Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 

Kútvölgyi kápolna engesztelés

 

2018. 08. 11, Szombat

A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám:

 

“Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a büntetéstől, mely más országokat már javában sújt.”

 

Megértettem e szavak alapján, hogy a magyar nép legfőbb feladata Jézus sebeinek az engesztelése a világ bűneiért.

 

Az Eucharisztia előtt nagyon szépen zajlott az imádság, ami gyakran a csenddel volt kiegészítve. A csendben megkérdeztem az Úrtól, hogy mi az Ő akarata. Erre Jézus azt felelte: “Leányom, azt akarom, hogy eggyek legyetek Velem mind a földön s mind az égben.”

 

A csenddel kapcsolatban Jézus azt mondta: “A csendben ismerhetitek fel igazán isteni és emberi szívem lényegét, mert Én a csendben imádkozó lelkek előtt tárom fel misztériumom titkait. A szentek a csendben való elmélkedések során egyesültek Velem tökéletesen.”

 

Az ima alatt az Úr egy látomást is adott. Láttam, hogy Magyarországot kősziklák hegye veszi körül. A hegy mögött a természeti katasztrófák sorakoztak fel pl. árvíz, földrengés, vihar stb. A kősziklákon repedések és lyukak voltak, ám mégis fel tudta tartóztatni a katasztrófák sokaságát. Az Üdvözítő azt mondta:

 

“Sok magyar ember visszautasítja Atyám hívását, mert a hitüket elhagyták. Ennek ellenére mégis találok egy magot -kevesen vannak- hazátokban, akiknek hite szilárd és készek harcolni a lelkek megmentéséért. Az ő hitük és imájuk ereje alkotja a kősziklákból álló hegyet, amely nagy részben megvédi országotokat a nagyobb csapásoktól. Gyermekeim, adjatok hálát Istennek, hogy a természeti katasztrófáknak csak egy kisebb részét tapasztaljátok meg! Bizony mondom nektek, hogy ahol nincs hit, ott már jelen van a pusztulás. Mindazok az európai országok, amelyek vakmerően befogadják a menekülteket, bajba sodorják vele saját népüket, mert ezek az emberek a Sátánt szolgálják Allah képében és magukkal hozzák a népek büntetését. Ez a bűn következménye, amelyet senki sem kerülhet el csak imával, bűnbánattal és jóvátétellel.”

 

Láttam, hogy az imádság hatására Isten az ő angyalainak megparancsolta, hogy a kősziklák repedéseit és lyukait hozzák rendbe. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy hazánk minden katasztrófától mentes lesz.

 

Az engesztelés alatt az angyalok a szívünket (közepéből egy kis tömjénfüst szállt fel) a Szűzanya elé vitték, aki a szívek fölé emelte Szeplőtelen Szent Szívét, melyen kereszül a tömjénfüst még nagyobb erővel és fénnyel haladt az égbe egyenesen a Szentháromság trónja elé. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek az engesztelésre válaszként háromszoros kegyelmet küldtek vissza a magyar népre és a világra. Az Úr azt mondta: “Édesanyám mindig veletek van, amikor engeszteltek és Szeplőtelen Szent Szívén keresztül tökéletesen továbbítja imáitokat a Szentháromság elé. E kegyelem által engesztelésetek értéke megsokszorozódik, amit Én számtalan lélek javára fordítok. Lelketek akkor fejlődik igazán, ha édesanyámmal teljesen együttműködtök, aki ismeri az üdvösséghez vezető utat.”

 

Mária Magdolna

Jézus, az élet kenyere

2018. 08. 16, Csütörtök

Álmomban Budapesten tartózkodtam és láttam, hogy az egyik templom előtt sok katolikus ember várakozott ünnepélyes ruhában. Mindenki Szent István király ünnepére (augusztus 20.) készült, amely nagy ünnepséget jelentett az egész országban. Az örömteli hangulat alatt észrevettem, hogy több koldus és éhező gyermek megjelent, és a felnőttektől ételt kéregettek. Sokan nem figyeltek rájuk, szinte meg sem hallgatták őket. Nem messze egy sarokban találtam egy nagy kosarat, melyben öt kenyeret láttam. Tudtam, hogy ez kevés lesz az éhező gyermekek számára, ezért belső indítattásból imádkoztam az Úrhoz, hogy segítse meg a gyermekeket. Amikor ezt imádkoztam: “Uram, könyörülj rajtunk!”, akkor a szemem láttára megtelt a kosár kenyérrel, amely soha nem fogyott el, mert újra és újra megtelt. Az égen egy kör alakú szivárvány jelent meg a csoda után, és a szivárvány mindegyik oldalából fénysugarak áradtak ki.

 

Jézus: “Az éhező gyermekek képében Én jelentem meg. Koldultam a szeretet és az irgalom után az emberek között. Országotokban sokan tapasztalják a jólétet, még a katolikusok között is. Szívem szomorú, mert az emberek megfeledkeznek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről, amelynek önzetlen szeretetből kell fakadnia. A magyar nép bőségesen részedesedik a mindennapi kenyérből, amely számtalan család asztalán megtalálható. Ám Én vagyok az élet kenyere, és bennem rejlik a ti üdvösségetek. Gyermekeim, a testnek szüksége van a mindennapi eledelre és a léleknek pedig az Eucharisztiára. Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet, annak örök élete van. Ha a lelketeket nem tápláljátok, akkor a lélek üressé válik és éhezik. A lélekből fakad minden jó és rossz tett. Ha bőségben éltek, akkor ne sajnáljatok másoknak adni, hiszen mindent a gondviselésnek köszönhettek. Aki sokat kap, az tudjon sokat is adni. A kosár megtelt kenyérrel úgy, ahogyan a kenyérszaporítás során. Szent István királyotok méltó módon gyakorolta a szeretet, az igazságosság és az irgalmasság cselekedeteit. Kövessétek magyar királyotok példáját, aki szövetséget kötött Velem, a mindenség királyával.”

Mária Magdolna

 

A pokol nyitott kapui

2018. 08. 18, Szombat

Az Úr megmutatta nekem, hogy a pokolban milyen hatalmas a forróság, amely elviselhetetlen a lelkek számára. Láttam, hogy a pokol kapui meg vannak nyitva, mert az emberek a bűnök elkövetésével sok bukott angyalt engednek a világba. Jézus azt mondta:

 

“Gyermekeim, a nagy hőség, melyet a világ több országában tapasztaltok nemcsak az éghajlatváltozásoknak köszönhető. Amióta az emberiség felelőtlenül viselkedik a teremtett világgal szemben (környetszennyezés, a világ energiakészleteinek felhasználása stb.), azóta maga a természet is különböző folyamatokon megy keresztül. A Föld egy teljes megtisztulás és átalakulás előtt áll. A hőmérséklet emelkedése katasztrófákat idéz elő. Száz évvel ezelőtt Atyám megengedte a Sátánnak, hogy próbára tegye Egyházamat és rajta keresztül az egész emberiséget. A pokol kapui ezzel megnyíltak, ami olyan eseményeket indított el a történelemben, amelyet a világ még nem látott. Édesanyám számtalan helyen megjelent, ahol imára és bűnbánatra hívott titeket. Az események többségét nem kerültétek el, mert a gonosz sokakon erőt vett. Minden rossz, ami a világban történik a vétkező ember döntéséből fakad, aki enged a kísértéseknek. A pokol izzik a hőségtől, mert a bűn ellentéteket szít a szívekben. A gyűlölet és a harag tüze halottá teszi az embert, míg Én a szeretetem tüzével ellenállhatatlan vágyat ébresztek mindazokban, akik valóban az élet igazi értelmét és célját keresik. Gyermekeim, a gyűlölet tüze mindent rombol és pusztít, míg a szeretet tüze a legfőbb Jó felé vonz. A szeretet olyan, mint a mágnes, amely szüntelen vonzza az ember szívét. A próbatétel ideje nemsokára lejár, és ezzel a Sátán is tisztában van. Ahol Istent elhagyják, ott a Sátán egyre jobban megnyilvánul személyesen. A próféciák beteljesednek, amennyiben az emberek nem változnak meg. Bizony mondom nektek, hogy második eljövetelem eseménye már a küszöbön áll. Azon a napon magam fogom helyreállítani a természet rendjét, amelyet a bűn felforgatott.”

Mária Magdolna

A magyar himnusz kegyelme

2018. 08. 20, Hétfő

 

Isten megmutatta, hogy a magyarok a himnusz alatt milyen nagy kegyelemben részesülnek. Láttam, hogy az égbolt megnyílt és a Mennyei Atya kegyelmeket árasztott a magyar népre, miközben a Sátán ereje meggyengült. Olyan a magyar himnusz imája, mint amikor a zsidó nép felkiáltott Istenhez  a szenvedés és a megpróbáltatás során. A nép felkiáltására Isten mindig választ küldött közvetítőin keresztül. Hallottam, ahogyan Jézus ezt mondja:

 

“A magyar himnusz kedves előttem, mert Atyámat dicsőiti mindenekfölött. Himnuszotok egy egységes imát jelent, melyben jelen van a könyörgés és a bűnbánat gyakorlása is.  Őseitek ismerték a keresztény hitet és nem szégyellték azt mások előtt megvallani, mert tudták, hogy az ellenségeik felett aratott győzelmüket Istennek köszönhették. Ha szívből éneklitek ezt az imát, akkor Isten kegyelme benneteket is át fog járni, amely erősíti a haza iránti szeretetet.”

Mária Magdolna

Szellemi harc

2018. 08. 21, Kedd

 

Láttam, hogy fekete viharos felhők közeledtek Budapest felé. A felhőkből bukott angyalok szálltak le, de abban a pillanatban Isten angyalai is megjelentek. Az angyalok között hatalmas szellemi harc volt. A hűséges angyaloknak sikerült elűzniük a bukott angyalokat bizonyos időre, akik elmenekültek. Láttam, hogy a fekete felhők az ország déli határa felé haladtak.

 

Jézus: “Magyarország fölött hatalmas szellemi harc zajlik. Ám láthattad, hogy Atyám nem hagyta védtelenül édesanyám népét angyalai által. A fekete felhők dél felé haladtak, az ország határához. Sok iszlám hívő akar az országotokba özönleni, hogy a keresztény hiteteket porig alázzhassák. A magyar nép még nem tért meg egészen. A hitehagyás csapása benneteket is utolért. Mindennek ellenére azt akarom, hogy országotok megmeneküljön, mert tervem van a magyarokkal. Európa népeinek tekintete reátok szegeződik a zűrzavar közepette. Nektek kell világos útmutatást adni ezeknek a népeknek, hogy a bajban megoldást találjanak. Európa népei csak úgy menekülhetnek meg, ha bűnbánatot gyakorolnak és visszatérnek Istenhez. Még sok harc áll előttetek, mert a Sátán éberen kószál mindenütt.”

Mária Magdolna

Isten felszentelt papjai

2018. 08. 28, Kedd

 

Az Úr véres könnyeket hullatott mindazokért a papokért, akik elhagyták a hivatásukat. Bár egyszerű emberként élnek, mégis a felszenteltség eltörölhetetlen pecsétjét hordozzák mindennapjaikban. Jézus így szólt:

 

“Amikor egy pap otthagyja hivatását a bűn miatt, akkor egy olyan láncreakció indul el, amely kihat a következő papok életére. Elsősorban a hívő közösség felelős azért, ami történik. A közösségnek nem elítélni kell felszenteljeimet a hibáik és gyengeségeik miatt, hanem támogatni és szeretni. A lelkipásztorokért való imádságok elengedhetetlenül szükségesek a hívők részéről, mert  a pásztorok személye rájuk van bízva. Ahol nem imádkoznak a hívők külön a saját papjukért, ott a lelki élet lassan széthullik. Fájdalommal nézem, hogy egyes gyermekeim nem Istent helyezik az első helyre, hanem a pásztoraimat. A papok csak eszközök az Én kezemben. Vannak emberek, akik konfliktusba kerülnek a saját papjukkal és ezért inkább más templomba járnak. Az ilyen lelkek szomorúságot okoznak Nekem. Ha a szívük valóban telve lenne szeretettel és hittel, akkor félretennék a sérelmeket. Imádkozzatok a papokért, akik számtalan módon ki vannak téve a kísértéseknek! Nélkülük nem juthattok hozzá a szentségekhez, amik benneteket életben tartanak. A léleknek ugyanúgy szüksége van a táplálékra, mint a testnek.”

Mária Magdolna 

Isten kedvében járni

2018. 07. 01, Vasárnap
Ma mélyen megérintett engem az Úr szeretete és mély együttérzése az emberek iránt, melyről az evangéliumban olvasni lehet. Jézus megjelent előttem és engedte, hogy lábai elé boruljak és bűnbánatot gyakoroljak. Sokszor azt érzem a szívemben, hogy nem érdemlem meg az Ő szeretetét, amely tökéletes. Ő erre azt felelte:
 
“Hogy ki érdemes a szeretetemre, engedd, hogy Én döntsem el. Neked csak egy feladatod van, hogy minden áldott nap az Én kedvemben járj.” Uram,  hogyan tudok a kedvedre lenni?  “Gyakorold az erényeket, melyek közül a legkiemelkedőbb a szeretet. Csak azt várom tőled, hogy naponta lásd el az állapotbeli kötelességedet, imádkozz és élj a szentségek lehetőségével. Légy természetes keresztény, aki nem keresi a feltűnést! A természetes keresztény egyszerűségre, alázatra és tisztaságra törekszik. Csak egyedül Istenben bízik, mint szeretett édesanyám, aki sosem kérdőjelezte meg Istentől a nehézségek okát.”

Mária Magdolna

 

Egyházatyák

2018. 07. 05, Csütörtök
 
Az Úr fehér lépcsők tetején állt és a Szentháromság hajléka felé nézett, mely oly hatalmas, mint a Nap és a belőle áradó fény természetfeletti. Láttam, hogy egyes lelkek olvastak, mások pedig írtak, miközben Isten világosságában jártak. Az Úr azt mondta róluk:
 
“Ők az egyházatyák, akik annak idején sokat elmélkedtek és írtak rólam. Az eretnékségekkel szemben mindig megvédték egyházamat. Szentlelkem vezette őket és segített nekik leírni az Én igazságomat. Ők bátran felszólaltak a bűn ellen, még az életük árán is. Ezek a lelkek megnyitották az értelmüket és szívüket, miközben a Szentírást olvasták. Én pedig megadtam számukra a szentségek és az imádságok által világosságom kegyelmét, hogy értelmezni tudják. A Szentírás az Én szerelmes szavam az emberiséghez. “
 
Sokat elmélkedtem egy Szentírási részleten (1Kir 22), és megkérdeztem Jézustól, hogy Ő hogyan látja ezt a mostani korra vonatkozóan:
 
“Bizony mondom nektek, hogy mindaz a történet, amelyet a Szentírásban olvastok sokszor megismétlődik a történelemben vagy adott élethelyzetben, mert az ember a bűnt bűnre halmozza a szeretetcselekedetei helyett.”

Mária Magdolna

Regőczi István atya

2018. 07. 06, Péntek
Reggel egy váratlan álomban részesültem. Az álomban egy templomba mentem, ahol olyan sok ember volt, hogy fel kellett menni a lépcsőkön egyenesen a karzatra, ahol a kántorok énekelni szoktak. A lépcsőknél az emberek két oldalra álltak és a falhoz támaszkodtak, hogy előre mehessen egy személy, egy pap. Amikor a papra néztem, megrendültem, mert Regőczi István atya volt, aki egy hófehér papi ruhát viselt. Regőczi atya mindenkit szeretettel köszöntött, az arca örömöt, békét és mély bizalmat sugárzott. Kedvesen megsimogatta a vállunkat, hogy megerősítse bennünk az Isten iránti bizalmat, ráhagyatkozást. A karzaton egy kis oltár asztalt láttam, melyre rá volt helyezve a kehely és a paténa, amelyen az ostya a szentmise alatt pihen. A székek körbe vették az asztalt, én közvetlen az asztal mellett ültem, mert már csak ott találtam helyett magamnak. Láttam, hogy Regőczi atya odajön közénk, és szentmisét mutatott be nekünk. Az átváltoztatás pillanatánál mélyen és alázattal meghajolt az Eucharisztia előtt. A szentmise után lenéztem a karzatról, és a templom zsúfoltig tele volt az emberekkel. Számomra egyértelmű volt, hogy Regőczi atya a Mennyben él és boldog, mert Istent színről-színre látja. Kérjük bátran az ő közbenjárását!
 
20:00 óra, Úrangyala
 
Szűzanya megjelent közöttünk, megáldott minket és azt mondta:
 
“Ne féljetek, csak bízzatok Fiamban, aki az út, az igazság és az élet. Ő az igazsága által lefegyverzi a hazugság atyját, aki hamarosan el fog bukni, hiszen a hazugság látszatát csak egy ideig-óráig tudja fönntartani.”

Mária Magdolna

Senki sem próféta a saját hazájában

2018. 07. 08, Vasárnap
 
A szentmise zsoltára alatt az Úr szomorú hangon így szólt:
 
“Ma az Én prófétáimat üldözik és el akarják némítani őket. Arról ismeritek fel prófétáimat -akiket Én küldök-, hogy csak azokat üldözik, akik valóban az Én igazságomról tesznek tanúságot. Bizony mondom nektek, hogy senki sem próféta a saját hazájában.”

Mária Magdolna

Assisi Szent Ferenc

2018. 07. 11, Szerda
 
Álmomban egy gyönyörű forrást láttam, melynek közepén olyan sziklák voltak, amelyek egymásra épültek. A sziklák magassága közel volt az éghez és a Nap fénye rásugárzott. Észrevettem, hogy a sziklák aljánál ferences szerzetesek ezüst szobor formájukban beépültek a sziklákba úgy, mintha valami megtartó erőt jelentenének. A szobrok váratlanul megelevenedtek és hallottam, ahogyan az Úrnak énekelnek. Az ég és a föld ettől a mennyei zenétől zengett (közben a világ zaja elnémult), amely természetfeletti örömmel töltötte el a szívemet. A mennyei zene dallama hasonlított a gregorián énekekre (latin szavak). A sziklák közepénél láttam Assisi Szent Ferencet, akit Isten fénye vette körül és a távolból egy áldást küldött felém. A mennyei énekek tovább fokozódtak és hallottam, ahogyan az alleluját éneklik, melybe magam is bekapcsolódtam. A sziklák fölött Jézus Krisztus megdicsőült állapotában megjelent és a Nap minden fénysugara rávetődött. Amikor Őt megláttam, akkor boldogságom tovább növekedett, amely szavakkal le nem írható.
 
Jézus: Gyermekeim, az egymásra épülő sziklák az Én egyházamat jelenti, amely örökké fönnmarad. Bizony mondom nektek, hogy bár egyházam nagy próbatétel alatt áll a Sátán és angyalai nem fogják tudni megsemmisíteni bármennyire törekszenek is rá. Egyházam tagjainak Hozzám hasonlóan részt kell vennie a szenvedésben és az üldöztetésben, de ugyanakkor tapasztalni fogja a feltámadás nagy örömét is a nagy megtisztulás után. Assisi Szent Ferencen keresztül megújítottam egyházamat, amely az ő korában eltávolodott az evangéliumtól. A ferences rend (a többi szerzetesrend mellett) komoly megtartó erőt jelent egyházam számára a múltban, a jelenben és a jövőben. Tanuljatok Szent Ferenc lelkületéből, aki felismerte szeretetem mélységét és mindig követte az Én példámat! Gyermekeim, mindig kapaszkodjatok bele az Én egyházamba és tegyétek félre minden előítéleteteket pásztoraimról. Egyedül a bűnt ítéljétek el, de magát a bűnöst karoljátok fel, ahogyan Én irgalmamban újra és újra felkarollak titeket. Én most is megdicsőülten (testben-lélekben) vagyok jelen Atyám jobbján, és mint az Egyház feje sosem fogom magára hagyni nyájamat.

Mária Magdolna

Szűz Mária efezusi háza

2018. 07. 14, Szombat
 
Láttam, hogy Szűz Mária efezusi házát angyalok veszik körül Kaposfüreden, és a bejáratánál ott állt Mennyei Édesanyánk Szent János apostollal együtt. Kezeik különböző virágokkal volt tele. A ház belsejében Isten kegyelmének fényét láttam, amely szüntelen áradt. A kegyelem betöltötte minden egyes ember szívét, aki oda belépett.
 
Jézus: Édesanyám háza áldott hely, ahol sok gyógyulás és csoda fog még történni. Angyalaim őrzik ezt a házat, mert a Szentháromság tervében nagy szerepet játszik. Gyermekeim, adjatok hálát érte, hogy a ti hazátokban jelen van édesanyám házának mása. Imádkozzatok, hogy a magyar egyház elfogadja és felszentelje kegyhelyként ezt a házat, ahol az emberek imái különleges meghallgatásra találhatnak! E szent helyen bátran kérjétek Szent János apostol közbenjárását, aki édesanyám első nagy tisztelői közé tartozott. Az Én kedves apostolom most is sokat imádkozik a mennyben azért, hogy édesanyámat elfogadják és kérjék az ő segítségét az üdvösség eléréséhez. Gyermekeim, a Sátán most mindent le akar rombolni, amelynek köze van Hozzám és édesanyámhoz. Sok emlékhelyet tönkre lehet tenni a földön, de ami örökkévaló, annak emléke nem vész el sohasem a történelemben és a jövőben. Bátran imádkozzátok a rózsafüzért, amely nélkülözhetetlen egy keresztény ember életében! A rózsafüzér több, mint egy ima. A rózsafüzér fegyver a ti kezetekben, melynek ereje felülmúlja a világ összes fegyverét. A jó végül győzedelmeskedni fog a rossz felett. Atyám nem fogja hagyni, hogy minden a rossz martaléka legyen.

Mária Magdolna

Vértanúság

2018. 07. 17, Kedd
 
Jézus: Gyermekeim, mindazok, akik önként jelentkeznek a vértanúságra vagy keresik a halálra való alkalmat az Én nevemért, bizony mondom nektek, hogy áldozatuk nem sokat ér az Én szememben. Akik vakmerően kijelentik magukról, hogy ők az Én vértanúim lesznek, azok nem ismernek Engem. Én senkinek sem jelentem ki, hogy milyen halál vár rá, mert a jövő minden ember előtt rejtve van. Akik úgy gondolják, hogy erős a hitük olyannyira, hogy az életüket is feláldoznák értem, azok hamarabb el fognak bukni, mint ahogyan azt gondolnák. Sokszor a legerősebb emberek bizonyulnak a leggyengébbeknek. Az Én kegyelmem nélkül elvesznétek. Kegyelmem csak azokban tud igazán munkálkodni, akik elismerik semmisségüket előttem, mert tudják, hogy minden jó Tőlem származik. Gyermekeim, a keresztényeket a világ végéig üldözni fogják (kivétel az 1000 éves béke alatt nem), mert a gonoszság elakarja némítani az igazságot, ami felett nincs hatalma. A földet nem az erőszakosak fogják örökölni, hanem a szelídek és az alázatosak. Az erőszakosak uralma rövid ideig tart. Gyermekeim, az igazi vértanúk nem mennek önként a halálba, hanem menekülnek, amíg tudnak. Édesanyám is egyiptomba menekült Velem és Szent Józseffel, mert tudta, hogy Heródes megkarja ölni a Messiást. Azok, akik vértanúk voltak, azoknak le kellett küzdeniük a halál iránt való félelmüket és önmagukat. Buzgón és állhatatosan imádkoztak, mert az ima erőt adott nekik. Életüket Rám bízták és hagyták, hogy minden az Én akaratom szerint történjék. Imádkoztak ellenségeikért, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek. A vértanúk tudták, hogy ha hitüket megtagadják, akkor elveszítik az örök életüket és Engem, a Legfőbb Jót. Gyermekeim, az iszlám vallásban sokan jelentkeznek az önkéntes mártírhalálra, mert hiszik, hogy utána a Paradicsomba jutnak. Ezt a hazugság atyja hitette el velük, aki nemcsak a testet, hanem a lelket is a kárhozatba taszíthatja. Az iszlám mártírjai az Én szememben öngyilkosságot követnek el. Az önkéntes vértanúk nem különbek náluk. Az igaz keresztény nem azzal foglalkozik, hogy hogyan akar meghalni, hanem szüntelen a megtérésén munkálkodik halála napjáig. A halál utáni élet minden ember számára ismeretlen, mert ott egy örök titok tárul fel, amelyet csak személyes megtapasztalás által lehet felfogni és megérteni. Sok könyv és tanúság van a túlvilágról, ám más olvasni ezeket és más a valóságban megtapasztalni a megfoghatatlant. Bízzátok Rám halálotokat, mert nem a halál számít, hanem az, hogy hogyan tudtátok talentumaitokat kamatoztatni a földön! Sok szent akart vértanú lenni, de Én megóvtam őket a vakmerőségtől és életüket egy jobb irányba tereltem, amely még több jó gyümölcsöt termett, hiszen sok-sok embert Hozzám vezettek. Engedjétek, hogy a körülményeket Én alakítsam, amely a ti javatokat fogja szolgálni.

Mária Magdolna

Rejtekben élő szentek

2018. 07. 20, Péntek
 
Jézus: Gyermekeim, az Egyház számtalan embert szentté avatott, akik életük példájával kimagaslottak a többi ember között. Kegyelmem győzött bennük, mivel hagyták, hogy Én munkálkodjak általuk. Ám sokan megfeledkeznek azokról a szentekről, akik rejtekben élnek. Őket még Egyházam sem ismeri. Most is élnek köztetek ilyen szentek, akik a világ szemében nem tűnnek ki. Ezek az emberek példás életet élnek. Gyakorolják a vallásukat, elvégzik az állapotbeli kötelességeiket és a szobájuk rejtekében imádkoznak. Nem keresik a feltűnést és soha nem dicsekszenek azzal, hogy mennyit imádkoznak és böjtölnek, még a jócselekedeteikről sem beszélnek. Szívüktől távol tartják a világ kísértéseit és a csendben Velem beszélgetnek. Egyszerűen élnek és mindent elfogadnak Tőlem pl. szomorúságot, örömöt. Kerülik a panaszkodást, helyette inkább hálát adnak a mindennapi kenyerükért. Az ilyen lelkek öröklik Isten országát. Szeressétek az egyszerűséget, amely nem keresi a maga dicsőségét! Akiknek a szívében Isten első helyen van, annak az élete példáján is megmutatkozik, hogy Velem valóban egyesült. Adjatok hálát ezekért a lelkekért, akik többet segítenek a világ megmentésében, mint azok, akik hangosan dicsekszenek tetteikről. Bizony mondom nektek, hogy akik így cselekszenek, azok nem sok jutalmat várhatnak.

Mária Magdolna

Hamis próféták

2018. 07. 23, Hétfő

Jézus: Gyermekeim, a hamis próféták mindig is jelen voltak a történelemben. Most a hitehagyás korszakát élitek. A hitehagyás a bűnhöz, a bűn pedig a szeretet nélküli élethez vezet. De kik is valójában a hamispróféták? Ők olyan személyek, akik számára fontos az emberek elismerése ahelyett, hogy egyedül Nekem akarnának megfelelni. Vágyódnak az újabb karizmák után, mintha érdemesek lennének rá. Határt akarnak szabni a kegyelem működésének saját igényük szerint. Az embereknek gyakran választ adnak az Én nevemben pedig nem szóltam hozzájuk. Az emberek dicséreteit és felmagasztalásait örömmel fogadják, miközben észre sem veszik, hogy a gőg belépett az értelmükbe és a szívükbe. Egy alázatos lélek a dicséret szavait azonnal elhárítaná magától. Az Én erőm a gyöngékben mutatkozik meg, akik tudatában vannak gyengeségeiknek. A hamispróféták megtévesztik és félrevezetik az embereket. Értelmüket elhomályosítja a gőg és nem ismerik fel tévedéseiket. Békéről beszélnek, miközben a valóság másról tanúskodik. Szívük telve van képmutatással, mert azt akarják, hogy csak a legjobb oldalukat ismerjék. Gyermekeim, legyetek mindig éberek és hallgassatok a józan észre, mint az okos szüzek! Tegyetek különbséget az igaz próféták és a hamispróféták között! Apostolaimban működött Szentlelkem, mert felismerték a hamis személyeket, akik ellen folyamatosan harcoltak. Ez a harc nem fizikai volt, hanem szellemi. Ők mindent megtettek azért, hogy az evangélium minél több emberhez eljusson. Ma sok katolikus gyermekem néma, mert nem mernek felszólalni a bűn ellen. Ez a magyar népre is vonatkozik, mert a magyar emberek közül sokan nem akarnak kiállni az igazság mellett pedig szívükben érzik, hogy mit kellene tenniük. Gyermekeim, hova tűnt belőletek a bátorság? Őseitek bátran szónokoltak és harcoltak az ellenség ellen, még az életük árán is. Aki a bűn ellen felszólal, az ne gondolja egy pillanatra sem, hogy védtelen marad. Atyám mellette fog állni és segíteni fogja őt bármi történjék is. Ezt sose feledjétek el!

Mária Magdolna

Magyarország fehér keresztje

2018. 07. 25, Szerda

Láttam, hogy Magyarország fölött egy hófehér kereszt volt, míg Írország fölött egy véres kereszt állt. Az Úr kezének erejével a két keresztet egymásra támasztotta úgy, hogy a keresztek csúcsai összeértek. Láttam, hogy Európa más országai a keresztjüket hozzá támasztották a magyar kereszthez, hogy erőt gyűjthessenek belőle. Voltak olyan országok, amely már rég letették a keresztjüket, mert a hitüket elhagyták. Ők semmiképpen sem akartak csatlakozni a magyar kereszthez. Láttam, hogy az egymásra támasztott kereszteket Isten kegyelmének fénye járta át. Jézus megmutatta nekem, hogy Európa fölött egy fekete háló van, ami a Sátán hálóját jelentette. Isten az egymásra támasztott kereszteket Európa fölé helyezte és az általa kiáradó fény feszítette a fekete hálót oly annyira, hogy azt hittem, hogy szétszakítja. Ekkor Ő így szólt:

 

“A Sátán már Európa népeit is be akarja kebelezni. A lelkeket a bűn hálójának csapdájába csalja, mert így tudja az embereket Tőlem tökéletesen elszakítani. Ám Én Magyarországon keresztül megerősítem mindazokat az országokat, akik a bajban meghallják hívó szavamat. Kegyelmem feszíti a bűn hálóját, mert amikor a bűn elhatalmasodik, akkor a kegyelem is túlárad. Szeretetem és kegyelmem ereje által végül megmentem Európa maradék nemzedékeit. Mindazok, akik a bűnben elmerülnek és nem akarnak belőle kiszabadulni, meg fogják érezni kezem nehéz súlyát. Az emberiség már a büntetés és az ítélet kapujában áll, mert a bűn nem maradhat következmények nélkül. Aki azonban felismeri vétkeit és kéri az Én irgalmamat, attól soha sem fogom megtagadni szeretetemet, mert Én megmenteni akarlak titeket és nem elveszíteni.”

Mária Magdolna

A bűn jóvátételt kíván

2018. 07. 29, Vasárnap

Láttam, hogy egy fehér bárány fekszik az oltár asztalán. A bárány nagy sebet hordozott az oldalán. Az oltár két oldalán szeráf angyalok térdeltek, akik szüntelenül Isten Bárányát dicsőítették. Észrevettem, hogy az áldozati oltár előtt egy kőkehely volt, aminek belsejében por és hamu volt. A hamu közepén emberi szíveket láttam. A szívek kettéhasadtak és a közepükből tömjénfüst áradt egyenesen a Bárány felé. A szívek halottnak tűntek, de a tömjén füstje és illata ennek ellenére szüntelen áradt belőlük. Miközben ezt szemléltem az egyik szeráf angyal felállt, rám tekintett és így szólt:

 

“A világ bűnei jóvátételt kívánnak. Az engesztelés által jóvátételt adhattok a saját és mások bűneiért. Isten számba veszi minden törekvéseteket, de a tökéletes elégtételt egyedül Jézus Krisztus nyújtja számotokra. Ő a tökéletes engesztelő áldozat, az Isten Báránya, aki ártatlanul vérét ontotta értetek a keresztfán. Isten olyan emberi szíveket kér, amelyek készek legyőzni önmagukat és a világ minden kísértését, hogy egyedül csak Őt szolgálhassák. Ha a szív megszabadul minden helytelen ragaszkodástól, melyek a földi dolgokhoz kötik, akkor válhat kedvessé igazán Isten színe előtt. Az engesztelés nagy hatással van a világban zajló eseményekre. Az engesztelés képes lelassítani és enyhíteni az események folyamatát pl. egy természeti katasztrófa nem több országot érint egyszerre. Onnan ismerhetitek fel, hogy imáitok Isten előtt meghallgatást nyertek, hogy egy természeti csapás során kevesebb az áldozatok száma. Ahol sok a halott, ott nincs elég hit, ima és bűnbánat. Figyeljétek az ég jelenségeit, amelyek jelzik számotokra az idők végét és a csapások közeledését! Az Eucharisztia a ti mentőövetek a bűn tengerének viharában. Minden reményeteket Jézusba vessétek, aki életet ad nektek nemcsak a földön, hanem az örökkévalóságban is. Életetek minden áldott napját szenteljétek Istennek, a családnak és a lelkek megmentésének.”

Mária Magdolna

 
A Szűzanya menedéke Magyarország

2018. 06. 01, Péntek

Amikor imádkoztam a szobámban váratlanul egy személy megjelent előttem, aki az ajtófélfához támaszkodott karba tett kezekkel. Hosszú szürkés-fehéres szinű ruhát viselt, és az arca egy zsidó férfiéhoz hasonlított. Láttam rajta, hogy fél, mert az egész testtartása azt mutatta, hogy valamitől tartózkodik. Tudtam, hogy a Sátán áll velem szemben, aki a következőt mondta: “Mindent megteszek azért, hogy az Alázatost (Szűzanya) eltapossam. Ha kell, akkor az egész országot megmozgatom célom eléréséért.”

 

“Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen ezerkétszázhatvan napig. Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön, a rejtekhelyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és félévig táplálják. Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. De a föld segített az asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó folyót. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett.” (Jel 12, 6-17)

 

Jézus: Gyermekeim, a puszta Magyarországot jelképezi, ahol édesanyám menedékre talál. A fiú születése az igaz, maradék egyház létrejöttét jelenti, ami a szétválasztódás eredménye lesz. A sárkány gyűlöli az asszonyt és az ő ivadékait, ezért üldözi őket a vádlás és hazugság különböző formáin keresztül. Ez az esemény most a szemetek láttára teljesedik be. Kik tesznek Rólam igaz tanúságot? Akik nem keresik a maguk javát, nem gerjednek haragra, nem örülnek a gonoszságnak, örömüket az igazság győzelmében lelik. Mindent eltűrnek, mindent remélnek és mindent elviselnek. A szeretet az egyetlen járható út, melyen keresztül megtarthatjátok Atyám parancsait. A szeretet nem pártolja a bűnt, inkább elhatárolódik tőle. Gyermekeim, Én vagyok az élet forrása. Aki Hozzám közeledik, az törekszik nemet mondani a bűnre. A Sátán azért támad oly erősen, mert érzi a vesztét. Az ő bukását az Eucharisztia igaz tisztelete jelenti. A méltó Isten iránti imádat megbénítja őt és seregét. Édesanyám rejtekhelyet keres magának a pusztában, ahol megpihenhet és ahol a kígyó nem zaklathatja. Ezt a menedéket az Eucharisztia jelenléte szenteli meg. Nálam oltalomra és biztonságra találhattok, ahol nincs helye a félelemnek. Édesanyám mindenkit Hozzám akar vezetni, mert tudja, hogy az üdvösségetek Bennem rejlik. Az engesztelő kápolna csak akkor épülhet fel, ha alázattal elfogadjátok a bíboros döntését, aki tisztában van azzal, hogy csak arra adhatja áldását, amely jó gyümölcsöt terem.

Mária Magdolna

A langyos lelkek

2018. 06. 02, Péntek

Jézus: „Gyermekeim, minden ember előtt két út áll. Az egyik az örök üdvösséghez vezet, a másik pedig az örök kárhozathoz. Vannak, akik nem tudják határozottan eldönteni, hogy melyik úton akarnak haladni, ezért könnyen langyossá válnak. Bizony mondom nektek, hogy akik langyosak, azokat kivetem a számból (Jel 3, 14-21). Nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Döntenetek kell abban, hogy Isten mellett vagy ellen vagytok. Aki képtelen ezt a döntést meghozni, az könnyen úgy járhat, mint Júdás, aki kétszeres hasznot akart szerezni a világból és az Én követésemből. Számtalanszor figyelmeztettem őt arra, hogy Én nem a földi királyság hatalomgyakorlása miatt jöttem, hanem a lelkek megmentéséért. A langyos lelkek gyakran a saját céljukat keresik, és nem hallgatnak mások jótanácsára. A szeretetnélküliség és a közömbösség miatt olyanok ezek a lelkek, mint a vakok és süketek annak ellenére, hogy érzékszervük épségben van. Az önzés a gőg egyik gyökere. Tanuljátok meg helyesen szeretni önmagatokat! Az igazi önszeretet azt jelenti, hogy törekedtek Isten szemével látni önmagatokat. Mindent Atyám törvénye szerint vizsgáljatok meg pl. gondolataitokat, kimondott szavaitokat és cselekedeteiteket. Az igazán alázatos lélek félre teszi sajátos érdekeit, hogy másokkal jót cselekedhessen. Egyedül az önzetlenségből fakadó szeretet lehet igazán érdemszerző, amely nem vár semmilyen viszonzást vagy hasznot másoktól. Gyermekeim, azok a lelkek, akik langyosak a kárhozat útján járnak, mert nem akarják felismerni, hogy Hozzám csak egyetlen út vezet. Ez az út keskeny és göröngyös, de a biztos cél felé halad. Akik félnek a szenvedéstől és mégis követni akarnak Engem, azok hamar a Sátán csapdájába eshetnek. Én minden szenvedést elviseltem a ti bűneitekért, ezért ti is viseljétek el a megpróbáltatások nehézségeit, ami a lelketek javára szolgálhat a felajánlás kegyelmén keresztül.”

Mária Magdolna

 

Isten ingyenes szeretete

2018. 06. 20, Szerda

Miközben a gyónásra készültem, megjelent a Sátán a gyóntatószék mellett vádlóként és azt mondta felém:

 

“Te az én adósom vagy. Nekem kell törlesztened, mert bűneidet nem adom ingyen.”

 

Erre az Úr dicsőségesen kilépett a gyóntatószék középső részéből (ahol a pap van), és azt mondta:

 

“Hallgass Sátán! Az Én szeretetem és irgalmam ingyenes. Véremet ontottam minden lélekért, hogy vérem által tisztulhassanak a bűnbocsánat szentségében.”

Mária Magdolna
XVI. Benedek pápának hamarosan menekülnie kell Rómából

2019. 06. 02, Vasárnap

Láttam XVI. Benedek pápát felmenni a Golgota hegyére, ahol Krisztus függött a keresztfán. Az út, amelyen ő haladt,a vértanúk vérével volt végighintve. Láttam, hogy Benedek pápa átölelte Krisztus keresztjét. Abban a pillanatban pedig egy hatalmas mennyei fénysugár borította Jézust és vele együtt a pápát is. Ez a fény oly erőteljes volt, hogy nem lehetett őket látni. Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:

„Fiam hamarosan meg fog dicsőíteni Engem a halálával. Vértanúsága sokaknak erőt fog adni az üldöztetés alatt. Közel van annak a napja, hogy fiamnak el kell menekülnie Rómából. A napjai már meg vannak számlálva. Őt az én kegyelmem tartja még életben. Édesanyám mellette áll egészen a haláláig. Fatima harmadik titka a szemetek láttára fog beteljesedni. Ez a titok fájdalmas az egész világ számára, mert az igazságot tárja fel az emberiség sorsáról a végső időkben. Egyedül csak a bűnbánat és a megtérés változtathatja meg az események folyamatát. Az angyal szavai még most is érvényesek: háromszoros bűnbánatot kell tartania az emberiségnek, hogy elkerülhesse a büntetést. Ahol nincsen bűnbánat, ott minden lassan elvész. A természeti katasztrófákat Atyám megengedi, hogy felhívja figyelmeteket arra, hogy van örök élet és arra, hogy minden, ami a földön van múlandó. Semmit sem vihettek magatokkal az égbe halálotok után! Bármennyire ragaszkodtok a javaitokhoz, azokról le kell mondanotok. A javatokat szolgálja, ha már az életetekben gyakoroljátok a lemondásokat nehogy a szív olyanhoz ragaszkodjon, ami a semmivel egyenlő. Csak a szavak, a gondolatok és a cselekedetek maradnak meg, amelyekről számot kell adnotok Előttem, mint Örök Bíró előtt. Imádkozzatok, és egyben örvendezzetek, mert közel van Egyházam feltámadásának napja.”

Mária Magdolna


 

Egyházam hamarosan fel fog támadni

2019. 06. 09, Vasárnap

Láttam a Szent Péter Bazilikát Rómában, amely lassan teljesen összedőlt szimbolikusan. A bazilika aljában láttam Szent Pétert a sírban feküdni. Szent Péter szemeiben könnyek voltak. Péter sírja mellett a három főangyal őrködött: Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael. Láttam, hogy rövid idő alatt a bazilika területén és az előtte lévő téren rengetek keresztény lettkeresztre feszítve. Ők vértanúhalált haltak Krisztusért, aki a Mennyben van. A vértanúk vére beleivódott a föld talajába, és tiszta vérük gyökereket eresztett. És láttam, hogy megújult a Föld színe. Valami új életre kelt a természetben, a levegőben és mindenhol a világban. Az ő tiszta áldozatuk oly hatással volt a világra, hogy a semmiből emberek tömegei jelentek meg, akik megtértek és megtisztultak. Ruhájuk fényben ragyogott. Azért jöttek, hogy újjáépítsék az Egyházat, amely romokban hevert. Csodálatos volt látni, hogy az angyalok seregei is társultak hozzájuk és segítettek az építkezésben. Az Istenhez hű angyalok és az emberek együttműködtek. Jézus megjelent mellettem és azt mondta:

„Egyházam meg fog tisztulni egészen. A vértanúk halála nagy hatással lesz a Földre és az emberiségre. Egyházamat mindig üldözték, ám sohasem tudták megakadályozni, hogy újabb tagokkal bővüljön. Egyházam hamarosan olyan módon fog feltámadni, miképpen Én is feltámadtam a halálból. Ez az örömhír természetfeletti módon ki fog hatni a teremtett világra. Sokan tanúi lesznek ennek a pillanatnak, amely szeretetem legnagyobb ajándéka lesz. Akkor számtalan ember meg fogja érteni, hogy Én minden rosszból a legjobbat alakítom ki. A tisztulás elkerülhetetlen az Egyház tagjai és a világ számára. A bűn a tisztulással nyújthat elégtételt. Minden vissza lesz vezetve a kezdetekhez, mert újjáépíteni csak az alapoktól lehetséges. Második eljövetelem során rendet fogok teremteni mindenhol, ahol a bűn káoszt okozott.”

 

A fénykereszt kegyelme

2019. 06. 16, Vasárnap

Az Úr megmutatta, hogy a fénykeresztek milyen kegyelmi hatással vannak azokra a városokra, ahol felállítják. Láttam, hogy a városok felé haladt a természeti katasztrófák sorozata, ám a városokat valami fénypajzs védelmezte. Ez a fénypajzs nemcsak az adott területet óvta meg, hanem annak lakosságát is az otthonukkal együtt. Láttam, hogy a termőföldekre is kiáradt Isten áldása, kegyelme. Ezekben a városokban még a balesetek száma is csökkent. Ahol a fénykereszt áll, ott az Úr parancsára angyalok őrködnek a város körül.

Jézus: „Gyermekeim, ahol a fénykeresztet felállítják, ott minden Atyám oltalma alá kerül. Ezeken a helyeken a kegyelem különleges módon kiárad. Az áldás megsokszorozódik az átokkal szemben. E kereszt Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadalát és az Én második eljövetelemet hirdeti az egész világ felé. A Sátán uralma meggyengül ezekben a városokban, hiszen a kereszt az ő bukását jelenti a világ végezetéig. A fénypajzs a különleges védelmet szolgálja, amely az alvilág erejét korlátozza. A fénykereszt nemcsak a természeti katasztrófákat hárítja el, hanem a negatív szellemi erőket is. Hogy milyen mértékben valósul ez meg az attól is függ, hogy milyen rendszerességgel imádkoznak az emberek a fénykereszt előtt.” 

A bűnbánat növeli Isten dicsőségét

2019. 06. 23, Vasárnap

Jézus egy fa alatt ült és tanított a Mennyben. Az angyalok és az üdvözültek körülvették Őt, és közben nagy figyelemmel hallgatták a tanítást. Láttam, hogy az Úr egyik oldalán egy gyermek volt, aki el sem mozdult mellőle. Én mély bűnbánattal letérdeltem az Ő lábai elé és könnyeimmel áztattam hófehér ruháját. Szavakkal le nem írható az, amit a lélek érez Jézus szentséges jelenlétében. Miközben könnyeim hullottak, érdekes megtapasztalásom volt. Az Üdvözítő feje fölött a glóriát láttam, melynek fénye egyre jobban növekedett. Hallottam, ahogyan az angyalok Isten dicsőségéről zengenek.

Jézus azt mondta nekem: „Egy lélek őszinte bűnbánó könnyei növelik az Én dicsőségemet a Mennyben. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor egy lélek alázattal felismeri a semmiségét. Te, gyermekem, sokszor könnyezel, mert érzed szeretetemet. Lelked érzékeli királyi fönségemet. Az Én igéim soha nem múlnak el, mert örökké élnek. A lelkek számára tanításaim sohasem unalmasak, mert új és új szemszögből látják át szavaim értelmét. Ezt a kegyelmet adom az égi üzeneteken keresztül a gyermekeim számára is, hogy általa közelebb kerülhessenek az evangélium titkának megértéséhez.”

 

Isten szeretetének tüze

2019. 07. 05, Péntek

A Mennyben hatalmas lángoló tüzet láttam, amelyet az angyalok seregei körülvettek. Jézus, mint a második isteni személy, királyi fenségében megjelent közöttünk dicsőségében és odament a szent tűz elé. Láttam, hogy megnyitja isteni szívét, és e szívből kiemelt egy lángot, mellyel a szent tüzet táplálta. Ez a szent tűz nem olyan, mint a földi tűz. Ez természetfeletti. Jézus megparancsolta az angyaloknak, hogy egyenként vegyenek magukhoz a szent tűzből egy lángot és vigyék el a földre a szeretet tüzét azoknak, akik rászorulnak. Láttam, hogy az angyalok boldogan és dicsőítő énekekkel teljesítették az Úr kérését. Láttam, hogy az angyalok kikhez vitték el a szeretet tüzét: szegényeknek, szomorúaknak, szelídeknek, éhezőknek, irgalmasoknak, tisztaszívűeknek, békességben élőknek, üldözést szenvedőknek. Olyan emberek is kaptak a szeretet tüzéből, akik magányosan élnek egyedül. Voltak haldoklók is, akik részesültek e kegyelemben.

Jézus azt mondta: „A szeretet soha nem szűnik meg, mert az Én szeretetem örökkévaló. Az angyalok szünet nélkül viszik el a világ minden területére szeretetem tüzét. E kegyelemből csak azok maradnak ki, akik elutasítják. Az emberiség legnagyobb traumája a szeretet kudarca. A bűn vezetett ehhez a kudarchoz. Gyermekeim, Én a szeretet forrása vagyok. Aki Isten nélkül akar élni, az nem fogja megtapasztalni, hogy mi az igaz szeretet. Minden ember vágyik a szeretetre, de nem mindegy, hogy ezt a szeretetet hol keresik és kitől várják a viszonzást. Az állatok nem képesek szeretni. Ők csupán az ösztöneikre hallgatnak. Az ember képes szeretni, mert Isten szeretetének szikrája lakozik benne. Ám az ember csak akkor képes igaz szívvel-lélekkel szeretni, ha szívében ott van a szeretet Teremtője iránt. Az emberi lélek Isten szeretete által fogan meg. Az állatok foganása alatt nincs jelen a szeretet csírája, vagyis nem rendelkeznek lélekkel, öntudattal. Aki Hozzám fordul, az menedéket talál Nálam és soha nem fog csalódni. A tabernákulumban el vagyok rejtve. Nem láthattok Engem színről színre, de ettől Én még ott vagyok köztetek. Mindent látok és hallok. Előttem nincsenek titkok. Minél jobban megnyitjátok Előttem a szíveteket, annál jobban fogjátok érezni a jelenlétemet.”

 

Az Úr megengedte nekem, hogy láthassam jobb tenyerének dicsőséges sebét. A tenyér közepén láttam a fénylő sebet és azon belül az ereket, a húst, a vért. Mindezt egy természetfeletti fény járta át. Ez természetfeletti, hiszen az Úr testestül-lelkestül feltámadt és fölment a Mennybe. Szavakkal le nem írható Jézus misztikus sebeinek titka és az, hogy mit is jelent a föltámadott test állapota.


Mária Magdolna

 

A szeretet lépcsőfokai

2019. 07. 10, Szerda

Nagy mennyei ünnepséget láttam a Mennyben, mert Isten Országa újabb üdvözültekkel bővült. Láttam egy hosszú asztalt, amelyen szebbnél szebb koronák ékeskedtek. Egyik sem hasonlított a másikra. Mindegyik korona egyedi volt. Az Úr mindenkinek az egyéni érdemei szerint osztotta ki a koronát. Láttam, hogy e lelkek az erényekben kimagaslottak. Nagy alázattal fogadták a koronát, mert tudták a szívük mélyén, hogy érdemeiket Isten kegyelmének segítségével érték el. Miután a lelkek megkapták koronáikat, őrangyalaik elvezették őket méltó helyükre. Láttam a Menny hierarchiáját. Láttam a szeretet fokozatait, amely egyre magasabbra és magasabbra emelkedett közel a Szentháromság személyeihez. A lelkek a Földön elért szeretetük által jutnak abba a fokozatba, amely hozzájuk méltó. Láttam, hogy természetfeletti boldogságuk különleges módon növekedett és attól függött, hogy ki-ki a szeretet mely lépcsőfokát foglalhatta el. Minél magasabb fokozatba került egy lélek, annál boldogabb volt, mert így kerülnek még közelebb Istenhez. Mindenki olyan mértékben lehet Isten közelében, amilyen mértékben szerették Őt a földön. Láttam, hogy Isten boldog színről-színre látásának is fokozatai vannak. Az Eucharisztia iránti tiszteletünk, szeretetünk és hódolatunk fogja meghatározni, hogy odaát a Mennyben milyen fokban fogjuk látni Istent. A szeretetnek különböző fokozatai vannak: istenszeretet, önszeretet, felebaráti szeretet, hazaszeretet, ellenségszeretet. A legmagasabb fokozatra azok kerülnek, akik életüket adják Krisztusért és felebarátaikért és azok, akik ellenségeiket is tudják szeretni. Ez a szeretet legmagasabb lépcsőfokai.

Jézus: „A boldogságnak fokozatai vannak a Mennyben. Istent mindenki látni fogja színről-színre, de más-más mértékben. Minden embernek megadatik a földön, hogy eljusson az életszentségre. Az életszentség nem más, mint a megszentelő kegyelem állapota. Ebben az állapotban tudjátok igazán az erényeket tisztán gyakorolni. A szeretet magasabb fokozatára eljutni az tud, aki egészen megnyitja a szívét Előttem és engedi, hogy Én vezessem és formáljam. A Mennyben is van hierarchia, egy rend, amely harmóniában működik örökkön-örökké. Az angyalok és az üdvözültek közel vannak egymáshoz a hierarchiában. Isten szeretett teremtményeit alkotják az angyalok és az emberek. Mindkét teremtmény arra van hívva, hogy a Szentháromságot szolgálja. Őrangyalaitok mindig mellettetek vannak, és segítenek nektek, amint kéritek őket. Ne hanyagoljátok el a velük való kapcsolatot, hiszen ők értetek vannak!”

Mária Magdolna

 

Szűz Mária követésének kegyelme

2019. 07. 19, Péntek

Olyan püspököket, papokat láttam, akiknek a szíve nagyon közel áll a Szűzanyához. A rózsafüzér számukra a legkedvesebb imát jelenti. Láttam, hogy ezek az egyházi személyek a lelki életben is nagy léptekkel haladnak az életszentség felé és a híveket is ezen az úton vezetik. Ők bátrabban fel mernek szólalni a bűn ellen,vállalva az igazságot. Láttam, hogy akik Szűz Máriának ajánlják magukat és az ő vezetésére hagyatkoznak, azok még közelebb tudnak jutni Jézushoz. Akik a Szűzanyát elkerülik, ők lassabban tudnak haladni az életszentség útján. Láttam, hogy akik egész életükben nagy tisztelettel és szeretettel voltak a Szűzanya iránt, azok haláluk órájában Mennyei Édesanyánk karjában fognak meghalni. Ez nagy kegyelem, mert oltalmat jelent a Sátánnal szemben és gyorsabban tudnak eljutni az üdvösségre a Szűzanya közbenjárásának köszönhetően.

Jézus: „Édesanyámon keresztül tudtok a leghamarabb eljutni Hozzám. Ezen ne csodálkozzatok, hiszen nála jobban senki sem ismert Engem. Ő igent mondott a fogantatásomra, méhében hordozott és felnevelt, mint szeretett gyermekét. Alázattal figyelte minden tanításomat, amelyet egészen a szívébe zárt. Ő úgy szeretett Engem, mint Isten Fiát és mint gyermekét. De azt is tudta, hogy Én az Atyától vagyok és azért jöttem, hogy az Ő Országát hirdessem. Édesanyám bölcsességében megértette, hogy mit jelent a Megváltás az egész emberiség számára, ezért bízott mindent Atyám akaratára. Gyermekeim, bátran helyezzétek önmagatokat édesanyám karjaiba, mert általa az Én karjaimba kerültök. Nincs olyan kérés édesanyámtól, amelyet meg tudnék tagadni. Ahogyan ő a földön mindig a közelemben volt, úgy a Mennyben is megkapta azt a nagy kegyelmet, hogy közvetlenül Mellettem lehet. E kegyelemben azok is részesülhetnek, akik édesanyámat hűségesen követik.”


Mária Magdolna


 

Az első feltámadás, az elragadás és az Újvilág

2019. 07. 25, Csütörtök

Láttam, hogy az Úr másodszor az ég felhőin fog eljönni angyalai kíséretében. Az Ő eljövetele a büntetés végén fog bekövetkezni, amikor is a világ a tűz által fog megtisztulni. Azokban a napokban fog megtörténni az első feltámadás és az elragadás. Övéi fel fognak támadni a halálból és hirdetni fogják Isten dicsőségét a Föld minden táján. Az angyalok pedig elragadják azokat az embereket, akik Krisztusnak gyermekei. Őket az angyalok az Úr elé viszik. Láttam, hogy a büntetés végén a Föld olyanná vált, mint egy puszta. Ám Isten egy új Paradicsomot alkotott, ahol az emberek új életet kezdhetnek. Láttam, hogy az első feltámadottak és az elragadottak is ott élhettek. Az ég és a föld között egy híd volt. A bűn már nem szennyezett be semmit. A Sátán és angyalai nem kísérthették az embereket. Láttam, hogy az Úr parancsára a tizenkét apostol és az angyalok segítettek az embereknek újjáépíteni mindent. Minden vissza fog térni az ősegyház állapotába. Az alapoktól kell kezdeni az újjáépítést. Láttam, hogy lesznek papok és szerzetesek is. Akik nem ezt a hivatást kapják, azoknak a föld benépesítése lesz a feladat, hiszen nagyon kevesen élik túl a büntetést. Az emberek ugyanúgy fognak sokasodni, mint napjainkban, azzal a különbséggel, hogy mindenki tiszta szentségi házasságban fog élni. A szülés már nem lesz fájdalmas. A nők otthon lesznek, mint édesanyák, akik gondoskodnak a gyermekekről és a házimunkáról, a férfiak pedig a családfenntartók lesznek, vagyis végzik a munkát. A férfiak számára a munka nem lesz fáradsággal, verítékkel teli. A Földön nem átok lesz, hanem áldás. Az új Paradicsomban minden ember egyenértékű lesz. A társadalmat Isten törvényei alapján fogják felépíteni. Mindenhol a rend fog uralkodni.

Szent Pál: A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi, akik életben maradtunk. A felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással!” (Tessz 4, 16-17)
Nagyobb büntetés lesz, mint Szodomának és Gomorrának

2019. 08. 04, Vasárnap

Isten megmutatta nekem, hogy az emberiség nagyobb bűnökben él, mint Szodoma és Gomorra városainak lakói. Akkor ezt a várost kénköves és tüzes eső pusztította el. Hamarosan a világ számos városa a tűz martaléka lesz. A három napos sötétség alatt Isten véget vet a gonoszságnak, amely megfertőzte az emberiség életét és teremtett világot. Az Úr azt mondta:

„Nagyobb büntetésben lesz része a világnak, mint Szodomának és Gomorrának. A legsúlyosabb bűnök az Én szememben: a gőg, a házasságtörés, a hitetlenség, a bűnnel való dicsekvés, a paráznaság és azon belül a természetellenes vágyak. A Sátán a szexualitást ranglétrára emelte az emberek életében. Jól tudja, hogy ha a test elgyengül, akkor a lélek is elvész. Én, a ti Uratok és Istenetek fájó szívvel nézem, hogy merre halad az emberiség. A büntetés hamarosan beteljesedik. Azok az országok, amelyek jóváhagyják az azonos neműek házasságát, elsőként fognak találkozni Szent Haragommal. A Sátán az emberi jogokon keresztül akarja megmagyarázni, hogy a bűn nem bűn. A jogok kapukat jelentenek a bűn elfogadásához. Én törvényeket adtam nektek, nem pedig jogokat. Törvényeim tökéletesek, és egyértelmű választ adnak az erkölcsös élet gyakorlására. Aki törvényeimet elutasítja, az önmagát a kárhozatra ítéli. Gyermekeim, személyi méltóságotokat úgy nyerhetitek vissza, ha tisztán éltek és a szeretet parancsát követitek. A tízparancsolat betartása a lélek szabadságához vezet, nem pedig a lélek rabságához. A Föld olyan lesz a büntetés után, mint egy pusztaság. Mindent megsemmisítek, amelyet a bűn megfertőzött.”


Mária Magdolna


 

Őrangyal

2019. 08. 08, Csütörtök

Az elmúlt hetekben gyakran tapasztaltam őrangyalom jelenlétét és társaságát. Kezeit mindig imára kulcsolta és Jézus felé irányította a figyelmemet. Néha a kezében tartotta az életem könyvét és láttam, hogy folyamatosan jegyzeteli a gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Többször előfordult, hogy hozott nekem ajándékba egy fehér rózsát, egy fehér liliomot, amely a tisztaság jelképe. Amikor átadta a virágokat így szólt hozzám:

„A tisztaságra való töredelem mindennél nagyobb kincs a Földön. A tisztaságot különböző élethelyzetekben is meg lehet élni. Az önuralom erényét csak Isten kegyelme által lehet elnyerni. Csak a tisztaszívű emberek tudják igazán megérteni, hogy az önuralom milyen nagy érték a bűnnel teli világban. Az imádság és böjt a lélek két alappillére. Ez a két pillér segíti a lelket a megszentelő kegyelem állapotára eljutni.”

 

Őrangyalom többször hangoztatta felém, hogy mennyire örül annak, ha egészen bevonom őt a hétköznapjaimba. Ő minden pillanatban segíteni akar, de ezt csak akkor teheti meg igazán, ha kérem. Őrangyalom feladata, hogy védelmezzen és elvezessen az üdvösségre. Elmondta nekem, hogy ha odaáta tisztítótűzbe kerülnék, ő Isten színe előtt addig jár közben értem, amíg a Mennyországba be nem jutok. Ezt teszi minden őrangyal a rábízott lélekkel, mert ez az ő küldetésük.

Mária Magdolna


 

A szentgyónás ereje

2019. 08. 13, Kedd

A szentgyónások során gyakran tapasztalom, hogy nem a pap ül középen a gyóntatószékben, hanem maga Jézus Krisztus. Legutóbb a következőt láttam: az Úr, amikor meghallgatja bűneinket, akkor úgy mutatkozik, mint a szenvedő Üdvözítő. Kezein, lábain és oldalán jelen vannak vérző sebei. Amikor a lélek őszinte bűnbánattal sorolja fel bűneit, akkor felülről egy mennyei fény árad ki a lélekre, aki elkezd belülről kifelé gyógyulni és szabadulni. A bűnök ugyanis sebeket okoznak a lélekben. Láttam, hogy a feloldozás során az Úr Szent Sebei már nem véreztek, hanem fénylettek. Már nem a szenvedő Jézus ült a lélek előtt, hanem a megdicsőült Jézus. A bűnök bilincsei lehullottak és porrá lettek. A Sátán dühöngve tért vissza a pokol mélyére.

Jézus: „A lélekkel a szentgyónás során történik a legnagyobb szabadulás és tisztulás. A rendszeres gyónás (pl. hetente) megóv benneteket a Sátántól, aki szüntelen el akar titeket választani Istentől. A kísértések, próbatételek megmaradnak, hiszen ezek nélkül nem tudtok tovább fejlődni és erényeitekben növekedni. Törekedjetek arra, hogy ne általánosan gyónjatok, hanem minél konkrétabban! Minél jobban megnevezitek a bűnt és tárjátok fel annak mélységeit, annál hatékonyabban tudtok szabadulni a visszatérő bűneitektől, amelyekben újra és újra elestek. Aki rendszeresen gyónik és áldozik, ott a Szentlélek különös módon tud működni. A Szentlélek segít a léleknek felismerni a rejtett bűnöket. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy mutassa meg számotokra azokat a bűnöket, amelyeket nem tudtok önmagatokban felismerni! Imádkozzatok, hogy Ő emlékeztessen titeket a mulasztásaitokra! A Nagy Figyelmeztetéskor enyhébb szenvedés vár azokra, akik szívből törekednek bűneik engesztelésére és jóvátételére.”

Mária Magdolna


 

Egyházszakadás

2019. 08. 16, Péntek

Láttam, hogy Rómát a menekültek egyre inkább benépesítik. Hamarosan káosz fog eluralkodni, amely kihat az ott élő lakosságra. Az emberek nem lesznek biztonságban a város utcáin, így inkább otthonaikban fognak elrejtőzni. Az iszlám csak a parancsszóra vár és akkor elkezdődik a nagy keresztényüldözés, hiszen akié Róma, azé a világ. Láttam, hogy Rómában az egyházszakadás sokak számára nyílt tény. Az ott élő keresztények jobban érzékelik, mint azok a zarándokok, akik külföldről utaznak oda. A legtöbben semmit nem észlelnek abból, hogy mi is történik a falak mögött. Láttam, hogy a templomokat, bazilikákat a menekültek lakják be és megszentségtelenítenek mindent, ami Jézussal és a Szűzanyával kapcsolatos. Róma a bűn városa lesz, ahol a bűn embere, az Antikrisztus már elkezdte működését. A Sátán az Egyház szívét célozza meg, amely Krisztus szívét jelenti. Az Úr Szívsebébe a klérus van elrejtve. A papok a mi pásztoraink. Ők felelnek a nyájért, amelyet Jézus rájuk bízott. Láttam később Mennyei Édesanyámat, aki Szeplőtelen Szent Szívét megnyitotta a papok és hívek előtt. A Szűzanya így szólt:

„Édesanyai szívemsokak számára menedéket fog jelenteni az utolsó időkben. Róma és számos város hamarosan a keresztényüldözés színterévé fog válni. Fiam most is szenved értetek, vért könnyezik a bűneitek miatt. Isten megengedi, hogy az egyházszakadást, mert a szétválasztódás által derülhet fény arra, hogy kik döntenek Fiam mellett és kik ellene. Olyan próbatétel lesz ez, amelyet a világ még nem látott. Pásztoraitok vállán nagy felelősség van. Ők nemcsak magukért felelnek, hanem azokért is, akik követik őket. Imádkozzatok értük, hogy Fiamat méltóképpen szolgálják a haláluk órájáig! Imádkozzatok, hogy az eretnekségeket sokan elutasítsák! Akik szívükbe engedik a hamis tanítást, ott a hit is elvész. Gyermekeim, ne féljetek! A keresztények már számos üldöztetésen mentek keresztül az évszázadok során, mégis Fiam kegyelmének köszönhetően ez a vallás még mindig fennáll és így is lesz a világ végezetéig.”

Mária Magdolna


 

Az amazonasi szinódus előzménye

2019. 08. 24, Szombat

Láttam, hogy a Sátán és az ő angyalai összegyűltek a pokolban és azon tanakodtak, hogy hogyan lehetne tovább rombolni az Egyházat. Láttam, hogy ördögök előtt feltárultak a pokol kapui, szinte megidézték őket a pogány rituálék által. Az erdőtűz az Amazonas vidékén előképe volt annak, hogy a pokol tüze elárasztja ezt a területet. Láttam, hogy a felszabadulás teológiája ahhoz vezet, hogy a pogányság beáramlik az Egyház belsejébe. Láttam, hogy az ökológiai tanítás által megnyílik a kapu a bennszülöttek előtt, akik a természet istenségeit nem lesznek hajlandóak megtagadni. Ezen istenségek mögött démonok állnak bálványként, akik romboló erővel hatnak a természetre. Az ördögök különböző eszközökkel akarják kigúnyolni a szentségeket, ami mögött Krisztus áll. Láttam, hogy az emberek észre sem vették, hogy ami körülöttük zajlik, az a pokol színjátéka Isten oltára előtt. Hallottam, ahogyan a Sátán a következőt mondta:

„Már nem vagyunk messze a céltól. Az Egyház elbukik hamarosan, mert belülről bomlasztjuk össze az alapjainál kezdve. Amint megtörténik ez az esemény, onnantól kezdve az Eucharisztia iránti tisztelet teljességében el fog hanyatlani. Akkor az Ő áldozata rövid időn belül megszűnik. Ez lesz a mi győzelmünk, amelyre mindig is vártunk.”


Mária Magdolna
...........
 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 63
Tegnapi: 189
Heti: 695
Havi: 5 410
Össz.: 297 987

Látogatottság növelés
Oldal: Égi Kegyelmek Zápora - nyár
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »