Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé“…A Bűn Embere az alvilág evangéliumát fogja hirdetni követői révén a templomokban…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –FEBRUÁR
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
53. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Márk 1,21-45 és 2,1-12)
Havi mottó:„Amit az ember vet, azt le is aratja!(Gal.6,7)
Havi imaszándék: a betegek és a beteggondozók türelmének a növekedéséért imádkozunk!
Konkrét feladatunk: mindenkiben Jézust akarjuk látniés szeretni, különösen a betegekben!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 februárjában
            „Szeretteim!
A figyelmeztetéskor az emberiség nagy része Isten jelenlétében be fogja ismerni a bűneit és meg fog térni. Sajnos az emberiség néhány százaléka megáltalkodott fog maradni, még Isten rendkívüli jelenlétében is.
 
A figyelmeztetés után hamarosan meg fog jelenni az Antikrisztus – a Bűn Embere – a Gonosz szolgája. Az Antikrisztus bárány bőrbe bújt farkas lesz, aki sok jót fog tenni, a vallás leple alatt fog jelentkezni. Kezdetben látszólagos béke és szelídség fog áradni belőle. Lassan, fokozatosan fogja megmutatni a foga fehérjét. Világvallást akar alapítani, és hamis ökumenizmust akar létre hozni. Az Antikrisztus az övéinek sok pénzt, sikert, hatalmat és minden földi jót ígér és ad is. Az Antikrisztus szolgái által meg fogja osztani a híveket, papokat, főpapokat, és akit csak lehet el fog téríteni Istentől. A Bűn Embere az alvilág evangéliumát fogja hirdetni követői révén a templomokban. A reinkarnációról, a jógáról, a rejkiről, az agykontrollról, bioenergiáról, asztrológiáról, a spiritizmusról,… és egyébb okkult és áltudományos tanokat fognak meggyőzően hirdetni. Ugyanakkor félre teszik az Újszövetségi Szentírást, a szentmisét, a szentségeket (különösen a szentgyónást és szentáldozást), Mária tiszteletét, a Pápát, a tíz parancsolatot,… és üldözni fogják az igazi Egyház híveit, papjait és főpapjait. Ezért az utolsó idők apostolai rövid ideig katakombákban fognak kényszerülni szentmisét bemutatni.
 
Én arra kérlek benneteket, maradjatok hűségesek a vértanúság árán is Istenhez, a Pápához, a  Szűzanyához, a szentségekhez, a szentmiséhez,… Meglátjátok, ha Isten hűséges gyermekei maradtok, felajánlott életetekkel, imáitokkal, böjtjeitekkel,… sok lelket fogtok kiragadni a Gonosz karmaiból. Isten szolgáit az egyszerüség és szerénység fogja jellemezni. A megáldott kegytárgyak által különleges oltalomban fogtok részesülni.
 
Az Antikrisztus, földi hatalmának a csúcsán, gonosz szolgái által meg fogja pecsételni mindazokat, akik hozzá tartoznak. Ezáltal véglegesen eldől a sorsuk, Isten rendkívüli büntetéseit és a kárhozatot fogják magukra vonni.
 
Az Antikrisztus és követői végleges félretétele után, ki fogok áradni rendkívüli módon a hűséges emberekre, külsőleg és belsőleg átformállak titeket és az egész teremtett világot. Más növényzet, más állatvilág, szeretetteljes emberek közti kapcsolatok lesznek, az Égből leereszkedő Új Jeruzsálemben. Isten meg fogja mutatni gyermekeinek, milyen lett volna a Föld és az emberiség, ha Ádám és Éva hűségesek maradtak volna Hozzá. Rendkívüli örömben, boldogságban és szeretetben fog élni a megmaradt emberiség, Istennel és egymással. Azután egy boldog korszak fog következni, amely úgy fog eltelni, mint egy csodálatos rövid álom.
 
A boldog korszak eltelte után Jézussal együtt átadjuk a teljes uralmat az Atyának, aki az Égből leereszkedett új Jeruzsálemet, a megmaradt emberiséggel együtt magához fogja ölelni a Mennybe. Akkor lesz Isten minden mindenben. A Mennyben azt fogjátok énekelni az angyalokkal és a szentekkel együtt: az Antikrisztus és követői örök vesztesek, Isten szolgái pedig örök győztesek lettek!!!
 
Megáldalak benneteket az Isten melletti döntés kegyelmével!!!”
 
 
Házi feladat februárra:
„ÉN ÉS A CSALÁDOM AZ URAT VÁLASZTOTTUK !!!
Előretekintés 2009 márciusára:
Közös imaszándék lesz: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön, különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!

Konkrét feladatunk lesz: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.

Lourdes-i Szűzanya üzenete

Lourdes a festői Pireneusok között, a Gave patak mentén húzódik meg, közvetlenül a francia – spanyol határ mentén, közel a Földközi-tengerhez. A világhírü kegyhely a jelenések előtt alig ismert település volt.

Az események Lourdesban is váratlanul kezdődtek. Három gyermek, többek között Bernadette 1858 február 11-én fát szedegettek a Maszabielle szikla környékén. A 14 éves, beteges Bernadette, aki lemaradt a társaitól, lehúzta a cipőjét és harisnyáját, hogy a malompatakon átgázoljon. Ekkor szélzúgásra lett figyelmes. Amint felnézett a patak túlsó oldalán, egy szikla hasadékban megpillantotta a Szent Szüzet. A jelenés Asszonya természetfölötti fénytől övezve, gyönyörű fehér ruhába volt öltözve. Sarútlan lábait egy-egy arany rózsa díszitette, derekát pedig kék öv fonta körül. Fejéről dús fátyol hullott alá. A Szent Szűz imádságra kulcsolt kezében hófehér rózsafűzért tartott, amelynek szemeit aranylánc fogta egybe.

A Hölgy rámosolygott a gyermekre és keresztet vetett. Bernadett is keresztet vetett, majd térdelve elimádkozta a rózsafűzért. Ezután a jelenés eltünt! A lourdesi Boldogasszony 18 alkalommal jelent meg Bernadettnek. A Szűzanya azt mondta neki: „Nem igérem azt, hogy ezen a világon boldog leszel, csak a túlvilágon!” A Szent Szűz kifejezte óhaját, hogy emeljenek kápolnát a jelenés helyén és vezessenek oda zarándokokat. A Szűzanya háromszor szólitott fel a bűnbánatra és biztatott a bűnösökért végzett engesztelésre! 1858 március 25-én megmondta a nevét: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!” IX. Piusz pápa 1854 március 25-én hirdette ki a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját.

Végül a Szent Szűz gyógyító forrást fakasztott a jelenési barlangban. Egy orvos megállapította a vízről, hogy baktériumok vannak benne, de nem támadnak, és tele van a víz a világosság összes kisugárzásával! Minden betegségre jó ez a csodás víz!

Minden évben kb. 6 millió zarándok megy Lourdesbe. Több ezer gyógyulást tartanak nyilván, mégis az Egyház csak 70-et fogadott el.

Bernadette sem kerülte el a látnokok belülről gyönyörű, de a világ szemében szomorú sorsát. Kétségbe vonták elméjének épségét, csalással vádolták, letartóztatták, kicsúfolták, fenyegették. Néha úgy tünt , mintha minden égi és földi segítség magára hagyná egy időre Bernadettet. Sok száz csodaváró megmosolyogta és lenézte. Bernadette családja is sokat szenvedett a rosszindulatú viselkedésektől. IX. Piusz pápa 1869 szeptember 4-én kelt levelében igyekezet véget vetni a véget nem érő rosszindulatnak. Igy írt: „az emberi gonoszságnak az isteni irgalmasság ellen intézett harca szükségképpen arra szolgál, hogy a csodálatos események valódisága és igaz volta annál világosabban kitünjön”. Ezt érdemes felidézni a Mária jelenések és új zarándokhelyek ellenzőivel szemben.

Bernadette az események után hamarosan apácanövendék lett. 13 évig volt szerzetes. Ott is sokat szenvedett a kiváncsi látogatóktól. A megaláztatások és a súlyos testi szenvedések (gyomorfájás, asztma) 1879 április 16-ig, haláláig elkisérték (36 évet élt). Betegségében nővértársai biztatták: imádkozzon a gyógyulásáért. Lourdes látnoka ezt soha nem tette! Inkább erőt és kitartást kért Istentől a szenvedés elviseléséhez!

Holttestét 1925 augusztus 5-én boldoggá avatásának évében exhumálták. Bernadette mellkeresztjét 46 év alatt a rozsda megemésztette, de testét épségben találták. „Épen maradt az a szem, amely látta Szűz Máriát, az a száj, amely beszélt Vele, az a Szív, amely szerette Őt és az a test , amely Vele volt. Most is mosolyog az arca a Szent Szűzzel való találkozástól.

A lourdesi látnokot XI. Piusz pápa, 1933 december 8-án avatta szentté. Bernadette holtteste a neversi kolostor kápolnájában látható. Aranyozott üveg koporsóban várja a feltámadást az örök életre.

(Összeállitotta Főt. Csilik János)

Nagyfalui üzenet, 2010. február

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR
      ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
65. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Lk.2,22-40; Lk.5,1-11; Lk.6, 17-26; Lk.4,1-13; Lk.9,28-36)
Havi mottó:„Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy mindannyian eljussunk az őszinte bűnbánó lelkületre!
Konkrét feladatunk: Olvassuk és terjesszük B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ c. könyvének első kötetét!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 februárjában
         „Szeretteim! A közeljövőben számíthattok a ’Nagy Figyelmeztetésre’! Akkor Isten-i Jelenlétünkben fogtok elszámolni az eddigi életetekről, a jóról és a rosszról egyaránt.
      Jelenleg az előfigyelmeztetés kegyelmi idejében vagytok. Ebben az utolsó időben, kegyelmeink által felszínre hozzuk belőletek mindazt a jót és rosszat, ami a lelketekben van. Ami a felszínre jön, azt ti is és a körülöttetek lévők is észreveszik. Azt akarjuk elérni veletek, ’az előfigyelmeztetés kegyelmi idejében’, hogy a bennetek lévő jóért hálásak legyetek és a bűn miatt bűnbánatot tartsatok.
      Kik nem változnak meg ebben az utolsó időben? Akik nem őszinték önmagukhoz, akik sok bűnük ellenére is ártatlannak képzelik magukat. Akikben nincs alázatosság, nincs bűntudat és őszinte bűnbánat! Bánat nélkül nincs bocsánat. Hamis bűnbánat azokban van, akik ugyan megvallják a bűneiket, de nem dolgoznak azon, hogy elhagyják azokat. A hamis bűnbánók olyanok, mint a mesebeli róka, aki tyúkot lopott! Igaz, mondogatta: ’szánom-bánom’, de a tyúkot nem engedte el, sőt megette. Igaz bűnbánat azokban van, akik megvallják a bűneiket és komoly erőfeszítéssel elhagyják azokat, új életet kezdve. Gondoljatok Cortonai Szent Margitra! Nem változnak meg azok az engesztelők, akik folyton csak másokban veszik észre és teszik szóvá a bűnt, önmagukban azonban nem veszik észre. Nem indulnak el a változás útján azok sem, akik a gőgjük miatt nem fogadják el a figyelmeztetést. Egyesek nem engedelmeskednek indításainknak-tiltásainknak, sem a lelki vezetőik tanácsainak. Azok az önelégültek se változnak meg, akik sok-sok bűnük ellenére a lelki élet csúcsán képzelik magukat! Arra kérlek, keresd meg az okát önmagadban, vajon miért nincs pozitív változás az életedben!
      Előre megmondom nektek, a bűnben maradó emberek a ’Nagy Figyelmeztetéskor’ nagyon fájdalmas tisztuláson fognak átmenni. Lesznek olyanok, akik az égető tisztulásba, önmaguk látásába fognak belehalni.
      A jelenlegi ’kegyelmi időben’ kik indulnak el a változás útján? Azok az engesztelők, akik megtanulják az őszinteséget, akik alázatosan szembe mernek nézni bűneikkel; akikben bűntudat és őszinte bűnbánat van; akik elfogadják hálásan a külső és belső figyelmeztetéseket; akik megtanulnak Istennek engedelmeskedni; akik elindulnak a szentté válás útján… Ezek az engesztelők, a kisebb tisztulás mellett, nagy boldogságban fogják átélni a ’Nagy Figyelmeztetést’!
      Jelenleg mi a feladatotok? Tartasatok őszinte bűnbánatot mindazokért a bűneitekért, amelyeket: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettetek. Tartsatok őszinte bűnbánatot: hazugságaitok, önámításaitok, önbecsapásaitok, gőgötök, engedetlenségeitek, szeretetlenségeitek miatt. Kérjétek minden nap a Szenháromságot, hogy erényes élettel ajándékozzon meg titeket.
      Jelenleg mi teljesedik be Jézus Szavai közül? ’Ketten lesznek egy ágyban, egy házban, a mezőn, a malomban, az utcán… az egyiket felveszik, a másikat otthagyják’, attól fuggően, hogy volt-e jó változás az életükben, vagy sem. Elérkeztetek a szétválasztáshoz! Bármikor számithattok az isteni jutalmazásra vagy büntetésre! Készüljetek fel a harcra, a feszültségre, az ellenségeskedésre… a családon és a közösségen belül is. A virrasztásra, azaz az állandó készenlétre hívunk meg benneteket.
      Befejezesül még elmondom nektek azt is, hogy mi tesz benneteket alkalmassá az utolsó idők kegyelmeinek a befogadására. Vegyétek komolyan: a dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, szeretetnyilvánító és kérő imát! Törekedjetek úgy böjtölni, áldozni, szeretni, szenvedni,… hogy ezeknek a jó megélését meglássák rajtatok. Ugy haladjatok előre a jóban, hogy ’a Nagy Figyelmeztetéskor’ boldogan álhassatok meg Előttünk, a Szentek és az Angyalok előtt!
      Megáldalak titeket az őszinte bűnbánat lelkületével!”
      Házi feladat februárra:
„GYAKOROLJUK NAPONTA A SZABAD IMÁT, AMELYBEN LEGYEN: DICSŐíTÉS, HÁLAADÁS, BŰNBÁNAT, SZERETETNYILVÁNíTÁS ÉS KÉRÉS! ”
Előretekintés 2010 márciusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy felfedezzük és boldogan megtegyük Isten reánk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk lesz: olvasni és terjeszteni fogjuk B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ címü könyvének második kötetét!!!
CORTONAI SZENT MARGIT ÉLETE
      Felső-Olaszország Umbria vidékének falucskájában, Laviánóban született 1247-ben. Cortona közelében élte fiatalságát és később ott töltötte bűnbánó éveit is. Ezért lett Cortonai Margit a neve.
      Már kisgyermek korában büszke volt arra, hogy ő sokkal szebb, mint mások. Édesanyja, aki látta kislánya túlzott hiúságát, gyakran figyelmeztette ennek rossz következményeire. Amikor hétéves korában az édesanyja meghalt, édesapjának nem sok ideje maradt a lányára. Mostoha anyját sem érdekelte Margit életvitele, így azt tehetett, amit akart.
      Tizenötévesen elhagyta a szülői házat és egy környékbeli gazdag ember ágyasa lett. Úrrá lett rajta a paráznaság bűne és bűntársával együtt szakítottak Istennel. Kilenc év telt el a bűnben! 1273-ban a szeretője hosszabb útra ment, amelyből csak hűséges kutyája tért haza. A kutya Margitot a közeli erdőbe vezette. Egy gödörben talált rá meggyilkolt szeretőjére, akinek a holtteste már bomlásnak indult. Margit a holttestet meglátva, megborzadt. Önkéntelenül is a meggyilkolt bűnös lelke jutott eszébe, amely a bűnbánat szentségének hiányában, valószínüleg bűnbánat nélkül juthatott az isteni ítélet elé. Átérezte, hogy szeretője bűneiért, Isten előtt ő is felelős. Ugyanakkor saját elhibázott élete is terhelte a lelkét.
      Akkor kimondta Isten előtt: „Istenem, ezután én soha többé nem akarok bűnt elkövetni!!!” Margit lelkében akkor egy bűnös világ dőlt össze és egy új élet kezdődött.
Életének ebben a kritikus pillanatában meghallotta Krisztus hangját, aki meghívta a vezeklésre elkövetett bűnei miatt! A keskeny utat Szent Ferenc követői mutatták meg neki. Kimerülten ért a cellei kolostor kapujához és vezeklő ruhát kért. Mivel nem bíztak a 26 éves nő állhatatosságában, csak 1276-ban vehette fel a vezeklőruhát, a ferences harmadrend öltözetét. Az akkori idők bűnbánati szokása szerint a nyilvánosság előtt is megvallotta a bűneit és vezekelt azokért.
      Mivel a szépsége sodorta a bűnös élet útjára, kemény következetességgel megkezdte a szépsége elleni harcot: lenyírta a haját, az arcát korommal kente be, nagyon egyszerüen öltözködött, a betegek és az öregek szolgálatát a legnagyobb szeretettel végezte. Azt mondogatta a testének: „Eddig te győztél le engem, ezután Isten segítségével én győzlek le téged!!!”
Amikor haza látogatott, édesapja kész volt megbocsátani neki, de mostohája kiutasította a szülői házból.
      Ekkor a sátán rá akarta venni, hogy térjen vissza előbbi életébe! Hallotta a gonosz elbizonytalanító kérdéseit: valóban megbocsátotta Isten a bűneidet? Tudd meg, Isten sohasem bocsátja meg a bűneidet, hiába kéred Őt szüntelenül! Úgy tünt, mintha minden összeesküdött volna ellene. Rágalmakat szórtak rá, a lelkivezetője bizalmatlan lett vele szemben. Úgy érezte mintha Isten is elfordult volna tőle!
      Lelki sötétségében meghallotta Krisztus szavait: „Veled leszek, és mégsem leszek veled! A kegyelmembe öltöztetlek, de úgy érzed, mintha kivetkőztél volna belőle. Bár teljesen nálad maradok, mégse leszel képes felismerni Engem!”
Margit, megtérésének a kezdetén, azt hallotta Jézustól: „Most még nem nevezlek lányomnak, mert a bűn lánya vagy!” Amikor szentáldozáshoz járult hallotta Jézus hangját: „Leányom! Szeretett leányom!” „Jézus Szava az öröm óceánja számomra minden megpróbáltatásomban” – mondogatta.
      Margit, az ördögi és emberi támadások közepette hősiesen kitartott jó elhatározásában. Ebben volt az ő igazi nagysága! Nemcsak fogadkozott, igérgetett Istennek, hanem hűséges is maradt. Életgyónást végzett! Szép ékszereit és ruháit szétosztotta a szegények között. Sokat böjtölt és imádkozott. Buzgón kérte Istentől bűnei bocsánatát. Zokszó nélkül viselte el az emberek megjegyzéseit! Legnagyobb vigasztalása a szentáldozás volt, amelyben Jézus őt is Irgalmas Szívére ölelte. Jézus sokat bocsátott meg neki, mert szívből szerette Őt!
Egyik látomása alkalmával mondta neki Jézus: „Most, a sötétség lánya vagy az emberek szemében, de majd a halálod után felismerik nagy szégyenkezve, hogy valójában ki is voltál!”
      1274 február 22-én halt meg, 50 éves korában!
      XII. Benedek pápa 1728 – pünkösd ünnepén a szentek sorába iktatta. A megtérő, bűneiket sirató bűnös nők és férfiak égi bátorítója. Manapság is sok a bűnös! A kérdés: vajon hányan követjük őt az őszinte bűnbánatban?
      Cortonai Szent Margit, könyörögj érettünk, hogy az őszínte bűnbánatban alázatos követőid lehessünk!
(Összeállitotta Főt. Csilik János)2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
77. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt.5,6;Lk.2)
Havi mottó: „ Jézus engedelmes volt a kereszthalálig! (Fil. 2,8)
Havi imaszándék: engeszteljünk az engedetlenek megtéréséért, és imádkozzunk az engedelmesek kitartásáért!
Konkrét feladatunk: „ne engedelmeskedjetek a bűn kívánságainak”! (Róm. 6,12)

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 februárjában
Szeretteim! Ebben a hónapban az engedetlenség bűnéről, az engedelmesség erényéről és ezek következményeiről beszélek nektek.
Engedetlen az az engesztelő, aki elöljáróinak a parancsait nem teljesti. Gondoljatok Ádám és Éva engedetlenségére, akik vértengert, verejtéktengert és könnytengert hoztak az egész emberiségre. Aki engedelmeskedni nem akar, annak nincs szüksége a sátánra, aki őt kísértse, hiszen az ilyen, önmagának az ellensége. Azok az engesztelők, akik bár önkéntesen vezekelnek, de nem tanultak meg engedelmeskedni, az erényekben nem haladnak előre.
Engedelmes az az engesztelő, aki elöljáróinak parancsait szeretettel teljesíti. Az engedelmesség csak akkor tökéletes erény a számotokra, ha Istenre való tekintettel vetitek alá magatokat embertársaitok akaratának. Ábrahám, Izsák fiának a feláldozásával mintaképe lett az engedelmeseknek. Jézus, az Isten Fia engedelmeskedett Máriának és Józsefnek! Jézus, engedelmeskedett Atyjának a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt és engedelmessége által sokan lettek igazakká.
Tudnotok kell, a gyermekek kötelesek engedelmeskedni a szüleiknek és azok helyetteseinek, ők ugyanis Isten megbízottjai. A nők kötelesek férjüknek engedelmeskedni! A nőt teremtésének a módja is engedelmességre inti a férje iránt, ugyanis, Isten Ádámból teremtette Évát. A férjek viszont ne zsarnokoskodjanak feleségük felett, hanem úgy szeressék őket, mint ahogy Krisztus szereti az Egyházat.
Mindnyájan kötelesek vagytok az egyházi és az állami elöljáróknak engedelmeskedni. Jézus mondta, „aki titeket hallgat, Engem hallgat, aki titeket megvet, Engem vet meg! Nincs hatalom, csak Istentől!”
Vigyázzatok, mert az engedelmességnek bizonyos határai is vannak! Olyan dolgokban nem kell elöljáróitoknak engedelmeskedni, amelyekben nem vagytok nekik alávetve. A szülők nincsenek feljogosítva arra, hogy gyermekeiket olyan pályára vagy házasságba kényszerítsék, amely számukra nem Isten akarata. Ha ezeken a területeken nem engedelmeskednek, helyesen járnak el.
Tudnotok kell azt is, hogy a világi elöljárók lelki dolgokban és az egyházi elöljárók világi dolgokban nem parancsolhatnak. Nem szabad elöljáróitoknak engedelmeskedni, ha olyasmit parancsolnak, amit Isten tilt. Ilyen esetekben azt kell mondjátok: ’Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek!’ A babilonban lévő három ifjú a király parancsára se borult le a bálványisten szobra előtt, még akkor sem, ha az a tüzes kemencével fenyegette meg őket. Ilyen esetekben inkább az elöljárókat szomorítsátok meg, mint az Istent.
Minden ember a sebzett természeténél fogva hajlamosabb parancsolni és uralkodni, mint alázatosan engedelmeskedni. Az engedelmesség: akaratotok feláldozása, szellemi vértanúság. Az ember semmi nagyobbat nem adhat Istennek, mint amikor emberi akaratát Isten Akaratának alárendeli. Az engedelmesség anyja és eredete minden erénynek, ezért nagyon fontos az erények között.
Higgyétek el, az engedelmesség által a legrövidebb úton juttok el az életszentségre. A legegyszerübb cselekedetet, ha engedelmességből végzitek, nagyobb értéke van Isten előtt, mint egyesek önkéntes böjtjének és virrasztásának. Az engedelmesség a bennetek lévő gőgöt megsemmisíti!
Az első emberpár engedetlensége elzárta az egész emberiség elől a Mennyországot és megnyitotta poklot. Jézus engedelmessége megnyitotta a Mennyországot és bezárta a poklot.
Az engedelmes lelkületet úgy tehetitek magatokévá, ha minden nap imában Istentől úgy kéritek, mintha minden Tőle függne; ugyanakkor úgy gyakoroljátok, mintha minden rajtatok állna. Ez az engedelmes lelkület és minden erény titka! Életetek minden napján mondjátok ki szívből: ’Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’
Megáldalak titeket az engedetlenség megvetésével és az engedelmes lelkület szeretetével!”
Házi feladat februárra:
„URAM, TANÍTS MEG ENGEM ÁLDOZATOK ÁRÁN IS ENGEDELMESKEDNI!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE
Az ünnep eredete Szt. Lukács evangéliumában található meg. „Amikor (Máriának) elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, (Jézust), Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Igy parancsolja az Úr törvénye: ’Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.’ Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk.2,22-24)
A negyvenedik napon, a születés után, azért vitték Jézust az Atya házába, hogy mint elsőszülöttet kiváltsák. Ekkor találkozott az emberiség, Simeon és Anna próféták személyében Krisztussal. A zsidó előírás szerint: „Az asszony 40 napig maradjon otthon a szülés után, semmi szent dolgot ne éríntsen, a szent helyekre be ne menjen, amíg le nem telnek tisztulása napjai. Miután letelnek, vigyen egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatúl és egy galambfiókát vagy egy gerlét bűneiért való áldozatul. Ha nincs rá tehetsége, hogy bárányt vigyen, két gerlét vagy két galambfiókát vigyen. Ha a pap könyörög az asszonyért, megtisztul.” Ez a kettős ószövetségi liturgikus cselekmény: a kiváltás és a tisztulás egy napon történt meg.
A február 2-i ünnep elrendelése, a Szűz Máriát nagyon tisztelő pápának, III. Sixtusnak (434-440) volt az érdeme. Továbbá még azt olvassuk Szt. Lukács evangéliumában: „Simeon, a Szentlélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei a templomba, hogy a törvény rendelése szerint cselekedjenek vele, karjába vette Jézust és e szavakkal áldotta Istent. Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél: világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségére népednek Izraelnek!” (Lk.2,27-32)
Erre a szentírási részre vezethető vissza Karácsony után a negyvenedik napon már az V. században kialakult ünnep. Később gyertyás körmenetet tartottak bűnbánati jelleggel. A gyertyák megáldását a X-ik században kezdték el Galliában. Jelenleg az ünnepi mise keretében gyertyát áld meg az Egyház és körmenetet végez égő gyertyákkal. Közben arra emlékezünk, hogy Jézus minden nemzet Világossága. Ezen ünnep után, a keresztények a templomban megáldott gyertyákat otthonaikba viszik, és ima idején, rossz időjárás esetén és haldokló mellett meggyújtanak a házi oltáron. Amikor az Egyház által megáldott szentelmények előtt imádkozunk (gyertya, kereszt, szobor,…) az egész Egyház imáiban részesülünk, és az egész Egyházért könyörgünk.
Mire tanít minket ezen az ünnepen Szűz Mária?
Tanulj meg adni! Jobb adni, mint kapni’ – olvassuk a Szentírásban. Bár Szűz Máriáé volt a gyermek, Ő nem akarta csak magának megtartani. A templomi bemutatás szertartásával elismeri, hogy a gyermek Jézus elsősorban Istené, ezért megváltja az Úrtól. De nem azért, hogy megtartsa magának, hanem azért, mint egészen a magáét Istennek adja. Szűz Mária, azzal, hogy oda adta Jézust Istennek az egész emberiségért, nem veszítette el Őt. Éppen ezáltal lett Gyermeke egészen az Övé és Ő egészen a Fiáé.
Igy vagyunk valamennyien mindennel. Tulajdonképpen csak az a mienk, amit odaadunk Istennek és az embereknek. A szülő, aki csak magának akarja nevelni gyermekét, nagyon hamar, talán végleg elveszíti, mert fellázad a rabságból, ebből a helytelen kötelékből. De ha a szülő a gyermekét hivatásának, jövendő családjának neveli, szabadon, akkor az övé is marad a szeretet kötelékében. Amit másnak adok anyagiakban, az inkább az enyém, mint amit magamnak tartok meg. Mert semmiféle anyagi javakat nem vihetünk magunkkal ebből a világból az örök életbe, csak jótettekké átváltoztatva.
Arra is kér a Szűzanya, hogy éljük meg jól az öregkort is. Az idős kor bajait, fájdalmait, az elszenvedett szeretettlenségeket, a magányosságot, a hálátlanságot,… lehet úgy is felfogni, mint Isten utolsó hívását. Vedd észre, hogy a Földön nincs maradandó lakásod! Kezdj el végre készülni az örökkévalóságba, mindent elfogadva és felajánlva! Próbáld meg szeretni az örök Szeretetet! Ideje már, hogy elkezd a vezeklést egész életedben elkövetett bűneidért és azokért is, amit mások követtek el miattad. Vállald Krisztus keresztjeként az idős kor szenvedéseit, testi-lelki gyötrelmeit. Éld meg jól már a Földön a purgatóriumot. Engedd, hogy Isten vegye elő a kalapácsot és alakítson, formáljon téged, szeretteid által, a nagy találkozás előtt. Ne kapaszkodj görcsösen senkibe és semmibe! Mondd minden ajándékba kapott napodon: „Istenem, minden úgy van a legjobban, ahogy Te Akarod!”
A Szűzanya arra kér, hogy fogadjuk be, hordozzuk és adjuk tovább a Világosságot! Minden igazi kereszténynek, akiben Jézus, a Világ Világossága él, Fénnyé kell válnia. Természetfeletti szavaink, jótetteink és a Jézussal egybeforrt életünk legalább a családunkat, lelki közösségünket kell felmelegítse e rideg világban. A legtöbb ember olyan könyvet szeret, amelyben sok kép van. A keresztények életének ragyogó és meleg színekkel megfestett képeskönyvnek kell lennie, amelyből bárki megismerheti Jézust, üdvözítő tanítását és személyes szeretetét.
Gyetyaszentelő Boldogasszony, könyörögj érettünk, hogy Isten oltárán, csendesen elégő gyertyáid lehessünk!
Előretekintés 2011 márciusára:
Márciusban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések, 13 órai kezdettel, a Szentháromság hegyen!

Nagyfalui üzenet 2012. február

2012 – A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – FEBRUÁR
”Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt.24,44)
89. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a következő fejezeteket: Jel. 5;6, Lk. 21.
Havi mottó:„Aki hisz Bennem, annak szívéből élővíz forrásai fakadnak!(Jn.7,38)
Havi imaszándék: a szabadgondolkozók és a szabadkőművesek megtéréséért fohászkodjunk!
Konkrét feladatunk: mondjunk le mindenféle szeszes italról és ajánljuk fel a szenvedély betegek megszabadulásáért!
Szűz Mária üzenete 2012 februárjában
„Szeretett engesztelő gyermekeim!
Ebben a hónapban az élő hitben szeretnélek megerősíteni titeket.
Hinni annyit jelent, mint valamit igaznak tartani, azért mert azt megbízható tanú mondja!
Keresztény hite annak a személynek van, aki teljes bizonyossággal igaznak tartja mindazt, amit Szent Fiam tanított és az Egyházam elétek ad. A hit szilárd meggyőződés annak igaz voltáról, amit nem láttok. A legtöbb hitigazság nem értelmetlen, hanem értelem fölötti (Isten, angyalok, lélek, Szentháromság, Menny, Pokol, Tisztítótűz). Ezért mondja Szent Fiam: ’Boldogok azok, akik nem látnak és mégis hisznek’. A hitetekben Isten igaz mondására támaszkodhattok, aki képtelen a hazugságra.
Mint Édesanyátok mondom nektek, nem érdemes hitetlennek lenni! Aki mégis hitetlen: a gőgje, hiányos nevelése, a bűnös életmódja… miatt azon Isten nem tud segíteni. A hitetlen bűneiben, betegségeiben, megkötözöttségben, lélekben halott … marad. A hitetlen ember egyik példaképe Júda királya Ácház, aki jobban bízott Asszíria emberi segítségében , mint Isten erejében. A hitetlen ember sajnálatra méltó, ugyanis csak a saját erejére és a felebarát véges segítségére számíthat. Szent Fiam nemcsak Tamás apostolnak, de a mai hitetleneknek is mondja: ’Ne légy hitetlen, hanem hívő!’
Szent Fiam azt mondja azoknak, akik akár félelemből vagy szégyenből megtagadják hitüket: ’Aki megtagad Engem az emberek előtt, Én is megtagadom őt Mennyei Atyám előtt!’ Egy életre jegyezzétek meg: aki a vagyonát elveszíti sokat veszít, aki az életét elveszíti többet veszít, aki a hitét elveszíti mindent elveszít.
Arra kérlek titeket, hogy ne higgyetek a hazug, gyilkos, gonosz léleknek és követőinek, akik a bűnbe, a tévtanításokba és a pokolba akarnak vinni titeket a világosság angyalaként, a jónak látszatában.
Az utolsó időben legyetek nagyon óvatosak az emberekkel szemben, mert nem mindenki akarja a javatokat, üdvösségeteket. Feltétel nélkül, csak annak a személynek higgyetek, aki az Úr kezét fogja és rászolgált a bizalmatokra.
Aki úgy érzi, hogy gyenge a hite, az az apostolokkal kérje Szent Fiamat: ’Uram növeld a mi hitünket’. Tudnotok kell, hogy a rendszeres napi ima, heti mise, havi gyónás, böjt, szentírásolvasás, szentségimádás, engesztelés, Istennek tetsző élet által… növekszik a hitetek.
Hiányos, téves annak a személynek a hite, aki nem fogad el mindent, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít.
Arra kérlek titeket, hogy a magatok és szeretteitek számára kérjétek az élő hit kegyelmét, mely Isten ajándéka számotokra. Akik a Szentháromság hegyére zarándokoltok engesztelni higgyetek az isteni figyelmeztetésben, az Antikrisztus megjelenésében, Jézus visszajövetelében, a Szentlélek kiáradásában, a sátán megkötözésében, az Új Ég, az Új Föld, az Új Jeruzsálem megvalósulásában, a megáldott víz égi erejében. Aki hisz, annak minden lehetséges! Élő hitetek által a Mindenható Isten erejét, gyógyítását, szabadítását, megbocsátását, feltámasztását… tapasztalhatjátok meg. Akinek élő hite van, az még az életét is képes feláldozni Istenért, a lelkek megmeneküléséért!
Akinek élő hite van, az boldog engesztelő! Erzsébet mondta nekem és nektek is: ’Boldog vagy, mert hittél!’ Akinek igazi hite van, az nem azt várja, hogy Isten engedelmeskedjék neki, hanem először ő engedelmeskedik Istennek. Akinek élő hite van, az jótettekben is megmutatkozik. Jakab apostol mondja: ’a hit, cselekedet nélkül halott! ’
Tudni kell, hogy Isten mindenkinek megadja az élő hitet, aki kéri Tőle, aki Neki tetsző életet él, aki az Igazság megismerésére komolyan törekszik. Biztos tudjátok, hogy a mélyen hívő tudós emberek, mélyen vallásosak voltak. Ők a tudást és a hitet össze tudták egyeztetni. Isten elvárja tőletek, hogy a hiteteket külsőleg is megvalljátok szóval és cselekedettel, ha azt az emberek java megkívánja.
Minden nap adjatok hálát a jó Istennek a keresztény hitetekért és a bátor, hitvalló életetekért. Meghívlak mindannyiatokat, hogy minden nap engeszteljetek a hitetlenekért, az istentagadókért, a tévhitűekért, a gyenge hitűekért, hogy Isten segítségével ők is az élő hitre jussanak.
A Szentháromság Általam áld meg titeket az élő hit kegyelmével!!!


TANÍTÁS AZ ANTIKRISZTUSRÓL ÉS KÖVETŐIRÖL
Az Antikrisztus olyan ember lesz, aki Messiásnak adja ki magát és az ördög segítségével hamis csodákat fog művelni. „Krisztus második eljövetele előtt előbb be kell következnie az elpártolásnak és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind afölé ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet és azt állítja magáról, hogy Isten!(2Tessz.2, 3-4)
Mi az Antikrisztus szelleme? Akik hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a megkülönböztetés szelleme azokat ráveszi arra, hogy elpártoljanak: Istentől, az Egyháztól, a pápától, a papságtól, a bibliától, tíz parancsolattól, hét szentségtől… Az Antikrisztus ráveszi őket, hogy bűnt kövessenek el (abortusz, homoszexuális bűnök, eutanázia, szabad szerelem, gyilkosság, önpusztítás, drog, pénz bálványozása…) és ne tartsák ezeket bűnnek, váljanak eggyé ezekkel bűnbánat nélkül. Arra is ráveszi őket, hogy terjesszék ezt az alvilági gondolkodásmódot. Mindazokban működik az Antikrisztus szelleme, akik mások fölé helyezik magukat és mások ellen vannak. Rejtett szándéka az, hogy az övéit, akik hallgatnak rá a pokolba, az örök kárhozatba vigye. Csodatevéseinek, jeleinek is az lesz a lényege, hogy akiket lehet elszakítson Istentől és a rosszba vigye őket. A bűn embere minden istentelenséget egyesít magában.
„Az Antikrisztus jöttét – aki a sátánnal együttműködik – minden féle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták el az Igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és higgyenek a hazugságnak. Igy mindazoknak, akik nem hajlottak az Igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, Isten igazságos ítéletében lesz részük.” (2Tessz.2,9-12)
Akiben ott van az Antikrisztus szelleme, azokat fokozatokon viszi végig a gonosz. Őket a bűn szeretete, az erény utálata jellemzi. Az Antikrisztus követője gőgjében mások felé emelkedik, gyűlöletében mások ellen harcol, lényege az uralkodás, mások ellenőrzése, a pénz imádása, hamis tanítások terjesztése. Ő szabadgondolkodóvá tesz, a szabadkőművesség csoportjába visz és a végén, akit lehet sátánistává tesz és a pokol fiává!
Az Antikrisztus az Igazak ellen fog dühödten fellépni. „A vadállat beszédet mond a Fölséges ellen és eltiporja a Fölséges szentjeit. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre.” (Dán.7,25)
Olvassuk el együtt János apostol első levelét, a második fejezettől: „Gyermekeim, itt az utolsó óra, eljön az Antikrisztus, most sok antikrisztus támadt. Közülünk mentek ki, de nem tartoztak közénk! Ha közénk tartoztak volna, megmaradtak volna velünk! Titeket azonban fölkent a Szent.” (1Jn2,18-20)
Kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadgondolkodókban. Ők Istenről hallani se akarnak, önkényesen gondolkodnak. Az a jó, amit ők jónak tartanak és a rossz, amit ők rossznak tartanak. Nem akarják azt, hogy valaki (Isten, Egyház) felettük legyen és vezesse őket. Erkölcstelen életük teszi őket sokszor szabadgondolkodókká. „Aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot.” (Jn3,20) Amint a ló ágaskodik a kantár ellen, úgy ágaskodik a szenvedélyben élő ember az erkölcs ellen. Ők rágalmazzák az Isteni rendet hirdető apostolokat.
Voltaire, az Isten nélküli bölcselő azt ajánlotta egy haldokló ismerősének: „Vegye fel a betegek kenetét! Végezze el a szentgyónását! Válassza halála előtt a biztosabbat!” Isten nélkül és Istentelenül könnyű élni, de nagyon nehéz meghalni.
Még kikben él az Antikrisztus szelleme? A szabadkőművesekben! Ezt az egyesületet a szabadgondolkodók alapították a XVIII. század elején, abból a célból, hogy az embereket Istentől, Egyháztól, törvényektől függetlenné tegyék. Ők az Antikrisztus előfutárai. Ők az emberszeretet leple alatt minden egyházi és világi hatalom fölé akarnak kerülni. Ők, báránybőrbe bújt farkasok. Ahol lehet üldözik és lejáratják az Egyházat! Céljuk a hitoktatás száműzése az iskolákból, a családok elkeresztényietelenítése, a szerzetesrendek felszámolása, a keresztény vallás betiltása. Feladatuk a feszületek eltávolítása, a körmenetek, harangozások, ünnepnapok eltörlése, a válások megkönnyítése. Aki tagja, akár nyíltan, akár titokban a szabadkőművesek szervezetének, megszűnt katolikus kereszténynek lenni és ki van közösítve az Egyházból, még akkor is ha fizikailag benne él. Ha őszinte bűnbánatot tartanak fel lehet őket oldozni.
Kell-e félnünk az Antikrisztustól? Hinnünk kell azt, hogy minden Istentelen vagy Isten nélküli hatalom csak ideig-óráig állhat fenn. A végső győzelem az Istené és mindazoké, akik hűségesen követik Őt. „Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül”. „Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját”. „Amikor megjelenik a gonosz, Urunk Jézus Krisztus elsöpri szája leheletével és megsemmisíti jövetelének tündöklésével.” (2 Tessz.2,8)
Melyek legyenek a fegyvereink az Antikrisztus ellen? Döntsünk radikálisan az Úr Jézus, az Egyház, a Tíz parancsolat, a hét szentség, az erkölcs mellett! Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért. Minden nap a Szentháromságba, a szentekbe és angyalokba kapaszkodjunk! Szeressük a jó közösségeket! Legyünk éberek, óvatosak! A jóban tartsunk ki mindvégig!
Házi feladat februárra:
„ADD URUNK, HOGY AZ ÉLŐ HITÜNK A JÖVŐBEN SOK JÓCSELEKEDETBEN NYILVÁNULJON MEG”
Előretekintés 2012 márciusára:
Márciusban 1-2-3-4-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 13 órától! Kérjük, hogy a megáldott vízzel kapcsolatos tapasztalataitokat írjátok le és adjátok át nekünk! Az engesztelések alkalmával bűnbánatunk jeléül a hamvazás szentelményében fogunk részesülni! Vigyázzunk, áprilisban 12-13-14-15-én lesznek az engesztelések, 15 órától!!! Kegyelemmel teljes Nagyböjtöt kívánunk mindenkinek!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

VISSZATEKINTÉS 2012 JANUÁRJÁRA

Most az Egyház és a Szűzanya által megáldott forrás körülményeiről, a visszhangokról és napi üzenetekről szeretnék beszámolni. Medjugorjéban, egy látnoknak azt mondta egy ateista, én nem hiszek az üzeneteidben. A látnok válasza: az én feladatom az, hogy elmondjam neked, nem az, hogy meggyőzzelek róla. Ez a mi álláspontunk is. Bárkinek szabad hitetlenkedni, kételkedni, de szabad hinni is az elmondottakban. Tiszteljük kölcsönösen egymás hozzáállását a megáldott forráshoz!
A megáldott forrás körüli események
– Decemberben több százan telefonáltak nekünk és kérdezősködtek a forrással kapcsolatosan.
– Sokan eljöttek Nagyfaluba már Szilveszterkor. Hálaadó Szentmisével és Szentségimádással készültünk 2012 január 1-re, a forrás megáldásának ünnepére.
– Sokan mondták, még soha nem várták úgy az Újévet, mint most!
– December 23-tól kilenceddel készültek az engesztelők az egyedi ünnepre.
– 2012 január 1-én, csodálatosan sütött a Nap, alig volt felleg a kék égen.
– Kb.3000 zarándok gyűlt össze a Szentháromság hegyen.
Kezdjük az elején!
– A Csodatevő Szűzanya Forrásának a földterületét egy soproni engesztelő vásárolta meg, akinek személyesen is megköszönte a Szűzanya a felajánlását.
– A víz Isten ajándéka bárhol is van. Víz nélkül nem lehet élni. Mi Isten nélkül, a Szűzanya nélkül se akarunk élni! Nagy dolog, ha Istentől kiválasztott földterületen tör fel a víz. Még nagyobb dolog, hogy a Szűzanya megígérte, hogy az Egyház képviselői után Ő is meg fogja áldani a forrást, amely azután olyan lesz, mint a Lourdes-i víz. Ez ígérete szerint, 2012 január 1-én, Isten Anyaságának ünnepén történt. Ekkor játszott a Nap az Égen, a Csodatevő Szűzanya szobra színekben játszott (narancssárga – fehér – piros). Egy fényképen a Nap felett kivehető volt a Szűzanya alakja.
– Decemberben, egy hónap állt a rendelkezésünkre, hogy a Csodatevő Szűzanya körházát elkészítsük, amelyben a zarándokok a csapokból átvehetik a megáldott vizet. Sokan azt mondták ez lehetetlen! Nem gondoltak arra, hogy Istennek minden lehetséges, ha valami az Ő Akaratával megegyezik.
– Mi, Iluskával és sok engesztelővel hittünk és hiszünk ebben a rendkívüli kegyelemben. Mi azt mondjuk, amit Jézus mondott: „a fát a gyümölcséről lehet felismerni”. Várjunk türelmesen! Mi hisszük azt, hogy a Csodatévő Szűzanya által megáldott víz sokak gyógyulására lesz. Lesznek olyanok, akik a megáldott víz által erős vállal fogják vinni a keresztjüket. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtisztulnak. A szent víz elsősorban a léleknek válik a javára, tisztulására. Lesznek olyanok is, akik a szent víz által megtérnek, újjászületnek, lélekkeresztségben részesülnek. A Csodatévő Szűzanya megígérte, hogy akik áldozatot hoztak, azok közül senki sem fog elmenni a Szent Hegyről égi ajándék nélkül. Számíthatunk becsomagolt ajándékokra is, amelyeket később fedezünk fel.
Most néhány csodát mondok el, amelyet a saját szememmel láttam.
– Decemberben, 30 napon át, amíg építették a munkásaink a Csodatévő Szűzanya Házát végig jó idő volt, csak egy nap volt eső, amikor nem tudtak dolgozni. Ez nem csoda decemberben?
– Két önzetlen személy ajánlotta fel a pénzt, hogy a Csodatevő Szűzanya Házát elkezdjük építeni.
– A mellettünk lévő földet most tudtuk megvásárolni, hogy az autókat tudjuk fogadni. Ez lett a Szent Miklós parkírozó, azért mert Szent Miklós napján kaptuk meg.
– A kőbányát decemberben értünk nyitották meg, hogy a parkírozót tudjuk leköveztetni.
– A Csodatevő Szűzanya szobrát, amelyből csak egy példány volt sikerült elhozatni Olaszországból Magyarországra, ahol egy engesztelő közösség kifizette az árát és elhozták Nagyfaluba. Szent János apostol ünnepén érkezett meg.
– A Csodatevő Szűzanya Háza, egy hónap alatt, decemberben elkészült és a megáldott víz átadhatóvá vált!
Most együtt gondolkozzunk el a visszhangon. Mi történt azokkal, akik ittak a megáldott vízből?
– Kb. 15000 liter megáldott vizet vittek el a zarándokok és még maradt víz a hat méteres kútban.
– Egy doktornő telefonált, hogy a szent víz ivása után a fájdalomtól égő hátgerince már nem fáj és a daganat csökken a szervezetében.
– Iluska édesapja élet és halál között volt. Miután ivott a vízből, helyre jött és kiment ásózni a kertbe.
– Megdöbbentő volt hallani, hogy egy gyerek, aki tolókocsival jött, és aki addig csak néhány lépést tudott megtenni bizonytalanul, kiszállt a kocsiból és körbejárta a Szent Hegyet!
– Egyik édesanya január elseje óta másképpen imádkozik. Amikor imádság közben lehunyja a szemét, látja az Úr Jézust és a Szűzanyát, akinek a jelenléte boldog könnyeket vált ki belőle. Január 1-től a család együtt imádkozik és a gyereke az iskolában tanúságot tett a forrás körüli eseményekről.
– Egy fiatalembernek két éve nem volt munkahelye. Áldozatok árán eljött Nagyfaluba az ünnepségre. Ivott ő is a szent vízből. Amikor hazament, telefonáltak neki, hogy megvan a munkahelye és mehet dolgozni.
– Egy beteg, aki ivott a szent vízből nagy reménységet kapott a szívébe a jövővel kapcsolatosan.
– Egy zarándok, amikor ivott a szent vízből, érezte, hogy a régi ember meghalt benne, és az új ember megszületett, akit a Szűzanya tart az ölében.
– Egy depressziós asszony, január 1 óta vidám és boldog lett. Minden szomorúság eltűnt a szívéből.
– Valakinek szívbetegsége volt. Ivott a vízből és azóta úgy érzi, hogy meggyógyult.
– Egy beteg a kórházban lélegeztető gépre volt kapcsolva, élet és halál között volt. Szerettei szent vizet csepegtettek a szájába, azután magához tért és kommunikál a körülötte lévőkkel.
Nem folytatom. Aki nem akar hinni, annak száz eset is kevés, aki akar hinni, annak egy eset is sok! A visszajelzéseket orvosi papírokkal is fogjuk dokumentálni és egy kis könyvben szeretnénk megörökíteni.
A Szűzanya üzenetei az engesztelés alatt
A Szűzanya Szívében hála volt, az engesztelő közösség miatt. Azt kérte, hogy januárban végezzünk hála kilencedet a múltért, a jelenért és a jövő kegyelmeiért.
Legyen hála a szívünkben a múltért! Hála azért, hogy az engesztelő közösség többsége jól vizsgázott az elmúlt évben. Hála van a szívünkben a látható jelekért, csodákért, megtérésekért, a kitartó engesztelésért. Hála van bennünk a decemberi folyamatos jó időért, az anyagi segítségért, a Szent Miklós parkírozóért, a munkások áldozatos munkájáért, a Csodatevő Szűzanya szobráért, a körépületért, amely elkészült az ünnepségre. Hála a fénygömbért, amely által az égiek megjelölték a forrás helyét. Hála, hogy felismerhettük és megbánhattuk a mulasztással elkövetett bűneinket.
Hála van a szívünkben a jelenért! Hála, hogy elérkezett az idő, hogy az Égiek, a mi közreműködésünk által az áldott forrást az egész emberiség rendelkezésére bocsáthatták. Hála a tiszta vízért, az Egyház és a Szűzanya által megáldott vízért. Hála van a szívünkben az élő hitért, a szent komolyságért, a fényért és az erőért, amely a szívünkben árad a szent víz által. Hála a sok pozitív visszajelzésért. Hála a Nap játékáért, a Szentháromság, a Szűzanya, a Szent Hegyért védőszentjeinek rendkívüli jelenlétéért, szeretetükért. Engedjük, hogy az Égiek döntsék el, hogy mi válik a javunkra. Hála, hogy értékeljük és értékesítjük a fizikai és lelki szenvedéseinket, elfogadva és felajánlva azt az egész emberiség megtéréséért és a tisztító tűzben szenvedők kiszabadulásáért. Hála, hogy világosan megértettük: „Boldogok, akik látnak és hisznek, de sokkal boldogabbak azok, akik nem látnak, és mégis hisznek”.
Hála van a szívünkben a jövőért. Lelki szemeinkkel előre látjuk, hogy a megáldott víz által mennyi lelki tisztulás, testi gyógyulás, szabadulás, megtérés, újjászületés fog bekövetkezni az élő hit által. Hála van a szívünkben a csodák sorozatáért, amit láttunk és a jövőben látni fogunk.
Aki nem hisz a megáldott vízben, idejövet olyan tiszta vizet ihat, amelyben nincsen semmilyen idegen anyag. Akik hisznek az Egyház áldásában, szentelt vizet vihetnek haza. Akik hisznek a Csodatevő Szűzanya áldásában, rendkívüli kegyelmekkel megáldott vizet vihetnek haza. Mindenki a hite szerint részesülhet a kegyelmekben.
A Csodatevő Szűzanya az állandó hálaadás kegyelmével áldott meg minket!
2013 – A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE – FEBRUÁR
”Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1, 45)
101. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból, a négy evangéliumból olvassuk el és elmélkedjük át az Úr Jézus gyógyításait.
Havi mottó: „A hívőket jelek fogják kísérni: … betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak!!!(Mk. 16, 17-18)
Havi imaszándék: minden este 20 – 21 óra között, imádkozzunk együtt a betegeink gyógyulásáért!
Konkrét feladatunk: vigyük az üzenetet a korházakba és a betegek otthonaiba!
Szűz Mária üzenete 2013 februárjában
„Ebben a hónapban, amikor ‘a betegek világnapját’ ünneplitek a betegek kenetének a felvételével: az orvosokhoz, a betegekhez és az engesztelőkhöz akarok szólni!
Szeretett orvos gyermekeim! Tudatosítanotok kell azt, hogy a ti Édesanyátok is vagyok és ti az Én gyermekeim vagytok. Szent Fiam értetek is ontotta Szent Vérét és számotokra is elkészítette a helyet a Mennyországban. Megkérlek titeket, hogy a hit évében tegyetek tanúságot a hitetekről egymás és a betegek előtt is. Minden műtét előtt vessetek keresztet és kérjétek a Jó Isten segítségét! Minden műtét után adjatok hálát a jó Istennek, aki veletek volt és megsegített titeket. Mindig vigyázzatok arra, hogy a beteg legyen számotokra a fontosabb. Minden más másodlagos legyen. A türelem, a szeretet, a remény legyen a szívetekben és a ajkatokon egyaránt. Tudatosítanotok kell azt is, hogy mögöttetek is és a természet mögött is Isten gyógyító ereje van. Sorrendben azért azt ajánljátok a betegeknek, hogyha tehetik először a természet gyógynövényeit vegyék igénybe. Ez egy egész életre felépíti őket mellékhatás nélkül.
Kedves beteg gyermekeim! Én azt látom, hogy ti a betegségben többnyire csak a rosszat veszitek észre, ezért vagytok szomorúak! Én, a Szentháromság megbízásából, a betegség jó oldalait tárom fel előttetek, hogy lelki békére és megnyugvásra találjatok.
· Istennek mindegyikőtökkel egyedi Terve van. Isten mielőtt felhasználna titeket, mint munkatársait, alakít, formál gondos előrelátással, ezer és ezer fájdalmas és örömteli körülmény által.
· Ha a betegségetekkel járó szenvedéseiteket megtanuljátok elfogadni és felajánlani bűneitek bocsánatáért, tisztulásotokért, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért, ha azt egyesítitek Szent Fiam szenvedéseivel, megfogjátok látni, hogy a szenvedéseteknek értelme és örök értéke lesz!
· Tanuljatok meg minden szenvedést elmondani, megosztani egymással, anélkül hogy panaszkodnátok. Ugye tapasztaljátok, hogy az egymással megosztott örömök duplázódnak és a megosztott szenvedések felére csökkennek, elviselhetőbbé válnak.
· A betegségben ne azt mondjátok „ezt miért engedte meg a jó Isten”, hanem azt „mi a célja a jó Istennek ezzel a betegséggel”! Csak ez a gondolkodásmód visz jó irányba titeket.
· Tudnotok kell azt is, hogy sok viszontagságon kell bejutnotok Isten Országába. Földi életetek nem Mennyország, hanem a hit, a remény és a szeretet próbája számotokra. Tőletek függ, hogy ezekből a tantárgyakból hogyan vizsgáztok. A kereszt hozzátartozik minden ember életéhez, amíg célhoz nem értek. Jogotok van ahhoz, hogy a szenvedéseteket enyhítsétek. Ha ellenben azon nem tudtok változtatni viseljétek el és ajánljátok fel zúgolódás nélkül!
· Higgyétek el végre, amit Isten ad, megenged vagy elvesz tőletek, az mind a ti megszentelődésetekre történik. Ha ezt valóban elhiszitek, akkor mindennel meglesztek elégedve, mindent el tudtok fogadni, ami veletek történik.
· Akik hittel és bizalommal mennek előre életük keresztútján, azok a betegek a lelkükben hallani fogják az Égiek bátorítását: ”Ne félj, csak higgyj! Veled vagyok, szeretlek és megsegítelek téged!”
· Jó volna, ha a betegségben együtt kérnétek az egészség kegyelmét: a családotokkal és a lelki közösségetekkel. ”Ahol ketten – hárman, együtt kértek valamit, meghallgatást nyertek!”
· Betegségetekben rájöttök arra, hogy milyen nagy szükségetek van: az orvosokra, ápolókra, vígasztalásokra, családtagjaitokra. Jó volna, ha a csendben felébredne a szívetekben a hála, a dicsőítés minden konkrét segítségért, kegyelemért! Jó volna, ha a betegségetekben a keresztény viselkedésetekkel megkönnyítenétek szeretteitek életét. Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy kinek nehezebb: a betegnek vagy a beteg gondozónak!
· Betegségetekben, gyógyulásotok érdekében: használjátok a szentelményeket (szentelt víz, gyógyító kereszt), kérjétek a betegek kenetét a lelkipásztorotoktól; kérhettek gyógyító misesorozatot, tegyetek ígéretet Istennek, hogy jobbak lesztek, rendezzétek le a rendezetlen ügyeiteket, béküljetek ki a haragosaitokkal, kérjétek a jó halál kegyelmét, és vegyétek észre az Ég felé vezető utat, és barátkozzatok meg vele. Ne féljetek attól az Országtól, ahol nem lesz: gonosz lélek, betegség, könny, csak örökkétartó boldogság. Tudnotok kell azt, ha Istennek még terve van veletek, kihoz titeket a sír mélyéről is. Ha ellenben Istennek a terve veletek befejeződött itt a Földön millió orvos sem fog tudni rajtatok segíteni!
Szeretett engesztelő gyermekeim! A legnagyobb szeretettel arra kérlek titeket, hogy ezt az Égi üzenetet vigyétek bátran a kórházakba és a betegek otthonaiba. Adjatok az üzenetekből: az orvosoknak, ápolóknak, beteggondozóknak és a betegeknek egyaránt. Meglátjátok, hogy ezzel az Égi üzenettel fényt és erőt fogtok vinni a lelki sötétségben és lelki erőtlenségben lévőknek.
Most a Szentháromság Általam áld meg titeket az Istenre való teljes ráhagyatkozás lelkületével!”
Házi feladat februárra:
„HALLD MEG AZ ÉGIEK BÁTORÍTÁSÁT A BETEGSÉGEDBEN: NE FÉLJ, CSAK HIGGY! VELED VAGYOK, SZERETLEK ÉS MEGSEGÍTELEK TÉGED!!!”
VISSZATEKINTÉS 2013 JANUÁRJÁRA
Miben erősítettek meg az Égiek az elmúlt időben?
· Az elmúlt évben sok próbatételen és szenvedésen mentünk át. Az Égiek azért engedték meg, hogy megedződjünk és a hitben, reményben és szeretetben jól vizsgázzunk!
· A kis Jézus azt üzente karácsony estéjén: „Ne féljetek, bármi is történik veletek, mert Én életetek minden helyzetében veletek vagyok, szeretlek benneteket és megsegítelek titeket!”
· Szilveszterkor azt erősítették meg a szívünkben az Égiek: „Akkor lesztek igazán boldogok a jövő évben, ha az ó év bűneit nem viszitek át az új évbe és arra vigyáztok, hogy ne legyen fekete folt a lelketeken, a bűneitek miatt!”
· Újév napján arra kértek az Égiek: „Elsősorban ne arra törekedjetek, hogy gazdagabbak és okosabbak legyetek, hanem arra, hogy minden nap jobbak legyetek!” „Legyünk jobbak, sokkal jobbak végre, mindenkinek szerető testvére ez új esztendőben!”
· Három röpimát ajánlanak az Égiek év végére és év kezdetére: „Bocsáss meg nekem Uram! Hála neked Uram! Segíts meg engem Uram!”
· Gondoljunk arra, már az év elején: Isten Igazságos és Irgalmas. Isten a jót részben a Földön, teljes mértékben az Égben megjutalmazza, a rosszat pedig részben a Földön, teljes mértékben az Égben megbünteti. Ezért, gondoljunk arra: nem érdemes rosszat tenni még akkor sem, ha könnyebb és azt sokan teszik. Érdemes tenni a jót, még akkor is, ha nehéz és kevesen teszik azt! Ha a gonosz lélek támadása miatt, ha a gonosz világ és a bűnre hajló természetünk miatt elesünk, azonnal tartsunk bűnbánatot bocsánatot kérve az Irgalmas Jézustól. Ha megtanulunk harcolni Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által, akár hónapokig is kegyelmi állapotban maradhatunk.
· Ebben az évben számíthatunk arra, hogy a gonosz lélek rendkívüli módon fogja támadni a hierarchikus személyeket. Ezért kérik az Égiek, a nagy kilencedben imalánccal védjük meg a felszentelt papjainkat.
Mit kell tudni a kilencedről, általában?
Van napos, hetes és havi kilenced. Lehet végezni: a Szentháromság, a Szűzanya, az angyalok és szentek tiszteletére, segítségüket kérve. Fontos az, hogy annak a szentnek a szándékára végezzük, akiben a legjobban bízunk. A kilencedet minél többen végezzük, annál hatékonyabb! Nagyon vigyázzunk arra, hogy csak jó szándékra végezzük a kilencedet. Aki rossz szándékra végzi azt, a sátánt örvendezteti meg, aki a pokollal jutalmazza meg az övéit. A kilencedek alatt vegyük komolyabban minden nap az imát, böjtöt, jócselekedetet, a szentmisét, szentáldozást, havi zarándoklatot, a szeretetet, a pozitív változást a lelki életünkben. A kilencedeket kérésül és hálaadásul egész életünkben végezhetjük, amely által saját életünkben és a környezetünkben rendkívüli kegyelmekre számíthatunk!
Pop Adrián görög katolikus pap tanúságtétele
1959 június 7-én születtem Szatmár megyében! A szüleim 10 gyereket vállaltak a jó Isten segítségével, 9 fiút és egy lányt. Édesapám a vasútnál, édesanyám otthon dolgozott, nevelte a gyerekeket. A görög katolikus vallás betiltása idején, 15 km-re mentünk szentmisére, római katolikus templomba! A családunkban minden reggel és este együtt imádkoztunk. Minden nap délután együtt végeztük a rózsafűzért a Szűzanya tiszteletére. Iskoláim elvégzése és a katonaság után erdész lettem. Ebben az időben megnősültem: két fiunk és egy lányunk van! 1990-ben, mivel hivatást éreztem a papságra, elvégeztem a teológiát. Örömmel osztom meg veletek azt, hogy rajtam kívül még két fiútestvérem is a papi hivatást választotta. Az engesztelő közösségről már akkor tudtam, amikor Érsemjénben voltak. Örömmel mondom nektek, hogy már fiatalkorom óta, Jézus Öt Szent Sebének ajánlottam fel magamat és ájtatosságot végeztem a tiszteletére.
2005 nyarától járok rendszeresen Szilágynagyfaluba, a Szentháromság Hegyére, engesztelni. Én arra törekszem, hogy rend legyen a lelki életemben és a gyóntatásban erre nevelek másokat is. Nagyon örülök annak, hogy a papságomban nem egyedül, hanem egy lelki közösséggel együtt mehetek előre. Minden kegyelemért, amelyet az engesztelés útján kaptam, nagyon hálás vagyok!
Eszter tanúságtétele, a gyógyulásáról
Magyarországról, Ajakról jöttem. A 2011-es évben gyógyíthatatlan bőrrákban (pikkelysömör) szenvedtem. Ekkor a fejbőröm és az egész testem is csupa seb volt. Rendszeresen jártunk Szilágynagyfaluba, a Szentháromság Hegyére. 2011 végén, Csilik János atyához és Vad Ilonához mentünk áldást kérni. Ekkor azt mondta a Szűzanya V. Ilona által, hogy jöjjek el 2012 január elsején mert a Szűzanya meg akar gyógyítani a szent víz által. Felejthetetlen volt az a nap. A szent víz megáldása után vittünk haza megáldott vizet, amelyet rendszeresen ittam és fürödtem is benne. Január 1-ét követő hétvégére teljesen eltűnt az összes seb a testemről. Amikor visszamentünk az orvoshoz, azt mondta: „ez orvosilag lehetetlen, hogy így eltűnt minden!” A gyógyulásom után, a Szűzanyával minden nap beszélgetek. Legutóbb azt mondta: „imádkozzatok rendszeresen és többet, mert nagyon nagy a gonoszság a világban!”


2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – FEBRUÁR
” Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2,17) .


113. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus gyógyításait.

Havi mottó
: “Tekintsünk Jézusra, aki az öröm helyett a kereszthalált szenvedte el és most Isten trónjának a jobbján ül!” (Zsid. 12,2)

Havi imaszándék
: egész hónapban minden imánkat, böjtünket, szentmiséinket, áldozatainkat…ajánljuk fel a betegek gyógyulásáért!
Konkrét feladatunk: látogassuk meg az ismerős betegeinket!

A Szentlélek tanítása 2014 februárjában

“Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban félelmeitekre, azok okaira és legyőzésének a módjára akarom felhívni a figyelmeteket.
Ha mélyen a szívetekbe néztek, valójában kitől és mitől féltek? Vannak köztetek, akik félnek a fizikai-lelki-szellemi betegségektől, az öregségtől, az egyedülléttől, a tehetetlenségtől, a kiszolgáltatottságtól. Mások félnek a gonosz emberektől, az irigyektől, a rágalmazóktól. Egyesek félnek a természeti csapásoktól, a földrengésektől, vulkánkitöréstől, szárazságtól, árvíztől, orkánoktól. Vannak akik félnek a háborúktól, az üldözésektől, otthonaik elhagyásától. Mások félnek a sátántól, a pokoltól, az örök boldogtalanságtól. Egyesek félnek az Antikrisztustól és követőitől, a chiptől, a tízparancsolat elferdítőitől. Vannak, akik félnek a haláltól, a megsemmisüléstől, az elporladástól. Mások félnek a Mennyei Atyától, az Ő ítéletétől, igazságosságától.
Ezek után gondoljátok végig még mitől és kitől féltek valójában! Most arra kérlek ttiteket, hogy tegyétek a félelmeiteket a mennyei Atya kezébe, hogy elvegye és megsemmisítse azokat!!!
Most gondolkozzatok el azon is, hogy mi az oka a félelmeteiknek? Sokan azért félnek a lelkük mélyén, mert nem hisznek a mennyei Atyában, szeretetében, irgalmasságában, a gondviselésében. Mások azért félnek, mert ragaszkodnak kisebb-nagyobb bűneikhez és a szívükben érzik, hogy ez nem jó irányba viszi őket. Egyesek azért félnek, mert megszakadt a kapcsolatuk Velünk és emiatt félelmetesen egyedül, magányosnak érzik magukat, még családjaikban is. Mások azért félnek, mert nem veszik komolyan a tíz parancsolatot, az imát, az Isten dicsőítést, a szüleik tiszteletét, a templomba járást, az élet tiszteletét, a testi tisztaságot, házastársi hűséget, mások megbecsülését, mások javainak tiszteletben tartását. Emiatt lelkiismeret furdalást éreznek és félelmet a mennyei Atya ítélete miatt. Vannak, akik azért félnek, mert nem veszik komolyan a hét Szentséget. Ők a keresztség helyett névadó ünnepséget tartanak; a Szentlélek helyett a gonosz lélekre hallgatnak; elhanyagolják a rendszeres gyónást – áldozást, ami felszabadítaná őket a félelmeik alól; elhanyagolják a házasságuk rendezését, betegségükben nem kérik a betegek kenetét, tanácstalanságukban nem kérik papjuk segítségét.
Arra kérlek titeket, hogy vigyázzatok a megfélemlítő személyekre, mert azok uralni, ellenőrizni és vezetni akarnak titeket az ő meggyőződésük szerint! Sajnos egyesek jobban félnek az elöljáróiktól, mint a mennyei Atyától. A megfélemlített személyek elveszítik a szabadságukat és a meggyőződésüket. Tudnotok kell azt, hogy a mennyei Atya mindig tiszteletben tartja a szabadságotokat, a megygőződéseteket, még akkor is, ha üdvösségetek ellen döntötök. A mennyei Atya erős Isten, de sohasem erőszakos. Ez kell legyen a ti utatok is.
Most gondoljátok végig, mi a félelmeiteknek az oka? Ha ezeket Előttünk elsoroljátok, már részben megkönnyebültök a félelmeitektől. Az ok nélküli félelem a gonosztól van.
Mi azt szeretnénk, hogy félelem nélkül éljetek, mert a félelem lelki gyötrelemmel jár.
Hogyan szabadulhattok meg a félelmeitektől? Úgy, hogy a Szíveitekbe fogadjátok Jézust, akinek a Neve Emmánuel. Ha ezt megteszitek, akkor életetek minden helyzetében érezni fogjátok, hogy Veletek az Isten és nem lesztek egyedül; hogy felettetek az Isten, aki megáld titeket; hogy alattatok az Isten, aki veszélyben megvéd titeket; hogy előttetek az Isten és a Mennyek Országába akar vezetni titeket, hogy átölel titeket az Isten és határtalanul szeret mindannyitokat.
Úgy szabadulhattok meg a félelmeitektől, hogy felszámoljátok az összes bűneiteket és elindultok a megtérés, újjászületés keskeny útján.
Úgy válhattok félelem mentessé, hogy hisztek a mennyei Atya Irgalmában, végtelen szeretetében, a megígért Mennyországban, a testetek feltámadásában és a lelketek halhatatlanságában.
Úgy könnyebbültök meg a félelmeitektől, hogy komolyan veszítek a tíz parancsolatot, a hét szentséget és minden nap Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek védelmébe helyezitek magatokat és szeretteiteket. Próbáljátok ki és megtapasztaljátok, hogy a szabadító imával, böjttel, jócselekedettel, engeszteléssel, félelmeitek (bűneitek, aggodalmaitok) felajánlásával már most minden félelmeitektől megszabadulhattok. A felsorolt természetfölötti eszközök, ha használjátok őket védőoltásként fognak működni az életetekben, a félelem ellen.
Bátorításul mondom nektek, az igazi hívők, segítségünk által képesek minden félelmet száműzni életükből.
Befejezésül mondom nektek, a Szentírásban 360-szor van jelen az örvendetes kijelentés: “Ne féljetek! Veletek vagyok!” Amelyik nap nem gondoltok erre, akkor elfog a félelem titeket. Ha minden nap félelmetekben gondoltok az állandó jelenlétünkre, legyőzhetitek azt!
Most megáldalak titeket a Reánk hagyatkozás kegyelmével!””


Házi feladat februárra:

“URAN, ISTENEM KÉRLEK SEGÍTS, HOGY FELSZÁMOLJAM A BŰNBÁNATBAN AZ ÖSSZES BŰNEIMET, HOGY EZUTÁN FÉLELEM NÉLKÜL ÉLHESSEK!!!”

 

 

VISSZATEKINTÉS 2014 JANUÁRJÁRA

Miben erősítettek meg az elmúlt hónapban, az engesztelés napjaiban?

Nagyon hálásak voltak az Égiek, hogy télen is komolyan vesszük az engesztelést. Örömmel hallottuk az égi kijelentést, hogy az engesztelő személyeket Isten öröktől fogva választotta ki. A Szentlélek évében a Szentlélek megigérte, hogy a jövőben rendkívüli kegyelmekben részesülnek mindazok, akik nemet mondanak a gonosznak, a bűnnek, a bűnre vezető alkalmakra. A Szentlélek ki fog áradni mindazok szívébe, akik ezután is áldozatokat vállalnak önmaguk tisztulásáért, szeretteikért, az engesztelő közösségért, az egész emberiségért, és a purgatóriumban lévőkért. Elvárja a Szentlélek, hogy használjuk a lelki fegyvereket, elsősorban a szentelt vizet, amellyel meghinthessük otthonainkat, szeretteinket, járműveinket, állatainkat és kutunkba is tehetünk belőle. A szabadító imát végezzük el minden nap, megkötözve és konkrétan megnevezve a negatív szellemeket, a pokol tűzébe taszítva őket!
Kérte a Szentlélek, hogy a kilencedek elején újítsuk meg igenünket az engesztelésre, a példás életre, a csend szeretetére, a lelki élet komolyan vételére! Kérték az Égiek, hogy legyünk gyengédekkel a gyengékkel, karoljuk fel őket, hogy megerősödjenek, hogy közösségben maradjanak. Az Égiek kérésére ebben az évben is újra felajánlottuk magunkat a Szentháromság szolgálatára. Ha úgy élünk, hogy az Égiek meg lesznek elégedve velünk, égi ajándékokra számíthatunk: a lélekkeresztségre, a profétálás adományára, gyógyulásra és a gyógyítás kegyelmére, a nyelvek adományára, nagyon sok pozítiv változásra életünkben és körülöttünk. Kérték az Égiek, hogy éljük meg jól a lelkünket edző próbatételeket. Újra megerősítettek az Égiek abban, hogy a jól megélt szenvedés által a legtöbb kegyelmet tudjuk leesdeni a Földre. Házi feladatot is kaptunk, jöjjünk rendszeresen az engesztelésre és legalább egy személyt hozzunk magunkkal.
Kik részesülhetnek a Lélekkeresztségben? Mindazok a személyek, akik vágynak erre, akik radikálisan nemet mondanak minden bűnre; akik igent mondanak minden jóra; akik kinyilnak a Szentlélek személyes vezetésére; akik vállalkoznak arra a feladatra, amivel a Szentlélek megbízza őket.

Mi volt ez évre szóló üzenet?

“Boldogok vagytok, ha Istennel kezditek, folytatjátok és fejezitek be az éveteket és az egész életeteket!”
Csak az Úr Jézus és a Szűzanya voltak azok a személyek, akik a Mennyei Atyával kezdték, folytatták és fejezték be életüket.
Elhatároztuk, hogy komolyan engesztelünk azokért, akik Isten nélkül kezdik és fejezik be az életüket. Ezek a személyek Káin, a vízözön áldozatai, a bábeliek, Góliát és követőik csak nemet tudnak mondani a tízparancsolatra, a hét szentségre, minden jóra. Engesztelnünk kell a megátalkodottak megtéréséért.
Szomorúan gondoltunk mindazokra a személyekre, akik valamikor Istennel kezdték életüket, de létérve a keskeny útról, Isten nélkül fejezték be. Judás apostolra mondta az Úr Jézus: “Jobb lett volna, ha meg sem születik, a kárhozat fia”
Sajnos nagyon sokan rosszul kezdik az életüket, de hála Istennek megtérve, újjászületve Isten Irgalmas szeretetét megtapasztalva, jól fejezik be. Ilyenek voltak: Dávid király, Jónás proféta, a tékozló fiú, a bűnös asszony, a jobb lator, Szent Pál apostol és sokan mások.
ne felejtsük el az ezévi üzenetet: törekedjünk Istennel kezdeni, folytatni és befejezni az évünket, egész életünket+ Ezt soha nem fogjuk megbánni!!!
A lelkünk után kell-e törődnünk a testünkkel, a Szentlélek templomával? Prilogon élt egy szerzetes, Neamtu Mihai, akinek megjelent a Szűzanya és elmondott neki teakeverékeket, amelyek a betegségek megelőzésére és gyógyítására jók. A szerzetes azt mondta, hogy ezek csak azoknak használnak, akik hisznek benne és imádkozva fogyasztják. Én is kipróbáltam rákbetegségem harmadik fázisában. Isten segítségével és a teák (pakolások, ülő teák) időnkénti orvosi segítség által – véradás, felerősítés – sikerült a rák betegséget megállítani és visszafordítani. Az a jó, hogy a természetes teáknak nincs semmi káros mellékhatása. Ajánlatos a tisztító, gyógyító teákat havonta 20 napig inni, azután 10 nap szünetet tartani. Én megvagyok győződve arról, ha az életemben ittam volna teákat, elkerülhettem volna a betegséget. Neamtu Mihai könyve és néhány tisztító teakeverék, a Szentháromság Hegyen is kapható. Akik szegények, azok nyáron szedhetnek teafűveket és összepakolhatják azokat. Én elhatároztam, hogy a teljes gyógyulásom után is fogom inni a tisztító teákat és ajánlani fogom másoknak is. Amikor mi a teát főzzük, mindig teszünk a vízhez gyógyító vizet a Szentháromság hegyről. Hisszük azt, így még hatásosabbá válik. A teakeverékek, a Szentháromság hegyen mind megvannak áldva!


Előretekintés 2014. márciusra

Az engesztelések a Szentháromság hegyen márciusban 1-2, 6-7-én lesznek, 13 órától.
Ebben a hónapban megkezdődik a nagyböjt (március 5.), Hétfőn-szerdán-pénteken tegyük félre a húst és részesítsük előnyben a gyümölcsöket – zöldségeket. Ezt is ajánljuk fel a bűnösök megtéréséért.
Húsvét április 20-án lesz, egy időben az ortodox testvéreinkkel!
Legalább nagyböjt péntekjeink, együtt a családunkkal végezzük el a keresztúti ájtatosságot, elmélkedve!
Március első szombatján családfagyógyítás lesz, amely az utolsó idők egyik legnagyobb kegyelme.
Szeretettel teljes nagyböjtöt kívánunk mindenkinek!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 59
Tegnapi: 189
Heti: 691
Havi: 5 406
Össz.: 297 983

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Február
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »