Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

-----------

ÉS AKKOR KILEHELTE LELKÉT A FELKENT

Nagypéntek ünnepe a görögkeleti naptár szerint
2000. április 28.

Én Uram, én feltámadásom,
én boldogságom!
A Te szent jelenlétedben
semmiben nincs hiányom.
Uram, Te szóra nyitod ajkad,
és rám világosság árad.
Ím előttem áll az én Liturgiám,
a Litániám, a Bölcsesség fénye.

Ma felvirradt az a nap újból,
amelyen értem ártatlan Vér hullott,
és míg Szent Nevedre szórja mérgét a Sátán,
hogy vigasztaljalak és imádjalak,
ím eljövök Hozzád.

Ó Isten Báránya,
Te nem fékezted meg a pribékeket,
nem parancsoltad meg, hogy tegyék le korbácsukat.
Panaszra sem nyitottad ajkad, nem mondtad:
“Elcsigáztak a rám mért ütések!”
Hallgattál kínzóid előtt,
mert Szívedet égette a fájdalom.
Hallgattál és nem szóltál,
hogy ne növeld bánatos angyalaid fájdalmát.

Barátaim és társaim visszariadtak Sebeim láttán, még a legkedvesebbek is távol maradtak…
Elhagytak engem�
Nem voltak mellettem, hogy léptemet támogassák és estemben felfogjanak. Nem voltak mellettem, míg keresztemet hordoztam. Hangosan vert a Szívem, és elhagyott az erőm. Szememben elhalványult a fény, míg erőszakos emberek támadtak rám, és kardként hatolt belém szájukból a szitok. Gyötrődött a Szívem. Kérhettem volna az angyalokat, hozzanak galambszárnyat, hogy elrepüljek, pihenésre leljek, oltalmat találjak a durvaság vihara elől, de Atyám szólított, és én válaszoltam Neki.

Bár Atyád hallotta panaszod,
váltságdíjul mégis Téged adott,
és sérelmed megtorlása helyett
az Ő békéjét adta Neked.
Hamis tanúk vallottak ellened,
Te mégis megsirattad őket
betegségükben és haldoklásukban.
Úgy sirattad őket,
ahogy anyját gyászolja az ember.

Szégyennel, gyalázattal nem törődtél
a kereszt előtt,
ám kínzóidat látván
újból az Atyához kiáltottál:
“Éli, éli, lámmá szabakhtáni?”
Az Atya figyelme azonban felénk fordult,
és látván az emberiséget,
megkönyörült rajtunk.
És Atyád újból megtagadta Tőled,
amiért ajkad Hozzá fohászkodott,
miként a Getszemáni kertben tette.

Jahve lehajolt szentélye magasából, letekintett a Földre és meghallotta a rabok sóhaját. A halálra ítéltek megszabadítására�

�feláldozta egyetlen, egyszülött Fiát�

�igen, a ti megváltásotokra engem valóban ajándékul adott nektek Atyám, és ez volt az én akaratom is.

Szent Istenem, aki egy vagy az Atyával,
miként az Atya is egy Veled,
Te értem akartad elviselni a kereszten
a köréd sereglett emberek megvetését
és néped gúnyolódását!
I AKRA TAPINOSI! 1

“Mentse meg őt Jahve!”- mondták. “Ha Jahve a barátja, szabadítsa meg őt!”
Én azonban mit sem hallottam, egyetlen szót sem szóltam, mintha süket és néma lettem volna. Olyan voltam, mint aki semmit sem hall, ezért választ sem kell adnia �. Erőm elhagyott, a világosság kialudt szememben.

Ó Uram, amikor megbotlunk,
minket felfog a Te erős kezed.
Téged, amikor keresztutadon megbotoltál,
kárörvendőn vett körül a nép,
és mind odasereglett.
Ismeretlen emberek lökdöstek egyre,
kiket sosem láttál.
Közrefogtak Téged,
amikor először elestél.

Fogcsikorgatva mérgelődtek
attól félve,
hogy máris kileheled a lelked,
és erőd nem tart ki a megfeszítésig.

A föld reszketett és rengett, megrendült a hegyek alapja.
“Nem töröm meg szövetségemet!
Nem vonom vissza szavam!
Szentségemre esküdtem, örökre megfogadtam�
Uralkodó házam mindenkor fennmarad.”

És akkor kilehelte lelkét a Felkent�

Van egy folyó, 2 amelynek ágai
megszentelik a Magasságbeli lakhelyét 3

És nem eshet el a város, ha Isten lakik benne 4.

Ma, a válságnak ebben az órájában, amikor az ördög kiontja megvetését a nemes szülöttre és összegyűjti ellened egész gonosz seregét, én választottjaimat hívom össze, minthogy továbbra is szándékomban áll kiterjeszteni és felvirágoztatni Egyházamat, hogy benne sok gyermekemet vigyem dicsőségre.

Helyesnek láttam tehát, hogy szenvedéseken essem át és azok példaképévé váljak, akik a jövőben majd engem követnek, csonttá válnak az én csontomból, testté az én testemből és kitartóan vezekelnek testvéreikért.

Soha nem hagytam fel azzal, hogy prófétákat jelöljek ki és megmentő tervem szerint az igazság útjára állítsam őket. Segítek nekik, hogy megfeleljenek nemes fogadalmuknak, ami isteni, elragadtatott találkozásunk alkalmával fakadt ajkukon. Amikor irántam érzett nagy szeretetükben és nemes meggyőződésükben elhatározták, hogy elkötelezik magukat megmentő tervem mellett, én előléptem és királyi jogarommal rájuk égettem ugyanazokat a jeleket, amelyekkel magam is meg lettem jelölve, hogy hasonlítsanak rám és a saját képmásaimmá tegyem őket.

Akik valóban elfogadnak, azok nem szégyellnek engem és nem szégyellik azokat a mennyei jeleket sem, amelyek felfedik, hogy nem tartoznak többé a világhoz. Fel lehet ismerni őket buzgóságukról, amit házam iránt éreznek, az én házam iránt, amely felruházza őket. Fel lehet ismerni őket arról a buzgóságról, ami elemészti őket. Felismerhetitek őket, amikor látjátok, hogy az én érdekemben eltűrik a rágalmat, a köpéseket és az üldözést. Igen, énmiattam hagyják, hogy bajba keverjék és szüntelenül fenyegessék őket. Nem rejtik el arcukat a bajok elől, békésen elviselnek minden megpróbáltatást, nem törik meg a szívük, hanem megszentelődik. Nem szegik meg hűségfogadalmukat, velem együtt viselik a keresztet.

Ha történetesen meglátjátok sebeiket és megkérdezitek:
“- Ki ejtette rajtatok ezeket a sebeket?”
Ők így válaszolnak:
“- Felkínáltam hátamat, hogy jóvátételt adjak érted. Ezeket a sebeket, amelyeket látsz, az én Mesterem barátainak házában ejtették rajtam nagy kegyetlenséggel � mégpedig azért, mert megmondtam nekik az igazságot, azt hogy ők ellenségnek tartottak engem és úgy is bántak velem. Úgy akarják elkerülni a Megváltónk keresztjének vállalásával járó üldözést, hogy nem tartják be a szeretet törvényét. Mindez azonban lényegtelen, nem törődöm sebeimmel, számomra egyedül az a fontos, hogy tudjak a keresztről, megváltásunk eszközéről, hogy tudjak Megváltónk keresztjéről, amely által meg van feszítve a világ számomra, én pedig a világ számára 5. A Szentírás mondja, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek 6, és én engedelmes voltam, követtem a mennyei tanítást, amit kaptam.”
“- Mit mondtál, amikor győztesként támadtak rád azok, akik sebeket ejtettek rajtad, és azt állítják, hogy Mestered barátai?”
“- Nem kérdeztem, miért történik mindez velem, mert megesküdtem Istenünknek és Megváltónknak, amit meg is pecsételtem saját véremmel, hogy az Ő rabszolgája leszek.”
“- És mit szól a te isteni Mestered mindehhez?”
“- Ő, aki minden lényt betölt anélkül, hogy azok képesek lennének Őt határaik közé szorítani, most háza népét gyászolja. Házának sokan ártottak pásztorai közül.

Lázadásukban lábbal tiporták szabályait, pusztasággá tették dús legelőit és feldúlták egész szőlőskertjét. A nyáj csupán puszta földet talált, amelyen nem maradt legelnivaló. Kiéhezve elpusztult 7, és vele pusztultak a pásztorok is. Bár mindez most történik, úgy látszik, hogy közülük senki sem veszi szívére. Emberi szabályoknak engedve elhagyták az Istent.”
“- Hogyan lehetséges, hogy ennyi mindenről tudsz, és miként látod meg ezeket a dolgokat?”
“- Csak a kereszt világosságán keresztül láthatja meg az ember mindazt, ami a szemnek láthatatlan. Csak megváltásunk és megmenekülésünk eszközének szemével szemlélve foghatja fel annak értelmét. Amikor azonban rákerül a sor, hogy valóban tudomást szerezzen azokról a dolgokról, azokat csak a Krisztussal létrejött bensőséges isteni egyesülés által Krisztus szájából tudhatja meg, ha már egy Ővele, és csak akkor, ha beleegyezik abba, hogy “Krisztus rabszolgájaként” meg legyen jelölve. Igen, ha elfogadja az isteni rabszolgaságot. Annak az embernek a szíve akkor nemcsak Jézus isteni Szívébe lesz beoltva, hanem keresztjébe is, mindazzal a szenvedéssel együtt, amit az felkínál.
Ez lehet bánat, de öröm is. Meg vagyok győződve arról, hogy Krisztushoz és a szent kereszthez tartozom, mert ezt Ő mondta.

A mi isteni Mesterünk, aki Vőlegényünk is, beültet minket a Szívébe, és amikor meggyökerezünk és kivirágzunk a Szívében, bőséges és jó gyümölcsöt termünk. Országa örökösei és a részesedés által istenek 8, az Ő fogadott gyermekei leszünk.

Isten nem rejti el előlem a tudást, hanem világos szavakkal szól hozzám szemtől szembe, és hangja muzsikát jelent fülemnek. Fenséges hatalommal közli gondolatait, megvilágosítja értelmemet, hogy felfogjam a példabeszédek rejtett értelmét. Mosolyában és örömében felfedi a Szentírás misztikus mondásainak jelentését, ami el volt rejtve előlünk. Igen, megvan az alkalmas ideje mindannak, amit Ő tesz.

Uram és Istenem isteni csókokkal pecsételt meg engem. Megpecsételte lelkemet Háromságos Szentsége jelével, hogy mindjobban bevigyen istenségük teljességébe.”
Ó Vassula, látod, miként tanított téged Atyám? Örülj és örvendezz ezért!

Elhagytad királyi trónodat és dicsőségedet,
hogy eljöjj hozzánk, Uram.
Felöltötted a szolga állapotát,
hogy Te szolgálj minekünk.
Nem volt még olyan király,
aki maga szolgált volna alattvalóinak,
de Te, örök Király, királyok Királya,
eljöttél és szolgáltál alattvalóidnak.

“Nyilvánvalóvá váltál testben,
igazolást nyertél a Lélekben,
megjelentél az angyaloknak.
Hirdettek a pogányoknak,
világszerte hittek Benned,
felmentél a dicsőségbe.” 9

Eljöttél, hogy csodálatos szereteteddel
ékesítsd teremtésedet.
Elvállaltad a keresztet,
és ez sokakban keltett botránkozást,
sok száj maradt tátva
ásító sír gyanánt.
Irántunk érzett mámoros szeretettel
vállaltad értünk a halált,
hogy saját Véreddel öntözd virágágyásaidat, 10
megnyisd a mennyeket
és megszabadíts a bűn kötelékétől minket.

Atyának Gyönyörűsége, a Te Szívedből
a hűséges szeretet folyama áradt,
és felfoghatatlan szeretetedben,
emberiség Szerelmese,
Te elfogadtad a kereszt botrányát
és minden szenvedését.

Ó mindenség Tavasza,
szeretetreméltó Vőlegény!
Te jó illatba borítod a világmindenséget,
Te újból meglátogatod a Földet,
és sorra megillatosítod a nemzeteket,

de vajon még meddig
hagyják figyelmen kívül illatodat azok,
akik e Földön kóborolnak?

Én vagyok a kapu, amelyen át az erényes emberek belépnek. Mindaddig képtelenek lesznek édes illatomat belélegezni és új életre kelni, amíg meg nem bánják és jóvá nem teszik bűneiket. Tőled pedig azt kérem, hogy légy olyan, mint a liliom! Árassz tisztaságot, árassz mirhát Egyházamra, tedd illatossá azt a házat, amelyet keresztáldozatommal, saját Vérem árán szereztem meg. Maradj közelemben, hogy mindenütt kiáraszthasd illatodat! Keresztemet viseld engedelmesen és szeretettel ragaszkodj hozzá !
Fogadd az én békémet! IC


1 végső alázat – görögül
2 a folyó itt a Szentlelket jelenti
3 mi vagyunk az Ő lakhelye
4 mi vagyunk Isten városa
5 vö. Gal 6,14
6 vö. Apcsel 5,29
7 lelki értelemben
8 vö. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
9 vö. 1Tim 3,16
10 a lelkeket

Az Én teológiám az igazságon és az isteni szereteten alapszik

2004. április 9.
 
Nagypéntek
 
Vassulám, Én vagyok a szíved társa. Érted ezt? Magammal viszlek a folyókon, melyek ragyognak, a szikrázó ösvényeken, melyeken nem járhat ember, csak azok, akik Hozzám társulnak… Tudod, hogy én szüntelenül veled vagyok? Vassulám, senki sem érdemli meg, hogy halljon vagy lásson Engem. Én mégis feltártam a szívem előtted, hogy megmutassam akaratomat, és azt, hogy Én vagyok, aki Vagyok. Soha nem hagytalak cserben, és örülök, hogy tisztában vagy helyzeteddel, máskülönben elveszítetted volna szívemet. Egyetlen dolgot akarok csak tőled, a szeretetet. Szeretetet a szeretetért. Lelkem megáld téged, az Én lelki ajándékom számodra az, hogy bármikor hívhatsz Engem, válaszolni fogok neked. Még akkor is beszélni fogok hozzád, ha alkalmatlannak tartod magad arra, hogy kifejezd szavaim.
Vassulám, a bizánci tanítások útmutatását adom neked arra vonatkozóan, hogyan érhettek el Engem a szemlélődés legmagasabb fokán… a határozatlan és merev formák nem az Én tanítási módszereim, hanem az Én teológiám az igazságon és az isteni szereteten alapszik – ez az Én teológiám. A Teremtőd figyeli lépteidet, és egy kegyelmi pillanatban lehetővé teszem, hogy Velem járj.
Ez a nemes óda, melynek értékével oly sokan nincsenek tisztában, ami most még hidegen hagyja őket, egy napon betölti majd a kozmoszt… Gyere, Vassula, emlékezz, hogyan fizettem érted a kereszten! Őrülten szeretlek téged, téged, akit öröktől fogva vágytam, hogy kihozzalak, és megoszd Velem egységben a keresztemet, mint a te vőlegényed. Ne aggódj azon, hogy mi vár rád. Légy boldog, hogy az Én oldalamon állsz, és isteni párbeszédet folytatsz Velem, a te Isteneddel. IC
Source: http://ichtys.hu/index.php/114-2004-aprilis-9

 

http://ichtys.hu/index.php/114-2004-aprilis-9

 


Elültettem ezt a Szőlőskertet és az Igaz Élet Istenben nevet adtam neki.

2004. április 12.


Uram, amikor hívlak, Te válaszolsz nekem,

Amikor szólsz hozzám, rögtön virágba borul körülöttem minden,

Ha bajban vagyok, Te lehajolsz, és meghallgatsz engem,

Ha Hozzád kiáltok, Te azonnal válaszolsz …

Áldott legyen a Neved!

 

Vassulám, miután meggyógyítottalak, a tanítvány nyelvezetét adtam neked, hogy azzal hirdesd az igét, azzal dorgálj, fegyelmezz és dicsőíts.  Szívemből fakadó isteni sugallatot leheltem beléd, hogy hitelesen tudj tanúságot tenni.

Mielőtt tanítani kezdtelek, eljegyeztelek Magammal és megajándékoztalak Jelenlétemmel. Örömmel engedtelek közel Nemességemhez, hogy Jelenlétemmel örömet szerezzek neked. De az utóbbi időben láttam, amit láttam: emberi gondolkodásmódját és önfejűségét azoknak, akikkel találkoztam.  Megfigyeltem, hogy sokuknak van szeme, mégsem látnak. Leányom, szeretettel és gyengédséggel koronáztalak, a Bölcsesség tanítását töltöttem füledbe azok javára, akik most lábbal tipornak téged. Akik rád taposnak, azok az Én tanításomra taposnak. Sohasem tanulják meg, hogy választottam egy és ugyanaz az Üzenetemmel?  Talán nem tudják felfogni, hogy keblemen neveltelek? Aki titokban gyaláz téged, azt Én elhallgattatom. Házamban nincs hely a kevély szívűeknek, nem tarthatják meg hivatalukat a hazugok…. Jelenléted maga az Én Üzenetem. Mi munkatársak vagyunk…

Mivel kezdik kisebbíteni a Művemet, hanyagolni a Bölcsesség útját, kezdik megkérdőjelezni Szuverén Hatalmamat választottam felett, akit a prófétálás kegyelmével kentem fel, Én, az Atya, ki fogom emelni gyermekemet a zaklatói közül. Ma azt mondom:

Mostantól fogva elrejtem Üzenetemet egy ideig, mert nem törődnek Hívásommal, és nem élik a Tanításomat. Ily módon a Jelenlétem sincs megbecsülve, ezért ha szükségesnek találom, a látogatásainktól is megfosztom őket.

Vassulám, megáldottalak és felkentelek erre az apostoli küldetésre. Megáldottalak, hogy tökéletessé válj a Lelkemben, hogy olyan magasra növekedj, mint a cédrus és a ciprus, melyek kiterjesztik ágaidat és előre jelzik neked, hogy még sok más kinyilatkoztatást is beléd fogok lehelni. Királyi udvaraimban készítettelek fel, és még a mennyei harmat friss cseppjeivel magadon kiküldtelek az emberek közé. Mindenkihez elküldtelek, mint Saját tulajdonomat, Saját ajándékomat, hogy add át nekik a tanításaimat, hogy épüljenek belőle. Ők azonban természetesnek vesznek téged és tanításaimat is, félvállról veszik Szavaimat és hordozójukat, feleslegesen próbára téve téged, kíméletlenül bánva az Én ajándékommal, úgy, ahogy nekik tetszik. Ne lépjek hát közbe? Meg fogom általad fosztani őket hűséges szavaimtól, mivel megkeményedett a szívük irántad és mondanivalóim iránt.

Már megmondtam:1 ha zaklatjátok, elég erővel ruházom fel ahhoz, hogy legyőzzön titeket. Ez arra emlékeztet majd titeket, hogy az ő szigorúsága az Én szigorúságom. Mindenkinek megmondtam1, hogy tőlem származol, és hogy köztetek leszek, melynek látható jele lesz rajtad…2. Ó, milyen sokszor hallottam ezt a társaságot a hátad mögött gúnyolódni, szétválasztva téged az Üzenetemtől! Amint felvágott nyelvvel mérget fújnak rád… Boldogok azok, akiknek nem volt osztályrészük ebben, és akik illemtudóan tisztelik tanításaimat, és azt, aki hordozza őket. Ki fogom nyitni előttük az erények kapuját.

És leányom, mondom neked, továbbra is hívlak téged, nem fosztalak meg a Jelenlétemtől. Ha valaki kérdéseket tesz fel ezzel a tanúsággal kapcsolatban, mond neki: „méz csöpög a lépből évek óta, de ti más dolgokat kerestetek, és nem vettétek a fáradságot, hogy megízleljétek.” Távolról sem voltatok megelégedve azzal, amit Én kínáltam nektek, sóvárogva futottatok a legfrissebb újdonságok után., Egész sor olyan más üzenetet gyűjtötök be magatoknak, melyek a ti ízléseteknek felelnek meg. Ahelyett, hogy az igazságra hallgatnátok, koholmányokhoz3  folyamodtok ….

Elültettem ezt a Szőlőskertet és az Igaz Élet Istenben nevet adtam neki. Nem magas hegyre telepítettem, hanem alacsonyan fekvő vidékre, hogy mindenki számára elérhető legyen. Elérkeztek a számvetés napjai, elérkezett a megtorlás ideje. Lejöttem Szőlőskertembe, és amint áthaladtam rajta, elakadt a lélegzetem és fájdalommal eltelve nagyot lélegeztem (mélyen felsóhajtottam): „ez az a hely, ahol ezer szőlőtőnek kellene lennie?” A szőlőtövek alatt megbújva más hajtásokat is észrevettem: csalánféléket, tüskebokrokat, melyek mind megtámadták a szőlőmet. Aztán egy hangot hallottam a tövek alól: „ó, itt a lehetőség most, hogy egy impozáns helyet építsek magamnak, hogy mások fölé kerekedjek.„ Felháborodásomban elrendeltem megbízottamnak, hogy adjon ki egy rendeletet, melyben megparancsoltam, hogy gyökerestől tépjék ki ezeket a csalánokat és tüskebokrokat, melyek állandóan gyötrik szőlőtöveimet. Én vagyok a Szőlősgazda, aki akkor lépek be a Szőlőskertembe, és akkor ellenőrzöm annak fejlődését, amikor nekem tetszik.

Megmutattam nekik a Királyságomat és megtanítottam nekik a szent tudnivalókat, de nem viszonozták hiánytalanul mindazt a kegyelmet, melyet adtam nekik. Tápláltam őket, de ők nem voltak elégedettek azzal az étellel, melyet adtam nekik. Inni adtam nekik, de ostobaságukban merkúri változékonyságra cserélték le azt, mely az Én Dicsőségem helyett az ő saját dicsőségüket termi, noha egykor azt mondták: „Nem engedem át Isten Dicsőségét másnak, de ők mégis feladták az Én Dicsőségemet önmaguk dicsőségéért. Az alázatosakat fogom most a helyükre ültetni. Nem teremtettem kevélységet az embernek. Vajon mije van a por és hamunak, amivel kérkedhet?

Szentlelkemmel együtt folytatni fogom látogatásaimat nálad ilyen csendes módon, úgy, ahogy a vér áramlik folyamatosan az erekben anélkül, hogy hallható lenne kívülről. Így fogunk meglátogatni téged. Maradj Belém zárva, Vassulám. IC.


1+2 Valóra vált jövendölés.  Hat héttel később már tisztábban hallottam a Hangját.

3napjainkban megsokszorozódtak a hamis próféták, akiket nem Isten küld, de akik mégis meg tudják téveszteni az embereket Isten üzeneteinek utánzásával. Üzeneteik meg is jelennek könyvekben. Ezek az emberek illúzióban élnek és főleg Franciaországban van belőlük sok.
Source: http://ichtys.hu/index.php/79-2004-aprilis-12

http://ichtys.hu/index.php/79-2004-aprilis-12


Aki himnuszokat énekel neked, egy és ugyanaz, mint aki a mindenséget teremtette! 

2006. április 24.


Ó Uram, mily dicsőséges a Te Neved

az egész világmindenségben!

Kicsoda hozzád képest az ember, aki semmi egyéb,

mint por és hamu, de Te mégis gondját viseled?

 

Kik vagyunk mi, és ki vagyok én, aki miatt

leereszkedtél Dicsőségedből és Ragyogásodból

hogy meglátogass engem?

 

Kicsit alacsonyabb rendűnek teremtettél minket Angyalaidnál,

becsülettel és dicsőséggel ruháztál fel minket.

Megtöltötted lelkemet isteni tanításoddal,

és szívemből jó hír tör elő.

Terelgettél engem…

Nyelvemet gyors írnok hallható tollává tetted.

Dicsőítem az Egyet, aki megteremtett engem és mindeneket….

Ne félj! Lakóhelyet készítettünk magunknak benned! Csakugyan írótollammá formáltalak, hogy közléseimet írásba foglald. Közléseimet, melyekre emlékezni fog az összes eljövendő nemzedék. Kegyelmet öntöttem ajkadra, hogy tisztelettel tudd hirdetni nevemet. Felkentelek a boldogság olajával, ne engedd, hogy megtévedjen a szíved, inkább engedd, hogy az enyém legyen!  Ne feledd, hogy a végén én győzök. –

 

Nem könnyű az út, amit neked választottam, de ne félj! Ne tántorogj meg, mert én vagyok az Úr, és királyi kormánypálcám igazságos pálca. Igazságosan emelem fel vagy engedem le. Mindazokat, akiket kiválasztottam és olajjal felkenve megáldottam, próbára teszem, mint az ezüstöt.  Tűzpróbának vetem alá őket, hogy méltóvá tegyem ajkaikat Szavam hirdetésére. Érezd, hogy szeretlek…. és örvendezz, mert én magam prédikáltam neked udvaraimban. Örvendezz, mert az, aki himnuszokat énekel neked, egy és ugyanaz, mint aki a mindenséget teremtette! Aki téged teremtett, és aki mindenek fölött áll, és aki mindent fenntart.

 

Én vagyok nyájam pásztora,

 

misztikus testemnek, az egyháznak Feje.

 

Nem ontottam hiába Véremet, mert azáltal, hogy kiontottam a Kereszten, összebékítettem magamat mindennel. Békét adtam a földön élőknek, és azoknak is, akik a mennyben vannak.

 

Vassula, én nem meséket mondok neked, hanem az Igazságról beszélek. Ami igaz, arról prédikálni kell. Hirdesd Szavamat mindenhol egyházam érdekében! Hadd váljanak beszédeim és szentséges Szívem felbecsülhetetlen gazdagsága az egyház javára! Szavam megvilágosítja a szíveket, és Lelkem megerősíti azokat. Szívük felém fog fordulni. Soha ne veszítsd el a reményt, és sohase kételkedj hatalmas jelenlétemben!

 

Ó, mily kellemes helyre ültettem el Szavamat! Milyen jó, hogy erről a földről gyűjthetem be gyümölcsömet! További oltárokat emelek ezen a földön, és megsokszorozom templomaimat. Vassulám, mondd nekem ezeket a szavakat:

’Hatalmas az Úr,

nagylelkűen ad a szegénynek.

Igazságossága örökkön-örökké megmarad.

Megtartja az Úr a kicsinyeket.

Megalázott és megmentett engem.

Mit adhatnék én az Úrnak

mindazért, amit Ő nekem adott?’

 

 Ugyanakkora szeretetet adhatsz nekem, mint amekkorát én neked adok. Szeretetet a szeretetért. Tartsd meg és kövesd parancsaimat. Emlékezz, azért választottalak, hogy a házamért vállalt felajánlásaiddal tetszésemre légy. Én a te életed vagyok és megerősítem jelenlétemet benned, hogy tervem részesévé válj. – Kedvesem, a barátod vagyok, sohase kételkedj! Béke…. IC


Source: http://ichtys.hu/index.php/81-2006-aprilis-24

http://ichtys.hu/index.php/81-2006-aprilis-24

Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket

2011. április 14.  
 

Ha az Úr nem építi újjá a Házát,

hiába fáradoznak az építők?

Én azonban bízom Ígéretedben,

és minden elszenvedett nehézségünk

szolgálja a Te dicsőségedet!

Vassulám, kedvesem, ajkam az Igazságot, csakis az Igazságot hirdeti. Amikor erre a munkára jelöltelek, nem töltöttem-e meg a szádat felkenő olajjal? Nem töltöttem-e meg a világot gyümölccsel?  Nem támasztottam fel a halottat?

Azt mondtam: „Feltámasztom a holttesteket és a kísértetek földje új életre kel bennem. Ne törődj vele, hogy dühödten és igazságtalanul rontanak rád. Szétesőben van már a föld és a föld valamennyi lakója drágán megfizet majd bűneiért.  A szenvedés és nyomorúság, ami a keletre vár, fel fogja emészteni büszkeségüket és bűneiket. Egy hurrikán erejű heves szélroham el fogja égetni ezeket. Meg fognak lakolni minden egyes bűnükért és megtanulnak egységben élni.

Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket úgy, hogy vizük hatalmas morajló hullámokat verjen. Vassula, hadd mondjak neked valamit: Te az én gyönyörűségem és áldozatom vagy, mert kiszolgáltattalak azoknak, akik nagy hangon beszélnek ugyan a doxológiákról, de ezeket nem veszik komolyan. Palotáikból, ahol élnek, könyörtelen ítélet hallatszott, nem ragyog az igazság fénye sem a szemükben, sem a szívükben. De eljön az a nap, amikor olyan bűntudat fogja gyötörni őket, amilyet születésüktől fogva nem tapasztaltak még.

Azt hiszed, gyermekem, nem voltam ott, amikor határtalan gőggel és ijesztően szikrázó szemekkel lerombolták bő gyümölcstermést hozó szőlőmet? És az ajándékomat, melyet én magam formáltam és bíztam meg? Önteltség! Romlott és haragba belebetegetett nemzedék! Milyen találóan beszélt a Szentlélek, amikor Izaiás által azt mondta:

 „Menj, és mondd ennek a népnek ’Hallván halljatok, de ne értsetek, és látván lássatok, de ne ismerjetek! Tedd hájassá e nép szívét, fülét tedd süketté, és szemét ragaszd le, hogy ne lásson szemével, és szívével ne értsen, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon!’”

Értsd meg hát, hogy a megváltás, mely tőlem származik, az egyszerű szívűekre, a nyomorultakra, a társadalom által megvetettekre, az alázatosakra árad ki, hogy megbüntessem a hatalmasokat és a büszkéket. A te vádlóid az én vádlóim! A te támadóid az én támadóim!

Törd hát meg a csendet és siess segítségemre, dönts mellettem és ne hagyd, hogy kárörvendezzenek rajtam!

Vassiliki, ne nyugtalankodj magad miatt. Szent Édesanyád ma jobban melletted van, mint valaha! Szedd össze a bátorságodat, mert boldog ember az, aki elveszíti életét miattam! Boldog vagy te kedves lélek, mert megízlelted kínszenvedésemet, töviseimet, szögeimet és főleg a lándzsát! A gonosz munkások, akik el akarnak űzni téged, szenvedni fognak, amikor felismerik, kit vettek üldözőbe, és reszketni fognak azon a napon! Folyamként ontják ők a véremet.

Maradj elkötelezett, Vassula! Ékesítsd Fejemet a szeretet és a hódolat díszeivel, és nyugtasd meg a kételkedőket! Én vagyok az Úr, aki meg fogja büntetni vádlóidat. Mi ketten? ic

(később)

Én vagyok. Minden, ami nagy, és ami kicsi, az Én Hatalmam és uralmam alatt áll. Ezért hát, gyermek, sohase félj, mert én mindig melletted vagyok! Szeress engem! Én, Jézus, megáldalak. Én vagyok.

http://ichtys.hu/index.php/96-2011-04-14-en-tamasztom-fel-a

 


Én valóban uralmam alatt tartok minden helyzetet

2011. április 27.
 

Az Én békémet adom neked.

Emlékezz Szavaimra: Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

Tudtam, hogy mindig meg fogsz hallani engem, amikor hívlak, és hogy kegyelmem által dicsőíteni fogsz, miképpen Atyámat is dicsőíteni fogod. Ma ismét üldözőbe veszik1 az Utat, még akkor is, amikor hátrahagyom illatomat ott, ahol vannak. Farkasokként szaggatják Testemet. A nevemben tett csodák már nem számítanak nekik. Semmibe veszik őket. De mondom neked Vassula: ne bátortalanodj el, mert a neked adományozott ajándéknak mindig is meg volt és meg is lesz a célja és eredménye. Maradj hűséges, és emlékeztesd a világot arra, hogy mindenkinek joga és lehetősége van, hogy ha akarja, közel legyen a Szívemhez, élvezze barátságomat, bizalmas kapcsolatban éljen velem.

Te, akinek kedveztem, megismerted a bensőségesség értékét. Szívem belsejébe 2 vontalak, megízlelted édességemet és valamennyi lélek iránt érzett mámorosító és kimondhatatlan szeretetemet. Egy tőlem kapott látomásban 3 láttad, miként választott ki téged sokak közül Szentlelkem, hogy visszhangom és Egyházam építője legyél.

Mindez idő alatt 4 a közeledben voltam. Másképpen hogyan is tudtad volna hordozni Keresztemet? Bensőséges bizalommal ruháztalak fel, amely nélkül összetört volna az Egységkeresztem súlya és elbátortalanított volna a folytatástól! Érted, galambom? Folyamatosan kiáradt rád az isteni kegyelem, hogy megerősítsen a folytatáshoz a sok szembenállás ellenére.

Örvendezett a Szívem, amikor azt mondtad: „Isten mindent uralma alatt tart, ne essetek hát kétségbe!” Én valóban uralmam alatt tartok minden helyzetet. Egyes lelkek azonban ezt nem így gondolják, amikor ellenük fordulnak a körülmények, mert oktalanul a saját erejükben és a saját győzelmükben bíznak. Előbb-utóbb azonban hervadni kezd a gyümölcsük és egyre jobban elhalványul bennük az összes természetfölötti fény. Az irántam érzett szeretetük is alábbhagy mértékben és értékben. A bűnös hajlamok kezdenek növekedni, a tőlem kapott energiák viszont kezdenek veszedelmesen csökkeni bennük. Már nem olyan elmélyültek, mint azelőtt voltak. Kezdi legyőzni őket a test, és a világ befolyása alatt álló lelkük egyre jobban visszahúzza őket régi szenvedélyeikhez.  

Ha azonban bennem marad egy lélek, és nem hanyagolja el a lelki és szentségi életet és mindazt, amit a Lélek tanított neki, és aki megengedi Lelkemnek, hogy birtokba vegye üldözés idején és nehéz helyzetekben, az a lélek rám hagyatkozik és bizalommal mondja:       „ Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?” Sohase mondjátok, hogy „elhagyott minket az Úr…” vagy „elfelejtett engem az Úr.”

Leányom, add nekem az idődet és én örülni fogok, ne tagadd meg tőlem a társaságodat! Béke legyen veled. Mi ketten? Szeretlek! ic
 


 

1 a hierarchia és a hitetlen laikusok      

2 egyidejűleg a ’kamra’ szót is hallottam

3 1989. január 29-én kapott látomás

4 a hallgatás időtartama

http://ichtys.hu/index.php/96-2011-04-14-en-tamasztom-fel-a


Feltártam előtted Egyházam állapotát

2011. április 29.

Semmi sem ér fel a Te nagyszerűségeddel, Istenem!

Én Vagyok. Figyelj rám, egyik kegyeltje Egyházam helyreállításáért fáradozó sokaknak, ne nézz hátra! A Lelkem táplálja benned a csillapíthatatlan szomjúságot, hogy Velem légy. Ne állj hát ellen Szeretetemnek!

Hozzád simul a lelkem…

Igen! Ennek így kell lennie. Én vagyok a te erődöd. Add át nekem irántam érzett szeretetedet és én megóvlak a kísértésektől. Jöjj, ne félj…, pihenj meg bennem, Szívemben menedékre találsz .  Folytasd mindazt, amire tanítottalak, de soha ne hanyagold el a házad népét sem.

Gyenge és megvetett vagyok saját Egyházam vezetőinek szemében, mint tudod.

Fel tudod fogni irántad érzett szeretem nagyságát, lélek? Ha szükséges lenne, bármely pillanatban újra lemondanék az életemről egyedül csak teérted, drága lélek! Emészt a Házamért való buzgóság, ezért kész voltam és ma is kész vagyok népem legkisebbjeit áldozatként kiküldeni a világba. Atyám és én kezdettől fogva kiválasztottunk téged, hogy Jelenlétünkben élj, és Mennyei Udvarainkban megtanítsuk neked a Bölcsesség szavait.  Tudtuk, és meg is mondtuk neked, hogy a sátáni hatalom üldözni fog, hogy elbátortalanítson, lerombolja azt, amit felépítettünk, hogy zűrzavart keltsen körülötted. Elnyomókat támasztott, akik irgalmatlanul gyaláznak téged. De megígértem neked, hogy Oltalmazód, Pajzsod leszek, és még akkor sem fogsz meginogni vagy elesni, sem meggyengülni, amikor az ördög és a gonosz emberek rád köpik mérgüket, mert megtart téged az én Erőm. Én, az Úr, ünnepélyesen megesküdtem, hogy megóvlak, felnevellek1, formállak2 hogy velem járj és előrehaladj. Feltártam előtted Egyházam állapotát, megértettem veled, hogy elvesztette ragyogását, és meg kell szilárdítani!

Ezért saját céljaimra elhívtalak téged, nem mintha alkalmas lennél a feladatra, dehát a tanítványaim sem voltak azok, amikor elhívtam őket. Ilyenek az én módszereim. Magasan felette állok bármely hatalomnak, felségjognak, tekintélynek, kiválóságnak vagy bármely más névnek. Elég vagyok önmagamnak. Most téged is elhívtalak, és gyönyörűségemre hittél….

Azzal a kifejezett céllal küldelek a világ minden részére, hogy erősítsd meg Egyházamat és egyesítsd… folytasd ezt a munkát! Elvettem félénkségedet, helyette az Állhatatosság Lelkét adtam neked, bátorságot és buzgóságot Házamért.

Vassula, ünnepélyesen kijelentem neked, hogy aki méltatlanul bánik veled, az velem bánik méltatlanul. Aki távol tart téged Házamtól, hogy tanúságot tegyél, az a neked adott Szavamat tartja távol. Te az én szolgálatomra állsz, és aki könyörtelenül megaláz téged, az ugyanazokat fogja elszenvedni, mit azok, akik eltorlaszolják Szavaimat, melyeket át kellene adni a hívőknek.  Nem karddal jövök, hanem gyöngédséggel, hogy békés eszközökkel egyesítsek, felajánlva nekik a Szívemet. Te nyitott könyv lettél, melyet Szentlelkem sugalmaz. Amikor vádlóid igazságtalanul vádolnak, ez azért van, mert nem ismernek engem, és nem is elmélkednek rólam.

Felajánlottam nekik a Szívemet, de ők más úton keresik azt. Mennyire és meddig kell még elviselnem, hogy pásztoraim meggondolatlanul és elhamarkodottan ítélkeznek Művemről? Betegség, a hitehagyás betegsége az, ami visszatartja őket.

Uram, amikor arról beszélek nekik, hogy én az Istennel beszélgetek, olyan ez, mintha azt mondanám nekik, hogy szárnyakkal repülök a holdra!

Csillapítsd Atyám haragját és imádkozz értük! Légy olyan, mint a zsoltáros és kérd Őt, adjon még időt az égnek, hogy ne nyissa meg még a kapuit a tűznek! Adjon még időt a szeleknek és a tengereknek, hogy még ne tomboljanak és áradjanak szét egész országokat elnyelve. Termések és mezők mennek majd veszendőbe, papok esnek le magas trónokról, megsokszorozódnak a temetők, megnyílnak a sírok, elszaporodnak a legyek nagy pusztító betegségeket kirobbantva, és nagy szomorúság éri ezt a nemzedéket. Az Egyház hivatalnokai verni fogják a mellüket, amikor felismerik, hogy igaznak bizonyultam. Meg fog nyílni a föld és élve nyeli el őket. Atyám haraggal látja, hogy elfelejtették a Fiának Vérét és Áldozatát, rajta taposnak. Hidd el nekem, e generáció büszkesége meghaladja azokét, akik a Bábel tornyát építették. Mennyire és meddig fogják még a gúnyolódók mulatozva kicsúfolni Áldozatomat? Ezek az emberek tehetetlenül állnak majd, amikor lángoló tűzzel eljön az én Napom.

Te pedig maradj közel hozzám, maradj bennem és ragyogj lámpásként a sötétben! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou! 3   Fogadd békémet! Jöjj, imádj engem és légy balzsamom!

Én, Jézus, szeretlek, drága lélek. ic


1 örökbe fogadni engem

2 nevelni és tanítani engem

3 görögül: ne félj senkitől! Veled vagyok!

http://ichtys.hu/index.php/80-2011-aprilis-29

 

Keleti egyházam által fogom megmutatni dicsőségemet

2014. április 8.
Én vagyok. Királyságom terjesztését és az Egyház egységéért való munkálkodásodra vonatkozó tervemet továbbra is áldásom kíséri. Áldásom megerősít téged, gyermekem. Ha az emberek visszautasítják, hogy meghallgassák figyelmeztetéseimet, nem fogják elkerülni büntetésüket. Némelyikük lebecsüli üzeneteimet, lebecsül téged és az egyesülésünkből fakadó világosság gazdagságát, valamint az Isten által a lelkedben végbement átalakulást.
Meg kell újítani az Egyházamat. Ha valaki megkérdezi: „hogyan lehet megújítani?” Válaszom ez: Szemlélődő tanításokkal kell megújítani, melyek megismertetik a lélekkel a misztikus ismeretek isteni gazdagságát, megtanítják istenségem legmélyebb szemlélésére. Ezután a menyegzős szobába vezetik a lelket, ahol én, a Vőlegény lefátyolozva, istenségemet és fenségemet elrejtve várom őt. Meg fogom engedni a tiszta léleknek, hogy felemelje a káprázatos fátylat, és meglássa fenségemet és istenségemet.
Ha ma Egyházam már nem tanítja, miként tud egy lélek megtérni és egyesülni velem, a ti Istenetekkel, nehéz lesz bárkinek is megismernie engem, és hozzám tartoznia. Gyermekem, képes egy lélek nélkülem egységben lenni az Egyházzal? Nem! Tanítványom! Ezért adnak életet az én üzeneteim, és ez az egyik oka annak, amiért a Sátán megzavarodva sokakat megtéveszt, hogy féljenek tőled és elítéljenek téged. Mondd meg nekik, hogy Lelkem menekül a hazug nyelvtől, az ártatlan vért ontó kezektől, a gonosz terveket szövő szívtől, attól, aki belső kényszert érez arra, hogy rosszat tegyen, a hamis tanútól, aki minden lélegzetvételével hazudik, aki széthúzást szít felebarátai között. És hozzátenném, hogy azoktól, akik örömüket lelik abban, ha gonoszságot tesznek.
Egyházam átalakítása és megújítása a gonosznak ellenére van, aki azt akarja, hogy Egyházam sivár pusztává váljék! És ami a papjaitokat[1]illeti, akiknek kétségbeejtően szükségük van a megújulásra, nem törődöm azzal, hogy megtömjénezik az ikonjaimat, hiszen nekem a szívükre van szükségem! A Nevemben cselekszenek, de nem tudnak arról, hogy Én élő Isten vagyok! Nővérem! Jeleket adtam nekik, hogy felemeljem halotti fátylukat, de egyikük sem tart bűnbánatot! Állandóan tisztítani fogom őket[2], hogy megtanuljanak felismerni Engem megpróbáltatásaik által.
A szexuális erkölcstelenség bűn a testetek ellen, ami a Szentlélek temploma. De ma a nemzetetek a többi nemzettel együtt a paráznaság lakhelyévé vált. Vannak papjaim, akik ezt félnek bűnnek tartani, és inkább kompromisszumot kötnek. Ez a Sátán órája. Üzeneteim kimondják az igazságot az elhatárolódásról, ezt kell gyakorolnotok.

 

 
Egyeseknek nehéz elfogadni Keresztemet, ezért hajlanak a kompromisszumokra. Hogyan fognak ezek[3]megváltozni haláluk után? Hogyan erősítsem meg bennük a Szeretetemet, amikor megkeményedett a szívük? Hogy lehetséges, hogy szívük távol van Isten bölcsességétől, melyet arról ismernek, hogy csodákat művel, és bárkiben megnyilvánulhat, akit Isten kiválaszt, és akiknek buzgóvá teszi lelkét, hogy felülmúlják önmagukat, királyivá teszi szegénységüket, és éleslátóvá szelídségüket?
Észrevette-e valaki, hogy ha meghal önmaga számára, akkor a Szeretetem felemeli őt, hogy engem hordozzon: evangelizáljon és tanítson olyanokat, akik készek meghallani engem? És mivel Jelenlétem veletek van, világosságom beborít és körülvesz benneteket. Tiszta fényem kiárad, szétterjed, tanít és térít.
Sokan közülük hallanak Szeretetemről, amikor felolvasod üzeneteimet, sokan megérzik, hogy Szavaim tavaszt hozó életet jelentenek. Tehát ébredés megy végbe bennük, ami szomjassá teszi őket, hogy többet megtudjanak fenséges misztériumomról, isteni Szeretetemről és édességemről, melyek mind el vannak rejtve mélységeimben. Vajon mit értenek meg, ha Egyházam ezeket a misztériumokat túlértelmezi manapság? Misztériumaimat, melyeket napjaitokban egyszerű fogalmakkal és világosan felfedek ezáltal az eszköz által, akit én választottam?
Küszöbön a halálfélelem, és angyalaim rettegnek attól, figyelve a Mindenhatót, vajon mikor sújt le haragjában a Kezével erre a gonosz nemzedékre.
Véres könnyeket hullatok, amikor azt látom, hogy mindnyájatoknak adott egyértelmű jeleim ellenére pásztoraim még mindig üldözik azokat, akiket én küldök, és öntelten gúnyolódnak kezem műve felett. Süketek maradnak hívásomra és kiáltásomra, de hamarosan, igen, még a ti időtökben lángba fog borulni a Föld, amint egykor Szodoma és Gomora idején, melyet Atyám elpusztított. Ezután a Keleti egyházam által fogom megmutatni dicsőségemet.[4]
Ma arkangyalt[5] adtam ennek a Háznak, hogy Szentségem példaképévé tegye ezt a Házat. Egykor elveszett bárány volt ez a Ház. Pásztoraikat meggyalázták, megfeddték és sokukat megölték. Hatalmas pusztulás sújtotta ezt a Házat és lakosságát. Ezt a nemzetet választottam, hogy megdicsőítsen engem. Felkentem, és állandóan felette tartom kezemet. Mindenki tisztelni fogja őket, mert világosságomat fogják visszatükrözni. A sötétség félni fog ragyogásomtól. Ó, igen, mert megáldottam ezt a nemzetet, hogy el ne bukjon újra, és ne váljon ismét erkölcstelen szenvedélyek rabszolgájává, melyek démonoktól származnak. Meg fogom akadályozni, hogy ez a Ház utánozza más nemzetek bűnös szokásait.
Becsületességre és erkölcsös útra vezetem őket, hogy velem járjanak. Hogy tiszteljék az életet, ó, igen! Parancsolataim ösvényére vezetem ezt a Házat, és nem, nem fogom megengedni nekik[6], hogy parancsaimtól eltérjenek. Kincsként őrizzétek szívetekben ígéreteimet. Szegezzétek tekinteteteket az égre, mert én, az Isten, kezességet vállalok értetek. Fogadd békémet, Vassulám, és kapaszkodj belém. Én legyek számodra az első! Megáldalak, gyermekem

[1] görög ortodox papok

[2] egész Görögországot?

[3] ezek az emberek

[4] az orosz egyház

[5] Szent Mihály arkangyalt

[6] Oroszország egyházának

http://ichtys.hu/index.php/115-2014-aprilis-8Ez az Üzenet a Bölcsesség ajándéka, mely szélesebb lesz, mint a tenger

2014. április 27.

Az Én békémet adom neked. Én szültelek, figyelj a Szavaimra, és írd le őket. Megnyitottam irgalmam, együttérzésem és szeretetem mennyei kapuját, hogy kiárasszam azokat erre a nemzedékre. Édességgel és gyengédséggel közelítettem feléjük. Megtisztítottam őket az újjászületés életadó vizének forrásával, és megújítottam őket az Én Szentlelkemmel. Nagylelkűen, bőséggel árasztottam rájuk a kegyelem kenetét, hogy visszatérítsem szívüket, mely annyira belekeményedett a hús szívükbe. Ezek az előjelek, melyeket mindnyájatoknak megadok a visszatérésem napja előtt.

Kiválasztottam néhány lelket, hogy apostolaim legyenek, a végidők apostolai. Harcosoknak képeztem ki őket, erre a szellemi harcra, a ti hitehagyott napjaitokban… Én Magam kentem fel őket, hatalmat adtam nekik, hogy prédikáljanak, és emlékeztessék a világot a Szavamra. Igen, újra hirdessék a Szavam, de tüzes lélekkel. Megengedtem nekik, hogy a Nevemben ördögöt űzzenek, és mikor ráteszik a kezüket a betegekre, azok pedig meggyógyuljanak.

Itt vagyok, a te Istened, a mindened. Közvetlenül úgy beszélgetek veled, mint szent társsal, mint apa a gyermekével. Nem fordítottam el tekintetem tőletek, könyörületemben rád támaszkodtam, és gyengéden átöleltelek, mint ahogy anya a csecsemőjét. És mint kerten átfolyó patak, Szentlelkemet küldtem, hogy úgy öntözze ezt a száraz földet. Nem mondtam, hogy eljövök majd egy napon Szentlelkemmel, mikor a föld homályba borul, hogy fényt hozzak, széltében és hosszában küldjem az Ő fényét? Nem mondtam, hogy kiárasztom tanításomat, mint próféciákat? Még egyszer tanítom az Enyéimet, és fényessé teszem tanítványaimat örökségként közel és távol minden jövendő nemzedék számára. Így emelkednek fel a tanítványok köztetek.

Mondd meg Nekem! Valóban érted, hogy mit jelent az „Igaz Élet”? És hogy miért választottam az „Igaz Élet Istenben” megnevezést ennek a művemnek? Azért, mert ez az Üzenet, amely szélesebb lesz, mint a tenger, a Bölcsesség ajándéka. És a Bölcsesség útmutatása alapján újjászületsz majd, mert a lelked összekapcsolódik az Igaz Élettel, az Egyetlennel, aki Bennem visszahoz az életbe, Hozzám, aki a Krisztus vagyok. Igen, a Szentlélek, aki az életadó, fel fog támasztani téged a lelki halálból, és megadja az igazi feltámadást Bennem, a te Istenedben. Az Én nagyszerű témámat a beszédeidben úgy fogod emlegetni, mint egy verset, mely megédesíti azok nyelvét, akik hirdetik azt. Kegyelemtől megnedvesedett ajkuk áldássá válik az Én nyájam számára.

Leányom, hirdesd, amit mondok, és ne félj! Én veled vagyok. Minden elnyomód fölé emellek, ahogyan azt megmutattam neked a látomásodban[1]. Én, az Úr, nem csak a megmentőd és Istened vagyok, de a szereteted lángja is. A társad, a barátod és a testvéred, az atyád és mindened vagyok. Most jöjj leányom, támaszkodj Rám. IC images/heart.1.gif Én, Jézus, szeretlek!

 


[1] a látomás a Galambról

http://ichtys.hu/index.php/144-2014-aprilis-27Szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani

2018. április 27.

Áldott legyen az én Uram, aki megmentett az eltévelyedéstől és az eleséstől, és feltörte kalitkámat, kiszabadított, hogy elrepülhessek a Megtévesztő elől. Segítségünk Jahve Szent Nevében van, aki a legkegyelmesebb, legszeretőbb és leggyengédebb Atya.

Igen, Jahve meg fog könyörülni ezen a nemzedéken! Hamarosan meglátogatja, és az örök életre vezető ösvényre tereli az Ő népét…

Leányom! Én, Jahve, kiárasztom rád áldásomat. Ne utasíts vissza Tőlem semmit, sohase mondd, hogy „feladom”.

Miért? Hallottad valaha is, hogy ezt mondtam?

Nem, tőled nem hallottam ezt a szót, másoktól viszont igen. Téged példaként küldtelek a többiek közé. Figyelj és írd:

Magamhoz láncoltalak téged a testemben. Akik újjászületnek a Lélekben, azok test az Én testemből, csontok az Én csontjaimból, ezért ők mindenfajta segítséget megkapnak Tőlem. Őket fogják korszakotok hőseinek nevezni. A Magasságbeli áldott ivadékai ők, Jahve szőlőskertjének munkásai. Igen, az Én szőlőskertem abban a házban van, amelyben Fiam, Jézus Krisztus lakozik…

Figyelj és írd le ezt az imát:

„Jahve, én Uram!

Segítségül hívlak, oltalmazz meg engem!

Esedezve jövök Hozzád, térj be az én házamba!

Felemelem két kezemet, mint az esti fohásznál,

és eléd tárom gondjaimat.

Imáim tömjénként szálljanak fel

a Te Mennyei Udvaraidba.

Hallgasd meg segélykiáltásomat!

Ámen?”

Igen, tárd elém minden gondodat! Soha ne engedd, hogy lelked cserbenhagyjon! Ott leszek veled és mindig vezetni foglak. Fényed világítani fog a Világosságban, és eggyé válik a Világossággal.

Vassulám! Öröktől fogva ismerlek téged, már akkor tudtam, hogy hárfám leszel, és dalaimat, melyeknek vibráló hangjai morajló folyamként fognak hallatszani, meg fogja hallgatni a Szavamtól elidegenedett nép, egy távoli sokaság. Igen, a szeretetemet zene, költemények és erények által fogom kinyilvánítani. A lélekben szegények dicsérni fogják dalaimat. Akik sohasem ismertek, azok új dalként fognak fogadni Engem. Ők sohasem fognak kételkedni, és menedékre találnak Bennem.

Emlékezz Szentségemre, gyermekem, és dicsőíts Engem! Engem szolgálni udvaraimban és az Én jelenlétemben, nagy megtiszteltetés számodra, gyermek!

Hiszen tudom én ezt, drága Uram! Tudom, hogy Te vagy a Mindenható a világ felett, és messze felülmúlsz minden más istent! A Te Jelenlétedben tündöklő ragyogás és fenség, felülmúlhatatlan szépség és hatalom van!

Kapaszkodj Belém, Szívemnek öröme, szenteld magad az Én művemnek, és továbbra is szolgálj engem! Kitaszítottalak téged karjaimból, mint liliomot a bogáncsok közé. Sokak számára rejtély, mások számára misztérium vagy. De te légy bátor, és ne engedd, hogy a nyomasztó helyzet, vagy azok hátráltassanak, akik el akarnak választani az Üzenetemtől! Mert a te egész lényedbe bele van írva, bele van vésve az Én Üzenetem. Te vagy az Én Üzenetem hordozója, és mivel egy vagy vele, elválaszthatatlan vagy tőle, és ha valaki lelki szemekkel látna, akkor látná, hogy minden egyes általam kiejtett Szó pecsétként beléd van jegyezve. Ezért egyik a másik nélkül nem létezhet, ugye?

Maradj jelenlétemben, gyermek, mindig vezetni foglak tanácsaimmal.

Vassula, csendesítsd le e nemzedék iránti haragomat, és engeded meg, hogy használjam a kezedet és az idődet Üzeneteim leírására! A Szeretet mindig melletted van, leányom.

AlphaOmegahttp://ichtys.hu/index.php/148-2018-aprilis-27

A megpróbáltatás napjai előtt álltok

2019. április 10. 

 

Vassulám, állj készen az írásra , engedd, hogy szóljak hozzád. Ha megosztod Velem az életedet, tiéd lesz a hallhatatlanság! Ne félj, örülj! Emeld fel lelkedet és engedd, hogy birtokoljalak, kedves lélek! Mélységesen meghat, amikor szeretettel esedezel hozzám….

 

Uram, össze vagyok törve lelkileg, mert minél közelebb vagy hozzám és minél többet vagy velem, annál jobban vágyom arra, hogy még közelebb legyél hozzám.

Barátságod mámorossá tesz, egyetlen szavaddal újjáteremtettél!

Ó, Vassula! Nézz erre a Te Istened Szívére, nézd ezt a Tisztaságnak, Irgalomnak és Szeretetnek Szívét. Bárcsak tudnád, mennyire kerestem egykor annak a módját, hogy miként keltsem fel a figyelmedet, hogy újra az enyém légy, és megmutathassam neked az Igazságot, és emlékezetedbe idézhessem, kihez tartoztál és tartozol ma is. Nyomon követtelek, hogy többé ne kószálj el, mint egy csavargó. Aztán Lelkem utolért, és bőkezűen betöltötte lelkedet. Elárasztott ragyogó kegyelmeivel az Ő Világosságában.

 

Atyám megadta neked a Bölcsességet, de azt meg is kellett tanulnod a segítségemmel…. Hallgass rám, teljesítsd a Nekem tett fogadalmadat, teremj számomra liliomokat szereteteddel, melyet irántam érzel, tedd szebbé ezt a földet, ezt az istentelen földet, légy az Én mennyországom!

 

Jöjjetek hozzám, ti szegény nyomorultak, akik a halál völgyében jártok. Jöjjetek hozzám, és Én megújítalak benneteket, hogy igaz békére találhassatok, és Engem pecsétül tehessetek a szívetekre. A Fenevad nyomotokban van, belétek önti hazugságait, az éjszaka csendjében vadászik rátok, hogy ne tudjátok őt leleplezni. Sötét árnyként járkál az ismeretlenség homályában, és csapdákat állít, hogy beleessetek. Szája tele van ocsmánysággal és minden rosszal, amit veled tett, nemzedék, és te még most sem ismered fel gonosz szándékait… és aljasságát? Hányszor figyelmeztesselek még benneteket?

 

A megpróbáltatás napjai előtt álltok. Nem emberi kéz által meggyújtott tűz¹ fog nemzeteket elpusztítani és felemészteni azt, amit az ember alkotott. A természet ellenetek fog fordulni, és árvizek fognak tömegeket elsodorni. El fog tűnni gúnyos mosolyotok, mely kiült arcotokra, valahányszor Szent Nevemet kiejtették előttetek. Mert fény derül mindarra, amit sötét sarkokba rejtettetek. A szomorúság fátyla van félretéve számodra, hűtlen nemzedék!

 

Akár nyugat, akár kelet felé fordulok, azt látom, hogy Házam letért az egyenes útról, mert sokan nem keresik már a Világosságot. Sokan hoznak rossz döntéseket úgy, ahogy nekik tetszik, ami megbénítja Testemet. Ők sok tekintetben kizártak Engem az életükből. Szabályaimat és tanításaimat a Házam romjai alá gyűrik, és utánuk hajítják Műveimet.

 

Romlik a tested, nemzedék, és a lelked is olyan, mint a víztelen, kiszáradt föld. A bűnbánat kiáltását szeretném hallani! Hiába lett volna Áldozatom? Atyám egyetlen teremtményének élete sem tart tovább, mint egy vadvirág élete, egyetlen fuvallatra elpusztul, de a lelke örökkévalóságig megmarad…., mindörökre. Én vagyok életetek Őre. Őrizlek, árnyékomban tartalak és védelmezlek benneteket. Életemet adtam értetek, hogy életetek legyen. Mit tehettem volna még, amit nem tettem meg? Keljetek fel hát, most! És tartsatok bűnbánatot! Ismerjétek be szörnyű bűneiteket!² Gonoszság kora, fordulj vissza bűnös útjaidról, adj jóvátételt magatartásodért és tetteidért, és Én meghallgatlak és megbocsátok neked. Ne feledd, hogy Életemet adtam érted. Menekülj a bűntől, mint a kígyó elől!

 

 

E végnapokban a szeleket használom hírnökeimként, kiküldöm őket a pusztába, mint nomádokat, hogy építsék fel, tegyék széppé és egyesítsék Testemet³.

 

Teljes szívedből munkálkodj, Vassula, gyűjtsd egybe népemet! Ne hagyd, hogy bárki is megtévesszen ostoba érvekkel, kizárólag az Én érdekemben dolgozz szorgalmasan és szívesen, hogy minden szívben megalapíthassam Királyságomat. Tanítsd őket arra, hogy szüntelenül imádkozzanak a Házamért és pásztoraiért, hogy legyenek hűségesek Hozzám, és győzzék le magukban a rájuk telepedő fásultságot és közömbösséget. Imádkozz a Szentlélekhez mindvégig és minden adódó alkalommal. Szeresd a Tisztaságot, hogy képes legyél cselekedeteimről beszélni, és mindenkit arra emlékeztetni, hogy ma szól hozzájuk a Ragyogó Világosság. Bízzál Bennem, leányom, és Én többet fogok neked adni, mint amennyit kérsz. A Szeretet szeret téged. Légy áldott…. IC

 

-------------------------------------------------------------------------

 

1.    2018. május 23-án tisztán hallottam, amint egy hang franciául ezt mondta: “bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” – magyarul: „hamarosan egy atmoszférikus robbanás lesz…”

2.    Isten szemében minden bűn iszonyatos, még a apró bűnök is, melyeket mi jelentéktelennek tartunk. Ő ezeket is nagyon nagyoknak látja.

3.    Az Egyházat

 


http://ichtys.hu/index.php/163-2019-%C3%A1prilis-10

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 293
Tegnapi: 420
Heti: 946
Havi: 946
Össz.: 321 779

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Április
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »