Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Milánó, 1989. február 2.
A gyermek Jézus bemutatása a templomban

Jézushoz viszlek benneteket
„Kedves fiaim, örömmel éljétek át a gyermek Jézus jeruzsálemi templomban történt bemutatásának misztériumát. Engedjétek ti is engedelmesen, hogy Édesanyátok karjában hordozzon benneteket.
Negyven nappal születése után, eleget téve a törvény előírásának, fölmegyek tiszta jegyesemmel, Józseffel együtt a templomba, hogy felajánljam az Úrnak elsőszülött Fiamat, és bemutassam az Őt kiváltó áldozatot.
Mily szeretettel szorítom a gyermek Jézust anyai karomba! És mily engedelmességgel és fiúi ráhagyatkozással engedi magát hordozni a kis Gyermek, miközben határtalan gyengédséggel szorítom Szívemre Őt.
Miután Édesanyja odavitte, bemutatta és felajánlotta, Jézus belép templomának dicsőségébe.
Jézus belép a jeruzsálemi templomba, mert azt Őérte, a Messiásért, az Úrért és Üdvözítőért építették és szentelték fel.
Jézus jön dicsőségének fényével és birtokba veszi isteni hajlékát. Jézus fényének ragyogásában mutatkozik meg minden nép megvilágosítására.
Jézust mint az ellenemondás jelét jövendölik meg, Sokak üdvére és romlására Izraelben.
Az agg Simeon úgy veszi karjába Jézust, minta századok óta várt Messiást és népének Szabadítóját.
És küldetésének misztériumába bensőségesen bele van szőve anyai tevékenységem kimenetele: Tőr járja át lelkedet, ó Anya.”
Mert anyai hivatásom, hogy elhozzam nektek Jézust és mindnyájatokat Jézushoz vezesselek.
Én vagyok az Út, amelyen járnotok kell, ha el akartok jutni üdvözítő Uratokhoz.

Jézushoz viszlek benneteket

Elviszlek Jézushoz a ti Igazságotokhoz
Mert ebben az időben, amikor sokan távolodnak el a hittől, azért, hogy tévedéseket kövessenek, számos, rend kívüli jelenésemmel lépek közbe, hogy elvezesselek mind nyájatokat az Evangélium teljes igazságára. Legyen éltetek a megélt Evangélium, hogy ti is az igazság fényét ajándékozhassátok másoknak.
— Elviszlek benneteket Jézushoz, a ti Életetekhez.
Mivel ma sokan esnek a bűn és a halál sötétségébe, erős jelenlétemmel segítek nektek Isten kegyelmében élni, hogy végül ti is részesülhessetek Urunk, Jézus életében.
Ha a nagy megpróbáltatás sötét idejében nem engeditek gyermeki rámhagyatkozással és engedelmességgel, hogy karjaimban hordozzalak benneteket, akkor nehezen fog játok kikerülni Ellenfelem elétek állított ravasz kelepcéit.
Kísértései Oly veszélyessé és ravasszá váltak, hogy alig lehet elmenekülni előlük.
Abban a nagy veszélyben forogtok, hogy kísértésbe estek. Ellenfelem azért csábít benneteket bűnre, hogy eltávolítson Jézustól és tőlem.
Mindenki áldozatául eshet megtévesztésének.
Áldozatául esnek a papok és a püspökök is.
Áldozatául esnek a hívek és a felajánlottak is.
Áldozatául esnek az egyszerűek és a tanultak is.
Áldozatául esnek a tanítványok és a mesterek is.
De sohasem esnek áldozatául azok, akik kisgyermek- ként felajánlják magukat Szeplőtelen Szívemnek és engedik, hogy anyai karjaimban hordozzam őket.
Most már egyre világosabbá válik az Egyház és a világ előtt, hogy a kicsiny nyájat, amely hűséges marad Jézushoz és az Evangéliumhoz, megvédem Szeplőtelen Szívem anyai menedékében a nagy hitehagyás éveiben.

Elviszlek benneteket Jézushoz, a ti Utatokhoz.
Ő vezet el benneteket mennyei Atyátokhoz.

Jézus az Atya tökéletes képmása, egyszülött Fia, a Vele egylényegű Ige, szépségének visszfénye és Szeretetének kinyilatkoztatása.
Jézus és az Atya egy.
Az Atyától, a Fiú által kaptátok ajándékba a Szeretet Lelkét, hogy ti is behatolhassatok ennek az isteni egységnek csodálatos misztériumába.
Ha Jézus lesz életetek, eljuttok az Ő karjaiba és a ti mennyei Atyátok karjaiba.
Ha Jézussal jártok, akkor ti is ugyanazzal a szeretettel és ugyanolyan engedelmesen valósítjátok meg életetek folyamán az isteni akaratot, ahogy Ő teljesítette mindig az Atya akaratát.
— Így a kisgyermekek bizalmával és ráhagyatkozásával fogtok élni, akik mindent úgy várnak és úgy fogadnak el, mint mennyei Atyjuk szeretetének ajándékát.
Akkor égi Édesanyátok mindennap Szeplőtelen Szíve oltárán vihet benneteket az Úr fényének és dicsőségének templomába.
Így tudlak benneteket az életben a Szentháromság tökéletes dicsőítésére felajánlani és így tudom általatok mindenhol szétsugározni az Ő isteni ragyogásának fényét.
Miután ez a fény bevilágította és átformálta az egész világot, eljön hozzátok Jézus dicsőségében, hogy megalapítsa országát.”


Dongo (Como), 1991. december 24.

A fénylő barlang

„Úgy éljétek át Velem együtt, szeretett fiaim, e Karácsonyotokat, mint a szeretet és a fény titokzatosságát!
Szeretnélek végigvinni benneteket azon a hosszú úton, amely Betlehembe vezetett bennünket.
A szeretet szüntelen elragadtatásába merültem isteni Gyermekemmel, akit szűzi méhemben hordoztam. Tiszta jegyesem, József, igyekezett mindenben segítségemre lenni, hogy könnyebbé tegye a fáradságos utazást.
A zajos karaván közepette lelkünkben belső csönd honolt.
A szív elmélyült imája kísért utunkon haladva célunk felé.
A lélek nyugalmas békéje hatotta át a tovatűnő boldog órákat a beteljesedő nagy titok bensőséges tudatában.
Amikor Betlehembe érkeztünk, és azon az éjen minden ajtó bezárult szállást kereső kérésünk előtt, pásztorok mutattak nekünk egy szegény barlangot, amely kietlenségében mégis készen állt befogadásunkra.
Ez a szent éj.
Ez az a szent éj, amely beteljesítette a századok várakozását.
Ez az az éj, amely megnyílik a fény előtt és örökre lezárja az első ádvent időszakát.
Ez az éj kelti fel az új napot, mely nem ismer naplementét.
Ezen az éjszakán az Ég eljegyzi a Földet; az angyalok éneke egyesül a kicsinyek, a szegények, a tiszták hangjával; a pásztorok minden ember örömére kapják a hírt:
»Ma született nektek Megváltótok!«
Hajoljatok le Velem együtt, hogy a Gyermeket csókkal és könnyel, meleggel és szeretettel, kedvességgel és figyelmes gyengédséggel vegyük körül.
Olyan kicsiny, még épp hogy csak megszületett; sír a dermesztő hidegben; felsóhajt a nagy fagyban, amely körülveszi az egész világot!
Miként a pásztorok, vigyétek el Neki ti is egyszerű ajándékaitokat. Szeretettel telt papi szívetek váljék számára az egyedüli nagy vigasszá.
És fogadjátok be ti is a nagy örömhírt, amit ma kaptatok: közel van második, dicsőséges eljövetele.
Egy hosszú Út végső szakaszán jártok most ti is. A második ádvent időszakát készültök lezárni.
Éljétek át most ti is velem és József jegyesemmel együtt az új vigília drága óráit.
Mélységes csend vegye körül a szavak és a képek össze-visszaságát, amely ma az egész világot betölti.
A szív imája tartson benneteket szüntelen párbeszédben az Úr Jézussal, aki eljött, aki eljön és aki el fog jönni dicsőségében.
A lélek nyugodt békéje jellemezze múló napjaitokat, melyek oly fenyegetőek és fájdalmasak minden ember számára.
Haladjatok biztosan a nagy szorongattatás végső idejének viharos hullámain. Ne háborodjatok fel látva, hogy ismét bezárulnak az ajtók Jézus Krisztus előtt, aki eljön.
Szeplőtelen Szívem az a fénylő barlang, amely lezárja a második ádventet, mert e Szív diadala által jön vissza hozzátok Jézus a dicsőségben.”


Fatima (Portugália), 1993. március 15.
Ide vártalak téged
 
“Ma meghívlak benneteket, hogy jöjjetek ide lélekben, legkedvesebb fiaim, a szegény Cova da Iriába, Fatimába, ahol megjelentem, hogy fény legyek utatokon ezen idõszak alatt, amelyben éltek.
Kis gyermekem, ezért vártalak ide téged, a lábaimhoz, ugyanarra a helyre, ahol Máriás Papi Mozgaimamat, e nagy Szeretet Mûvemet létrehoztam.

Ide vártalak téged, hogy kezedben összefogjam e Mûvet, ami már az egész világon elterjedt, és ami által eljut hozzám azoknak a szeretett papjaimnak és gyermekeimnek hódolata, akik felajánlják magukat Szeplõtelen Szívemnek.
Ez a nagylelkû válasz, amit fõleg a kicsinyektõl, a szegényektõl, az egyszerûektõl, az alázatosaktól kapok, sok örömet ad anyai Szívemnek, és megvigasztal nagy fájdalmamban.
Ide vártalak téged, hogy megmondjam neked: most mindannyiótoknak minél elõbb be kell lépnetek Szeplõtelen Szívem biztos menedékébe.
Amint Noé az Úr nevében behívta a bárkába mindazokat, akiknek meg kellett menekülniük a vízözöntõl, ugyanúgy most neked, legkisebb gyermekem, Mennyei Édesanyád nevében hívnod kell azokat, akiket meg kell menteni, oltalmazni és védeni a nagy megpróbáltatástól, ami elérkezett már az Egyház és az egész emberiség számára, hogy lépjenek be Szeplõtelen Szívem menedékébe.

Ide vártalak téged, mert mindenkivel közölnöd kell, hogy már ez évtõl kezdve beléptetek az eseményekbe, amiket elõre megmondtam, és amiket a titok harmadik része tartalmaz, amit nektek még nem fedtek fel.
Most ez nyilvánvalóvá válik maguktól az eseményektõl, amelyek az Egyházban és a világban történnek.
Egyházamon a hitehagyás és hitetlenség heves szélvihara söpör végig, az pedig, aki Krisztussal szembeszáll, behatol az Egyház belsejébe, így teljesítve be a pusztítás gyalázatát, amit a Szentírás elõre megmondott.
Az emberiség megismeri büntetésének véres óráját; járványok, éhínség és tûz fogják sújtani; sok vér ömlik ki utaitokon; a háború mindenfelé terjed, óriási pusztítást okozva a világon.
Szegény gyermekeim! Mindannyiótoknak hordoznotok kell a nagy szenvedések és kimondhatatlan fájdalmak súlyát, mivel mindenki számára nyilvánvalóvá válik az isteni igazságosság és irgalom nagy csodája.
Ezért ma fatimai Szentélyembõl megújítom aggódó felhívásomat, hogy meneküljetek hozzám Szeplõtelen Szívemnek tett felajánlástokkal, és szaporítsátok mindenütt az ima cönákulumokat, amiket kértem tõletek, a papok, a kicsinyek, a fiatalok körében és a családokban.

Ne féljetek!
Ne engedjetek az elbátortalanodásnak! Én mindig veletek vagyok!
Ide vártalak téged, mivel mindenkinek hirdetned kell, hogy elérkezett az idõ, amikor rendkívüli módon nyilvánítom ki magamat mindazoknak, akik Nekem szentelték magukat és gyõzelmes seregemnek részét alkotják.
Errõl a helyrõl, ahol úgy jelentem meg, mint a napba öltözött Asszony, hogy Fényetek legyek a nagy megpróbáltatások e sötét éveiben, mindannyiótokat megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Rubbio (Vicenza), 1993. április 9. Nagypéntek
Jézus fájdalmas szenvedése megújul

“Legkedvesebb fiaim, gyertek velem a Kálváriára, hogy átéljétek Fiam, Jézus szenvedésének és halálának fájdalmas óráját.
Mekkora fáradsággal járja végig a Golgota felé vezetõ utat, megsebzett vállán hordozva keresztjének súlyát.
Milyen messze vannak diadalmának hangjai: “Hozsanna Dávid Fiának Áldott, aki jön az Úr nevében”. A pálma és olajágak helyett ott vannak a római katonák lándzsái, a tömeg hozsannázása helyett a hóhérok ordítozásai és sértegetései, a gyermekek öröménekei helyett hûséges asszonyok sírása, a méltóságos és királyi menetelés helyett a kereszthordozás lassú haladása.
Nincs ott a tömeg, akit Jézus kenyérrel táplált, a betegek, akiket meggyógyított, a bûnösök, akiket jó útra térített, az apostolok, akiket tanúivá választott.

Ott van azonban Anyja a mellette álló szeretett Jánossal, aki mindannyiótokat képvisel, szeretett gyermekeim. Csókoljuk együtt sebeit, gyûjtsük össze vérét, zárjuk be mély sebhelyeit, simogassuk vértõl ázott haját; töröljük le leköpdösött és megvert arcát, tisztítsuk meg gyalázatokkal tetézett, meggyötört testét, igyuk a vért s a vizet, amely az Õ átszúrt Szívébõl tör elõ!
Éljük át lélekben mindörökre fájdalmas szenvedését! Fájdalmas szenvedése megújul ezekben az utolsó idõkben, amikor a nagy megpróbáltatás mindenki számára elérkezett. Megújul fájdalmas szenvedése az Egyház, mint az Õ misztikus teste részére. Az Egyház is hivatott belépni haláltusájának Getszemáni-kertjébe, õ is megismeri az árulás csókját, a tagadást és az elhagyatottságot övéi részérõl, neki is meg kell ízlelnie a kehely teljes keserûségét, õt is leköpdösik, megostorozzák és tövisekkel koronázzák, õ is megismeri az elítélést és sokak gyalázkodását, öt is keresztre feszítik és feláldozzák, hogy a Mennyei Atya terve beteljesedjék.
Legkedvesebb fiaim! Fájdalmas szenvedése megismétlõdik számotokra.

Ezért hívlak benneteket olyan régóta, hogy lépjetek be önfelajánlásotokkal Szeplõtelen Szívem Getszemáni-kertjébe, hogy átalakítsalak benneteket papi feláldoztatásotokra, hogy erõt adjak, hogy félelem nélkül haladjatok vértanúságtok kálváriája felé mellettem, fájdalmas Anyátok mellett, aki az alatt a kereszt alatt szült titeket, melyen Fiamat, Jézust megölték. A ti fájdalmas szenvedésetek ideje elérkezett.

Titeket is üldöznek és vernek majd, visszautasítanak és elítélnek, bebörtönöznek és megölnek. Ne engedjétek, hogy az aggodalom és a félelem hatalmába kerítsen benneteket! Én olyan közel vagyok hozzátok, mint amilyen közel álltam a kereszthez. Szeretteim, mellettetek vagyok a számotokra megújuló fájdalmas szenvedés idején. Ma a ti keresztetek alatt is ott állok, hogy véghezvigyem anyai feladatomat az új idõkben, melyek a ti fájdalmas szenvedéseitekbõl születnek.”Rubbio (Vicenza), 1993. április 10. Nagyszombat

Ott vagyok minden sír mellett

“Éljetek velem imában, csendben és várakozásban a sír mellett, ahol Fiam, Jézus halott teste pihen!
Szeretett fiaim! Mellettem éljetek Szeplõtelen Szívem fájdalmának e napján.
Ez az én új és lelki anyaságom napja.
Ez az egyetlen nap, amikor Fiam nélkül maradtam.
Ez az elsõ nap, amikor hivatva érzem magam arra, hogy Édesanyátok legyek, az Egyház és az egész emberiség Édesanyja. Mától kezdve, mint Édesanya, ott vagyok minden sír mellett, ahová bármely új gyermekemet helyezik.
A sír mellett vagyok, ahol milliószámra pihennek azok az ártatlan gyermekek, akik sohasem jöttek a világra, mivel megölték anyjuk méhében. Abban a sírban, ahova Fiam testét helyezték, összegyûjtve látom ezeket a megszámlálhatatlan sírokat. Bõséges könnyek hullanak az Édesanya arcáról, aki siratja összes gyermekét, akiket oly embertelen és kegyetlen módon öltek meg.

A sír mellett vagyok, ahol a gyûlölet, az erõszak, a háborúk áldozatai hevernek, és akiket közös sírgödörbe helyeznek az emberi szánalom bármilyen jele nélkül.
A sír mellett vagyok, ahol örök álmát alussza minden bûnös, szegény, beteg, peremre szorult, üldözött, elnyomott és eltiport gyermekem.
A sír mellett vagyok, amely összegyûjti papjaim, szerzeteseim és azok földi porhüvelyét, akik életüket Fiam, Jézus szolgálatára szentelték.
Szeretteim! Ma minden sír mellett veletek együtt akarok virrasztani a fájdalomban és az imában. E nagyszombattól kezdve, mindennap bõséges könnyek hullanak irgalmas anyai szemembõl, hogy sirassam minden új fiamat, akiket sírba helyeznek.
Mindegyik sír mellett azonban mindenekelõtt reménykedve és várakozva virrasztok. Mióta Fiam, Jézus halálon és poklon diadalmaskodva élve kijött a sírból, bizalommal várom a pillanatot, amikor majd minden gyermekem kijön sírjából, hogy mindörökre részesüljön a halhatatlan életben, amit Jézus számotokra halálával és feltámadásával nyert el”

FORRÁS: Máriás Papi Mozgalom. A papokhoz Szûzanyánk szeretett fiaihoz. Alfapack. kft.

San Marco (Udine, Olaszország), 1995. február 11.
A lourdesi jelenés évfordulója

Mosakodjatok meg a forrásnál!
„Tekintsetek ma Égi Édesanyátok életszentségének és tisztaságának a ragyogására, aki Lourdesban Szeplőtelen Fogantatásként jelent meg! Fussatok mindannyian, beteg és bűnös fiaim, a Kegyelem és az isteni Irgalom forrásához!

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Mosakodjatok meg az élő vizek forrásánál, ami Jézus Szívéből ered, amelyet a római katona lándzsájával átdöfött.
A kis Bernadett kezeivel a sziklából fakasztottam a tiszta vizek forrását.
Ezért kérlek titeket, hogy menjetek és mosakodjatok meg a forrásnál.

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Szüksége van a mosakodásra annak, aki bepiszkolta magát.

A bűn az, ami beárnyékolja a lelketek szépségét; a bűn az, ami elveszít a megszentelő kegyelmet, és elválaszt titeket az Úrtól, a ti Istenetekkel való életközösségtől; a bűn az, ami visszavezet titeket a Sátán rabságába, aki így rajtatok gyakorolja a gonosz uralmát; a bűn az, ami rávisz benneteket az örök pusztulás útjára.

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Merüljetek el az isteni Irgalom forrásában!
Ezt a forrást, amely Jézus átdöfött Szívéből fakad, a ki engesztelődés Szentsége ajándékozza nektek.
Azt Jézus a Megváltása értékes gyümölcseként alapította, azért hogy a végső gyengeségetekhez segítséget nyújtson.
A föltámadása napján megmondta az apostoloknak: „Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek.”
Ettől a pillanattól kezdve megadatott nektek a lehetőség, hogy annyiszor mosakodjatok meg, ahányszor a lelketeket elcsúfítja a bűn.

Mosakodjatok meg a forrásnál.
Ezekben az években a kiengesztelődés Szentségét mindinkább elhanyagolják, sőt alattomos és gonosz módon támadják.

Ezért terjed a szokás, hogy a bűnt könnyedén elkövetik, azt igazolják, nem bánják meg, hogy bocsánatot nyerjenek, és többé meg sem gyónják azokat.
Az Egyházban oly sok helyen a szentségi gyónás teljesen eltűnt. Egyre ritkábbak azok a papok, akik alkalmat adnak ennek a nélkülözhetetlen Szentségnek a gyakorlására.
Ily módon az Egyház teljesen megbénul az apostoli tevékenységében, és mély sebekkel van tele mintegy leprás.

Mosakodjatok meg a forrásnál!
Ma kinyilvánítom Égi Édesanyátok lángoló és lelkes felhívását, hogy a nagy gyötrelem ezen utolsó idejében a kiengesztelődés Szentsége térjen vissza az én Egyházamba teljes ragyogásban! Mert csak ez a forrás az, amelyből az isteni Irgalom kiáradhat az egész emberiségre.

Ez által a Szentség által formálhatja Jézus az új szíveket és a megújult életet.
Csak ez által az értékes Szentség által közölheti Jézus, irgalmas szeretetét az Egyház és az egész emberiség számára.
Ezért ma meghívlak benneteket, hogy engedjétek magatokat elmerülni az isteni Irgalom forrásában, és nézzetek Rám, Égi Édesanyátokra, aki Szeplőtelenül fogantattam azért, hogy számotokra az Irgalom Anyja legyek.”

Fatima (Portugália), 1995. március 11.
Cenákulum a M. R. M. portugál papjaival és híveivel

Az én titkom
„Ebben a tisztelt szentélyemben elfogadlak mindannyiatokat, szeretett és nekem szentelt fiaim, hogy bezárjalak titeket Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe.
Én itt mint a Napba öltözött Asszony jelentem meg, hogy kijelöljem az utat, amelyen járnotok kell, ebben a gonosz Lélek által annyira tőrbe csalt századotokban.
Én lejöttem ide az égből, hogy menedéket ajánljak nektek, és segítséget nyújtsak a Köztem és az Ellenfelem közti nagy küzdelem pillanataiban, valamint a nagy gyötrelem és büntetés fájdalmas óráiban.
Én itt indítottam útjára a Máriás Papi Mozgalmamat, ezen kis fiam által, akit ezekben az években a világ minden részébe elvittem, és megalapítottam most már a harcra s az én legnagyobb győzelmemre kész seregemet.
Ma itt akarlak benneteket lelkileg egyesíteni e fiam körül, ahol a Mozgalmam egy nagy cenákulumát tartjátok az Égi Édesanyátok képmása előtt, amelyet ugyanarra a helyre tettek ki, ahol a három gyermeknek, Jácintának, Ferencnek és Luciának megjelentem.
Itt mindannyiatokat Magam köré gyűjtelek, és tetszésemet nyilván ki felhívásom elfogadásáért, hogy csatlakozzatok a Máriás Papi Mozgalmamhoz, és ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek, hogy mindenhol terjesszétek az ima cenákulumait a papok, a gyermekek, a fiatalok között és a családokban.
Azt akartam, hogy itt legyetek Velem, mivel most már beléptek a századotok utolsó periódusába, amikor az általam előre megjövendölt események egészen beteljesülnek.
Ezért ma ugyanazon a helyen, ahol megjelentem, ki akarom nyilvánítani az én titkomat.

Az én titkom az Egyházra vonatkozik.
Az egyházban tetőfokára lép a hittagadás, amely az egész világon el fog terjedni, a szakadás be fog teljesedni, az evangéliumtól és az igazi hittől való általános eltávolodás által.
Az Egyházba be fogja fészkelni magát a gonosz ember, aki szembeszegül Krisztussal, és aki beviszi az Egyházba a pusztítás gyalázatát, megadva így a szörnyű szentségtörésbe teljesedését, amiről Dániel próféta beszélt (Mt. 24,15).

Az én titkom az emberiségre vonatkozik
Az emberiség a korrupció és a gonoszság, a szeretet törvénye elleni nyílt ellenszegülés, és az Isten elleni lázadás tetőfokára ér. Megismeri a legnagyobb büntetés óráját, amit már Zakariás próféta előre megmondott (Zak. 13. 7-9).
Akkor ez a hely úgy fog megjelenni mint az anyai jelenlétem fényes jele a nagy gyötrelmetek végső órájában. Innen az én fényem el fog terjedni a világ minden részébe, és ebből a forrásból fog fakadni az isteni Irgalom vize, amely le fog szállni, hogy megáztassa a most már egy hatalmas sivataggá vált világ szárazságát.
Végül az én szeretetem és mentségem rendkívüli művében meg fog jelenni mindenki számára annak a Szeplőtelen Szívnek a diadala, akit úgy hívnak, hogy az irgalom Anyja.”

 

Előzmények: http://andre.ingyenblog.hu/category/gobbi

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 392
Tegnapi: 420
Heti: 1 045
Havi: 1 045
Össz.: 321 878

Látogatottság növelés
Oldal: Stefano Gobbi atya
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »