Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé


Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 májusában
 
       „Szeretteim! Mária, a Szentháromság megbízásából jelent meg Fatimában, a gyerekeknek! Megmutatta nekik: az istentelen kommunizmust, a II. világháborút és a legborzalmasabb valóságot, a poklot. Ugyanakkor Portugália Őrangyala és Mária megmutatták az isteni eszközöket, amelyek által megmenthető az egész emberiség! A fatimai látnok gyerekek hősi fokban megtették mindazt, amit az Égiek kértek tőlük. Ezért lettek ők az egész emberiség jótevői és a Mennyország boldog örökösei! Jézussal és Máriával kérlek titeket, az egész emberiség megmentése érdekében, ti is tegyétek meg az Égiek kéréseit!
 
       Legyetek gyermek lelkületüek: tanulékonyak, engedelmesek, tiszták, alázatosak, kitartóak… ugyanúgy mint Ferenc, Jácinta és Lucia, a Fatima-i látnokok!
 
       Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
 
       Legyetek alázatosak és imádságos lelkületüek, mint Portugália Angyala! Ő letérdelt, homlokával a földet érintette és úgy imádkozott. Hallgassatok a Rózsafüzér Királynőjére és minden nap végezzétek a rózsafüzért! Imában ajáljátok fel minden nap önmagatokat, szeretteiteket… Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által kérjetek az egész emberiség számára bűnbánatot és bűnbocsánatot! Ha Jézus Szent Szívét és Mária Szeplőtelen Szívét megszeretitek és megszerettetitek, akkor Ök győzni fognak bennetek és körülöttetek! Engeszteljetek egyedül is és együtt is: szeretetben, tisztaságban, felajánlottságban élve az egész emberiség megmeneküléséért.
 
      Legyen bátorságotok megvallani a hiteteket Isten és az emberek előtt! „Istenem, én hiszek Benned” – imádkozták gyakran a fatimai gyerekek! Meg fogjátok látni, a tanúságtételetek által sokan megváltoznak, bűnbánatot tartanak, elkezdenek szeretni, boldogok lesznek!
 
      Áldozzatok rendszeresen! Portugália Örangyala miután megáldoztatta a gyerekeket a következőket mondta: „Vegyétek Jézus Szent Testét és igyátok Jézus Szent Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket és vígasztaljátok meg a Jóistent!” Máriával együtt kérjük az elsőszombati engesztelő szentáldozást tőletek! Akartok-e hallgatni reánk?
 
      Legyetek tiszták, hűségesek és ne kövessétek a divatot, amely által megbántjátok Jézust és Máriát. Lucia hallota Máriától, hogy a nemrég meghalt egyik barátnője az Égben van, és a másik barátnője pedig a világ végéig a tisztitótűzben fog szenvedni. Ezért azt mondom nektek, hogy vegyétek nagyon komolyan a bűnt, mert annak súlyos következményei vannak. Mária szomorúan mondta egy alkalommal Luciának: „Sajnos, úgy öltöznek a lányok, asszonyok, sőt az idősek is, hogy a tisztátalanság bűnére ingerlik a férfiakat.”
 
Ti ugye nem tartoztok ezek közé?  
 
      Hozzatok áldozatot a lelkek megmeneküléséért! Mária azt mondta a fatimai gyerekeknek:”Sok lélek azért kerül a pokolba, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Kérlek benneteket, örömmel vállaljátok és ajánljátok fel a bűnösök megtéréséért mindazt, ami nehéz az életetekben!
 
      Fogadjátok el és viseljétek el türelmesen a fizikai és a lelki szenvedéseket, amelyet az Úr küld nektek!
 
A fatimai látnokok Igent mondtak minden kellemetlenségre, ami érte őket! Felajánlották a bűnösök megtéréséért: a verést, rágalmat, zaklatást, megfélemlítést, bebörtönzést, fenyegetéseket, betegségüket,… Neked is azt mondom: türj, szenvedj zokszó nélkül a lelkek megmeneküléséért, ha igazi engesztelő vagy!
 
      Miután a fatimai gyerekek hősi fokban gyakorolták az Égiek kéréseit, Mária azt mondta nekik:
 
„Isten meg van elégedve veletek!!!” Jelenleg Isten ezt elmondhatja-e rólatok is?
 
      Megáldalak titeket az örömteljes lélekmentés szent kegyelmével!!!”
Házi feladat májusra:
„Ó, JÉZUSOM BOCSÁSD MEG BŰNEINKET, MENTS MEG MINKET A POKOL TÜZÉTŐL, VIDD A MENNYBE A LELKEKET, KÜLÖNÖSEN AZOKAT, AKIK A LEGJOBBAN RÁSZORULNAK IRGALMADRA! ”

A Fatima-i Szűzanya üzenete

   Fatima, Portugáliában van, a lisszaboni egyházmegyében. Ettől a helytől néhány kilóméterre van Cova da Iria (Szent Irén völgye), ahol hatalmas bazilika hirdeti az 1917-es eseményeket. Szűz Mária, a legszegényebb vidéken, egy mennyei fénybe borított törpe tölgyfa fölött figyelmeztette az emberiséget a világot felforgató kommunista eszmékre és a még borzalmasabb II. világháború veszélyeire.

   1916 május 13-tól 1917 október 13-ig három angyali és hat Mária-jelenés volt Fatimában, amelyet a 10 éves Lucia, a 9 éves Ferenc és a 7 éves Jácinta látott.

   Portugália Őrangyala felszólította a gyerekeket, hogy imádokozzák vele együtt: „Istenem, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged! Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged!” A béke Angyala még azt is mondta a gyerekeknek: ”Imádkozzatok sokat! Jézus és Mária Szentséges Szíve általatok akarják Irgalmasságuk tervét megvalósítani! Imádkozzatok szüntelenül és vezekeljetek a sok bűnért, amellyel Istent megbántják és kérjétek Őt bűnösök megtéréséért. Igy fogjátok kieszközölni hazátok számára a békét. Fogadjátok megadással a szenvedést, amelyet az Úr fog küldeni és viseljétek el türelmesen!”.

   Portugália Angyala, az Oltáriszentség jelenlétében a következő imára tanította meg a gyerekeket: „Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Teljes Szívemből imádlak és felajánlom Neked Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, Aki a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének Végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket!” Ezután az Angyal, a földi tabernákulumból kiemelt Eucharisztiával megáldoztatta a gyerekeket, mondva: „Vegyétek Jézus Krisztus Testét és igyátok Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá a bűneiket és vigasztaljátok meg a jó Istent!”

   1917 május 13 és október 13 között került sor a „napnál is fényesebb Asszony” jelenéseire. Az Égből jött Asszony kérte a gyerekeket, hogy minden nap végezzék a rózsafűzért; ajánlják fel magukat Istennek, elfogadva minden szenvedést a bűnösök megtéréséért. Luciát felhasználta, hogy megalapítsa a világban Szeplőtelen Szíve tiszteletét; kérte az öt elsőszombati áldozást (gyónás-áldozás- rózsafűzér ima elmélkedve), kérte a pápától Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének,… Ezek mellett a Szűzanya kijelentette, hogy a kis látnokok az Égbe fognak jutni; hogy egy beteg, ha megtér az év folyamán meg fog gyógyulni; hogy egy lány, aki bűnben halt meg a világ végéig a tisztítótűzben fog szenvedni.

   A Szűzanya kérésére a jelenés helyén kápolnát építettek. Szűz Mária az utolsó üzenetben ünnepélyesen kijelentette: „Én vagyok a Rózsafüzér Királynője!” Szűz Mária 10 percig tartó napcsodával hitelesítettea megjelenéseit!!!

   A Szűzanya három titkot is közölt a látnokokkal, ami miatt nagyon sokat szenvedtek!

   Az első titok a pokol látomása és azoknak a büntetésének a megjövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgatnak Mária figyelmeztetéseire!

   A második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének a kinyilatkoztatása, amely reménycsillag a világbéke és a lelkek üdvössége számára. E két titok fő része: Engeszteljetek!!! Mentsétek meg a lelkeket!!!

   A harmadik fatimai titkot II. János-Pál pápa 2000 május 13-án, Jácinta és Ferenc boldoggá avatási ünnepsége után fedte fel. A Pápa kifejezte köszönetét az Isten Anyának az oltalmáért, azért, hogy 1981 május 13-án az ellene elkövetett merénylet alkalmával, Szűz Mária anyai keze eltérítette a golyó pályáját megengedve, hogy a haldokló pápa megálljon a halál küszöbén. A fatimai Szűzanya koronájába építették bele azt a golyót, amelyet a pápa kocsijában találtak meg a Szent Péter téren elkövetett merénylet után. A harmadik fatimai titok elsősorban az ateista rendszernek az Egyház és a keresztények elleni harcát, és a második évezred utolsó századában tanúságot tevő híveknek a szenvedését, és a Szeplőtelen Szív győzelmét állitja elénk!

   A leiriai megyéspüspök kivizsgálta a fatimai jelenéseket és 1930 október 13-án engedélyezte a Fatimai Szűzanya tiszteletét. Sőt, 1931 május 13-án, a teljes portugáliai püspöki kar elzarándokolt Fatimába és felajánlották Portugáliát Mária Szeplőtelen Szívének, ami által Portugália megmenekült a II. világháború borzalmaitól.

   Jelenleg Fatima Európa leglátogatottabb Mária kegyhelye, évi több mint hat millió zarándokával.

   Mikor haltak meg a látnokok? Ferenc Marto: 1919 április 4-én! Jácinta Marto: 1920 február 20-án!

   Lucia Santos: 2005 február 13-án, 97 éves korában.

   Megrendítő, hogy a Szent Szűz az emberi üdvösség és a világ jobbra fordulása érdekében egészen kis dolgokat kér és annak fejében olyan igéreteket ad, ami minden képzeletet felülmúl!

   Most köszönjük meg mi is a fatimai Szűzanya oltalmát és bizzuk az egész Egyházat és az emberiséget az Ő Kezére a harmadik évezredben is!!!

   Fatimai Szent Szűz, aki a Rózsafüzér Királynője vagy, Boldog Ferenc, Boldog Jácinta, és Lucia könyörögjetek érettünk, hogy minél több lelket megmentő engesztelők lehessünk!!!        (Összeállitotta Ft. Csilik János)

 

“… Szeretteim! Mivel az utolsó időben – amelyben éltek – komoly tisztuláson mentek át, ezért a szenvedésről akarok beszélni nektek….”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁJUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
68. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.2,41-51; Jn.13, 31-35; 14,23-29; Lk.24,46-53; Jn.20,19-23; 16,12-15; 17,20-26)
Havi mottó:„Isten erejében bízva, vállald a szenvedéseket, az evangéliumért!” (II Tim.1,8)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy minden szenvedésünket tudjuk elfogadni és felajánlani elsősorban a tisztulásunkért és a szenvedők megtéréséért!
Konkrét feladatunk: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III. kötetét fogjuk újra olvasni és terjeszteni!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 májusában
 
            „Szeretteim! Mivel az utolsó időben – amelyben éltek – komoly tisztuláson mentek át, ezért a szenvedésről akarok beszélni nektek.
 
Mi a szenvedés? Mindaz, ami bármilyen fájdalmat okoz nektek! Ez lehet: betegség, nélkülözés, lelki bánat, sikertelenség, elutasítottság, magány és sok minden más. Amikor egy gyermek megszületik, felsír. Életetek a Földön szenvedéssel kezdődik.
 
Mi volt a teremtés hajnalán az Édenkertben? Isten az első emberpárt az Édenkertben saját képére és hasonlatosságára teremtette. Az Atyától való függésük létük legmélyebb öröme volt. Folyamatos harmóniában éltek: Istennel, önmagukkal, egymással és az egész teremtett világgal. Isten egészséggel, boldogsággal és örök élettel ajándékozta meg az embert. Az első emberpár „első helyet” kapott az összes teremtmények között. Az Édenkert jó működése a teremtménynek a Teremtővel való együtt munkálkodására volt bízva. Az Édenkert közepén álló fa által Isten azt mondta az első emberpárnak: engedjétek meg, hogy egyedül Én legyek életetek középpontja! Az Atya még azt is mondta teremtményeinek: ‘amíg szabadon és szeretettel alárendelitek magatokat Nekem, addig az élet teljességét fogjátok megtapasztalni‘. Az Édenkertben nem volt bűn, szenvedés és halál. A szenvedés nem az Atyától származik, nem volt Isten Akarata!
 
Hogyan lépett be a szenvedés a világotokba? Isten, az ember teremtése előtt egy csodálatos szellemi világot teremtett, az angyalokkal, akik dicsőítették Őt. Amikor Isten próbára tette a szeretetüket, többségükben hűségesek maradtak Hozzá! Az Angyalok egy része fellázadt Termtője ellen, ezek lettek a gonosz szellemek. Ezek közül az egyik megkísértette az embert. A Gonosz azt sugta az ember szívébe: Isten féltékeny, önző, önkényes, boldogságotok akadályozója! A Gonosz sugallatai által először bizalmatlanság került az ember lelkébe. Azután el is hitte, amit a Gonosz mondott neki. Emiatt úgy döntött, hogy elszakad Istentől. Igy vált az ember énközpontuvá. Az teremtmény Isten nélkül akarta meghatározni, hogy szerinte mi a jó és mi a rossz! Az ember a saját elképzeléseit, érdekeit, kivánságait állította a középpontba. Ezáltal Isten teremtménye elveszítette a Világosságot, tájékozódó képességét és a sötétség lépett az ember minden kapcsolatába. Az ember szívébe lépett a félelem Istennel szemben. Azután egymást sem tudták már úgy elfogadni, ahogy voltak. Az ember rossz döntése miatt elveszítette a biztonságát, a védettségét, az igazi hazáját és magányossá vált! Az ember a bűnével leválasztotta magát az Élet Forrásáról. Mivel az ember nem Istenre, hanem a Gonoszra hallgatott, a világba lépett a bűn, a szenvedés és a halál!
 
Mi Istennek az emberrel kapcsolatos jövőbeli Terve? Jézus kijelentette János apostolnak a Jelenések Könyvében, hogy az egész történelem a beteljesedés felé halad. A szenvedés nem maradandó, hanem átmeneti állapot. Nem a szenvedésé lesz az utolsó szó! A megtért emberiség a legboldogabb életállapot felé közeledik, ahol újra nem lesz bűn, szenvedés és halál! Örömhír az egész emberiség számára, eljön az idő, amikor az ember újra szeretettel teljes közösségre fog lépni Istennel, embertársaival és az egész teremtett világgal. Az Istennel való mély kapcsolat által meg fog gyógyulni az ember a sebeiből. Maradéktalanul újra jóra fog fordulni minden! Az ember reménykedve várhatja élete minden napján az Új Eget, az Új Földet, az Új Jeruzsálem leereszkedését a Földre.  
 
Mit tegyetek, hogy a szenvedés nélküli Új Világ minél hamarabb eljöjjön a Földre? Kérjétek minden nap a Szentháromságot, az Angyalokat és a Szenteket, hogy minden rosszra NEMET és minden jóra IGENT tudjatok mondani! Az Édenkert és a Végső beteljesülés közötti időszakban vegyétek még komolyabban a gyógyító imát, a böjtöt, gyógyító misék felajánlását, a szentelményeket, a havi kilencedek megtartását, életetek sínre tételét Isten Akarata szerint! Legyetek hálásak Jézusnak, aki égi tanításaival felvilágosít és isteni hatalmával gyógyít benneteket. A világban lévő rendkívüli jelek által (vulkánkitörés, földrengés, árvizek, megváltozott időjárás, milliók hirtelen halála,…) vegyétek észre figyelmeztetéseinket: „Ember! Állj meg a kárhozat széles útján! Térj meg és lépj rá az üdvösség keskeny útjára! Ember! Én szeretlek téged, szeress te is Engem, aki az örök boldogságodat akarom!!!”   
 
Befejezésül gondolkozzatok el azon, hogyan jön létre az igazgyöngy a tengeri kagylóban. A tengeri kagyló érzékeny testébe, akarata ellenére egy kis homokszem kerül! Ez folyamatos fájdalmat okoz neki! A tengeri kagyló először mindent megtesz, hogy a fájdalmat okozó homokszemet kidobja a testéből. Mivel erre képtelen, megtanul Igent mondani a homok szemre, elfogadva azt. Nap mint nap körülöleli a homokszemet a könnyeivel. Gyötrelmek és fájdalmak közepette születik meg az értékes igazgyöngy a tengeri kagyló testében!   
 
Megáldalak titeket, az idők jeleire való odafigyelés lelkületével!”
Házi feladat májusra:
„SZENVEDÉSEIM KÖZEPETTE AZT AKAROM IMÁDKOZNI: ELFOGADOM ÉS FELAJÁNLOM URAM A SZENVEDÉSEKET AZ EMBERISÉG MEGTÉRÉSÉÉRT!
Előretekintés 2010 júniusára:
Közös imaszándék lesz: azokért fogunk engesztelni, akik a nyelvükkel naponta vétkeznek!
Konkrét feladatunk lesz: imádkozni és terjeszteni fogjuk az: „Imák nehéz helyzetben”  című imafüzetet, amelyben szabadító és gyógyító imák vannak!!!

Fr. Csilik János

CASCIAI SZENT RITA ÉLETE

Rita, Roccaporenában született 1381 körül és Casciában halt meg 1447 május 22-én. Összesen 66 évet élt. Ritát, már halála előtt szentnek tartották a körülötte élő emberek.
Halála után tíz évvel, még mielőtt az Egyház nyilatkozott volna, a nép szentnek kiáltotta. Boldoggá avatását 1626-ban, szentté avatását 1900-ban fejezték be. XIII. Leó pápa „Umbria gyöngyének” nevezte őt. Romolhatatlan testét, Casciában az 1937-47 között épült Szent Rita templomban őrzik.
Ritát idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. A szülei, Cascia környékén, egyszerűségben és istenfélelemben nevelték Ritát. Gyermek és ifjúkorát a szülei iránti engedelmesség, akaratának állandó föláldozása és a fáradságos munka jellemezte. Rita szívében ima közben felgyulladt az Isten iránti szeretet és apáca akart lenni, hogy teljesen egy lehessen isteni Megváltójával. Szülei az akkori szokás szerint odaígérték Ritát egy helybéli ifjúnak, aki vad és erőszakos ember volt. Férje rossz természetét hősies türelemmel elviselte. Szüleinek soha nem panaszkodott! Mindenben engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy feltétellel, hogy a templomba elengedi. Szelídségével és jóságával végül férje rossz természetét sikerült legyőznie és lelkét Istenhez vezetnie.
Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: meghalt a férje, aki már tisztelte és szerette őt. Egy régi ellensége ölte meg bosszúból. Egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia, akikért imádkozott, hogy az Úr inkább vegye őket el, minthogy vér tapadjon a kezükhöz az apjukért való bosszú miatt.
Miután sok fájdalom árán eloldódtak a földi kötelékei, háromszori visszautasítás után beléphetett a Mária Magdolna ágostonos kolostorba. A nővérek között türelmével, engedelmességével és jámborságával tűnt ki, mindenkinek az épülésére.
Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről és arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Jézus szenvedéseiben. Egy alkalommal, amikor a feszület előtt térdelt érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely elmérgesedett és a belőle kiáradó szag miatt elkülönítették Ritát a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett az emberek közé, amikor az Úr, Rita kérésére eltüntette a sebet a zarándoklat idejére, de fájdalmai akkor is megmaradtak.
Fájdalmai, a böjtölések és a munka felemésztették az erejét. Utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. Az örök boldogságba való átköltözését harang szava hírdette az embereknek, amely magától, emberi kéz érintése nélkül szólalt meg.
Különleges kiváltságként Rita testét soha nem temették el, mert csodálatos módon nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány évvel a halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. Új koporsóját Rita nagy tisztelője, Cesco Barbari casciai asztalos készítette, aki súlyos betegségből gyógyult meg a szent közbenjárására.
Szent Rita, Te aki életedben sokat szenvedtél, mit üzensz nekünk, szenvedő embereknek? „Higgyétek el, a szerető Atya nem nézi tétlenül azt a nehéz időszakot, amelyben éltek. Nem vár tétlenül az idők végéig, hanem kinyújtja a Kezét a szenvedő ember felé! Bizzatok a Mennyei Atyában, aki nem fogja átengedni a teremtményeit teljesen a természet erőinek és a Gonosszal szembeni kiszolgáltatottságának.
A múlton való rágódásotok és a jövő miatti aggodalmaskodásotok lelki szenvedéssel jár. Ezért tanuljátok meg jól megélni a jelen pillanatot. Gondoljatok gyakran Jézus szavaira: elég a mának a maga baja! A holnapi ügyeitekhez, holnap kapjátok meg a kegyelmet. Bármilyen szenvedés meghívás számotokra a megtérésre, életetek Isten Akarata szerinti rendbe tételére. Bízzatok Istenben, aki minden szenvedésetekben veletek van és megsegít titeket. Váljon világossá számotokra, hogy a megváltoztathatatlan szenvedés a tisztulásotokra válik. Higgyétek el, minden Isten által megengedett szenvedés kegyelem a számotokra. A döntő sohasem az, hogy milyen szenvedés ér benneteket, hanem az, hogy hogyan viszonyúltok hozzá. A szenvedéssel való megbírkózás egy folyamat a számotokra, amely több szakaszon megy át. Mindannyiótoknak többnyire egyedül kell végigjárni a keresztutat. Senki nem teheti meg helyettetek a lépéseket. A szenvedéseiteket csak Isten segítségével tudjátok feldolgozni és beépíteni az életetekbe. A szenvedés Isten nevelésének egyik fajtája, az igazak vizsgáztatására. Minél több pozitív tanítást olvastok ki a szenvedéseitekből, annál inkább a javatokra válik. A szenvedés tudatos elfogadása feszabadít titeket. Keresztjeitek elfogadása és felajánlása által a lelkek sokaságát menthetitek meg az örök kárhozattól!!! Befejezésül azt üzenem nektek, mint lelki testvéretek: a Földön az örömök és a szenvedések csak ideig-óráig tartanak, de a Mennyország boldogsága mindörökké tart. Érte érdemes minden áldozatot vállalnotok!!!”  
Szent Rita, aki a lehetetlen helyzetek védőszentje vagy, könyörögj érettünk!
2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁJUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
80. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 10; 14; 20; Lk.20)
Havi mottó: „Már nem vagytok idegenek, hanem Isten családjának tagjai!(Ef. 2,19)
Havi imaszándék: együtt kérjük a Szűzanya és Boldog II. János – Pál pápa közbenjárását, azért, hogy Szent Családdá és példás engesztelő közösséggé váljunk!
Konkrét feladatunk: a hónap folyamán tudatosan akarjuk megörvendeztetni a fizikai és lelki családunkat!
Szűz Mária rendkívüli üzenete 2011 májusában
Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a csodálatos hónapban, Boldog II. János-Pál pápával együtt, a családról szeretnénk beszélni nektek! Isten Akarata az, hogy Szent Családdá váljatok! Hogyan lehetséges ez? Ehhez adunk néhány jó tanácsot nektek!
Arra törekedjetek, hogy Emmánuel, aki Jézus Krisztus, mindig érezze jól magát a tiszta szívetekben és a családotokban a kölcsönös szeretet, tisztelet és megbecsülés által.
Életetek minden napján, a családotokban tanuljátok meg beismerni és félretenni az uralkodási hajlamot és kezdjétek el, Jézus lelkületében szeretettel szolgálni egymást. Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon. Ezért mosta meg alázatos lelkülettel apostolainak a lábát és nem a fejét.
Kérünk titeket, ne akarjátok a mellettetek lévőket megváltoztatni, mert ez úgysem fog nektek sikerülni! Minden családban, ki-ki személyesen induljon el a változás útján. Ebben segítsétek egymást!
Legyen bennetek annyi alázatosság, hogy ha hibáztok, ismerjétek azt be Isten és a családotok előtt. Meg fogjátok látni, a tekintélyetek ezáltal nem csökkenni, hanem növekedni fog!
Olyan igazi egységre, szent közösségre törekedjetek a családotokban, amilyen a Szentháromságban, a Szentcsaládban és minden igazi, lelki közösségben van. Ha ezt kéritek és gyakoroljátok, akkor meg fogjátok tapasztalni.
Tudnotok kell, mindazok a családok, ahol naponta legalább egyszer, együtt imádkoznak a megpróbáltatásaik közepette is együtt maradnak.
Legyetek türelmesek önmagatokhoz és egymáshoz a családotokban. Ez az önuralom által lehetséges!
Minden nap a munkátok után szakítsatok időt egymás számára. Akik rendszeresen, őszintén beszélgetnek a családban, azok valóban együtt maradnak. Az őszinte párbeszédben érezni fogjátok családotokban a Szentlélek jelenlétét, vezetését, tisztítását, ajándékait… mert Ő a kapcsolatok Lelke! Akik ezt elmúlasztják, azok a házastársak előbb – utóbb csak egymás mellett és végül egymás ellen fognak élni!
Vigyázzatok arra, hogy a családotokban, minden kimondott szavatok orvosság legyen és ne méreg! Aki szavaival nem vét, az tökéletes ember – mondja Szent Jakab apostol minden közösségben élő személynek.
Tudnotok kell, hogy lelki növekedésetek érdekében, szükségetek van példás lelki családokra, akikkel rendszeresen találkozva, lelki dolgokról beszélgetve, építitek egymást.
A családotokban a nevelésetek alapja legyen a jó példátok és az önfeláldozó szeretetetek! Vigyázzatok, hogy a gyermekeitek előtt soha ne mondjatok rosszat egymásról, csak jót. Tanítsátok meg szeretett gyermekeiteket az önzetlenségre, a másokért vállalt áldozatra és az igazi értékek megbecsülésére. Szakítsatok időt arra, hogy a gyermekeiteket türelmesen meghallgassátok! Parancsok helyett kéréssel és dicsérettel neveljétek őket. Tanítsátok meg a gyermekeiteket a kötelesség teljesítésre! Gyermekeiteket ne önmagatoknak, hanem Istennek és embertársaitoknak neveljétek. Ha gyermekeitek megnevelődve felnőnek és ők is örömmel vállalják a családdal és a gyermekekkel járó áldozatokat, akkor a munkátok nem volt hiábavaló.
Befejezésül mondjuk Boldog II. János – Pál pápával együtt, ha családotokban megtanultok égi elvárásaink szerint élni, akkor minden este ezt fogjátok boldogan imádkozni és tapasztalni: Jézus Keze a családunk felett van és megáld minket! Jézus Keze a családuk alatt van és fenntart minket! Jézus Keze a családunk háta mögött van, és a Gonosztól megvéd minket! Jézus Keze a családunkat körül öleli, mert határtalanul szeret minket! Jézus Keze a családunk előtt van és kézen fogva, a Mennyország felé vezet minket! A Szentháromság Általunk áld meg titeket, hogy Szent Családdá váljatok!”
Házi feladat májusra:
„SZŰZANYÁM, BOLDOG II. JÁNOS – PÁL PÁPA SEGITSETEK, HOGY ÚGY BESZÉLJÜNK CSALÁDUNKBAN, HOGY MINDEN SZAVUNK GYÓGYITÓ ORVOSSÁG LEGYEN!”
Előretekintés 2011 júniusára:
 
Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének az újraolvasásával és terjesztésével készülünk hazaköltözésének az első évfordulójára, amely 2010 július 19-én, du. 15,40-kor volt!
INTERJÚ VAD ILONÁVAL
1. Légy szíves beszélj önmagadról és a fizikai családodról. 1964 dec. 21 –én születtem Kémeren, Szilágy megyében. Szüleim az egyik testvéremmel a szülőfalumban élnek. Összesen hárman vagyunk testvérek. Egy férjhez ment lányom van, Nikoletta. Jelenleg, Isten Akaratából, az engesztelő közösség társvezetője vagyok.
2. Szerinted mi jellemzi leginkább a lányodat, a szüleidet és a testvéreidet? Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor az orvosok lemondtak rólam és a kislányom ezt megtudva, így bátorított: „Anyu, ne félj! Én imádkozni fogok érted és a Jó Isten meg fog gyógyítani!” Minden jóban és megpróbáltatásban mellettem volt. Amikor édesanyámra gondolok eszembe jut az Úr Jézus, aki körüljárt jót cselekedve. Édesanyámat a szeretet, a jóság és az adakozás jellemzi mindenkivel szemben. Édesapámra az áldozatvállalás jellemző. Amikor beteg voltam, Ő vitt a hátán 3 km- es úton az orvosig. A testvéreimmel szeretetben, megértésben és kölcsönös segítésben vagyok.
3. Beszélj a betegségedről és a gyógyulásodról. Életem nagy részét a betegség jellemezte. A szüleim, gyermekkoromban télen – nyáron, esőben – hóban a hátukon vittek az orvoshoz, ismételgetve: „Istenem segítsd meg és gyógyítsd meg a gyermekünket!” Nagyon sokszor voltam élet és halál között. 14 éves lehettem, amikor volt egy érdekes álmom. A fejem fölött két angyal jelent meg, fehér ruhában, imára kulcsolt kezekkel. Amikor mosolyogva megkérdeztem, hogy miért jöttek, ezt válaszolta az egyik: „Ne félj! Nem fogsz meghalni! Istennek terve van veled!” A szűlésem után komplikációk adódtak, ami miatt újra élet és halál közé kerültem. Szülésem után az orvosok kezelése által annyi szenvedésen mentem át, hogy elhatároztam soha nem megyek orvoshoz. Két év után, mivel már nem bírtam a fájdalmat, újra orvohoz kényszerültem. Megvizsgálás után kijelentette az orvos, hogy méhdaganatom van. Hét évig kezeltek az orvosok, mig végül lemondtak rólam. Ekkor egy jólelkü szomszédasszony elvitt Prilogra, Mihály szerzeteshez. Első találkozásunkkor azt mondta nekem: „Csak három hónapod van hátra, ha nem teszed azt, amit Isten kér tőled. Ha szót fogadsz, meggyógyulhatsz! A jövőd tőlled függ!” A szerzetes imaprogramokat, gyógyteákat és kilencedeket ajánlott, amit én komolyan vettem. Azt is ajánlotta, hogy jó célra ajánljak tizedet a pénzemből. Mivel nagyon szegény voltam, keddenként, Szent Antal tiszteletére sok palacsintát sütöttem a gyerekeknek, imádkoztatva őket. A testi – lelki gyógyulásom végső soron Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen következett be 2000 május 1 – én. Erről részletesen olvashattok Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének első kötetében.
4. Arra kérlek, hogy emlékezzél vissza az egyik legrosszabb álmodra, amely a javadra vált. Amikor a gyógykezelés alatt voltam, azt álmodtam, hogy egy fekete koporsóban vagyok, amelynek a fedele csukódott rám. Nagyon megijedtem és félelmemben felkiáltottam: „Uram, ha létezel, könyörülj rajtam és adj még egy esélyt, és cserébe teljesen Neked adom az életemet!” Ekkor felébredtem és éreztem, hogy valami pozitív fordulat következett be az életemben.
5. Kérlek, hogy beszélj röviden a házasságodról. Gyermekkorom óta mindig úgy éreztem, hogy nekem nem a házasság a hivatásom. Mindig szerettem volna egy kolostorba lépni és ott élni. Mivel református voltam, sajnos ezt nem tudtam megvalósítani. 17 évesen Nagyváradra kerültem, ahol gyárban dolgoztam. Itt ismerkedtem meg a férjemmel. Rövid idő után végigjártam a keresztút mind a XIV stációját. Sajnos a volt férjem szenvedélybeteg lett és veszélyessé vált a családunkra. Úgy éreztem, mintha Isten is elhagyott volna. Imádkozva, böjtölve kaptam az Égi utasítást: „Ki kell vonulni Koszovóból, mielőtt még késő lenne!” Ezután egy kevés ruhát becsomagolva, a kislányommal elutaztunk Kémerbe, a szüleimhez. Az Úr kérése szerint mindent elhagytunk, semmihez sem ragaszkodtunk, csak Isten Akaratához. Ott 5 –km – re jártam a katolikus templomba misére. Ezután következtek a költözések. Másfél év alatt kilencszer költöztünk, megtapasztalva az emberek jóságát és irgalmatlanságát. Ez idő alatt megedződtem és megtanultam csak előre nézni, a jót és a rosszat is elfogadni és felajánlani, a szegénységemben megtanultam segítséget kérni és elfogadni, megtanultam nagyon egyszerűen élni. Megtanultam az ellenséget is szeretni! Megtanultam rugalmasnak lenni, és mindenkit úgy elfogadni, ahogy van!
6. Hogyan lettél katolikus? Egy alkalommal, elsőpénteken bementem egy katolikus templomba, amely tele volt felnőtekkel és fiatalokkal. Amikor láttam, hogy mennek áldozni, kimondhatatlan vágy született meg bennem Jézus után. Azt mondogattam magamban, nekem Jézus kell és katolikus akarok lenni. Nemsokára találtam egy katolikus papot, aki felkészített, meggyóntatott és megáldoztatott. Én attól a pillanattól a világ legboldogabb teremtménye lettem.
7. Hogyan kerültél kapcsolatba János atyával és Éva Asszonyal? Mihály szerzetes küldött Érsemjénbe, Csilik atyához és arra kért, hogy mindenben hallgassak rá. Ő, szeretettel fogadott, meghívott az elsőszombati kilencedekre és én őt választottam lelki vezetőmnek. Itt ismerkedtem meg Éva Asszonnyal, aki olyan volt, mint egy igazi édesanya és tanár. Melette megtanultam a szeretetet, engedelmességet, rugalmasságot, a türelmet, a radikalitást, a felajánlást, mások megörvendeztetését,… egyszóval a Szűzanya erényeit. Hálából, a karizma évfordulóján, kevés kis pénzemből mindig egy nagy virágkosarat vettem. Éva Asszony akkor karolt fel engem, amikor a legelhagyatottabb voltam. 7 év után kerültünk Nagyfaluba, ahol folytatódott az engesztelés.
8. Hogyan élted meg Éva Asszony betegségét és halálát? 2007 augusztusában, amikor a Szűzanya megjelent nekem, Éva Asszony helyén a Szűzanyát láttam. Azt mondta: „Beteg gyermekemet rátok bízom, viseljétek gondját, úgy mintha Engem szolgálnátok”. Betegségében arra törekedtünk, hogy minden nap megörvendeztessük őt. Amikor meghalt, vele szinte mi is meghaltunk. Akkor sikerült belenyugodni az elvesztésébe, amikor megjelent és ragyogó arccal mondta, hogy purgatórium nélkül került a Mennyországba.
9. Mi a jelmondatod? „Dicsőség Neked Uram, hála Neked Uram mindenért!” Örökké hálás maradok Istennek azért, hogy visszaadta az életemet gyógyulás által, új hívatást, lelki családot, lelki közösséget adott nekem. Hála Istennek MINDENÉRT!
(Kérdezett – Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet 2012 május

Szűz Mária Mondja: “NEKTEK CSAK SZERETNI ÉS JÓT TENNI SZABAD”

2012.-A Nagyfigyelmeztetésre való felkészülés éve— május.
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt. 24.44.)
92. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az első emberpár bűnbeesését(Ter.3.),a vízözön történetét,(Ter.6,7.-8.9.), a bábeli torony lerombolását(Ter. 11.), Szodoma pusztulását(Ter. 18.19.) és Ninive megmenekülését(Jónás k.)
Havi mottó:
” Az igaz ember Isten jutalmába részesül!”(Mt. 10,41.)
Havi imaszándék:
azért engeszteljünk, hogy Isten igazságos büntetése csökkenjen, vagy maradjon el teljesen!
Konkrét feladatunk:
Éljünk úgy tudatosan, hogy miattunk Isten az emberiséget ne büntesse, hanem jutalmazza meg!

Szűz Mária üzenete 2012. májusában
“Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban, a Nagy Figyelmeztetés előtt, a pecsétről szeretnék beszélni nektek. Biztosan tudjátok, ahová az ember rányomja a pecsétjét, lefoglaló jelét,az azt jelenti, hogy az a tárgy, állat…hozzá tartozik, az az ő tulajdona.
Isten pecsétje jelképezi az Ő uralmát a teremtményei felett. Tudatosítanotok kell, hogy a Szentháromság eltörölhetetlen pecsétjét kaptátok, amikor megkereszteltek titeket. A keresztség szentsége, pecsétje által a Szentháromsághoz tartoztok, az Ő tulajdonai lettetek. Ez a kegyelem, amelyet öntudatlan állapotban is megkaptatok, akkor éled fel a lelketekben, amikor a tudatos hitvallásban és a gonosznak való tudatos ellene mondásban éltek. A bérmálás eltörölhetetlen szentségében, újabb pecsétjével a Szentlélek akarja átvenni az életetek irányítását indításai és tiltásai által. Akik papság szentségében részesültetek, ugyancsak eltörölhetetlen pecsétet kaptatok a lelketekre,azért, hogy egész életetekben a lelketek és a lelkek megmentése legyen a legfontosabb a számotokra. Tudnotok kell, akik rendszeresen gyónnak, áldoznak, akik a házasságukat Isten akarata szerint élik, akik betegségükben a betegek kenetét elfogadják…, azok a gyermekeim Isten uralma, lefoglaló pecsétje alatt élnek. Mindazok, akik elfogadják: Istent, az Egyházat, Engem, a Tízparancsolatot, a szentségeket, a Szentírást,a szent hagyományt… és ezek szerint élnek, azok a gyermekeim mindörökké le vannak pecsételve, foglalva a Szentháromság számára. Előre megmondom nektek, az utolsó időben, nagyon boldogok lesztek, a Szentháromság lefoglalása, pecsétje miatt, mert ezáltal isteni védelemben fogtok részesülni a nagy megpróbáltatásban és a Nagy Figyelmeztetéskor. Az isteni pecsét által megkapjátok a sötétség napjaiban a világosságot, erőtlenségetekben az erőt az állhatatossághoz, a hitvalláshoz, sőt a vértanúsághoz is.
Tudatosítanotok kell, hogy a tisztítótűz felé tart mindazok élete, akik a Szentháromság pecsétje mellett elfogadják a gonosz pecsétjét is. A gonosz pecsétjét is viselik mindazok a gyermekeim, akik langyos lelkületűek. “Neked mondom: bár lennél hideg vagy meleg, de mert langyos vagy, kiköplek a számból!” A sátán pecsétjét is viselik azok, akik kettős életet élnek, akik kétfelé sántikálnak. Végre vegyétek tudomásul: nem szolgálhattok Úrnak: Istennek is és a gonosznak is! Ne legyetek olyanok, mint a szélkakas, mely a váltakozó szélnek engedelmeskedve változtatja az irányát. A tisztulás felé tart mindazok élete: akik néha Igent, néha Nemet mondanak az Isten kéréseire. Akik néha: a Szentlélekre, néha, a gonosz lélekre hallgatnak. Sajnos sokan tudják mit kell tenni, mi válik az üdvösségükre, mégis saját kárukra, a kifogásokat keresik, amikor Isten , valami áldozatot kér tőlük. Fekete pecsét is van mindazokon, akiknél első a test és utána jön a lélek. Akik néha hozsannát, néha feszítsd meg-et kiáltanak életükkel Szent Fiam felé. Akik válogatnak a szentségekben, a parancsolatokban, a Szentírás tanításaiban… A tisztulásra van szükségük mindazoknak, akik vasárnap keresztények, hétköznap majdnem pogányok. Akik ugyanazzal a szájjal néha áldást mondanak, néha átkozódnak. Akik ugyanazzal a szívvel néha szeretnek, néha gyűlölnek. Tudnotok kell, akik az isteni pecsét mellett a gonosz pecsétjét is viselik, azok a haláluk után a tisztítótűzbe jutnak és ott lesznek addig, ameddig teljesen meg nem tisztulnak, amíg radikális döntés nem érlelődik meg Isten mellett a szívükben.
Tudatosítanotok kell, hogy a pokol, az örök kárhozat felé tart mindazok élete: akik mindvégig megtagadják Istent, az Egyházat. Akik nem hallgatnak az Isten által rendelt személyekre. Akik a Tízparancsolat, a Hét szentség ellen harcolnak. Akik a sátánnak adják végleg az életüket. A sátán útján járnak az ateisták, akik tudatosan megtagadják a Szentháromságot. A gonosz számára lepecsételve járnak : azok a szabadkőművesek, szabadgondolkozók(liberalisták), akik tudatosan a gonosszal és egymással szövetkezve azon dolgoznak, hogy megkeserítsék , megnehezítsék az egész emberiség életét és tönkre tegyék azt a sátán megbízásából. A legrosszabb úton járnak mindazok a nagy emberek: akik törvényesítik az abortuszt, az eutanáziát, a homokosságot, minden erkölcstelenséget. Engeszteljetek mindazokért, akik e TV -ben, interneten,folyóiratokban, DVD-n… az embereket a bűn, az alvilág szeretetére nevelik és a pokol felé segítik. A sátán eszközei mindazok, akik a chipet az igazolványokba, állatokba, és végül az emberekbe is be akarják építeni azzal a hátsó szándékkal, hogy uralják, ellenőrizzék, irányítsák az embert és ha nem hallgat rájuk a halálba küldjék.
Arra törekedjetek, engesztelő gyermekeim, hogy az utolsó időtökben, tudatosan és reménykedve engeszteljetek mindazokért, akiknek az élete a tisztítótűz vagy a pokol felé tart. Tudnotok kell azt, nem éltetek hiába, ha csak egy lelket is megmentettetek a pokoltól és kiszabadítottatok a tisztítótűzből.
Befejezésül mondom, ti , választott gyermekeim, akik az utolsó idők apostolai és prófétái vagytok, éljetek úgy, hogy csak az isteni pecsét ragyogjon a lelketeken, az erényes életetek által. Ha így élte, akkor nem kell féljetek a jövőtől, bármit is hoz a számotokra.
Most a Szentháromság, Általam áld meg titeket az Isten melletti, radikális döntés lelkületével!!!
Házi feladat májusra:
” Segíts Szűzanyám úgy élni, hogy mindig az isteni pecsét ragyogjon a lelkünkön, erényes életünk által!
Előre tekintés 2012 júniusára:
— Júniusban 1-2-3-7.-én lesznek engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen!
–Adjatok hálát velem együtt a papságom 30. évfordulóján(Szentelés: 1982. június 20)!
— Előre hirdetjük, mivel 2012 július 1-én, első vasárnap bérmálás lesz Krasznán, ezért júliusban 5-6-7-8.-án lesznek az engesztelések, 15 órától!
Visszatekintés 2012 áprilisára
1.Hogyan válhat minden napunk Istennek tetsző nappá?
Minden reggel:
(6-7 óra között), végezzük el a felajánló és áldáskérő imát, a Szent Olajjal helyezzük a Szentháromság oltalmába magunkat és igyunk egy pohár szentelt vizet testi-lelki -szellemi tisztulásunkra!
Az Irgalmasság órájában:( du. 3-4 óra között) végezzük el az Irgalmasság Rózsafűzérét kérve az irgalmasság lelkületét.
Este:(9-10 óra között) : imádkozzunk a betegek gyógyulásáért és a lélekben, a bűneik által megkötözöttek szabadulásáért. Minden este, lefekvés előtt tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. A bűneink miatt kérjünk bocsánatot Istentől és a jót, amit megtettünk, köszönjük meg Istennek.
Egész nap: törekedjünk Isten jelenlétében élni: egységben, szeretetben, kerülve a bűnt, a bűnre vezető alkalmakat. Ha tehetjük , menjünk minden nap szentmisére, gyónjunk, áldozzunk rendszeresen. A Szentírás., a szentek élete, az üzenetek…, legyenek a napi lelki eledeleink. A gyógyító keresztet viseljük a nyakunkban. Ha így élünk minden nap, Isten gyönyörködni fog bennünk és a lelkünket Égig érő boldogság fogja eltölteni!!!
2. Mit ajánlanak az Égiek betegség és megkötözöttség esetén?
Minden megpróbáltatás az életünkben meghívás, hogy lelkileg tegyük sínre az életünket!!!
Először gondolkozzunk el azon, hogy mi az oka a betegségünknek, megkötözöttségünknek? Talán az, hogy vasár- és ünnep nap nem járunk templomba! Talán az, hogy nem gyónunk és áldozunk rendszeresen! Talán az, hogy paráznaságban, vagy házasságtörésben élünk! Talán az,hogy nem óvakodunk a káros szenvedélyektől: a túlzott italozástól, drogoktól, TV, internet, számítógép, gyógyszer, játék…függőségtől, rossz barátoktól…
Az a legfontosabb feladatunk, ami az életünkben nincs helyén azt helyre kell tenni, ami rossz azt fel kell számolni.
Ha ez megtörtént: végezzünk minden nap gyógyító és szabadító imát, vállaljunk teljes böjtöt hétfő-szerdán-pénteken délig, kérjünk papjainktól gyógyító és szabadító misesorozatot(kilenced=9 mise, gregorián=30mise). Ha szentmise sorozatot ajánlunk az Égiek szándékára ás a tisztítótűzben szenvedőkért, azok rendkívüli módon segítenek a gyógyulásunkban, szabadulásunkban. Nagyon fontos, legalább kilencszer menjünk el egy zarándokhelyre. Amíg meg nem gyógyulunk, addig csendesen és türelmesen ajánljuk fel a fizikai-lelki szenvedéseinket a tisztulásunkért, az egész emberiség megmeneküléséért és a tisztítótűzben szenvedők kiszabadulásáért!!! Ha lehet, válasszunk egy lelki közösséget és egymást segítve, bátorítva haladjunk előre a keskeny úton. Ha ezeket megtesszük, az egy százalékot, csak azután várhatjuk, hogy Isten megteszi értünk a 99 százalékot. Tedd meg ami számodra lehetséges, és várd ki türelemmel Istentől azt, ami részedre lehetetlen!!!
3.Hogyan viszonyulnak az emberek a keresztre feszített Jézushoz?

” Szentmise alatt láttam, hogy az Úr Jézus a keresztre volt feszítve! Misztikusan, keservesen szenvedett az emberiség bűnei miatt! A kereszt alatt emberek álltak. Egyesek kezében kalapács volt, akik újabb szegeket vertek bűneik által Jézus Testébe. Mások kezében harapófogó volt, akik bűnbánatuk által kihúzták a szegeket Jézus Szent Testéből! Voltak Jézus keresztje alatt olyanok is, akiknek egyik kezében kalapács volt a másik kezében harapófogó. A keresztre feszített Jézus kérése volt:” Törekedjetek úgy élni az utolsó időben, hogy a ti kezetekben ne legyen kalapács, csak harapófogó, Nekem tetsző életetek által!”
4.Miért szomorú az Úr Jézus napjainkban?
Egy látomásban, a szomorú Jézus elmondta:” Fáj a Szívem a felelős vezetők miatt akiknél a régi hagyományok fontosabbak, mint az egység, a Húsvét megünneplésében! Imádkozzatok minden nap a felelős vezetőkért, hogy eljussanak oda, hogy az egész kereszténység, minden évben együtt ünnepelje a Húsvétot, feltámadásom Szent Ünnepét!!!
5. Hogyan viszonyuljunk az Irgalmas Jézus Szeretetéhez?

Sajnos az emberiség nagy része a gonosz lélekre hallgat, aki a következőket súgja nekik:
“Isten nem szeret téged a bűneid miatt! Isten nem bocsátja meg a bűneidet!”
A gonosz azt akarja, hogy haragot tartsunk, gyűlölködjünk és ne bocsássunk meg se ellenségeinknek, se önmagunknak. A gyűlölet által a poklot teremti meg a szívekben és a pokol felé visz embereket! A gonosz bezárja a szíveket Isten előtt és kitárja a pokol előtt!!!
A Szentlélek gyöngéden, a szabadságunkat tiszteletben tartva, azt sugallja: “Isten szeret téged! Isten megbocsát minden megbánt bűnt! Segít, hogy a bocsánatkérés és a megbocsátás olajozottan működjék közöttünk! Hálát adunk együtt az Irgalmasság vasárnapján az Irgalmas Jézusnak, hogy bűnbánatunk által megbocsátotta az összes bűneinket és a bűneink után járó adósságunkat elengedte! Elhatároztuk együtt, hogy tiszta lelkületben akarunk élni, úgy, hogy a Feltámadt Krisztus mindig érezze jól magát a szívünkben. Hálát adunk azért is az Irgalmasság vasárnapján, hogy az Irgalmas Jézus Szeretete kiáradt az egész emberiségre (szeretteinkre is) és a tisztítótűzben szenvedő őseinkre is.
7.Hogyan használjuk a szentelt vizet és melyek a hatásai?

Élő hittel és tiszta szívvel igyuk a szentelt vizet, amely szaporítható! Mossuk meg beteg testrészeinket a szentelt vízzel! Tehetünk a szentelt vízből ételeinkbe, italainkba, hogy a szenvedélybetegségeinktől megszabaduljunk és testileg-lelkileg-szellemileg megtisztuljunk. Tehetjük a fürdőkádba is, hogy meggyógyuljunk. Ajánljuk a szentelt vizet másoknak is. Az Égiek ígérete:” Ez a szentelt víz nagyon gyorsan fog elterjedni az egész Földön!” Ez a szentelt víz az Égiek egyik legnagyobb ajándéka, az utolsó időkben,az egész emberiség számára! A jövőben is megszámlálhatatlan gyógyulások, szabadulások, megtérések… fognak bekövetkezni a szent víz által. Az Égiek a szent víz tisztító hatása által készítenek fel a Nagy Figyelmeztetésre. Ezért naponta(szaporítva) ihatjuk a szent vizet!
Milyen visszajelzések jöttek az utóbbi időben a szent víz által kapott gyógyulásokkal kapcsolatosan?
–Egyik édesanyának minden nap megdagadt a lába. A szent víz használata által egészséges lett.
— Egyik ember allergiás volt a tojásra és emiatt a keze feldagadt. A szent víz által 3 nap alatt meggyógyult.
— Egy édesanya évekig tartó hasmenésből és aranyérből gyógyult meg a szent víz által.
–Egyik édesanya súlyos és fájdalmas melldaganatból gyógyult meg a szent víz által. Nyilvánosan tanúságot tett erről.
–Japánban, rák betegségből gyógyult meg egy férfi a szent víz által. Gyógyulása után elhatározta, hogy rendszeresen fog járni a templomba.
–Egy gyerek pikkelysömörtől gyógyult meg, néhány nap alatt a szent víz által. A meggyógyult gyermek ezt mondta, amikor tanúságot tett a nyilvánosság előtt:”Köszönöm Szűzanyám, hogy meggyógyítottál engem!”
–Volt olyan, akinek az epéje gyógyult meg, az epeköve ment el.
— Volt olyan, aki gyomorfekélyből gyógyult meg a szent víz által.
— Egyik papnak úgy fájt a lába, hogy alig tudott leszállni reggel az ágyról. Egy este bekente a szent vízzel a lábát és reggelre meggyógyult. Istennek legyen hála mindenért.
Rövid hírek—értesítések
A közelmúltban Veszprémben és Székesfehérváron tartottunk 3 napos lelkigyakorlatot a Szent Hegyről, a Forrásról és a szent víz hatásairól. Sokan megígérték, hogy elzarándokolnak Szilágy-Nagyfaluba, a Szentháromság Hegyére. A Rab Mária kegyhellyel kapcsolatosan üzenetet adott a Szűzanya. Kérte, hogy a kegyhelyet újítsák fel a zarándokok.
A Szentháromság Hegyén elfogadtuk és felajánlottuk a tűzvész által okozott károkat a felelőtlen tűzgyújtó megtéréséért és a gonosz lélek megkötözéséért.
Április első napjaiban kb. 3000-en voltak engesztelésen. Több, mint 100 gyerek látogatott el a Szentháromság hegyére tanáraikkal együtt.
Örömmel közöljük, hogy a Mária-út, Máriacelltől–Csíksomlyóig tovább épül, amely a Szentháromság Hegyet is érinti.
A gyógyulni vágyók részére 6 kút szent vize áll rendelkezésünkre.
8. Miben erősítettek meg az Égiek egy álom által?
” Azt álmodtam, hogy Iluskával együtt Olaszországban, a Vatikánban vagyunk, családias ebéden Benedek pápával és a bíborosokkal. Csodálatos volt megélni, álomban is, a hierarchikus és a karizmatikus személyek egységét. Ebéd után, az egyik bíboros bevitt egy hatalmas szobába és szeretettel kérdezte meg, most mit üzen a Szűzanya nekünk, az Egyház vezetőinek? Égre nézve azt mondtam:”Legyetek annak tudatában, hogy Benedek pápa szent és szentek mindazok, akik segítik a pápát az ő szolgálatában!” Ezután a bíboros is az Égre nézett és azt mondta:” Ti is legyetek annak tudatában, hogy Éva asszony szent és ti is szentek vagytok, akik teszitek az engesztelésben Isten reátok vonatkozó akaratát!” Ezután egy nyakláncot hozott, amelyen egy szíven Jézus Arca volt. Ezt a nyakláncot a nyakamba tette, mondva:” Légy ezután is a feltámadt Krisztus képviselője az engesztelő közösségben! ” Ezután Iluska nyakába tett egy nyakláncot a Szíven, a Szűzanya Arca volt. Ezt mondta:” Légy ezután is a Szűzanya képviselője az engesztelő közösségben!” Ezután szeretettel megölelt és kikísért a Vatikánból.
Ebből az álomból megértettem, hogy a férfiak az Úr Jézus, a nők, Szűz Mária példás képviselői kell legyenek a családjukban, lelki közösségükben.
A Szűzanya üzenete La Selette-ben (1846)
1846-ban a francia Alpokban megjelent a Szűzanya két pásztor gyermeknek. Az Egyház kivizsgálása után elismerte a jelenések valódiságát! Mit üzent La Selette-ben a Szűzanya?
MILYEN BÜNTETÉSRE SZÁMÍTHAT A FÖLD ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉG, HA NEM INDUL EL A MEGTÉRÉS UTJÁN?

“Az emberiség a legborzasztóbb és legnagyobb események előestéjét éli. Ki kell ürítenie a harag kelyhét. A Földet mindenféle csapás éri majd. Éhínség, pestis járvány, fertőző betegségek jönnek. Az emberek hangokat hallanak a levegőben, a fejüket verik a falba, a halált fogják kívánni, de az csak kínokat hoz számukra. Mindenütt a Földön vér folyik majd.
Tűz fog az Égből hullani! A Nap elsötétül, a Hold csak gyenge piros fényt ad, a csillagok elhagyják rendes pályájukat. A víz és a tűz a Földön félelmetes mennydörgést és földrengést fog okozni, amelyek hegyeket, városokat és országokat süllyesztenek el.
Ki győzhet itt, ha Isten a választottai által meg nem rövidítené a megpróbáltatás napjait!
De Isten hagyja magát megingatni az igazak vére, könnye és imája által!!!
MIÉRT BÜNTETI ISTEN AZ EMBERISÉGET AZ UTOLSÓ IDŐBEN?

” Semmi másra nem gondolnak egyes emberek, csak a szórakozásra! A gonoszok mindenféle bűnt elkövetnek! Az Antikrisztus tíz királya, akik az egész világ urai akarnak lenni, újra háborúkat akarnak indítani. Sokan a Földön önmagukat és egymást imádják. Rossz könyvek bőségben lesznek a Földön. A sötétség szellemei( és követői) hidegséget, szeretetlenséget, gyűlöletet fognak terjeszteni Isten és ember ellen. Lesznek olyan közösségek, amelyekben a gonosz lelkeknek szolgálnak!”
MI LESZ A VÉGE AZ ANTIKRISZTUSNAK ÉS KÖVETŐINEK?

” A mélység felnyílik… A vadállat, alattvalóival együtt fog a magasba emelkedni(gőgjében), hogy felmenjen a Mennybe! Ekkor Szent Mihály arkangyal leheletétől megfullad, lezuhan a Föld tűzzel teli belsejébe. Ekkor a pokol örökös mélysége örökre elnyeli őt övéivel együtt.”
A JÖVŐBEN MI LESZ ISTEN GYERMEKEIVEL?

” A szent Egyház gyermekei, igaz követőim, a végső idők apostolai, Jézus Krisztus hűséges tanítványai imádságban, szenvedésben, vezeklésben, Istennel egyesülve, a világ elől elrejtve fognak élni. Ők növekedni fognak az Isten és egymás iránti szeretetben, az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Én velük együtt fogok harcolni.”
MI LESZ A FÖLDDEL ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉGGEL AZ IDŐK VÉGÉN?

” Akkor tűz és víz fogja a Földet megtisztítani és kiirtja Isten az emberi kevélység minden művét és minden megújul. Akkor, akik megmaradnak, Istennek fognak szolgálni és Őt fogják imádni, dicsőíteni és szeretni!”
JELENLEG MIT TEGYENEK ISTEN GYERMEKEI?

“Itt az idő, hogy előlépjetek, hogy fénnyel töltsétek be a világot! Buzgóságotok tegyen éhessé mindenkit Jézus Krisztus imádására. Ti, akik a fény gyermekei vagytok, küzdjetek, harcoljatok Isten fegyvereivel ( ima, böjt, jó cselekedetek, szenvedés, szentmise,…), mert itt van az idők ideje, a vég vége!!!”
MIT KELL TUDJUNK ISTEN BÜNTETÉSÉRŐL?

Isten büntetése mindig feltételes! ” Ha megtértek lesz jövőtök, ha nem tértek meg, nem lesz jövőtök!”
Azon kell dolgozzunk, hogy a világban a büntetés okozóját, a bűnt kell megsemmisítsük a bűnbánat által.
Istentől bocsánatot kérhetünk saját magunk és az egész emberiség nevében is. Tudnunk kell, hogy minden súlyos bűnünk Isten büntetése után kiált és a pokol felé visz. Minden jó cselekedetünk után számíthatunk Isten jutalmára, végső soron a Mennyországra.
Legyünk annak a tudatában, hogy a gonosz és követői bármennyre is nagynak látszanak, végső soron veszíteni fognak. Isten gyermekei, bármilyen gyengének is tűnnek, győzni fognak.
Döntenünk kell, még az életünkben, hogy kinek a kezét fogjuk meg. Ha a súlyos bűnök által a gonosz kezét fogjuk meg, veszíteni fogunk és a pokolba juthatunk. Ha a jó cselekedetek által, Isten kezét fogjuk meg, győzni fogunk és a Mennybe juthatunk.
Mi engesztelők, álljunk Isten oldalára, harcoljunk Isten fegyvereivel, hozzunk meg minden áldozatot a lelkek megmentéséért. Ezáltal megmenekülünk és nagyon sok lelket megmentünk az örök kárhozattól!!! Mi ezért születtünk! Ez az életünk célja, értelme!!!
2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS

ÉVE-MÁJUS

“BOLDOG VAGY, MERT HITTED, HOGY BETELJESEDIK MINDAZ,
AMIT AZ ÚR MONDOTT NEKED!”(Lk.1.25.)
104. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a
Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át újra Megváltónk szenvedését, halálát és feltámadását a négy evangéliumból.Havi mottó:“Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig!” Ezért Isten felmagasztalta Őt!”( Fil. 2.8.)Havi imaszándék: azért engeszteljünk, hogy a keresztények minél hamarabb egy időben ünnepeljék meg az Úr Jézus szenvedését, halálát és feltámadását.
Konkrét feladatunk: készülve Éva asszony hazaköltözésének évfordulójára, olvassuk el újra és terjesszük” Örömöm titka” című könyvének második kötetét.

Szűz Mária tanítása 2013. májusában

“Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor a görög katolikus és ortodox testvéreitek Szent Fiam szenvedését, halálát és feltámadását ünneplik, csodálkozzunk rá velük együtt, a ” Megváltás misztériumára”!
Mi a misztérium? Világotokban és a természetfölötti világban is vannak titkok, amelyeket elsősorban nem értelemmel, hanem hittel kell megközelíteni. Ilyen titkok: a Szentháromság, az Oltáriszentség,Szent Fiam megtestesülése, szenvedése, halála és feltámadása. Isten dolgai nem értelmetlenek, hanem értelem felettiek. Sajnos létezik a bűn misztériuma is.Hogyan lehetett az, hogy a tiszta angyalok egy része, bár boldogok voltak, fellázadva Isten ellen döntöttek? Ezek lettek a gonosz lelkek, akik irigységből,féltékenységből,Isten iránti bosszúból, gonoszságból,Isten teremtményeit is el akarják csábítani és a pokolba akarják vinni! Hogyan volt lehetséges az, hogy az első emberpár, bár mindenük megvolt és boldogok voltak az Isten csodálatos kertjében, mégis a gonosz lélekre hallgattak, nem a jó Istenre? Hogyan lehetséges az,hogy az ember tudja azt, hogy a bűn rossz, amely rossz irányba viszi, mégis azt választja és nem a jót, amely a Mennyország felé segíti? A pozitív és negatív misztériumok egy része felfogható, nagyobb része felfoghatatlan. Én arra kérlek titeket, az Istennek való engedelmességben, nyíljatok ki Isten misztériuma felé, akkor minden jóra képesek lesztek. Ellenben, ha a gonosz léleknek engedelmeskedtek, kinyíltok az alvilág misztériuma felé, amely által minden rosszra képesek lesztek.

Mit kell tudjatok a megváltásról?

.Az első emberpár, az első bűn elkövetése után megkapták az ” első örömhírt”, hogy majd eljön a Megváltó, Aki kifogja szabadítani az emberiséget: a bűn, a szenvedés, a halál verméből és a gonosz csapdájából.

.Az idők folyamán Isten prófétái is megjövendölték a “Szenvedő Szolga ” eljövetelét.

.Szent Fiam kijelentette Péter apostol, a Szamáriai asszony és Kaifás főpap előtt is, hogy Ő a Megváltó!

.Meg kell tudja az egész emberiség, hogy nincs üdvösség senki másban, csak Szent Fiamban, Aki az egész emberiség Megváltója.

.Szent Fiam egész élete a Megváltás misztériuma volt.Szent Fiam, a Mennyei Atya és az egész emberiség iránti szeretetből áldozta fel önmagát. A Megváltás valójában a Szentháromság szeretetének a misztériuma az egész teremtett emberiség iránt.” Úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen”! A keresztvetésben azt valljátok meg: a Mennye Atya leküldte Szent Fiát a Földre, hogy az emberiséget a széles útról, a keskeny útra vezesse Szent Fiam legnagyobb szeretetének a jele a megváltás.” Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért!”
.A megváltás, Szent Fiam győzelme: a bűn, a szenvedés, a halál és a gonosz lélek fölött. Mindazok akik megfogják Szent Fiam kezét, az Ő tanításainak a megtartásával, azoknak megbocsátja a bűneiket, értelmet ad szenvedésüknek, a halált az örök élet kapujává teszi és a gonosz csábításait felismerik és legyőzik.
Amint látjátok, Isten azért enged meg egy rosszat, mert belőle jót tud kihozni: ” Az Isten szeretőknek, minden a javukra válik!” Sajnos Szent Fiam megváltása a gonosz angyalokra és megátalkodott követőire nem vonatkozik azért, mert ők ezt visszautasítják, nem akarják elfogadni! Tudnotok kell azt, hogy Szent Fiamnak az fájt a legjobban, hogy az Ő Drága Szent Vére hiábavaló a megátalkodottak részéra, bár Ő mindenkit meg akart menteni.
Tudnotok kell azt, a Mennyei Atya “első terve” az volt, hogy az első emberpárt és az egész emberiséget: bűn, szenvedés és halál nélkül akarta boldoggá tenni az Éden kertben. Ennek az volt az egyetlen feltétele, hogy Isten teremtménye, az ember szabadságának a tudatában, szeretettel engedelmeskedik az Istennek. Mivel a szabadságával visszaélő ember nem Istennek, hanem a gonosz léleknek engedelmeskedett, jött Isten”második terve” . Az emberiség megváltása a bűnből, a szenvedésből és a halálból Szent Fiam önfeláldozó halála által. Előre mondom nektek, még van az utolsó időben, Istennek egy”harmadik terve”is. A Mennyei Atya ” az Új Eget-az Új Földet- az Új Jeruzsálemet” akarja lehozni a Földre, ahol nem lesz bűn,szenvedés, halál és a gonosz lélek is meg lesz kötözve az alvilágban! Jelenleg, a Mennyei Atya, az Ő prófétái által, erre a második paradicsomi állapotra készíti fel a teremtményeit. Ezért azt mondom nektek, akik most a keresztutat élitek, a szenvedések, megpróbáltatások, érthetetlenségek ellenére minden nap reménykedve menjetek előre,. Tudnotok kell, hogy a rátok váró ” Új Világért” érdemes minden áldozatot meghozni.
A Mennye Atya, amint erős kézzel kivezette Egyiptomból választott népét, ugyanúgy fog titeket is kiragadni a gonosz csapdájából. Tudnotok kell azt, hogy az egész emberiség, a bűnei miatt a legmélyebb gödörbe esett. Önmagát nem tudta megmenteni. Szent Fiam volt a létra az egész emberiség számára, aki kimentette a bűnbánókat bűneik gödréből. Tudnotok kell azt is, hogy az egész emberiség, a bűn megáradt folyójába zuhant Istennek való engedetlensége által. Szent Fiam, az Ő megváltó életével, tanításával, szenvedésével és halálával kötelet dobott utánuk. Akik nem kapaszkodnak bele Szent Fiam “megmentő Kezébe”, azok örökké megfulladnak: akik belekapaszkodnak Szent Fiam Kezébe, azok megmenekülnek.
Befejezésül kérem tőletek, hogy legyetek hálásak Szent Fiam megváltásáért. Hálából tegyetek egy elhatározást, mondván:” Megváltó Krisztusom! Elhatározom, hogy az engedetlenségem által nem akarok újra visszakerülni a gonosz csapdájába, hanem az engedelmességem által mindvégig megváltó, ölelő karjaidban akarok maradni!”

Most a Szentháromság Általam áld meg titeket

az Istennek való engedelmesség lelkületével!!!

Házi feladat májusra

MEGVÁLTÓ JÉZUSOM! NEKED VALÓ ENGEDELMESSÉGEM ÁLTAL AKAROK HÁLÁS LENNI EGÉSZ ÉLETEMBEN,ÁLDOTT

MEGVÁLTÁSODÉRT!”
2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – MÁJUS

”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
116. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén. A Szentírásból olvassuk el a kánai menyegző történetét! (Jn. 2, 1 – 12).
Havi mottó: A Szűzanya kérte: „tegyétek meg (mindig), amit Jézus mond nektek!” (Jn. 2, 5)
Havi imaszándék: engeszteljünk: a türelmetlenek, irigyek, kárörvendők, engedetlenek, lusták, anyagiasak, bakafántosok… megtéréséért.
Konkrét feladatunk: mindig csak jót adjunk egymásnak!

Az Szentlélek Isten tanítása 2014 májusában


„Szeretett engesztelők! Májusban, Mária egyik legszebb hónapjában, megmagyarázom nektek mit tanulhattok Jézustól, Máriától, az ifjú pártól és a szolgáktól, a kánai mennyegző történetéből (Jn. 2, 1-12). • Mit tanulhattok Jézustól? Tanuljatok meg örvendezni az örvendezőkkel és sírni a sírókkal! Jézus, Mária és az apostolok, akik meghívottként részt vettek a mennyegzőn, az együttörülésre adtak jó példát nektek. Gondoljatok arra az esetre is, amikor Lázár, Jézus barátja meghalt és eltemették, Jézus akkor együtt sírt Mártával és Máriával. Jézus azt akarja, hogy amíg éltek a Földön, amennyire lehet érezzétek jól magatokat. Jézus nem féltékeny a ti örömötökre. Ha létezik, az irigységet és a kárörvendezést számoljátok fel a szívetekben, a bűnbánat által azért, mert Jézus szomorúan nézi azokat a személyeket, akiknek fáj mások öröme, és akik örülnek mások kárának. Legyen türelmetek kivárni Jézus idejét! Jézus azt mondta Édesanyjának a kérésére: ’még nem jött el az Én órám’. Mindennek megvan az Istentől rendelt ideje: a szomorúságnak és az örömnek is, a betegségnek és az egészségnek is, a halálnak és az életnek is, és a csodának is! Amint látjátok, amikor eljött Jézus ideje, Ő azonnal cselekedett. Gondoljatok arra, Jézus sohasem késik vagy siet, Ő a legalkalmasabb pillanatban cselekszik. Talán ti vagytok néha türelmetlenek! Vigyázzatok arra, hogy mindig csak jót adjatok egymásnak! Jézus nászajándéka több száz liter jó bor volt, amivel megajándékozta a fiatal párt és a násznépet. Igazi keresztényként vigyázzatok arra, hogy csak jó szóval, jó cselekedettel és jó példával ajándékozzátok meg egymást. Ebben is kövessétek Jézust, Aki körüljárt csak jót cselekedve. Vigyázzatok arra, ne adjatok italt az alkoholistának, cigarettát a cigarettázónak és drogot a drogosnak. Higgyetek Jézus Mindenhatóságában, Aki csodát tud tenni. Jézusnak, Aki megváltott titeket, van hatalma, hogy a vizet borrá változtassa; a szentmisében a bort az Ő Szent Vérévé változtassa és a ti evilági életeteket keresztény életté változtassa. Tudnotok kell, hogy Jézus a csodái által isteni hatalmát, jóságát és az Ő küldötteit is igazolja. • Mit tanulhattok Máriától? Mária, nyitott szemmel és szeretettel teljes szívvel felismerte a fiatalok szükségleteit. Ezért ment közbenjáró lelkülettel Jézushoz mondva: ’nincs boruk!’ Mária, a szolgák szemét Szent Fiára irányította és azt mondta nekik: ’tegyétek meg, amit Jézus mond nektek!’ Egy keresztény azt kérdezte az egyik koldustól: ’mire van szükséged?’ A koldus azt válaszolta neki: ’ha te engem igazán szeretnél, kitalálnád, hogy mire van szükségem’. Észreveszitek-e

mások szükségleteit és adakozó lelkülettel segíttek-e nekik? Hiszitek-e azt, hogy minden ügyetekre elsősorban Jézusnál van a megoldás? Szükségleteitekben kéritek-e Mária, a szentek és az angyalok közbenjárását és hisztek-e annak a jó következményeiben? • Mit tanulhattok a fiatal pártól? Ők, nem Jézus nélkül, hanem Jézussal kezdték az életüket. Tudnotok kell, Jézus értékeli a házasságot, ezért szentségi rangra emelte azt. Kérlek titeket, értékeljétek ti is a családi együttlétet. Szeressetek együtt imádkozni, együtt zarándokhelyekre menni, együtt étkezni, együtt beszélgetni, együtt dönteni és együtt kikapcsolódni! Tudnotok kell azt, akik együtt imádkoznak, azok együtt maradnak és az egymás iránti szeretetben növekednek. Kérdésem hozzátok, ti Istennel akarjátok-e kezdeni, folytatni és befejezni a házas életeteket? Eltudjátok-e mondani, nem tudtok vasárnapi szentmise és szentáldozás nélkül élni? Csodálatos lenne, ha házasságkötésetek alkalmával Jézusnak, Máriának és az apostoloknak is, valóságosan is kitöltenétek egy meghívót és azt az ünnepi asztalotokra tennétek. Jó volna, ha lakodalmatok alkalmával, felolvasnátok a kánai mennyegző történetét. Ezáltal természetfölötti lenne a légkör köztetek. Kérlek titeket, bátran próbáljátok ki! • Mit tanulhattok a szolgáktól? Ők mindenben engedelmeskedtek Jézusnak. Jézus kérésére, áldozatok árán is megtöltötték az edényeket vízzel. Bár nevetségesnek tűnhetett, Jézus kérésére a vízből vittek a násznagynak. A szolgák, Jézus kérése után nem okoskodtak, nem filozofálgattak, nem kételkedtek, nem hitetlenkedtek, hanem áldozatok árán is engedelmeskedtek! Kérdésem hozzátok: rátok jellemző-e a családban az engedelmesség és az áldozatvállalás? Ne felejtsétek el, a Mennyország azoké, akik Istenért, a lelkükért és a lelkekért áldozatot vállalnak! Ha a szolgák lelkületével, minden nap engedelmeskedtek Jézusnak, Máriának, a követőiknek és egymásnak is – amely szellemi vértanúság – boldogságot, békességet, szeretetet és csodát fogtok megtapasztalni az életetekben. Most megáldalak titeket az áldozatos engedelmesség lelkületével!!!”

Házi feladat májusra: “URAM, ADD, HOGY ELHIGGYEM ÉS ASZERINT IS CSELEKEDJEK: JOBB ADNI, MINT KAPNI!”

VISSZATEKINTÉS 2014 ÁPRILISÁRA

A Szűzanya üzenete volt: „Drága fehér rózsácskáim! Hálatelt szívvel köszönöm meg nektek ezt a napot. Köszönöm, hogy állhatatosan kitartotok ezen az úton és nem fáradtatok bele a kilencedekbe. Most, a Szentháromság Akaratából, magammal hoztam a gyermekemet, aki már földi élete alatt példát mutatott nektek abban, hogyan kell engesztelni, szeretni és szenvedni! Szeretném, ha nyitott szívvel lennétek Felénk, mert ezután olyan kegyelmeket fogtok kapni, amelyeket már rég kértétek. Édesanyai kérésem hozzátok, hogy még több lelket hozzatok Hozzám és tegyétek gyakorlatba azt, amit itt kértem tőletek. A gonosz lélek nem akar békén hagyni titeket, mert látja azt, hogy az engeszteléseitek által rengeteg lelket mentetek meg a kárhozattól. Az engeszteléseitekben, a szeretetetekben és a szenvedésitekben Én mindig veletek vagyok és segítek nektek. Most átadom a szót a Szentháromság Akaratából, Boldog II. János-Pál pápának!” Boldog II. János-Pál pápa üzenete volt: „Drága gyermekeim! A földi életemben, többek között azért imádkoztam, hogy legyen a Földön egy olyan zarándokhely, ahol több nemzetiségű és vallású ember együtt imádkozik, együtt végezik a kilencedek sorozatát, azért, hogy az egész világon megszülessen az emberi szívekben a szeretet. Földi életemben, ezért én is vállaltam az engesztelést és mindent, amit az Isten kért Tőlem. Különösen életem utolsó idejében nagyon nehéz volt az egész emberiség terhét hordozni, de tudtam, hogy Isten nem add nagyobb keresztet nekem se, csak amit elbírok! Ezért, amit Isten megengedett számomra,

mindent vállaltam! Most, az Égből mindent másképpen látok! Most látom az imáimnak, az áldozataimnak és szenvedéseimnek, egész felajánlott életemnek a gyönyörű gyümölcseit. Többek között ti is azok vagytok, mert titeket is kiimádkoztalak. Most arra kérlek titeket, hogy ne roskadjatok bele szenvedéseitekbe. Ha tudnátok mennyi kegyelmet hoz maga után a jól megélt szenvedés, soha – soha nem panaszkodnátok, hanem mindent elfogadnátok és felajánlanátok szó nélkül. Ha az Égből látnátok, mennyi kegyelmet hoz maga után a kilencedeitek sorozata, soha többé nem hagynátok abba. Újra arra kérlek titeket, ne hagyjátok abba a kilencedeiteket. Ha tudnátok mekkora kegyelem az, hogy kilencedeket és gregorián miséket ajánlotok fel őseitekért, soha többé nem hagynátok abba! Előre kijelentem nektek, a Szentháromság Akaratából, Húsvét előtt, a szenvedő lelkek sokasága fog kiszabadulni a tisztítótűzből és az Égbe jut, azért, mert évek óta vállaltatok értük szentmiséket, szenvedést és mindent, ami tőletek telt. Ők meghálálják ezt nektek bőkezűen. Drága gyermekeim! Ezután szeretném, ha visszhangozna a szívetekben, hogy a szeretet, az áldozat, a kilencedek sorozata mindennél többet érnek! A mai napon rendkívüli kegyelmeket árasztunk rátok. Még befejezésül arra kérlek titeket, hogy Nagypéntektől végezzetek egy kilencedet a szentté avatásom napjára, és a saját szándékaitokra!!! Meglátjátok, a bőséges gyümölcsök nem fognak elmaradni! Most a Szűzanyával, Boldog XIII. János pápával megáldunk titeket a sorozatos kilencedek, a szenvedés és a szeretet természetfölötti értékelésével!” Ki volt Szent Fausztina és mit kért az Irgalmas Jézus általa, aki az Isten-i Irgalmasság apostola volt? Szent Fausztina Lengyelországban, Glagovicében született és 33 évet élt (1905-1938). Összesen 2 és fél osztálya volt. 20 éves korában lépett be az Irgalmas nővérek varsói kolostorába. Külsőleg olyan volt mint akárki más. Buzgón tette az állapotbeli kötelességét, mint szakács, kertész és portás. Hallgatag, derűs és jóindulatú volt. Önzetlen szeretet jellemezte. Bensőséges, személyes kapcsolatra törekedett az Égiekkel. Lelkeket akart menteni, életszentségre törekedve. Szent Fausztina küldetése, sok megalázó szenvedéssel és lelki gyötrelmekkel járt. Az egész életét felajánlotta a bűnösök megtéréséért. Tüdőszanatóriumba került. 33 évesen bocsánatot kért a közösségtől, utoljára gyónt, és a túlvilágra költözött. Boldog II. János Pál pápa, 1993 április 18-án boldoggá; 2000 április 30-án szentté avatta. 2002-ben elrendelte az Isten-i Irgalmasság vasárnapját! Amit kért az Irgalmas Jézus Szent Fausztina által, azokból mit valósítottunk meg? A megbocsátásban és bocsánatkérésben éljük-e a kiengesztelődést? Hisszük-e azt, hogy Isten megbocsát a megtérő bűnösöknek? Megbékélve élünk-e Istennel, a felebarátokkal és önmagunkkal? Bízunk-e az Irgalmas Jézusban? Szoktuk-e mondani a röpimát: ’Jézusom, bízom Benned!’? Az Isten-i Irgalmasságnak a vasárnapját komolyan vesszük-e? Az Irgalmasság órájában, egyedül vagy közösségben elszoktuk-e végezni az Irgalmasság rózsafüzérét? Tanúságot teszünk-e az Irgalmas Jézus megbocsátásáról, szeretetéről? Hálásak vagyunk-e a bűneink bocsánatáért? Engesztelünk-e a bűnösök megtéréséért? Bocsánatot kérünk-e a bűnösök nevében az Irgalmas Istentől? Értékeljük-e a magánkinyilatkoztatást, mint Boldog II. János-Pál pápa? Rácsodálkozunk-e a hiarerhikusok és a karizmatikusak egységére? Hisszük-e azt, ha az Irgalmasság vasárnapján (vagy előtte) gyónunk, áldozunk, a pápa szándékára imádkozunk és a legkisebb bűnt is tudatosan kerüljük teljes búcsúba részesülünk? Nagypénteken elszoktuk-e kezdeni a kilencedet az Irgalmasság vasárnapjára készülve? A pokol vagy a Mennyország fele tart-e az életünk? Minden este felindítjuk-e a tökéletes bánatot: ’Jézusom, szeretlek Téged, kérlek bocsásd meg minden bűnömet?’ Kik örvendeztették meg az Irgalmas Jézust? Az efezusi hívek azzal, hogy visszatértek az első szeretethez. A szmirnai hívek felszámolták a szenvedéstől való félelmüket. A pergamoni hívek elkerülték a hamis tanítókat és tanításokat! A tiatírai hívek bűnbánatot tartottak a bálványimádás miatt. A szárdeszi hívek a képmutatásból és a lelki halálból tértek meg! A filadelfiai hívek a hazugságaikból ás a laodiceai hívek a langyosságukból tértek meg! Mi tudatosan megörvendeztetjük-e az Irgalmas Jézust?

 

(Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 392
Tegnapi: 420
Heti: 1 045
Havi: 1 045
Össz.: 321 878

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Május
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »