkit: az Én Testem az Egyház. Az egyetlen Egyház. Ti mindnyájan meg lettetek keresztelve az Egy Lélekben, mely nektek inni adatott. És mindnyájan, akik összegyűltetek, bár különböző részei voltatok az Én Testemnek, együttesen teljessé tettétek Testemet, mivel mindannyian ugyanahhoz a Testhez tartoztok. Ezt tudjátok. A sátán azonban évek óta hangosan kürtöli szét Istenkáromlásait és most megosztva tart titeket azon félelmében, hogy Testem minden egyes tagja kibékül, összegyűlik és újra egyesül.

Küzd, hogy mindnyájatokat megosztottságban tartson, Egyházamat pedig olyan meggyengültségben, amely helyrehozhatatlan károkat okoz. Hatalmam van egyesíteni Egyházamat, és meggyógyítani Őt. Valóban hatalmamban áll feltámasztani a halottakat. Én Magam feltámadtam a halálból, de szükségem van akaratotokra és beleegyezésetekre ahhoz, hogy ezt megtegyem. Szükségem van együttműködésetekre és szükségem van arra, hogy meglágyuljatok, és meghajoljatok őszinte alázattal és szeretettel! Hagyjátok el megosztottságotok bűnét… 

Vannak, akik egyáltalán nem ismernek Engem, sem Irgalmam mértékét. Nekik azt mondom: a ti keménységetekben és sötétségetekben aggodalom halmozódik fel szívetekben, és világosságotok így csak gyengén pislákol az árnyak között. Vigyázzatok, nehogy teljesen kialudjon ez a fény!

Valamikor azt mondtam, hogy Izrael Világossága lesz a tűz és Én, az ő Szentje a láng, ami elégeti és elemészti a tüskéket és a töviseket egyetlen napon. (Iz 10,17) Ma pedig ezt mondom nektek: oly sok éven át álltam elhagyatottan megosztottságotok miatt, mivel pásztoraim közül sokan már nem törődtek többé a nyájjal. Szétszórták őket. Semmi sincs elrejtve Előlem. Sokan felhagytak azzal, hogy Rám figyeljenek. „Beszélj, Mester” – hallottam olykor a múltban, ma azt mondják: „ki olyan, mint én?” – és felfuvalkodottságuk tanúskodik ellenük. Ó, hogy szenvednek az Én igaz pásztoraim az ő felfuvalkodottságuk és szívük keménysége miatt! „Nektek kemény a szívetek és köpenyetek vérrel áztatott, világosságotok elhagyott titeket. Félelem nélkül gyaláztok Engem és megsértitek Irgalmasságomat és összes ajándékomat, melyek a ti oly szánalomra méltó időtökre adatnak! Emeljétek fel tekinteteteket, hogy meglássátok, ki az, Aki szétosztja adományait az emberiség számára. Ti mind, akik visszautasítjátok ajándékaimat, melyek Irgalmasságom által adattak nektek, elhagytátok hiteteket, és ezért úgy döntöttem, hogy alászállok és felszentelem városaitokat azok által, akiket Én kentem fel, és eljövök mindnyájatokhoz és átadom nektek az Én Szavamat, mint a múltban. Azért, hogy az Én Szavam, akár a harmat, ismét felfrissítsen titeket és az üdvösség forrása ismét feltörjön. Szeretetem lesz az a tűz, ami elégeti és elemészti a töviseket és tüskéket az Én Utamon.”

Folytatni fogom Igaz Élet Istenben Üzenetem terjesztését, mivel az Én Kegyelmem Lelke pihent meg rajtad, kis harcos. Emlékszel, miként jövendöltem meg neked kezdettől fogva, hogy Üzeneteim el fognak terjedni és terjeszkedni fognak, akár egy cédruserdő? Továbbra is meg fogom mutatni Dicsőségemet. Továbbra is támogatni fogom Áldásaimmal azokat, akik segítenek téged. Szárnyaimon hordozom majd őket is, és ők is megízlelik majd az Én Édességemet. Emlékeztess mindenkit arra, hogy legyenek egységben egymással, hogy így Velem is egységben lehessetek. Csak az Én Házam után sóvárogjatok, és Én majd gondot viselek a ti házaitokra. Éljetek Bennem és szüntelenül imádkozzatok. Ezt kell nekik átadnod Tőlem.

Tudd meg, leányom, hogy bár te úgy érzed, mintha magadra lennél hagyva egy elhagyatott szigeten, ne félj, az Én Jelenlétem folyamatosan ragyog rád. Én az Úr mindig is közel voltam és vagyok hozzád. A Szeretet szeret téged! ic

http://ichtys.hu/index.php/101-2013-szeptember-17


Kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet

2014. szeptember 9.

Itt vagyok… most veled. Ó, Vassula, meggyógyítottalak, teljesen meg foglak vigasztalni. Minden nap keress Engem, akkor tudni fogod, mi az akaratom. Mindig vezetni foglak… Ha követsz Engem, fényed ragyogni fog, mint a hajnal. Aki bízik Bennem, annak örök élete lesz. Lépteidet igazítsd az Enyémekhez. Helyezd lelkedet a Kezembe, és mondd neki, „az Úr, az Isten az én megváltásom.”

Te istentelen nemzedék, ma megnyitottam a Mennyet, és leszálltam hozzátok, hogy elérjelek benneteket és beszélgessek veletek, hogy újjáélesszem a hiteteket. Az alázatosak meghallgattak és örvendeztek, és az Én kimondhatatlan Szeretetem nyugszik rajtuk. De a gonoszok mindentudó bölcsessége nem más, mint a szívük mélyén gyökerező bűn. Ők nem a békét akarják, hazugságokkal tömik tele a nemzetek fejét. Szemem láttára káromolnak, és tévútra vezetik az embereket. Hogyan hallgassak így tovább?

Kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet. De egy napon[1] vége lesz a világnak sóvárgásaival együtt. Hamarosan mindennek vége lesz. Készen vagytok a fogadásomra?  Mindegyikőtöknek válaszolnia kell majd a kérdéseimre. Nekem, a Bírónak kell majd válaszolnotok.

Amint az imént mondtam, Vassula, Én kezdettől fogva kinyilvánítottam a szeretetemet, de nem azért, mert igazságosságot vagy jóságot vártam az emberiségtől, nem, egyáltalán nem, semmi esetre sem. Kizárólag az irgalmam, szeretetem és könyörületességem miatt mentettelek meg benneteket a kegyelem Szentlelke által, hogy megörökölhessétek az Én Királyságomat.

Amint tehát azt már régebben előre megmondtam neked, az Én elhívásom a mai napig egyre terjed a rágalmazók harsogása, a téged körülvevő élettelen Kaifások ellenére. Mindenkit hívok, nemzedék, mindegyikőtöket különböző módon, és nagyon jól tudom, miként gondolkodnak a Kaifások. Ők nem fogják elkerülni a büntetésüket, mint ahogy azok sem, akik nem voltak hajlandók meghallgatni a figyelmeztetéseket, melyek mennydörgésként érkeznek az égből a földre.

Ó, Vassula, viseld gondját az érdekeimnek rendíthetetlen buzgalommal, és arra emlékeztetem a lelkedet, hogy ne félj tőlük, vagy ne aggódj miattuk. Tartsd tisztán a tanúságtételedet, légy figyelmes és világos, hogy bizonyítékként szolgáljon minden ellened felmerülő téves vádaskodás ellen, melyeket valamely Igaz Élet Istenben találkozón esetleg rágalomként felhoztak. Hamarosan mindennek vége lesz. Végezd továbbra is jól a dolgaidat, légy állhatatos és hatékony. Én, az Isten melletted vagyok és szeretlek téged. Szeress te is Engem. IC

 


[1] mindnyájan arra vagyunk rendelve, hogy meghaljunk

http://ichtys.hu/index.php/151-2014-szeptember-9Megpróbáltatások által formálom azokat, akiket szeretek

2016. szeptember 5.

Én vagyok. Gyermekem, összpontosítsd értelmedet és egész lényedet rám, és én magasztos jósággal és tisztasággal töltöm be értelmedet, lelkedet és egész lényedet. Szeretettel és mindazzal betöltelek, ami én vagyok. Mindazzal, amit erénynek vagy Királyságomhoz méltó cselekedetnek tartok. Továbbra is tedd meg mindazt, amit a Bölcsességtől tanultál. Sohasem volt hiányod adományaimból. Sohasem hagytalak magadra, sohasem nélkülöztél engem. Add nekem az idődet, hogy kinyilváníthassam általad akaratomat. Mostantól fogva még jobban összpontosíts rám! Tartsd szemedet az ég felé emelve, ahol megtalálsz engem! Törölj ki mindent magadból, ami evilági, és jusson eszedbe, mennyire örülök az olyan lelkekben, akik nyomorúságuk és hibáik ellenére szelídek és alázatosak, mert tanítani tudom, és Lelkembe tudom emelni őket, hogy megerősödjenek hitükben.

Bennük könnyen gyökeret tudok verni. Ne neheztelj azokra, akik tilalmakat állítanak és akadályokat gördítenek küldetésed elé.

Az én, vagy a Te küldetésed elé, Uram?

Az enyém és a tiéd elé, mert te az én visszhangom, az Üzenetem megbízott hírnöke vagy. Ez az én ajándékom neked és mindnyájatoknak, mely a ti javatokat szolgálja. Arra neveltelek, hogy tartsd meg ugyanazt a módszert, mely szerint átadom neked tanításaimat, és melyet könnyen meg lehet érteni. Van egy kérdésed.

Igen van, Jézus. Nem zavar Téged, Uram, ha egyesek a papságból megtiltják, hogy az Üzenetedről beszéljek, vagy hogy továbbadjam azt? Az Üzenetedet, mely lelkeket ment?

 Amikor valaki akaratom ellen cselekszik, bűnt követ el. Én jósággal, igazsággal és teljességgel uralkodom. Aztán az is jusson eszedbe, hogy megpróbáltatások révén formálom azokat, akiket szeretek. Ez nevelésem része. Arra nevelem a lelkeket, hogy legyenek erősek, és ne hátráljanak meg, amikor üldözik őket, hanem maradjanak határozottak és megingathatatlanok. Ha le is sújtja őket a hamis vád, de nem adják meg magukat. Semmi sem tudja megfutamítani őket. Érted, Vassula? Ily módon nagyobb dicsőségben részesülök.

Ami pedig azokat illeti, akik pusztulást okoznak tilalmaikkal, fáj a Szívem értük, mert olyan szabályokat követnek, melyek nem az én szabályaim, és olyan döntéseket hoznak, melyeket nem én sugallok nekik. A bűn elvakítja őket, és bűnt bűnre halmoznak. Igen, emiatt fáj a Szívem, Atyám Szíve pedig lángol a haragtól. Amint megmondtam, ti azonban ne nehezteljetek rájuk. Én vagyok az egyetlen Bíró, és én ítélkezni fogok felettük érdemeik szerint a megfelelő időben.

Amikor prófétám, Jeremiás így panaszkodott a szenvedéséről és az üldözőiről: „Biztos, hogy neked lesz igazad, Uram, ha perelni kezdek veled. Mégis, hadd tegyem föl kérdésemet: Miért szerencsések a gonoszok, s miért élveznek békét a hűtlenek?”[1] Ezt a kérdést sokan felteszik nekem. Megmondom. Sejti valaki is közületek, hogy mik az én terveim? Kételkedtek bölcsességemben? Tovább megyek: nem megmondtam nektek, hogy szeretnetek kell az ellenségeiteket és imádkoznotok kell értük? Mert ha ezt teszitek, övéinek ismer majd benneteket a mennyei Atya? Mennyei Atyám a gonoszokra és a jókra is felkelti a napot, és megengedi, hogy essen az eső becsületesekre és becstelenekre egyaránt. Ki kérhet számon engem erről is?

Vassula, amikor megpróbáltatások érnek, ez tudatosítja benned, hogy nélkülem semmit sem tudsz tenni, így még jobban ragaszkodsz majd hozzám, teljesen tőlem fogsz függeni. Így tanítom meg neked, hogy ha bízol bennem, nem érhet bántódás. Mert mindig ott vagyok a megpróbáltatásaidban és megmentelek.

Azt mondtad, hogy az Atya lángoló haraggal van irántuk. Árnyékországban élnek és közelgő büntetés vár ránk miattuk. Te mégis meg akarsz engesztelődni és védelmezni fogod az ügyüket?

Meg fogok könyörülni, ha elismerik és megbánják bűneiket. Szükségem van imáitokra, mert imáitok által meg tudom lágyítani a szívüket, amint Ahasvérus király szívét is meglágyítottam azáltal, hogy szelídebb lelket öntöttem belé. Ha bizalommal imádkoztok hozzám, mindig kegyelemmel leszek irántatok, és megadom nektek, amit csak szívetek kíván. Nem fogom megtagadni tőletek, amiért ajkatok esedezik.

Amint mondtad, engem úgy ismernek, mint aki királyokat dönt meg, vagy királyságokat tép ki gyökerestől, ha okot szolgáltatnak arra, hogy Szavam ne terjedhessen szabadon, és ne tudjon elérni mindnyájatokat. Ne vesd meg az öntelt gőgösöket, hagyd, hogy én legyek a bírájuk! Ne feledd, hogy minden eredményed az én hatalmam és felhatalmazásom függvénye.

Tudni akarsz valamit, amit egyedül csak én látok? Üldözőid kínosan érzik magukat, amikor azt tapasztalják, hogy a felségterületükre lépsz. Azt mondják: „Ki ez, aki tanítani akar minket?” Én vagyok az egyetlen, aki a lelkük legmélyére látok, és aki a szívükben gyökeret vert mélységesen gonosz szándékaikat érzékelem. Falakat képeznek saját magukból, így zárják ki Szavamat! Üres szavakkal áldanak és dicsérnek engem fennhangon. Imádkozz értük! Imádkozz!

Hallgass rám, nem vagy egyedül! A világ mindig szenvedést fog okozni neked, mert én küldtelek ki téged. És azt se felejtsd el, hogy Én választottalak téged, és nem te engem. Szavam nem csak neked szól, hanem mindenkinek, aki a Földön él. Írótáblámként használlak, akibe oly módon írom bele mondanivalómat, hogy mindenki könnyen meg tudja érteni Szavaimat. Ezek az üzenetek be fogják tölteni célomat. Ezért hát fáradozásod nem lesz hiábavaló. Mondd el ismét mindenkinek, hogy én, Jézus, kielégíthetetlenül szomjazom a szeretetre! Ó, Vassula hadd legyek egyedüli Reményed! Engedd, hogy a Bölcsesség egy különleges ajándékot írjon általad, és ne félj a tanulatlanoktól és a bizonytalanoktól, akik úgy adják elő mondanivalójukat, hogy közben figyelmen kívül hagyják a Szentírást. Az ilyen emberek kiszáradt folyók és pusztaságok.

A prófécia lámpás, mely világosságot ad lépteiteknek a sötétben. Szentlelkem arra indítja prófétáimat, hogy Nevemben beszéljenek. Munkába állításuk előtt rávezetem őket, hogy bánják meg bűneiket, és jóindulatommal megbocsátom bűneiket, és elmosom múltbéli vétkeiket, és sohasem emlékeztetem őket rájuk. A magasztos Dicsőség beszél majd hozzájuk különböző módon, mert Lelkem a választottaimon nyugszik. A tőlem kapott kegyelmek célja, hogy a többiek javát szolgálja. Nem csak engem fognak szolgálni, hanem másokat is. Minden, amit a Szentlélektől kapnak, az emberek javát fogja szolgálni! A házam népe javát!

Vassula, gyenge kis teremtmény, fáradozásod és a Nevemben folytatott küzdelmed örömet szerez nekem. A Sátán sohasem szűnik meg bosszúságot okozni neked még azok keze által sem, akik besétálnak, hogy isteni művemnek, ennek az Üzenetnek a munkatársai legyenek, ugyanakkor úgy lépnek fel, hogy rövidlátó módon diktálni akarnak neked. Tőlük irtózom, mert bajt kevernek. Ellene vagyok az öntelteknek, és bánkódom miattuk.

Kapaszkodj belém, a Reménységbe, papom! Jelent-e neked valamit, hogy én, Krisztus, beléptem az életedbe?

Igen, egy meg nem érdemelt ajándékot jelent…. nekem, egy nyomorult léleknek! Még mindig zavarban vagyok, alig tudok megszólalni, mert hogy lehet az, hogy Te, az én Istenem, nekem adtad Magad, és sohasem törődtél azzal, hogy ezáltal kockára teszed, hogy az emberek szemében nemcsak Jogarod, hanem egész Királyságod csorbát szenvedhet….

Ha a Szeretet eljött egy érdemtelen lélekhez, a Szeretet és Gyengédség más érdemtelen lelkeket is meg tud érinteni. Ezt el kell mondanod nekik! Megértést és bocsánatot fogok tanúsítani irántuk, ha hajlandók megnyitni előttem a szívüket. Hirdesd ezt az Üzenetet! Ne feledd, én, az Isten ültetem beléd a vágyat, hogy értem dolgozz. Valósítsd meg a gyakorlatban az összes vágyamat és amiket mondtam neked!

Mondd el a következőket a rodoszi imacsoportodnak: amikor elkezdtem diktálni az Üzeneteimet, már akkor értékeltétek az én érdekeimet, és vidáman felülkerekedtetek az üldöztetéseken és megpróbáltatásokon. Mindnyájatokat kivettem a sötétség hatalma alól, és megbocsátottam bűneiteket. Most arra emlékeztetlek benneteket, hogy lobbantsátok lángra az irántam való szereteteteket! Olvassátok Üzeneteimet, és tanuljatok meg jobban szeretni engem! Tegyetek jót, és ismerjetek meg minél jobban engem! Keressetek menedéket bennem, és én a ti Éneketek leszek! Mindenki szívében tudok olvasni, és tökéletesen ismerem szükségleteiteket. Ezért jöjjetek hát hozzám, a ti Megmentőtökhöz! Legyetek az én élő Egyházam! Vidítsátok fel szívemet, gyűljetek össze és fogadjátok be gyengédségemet! Tagadjátok meg mindazt, ami nem én vagyok, és dolgozzatok keményen a megváltásotokért és mások megváltásáért! Fogadjátok szent csókomat homlokotokon. A Szeretet mindnyájatokat szeret! IC

Ez év szeptemben 22-én kaptam egy üzenetet a mi Urunk Krisztustól, a rodoszi imacsoport számára. Egy idő után azt gondoltam, hogy mindnyájatoknak elküldhetném, mert talán minden IÉI imacsoportnak hasznos lehet. Majd meglátjátok, hogy némiképp talán mindegyikünkre vonatkozik az üzenet. 

Azért számoztam meg a mondatokat, hogy megmagyarázzam, hogyan értettem az üzenetet, miután átelmélkedtem sorait, hogy az imacsoport tagjai is megvilágosodjanak.

Ez az üzenet szeptember 5-én kezdődött, és szeptember 22-én Jézus még az alábbiakkal egészítette ki mielőtt befejezte:

 

Most mondd el a rodoszi imacsoportodnak a következőket:

 

1. Üzeneteim kezdetén minden Figyelmemet értékelted, örömmel felülemelkedtél minden üldöztetésen és megpróbáltatáson. Mindnyájatokat kiragadtalak a sötétség hatalmából, és megbocsátottam bűneiteket.

2. Ezért most emlékeztetlek benneteket, hogy élesszétek fel az Irántam való szeretet lángját.

3. Olvassátok az Üzeneteket, tanuljatok meg jobban szeretni Engem!

4. Tegyétek a jót, növekedjetek az Én Bölcsességemben!

5. Leljetek menedéket Bennem, és Én leszek a ti Dalotok!

6. Olvasni tudok mindnyájatok szívében, és teljesen tisztában vagyok szükségleteitekkel. Tehát gyertek Hozzám, Megmentőtökhöz!

7. Legyetek az Én Élő Templomaim!

8. Örvendeztessétek meg a Szívemet, gyűljetek össze, és fogadjátok Gyengédségemet!

9. Tagadjatok meg mindent magatoktól, ami nem Én vagyok!

10. Dolgozzatok keményen, hogy üdvözüljetek, és másokat is üdvösségre segítsetek!

11. Fogadjátok Szent Csókomat, melyet homlokotokra adok, a Szeretet szeret titeket, mindnyájatokat! IC

 

1. Mikor megérintett benneteket erőteljesen a kegyelem az Üzenetein keresztül, és megtértetek, mindent komolyan vettetek, amit Krisztus kért tőletek, hogy megtegyetek erővel, örömmel és félelem nélkül, mert megtaláltátok a „gyöngyöt” és az értékét. Krisztus emlékeztet benneteket, hogy Ő szüntelenül megbocsátja bűneiteket, ha az Övéi lesztek, és kéritek a bocsánatát.

 

2. Krisztus ismét emlékeztet minket, hogy mint a kezdetekkor, legyünk élettel teli tüzes lelkűek, mert úgy tűnik, hogy az Iránta való lelkesedésünk valahogy alábbhagyott, és ha így folytatjuk, egy napon kialszik, és elhal, így ez egy figyelmeztetés.

 

3. Azért, hogy biztonságban legyen az Ő Szava (az Üzenetei), hogy aktív és tüzes legyen, hogy növekedni tudjuk Szeretetében, és erőteljes apostolokká váljunk, szükségünk van alázatra, önmegtagadásra, saját énünk kisebbítésére, hogy Ő tudjon minket emelni. Krisztus azt tanácsolja, hogy olvassuk újra az Üzeneteit, ha már régebben olvastuk is. Azt tanácsolja, hogy olvassuk az elejéről, ne csak néha találomra nyissuk ki valahol, mint ahogy egyesek mondták, hogy ezt teszik.

 

4. Aztán van lehetőségünk jót tenni és Benne növekedni, az Ő Bölcsességének elfogadása által. Az IÉI Üzenetek tele vannak bölcsességgel, és ha olvassuk azokat, megtanuljuk szeretni Istent olyan módon, ahogyan Ő akarja, hogy szeressük. Meg fogjuk tudni az Ő Akaratát.

 

5. A nehézségek közepette Krisztus emlékeztet minket, hogy leljünk menedéket az Ő Szívében. Az Ő Szívében megnyugvásra és békére találunk, és ez megerősít minket, amikor nehézségekkel találjuk szembe magunkat. Nem fogjuk elveszíteni az Ő Békéjét, mert az Ő Szívében lakozunk.

 

6. Krisztus arról biztosít minket, hogy Ő mindent a kezében tart, és jobban tudja, mint mi, hogy mi lakik a szívünkben, mire van szükségünk, ezért emlékeztet minket arra, hogy bízzunk Benne, és vonakodás nélkül menjünk Hozzá.

 

7. „Legyetek az Én Élő Templomaim!” Amikor ezt mondta, nagyon határozottan tette. Az IÉI pontosan azt jelenti: hogy éljünk a Lélekben aszerint, amit akkor Ő (ti. Jézus) tanított a tanítványoknak, legyünk Élő Templomok a cselekedeteinken, a beszédünkön, és mindazon keresztül, amiket Ő az Üzenetekben tanított nekünk. Krisztus Szíve nem lesz érzéketlen, ha azt tesszük, amit Ő mond, megörvendeztetjük Őt magunkkal.

 

8. „Összegyűlni” – mikor ezt a szót mondta, egyenesen arra gondoltam, hogy az Ő tanítványai mindig összegyűltek, megosztották örömeiket, és bánatukat, együtt étkeztek, együtt tettek tanúságot, segítették egymást, úgy voltak együtt, mint egy család, egyesülve a szeretetben és a harmóniában. Úgy kellene sugároznunk a békét és a szeretetet, olyan erőteljesen, hogy a környezetünk érezze a belőlünk áradó energiát, és megértse, hogy Krisztus igaz tanítványai vagyunk, Ő formált minket. A Bibliában azt olvassuk: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn. 13,35)

 

A szeretet soha nem hiányozhat közöttünk, soha! Teljes félreértelmezése az IÉI Üzeneteknek, ha egymást tapossuk, és ezekkel a cselekedetekkel viszálykodást szítunk egymás között, melyek hiteltelenné teszik az Üzeneteket, így a romlás gyümölcseinek tükrözői leszünk. Ha csak egyszer egy héten gyűlünk össze imádkozni, és az összejövetel ráadásul kevesebb, mint egy óra imádság, és aztán hazamegyünk, az nem Krisztus akarata szerint valónak tűnik. Azt akarja, hogy több mint havi kétszer találkozzunk, és imádkozzunk. Azt javasolja, hogy hetente egyszer egy órát imádkozzunk, és időnként találkozzunk, hogy lelki élményeinket megosszuk egy étkezés közben, vagy egy kávé mellett. Néhány imacsoport azt csinálja, hogy kötelességből összejönnek egy héten egyszer, imádkoznak, és amikor túl vannak rajta, hazamennek. Ez nem helyes! Tehát hiszem, hogy azt akarja, hogy többet dolgozzunk együtt az Üzenetéért, amint együttműködésre hívott minket Munkájában, úgy mi is működjünk együtt egymással.

 

9. Annak érdekében, hogy képesek legyünk megtenni, amit Ő javasol nekünk, meg kell halnunk az énünknek és az egónknak, és időt kell Neki adnunk. Szükségünk van alázatra, nem szabad mások felett hatalmaskodnunk, más szóval, legyünk az Ő Képmásának visszatükröződése.

 

10. Krisztus azt mondja nekünk, hogy még mindig keményen kell dolgoznunk, hogy elérjük a tökéletességet, ezt azzal a képpel fejezte ki, hogy egy létrát mutatott nekem, amit mindenkinek meg kell másznia, hogy a mennybe jusson. Úgy tűnik, lusták vagyunk felmászni, és egyhelyben, egy létrafokon állunk, nem elég magasan a földtől.  Jobban kell Krisztusra összpontosítanunk, ehhez pedig újra kell olvasnunk az Üzenetét, mivel ez valóban felélénkít minket. Mikor Krisztus hozzáteszi, hogy „és másokat is üdvösségre segítsetek”, ezt értem szavain: Ahogy Krisztus emlékeztetett minket az elején, hogyan jön el hozzánk, és hogyan ragad ki minket a sötétség hatalmából, elvezetett arra, hogy felfedezzük a csodálatos lelki lakomát, melyet kiéhezett lelkünknek készített az IÉI üzenetek formájában. Először kiéhezve nekiestünk az ételnek, éheztünk, és el voltunk ragadtatva, de amikor egyszer már jól laktunk, csak beleroskadtunk a karosszékbe, ott ragadtunk, és elbóbiskoltunk? Vagy úgy tettünk, mint a szamáriai asszony, aki miután találkozott Krisztussal, szaladt a falujába, és égbe emelt kezekkel minden útjába eső embernek azt kiabálta, hogy épp most találkozott egy nagy Prófétával, mind körül a legnagyobbal! Hangosan tett tanúságot, és az egész falu kíváncsiságát felkeltette, hogy meghallgassák őt, mert telve volt a Lélek örömével. Olyanok vagyunk, mint ez a nő?

 

11. Még egyszer megjelölte Jézus a homlokunkat Szent Csókkal.

 

Mi másra van még szükségünk? Keljünk fel, ébredjünk fel, és figyeljünk Krisztus Hangjára…

 

Krisztusban,

Vassula
Source: http://ichtys.hu/index.php/83-2016-szeptember-22


http://ichtys.hu/index.php/83-2016-szeptember-22

 

Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked

2017. szeptember 18.

(A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.)

Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik a Nevemben beszélnek, és nyíltan kijelentik, hogy Lelkem megmutatja nekik, hogy mi az igazság, valójában azonban az diktál nekik, ami a szívükben van. Igen, minden ember aszerint ítél, ami a szívében van!

Én vagyok a te Pásztorod és csalhatatlanul az én Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked!

Mondtam, hogy az Üzeneteimben jól elrejtett és nehezen érthető részek is vannak, melyek azonban azokra vonatkoznak, akikről Izaiás próféta azt mondta, hogy „hallván hallanak, de mégsem értenek”¹. Vassula, én a Krisztus mindig veled vagyok!  IC

 

1. Krisztus az 1991. október 14-i Üzenetére utalt:

Uram?

Én vagyok. Evangelizálj szeretettel a Szeretetért! Gyökerezz belém, gyermekem! Engedj át mindent nekem, és engedd meg nekem, a te Lelkivezetődnek, hogy vezessen és útmutatást adjon az egyházak egyesítéséhez. Jellé kell válnod számukra! Meg fogják tanulni, hogy mivel én Egy vagyok, nektek is eggyé kell lennetek, ahogy mi Egy vagyunk.

Source: http://ichtys.hu/index.php/126-2017-szeptember-18

 

http://ichtys.hu/index.php/126-2017-szeptember-18


Új éneket írtam nekik, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk

2018. szeptember 7.

Gyermekem, ma ismét az irántad érzett állandó szeretetemről szeretnélek biztosítani téged.  Szívem lilioma, Én vagyok a te lelkednek  Őre. Megóvlak a bűnösök sorsától, hogy ártatlanul élhesd az életedet. Életet leheltem beléd, és Szívem mélyébe zártalak. Légy ezért boldog! Hallgass szavamra és kövesd, nehogy tévútra térj. Az Én szavam élet. Ha megtartod, távol tart a bűntől, de ha mégis vétkeznél, van közbenjáród az Atyánál. Én vagyok az egyetlen, aki elveszi a bűneiteket, ezért emeljétek fel szemeteket, és lássátok dicsőségemet, lássátok korlátlan hatalmamat, lássátok a mennyet, azután fontoljátok meg, hogy ki ezeknek az Üzeneteknek a szerzője.

Az Ítélet Napján mindenkit meg fogok ítélni udvaraimban, szét fogom választani a bűnt az erénytől, a rosszat a jótól. Azután mérlegre teszem, mennyire szerettétek a felebarátotokat és Engem. Be fogom számítani tisztaságotok minden megnyilvánulását, minden szeretetből kimondott szavatokat, minden bűnbánó kiáltásotokat. Ezeket mind nagyra fogom értékelni. Minden léleknek Trónom elé kell majd állnia, férfiaknak és nőknek minden népből, nemzetből és nyelvből. Az angyaloknak összes kara jelen lesz  Ítélőszékemnél.

Mondom neked, nemzedék, már nincs sok időd, hogy eldöntsd, megalázod-e magad Előttem, vagy sem. Minden cselekedeted, minden jó és rossz gondolatod fel van jegyezve az Igazság Könyvében. Ha valaki úgy dönt, hogy Velem jár és Belém kapaszkodik, annak megvédem lépteit, és biztonságos helyre vezetem: haza! Igen, haza! A mennyország a ti végső rendeltetési helyetek, a mennyország a ti igazi otthonotok! Ott majd megtapasztaljátok az Én békémet, és hogy oda tartoztok, biztonságban fogjátok érezni magatokat. Felismeritek, hogy mindig is oda tartoztatok. Karjaimban megérzi majd lelketek, hogy örökkétartó öleléssel veszem körül.

Sőt, azt is fel fogjátok ismerni, hogy a Jegyesetek vagyok! Ezért mindenkinek mondom: ne pazaroljátok az időtöket erre a mulandó világra, mert életetek csak annyi, mint egy fuvallat, és máris végetér. Minden lélek eltávozik előbb vagy utóbb. A mennyországban nem lesznek többé számlálva napjaitok, mert örökké tartanak majd. Ezért ne feledjétek, hogy mindnyájan, igen ti mindnyájan a Magasságbeli fiai és leányai vagytok, ne csináljatok hát isteneket anyagi dolgokból, és ne imádjátok azokat! Én mindig kész vagyok arra, hogy gyengéden gondotokat viseljem, és irgalmasan vezesselek benneteket.

 

 

 

Ó Vassula, kezem felkentje, akinek angyali küldetést adtam! Atyádat és Engem gyönyörködtet a Te irántunk tanúsított éhséged. Ezért, hogy kielégítsük éhségedet, felfedtük Magunkat előtted, mirhával és tömjénnel illatosított, zafírokkal kikövezett úton vezetünk téged.

Emeld fel hát szemedet, hogy tekintetemmel találkozzon, tekintetemmel, amely minden hiányodat, kétségedet vagy félelmedet meggyógyítja. Amikor tekinteted az Enyémmel találkozik, a szeretet végtelen mély égszínkék tengerét fogod látni; az Én mélységembe, a te Istened szeretetének mélységébe fogsz belelátni.

Kedvesem, légy boldog, amiért ajkadra adtam ezt az Új Éneket, a Megbocsátás Énekét, az Irgalom, a Szeretet Énekét, a Gyengédség és a Remény Énekét, a Bölcsesség és a Tisztaság Énekét, az Igazság és a Hűség Énekét, melyet az egész világon énekelni fognak, hogy minden élőlény hallhassa és meggyógyulhasson tőle.

A hegyek, a völgyek, a folyók és a tengerek, és mindenki, aki az egek alatt él, amikor meghallja ezt az Éneket, fel fogja ismerni, hogy az Isten, Akit ők elfelejtettek, sohasem felejtette el őket. A Szeretet az ajtajuk előtt áll és arra vár, hogy adják át magukat Neki. Ha kinyitják Nekem szívük ajtaját, megmondom nekik, hogy egy új éneket írtam számukra, melyet a szeretet húrjain kell eljátszaniuk, ami Nekem győzelmet, nekik pedig biztonságot fog adni. Ezután a tökéletesedés útjára hívom őket, és tökéletesíteni fogom őket Mibennünk mindaddig, amíg készségesen követnek Minket.

Imádkozz, Vassula, hogy vegyék figyelembe Szavamat, és hogy felnyithassam a szemüket. A Szeretet szeret téged…  IC

http://ichtys.hu/index.php/157-2018-szeptember-7

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 189
Heti: 677
Havi: 5 392
Össz.: 297 969

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Szeptember
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »