Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 

...................


MERÍTS SZÍVEMBŐL ISTENI SUGALLATOKAT!

(A 2000. február 12-i üzenet folytatása)

Felkentelek, hogy merítsd ki Szívemből az isteni sugallatokat minden baj esetére, és add tovább népem számára kenetként, a kiszáradt földnek pedig frissítő reggeli harmatként. A kegyelem által megtanítottalak arra is, miként tolmácsold kívánságaimat. Ezen az isteni kinyilatkoztatáson keresztül, de már a korábbiakban is mondottam, hogy magam oktatom választottaimat, lelki vezetőjük leszek, hogy megmutassam nekik az utat, amelyen járniuk kell. Kinyilvánítom jóakaratomat, hogy segítséget nyújtsak azoknak, akiket szeretek, ők pedig örömükben Dávid zsoltárait énekeljék szárnyam árnyékában.

Jóságoddal koronázod azokat, akiket szeretsz,
a kegyelmek bősége borítja fejüket.
Túlcsordul a kelyhed, amikor szétosztod,
Neveddel teszed halhatatlanná őket,
az erények brokátjába öltözteted lelküket,
hogy szépségük láttán
szerelemre gyulladjon irántuk királyi Szíved.

Igen, mondd meg e közömbös nemzedéknek, hogy itt az Isten! Az én műveim magasztosak. Áldottak, akik felismerték ebben az üzenetben az én hangomat! Helyesen cselekszenek, akik gyönyörűségüket lelik benne és rajta tartják tekintetüket, mert az én irgalmas kezemből való művek tele vannak dicsőséggel és fenséggel. Emlékeztetem népemet, hogy a prófécia élő, mert az én hatalmamból származik, én rendelkezem vele. Mire való tehát ez a gőg a nemzetek részéről? Nem hallottátok, hogy én magam adok nekik elismerést közvetlen beavatkozásommal?

Igen, valóban! A Szívemhez szorítom őket, miként anya a gyermekét. Ily módon tartom prófétáimat közel a Szívemhez. De jaj! Jaj annak, aki ki meri nyújtani karját, hogy megérintse őket az én felhatalmazásom nélkül!


TOVÁBBRA IS TÁMASZTOK PRÓFÉTÁKAT

(A 2000. február 12-ki üzenet folytatása)

Légy boldog, Vassiliki, mert megengedtem, hogy ki-be járj mennyei udvaromban, és ezt szabadon teheted! Örvendezzen lelked az én irgalmasságomban! Az Egyház felemésztődik nagy hitehagyásában, ebben a megjövendölt, de titokban tartott hitehagyásban.

Vajon nekem is hallgatnom kellene?
Nem fogok hallgatni, ahogyan az ördög akarja! Továbbra is támasztok prófétákat, hogy tudtul adják és leleplezzék a hitehagyást, és lámpásként világítsanak ott, ahol sötétség honol. Arra tanítom őket, hogy legyenek önzetlenek, örvendeztessenek meg azzal, hogy nagylelkűen válaszolnak felszólításomra, amíg gondolataikban és a szemlélődés idején szerető karomban tartom őket. Szájukat imádattal, lelküket pedig örömmel töltöm el.

Miként az ember ereiben szakadatlanul és csendesen folyik a vér, úgy tanított téged, Vassula, az én Szentlelkem az Ő nyugodt módján bölcsességgel, hogy megmentsen téged és másokat. És ha időnként figyelmeztettelek is, az lelki fejlődésed és saját haladásod érdekében történt.

Öröktől fogva előre láttam ezt a hitehagyást az Egyházban, de éppen úgy láttam megmentő tervemet is benned, akihez egykor leszállok trónusomról, hogy szeretetem isteni költeményével megszólítsalak és végtelen irgalmamban felfedjem előtted és rajtad keresztül mások előtt is szeretetteljes beavatkozásomat.

Szükséget szenvedtél, nemzedék, és én eljöttem, hogy betöltsem hiányodat, de te nem vagy boldog, mert amióta csak szólok hozzád, zokon veszed tanításomat. Eljöttem, hogy kigyógyítsalak hitehagyásodból, és a bűnbánó szívek meghallgattak engem. Eljöttem, hogy életre keltsem halottaidat, és ők megismerjenek engem Szentlelkem által mint Atyjukat, mert az isteni tudást csak Őáltala lehet elnyerni és felfedni azok előtt, akiket mi választottunk ki, hiszen maga a Szentlélek az ő tanácsadójuk és nevelőjük. Mert nem emberi tudás révén, hanem a Szentlélek által kapták 12 értelmükbe a kegyelmet, hogy lássák a Háromságos Istent és beszéljenek Vele. Az emberi okoskodás semmilyen ügyes érvelése sem képes elhitetni velük, hogy nem találkoztak velem. Mintha csak azt akarnák bebizonyítani nekik, hogy “ruhátlanok”, miközben jól tudják, hogy fel vannak öltözve. Én magam ékesítettem fel őket magammal.

Csakhogy az ördög a legjobbat vette elő megbízottjaim közül az Egyházban, hogy tanbeli tévedéssel vádoljon téged. Pedig a Szentlélek által hozzád intézett ismételt sugallataim világossá tehették volna előttük, és megérthették volna, hogy az ördög teszi próbára őket.

A Sátán ugyanis irigyli azokat az adományokat, amelyeket e haldokló nemzedék megmentésére ajándékozok. Irigyel téged, akit én választottam, és akin még meg sem száradt a harmat, ami mennyei udvaromban hullott rád, ahol felnőttél, s ahonnan értékes adományként küldtelek ki minden nemzetnek. Irigységében haragra gyulladva megesküdött, hogy rád önti mérgét és tönkretesz téged, hogy utálatosnak, csúfnak, veszedelmesnek és undorítónak tűnjél.

A te Boldogságos Édesanyád azonban segítségedre sietett és betakart palástjával.
Felemeltelek a kegyelem által, hogy hívj, amikor akarsz. Ez oly egyedüli és királyi adomány, amit ritkán adok meg választottaimnak. 13 A Sátán irigységében arra ingerelt sokakat, hogy tegyenek nevetségessé téged, és a maga oldalára csábította őket.

A sok jó gyümölcs ellenére, melyeket összegyűjtöttem, hogy felkínáljam nekik, továbbra is próbára tesznek engem, lázadó módon megvetik gyümölcseimet és tanácsomat 14, és éppoly bűnösek és hűtlenek, mint őseik fiai, és kihívnak engem magas rangjukkal.

Vannak azonban, akik elhitték, hogy én szóltam, de a Sátán közömbössé tette még őket is. Csodáimmal kapcsolatban olyan nemtörődömségre indította őket, ami idővel lelohasztotta bennük a csodáim iránti érdeklődést, pedig a csoda életadó forrás, ami az örök életre vezetheti őket.

Bizonyára hallottad a magvetőről szóló példabeszédet, mely szerint, ha valaki meghallgatja Isten országának igéjét, de meg nem szívleli, akkor eljön a gonosz és elragadja, amit a szívébe vetettek 15. Ezek az emberek erőtlenül, megdöbbenten és értetlenül fogadják a kinyilatkoztatásokat. Azután vannak, akik örömujjongással hallgatják küldöttemen keresztül hangom visszhangját, nagy örömmel üdvözlik prófétámat, majd megrohamozzák a többi várost és elmondják, hogy éppen az ország igéjét hallották nyíltan és hatalommal hirdetni. Csakhogy hamar lelohad lelkesedésük, mert szavam köves talajra hullik szívükben, és nem ver bennük gyökeret. Amikor igém miatt az első üldözés éri őket, vagy valami csekély baj támad útjukon, nem tudnak kitartani. Nem, ők nem azok, akik szilárdak maradnak, amikor az emberek gyalázzák őket és mindenféle rosszat és rágalmat szórnak rájuk az én Nevem miatt, mert nem szilárd az alapjuk.
Ők lesznek az elsők, akik elbuknak.
Nem értették meg, hanem visszautasították a legfelsőbb uralmat� és az én békeköveteim 17keservesen sírnak az ő kiszáradt szívük miatt.

A Sátán minden erejét összeszedve kiöntötte haragját, hogy tönkretegye az emberiségnek nyújtott adományomat. 16 Földműveseket küldött, hogy szántsák fel hátadat, Vassulám, és húzzanak rajta barázdákat, hogy megtörjenek téged. De az én jobb kezem szilánkokra zúzta jármukat.


1 Jahve szól
2 Úgy látszott, hogy Isten örült, amikor az “Ó”-t kimondta.
3 Zsolt 65,5
4 vö. Jn 4,24
5 vö. Jn 14,16
6 Az 1Kor 15,45-ben Szent Pál is beszél Krisztusról mint “életadó Lélekről”. Bibliai értelemben a “lélek” szó nem annyira Isten természetét fejezi ki, mint életadó tevékenységét. Isten lélek, és Ő adja a Lelket.
7 Jézus Krisztus
8 Az Ő áldozata révén nyertünk örök életet.
9 Jn 16,12-13. versében Jézus így szól: “Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok rá elég erősek. Amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.” Isten él és eleven. Továbbra is szüntelenül kinyilvánítja magát a Szentlélek által.
10 a lényeg egységében
11 A méz az égi mannát, Isten Szavát, az olaj Isten Nevét jelenti (vö. Én 1,3).
12 a próféták
13 Urunk már kezdetben megmondta, hogy bármikor szólíthatom, és Ő mindig fog válaszolni. És valóban így is tett azóta, valahányszor megszólítottam.
14 hogy gyümölcseikről ismerhetik fel prófétáimat
15 vö. Mt 13,18-19
16 Isten ezt rám vonatkoztatja.
17 a próféták


EGYIPTOM

(A 2000. február 12-i üzenet folytatása)

Hallgass meg, Vassula! Én hoztam ki egész családodat Egyiptom áldott földjéről, ahonnan mind a mai napig felszáll még az égbe Fiamnak, az Ő Édesanyjának és Józsefnek, az igaz embernek az illata. Már ott is örömmel tekintettem rád, és megesküdtem:

“E virág által foglak összegyűjteni benneteket a különböző népekből és vallásokból, és ki fogom nyilvánítani előttetek atyai szeretetemet és irgalmamat. Az ő törékenységén keresztül fogom életre kelteni a nemzeteket, és megújítom őket lelki forradalommal. Az a szándékom, hogy e virágszál által mutassam meg szentségemet minden nemzet előtt. Azoknak azonban, akik megtiltják prófétáimnak, hogy prófétáljanak, trónomról csodálatos prófétai figyelmeztetést és parancsot adok választottammal kapcsolatban, őt pedig felkenem, hogy ne álljon ellen prófétai felszólításomnak.”

“Egyiptom! Én prófétát támasztottam földedből, te pedig egykor kenyeret adtál Fiamnak, miért ne támaszthatnék tehát újból prófétát belőled? E prófétából az én Szavam hallatszik, amíg fel nem fedi és nyilvánosságra nem hozza az ördögök szarvait.

“Ki ne jövendölne,
ha szól az Úr, az Isten?”1

“Jár-e együtt két ember,
ha nem értenek egyet?”2

“Valóban, az Isten, az Úr
nem tesz semmit anélkül,
hogy szándékát el ne árulná
szolgáinak, a prófétáknak” 3

és így, Vassula, teáltalad nemcsak terveimet, hanem Szent Arcomat is kinyilvánítottam. És mindaz, amit megjövendöltem, megvalósul a maga idején. Ingyen kaptad az élet Szavát, hogy örökbe fogadjon és a részesedés által istenné tegyen téged.4

A Sátán azonban újból meg fogja látogatni enyéim lelkét, mert ismeri tudatlanságukat, és arra csábítja őket, hogy kövezzenek meg téged az én nyelvezetem miatt.

Ó, bárcsak békét kötne a világ Háromságos Szentségemmel, akkor megértenék, amit mondok.
Megígérem neked, és a te mennyei Atyád az, aki szól most hozzád, az Egy, akiről egyszer ezt mondtad: “Tudom, hogy én vagyok mennyei Atyám gyengéje, de nekem is Ő a gyengém.” Ő mondja most tehát isteni szeretettől égve: “Továbbra is be foglak takarni édességemmel, és kegyesen kibontakoztatom benned. Még többet adok magamból neked, és eltöltöm lelkedet édes táplálékhoz hasonlóan, hogy te is többet adj magadból nekem, ily módon egy lélekké válva velem, az Istennel. Azután újból elküldelek felékesített adományként a nemzetekhez, hogy jóságosan tanítsd és indítsd őket gyermeki szeretetre irántunk, kitágítva szívüket, hogy még többet fogadhassanak be belőlünk és mindabból, ami isteni. Akkor abban a háborítatlanságban, amelybe lelküket helyezem, egyszerre mindent a mi világosságunkban fognak látni, és legyőzik a Sátán kísértéseit. Attól fogva a “részesedés által” őket is “isteneknek” mondják, és velünk együtt fognak uralkodni.”

Most megadtam neked, és rajtad keresztül másoknak, hogy megértsétek, milyen helyzetben vagy.
Nemzeteket gyógyítok meg azok szenvedése és áldozata révén, akiket kiválasztottam, bár ők gyakran jönnek hozzám panaszkodva, hogy talán hiába küzdöttek, és a semmiért fáradoztak. Mindent megtettek, ami el volt rendelve számukra, dicsőítettek engem, mert folytonosan az én gondoskodásom alatt álltak szemlélődésük idején.

Ez az igaz teológia felemeli a lelkeket és felrepíti őket a harmadik mennybe, előre megízlelteti velük az örök boldogságot, és mialatt természetfeletti módon szólok hozzájuk, megtisztelem őket azzal, hogy láthatják örökségüket és a szentek örökségét. Míg az én karomban pihennek, megáldom őket, felélesztem bennük tüzemet, hogy buzgón és félelem nélkül menjenek és hirdessék Szavamat.

Áldott az Isten, áldott az Ő Szent Neve,
mert jóságosan felfedi szándékait
követeinek, a szeleknek.
Fényességes ruhába öltözve
Őfensége felfedi előttük elszántságát.

Háromszorosan Szent Istenemhez
kiáltok nyomorúságomban,
és Ő mint hirtelen érkező szélroham,
leereszkedik hozzám, felvirágoztat engem,
és én kinyílt virágként
befogadom isteni világosságát.

Az Isten énekelt nekem és nektek is,
mindahányan csak vagytok, drága testvéreim!

Kinyilvánította irántunk irgalmát az Isten,
aki a kerubok felett trónol.

Senki ne mondja ezért:

“Nem láttam házamban
Istenünk megmentő hatalmát”,
mert ragyogás és fenség kíséri jelenlétét.

Mert eljön, eljön hozzátok,
és nem azért hogy megítéljen, még nem,
hanem, hogy istenivé tegyen titeket.

Boldog vagy, Vassula?
 

A boldogságnál is több az, amit érzek!
Palántaként ültettél el házadban,
és én a Te udvarodban virágoztam ki,
hogy hirdessem nagyságodat.
Hogy ne lennék boldog a Te karodban?

Boldogságomat nem veheti el senki,
sem üldözés vagy sértés,
sem rágalom vagy bántalom.
Darabokra téphet a rám szabadított pokol,
de a boldogságot,
mit Te adtál és most is adsz nekem,
nem veheti el senki.

Tanulja meg végre a Föld,
kicsoda az Isten, és dicsérje az Ő Nevét!

Ó legyen áldott a Te Neved
mindörökké!

Én pedig ezt mondom: Irgalmamra és hűségemre esküdtem meg, hogy továbbra is jobb kezemben tartalak téged, végtelen örömet és az örök boldogság ízét adva jelenlétemmel neked. Továbbra is tanácsadód és boldogságod leszek, én gyermekem. Szakadékok omolhatnak rád és fekete felhők takarhatnak be, göröngyök hullhatnak rád, de én megígérem, hogy te sértetlen maradsz, és világosságom egyre erősebben fog rád ragyogni.

Nyugtasson meg téged az én olajom! Elhatároztam, hogy irgalmam kinyilvánításával megmentem ezt a nemzedéket. Legyetek ezért boldogok ti mindannyian, akik hangom dallamát halljátok és teljetek el velem, a ti Istenetekkel!


1 Ám 3,8
2 Ám 3,3
3 Ám 3,7
4
 vö. Zsolt 82,6; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4MOST A REMÉNYSÉG KINCSÉNEK MEGÉRTÉSÉRŐL BESZÉLEK
AZ ERÉNYEK ÖSVÉNYÉNEK KINCSE

2001. február-március
(Nem emlékszem a dátumra)

Uram, a Szentírásban olvassuk a következőket, valójában a Te szavaidat:

“Még sok mondanivalóm volna,
nem vagytok rá azonban elég erősek.
De amikor eljön ő, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra” 1

Tudjuk azt is, hogy nem helyén való a kinyilatkoztatás 2 befejeződéséről beszélni és azt csupán jó gondolatok gyűjteményének tekinteni. Te élsz és cselekszel. A Szentlélek által továbbra is ki fogod nyilvánítani magad és ezt sohasem hagyod abba.
Krisztus, Te vagy az Atya tökéletes és teljes Kinyilatkoztatása, ezért mondják befejezettnek a Kinyilatkoztatást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy többé nem szólsz hozzánk.

Béke, gyermekem! Az Igazság Lelke sohasem hagyja abba a tanúságtételt.
Újból mondom:

“Boldogok a tisztaszívűek,
ők meglátják Istent.”

Látást adok azoknak, akik nem látnak, de nem engedem be az okosat és az ügyeset a tudás kapuján. Aki ezen a kapun bemegy, annak világosságban lesz része és megérti minden mondásomat 3, és ezzel egy időben megtapasztalja jelenlétemet� de az az ember, aki saját dicsőségének örvend, kívül marad a kapun 4. Sötétségben marad.

A test az test, és ezért látóképessége is testi. Aki azonban a Lélektől született, az betekintést kap és meglátja az Istent.
Lelkem virágfüzére, engedd, hogy még inkább elárasszalak! Emeld fel szemedet hozzám, bízd akaratomra magadat és mindenedet! Növeld buzgóságodat! Ne hallgass azokra, akik üldöznek téged és elvetik a kegyelmet, amit adtam neked, mondván, hogy értéktelen.

Előtted áll az Isten, nemzedék! A Tavasz lehajol hozzád, hogy homályodban elérjen téged. Ne sóhajtozz és ne is siránkozz többé! Meghívlak, nemzedék, hogy jöjj az én menedékembe! Jöjj hát!

Sötétségedben megadtam neked a kinyilatkoztatás világosságát, hogy ne csak reményedet, hanem hitedet és szeretetedet is életre keltsem. Szándékomban áll, hogy megmentselek, és ebben senki sem akadályozhat meg. A ti időtök az irgalom ideje, ezért küldöm a Földre Szavamat, a kinyilatkoztatás világosságát, látást a vakoknak.

Nem hallottátok, hogy Isten csupa gyengédség és könyörület, lassú a haragban és el van telve hűséges szeretettel? És hogy én átölelek minden teremtményt?

Igen nagy dolgokat hoztam lelked tudomására, nemzedék, de mind közül a legnagyobb önmagam kinyilvánítása. Nálatok tett isteni és gyakori látogatásaim Királyotok ajándéka, aki megmutatja nektek hűséges szeretetét. Föld, magasztald Istenedet, aki megment téged! A mennyek kinyilvánítják dicsőségemet, az egész égbolt az én művemet hirdeti. Dicsérjetek engem a csodálatos tudásért, amit nyomorúságos időtökben adok nektek, amikor szinte kihalt a Háromságos Istenbe vetett hit és elhidegült az Isten és a felebarát iránt érzett szeretet. Szentlelkem mindezek ellenére sem szűnik meg kiárasztani rátok szeretetét, és mi nem hagyunk fel sohasem azzal, hogy magunkat nektek adjuk.

Mindenki előtt nyíltan felfedem adományaimat és kincseimet, remegő ajakkal és meghatódottan ismertetem meg veletek boldogságomat, amikor megengedem, hogy Szívem mélységeibe pillantsatok, hogy megmutassam, mily dicsőséges kincseket őrzök a ti gonosz és lázadó időtők számára. Szemléljétek gazdagságomat, szemléljétek dicsőségem fényét, mert az felülmúl minden teológiát!

Most pedig, hogy világossá tegyem néhány kijelentésemet Szentséges Szívem kincseivel kapcsolatban és beljebb vigyem lelkedet a bölcsesség mélységeibe, hogy jobban megismertessem magam veled, azt kérem tőled, leányom, nyisd ki értelmed szemét és fogadd be világosságomat, hogy átadhassam neked tudásomat. Lehet, hogy egyesek úgy vélekednek, hogy magamat ismétlem, pedig az én pedagógiám tökéletes és igen hasznos lelked számára. Megadom neked a képességet, hogy felfogd kincseim értékét.

Ne feledkezz meg arról, hogy a legnemesebb kincsek közül való és felbecsülhetetlen értékű a te Istenednek mint háromszorosan Szent Istennek a megismerése, mert e kinccsel együtt elnyered Isten meghitt barátságát és magát az Istent.

Kincseim között található az erények ösvénye is. Atyám készíti elő az erényeknek ezt az ösvényét. Ki van rakva zafírokkal és a mennyekbe vezet ez a gyönyörűséges út. Hogy alkalmas légy a mennyekbe és királyi udvaromba lépni, ahol ki-be járhatsz angyalaim és szentjeim között, mert hozzájuk tartozónak fogsz számítani, szívednek engedelmeskednie kell isteni akaratomnak.

Ez az ösvény, amely az életbe visz, úgy készült, hogy mindenki használhassa, és tőled függ, hogy rálépsz-e erre az ösvényre. Ha mellettem döntesz és rálépsz az erények ösvényére, arcod azonnal felderül. Az ösvény végén én várok rád, hogy soha nem hervadó rózsabimbókkal koronázzalak, te pedig dicsérni fogod háromszorosan Szent Nevemet.

Jöjj és ne mondd, hogy nem ismered Isten rejtett dolgait! Ne mondd, hogy nem reménykedsz szentté válásod jutalmában, mert arra teremtettelek, hogy halhatatlan és szent légy. Arra teremtettelek, hogy már akkor is velem együtt uralkodj, amikor még a Földön vagy.

Átisteniesíthetem képmásodat, ha megkapod az erények ösvényének kincseit. Boldog, aki elnyeri e kincset és fel is használja. E zafírokon járva remény költözik szívedbe, mert igyekezeted nem lesz hiábavaló. Cselekedeteid javára válnak a te megszentelődésednek, valamint az én dicsőségemnek és trónomnak. Többé nem fogsz letérni az igazság útjáról, mert szent társadként én leszek veled. Én leszek lelki vezetőd, királyi jogarommal irányítva léptedet. Veled lesz az Uralkodó és fölötted a Magasságbeli, hogy fényt vessen lábad elé.

Ha úgy választasz, hogy az erények ösvényét követed, az azt jelenti, hogy engem választasz, hogy én legyek Királyod és én uralkodjak feletted. A Szentlélek megadja neked a bölcsességet, mert úgy választottál, hogy a jó emberek útján járj és megmaradj az igazak ösvényén.A reménységkincse

(Az üzenet folytatása)

Íme Szentséges Szívem felmérhetetlen kincse.
Először Isten megismerésének és megértésének kincséről adtam neked oktatást, majd az irgalom kincséről, a meghitt kapcsolat kincséről és arról, hogy miként birtokolhatod Istent. Azután az erények ösvényének kincséről oktattalak. Most a reménység kincsének megértéséről beszélek neked, amit a Szentlélek ad. A remény fakasztja az örömet és a vigasztalást a szívedben, és hordozzon bár az ember minden elképzelhető bajt a szívében, a Szentlélek hordozója 5 legyőzi valamennyit, mert a Szentlélek a vigasztalás és a szeretet himnuszait fogja neki énekelni. Így segíti őt, hogy legyőzze a nehézségeket, és felemeli lelkét, megerősíti őt, hogy méltósággal járjon.

A reménység tehát a Szentlélek ajándéka.
Helyezheti-e az ember reménységét a világ gazdagságába, ami oly sok szívet ejt rabul, de nem visz közel Istenhez? Érezheti-e így boldognak magát? Amikor tudja, hogy ezek nem tartanak örökké és nem vezetnek az örök életre, sem a dicsőségre? Nem, senki sem lehet boldog, ha lelke egyedül a világ gazdagságát értékeli. Az eredmény keserű lesz, akár az üröm.

Boldog azonban az az ember, aki hozzám fordul. Gazdaggá tehetem szegénysége által. Gazdagságot adhatok neki Szívem gazdagságából. Az én Szívemben van minden ösvény, amely a boldogsághoz vezet.

Amikor felfedezitek a reménység kincsét, nevetésetek olyan lesz, mint a fodrozódó hullám csobogása. Nevetéseteknek az egész menny örvendeni fog, mert szemetek meglátja mennyei szépségében a Királyt, és nem figyel többé a világ szennyes gazdagságára. Igen, úgy fogtok tekinteni aranyatokra és ezüstötökre, amit egykor istenítettetek, mint tisztátalan dologra. A vipera, aki rabságban tartott, soha többé nem fészkeli be magát hozzátok, mert a Szentlélek, aki a ti reménységetek és őrzőtök is, bennetek fog lakozni, ti pedig Őbenne. Megtapasztaljátok, amint örömötökben felkiáltotok. A maradandó öröm látható lesz arcotokon. Öröm és boldogság kísér majd benneteket, és vége lesz a bánatnak és a siránkozásnak. Igen a reménység kincse megerősíti és megvigasztalja lelketeket.

A Szentírás mondja: amikor imádkoztok, megkapjátok a megértést. Ha mind a mai napig sem értettetek meg engem, az azért van, mert nem tudtok imádkozni. Íme itt vagyok, kezemben nincs arany, ezüst, sem drágakő, amit felkínálhatnék nektek. Helyette felbecsülhetetlen értéket, a Szívemet adom nektek a benne található kimeríthetetlen kincsekkel együtt.

Mint újszülöttektől, meghallom-e első sírásotokat? Készen vagytok-e arra, hogy tőlem megszülessetek? Értitek-e most nyelvemet? Észrevettétek-e, szeretteim, miként küldtem el angyalaimat, hogy álljanak ajtótok előtt és őrködjenek felettetek ezekben a sötét órákban, amelyek átvonulnak felettetek? Jobban kellene bíznotok az én megmentő segítségemben!

A Lélek, aki a ti reménységetek, meg fog erősíteni benneteket, amikor megjelöli homlokotokat az én Nevemmel. Ha beköltözik szívetekbe a reménység, megmarad bizalmatok, mert ahol a Szentlélek, ott van a szabadság. Nincs semmilyen közös vonás a világosságban és a sötétségben, miként a reménységben és a reménytelenségben sincs. A Szentlélek nem szövetségese a Sátánnak, és nektek, akik megkaptátok a reménység pecsétjét, nem lehet közötök az elkeseredéshez, ami valójában a Sátán.

Ha megkaptátok a reménység kincsét, felragyog az arcotok, és átveszi az én fenségem és ragyogásom fényét. Igen, ti egyre ragyogóbbak lesztek, amint dicsőséges képmásommá váltok. Ezt csak az én Szívemből lehet meríteni� Esedezzetek ezért teljes szívetekkel a reménység Lelkéhez, aki fel fog ragyogni lelketekben és magával ragad a mennyek gyönyörűségeibe, hogy Őbenne gyönyörködjetek�

Hang hallatszik a dicsőséges magasságokból, fennhangon hirdeti a kincseket, amelyek a ti időtök számára lettek fenntartva. Ne mondjátok: “Kerestem és nem láttam őket.”

Miként a felhők, úgy jövök föléd, nemzedék, mégis sokan mondják, hogy nem látnak engem. Ide-oda kalandoztok a világi gazdagságban, de amikor arra kerül a sor, hogy észrevegyétek a lelki kincseket, amelyekkel eláraszthatnálak benneteket, hogy magamat adjam rátok fenséges ruházatul, ti nem szenteltek nekik figyelmet.

Ha megadatna nektek a kegyelem, hogy úgy lássátok magatokat, ahogy én látlak isteni szememmel, melleteket verve sírnátok és elmenekülnétek a pusztaságba. Szánalomra méltó látásmódotok teljesen kiforgatott benneteket. Ha azonban úgy látnátok magatokat, hogy felöltöttetek engem ruházatul, mondom nektek, szüntelenül az én dicsőségemet hirdetnétek.
Nem olvastátok?

“Nézd, köveidet ólomporba foglalom,
és zafírokra alapítalak:
Rubinból csinálok nektek bástyákat,
kristályból kapukat
és drágakövekből falakat” 6 7

Nem értettétek meg, hogy ha elismeritek Szívemet, akkor csodálatosan megújultok? És újjáépültök romjaitokból? Nem értettétek meg szent Bölcsességemet, amikor így szólt:

“Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek,
békés jólétet adok gyermekeidnek.
Igazságosság lesz alapod” 8

Most felfedem előttetek kincseimet, de átváltozásotok és átisteniesülésetek érdekében nem mindegyiket. Figyeljetek, akkor lelketek felvirágzik és élni fog� Szívemben végtelen sok kincs van, és ingyen osztottam szét közöttetek.

“Amint az eső és a hó lehull az égből
és nem tér oda vissza,
hanem megöntözi a földet és termővé teszi,
hogy magot adjon a magvetőnek
és kenyeret az éhezőnek,
éppen úgy lesz szavammal is,
amely ajkamról fakad.
Nem tér vissza hozzám eredménytelenül,
hanem végbeviszi akaratomat,
és eléri, amiért küldtem” 9

Szavamat azért kaptátok, hogy erőssé tegye kezeteket, meg tudjatok kapaszkodni ruhám szegélyében és ne engedjétek el. Lábatok kövesse mostantól fogva az erények ösvényét, és ha közelebb hajoltok fületekkel, meg fogjátok érteni a Szent Bölcsességet és mindazt, amit kijelentett.

Jöjj, aki még mindig céltalanul bolyongsz a pusztaságban! Jöjj hozzám, gyermekem, mert az én gyermekem vagy. Fogadd békémet és szíved-lelked kivirágzik.

Dicséreteim témája,
Te Király, Fenség és Uralkodó vagy
az egész világmindenség,
de a mennyek felett is:

Ó mondd, mi az ember,
hogy rápazarolj akár egy gondolatot?
Mégis újból figyelmeztetsz,
“majdnem isteni lénnyé tettél”,
szüntelenül hívsz minket, hogy fogadjuk
a dicsőség és ragyogás koronáját
és legyünk országod részesei.

Szent Nevemért megmutatom, de el is küldöm a meny-nyekből fenséges dicsőséggel hatalmamat és irgalmamat, hogy megmentselek benneteket�
Megáldalak� IC

(Ez az üzenet több szakaszban néhány héten át folytatódott.)


1 Jn 16,12-13
2 a magánkinyilatkoztatás
3 a Szentírást
4 mint a farizeusok
5 az a lélek, aki a Szentlélekben él
6 Iz 54,11-12
7 E hasonlatok a lélekre vonatkoznak.
8 Iz 54 13-14
9 Iz 55,10-11

 

 

LÁNGRA LOBBANTOM A FÖLDET ÉS MEGSZABADÍTOM AZ OSTORTÓL

2002. február 7.

Én városom! Azért szólítottalak, hogy hirdesd eljövetelemet. Azért szólítottalak, hogy fedd fel végtelen irgalmamat gyermekeim előtt, akik még fásultságban és saját közömbösségük világában élnek.

Nem hallgatták meg kitartóan bűnbánatra hívó felszólításaimat. A világ most egyre mélyebbre merül a bűn mocsarába és a halál árnyékába. Halott az én ivadékom öntözés hiányában. A pásztorok közül sokan cserben hagytak, és a lelkek millióit vitték magukkal a mélységbe és a pusztulásba.

Ki mondhatja, hogy “nem kaptunk figyelmeztetést, nem láttunk semmilyen égi jelet”? És továbbra is saját maguknak élnek�

E nemzedék halott lett Szavammal szemben, és inkább él a Sátánnak, aki megad neki mindent, ami ellentétes szeretetem törvényével. Szabadnak és függetlennek tartja magát, pedig valójában az ördög rabja.

Most minden ember kész a háborúra. A sötétség azon van, hogy legyőzze a világot. Az emberek szíve, ami bűnös és mindenféle gonosz szellem lakóhelye, csak a sötétség fejedelme iránt érdeklődik. Mindannyiatoknak adtam időt és alkalmat arra, hogy megszabaduljatok gonoszságotoktól és elgondolkozzatok jóságomon az irgalmasságnak ebben az idejében.

Királyi rendelkezésem szerint hitetek felélesztésére szüntelenül csodálatos csodákat mutattam az égen, de közületek igen sokan fordultak ellenem és küldötteim ellen, akik Szavam hordozói, különösen az Egyesült Államokban, azt követően, hogy buzdítást kaptak, lépjenek az erények útjára, ami hozzám és az örök életre vezet. És megvetéssel visszautasítottak engem. Kicsik és nagyok egyaránt eltökélték, hogy megsemmisítik ezt a művet.

Ajtótok előtt áll királyi uralmam, de vajon készen vagytok-e fogadásomra? Nagylelkűen és királyi bőkezűséggel készítettem számotokra lelki táplálékokból lakomát, hogy életre keltsem lelketeket.

Amikor ott voltam és vártam rátok, hogy saját kezemmel tápláljalak és megmentselek a haláltól benneteket, ti nem akartatok találkozni velem. Ezért, tekintettel az igazi bűnbánattal szemben tanúsított ellenállásotokra és figyelmeztetésemmel kapcsolatban mutatott ellenséges magatartásotokra, mindaz, ami a sírás korábbi színhelyén történt, semmi sem lesz azokhoz a szomorú reggelekhez képest, amelyek még előttetek vannak.

A szomorú reggelek, amelyeket saját kezetekkel vontok magatokra. Nemzetetek kormányzása ellentétben áll szeretetem valamennyi törvényével, amelyek nagyon különböznek a ti visszás törvényrendszeretektől. Törvényeitek lehetővé teszik a legszörnyűbb bűntetteket: nemcsak a Földet, hanem az egész világmindenség létét is veszélyeztetik.

Jogaromat oly sokszor kinyújtottam a nem létező lények 1 felé is. Fájdalommal látom a magasságokból, miként fordulnak terveitek saját magatok ellen. A világ most megízleli saját életmódja gyümölcseit, kihívja maga ellen a természetet, amely rengésekkel és természeti katasztrófákkal válaszol. Saját ármánykodásotokkal fojtjátok meg a természetet. Évekkel ezelőtt figyelmeztettelek benneteket, de kevesen vettétek komolyan.

Ez a tisztulás, mely ostorként ér téged, nemzedék, sokakat hozzám fog hozni, és akik elutasították figyelmeztetéseimet, vissza fognak térni hozzám nagy bajukban.
Amikor majd mindezek bekövetkeznek és életre kel minden lény, aki nem volt élő, lángra lobbantom a Földet és megszabadítom az ostortól.

Amikor Isten szól, hangja megrendíti a Földet. Uralmam hamarosan bekövetkezik, mert közel van isteni látogatásom. Akiket felszólítottam, hogy nyíltan tegyenek tanúságot e Föld minden lakosa előtt, többé 2 nem lesznek elnyomva, mert olyan lesz a nép, mint a szomjas talaj, vágyakozni fog Szavaim harmatára. És a nép is tanúságot tesz a fenséges Háromságos Isten mellett, akivel azelőtt nem találkozott, és akit lelke szemével sem látott.

Esedezzetek a mennyhez, hogy a tisztulásnak ez a szakasza ne legyen számotokra olyan kemény, mint Szodomáé és Gomorráé volt!
Egyházam meg fog újulni!

Bízzál bennem, Vassula, mert elnyomóid közül sokat leköteleztem. Emeld keresztemet a fejed fölé és dicsőíts engem hatalmam tanúsításával! IC


1 a lelkileg halottak
2 Jel 11,11: “De három és fél nap múlva Istentől az élet lelke száll beléjük és talpra állnak�”

 

Meghatotta Szívemet a te annyira elszegényedett lelked

2006. február 13.
 

Hűséges az Úr, mert megerősít,

és megvéd a gonosztól engem.

Ő végső öröme lelkemnek!

Te pedig, kedvesem, az én drága lelkem vagy, ékességem, koszorú a fejemen.

Uram, Te a Szeretet kötelékével neveltél engem,

megszabadítottál bűneimtől

és felfedted előttem Szent Arcodat.

Hiábavalóságomat  irántad való

szenvedéllyé fordítottad.

 

Boldog az az ember, akinek megbocsáttatnak vétkei,

és akinek el vannak törölve a bűnei.

Mert ő a Szeretet ajándékában részesül!

Meghatotta Szívemet a te annyira elszegényedett lelked. Helyet találtam szívedben, ahol megvethettem lábamat, és akiben megpihenhetek. Közömbös vándorból béke házává tettelek téged. A mai napig és óráig társalgok veled, ami boldogsággal, örömmel és megnyugvással tölt el téged. Látod, Vassula, megjelenek rajtad, hogy megmutassam egységünket az embereknek.  Hogy megmutassam a vakoknak, hogy benned élek, te meg énbennem. És hogy beteljesítsem kijelentéseimet, miszerint leányom, te vagy az egyetlen jel, amit adok annak bizonyítékául, hogy én vagyok e kinyilatkoztatásnak a Szerzője. A Szeretet szeret téged. A Szeretet ily módon jött el hozzád. Mennyire örült a Szívem, amikor válaszoltál hívásomnak! Támaszkodj rám, és bízzál bennem! Sohasem foglak elhagyni. A Szeretet szeret téged. IC

http://ichtys.hu/index.php/97-2006-februar-13


Közölt Szavaim a Szentírás tükörképei

2006. február 28.
 

Jahve az Ő fejedelmi módján lehajolt hozzánk,

hogy megkeressen minket.

Hozzá méltó fenséggel úgy hozta el nekünk Igéjét,

mint bőven áradó folyót a szomjazó vidékre.

 

 

Ő a mi bírónk és törvényhozónk.

Azok a szemek, melyek felismerték és meglátták Őt e szerelmi dalban,

többé már nem maradnak lecsukva.

Azok a fülek, melyek hallották az Ő Szavát,

örökre éberek maradnak.

És a szelíd szív, mely bűnbánattal elfogadta Őt,

megtanulja teljességgel tisztelni Őt.

 

Minden dicsőség legyen az Övé örökkön-örökké!

 

A Mennyország legfelsőbb rendjéből először két fejedelmi hírnök

jött el hozzám, hogy megközelítsen engem,

nevük szerint Dániel és Uriel.

A béke követeként jöttek el hozzám,

a teljesen méltatlanhoz,

hogy ezt a piszkos és száraz földet 1

liliom és nárcisz mezővé tegyék,

hogy Isten Igéjének befogadására alkalmas legyen …

Boldog az a föld, mely befogadott engem!2  Mivel befogadtad Szavamat, jegyesemmé tettelek. Édességemmel és gyengédségemmel isteni házasságban egyesítettem szívedet az enyémmel, így most „Vőlegényemnek..” szólíthatsz. Továbbra is jóság-gyeplővel, szeretet- pórázon vezetlek, szorosan a Szívemen tartalak, ugyanazon a Szíven, melyhez legközelebb a Fiam, Jézus Krisztus áll. Fiammal és a Szentlélekkel együtt átadtam generációtoknak az üdvözüléssel kapcsolatos ismereteket. Azért adtalak nekik téged, hogy javukra váljék mindaz, amit tanítottunk neked. Meg van írva, hogy az én Szavaim édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél. 3 Ily módon formálom azokat, akiket kiválasztottam. Azt akarom, hogy rendíthetetlen, meg nem alkuvó módon tanítsd mindazt, amit adtam neked. Ezeket akartam elmondani neked.

A görög ortodoxok megkérdőjelezik a te édességedet, Uram! Nyelvezeted miatt vádolnak engem. Azt mondják, erotikus nyelvezet.

Akik nem fogadják el a nyelvezetemet és megvádolnak téged, kedvesem, nem értették meg sem a méltóságomat, sem a barátságomat, és a Szavaimban rejlő tekintélyt sem ismerték fel. Semmibe veszik a próféciát és megsértik a kegyelem Lelkét. Pont a ti időtökben, amikor lázadás uralkodik, pont most ne lépnék közbe? Túlcsorduló könyörületem ellenére hallgassak?  Aki káromolja a kegyelem Lelkét és irgalmamat, súlyos ítélet alá fog esni… Közölt Szavaim a Szentírás tükörképei. Sokan azonban nem törekednek olyannak találni engem, amilyen vagyok édességemben és szépségemben. Ezek távol vannak az átisteniesüléstől és az átalakulástól. Aki még nem szemlélt engem, hogyan is ismerhetne?  Honnan tudhatna édességemről, ha még sohasem ízlelte meg azt? Külsőleg jámbornak és jól informáltnak mutatkoznak, de belül mocsarak és tele vannak rosszindulattal. Arcátlanul és elfogultan járnak-kelnek, rosszindulattal és gonoszsággal telve hatalmaskodnak azok felett, akik elfogadták a kegyelmet és a kegyelem által a Világosságot és az Életet, azaz az egyszerű szívűek, a Szentlelket birtokló szelíd és igaz nyáj felett. Ők fognak megdicsőíteni engem állhatatosságukkal, jó munkájukkal és velem együtt sokakat vonzanak majd az egyetemes Egyházba. Egész városok és falvak fognak megtérni választottaim áldozatai árán! Velük együtt gyökerestül ki fogjuk tépni a méltánytalan utálatot, hogy átadhassák nekem a szívüket. Tanítsd tovább a népeket és építs hidat ott, ahol nincs! Versenyfutásodnak nincs még vége, de veled vagyok. Segítelek, melletted vagyok. Bízd rám azokat, akik nem értékelik nagy Szeretetemet. Imádkozz papjaitokért, mert Fiam keserves könnyeket hullat miattuk, és kerüld megítélésüket! Esedezzél az ügyükért, azért, hogy egy nap ők is tömjénhez hasonló illatot árasszanak, az én illatom töltse el őket! Légy erős, gyermekem, és reménykedj bennem! Megáldalak, és Leheletem sóhaját hagyom homlokodon.

 


1 az én lelkem

2 az Atya szól

3 Zsolt 19:10

http://ichtys.hu/index.php/98-2006-februar-28


Mindenki, aki Bennem lakik, az Egyházamhoz tartozik

2007. február 8.

Vassulám, béke veled! Ajánld fel Nekem a kezedet gyakrabban, hogy leírjad az Én Üzeneteimet! Amíg csak felajánlod Nekem a kezedet, Én megújítom az erődet, és ugyanakkor az Áldásomat kenetként ontom rád. Soha nem fogsz meggyengülni, amikor válaszolsz Hívásomra. Mindig megkenlek olajommal, Kedvesem, hogy megillatosítsalak téged, és rajtad keresztül azokat, akik hallgatnak rám. Az Én nevem olyan, mint egy jó illatú olaj, amivel azokat hintem meg, akiket kiválasztottam, hogy beszélgessek velük. Kendőzetlenül és édes találkozásaink áldásával, valamint Jelenlétem testi valóságban való megmutatkozásával most már saját Magaménak tudlak, Karjaimba zárlak. Ezt mondom az Írásban az Én szeretett tanítványomon, Jánoson keresztül:

[1]„Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony.”

Igen. Ez az Én Egyházam, mindenki, aki Bennem lakik, az Egyházamhoz tartozik. Bárki, aki kinyilvánítja a szeretetet, az Én menyasszonyom. Mindenkit, aki szentül él, és igaz életet él Bennem, jogosan neveznek Engem az ő Vőlegényüknek, és saját magukat az Én menyasszonyomnak, mert Én leszek az Ő Istenük, és ők lesznek az én gyermekeim. Rokonok leszünk… nincs nagyobb szeretet, mint az Én irántatok való Szeretetem. Nincs mélysége a Szerelmemnek az Én Szívemben, nemzedék.

Vassula, azért adtam neked ezt a különleges karizmát, hogy tanítsalak az Udvaraimban, és a saját Kezemmel formáljalak, hogy úgy használjalak, mint a táblámat, melyre felvésem isteni Üzeneteimet, hogy lángra gyújtsalak, hogy az Egység hírnöke legyél, és az Én visszhangom, és visszhangozz Engem minden Teremtményemnek, felrázva őket álmosságukból. Villámcsapásként csapj le azokra, akik süketek az Én Kegyelemteljes hívásomra. Félelem nélkül menj előre Egyházamban, és beszélj a Nevemben, vidd a békét oda, ahol nyugtalanság van, az életet oda, ahol halál[2], a reményt oda, ahol kilátástalanság, szeretetet oda, ahol gyűlölet és versengés, a vígaszt oda, ahol szenvedés és szomorúság, a gyógyulást oda, ahol gyötrelem van. Ó, Vassula, vidd a Tüzet oda, ahol istentelenség van. Csillapítsd le az Atya haragját, Gyermekem, és hirdesd a világnak az Én Szent Nevemet, hogy Én vagyok a Csodatevő, a Mindenható Isten, a Béke Hercege, és Örök Atya. Vedd fel az Egység Keresztjét, melyet Örök Szeretetemből bizalommal felajánlottam Neked, és kövess Engem. Szeress Engem, ahogy Én szeretlek téged. IC

 


[2] ez metaforikus

http://ichtys.hu/index.php/127-2007-februar-8Amikor hirdeted Szavamat, félelem nélkül beszélj

2014. február 17.

Uram, mi többet tehetünk még? A dolgok egyre rosszabbra fordulnak!

Ah! Vassula, te jó úton jársz, az Én szenvedésem útján. A pásztoraim közül sokan a saját testük foglyai. Azok, akik hit és őszinteség nélkül prédikálnak, fájdalmat okoznak Nekem. Ők csak a küldöttemre koncentrálnak, hogy megnehezítsék életedet. Még akkor is, amikor a munkám jó gyümölcsöt termett számukra, még akkor is leragadnak egy bizonyos gondolatnál az elméjükben: annál, hogy eltávolítsanak téged. De bármit tesznek veled, viseld el Értem alázattal és türelemmel, szelídséggel és szeretettel, járj azon az úton, melyet számodra kijelöltem. Ajándékom mértékének megfelelő kegyelmet kaptál.

Szüntelenül imádkozzál, Gyermekem, és legyél szeretetem tanúja! Imádkozz, hogy a szereteted növekedjen, és bőséges gyümölccsel teljenek meg kezeid. És amikor hirdeted Szavam, félelem nélkül beszélj! Érted? Hűséges a Szavam. Mondtam neked, hogy a jelenlétem mindenütt jelenvaló lesz, és a te jelenlétedben Engem is sokan meglátnak. Gyermekem! Én, Jézus, továbbra is meg fogok jelenni arcodon!

Mindenkit, aki veled dolgozik, megáldok. Megáldom őket szeretetükért és ebben a munkában való hűségükért. Ennek a generációnak a gonoszsága és perverziója fokozza dühömet, és az Igazságot tűz által mutatom meg. Az égő városok, utcák elnéptelenednek, és ez a pusztaság lesz lelkük szimbóluma.

Ezt a generációt csak tűz által fogom megtisztítani: megtagadtak Engem, megtagadták létezésemet, megtagadták Törvényemet. Menj tehát Gyermekem, és tégy tanúságot ennek a lázadó nemzedéknek!

Megáldalak téged szeretetem nagyságában… IC Én Jézus vagyok, igen…

http://ichtys.hu/index.php/143-2014-februar-17Minden jó és nagylelkű szeretet cselekedet számít a szememben
 
2016. február 3.
 
Egek Ura, jólétünk Kezese, Te, aki fenntartás nélkül leszálltál az égből, hogy rendelkezéseidre és határozataidra emlékeztess minket, hogy jobban megtartsuk és kövessük Szavadat, taníts minket arra, hogy szabályaidnak engedelmeskedve Neked szenteljük magunkat. Mert ahogy Szavad feltárul előttünk, fényével beragyogja és megvilágosítja lelkünket, hogy képesek legyünk teljesen megérteni Téged.
Tudom, hogy nem vagy megelégedve teremtményeiddel.[1]

Ó, Vassula! Patakokban folynak a könnyeim, mert sokan figyelemre se méltatják szeretet törvényemet és irgalmam törvényét. Meddig kell még néznem, ahogy a gonosz legyőzi egyik nemzetet a másik után? Az egyetemes béke az, ami hiányzik.

Mondd, Uram, mit tehetek még? Támogass, és védelmezz, ahogy mindig is tetted, és hajtsd végre általam azt, amit akarsz!

Tarts ki, gyermekem, és a benned lévő buzgóság váljék izzó szenvedéllyé házamért, mely lángjával elborítva arra serkent téged, hogy félelem nélkül haladj előre, és mindenkit emlékeztess arra, hogy térjen meg, szüntelenül imádkozzon, és szeressen engem, a ti Isteneteket. Végül nagy lesz az én győzelmem.
Teljes lényemmel utánad vágyakozom, arra indítottad lelkemet, hogy mindig Veled kívánjak lenni. Akik nem ismernek Téged, nem szeretnek, nem vágyakoznak utánad, és nem bánják meg bűneiket. Miként lehetne őket megtéríteni?
Vassulám, születésétől fogva mindenki meg van hívva Istennek, az ő Teremtőjének látására! De kevesen követik az utat, amelyet nekik szántam. Ezért, ha elidegenednek tőlem, legnagyobb bánatomra és fájdalmamra, vajon hogyan ismernek és szeretnek meg engem? Én szüntelenül bűnbánatra hívom őket! A bűnbánat megtisztítja a szívüket és megszülethetnek bennem. Akkor egyesülök a lelkükkel, és elárasztom őket fénnyel. Hogyan lehetne megtéríteni őket, kérdezed. Elfelejtetted hogyan? Ugyan kérlek! Imával…szeretet cselekedetekkel, nagy jóvátételekkel, értük felajánlott áldozatos szeretettel! A rózsafüzérrel! És sok „kyrie eleison”-nal azért, hogy irgalmat gyakoroljak irántuk, mert kegyelmem által a megkeményedett szívük meglágyul ….
Kedves lélek, figyelj, te elbűvölsz engem, amikor bepillantok a szívedbe. Te, aki azzá váltál, amivé kegyelmem által akartam, hogy váljál! Imádkozz azokért, akik jobban szeretik a világ dicsőségét, ami elidegenítette őket tőlem. Ők félnek keresztemtől, mert keresztem az az eszköz, amely megdicsőített engem. Akik elutasítják, hogy átöleljék keresztemet, máris elválasztották magukat tőlem. Én egy vagyok a keresztemmel! Amint egyszer mondottam nektek: „ha engem átöleltek, a keresztemet is átölelitek”.
Uram! Én megesküdtem, hogy megtartom törvényedet. Mégis újíts meg engem mindig, amint azt Szavad megígérte!
Megteszem, mindig irányítani fogom lépteidet. Szeretetem meg fog vigasztalni, sohasem foglak megfosztani Szeretetemtől…. igen? Mondd!
Panaszkodni szeretnék, Uram. Noha sokan megtértek Üzeneted által, ők mégsem adni, hanem inkább kapni szeretnek, ahogy Te fogalmazol.[2] Annak idején azt mondtam: „Nagyobb boldogság adni, mit kapni…” (ApCsel 20,35), de ez nem valósul meg a gyakorlatban. Meg kell halnia az egojuknak! Nagyon kevesen vannak, akik szívesen adnak, akik segítenek ismertté tenni az Üzeneteidet, vagy akik segítenek a Beth Miriam házakban, de azért van néhány nagylelkű segítő.[3]
Minden jó és nagylelkű szeretet cselekedet számít az én szememben. Az én napomon minden lelket megítélek, feltárom összes cselekedetüket, és ami a szívükben van. Örömömet lelem azokban a lelkekben, akik nagyrabecsülést tanúsítanak irántam, és akik nem felejtkeznek meg arról, hogy imájuk mellett szeretet cselekedeteikkel is köszönetet mondjanak nekem.
Erről a tíz leprás jut eszembe, akiket meggyógyítottál, és akik közül csak egy ment vissza hozzád, hogy köszönetet mondjon neked, ugye?
Igen, a Szentírásban olvastad, hogy amikor útban voltam Jeruzsálem felé, tíz leprás várakozott rám. Odakiáltottak nekem, mivel betegségük miatt nem mertek túl közel jönni hozzám. Amikor megláttam őket, visszakiáltottam, hogy sietve menjenek el a papokhoz, és mutassák meg magukat. Szívük mélyén tudták, hogy útközben meg fognak gyógyulni. És amint elmentek, meg is gyógyultak. De egyikük sem törődött azzal, hogy visszajöjjön, és köszönetet mondjon nekem. Kivéve egyet, egy szamaritánust, aki kimutatta háláját, dicsőítette Istent, és leborult a lábaim elé…
Te nagylelkűen olyan sok ajándékot adsz az emberiségnek, amit nem méltányolnak. Te sohasem szűnsz meg adni, Szereteted nem tud várni. Olyan nagyszerű és magasztos, hogy leszállsz a Földre, és sokaknak nyíltan kinyilvánítod magad, nem keresztényeknek is, mert örökké lángol a Szíved, és nem tud várni – nem tudsz ellenállni!
Te mérhetetlenül nagylelkű vagy, még saját tanítványaid is csodálkoztak, miért teszel annyi jót és csodát a pogányoknak, a szamaritánusoknak, és mindenkinek. Meg voltak botránkozva, amiért bensőségesen és barátként bántál velük. Kérdőre vontak téged! Megkérdőjelezték a tekintélyedet! Kérlek, hadd válaszoljanak a Te jóságodra mindazok, akiket meggyógyítottál, akik csak rád számítanak.
Vassula, egy dicsőséges nemzet támad majd Keletről. Ez a nemzet dicsőíteni fog engem! Igen, valóban kinyilvánítottam magam nem keresztények számára is! Azért, hogy az emberek lássák, megismerjék, megjegyezzék és megértsék, hogy irgalmam végtelen és magasztos. Szeretetem végtelen! Azt mondom majd nekik: „Ne féljetek, mert én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”. Azután megmutatom nekik dicsőségemet és ők áhítattal kérdezik majd tőlem: „Lehetek a tanúd?” És én ezt válaszolom nekik: „Igen, legyél a tanúm, aki kimutatja, mennyire örül ennek a találkozásnak.” Tehát Vassula, ne szomorítson el, amiért szerinted késleltetem a visszatérésemet. Légy türelmes, kicsim, egyetlen ország sem született meg egy nap alatt! Légy olyan, mint egy olajfa, mely az Udvaromban növekszik! Futásodnak nincs még vége… pihentesd meg lelkedet bennem, Istenedben! Nem vagy egyedül. Legyél egy velem! Mi ketten?
Igen, mi ketten.
Én, Jézus, megáldalak. IC

[1] Még nem fejeztem be a mondatot, amikor Jézus félbeszakított, és Ő beszélt

 

[2] Jézus átvette a szót, hogy elmondja azt, amit le akartam írni

 

[3] nem anyagiakra, hanem tettekre gondolok

 

http://ichtys.hu/index.php/117-2016-februar-3

 

 

Egyesíteni fogom Keleti és Nyugati házamat

2016. február 9.
 
Uram, én Istenem, oly sokszor mondtad már nekünk, hogy Téged úgy ismernek, mint aki királyságokat dönt meg, városokat tesz a földdel egyenlővé, ha felkeltik haragodat, vagy ha akadályozzák, hogy átvonulj néped között. A legnagyobb tisztelettel adózva Szentségednek szeretném szóvá tenni, hogy most már több, mint 30 éve újra és újra azt mondod, hogy várjunk türelemmel a megváltásunkra és dicsőséged eljövetelére. Azt is mondod, hogy „egy ország sem született meg egy nap alatt” és hogy „egy város sem épült még fel egy nap alatt”. Ezekkel azt akarod kinyilvánítani, hogy várni kell, és nem szabad sietni. De 30 év alatt már bizonyára felépült volna egy város, és bizonyára egy ország lakosai is már 30 évesek lennének. Plusz a gyerekeik?
Vassula! Igazad van, ha türelmetlen vagy?
Egyre jobban növekszik a gonoszság, és üldöznek minket.
Vajon tűzben pusztítva elvegyem most a Föld lakói három harmadának az életét? Vagy inkább megkönyörüljek rajtuk?
Uram, látsz bármilyen erőfeszítést részünkről, hogy tartózkodunk a bűntől és hajlunk a bűnbánatra?
Visszatartom a haragomat,
egy cérnaszállal?
Nem, azon szívek miatt, akik buzgón imádkoznak a világ megtéréséért, és akik felajánlják nekem áldozatos szeretetüket. És akik követik vértől ázott lábam nyomait. Ezek a lelkek testestül-lelkestül, teljes valójukat odaszentelik testvéreik jólétének és megtérésének. Hamarosan meglátogatlak benneteket, de egy idő előtti ítélet senkinek sem válna javára. Tűz általi ítéletem azonban nincs már messze tőletek. Nem mondtam le végleg az ítéletemről! Szabad utat fogok engedni ítéletemnek. Tudod, Vassula, korlátolt az ember könyörülete, ugyanígy a türelme is, egyikük sem terjed túl saját énjén, az én könyörületem azonban minden élőre kiterjed. Bátorság! Türelem! Nem fognak darabokra tépni!
Uram, hozz békét a világnak, hozz egységet a Házadba és kiengesztelődést!
Figyelj rám! Szent Nevemért egyesíteni fogom Keleti és Nyugati házamat. Vajon nem ezt jövendöltem meg nektek?[1] Megmondtam, hogy tekintsétek magatokat áldottnak, mert Atyám hamarosan csodákat fog művelni, és titeket, akik az egységért fáradoztok, példátlan győzelemben fog részesíteni. Leányom, ez azok miatt lesz így, akik hűséges szívvel az egységért imádkoznak, igen! Megmondtam, hogy Isten jóindulata hamarosan meg fog mutatkozni…
Ebből kifolyólag falaim újra fel fognak épülni, állni fognak, mint egykor, te pedig Keleti házam kicsiny hajtása, állj biztosan a lábadon, légy olyan, mint egy gyémánt a koronámon. Senki sem lehet hűebb a szavához, mint én, Jézus Krisztus, aki az Igazság vagyok. Osztozz barátságomban, és ne légy olyan, mint egy fal kettőnk között! Gyönyörűséget lelek közelségedben. Jutalmazz meg vele, és folytasd hűségesen küldetésedet: emlékeztesd a nemzeteket túláradó szeretetemre, végtelen irgalmamra és gyengédségemre! Tégy tanúságot rólam..
Imádkozz, és szeress engem! Én, Jézus, mindened vagyok, amire szükséged van. IC

[1] 2015. június 2-i üzenet

 

http://ichtys.hu/index.php/118-2016-februar-9

 

Boldog az a lélek, aki szeret Engem

2016. február 12.

Istenem, Atyám, királyok Királya,

míg nem találkoztam Veled, félholtan feküdtem,

míg nem jelentél meg nekem….

Értetlenül és félelemmel vegyes tisztelettel

álltam a Felséges Isten előtt!

Úgy álltam ott a Teremtő előtt,

mint ahogy egy piszkos rongyokba öltözött gyermek áll

a Tündérország előtt.

 

Te tűnődve rám mosolyogtál,

mosolyogtál, noha én még pokoli sötétségben voltam.

 

Zavarodott és rémült voltam, főleg

miután ezeket a szavakat hallottam Tőled:

„Boldogok a lelki szegények,

mert övék a mennyek országa.”

 

Amikor egyszerre csak ismét szólásra nyitottad ajkadat,

sugárzó Fény ragyogott Szájadból,

amely fényessé tette lelkemet.

Amikor halhatatlan Leheleted hatalmába kerített,

felfrissült az emlékezetem – ez egy csoda volt -,

mert minél tovább szemléltelek,

annál jobban felismertelek, és

annál jobban emlékeztem Rád!

 

Ki töltötte be bőkezűen Bölcsességgel

lelkem legmélyét?

 

Én voltam!

És ki adott értelmet a szívemnek?

Gyermekem, én voltam az…. megszülettél a szívemből. Felemeltelek, hogy az egyik apostolommá tegyelek, hogy tanú, az egység tanúja legyél.

Őszintén megvallom, nem tartom magam méltónak, hogy az legyek. De emiatt ne vond meg magad tőlem! Kezdetben, amikor a szememet még a lelki vakság hályoga fedte, és a halál még a fejem fölött csüngött, Te egy nagy Szeráfot küldtél nekem, aki fölém szállt, nem azért, hogy megöleljen, hanem hogy egész lényemet megtisztítsa a bűntől. És hogy kimossa a koszos rongyaimat. Atyám, így vette kezdetét bennem egy új létforma. Felismertem, hogy halhatatlan vagyok, amíg Benned lakozom…

Így tettem meg első lépéseimet efelé a ragyogó Fény felé, aki Te vagy, az Isten, a mi Atyánk…

És azóta arra vágysz, hogy megismerj engem, miként a múltban is kinyilvánítottam magam atyáidnak és ősatyáidnak.

Hogyan tudnék hathatós szavakat találni arra, amikkel ki tudnám fejezni érzelmeimet irántad és Veled kapcsolatban? Bármilyen módot találnék is, az elégtelennek bizonyulna. Lelkem Atyai Szereteted után vágyakozik. Felemészt az irántad érzett sóvárgó szeretet, Jahve, Téged várlak minden nap, még álmaimban is.

Szerető Kezed nélkül egy pillanatig sem tudtam volna kitartani az ádáz üldöztetések rohamaival szemben, amelyek körülvettek ez alatt a sok év alatt! De ezek mind szertefoszlanak a Te jelenlétedben, és amint egyszer mondtad, egy magasban szárnyaló szabad madárnak érzem magam. Szabad vagyok!

A szabadságot a Lélekben lehet meglelni. Minden embert magamhoz hívok. Arra kérem őket, hogy először tartsanak bűnbánatot. Arra hívom őket, hogy az Élet Forrásából igyanak. Áldott az a lélek, aki engem szeret! Vassulám, légy boldog, sohase halogasd, hogy hozzám gyere, és imádkozz! Kedvesem, szenvedésem, mindig hozzám jöjj! Munkálkodj értem örömmel, békével és szeretettel!

Uram, én Alkotóm és Teremtőm, irgalmazz nekem….

Sohasem utasítok vissza egyetlen bűnbánó lelket sem. Minden imádat meghallgatom, ha azok megegyeznek akaratommal. Növekedj Szeretetemben, leányom. Én Jahve megáldalak.


 

http://ichtys.hu/index.php/119-2016-februar-12

 

A napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek

2016. február 13.

 

Az Én békémet adom neked. Lejegyeznéd Szavaimat?

Igen, Uram…

Nehéz meghajlítani ezt a nemzedéket. Bűneiktől legyengítve a Sátánba vetik bizalmukat, belé helyezik reményüket. Noha ott állok mindenki előtt, hogy lásson Engem, csak kevesen vesznek Rólam tudomást. Vezetőik kegyetlenné váltak, és sok nemzetre vár halál az ő kezük által. Mennyit sírtam már miattad, teremtés! Miattad, akinek élete most a halál felé tart. Amikor majd a levegőben kitörő lángnyelvek nyaldossák lakosaidat, meg fogom kérdezni ezt a nemzedéket: hol találsz menedéket? Kinél? A Sátánnál? Az egódban és saját magadban?

Elérkezett Igazságosságom ideje, küszöbön áll e hitetlen nemzedék megbüntetése. Rendelkezéseimet szó szerint végre fogom hajtani. Amikor mennydörgést fogtok hallani, fületekben az Én Hangom fog dübörögni, és visszhangozni fog a Föld végső határáig. Akkor a világ és mindenki, aki benne él, hallani fogja az Igazságosság Hangját: a gonosz sok nemzetre hoz majd halált… a pusztulás minden várost elér.

Hallottátok, hogy Jahve Angyala városokon és nemzeteken fog áthaladni és mindenkit bűnbánatra fog hívni? Ezek a dolgok fognak megtörténni az elkövetkezendő napokban.

Ezért ti, akik beléptetek Udvaraimba, és hisztek kijelentéseimben, imádkozzatok, és ne rettegjetek vagy féljetek, de ti, akik számtalan éven át gúnyoltátok kijelentéseimet nyelvetekkel támadva prófétáimat, ti vigyázzatok! Mert hazugságokkal igazoltátok hazugságaitokat, az Én Szavaimat pedig valójában a saját sírotokba temettétek. Igen, ti kiforgattátok Szavaimat. Bűneitek azonban szakadékot támasztottak közöttünk. Az Igazságosság most nem lesz visszatartva. Bizony mondom nektek, keserűek lesznek azok a napjaitok, amikor szembeszállok veletek… imádkozzatok, és ne engedjétek, hogy lecsukódjon szemetek, és elaludjatok!

Így imádkozzatok:

„Jahve, én Istenem, add, hogy eljusson hozzád az imám!

Halld meg irgalmadat és segítségedet kérő kiáltásunkat!

Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek Benned, én Istenem,

és nem bíznak abban sem, hogy hatalmadban áll megmenteni minket.

Ne oltsd ki napjaink világosságát,

ami nélkül egy pillanat alatt megsemmisülne a föld,

hanem Atyai Könyörületedben

szánj meg minket és bocsáss meg nekünk!

Ne engedd, hogy patakokban ontsa vérünket a gonosz lélek!

Bocsásd meg bűneinket, és tartsd vissza haragodat

emlékezvén gyengeségünkre.

Tartsd vissza pusztító angyalaidat,

és adj nekünk még egy esélyt, hogy bebizonyíthassuk,

méltók vagyunk Jóságodra.

Beléd helyezem bizalmamat. Ámen.”

 

Milyen örömmel fogom fogadni ezt az imát! Ez az ima, könyörületre fog indítani Engem! Leányom, megáldom mindazokat, akik szívből imádkozzák majd ezt az imát. Hadd hallják ezt a próféciát: „a napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek”. Ezt fogod mondani azoknak, akik majd kérdezik tőled Igazságosságom idejét, a napot és az órát! A Szeretet szeret téged.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 56
Tegnapi: 189
Heti: 688
Havi: 5 403
Össz.: 297 980

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-Február
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban: