Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 

Szentlélek Isten tanítása, 2007 szeptemberében
“Szeretteim! Most, felhívom a figyelmeteket arra, hogy abban az időben vagytok, amikor a szolgáló legénység elfoglalja a helyét, azon a ‘Nagy Szellemi Hajón’, ami az ‘Egység és a Remény Hajója’! Én, a Szentlélek Isten vezetem ezt a ‘Nagy Hajót’ a bűn nélküli, ‘Új Világ’ felé. A ‘Nagy Hajón’ van a helyük mindazoknak – bármilyen ranggal is rendelkeznek – akik szolgálni akarják az embertársaikat. Mindazok, akik elfogadják az Én Vezetésemet, a ‘Nagy Hajón’ fel fogják ismerni a helyüket és a feladatkörüket.
Kik juthatnak el közületek az Új Világba?
Már 20 éve kértem szolgáló lányomtól, hogy ajánlja fel akaratát a mennyei Atyának. Ez a legfontosabb feltétele annak, hogy meg tudjátok tenni Isten Akaratát. Ezt várom a ‘Nagy Hajó’ legénységétől is, másképpen emberi akaratuk vezeti őket, még a szolgálatban is. Sokan felajánlják az életüket Istennek és mégis a saját akaratukat teszik. Az Isten utáni vágy is szükséges ahhoz, hogy keressétek és megtegyétek Isten reátok vonatkozó Akaratát! Az Ő Akarata az, hogy tartsátok meg a főparancsolatot: ‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’ (Mt. 22, 37). Az egyszerű gyermeklelkület is tetszik a mennyei Atyának, mert semmi, ami hamis nem juthat be az Új Világba. Akik szívből megteszik Atyám Akaratát, azoknak ‘felfedi Magát’ és isteni élményben részesíti őket. Ha mindazokat, amit kérek tőletek megteszitek, akkor be fogtok kerülni az ‘Új Világba’, amely nagyon közel van hozzátok.
Mária, amikor az elmúlt hónap elsőszombatján megjelent Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén és elfoglalta a helyét Jézussal együtt, az Ő ‘Házukban’, azt mondta nektek: Övéinek, az Ő Családjának tart titeket, ezután is fog tanítani és felkészít benneteket Jézus visszajövetelére.
Ezelőtt 20 évvel kaptátok a karizmát Csíksomlyón, a keresztút XIII-ik állomásánál.
Mária visszakapta Jézus Szent Testét, amely Tőle származott. Ekkor hullatta Mária Szent Könnyeit, Jézus összetört, véres Szent Testére. Amikor Mária Szent Könnyei találkoztak Jézus Szent Vérével, akkor lett Mária Jézusnak Társa a Megváltásban. Mária, újra felkínálja az emberiségnek – az Egység Karizmája által is – Jézus Szent Testét az Oltáriszentségben, azért, hogy imádjátok Őt mindaddig, amíg Jézus vissza nem tér újra a Földre. Tudnotok kell, ti jelenleg az utolsó időben vagytok! A Szentháromság hegyén, egy kicsi harang, az isteni Irgalmasság órájában – minden nap délután 3 órakor – veletek együtt, felkiált a mennyei Atyához, azért, hogy Irgalmazzon az egész emberiségnek. Biztosak lehettek abban, segélykiáltásotok, Istennél az Égben, meghallgatásra talál!
Kérjétek mindennap II. János Pál pápa közbenjárását! Ő, nagyon sokat tud segíteni nektek az Égből, hogy megvalósuljon a hierarchia és a karizma egysége, azért, hogy ezáltal az Egyház megújuljon.
Kérlek benneteket, legyetek türelmesek, mert minden, ami Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén üzenetként elhangzott, az elébb vagy utóbb meg fog valósulni!
Megáldalak benneteket a türelem lelkületével!”

 

 

Házi feladat szeptemberre:
“ÚGY SZERESSÜK AZ ISTENT KÉRÉSEI MEGTARTÁSÁVAL, HOGY ISTENI ÉLMÉNYBEN RÉSZESÍTHESSEN BENNÜNKET!”

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – SZEPTEMBER

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
48. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át minden nap és éljük meg Szent Pál apostoltól a „Szeretet himnuszát”. (1 Kor. 13,1-13)
Havi mottó: „Legyetek olyanok, mint az őszintén szerető gyermekek, ha be akartok jutni az Új Világba!”
Közös imaszándék: álát adunk a Csíksomlyón kapott „egység karizmájáért” (21. évforduló), engesztelő közösségünkért és minden lelki közösségért.
Konkrét feladatunk: „gyógyító kereszt”-et , amely az engesztelők keresztje, tanúságtevésként, látható módon fogjuk viselni.
A Szentlélek üzenete 2008 szeptemberében
„Szeretteim! Most a havi mottóról, az engesztelésről és igéretem szerint a Szentháromság hegy titkairól akarok beszélni nektek!
Ebben a hónapban gyakran gondoljatok arra, hogyan szerette a gyermek Jézus a mennyei Atyját, Édesanyját, Máriát és a nevelőapját, Józsefet! Gondoljatok arra is, a felnőtt Jézus szerette az egyszerű apostolait, szerette a nyitott szívü embereket, akiknek beszélt, sőt szerette az ellenségeit is, akik keresztre feszítették. Jézus mindenkit szeretett! Ő, arra tanított titeket:farról ismernek meg benneteket az emberek, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt!f Ma, mint engesztelő gyermekének, Jézus neked is felteszi a kérdést: … szeretsz-e Engem? Nagyon jó lenne, ha bűnbánó lélekkel válaszolnál neki: fUram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek Téged! f
Engesztelő gyermekeim! Tudnotok kell, hogy az engesztelés, az utolsó idők egyik legfontosabb feladata. Az Atya örök terve szerint, általatok, világraszóló engesztelést akar elindítani. Higyétek el, felajánlott imáitok, böjtjeitek, jócselekedeteitek, szenvedéseitek és nekem tetsző tiszta és szeretetteljes életetek által, a lelkek sokasága fog megtérni a bűnből és megmenekülni a kárhozattól! Megigérem a hűséges engesztelőknek, hogy a büntetéskor országotok nem fog elpusztulni, csak megtisztulni. Tudnotok kell, hogy az engesztelésetek – akár egyedül végzitek, akár közösségben – tetszésemre van. A jövőben meg fogjátok tapasztalni – ti engesztelők – hogy az egész emberiség előtt nagy tiszteletben fogtok részesülni. Ajánlom nektek életetek jelmondatául: fváltoztassátok a gyülöletet, szeretetté!!!
Kedveseim! Elérkezett az idő, hogy feltárjam nektek a Szentháromság hegy néhány titkát! Ezt azért teszem, hogy a támadások közepette is örüljetek annak, hogy erre a szent helyre zarándokolhattok.
A Szentháromság hegyén, az eljövendő események menetrendjét ismerhetitek meg!
A Szentháromság hegyén, nyitva van az Ég! Itt a mennyei Atya nagy szeretetét, Jézus békéjét, az Én világosságomat és erőmet tapasztalhatjátok meg, ha nyitott a szívetek! Itt az Ég átöleli a Földet!
A Szentháromság hegye, mint az utolsó idők egyik zarándokhelye, fmenedékhelyf lesz mindazok részére, akik Istent, a lelküket, és a lelkek megmentését tették életükben az első helyre.
A Szentháromság hegyén kijelentem, jelenlegi engesztelésetekkel, egy korszak lezárul az életetekben és elkezdődik számotokra fa szeretet korszakaf. Legyetek minden nap lélekben felkészülve, mert a mai naptól kezdve, az utolsó idők eseményei bármikor beindulhatnak.
Akkor is, ha hiszitek, akkor is, ha nem, kiválasztott szolgáim fognak átvezetni titeket az Új Világba!
A Szentháromság hegye, mint zarándokhely, meg fog maradni a világ végéig!!!
A Szentháromság hegyén, arra tanítalak benneteket, hogy a nagy figyelmeztetést, az Én kiáradásomat és Jézus visszajövetelét a ti nemzedéketek fogja megtapasztalni!
A Szentháromság hegy, az utolsó időkben ugyanúgy a fvilág oltáraf lesz, mint Lourdes, Fatima vagy Medjugorje!
A Szentháromság hegyén hamarosan látni fogjátok a maradandó jelet, amelyben Isten Arca lesz látható! Ezt a jelet le lehet majd fényképezni, de nem lehet megrongálni. E jel által nagyon sok megtérés, gyógyulás és szabadulás fog történni. E jel Jézus visszajöveteléig lesz látható!!!
Megáldalak benneteket a kölcsönös szeretet ajándékával!!!h
A Szentlélek tanítása a Szentháromság hegyéről
A Szentháromság hegyén nemcsak természetfölötti tanítással találkoznak mindazok, akik nyitott szívvel mennek oda, hanem Isten-élményben is részük lesz.
A Szentháromság hegyén megkapjátok a választ a kérdéseitekre, hogy mit kell tennetek az utolsó időben, hogy megmeneküljetek és másokat is megmentsetek.
A Szentháromság hegyén beinduló örök szentségimádás, rendkívüli kegyelmeket fog árasztani az egész emberiségre! Addig is szeressétek Jézust a tiszta lelketekben, a felebarátaitokban és a szentségekben.
A Szentháromság hegyén a „gyógyító vízh, az Atya által elrendelt időben fel fog törni.
A Szentháromság hegyén, minden első csütörtökön az Én kiáradásommal, első pénteken Jézus Krisztussal, első szombaton Szűz Máriával, első vasárnap a mennyei Atya rendkívüli jelenlétével találkozhattok.
A Szentháromság hegyére csak azok az emberek mennek és tartanak ki, akikben alázatosság, szeretet és szolgálatkészség van.
A Szentháromság hegyén, ha bűneitek miatt bocsánatot kértek és engeszteltek, Isteni Irgalmasságom által eltörlöm minden bűnötöket, sőt a bűneitek után járó büntetéseket is.

A Szentháromság hegyére, akik bűnbánó lélekkel, legalább kilencszer mennek, a megtérés legnagyobb csodájában részesülnek és általuk mások is megtérnek.

A Szentháromság hegyén lelki vezetést kapnak a közösségi vezetők, a karizmatikus személyek és az életszentségre vágyó emberek.

A Szentháromság hegyéről világraszóló engesztelés indul el, általatok.

A Szentháromság hegyéről indult el a „gyógyító kereszth, amely által Jézus és Mária a gyógyulás kegyelmét adja a betegeknek.

A Szentháromság hegyéről származik az „Egység Keresztjénekh kicsinyitett mása! Ha minden nap, különösen a nehéz időkben összegyűltök engesztelni e „katasztrófa elhárító kereszth körül, a bajokat el fogom távolítani tőletek!

A Szentháromság hegyén meghívást kaptok arra, hogy hagyjátok abba a „száraz fű evéséth. Itt az ideje, hogy „igazi, élő vízzel, a Szentírással, lelki eledellel táplálkozzatok.

A Szentháromság hegyén megtanítom nektek az erényes életet, amely által az Új Világba juthattok.

(Főt. Csilik János-2008 szeptember 4.)

Házi feladat szeptemberre:

URAM, SEGÍTS, HOGY KÖLCSÖNÖS SZERETETBEN ÉLJÜNK! EZÁLTAL MINDEN NAP, 24 ÓRÁN ÁT, IGAZI ENGESZTELŐK LEHETÜNK!

Előretekintés októberre:

Közös imaszándék lesz: azokért az emberekért engesztelünk, akik tönkretették a természetet, bemocskolták a folyókat, beszennyezték a levegőt, kipusztitottak sok állatot, felboritották a természet rendjét… Bocsánatot kérünk a mennyei Atyától az ő nevükben is!!!

Konkrét feladatunk lesz: tudatosan fogunk vigyázni: a szobánk, udvarunk, utcánk, helységek, folyók, erdők… tisztaságára!!!

 

 

 

Nagyfalui üzenet, 2009. szeptember

“…Én látom azt, hogy jelenleg nehéz nektek az engesztelés: a Gonosz rendkívüli támadásai, a bűnös világ lehúzó ereje és a gyengeségeitek miatt. Most újra bátorítalak benneteket, rövidesen eljön az idő, amikor boldogan fogjátok szemlélni engesztelésetek
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –SZEPTEMBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
60. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt. 7,31-37; Mk. 8,17-35; 9,30-48).
Havi mottó:„Együtt erősek vagyunk! Egyenetlenkedve tönkre megyünk!
Havi imaszándék: az ötödik évfordulón hálát adunk: a Szentháromság hegyért, lelki vezetőinkért és a megalakult engesztelő közösségeinkért!
Konkrét feladatunk: Bocsánatot kérünk a Szentháromságtól: bűneinkért, hibáinkért, mulasztásainkért, amelyeket az engesztelő utunkon elkövettünk!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 szeptemberében
 
            „Szeretteim! Most megköszönöm nektek az Atyával és a Fiúval együtt: az imáitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket, szenvedéseiteket, felajánlott életeteket,… mindazt az áldozatot, amit vállaltatok a Szentháromság hegyén a lelkek megmentéséért. Én látom azt, hogy jelenleg nehéz nektek az engesztelés: a Gonosz rendkívüli támadásai, a bűnös világ lehúzó ereje és a gyengeségeitek miatt. Most újra bátorítalak benneteket, rövidesen eljön az idő, amikor boldogan fogjátok szemlélni engesztelésetek gyümölcseit: a bűn, a szenvedés és a halál megszűnését és az Új Jeruzsálem leereszkedését az Égből a Földre.
 
            Kijelentem nektek, amit eddig kértetek Tőlem, ami a javatokra vált megadtam és ezután is meg fogom adni nektek. Ezen az örömünnepen lelki életetek növekedése és a lelkek megmentése érdekében néhány dologra még szeretném felhívni a figyelmeteket!
 
Legyen minden igazi engesztelő szívében: a múltra nézve bűnbánat, a jelenben hála és a jövőre nézve kérés! Eleséseitekkor mondjátok alázatos lelkülettel: bocsáss meg nekem Uram! A legkisebb ajándékot kapva mondjátok örömmel: köszönöm Neked Uram! Ha valamire szükségetek van, gyermeki lelkülettel kérjétek: segíts meg engem, Uram! Vegyétek végre tudomásul, a bűnös élet, még ha könnyű is, szomorúvá tesz; és az erényes élet akkor is, ha áldozatokkal jár, örömtelivé tesz benneteket! Vigyázzatok, mert a Gonosz az ellenkezőjét súgja nektek! Sajnos, még az utolsó időben is nagyon sokan hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka!
 
Számíthattok arra, a közösségi élet, előbb vagy utóbb, felhozza a szívetekből, ami ott van, a jót is és a rosszat is egyaránt! Ebben az esetben, a ti feladatotok az, hogy a jóért, ami az Égiektől van, hálálkodjatok és a rosszért ne másokat hibáztassatok, hanem alázatos lelkülettel tegyétek azt Jézus Irgalmas Szívébe.
 
Úgy látom szomorúan, egyesek olyanok köztetek, mint egy márvány-tömb, kemények, gőgösen ellenálnak a kegyelem átalakító vésőjének. Ezeknek azt mondom: ’ma, ha Isten szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket’! Mások, olyanok, mint a középkori szobrok, csak ott vannak kifaragva, ahol látják őket az emberek. Akik az emberek tetszését keresik, nem lehetnek az Én tetszésemre. Örömmel látom azt is, hogy vannak olyan igazi engesztelők közöttetek, akik tökéletes alkotások minden szempontból. Ezek a gyermekeim felajánlották magukat és engedik, hogy tetszésem szerint alakítsam őket. Most arra hívlak meg titeket, hogy tökéletes alkotássá váljatok, úgy, hogy magatokat teljesen kiszolgáltatjátok Nekem.
 
Ne féljetek a szenvedések és megpróbáltatások vésőitől! A véső nyele mindig az Én kezemben van! Higgyétek el Nélkülünk befejezetlen alkotás lenne belőletek. Ha a lelki életben növekedni akartok, tanuljatok meg: ülni, állni és járni. Ebben a sorrendben!Máriaként szeressetek – időt áldozva − ülni Jézus lábainál: az engesztelő imában, a Szentmisében, a szentségimádásban, a Szentírás olvasásban, a Szentek életének a tanulmányozásában. Mondjátok Sámuel prófétával: ’Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!’ Szeressetek állni, mint a katona a tisztje előtt. Legyen készség bennetek a tanítások megtételére, mondva: ’Ime, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem’! Szeressetek járni a lélki életben, azaz tegyétek meg és adjátok tovább az égi tanításokat. Mondjátok a választott néppel: ’Megtesszük mindazt, amit az Úr kér tőlünk’!
 
Kérlek titeket necsak beszéljetek az egységről, hanem éljétek is azt. Nem éli az egységet az az engesztelő, aki nem teszi közösbe a meglátásait; aki nem akarja elveszíteni az elképzeléseit; aki nem szolgálni, hanem uralkodni akar a testvérein. Azok az engesztelők élik az egységet, akik mindent közösbe tesznek; a jót képesek elveszíteni egy jobbért, akik Jézus lábmosó lelkületével, szeretettel szolgálják lelki testvéreiket. Ugye tapasztaljátok, ahol együtt, szeretetben engeszteltek, ott jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Arra kérlek titeket, a nehézségek ellenére maradjatok állhatatosak mindvégig.
 
Ajánlom nektek, ezután is minden reggel ½ 7 és 7 óra között, lélekben összekapcsolódva engesztelő testvéreitekkel, kérjétek az Égiek áldását, védelmét, tisztítását: a házatokra, családotokra, kocsitokra, vizetekre, ételeitekre, gyógyszeretekre, minden utatokra, mindazokra, akikkel aznap találkoztok és az egész emberiségre. Aki minden nap áldást kér másokra, annak az élete Előttem áldottá válik. Még ajánlom nektek, minden este 9 és ½ 10 óra között, lélekben együtt végezzetek szabadító és gyógyító imát önmagatokért, szeretteitekért és mindazokért, akik belekapcsolódnak az imádságba! Bűnbánatot tartva, bátran végezhetitek a szabadító imát. Közös imáitok eredményét meg fogjátok tapasztalni.
 
Befejezésül, arra kérlek titeket, hogy felelősséget vállalva menjetek zarándokhelyekre. Tudnotok kell, ha a hallott tanításokat nem teszitek meg, azok az ítéletetekre fognak válni. Ha komoly engesztelőként megteszitek az Égiek üzeneteit, azok az üdvösségetekre és az egész emberiség javára fognak válni.      
 
Megáldalak titeket az igazi egység lelkületével!!!”
                                             
Tanúságtételek
Rottensteiner Enikő a nevem. Szüleimért, Béla testvéremért és Réka sógornőmért hálás vagyok az Úrnak. Nagyváradon lakom és dolgozom, mint aszisztensnő egy fogászati rendelőben. 10 éve vagyok az engesztelő közösség tagja. Katolikus családban születtem, voltam elsőáldozó és bérmálkozó. Sajnos ezek után következett az életemben egy időszak, amikor elhagytam a templomba járást. Hála Istennek egyszer a kezembe került egy újság, amelyikben azt olvastam, hogy Nagyváradon, a Bazilikában elsőpéntekenként szentségimádást tartanak. Ott, megragadott a fiatalok szép éneke és a természetfeletti légkör. Ezután szinte az egész család elkezdtünk rendszeresen járni a szentmisére és a szentségimádásra. A lelki vezetőink szeretete, kedvessége, családiassága segített minket, hogy döntsünk az engesztelő közösség mellett. Nagyvárad után, hét éven át következtek a csodálatos, érsemjéni elsőszombati engesztelések. Az engesztelő közösségben elindultam az újjászületés útján. Megtanultam türelmes lenni, kerestem és tettem Isten rám vonatkozó Akaratát. Tudom, hogy ebben a közösségben van a helyem, azért, mert Isten itt akar látni engem. Örömmel tölt el az a tudat, hogy már nem tudok és nem is akarok Isten nélkül élni!!!
        Tudom azt, hogy a rendszeres templomba járással és a közösségi életemmel megörvendeztetem az Égieket. Mindenkinek ajánlom, hogy kapcsolódjon be egy lelki közösségbe, mert az nagy segítség, fény, biztonság a számunkra. Minden nap hála van a szívemben a lelki vezetőimért, a lelki családomért, minden segítségükért.
       Isten dicsőségére, Szűz Mária örömére, a lelkem és a lelkek java miatt mindvégig ki akarok tartani engesztelő hivatásomban.
       Jelmondatom: Mennyei Atyám! Segíts úgy élnem, hogy egész életemben elmondhasd rólam: „örülök, hogy megteremtettelek téged!!!”
Rottensteiner Réka a nevem. 1982 dec. 25-én születtem Kökényesden (Szatmár megye),  a férjem Béla. Az Úr Jézus már gyermekkoromban jelen volt az életemben, amelyet az édesanyámnak, és a nagymamámnak köszönhetek. Már elsőáldozás előtt tudtam, hogy Isten létezik, szeret engem és javamat akarja. Serdülőként, vasárnaponként ugyan eljártam a templomba, imádkozgattam, mégis a világias fiatalok példáját követtem. Ezáltal lassacskán letértem a keskeny útról. 1999-ben, édesanyám elvitt Medjugorjébe, ahol megszerettem a Szűzanyát és általa a rózsafűzért.
Nagyváradon, az egyetemi évek alatt sajnos újra langyossá vált a lelki életem. Azután édesanyám elvitt az érsemjéni engesztelő imatalálkozóra. Ott elhatároztam, hogy komolyan veszem a lelki életet, elköteleztem magam a közösség mellett és elkezdtem énekelni a fiatalokkal az engesztelésen. Megtapasztaltam mekkora megtartó ereje van a lelki közösségnek, a közös imának és egymásra figyelésnek. 7 éve vagyok tagja az engesztelő közösségnek. Nagyfaluban a sok kegyelem, szeretet és jóság mellett egy férjjel is megajándékozott a Jó Isten. Megköszönöm a Szentháromságnak, hogy az engesztelő közösségben, az égi üzenetek által, meghív a teljes megtérésre, a missziós lelkületre. Jézus az Oltáriszentségben fényt és erőt ad nekem. Fényt kapok mit is kell tennem az utolsó időben és erőt a felismert kihívások megtételére. Jézus az Oltáriszentségben számomra a központ. Ő segít az alázatra, a bűnbánatra, a szentségre törekvésben, a mindvégig való kitartásban.
Mint az örökmécses a templomban, úgy ég a szívemben a hála a lelki vezetőinkért, lelki tesvéreinkért, férjemért és konkrétan azokért az áldott személyekért, akik a keskeny útra visszatérítettek és ott megtartottak engem.
            Jelmondatom: Istenem! Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem és határtalanul szeretesz engem!
Házi feladat szeptemberre:
„URAM SEGITS, HOGY A LELKI KÖZÖSSÉGBEN NE URALKODJAK, HANEM SZERETETTEL SZOLGÁLJAK!2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE -SZEPTEMBER
“Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
72. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk. 14; 15; 16)
Havi mottó:”Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség!” (Fil.1,21)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy a hierarchikus és karizmatikus személyek kölcsönösen fogadják el, értékeljék és szeressék egymást!
Konkrét feladatunk: vizsgáljatok meg minden üzenetet és a jót tartsátok meg!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 szeptemberében
“Szeretteim! Most elmondom nektek azt, hogy mit kell tudjatok a magánkinyilatkoztatásról és hogyan viszonyuljatok hozzá! Jézus Krisztusban minden lényeges üzenetet megkaptatok, amire lelketek üdvössége szempontjából szükségetek van. Jézus Krisztus nyilvános üzenete minden embernek szól, mindenki számára kötelező és az utolsó apostol halálával lezárult. Jézus üzenetét szóban és írásban adták tovább az Égiektől megbízott emberek. A Szentíráson és a Szenthagyományon kívül az Egyházban folyamatosan léteztek és léteznek magánkinyilatkoztatások. Ezek nem tesznek hozzá, nem vesznek el, nem változtatják meg a nyilvános kinyilatkoztatást, hanem elmélyítik, aláhúzzák az aktuális üzeneteket és részletesebben megmagyarázzák azt. Az Égiek bárkivel közölhetnek üzenetet függetlenül az életszentségüktől, rátermettségüktől, kegyelmi állapotuktól. Az üzenetek történhetnek külsőleg, látható módon jelenés formájában, belső módon: képek, szavak által; éber állapotban vagy álomban; tisztán szellemi módon is képek nélkül. A látnok, aki az üzenetet kapja, ha meg van győződve annak a hitelességéről, hittel kell fogadja! Mások, akik hallják vagy olvassák az üzenetet szabadon viszonyulhatnak hozzá, elfogadhatják vagy elutasíthatják azt. Az üzenetekkel kapcsolatosan óvakodjatok a végletes magatartástól. Helytelen az, ha valaki minden magánkinyilatkoztatást csalásnak, önámításnak minősít, ezért gúnyolódva lejáratja azokat. Helytelen az a magatartásotok is, ha minden üzenetet hiszékenyen, azaz ellenőrzés nélkül elfogadtok. Helyes, ha minden üzenetet, amellyel találkoztok megvizsgáltok és azokból a jót megtartjátok. Az üzenetekben lévő büntetéseket mindig feltételesen kell fogadjátok. Ugyanis, ha az emberiség megtér, ezek elmaradnak, ha nem tér meg bekövetkezhetnek. A hamis magánkinyilatkoztatások ismertető jelei: ellenkeznek a Szentírással, Szenthagyományal, az Egyház tanításával, a hittel, az erkölcsel. Hamis az üzenet, ha nevetséges dolgokat állít, ha engedetlenségre, lázadásra, ellenállásra, szeretetlenségre hív az Egyházzal, az emberekkel szemben. Hamis az az üzenet, mely pontos időpontot hírdet az eljövendő eseményekről. Az igaz magánkinyilatkoztatások megegyeznek a Szentírással, a Szenthagyományal, az Egyház tanításaival, a hittel, az erkölcsel. Az igaz üzenetek pozitív dolgokra buzdítanak: Isten imádására, a szentek és angyalok tiszteletére, engesztelésre, böjtre, alázatra, bűnbánatra, szentségre, engedelmességre. Nagyon jó jel az, ha az üzeneteket: megtérések, gyógyulások, szabadulások követik. Jó jel az is, ha a látnok türelmesen éli meg a szenvedéseit, ha békés és alázatos, ha engedelmeskedik a lelkivezetőjének és háttérben kíván maradni. Az Égiek többnyire azért közölnek üzeneteket gyerekeknek és nőknek, mert ők nyitottabbak, egyszerübbek és alázatosabbak. Tudnotok kell, hogy mind a hierarchikus és mind a karizmatikus személyeknek Én adom az üzeneteket, csak másképpen. Ezért arra kérlek titeket, értékeljétek és szeretettel, kölcsönösen figyelmeztessétek egymást, ha erre szükség van! Az üzenetek lehetnek: Istentől, embertől, a gonosz lélektől és vegyesek. Ezért kell mindig megvizsgálni őket! Ha kéritek a lelkek megkülönböztetésének az adományát Tőlem, el fogjátok tudni dönteni, hogy a kinyilatkoztatás kitől van. Az utolsó időben azért lett több az égi figyelmeztetés, mert a világ bűnbe merült, figyelmen kívül hagyják a vasár- és ünnepnapokat, a szentségeket félre teszik, sokan hitetlenek, közömbösek lettek, sok a káromkodás, az erőszak, az anyagiasság, erkölcstelenség, magzatgyilkosság, öngyilkosság, sátánimádás… Az üzenetekben az Égiek elmondják a megmenekülés feltételeit is! Ajánlják Jézus és Mária Szent Szívének való felajánlást. Meghívást kaptok: a szentségimádásra, zarándokhelyek látogatására, kilencedek tartására, a szentelmények komolyan vételére, Istennek tetsző életre,… A magánkinyilatkoztatások az Egyház hasznára vannak. Az üzenetek a hitet élesztik, elmélyítik, életszentségre hívnak. Az üzenetek által: zarándokhelyek, lelki központok, szerzetesrendek, kis közösségek és egyházi ünnepek alakulnak. Szeretettel bátorítalak titeket, legyetek nyitottak az igaz üzenetekre és engedjétek, hogy azok teljesen megváltoztassák az életeteket. Megáldalak titeket az óvatosság lelkületével!”
Házi feladat szeptemberre: “URAM SEGITS, HOGY ÚGY ÉLJEK, HOGY PURGATÓRIUM NÉLKÜL JUSSAK A MENNYORSZÁGBA!!!” 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)
BARA MADARÁSZ ÉVA ÉLETE ÉS HALÁLA (1942-2010) M. Éva Szilágynagyfaluban született 1942 szeptember 23-án. Szülei nyolc gyermeke közül Éva volt a negyedik. Az egész család református vallású volt. Édesapja a faluban gazdasági felügyelő, majd párttitkár volt. Édesanyja hivatása a gyermeknevelés volt. Éva, Margittán és Nagyváradon végezte a tanulmányait. Nagyváradon ment férjhez, ahol született egy fiúk: Tibor-Csaba. Éva Asszony Nagyváradon mennyasszony-ruha tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozott. 1984-ben volt elsőáldozó és 1987-ben bérmálkozott. 1987 szept. 4-én, Csíksomlyón, rendkívüli kegyelemben részesült. Azt a feladatot kapta a Szentháromságtól, hogy a lelkivezetőjével (Csilik János) együtt egységre vezesse a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. Ezután több mint tíz évig tanították az Égiek a lelki élet alapjaira. 1999-2004 között Érsemjénben, az engesztelő közösség társvezetője volt. A férje 2002-ben halt meg, elsőszombaton, agyvérzésben. Éva Asszony férje halála után kiköltözött Szilágynagyfaluba, ahol 2004 októberétől tartjuk az engeszteléseket a Szentháromság hegyén. 2005 október 21-én, pénteken, az Úr Jézus kérésére, Éva Asszony felajánlotta a hangját engesztelésül az Isten káromlók megtéréséért, a bekötött fejét mindazokért, akik a hiúság bűnét követik el, a lába gyengeségét és fájdalmait azokért, akik a bűn széles útján járnak. Éva Asszony üzeneteket kapott az Égiektől 2008 szeptemberéig. Attól kezdve Éva Asszony lelkivezetője által kapja az engesztelő közösség az üzeneteket és a tanításokat. Éva Asszony, a felajánlása után lassan, fokozatosan elveszítette a hangját, a járóképességét, erejét. Szinte teljesen tehetetlenné vált. Élete utolsó pillanatáig abban reménykedtünk, hogy visszakapjuk őt, mint Ábrahám Izsákot a Mória hegyén. Éva Asszony, Jézus Krisztus áldozatával egyesülve 2010 július 19-én, Zilahon, a “Szent Péntek” elnevezésű korházban, 15 óra 50 perckor adta vissza Istennek jóságos lelkét. Temetése 2010 július 22-én, Szent Mária Magdolna ünnepén volt, délután 3 órakor a Szentháromság hegyen. A temetésén több százan voltak, a Napban kereszt volt látható, játszott az Égen, eső és harmat hullott az Égből. A temetésen érződött Éva Asszony békés jelenléte. Isten Akaratában való teljes megnyugvás töltötte be mindazok lelkét, akik a temetésen részt vettek. Éva Asszony védőszentjei a Szűzanya, II. János Pál pápa és Szent Páter Pió voltak. Jelmondata volt: “Istenem, én mindent akarok, amit Te Akarsz és semmit nem akarok, amit Te nem Akarsz!” Szeretettel ajánlom, akik jobban meg akarják ismerni Éva Asszony lelkületét, olvassák el az “Örömöm titka” című könyvének három kötetét. Most, Éva Asszony néhány jellemvonásáról és haláláról szeretnék beszámolni. – Éva Asszony, nagyon szerette a Szentháromságot, a Szűzanyát, az Őrangyalát, a Védőszentjeit. Állandó kapcsolatban volt velük és kérte minden nap a segítségüket. – Hálás volt Máriának, Aki akkor is szerette őt, amikor még nem ismerte. Úgy szerette, tisztelte a Szűzanyát, hogy élte az Ő erényeit: anyaságát, szeretetét, gyöngédségét. Az “egység karizmáját” Csíksomlyón, a Szűzanya lábainál kapta, ahová elvitte az engesztelő csoportot is. A Remény Anyja tiszteletére kápolnát építetett a Szentháromság hegyén és szobrot hozott Nagyfaluba, Medugorjéból. Abban a kegyelemben is részesült, hogy beletekinthetett Mária Szeplőtelen Szívébe. Naponta felajánlotta magát Máriának és üzeneteket kapott Tőle. Ezek után nem csoda, hogy a Szűzanya jött utána és elvitte purgatórium nélkül a Mennyországba. Megígérte, hogy minden engesztelő programra a Szűzanyával fog jönni és rendkívüli módon fog segíteni! – Életében a személyek, akik körülvették fontosabbak voltak, mint az anyagi javak. Bárkivel kapcsolatba került, mindenkit Istenhez akart vezetni. Minden nap felvette a harcot a gyengeségeivel és a Gonosz Lélekkel. Egész életében kereste és tette Isten reá vonatkozó Akaratát. Odafigyelt a Szentlélek indításaira! A csíksomlyói Isten élmény meghatározta az egész életét. Volt bátorsága beszélni lelki tapasztalatairól. Vállalta a lelki élet útján a mélységeket és magasságokat. Nagyon szerette, imádta Jézust az Oltáriszentségben! Életében gyakorolta a megbocsátást, bocsánatkérést, az ellenségszeretetet, egyszóval az erényeket. A bűnösök megmeneküléséért, az engesztelők tanításáért rengeteg áldozatot vállalt. Mindent elfogadott és felajánlott, azért, hogy senki ne kárhozzon el. Naponta segített a tisztítótűzben lévőkön, hogy minél hamarabb a Mennybe jussanak. Hitt a szentelmények erejében (gyertya, tömjén, kereszt,…). Mindenkit Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe helyezett, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjenek. Hitt a feltámadásban, az örök életben, a szentek egyességében. Sokszor elgondolkodott azon, ha most meghalnék vajon hová kerülnék? Életében az Új Világba, a Mennybe készült és másokat is oda segített! – Akik Éva Asszonnyal kapcsolatba kerültek értékelték, szerették, csodálták és követték őt. Hálásak vagyunk Éva Asszonynak a Szentháromság hegyért, az engesztelő közösségért és az önfeláldozó életéért. Halála után, amikor ragyogó formában megjelent, kijelentette, hogy a halála pillanata, mennyei születésnap volt. Elsorolta, hogy kikkel találkozott az Égben! Elmondta, hogy a kilencedek, a szenvedései, a közösség imái, felajánlott élete által teljesen megtisztult. Kijelentette, hogy a mennyei Atya az Élet Könyvébe írta a nevét. Vigasztalt: csak a múlandó testem van a földben, a halhatatlan lelkem az Égben van. Elmondta, azért mosolygott az utolsó időben szinte éjjel-nappal, mert már látta az Urat! Hálásak vagyunk az utolsó áldásáért, utolsó gyónásáért, utolsó leveléért, amelyben kifejezte Isten és irántunk való szeretetét. Jobb nektek, hogy elmentem, mert az Égből többet tehetek értetek- mondogatta Odaátról. Minden nap 15,50 és 16 óra között az Égiek rendkívüli kegyelmeket közvetítenek Éva Asszony által. Kérte, hogy a következőket írjuk a sírkövére: “Ne amiatt szomorkodjatok, hogy eggyel kevesebben vannak a Földön, hanem amiatt örüljetek, hogy eggyel többen vannak az Égben!”
Előretekintés 2010 októberére:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy megkapjuk az Úr Jézustól a lelki szegénység ajándékát!
Konkrét feladatunk lesz: lássuk meg Jézust a szegényekben is

Nagyfalui üzenet 2011. szeptember

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – SZEPTEMBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud, és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
84. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 1; 18; 20; 21)
Havi mottó: „A világ végén jönnek az angyalok és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül!(Mt. 13,49)
Havi imaszándék: a mindvégig való kitartás kegyelmét kérjük egymás számára!
Konkrét feladatunk: minden nap mondjunk „Igent” engesztelő hivatásunkra!
 
A Szűzanya és Éva Asszony rendkívűli üzenete 2011 szeptemberében
 
Szeretett engesztelő gyermekeim! A kilenced végén, a Szentháromság Nevében, megköszönjük nektek a lelkek megmentéséért vállalt áldozataitokat. Jutalmatok sem a Földön, sem az Égben nem fog elmaradni. Tudnotok kell, az utolsó időben, a lelkekért vállalt legkisebb áldozatotokért is a legnagyobb áldásban fogtok részesülni. A szent olajjal való megáldás által elkötelezett engesztelőkké, a Mi drága képviselőinkké váltok. Általatok a nemzetetekre, az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre sokkal bőségesebb kegyelmet árasztok, mint amennyit ti emberileg el tudtok képzelni. Mint Édesanyátok, az utolsó időben a jóban való kitartást kérem mindannyiatoktól.
 
Isten Akarata volt, hogy kiválasztott gyermekeimet elvittem Medjugorjéba. Az ottani köves hely a bűnben megátalkodott emberiséget jelképezi. Én azért jöttem a Földre, hogy veletek együtt megpuhítsam a megkövült szíveket, a Nagy Figyelmeztetésig. Tudnotok kell azt is, Medjugorjéban azért nincs különösebb evilági látványosság, mert azt akarom, hogy a zarándokok tiszta szándékkal az Égiekért, a lelkükért és a lelkekért menjenek a kiválasztott helyekre. Legyetek boldogok azért is, mert mind Medjugorjén, mind Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen, a Szentháromság pecsétje van. Ezáltal a Szentháromság, mint tulajdonát lefoglalt titeket Önmagának. Mivel Medjugorjéban az üzenetek nemsokára be fognak fejeződni a stafétabotot átadom választott gyermekeimnek, hogy azt folytassák Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen. Valóban, Nagyfalu Fatimának és Medjugorjénak a folytatása! Készüljetek fel erre! Ehhez még azt is hozzáteszem, hogy Fatima az alfa (kezdet), Nagyfalu lesz az omega (a vég). Ezért arra kérlek titeket, újra mondjatok Igent engesztelő hivatásotokra, mert a jövőben, kivétel nélkül mindannyiotokra szükségem lesz. Megígérem nektek ünnepélyesen, már nem kell sok kilencedet végezzetek a Nagy Figyelmeztetésig! Még kijelentem azt is, hogy ha Velünk együttműködtök, nagyon sok lelket fogunk lerántani a gonosz szekeréről és nagyon sok megtért lelket fogunk átültetni Isten szekerére. Napcsodával és dupla szivárvánnyal pecsételték meg az Égiek „a teljesség karizmáját” és a két testvér zarándokhelyet. Zarándoklatotok azért is volt kegyelemmel teljes, mert a hierarchia áldása kísért titeket. Havi üzenetem nektek is szólt: legyen bátorságotok a kötött ima mellett a szívimát és a csendet is gyakorolni!
 
Mire tegyétek a hangsúlyt a Nagy Figyelmeztetésig? Nézzetek az engesztelő keresztetekre, a válasz benne rejlik. A kereszt által meghívlak mindannyiotokat arra, hogy a fizikai és lelki szenvedéseiteket fogadjátok el és ajánljátok fel Jézus békés lelkületével az egész emberiség megtéréséért! Két Szent Szívünk által a szeretet egységre hívunk meg titeket, különösen a hierarchikus és a karizmatikus személyeket. Amilyen szeretet egység van Jézus és Közöttem, ti is azt építsétek a nemzetek és a vallások között. A corpus (test) nélküli kereszt által – amilyen a krizseváci testvérkereszt is – arra kérünk titeket, törekedjetek úgy élni, hogy szívetekben sohasem a bűneitek miatt felfeszített Jézus, hanem mindig a feltámadott Jézus éljen.
 
A következő három hónapban a Szentháromság dicsőítésére hívunk meg titeket. Ha ezt jól élitek meg, el fogjátok felejteni a panaszkodást az átmeneti megpróbáltatások miatt. Készüljetek fel, mert az utolsó időben, a Nagy Figyelmeztetésig a jók egyre jobbak lesznek, a rosszak – akik nem fognak megtérni – egyre agresszívebbek lesznek. Védekezésül minden nap helyezzétek magatokat, szeretteiteket, javaitokat Jézus Szent Vérének és Édesanyai Könnyeimnek oltalmába.
 
Előre megmondom nektek, a jövő évben hónaponként, lépésenként foglak felkészíteni titeket a Nagy Figyelmeztetésre! A jövő évben a közösségi felelősök képzése lesz, akik által a Nagy Figyelmeztetés előtt és után is felvilágosító áldásban fogom részesíteni a tudatlan embereket. Erre a képzésre meghívlak mindannyiatokat!
 
Tudnotok kell azt, hogy a bűnben megátalkodott emberiség a vég felé közeledik. Napjaik, óráik meg vannak számlálva. Ha, a ti felajánlott életetek által, a bűnben élő emberiség eljut a bűnbánatra, meg fog menekülni! Megtérés nélkül nincs jövője az emberiségnek! A Szentháromság Nevében nagyon kérünk titeket, hogy segítsetek Nekünk ezután is, hogy megállítsuk a kárhozat felé menetelő emberiséget.
 
Befejezésűl mondom: a Mennyei Atya, az elkötelezett keresztényeknek már elkészítette az Új Világot, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál. Ezért a csodálatos Új Világért, ami vár rátok a Földön, érdemes minden áldozatot meghozni.
 
A Szentháromság Általunk áld meg titeket a szent komolyság lelkületével!”
Házi feladat szeptemberre:
LEGYEN BÁTORSÁGOTOK A KÖTÖTT IMA MELLETT A SZíVIMÁT ÉS A CSENDET IS GYAKOROLNI!”
 
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
A SZŰZANYA RENDKÍVÜLI ÜZENETE 2010. NOVEMBERÉBEN
 
 
Szeretett engesztelő gyermekeim! Mivel a gonosz lélek napjai meg vannak számlálva, ezért rendkívüli módon támad titeket. Az utolsó időkben, amelyben éltek, meg kell tanuljatok rendkívüli módon védekezni és harcolni ellene.
 
Én, a Szentháromság Akaratából, a Sátántipró Asszony vagyok. Most elmondom nektek, hogy ti és őseitek hogyan kerültök a gonosz lélek hatalmába és hogyan kerülhettek újra a Szentháromság uralma alá.
 
A Gonosz hatalmába bűneitek, mulasztásaitok, lelki sebeitek, őseitekkel való kapcsolatotok le nem rendezése, okkult ördögi praktikák, Isten nélküli és istentelen életetek,… miatt kerültetek.
 
Hogyan kerülhettek újra a Szentháromság teljes uralma alá?
 
Az őszinte bűnbánatotok által! Fontos kimondani Isten és az Ő szolgája előtt, a szentgyónásban, hogy ’Isten Irgalmára szoruló bűnös ember vagyok! Felelős vagyok bűnös tetteim minden következményéért. Teljes szívemből ellene mondok a gonosz léleknek, ellene mondok minden kísértésének és teljes szívemből döntök Isten mellett és egészen Neki szentelem az életemet.’ Ha ezt megteszitek, kikerültök a gonosz hatalma alól, és Isten uralma alá kerültök. Arra kérlek titeket, hogy kérjetek Istentől bocsánatot őseitek bűnei miatt is, hogy ők is szabaddá váljanak.
 
Ha megtanultok megbocsátani és bocsánatot kérni, lelki sebeitek begyógyulnak, a szeretet- kapcsolatotok helyreáll Istennel, élő és elhunyt szeretteitekkel és az egész emberiséggel. Tudnotok kell, hogy a harag, gyűlölet és minden más bűn utat nyit számotokra a gonosz lélek uralma felé. Ezt a kaput bocsánatkéréssel és megbocsátással tudjátok végleg bezárni.
 
Ha gyógyító imát végeztek, megszabadulhattok a gonosz lélek által okozott testi- lelki- szellemi betegségeitektől. Ha a gyógyulásotok nem következik be, ajánljátok fel engesztelésül szenvedéseiteket tisztulásotokért, az egész emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedő őseitek megszabadulásáért.
 
A szabadító ima által megszabadulhattok az ördögi megkötözöttségeitektől. Sorozatosan elkövetett, visszatérő bűneitek által olyanná váltok, mint egy a lábain madzaggal megkötözött madár, amely nem tud szabadon repülni, csak egy behatárolt területen. A rendszeresen végzett szabadító ima által megutáljátok a bűnt, megszeretitek a jót és elindultok a lelki fejlődés útján.
 
Ha a gonosz birtokba vett benneteket,az ördögűző ima által megszabadulhattok tőle. A megszállott emberek olyanok, mint a kalitkába zárt madár, amelybe önként maguk sétáltak bele. Ördögűző imát a Pápa, a püspökök és az általuk megbízott papok vagy karizmatikus személyek végezhetnek. Ezt a gonosznak parancsoló imát csak tiszta lélekkel, Isten erejében bízva és gyakorlat által lehet végezni, sohasem egyedül, mindig közösségben.
 
Mit tegyetek az abortált magzatokkal?  Először is kérjetek bocsánatot Istentől és a megölt magzatoktól, és mondjátok ki azt, hogy szeretitek őket. Utána kérjetek bocsánatot Istentől azok nevében is, akik tudtak az abortuszról és segédkeztek abban. Utána vállaljátok a szenvedéseket, amelyet Isten megenged az életetekben jóvátételként.
 
Vannak házak, családok, helyek, napok, bizonyos útszakaszok,… amelyek súlyos bűnök miatt a gonosz hatalma alá kerültek. Arra kérlek titeket, hogy Jézus Vére, felajánlott szentmisék, szenteltvíz hintés, tömjénezés által törjétek meg a gonosz erejét és helyezzétek ezeket a helyeket és személyeket a Szentek és az Angyalok védelme alá.
 
Még arra is megkérlek titeket, hogy Jézus Nevében radikálisan határoljátok el magatokat a gonosz lelkektől, a bűnös világtól, a gonosz emberektől és a pokolba jutott őseitektől, hogy ezután már egyáltalán ne tudjanak ártani nektek! Égessétek el az okkult könyveket, a pornó anyagokat, az ördögi praktikák minden eszközét (inga, kártya, varázseszközök, stb.), adjátok vissza a lopott dolgaitokat, vagy térítsétek meg az okozott kárt, hogy a gonosz uralma alól megszabaduljatok. Tanuljátok meg Jézus uralma, védelme, oltalma alá helyezni önmagatokat, szeretteiteket, javaitokat, az egész emberiséget és a tisztítótűzben szenvedő őseiteket. Ezt időnként ismételjétek meg!
 
Bánjátok meg mulasztásaitokat, amelyeket a tisztítótűzben szenvedő őseitek ellen elkövettetek! Kérjetek bocsánatot tőlük és ti is bocsássatok meg nekik! Tegyétek jóvá mulasztásaitokat felajánlott misesorozattal (gregorián, kilencedek)! Minden ősötöket anyai és apai ágon visszamenőleg helyezzétek Jézus Szent Sebeibe, hintsétek meg őket Jézus Szent Vérével, és kérjétek rájuk Isten Irgalmának a kiáradását és áldását.
 
A családfa gyógyításával leszeditek még ezen a földön élő szeretteiteket a gonosz szekeréről és áthelyezitek őket Isten szekerére, a tisztítótűzben szenvedő szeretteitek kiszabadításán munkálkodtok, az abortált magzatokkal helyreállítjátok a szeretetkapcsolatot.
 
Ha nem helyezitek Isten uralma alá magatokat és őseiteket kéréseim szerint, minden rosszra számíthattok. Ha kéréseimnek engedelmeskedtek, Isten uralma alá helyezve magatokat és őseiteket, egészen közel kerültök a szeretetben Istenhez, az egész emberiséghez, a tisztítótűzben szenvedő és az üdvözült lelkekhez. Testi-lelki gyógyulásra, megtérésre, újjászületésre, purgatórium nélküli üdvösségre számíthattok.
 
A Szentháromság Általam áld meg titeket az Ő isteni Oltalmával!”

NAGYFALUI ÜZENET, 2012 SZEPTEMBER

2012– A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE     SZEPTEMBER
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!”(Mt. 24.44.)
                                              96. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból  olvassuk el azokat a kedvenc részleteket, amelyek megérintettek bennünket.
Havi mottó :” A győztest fehér ruhába öltöztetik!”(Jel. 3.5.)
Havi imaszándék: legyen hála a szívünkben az elvégzett kilenced és a kapott kegyelmek miatt!
Konkrét feladatunk: építsünk családi oltárt a házunkban Isten dicsőségére és a lelkünk javára!                                                           Szűz Mária üzenete 2012 szeptemberében
 “Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság az összes Angyalok és Szentek nevében megköszönöm  nektek a kilencedet, amelyet vállaltatok az egész emberiség megmentéséért és a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.A jutalmatok sem a Földön, sem az Égben nem fog elmaradni!
 Örömmel látom rajtatok, hogy milyen pozitív változáson mentetek át a kilenced alatt.Azt is látom,hogy milyen lényeges különbség van azok között, akiknek van, és akiknek nincs lelki közösségük. Kérlek titeket,hogy folytassátok kitartóan az engesztelést egyénileg, családilag, és a lelki közösséggel. A kilenced olyan kulcs számotokra, amely által bezárhatjátok a pokol ajtaját és kinyithatjátok a Menny kapuit szeretteitek számára!!!
Előre megmondom nektek, a Szentháromság kérése az,hogy a következő kilencedet főszándékként a hierarchikus személyekért, főleg a püspökötök és a plébánosotok szentté válásáért ajánljátok fel. A gonosz lélek kikérte őket, a hivatásukból akarja őket kiszakítani, ezért érezzetek értük nagy felelősséget. Tudnotok kell azt,hogy a gonosz lélek rendkívüli tombolását a mindennapi szentmisék és az Istennek felajánlott életetek tartja vissza. Ezeket ezután is vegyétek nagyon komolyan. A tisztítótűzből általatok kiszabadult lelkek is nagyon hálásak nektek és mindent megtesznek értetek az Égben, hogy példás, boldog életet éljetek és a halálotok után egyenesen az Égbe jussatok, mint Éva engesztelő testvéretek!
     Örömmel közlöm veletek,az eddigi engeszteléseket is figyelembe véve, amennyiben továbbra is állhatatosan és kitartóan engeszteltek, böjtöltök és imádkoztok, a Mennyei Atya az egész emberiségre váró három és fél éves büntető időszakot akár jelentősen is lerövidítheti! A Mennyei Atya nagyon hálás mindazért az áldozatért, amit  eddig hoztatok a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell,hogy a pokol borzalmaitól megmenekült lelkek is, mindörökké hálásak lesznek nektek is, a legkisebb erőfeszítésetekért is. Ti is legyetek egész életetekben hálásak a Mennyei Atya iránt, Aki végtelen Irgalmában és Szeretetében lecsökkentheti az egész emberiségre váró büntetés idejét.
     Az igazságos büntetés időszaka alatt a gonosz lélek is és a Szentlélek is meg fogja véglegesen jelölni(pecsételni) az övéit. Ekkor fog bekövetkezni a végleges szétválasztás is a jók és a rosszak között. Ekkor kell majd az igazak a katakombákba, zarándok helyekre, templomokba… meneküljenek a gonoszok tombolása elől. Mindenki, aki Istenhez tartozik, a szívében meg fogja kapni akkor,hogy mit tegyen, hova meneküljön. Csak a  legszükségesebb élelmiszerről és ruháról kell gondoskodjatok, a többi az Égiek feladata lesz!!!
      Most még arra tanítalak titeket, hogy a házatokban legyen egy szoba, vagy legalább egy sarok a családi oltár részére. Ez legyen szent a számotokra. Ide vonuljatok vissza egyénileg és közösségileg is legalább naponta egyszer imádkozni. A Szentháromság azt akarja , hogy mindegyik családi ház kápolna is legyen, ahol Szent Fiam a tiszta szívetekben és a kölcsönös szeretet által a családotokban mindig jól érezze magát. Ebben a szobában kérjetek Istentől és egymástól bocsánatot és fejezzétek ki Isten és egymás iránti szereteteteket! Szent Fiam Szent Vérének és Szent Könnyemnek az áldásával és oltalmával áldjuk meg a házatokat, családi szobátokat vagy oltárotokat!
         Mi legyen a családi oltárotokon? Elsősorban legyen ott a kereszt. amely Szent Fiam értetek vállalt szeretetére, megbocsátására, áldozatvállalására és ajándékaira figyelmeztet titeket! Legyen ott a “gyógyító kereszt”, amely által a Szentháromság a gyógyulásotokon fog dolgozni. Legyen az oltárotokon az“egység keresztje”, amely egyben a katasztrófa elhárító kereszt is természeti csapás vagy bármilyen szükségetek idején. Legyen az oltárotokon Szent Fiam szobra és az Én szobrom is! Előttünk újítsátok meg naponta a felajánlásotokat, a felajánló és áldáskérő ima által! Legyen az oltárotokon a családi Szentírás kinyitva,amelyből naponta elmélkedve olvassatok. Legyen az oltárotokon a családi rózsafűzér. Naponta legalább egy rózsafűzért együtt végezzetek. Legyen a családi oltárotokon a szentelt víz, amellyel hintsétek meg magatokat, egymást , az ágyatokat, szobátokat, házatokat, kocsitokat… Legyen az oltárotokon az exorcizált szentelt olaj és szentelt tömjén, amelyek által a gonosz támadásaitól megvédünk titeket. Legyen az oltárotokon szentelt gyertya,amely Feltámadott Szent Fiamra–Aki veletek van a világ végéig–figyelmeztessen. Legalább egy szál élő virág is legyen az oltárotokon, amely titeket jelképez az illatával.
        Mi a következménye a napi közös imáitoknak a házi oltárnál? Az Istenszeretet mellett az egymás iránti szeretet is fog növekedni bennetek. A családi oltárnál fogjátok megkapni a világosságot. hogy a nehéz időben, a büntetés ideje alatt, mit tegyetek! Erőt, békét, egységet… fogtok érezni a lelketekben. A családi oltár maradandó jel marad a gyermekeiteknek és mindazok részére , akik belépnek a házatokba. Arra kérlek titeket, hogy a családi oltár megvalósítását ajánljátok másoknak is. A családi oltárnál együtt imádkozva el fog tűnni a szívetekből a félelem,szorongás és ehelyett, a biztonság, az Istenre való teljes ráhagyatkozást fogjátok megtapasztalni.
   A Szentháromság, Általam áld meg titeket a további áldozatos kilencedek vállalásának a kegyelmével!!!N           VISSZATEKINTÉS 2012 AUGUSZTUSÁRA
Mit kell tudjunk a “teljesség karizmájáról”, amelyet Ft. Csilik János atya és Vad Ilona kapott az Égiektől Éva asszony hazaköltözése után (2010. júl.19.)
+ Éva asszony, a hazaköltözése után megjelenve elmondta, hogy “Ti ketten építsétek tovább a Szent Hegyet és vigyétek előre az engesztelő közösséget!” 2010.augusztus 5.-én, egy engesztelő pap, a Szentháromság Nevében köszönte meg az Igenünket, amelyet Isten Akaratára kimondtunk.+ Éva asszonnyal az “egység karizmájában” a szeretetegységre kellett vezessük a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. A”teljesség karizmájában”: a szentségre, a tökéletességre, a szeplőtelen életre, a pozitív változásra, a teljes önfeláldozásra, a tiszta életre, az Égiek megörvendeztetésére… kell neveljük az engesztelőket.
Az Égiek kijelentették, hogy meg vannak elégedve az engesztelő közösség többségével. Örülnek az Égiek, azért, mert folyamatosan épül, szépül a Szent Hegy,  kisebb -nagyobb felajánlások érkeznek, a munkatársaink lelkiismeretesen dolgoznak, az engesztelő közösség növekszik, lelkileg fejlődik, a kilencedeket áldozatok árán is vállalják, hisznek a csodatévő vízben, hittel használják és tovább adják másoknak is, az üzenetek, látomások, tanítások folytatódnak…
Hála van a szívünkben, a”teljesség karizmájáért”, amelyet a Szentháromság Hegyen, az Oltárnál, az Oltáriszentség és az engesztelő közösség előtt pecsételtek meg az Égiek. Védőszentjeink:a “Remény Anyja” és Boldog II. János Pál  pápa!
Jelmondatunk:”Totus Tuus!”
Egészen a Tiétek vagyunk Jézusunk és Szűzanyánk!” Kértük az egész engesztelő közösséget, hogy egész hónapban, imádkozzanak értünk, mi pedig értük fohászkodunk. Az Égiek kérték, hogy a lehető legtisztábban éljük meg az engesztelő hivatásunkat! Csak egy közösségbe kötelezzük el magunkat! Az üzeneteket olvassuk, éljük meg és tegyünk tanúságot róla!
Milyen jelenleg az Egyház vezetőinek a viszonyulása a Szentháromság Hegyhez és az engesztelőkhöz?
Könyveinket, az imafüzetet, az üzeneteket, tanításokat…, átadtuk a vizsgáló bizottságnak, amelyet a Püspök Úr létre hozott. Levélben részletesen is beszámoltam: a Szentháromság Hegyről, az “egység karizmájáról”, Vad Ilona által kapott üzenetekről és az engesztelő közösségről.Levélben kértem Mons. Böcskei László Püspök Urat, ha eljön az ideje, engedje meg, hogy teljesen a Szentháromságnak és az engesztelő közösségnek szenteljem az életemet a Szentháromság Hegyen. Legutóbb a Püspök Úr elküldte az esperest, aki elkészítette a jegyzőkönyvet a Szentháromság Hegy és az engesztelő közösség kialakulásáról időrendi sorrendben és fényképeket készített a Szentháromság Hegy kápolnáiról. A jegyzőkönyvhöz csatoltuk az orvosi igazolásokat, akik eddig súlyos betegségből meggyógyultak a csodatévő víz által.
Milyen üzeneteket, látomásokat kaptunk az Égiektől az engesztelés alatt és az elmúlt hónapban?
Kérték az Égiek, hogy a közeljövőben készüljünk fel a személyes, családi és közösségi vizsgára! Az Égiek megengedett események által láttatni akarják velünk azt, hogy a lelki életben alap, közép, vagy felső szinten vagyunk-e? Az Égiek kérik, hogy a hallott üzeneteket, tanításokat, tegyük gyakorlatba, mert csak így fejlődünk az engesztelő lelkületben! Mindig legyünk készen az Égiekkel való találkozásra!. Az Égiek komolyságot várnak tőlünk! Törekedjünk úgy élni, olyan komolyan, mintha a mai nap kellene találkozzunk az Égiekkel! Az Égiek még a Nagyfigyelmeztetés előtt meg akarnak tisztítani minket minden bűnünktől, helytelen és bűnös viszonyulásainktól.
Az Égiek kérik, hogy minden engesztelő vállalja fel legalább a plébánosát és a püspökét, akiknek a szentté válásáért végezzenek kilencedet. Ajánljanak fel értük imát, böjtöt , szentmiséket, szenvedést, zarándoklatokat… A szándék, hogy a hivatásukban megmaradjanak és megerősödjenek! A Szűzanya kérte: “Öleljétek kebletekre az Én drága felszentelt pap fiaimat, akik a sátán rendkívüli támadása miatt nagy veszélyben vannak! A sátán hatalmas erővel készül arra, hogy felborítsa az egész Egyházat! Bízom bennetek, hogy együtt, összefogva megteszitek a részeteket és győzni fogunk!”
Kérték az Égiek, hogy soha ne hátrafelé és lefelé nézzünk, hanem mindig, előre és felfelé!  Ne emlegessük a kapott bántásokat, bocsássunk meg ellenségeinknek, amint Isten is megbocsát nekünk!  Halottakról és élőkről tanuljunk meg csak jót mondani! Így Istenre és a jóra figyelve kigyógyulunk sebzett életünkből! Ha ezt megtanuljuk, akkor egészséges lelkülettel, gyors léptékkel fogunk előre haladni a lelki élet útján!
A Szűzanya kérte, hogy örüljünk az Ő Jelenlétének a Földön, bármilyen formában is van jelen közöttünk, mert ezek rendkívüli kegyelmet jelentenek az egész emberiségnek. Ő segít, közbenjár, oltalmaz bennünket, tanít…, mint igazi Édesanya! A Szűzanya Fájdalmas Könnycseppjeit hullatja mindazokra, akik az utolsó időben sem akarnak megtérni és az Egyházban a teljes egységet építeni!
A Mennyei Atya megköszönte mindannyiunknak az Igenünket, amelyet az áldozatos engesztelésre, a kilencedekre kimondtunk! Arra kért, hogy minden hónap elsővasárnapját szenteljük tiszteletére, emlékezzünk meg Róla és terjesszük ezt a tiszteletet környezetünkben. Ha ezt megtesszük, kiengeszteljük az Ő Igazságos haragját a bűnös világ miatt és megrövidíti a szenvedés idejét a Nagy Figyelmeztetés előtt.
Kérte a Szűzanya, hogy nyáron se öltözzünk a világi divat szerint, hanem egyszerűen, diszkréten, szemérmesen. Ne fessük magunkat, hanem fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk! A lelkünk szépítésével foglalkozzunk , amely ki fog sugározni az arcunkra, egész lényünkre! Ne az embereknek akarjunk tetszeni a világi külsővel, hanem Istennek, szép, tiszta lelkünkkel!
Házi feladat szeptemberre
“URAM SEGÍTS, HOGY KITARTÓAN ENGESZTELJÜNK EGYÉNILEG
          CSALÁDILAG ÉS A LELKI KÖZÖSSÉGBEN IS!”

(Az üzeneteket Nagyfaluban Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE

SZEPTEMBER

“Boldog vagy , mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” ( Luk. 1.,45)

A Szentírásból: Elmélkedjük át a hetvenhét tanítvány szétküldését!(Luk.10,1-12)

Havi imaszándék: Érezzünk nagyobb felelősséget az őseinkért (kilencedek és gregoriánok felajánlásával)

Konkrét feladatunk: Olvassuk, és terjesszük a” Szentháromsághegy rövid történetét”!

SZŰZ MÁRIA TANÍTÁSA 2013. SZEPTEMBERÉBEN


” Szeretett engesztelő gyermekeim! A kilencedek utolsó hónapjában: a múltról, a jelenről, és a jövőről szeretnék beszélni nektek.

A Szentháromság megbízásából megköszönöm nektek:

a kitartásotokat, a lelki növekedéseteket, az áldozathozatalotokat és mindent, amit a kilenced alatt vállaltatok. Örömmel néztük azt, amit önmagatok tisztulásáért, a családotok, közösségetek, az emberiség megtéréséért és a purgatóriumban lévőkért tettetek. Bőséges jutalomra részben a földi életetekben, de a teljes jutalomra a Mennyországban számíthattok. Ne felejtsétek el, akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek. Láttuk azt,hogy nem volt könnyű a kilenced számotokra, különösen az érthetetlen események miatt. A ti feladatotok az, hogy elsősorban ne megértsétek életetek eseményeit, hanem megéljétek, elfogadva és felajánlva azokat. A Szentháromság nevében meghívlak titeket a további engesztelésre. A Szentháromság akarata az, hogy egész életetek állandó engesztelés legyen. Ti, valójában nem tudjátok azt,hogy mi a Mennyország és mi a pokol.Ha felajánlott életetek által csak egy lelket segíttek a Mennyország, az örök boldogság felé, nem volt hiába való a ti életetek! Az örök kárhozattól általatok megmenekült lelkek a Mennyországban örökké hálásak lesznek nektek is. Legyetek annak a tudatában, érdemes engesztelni–lelkeket menteni, még akkor is, ha néha vérrel verejtékezve kell előre menjetek. Gondoljatok arra, a szenvedéseitek elmúlnak a világ dolgaival együtt, de a boldogságotok mindörökké megmarad.
Jelenleg néhány tanácsot adok nektek, hogy mire kell tudatosan odafigyeljetek, hogy boldog engesztelőkké, a Mennyország örököseivé váljatok. Aki minden nap felszámolja a bűnt az életében és csak a jóra törekszik, az az engesztelő nem kell féljen a jövőtől, bármit is hoz az. Vegyétek ezután is komolyan a kölcsönös szeretetet, tiszteletet. Ez elég jól működik a Szentháromság Hegyen, az engesztelések alatt.. Ezt gyakoroljátok otthonaitokban, és a munkahelyeiteken is. Nagyon fontos, az egymásra való tudatos odafigyelés, a felebarát meghallgatása és jó tanáccsal való segítése. Ezáltal életet menthettek vagy a gondok nyomása alól kisegíthetitek egymást. Családotokban legyen ott a munkamegosztás.
Kerüljétek a végleteket, a lustaságot és a mindent vállalás lelkületét. Tanuljatok meg együtt imádkozni. Ezáltal az egymás iránti szeretet is növekszik a szívetekben. Akik képesek együtt imádkozni, együtt maradnak. Tegyétek gyakorlatba az egységépítést. Tegyétek közösbe elgondolásaitokat és tanuljátok meg azt el is veszíteni, ha a társatok meglátása jobb,mint a tiétek. Tanuljatok meg örvendezni az örvendezővel és sírni a síróval! Tanuljátok meg az akaratotokat alárendelni Istennek és társatoknak. Ezáltal megtértek az akaratosságotokból. Tanuljátok meg a rugalmasságot! Tudatosan figyeljetek oda a rendszeres étkezésre, pihenésre, kikapcsolódásra, azért mert ez Isten akarata. Szeressétek konkrétan egymást a születésnapok, névnapok és házassági évfordulók megtartásával. Ha meggondolatlanul lelki sebet okoztok egymásnak, engesztelődjetek ki bocsánatot kérve és megbocsátva egymásnak. A sorrendet tartsátok be. Minden nap az Isten legyen az első helyen, azután a saját lelketek építése és csak azután a felebarát. A pénz , anyagi javak, csupán eszközök legyenek számotokra és nem cél. Ha megtettetek mindent, ami rajtatok múlik, a többit bízzátok a Gondviselő Istenre. A problémáitokat sorrendben oldjátok meg. Először Istennel beszéljétek meg azt, azután a családotokkal, lelki közösségetekkel és csak azután a lelki vezetőtökkel. Ha a lelki életben növekedni akartok szeretettel figyelmeztessétek egymást és alázatosan fogadjátok el a figyelmeztetést. Ezek közül csak egyet válasszatok ki és azt gyakoroljátok a következő engesztelésig, lelki növekedésetek érdekében.
Ez év utolsó három hónapjában a Szentháromság dicsőítését és a hálaadást fogjátok tanulni. A jövő évben felkészítelek titeket a Szentlélek rendkívüli ajándékainak a befogadására. Utólag mindannyian meg fogjátok látni azt, hogy a kilencedek nem voltak hiábavalóak az életetekben. Aki csak egy lelket is megment az örök kárhozattól, ő maga is megmenekül!

Most a Szentháromság Általam áld meg titeket

a lélekmentés csodálatos lelkületével!!!

HÁZI FELADAT SZEPTEMBERRE
“SZERESSÉTEK KONKRÉTAN EGYMÁST A SZÜLETÉSNAPOK,
NÉVNAPOK ÉS HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
MEGTARTÁSÁVAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2013 AUGUSZTUSÁRA

Hogyan jutott el Vad Ilona odáig, hogy égi üzeneteket kapjon és közvetítsen az engesztelő közösség részére?

 
– Már gyermekkorában, amikor betegeskedett és félt a haláltól, álmában két angyal jelent meg neki és az egyik azt mondta: ” Ne félj! Nem fogsz meghalni! Istennek a jövőben terve van veled!”
-2000 május 1-én történt az ő gyógyulása ujjá születése. Ezután voltak látomásai és kapott üzeneteket is önmagára vonatkozólag. Ezeket Csilik atyával és Éva asszonnyal közölte, akikkel megvizsgálták és kiértékelték.
-2007 augusztus elsőszombatján találkozott először személyesen a Szűzanyával, Jézus és Mária házában. A Szűzanya a gyengélkedő Éva asszony helyében jelent meg és a következőket üzente neki:” Éva lányomat rátok bízom! Úgy gondozzátok Őt, mintha Engem gondoznátok!”
-A napi személyes imában is gyakran kapott látomásokat és üzeneteket, ami a lelki megerősödését szolgálta.
-Éva asszony hazaköltözése után kapott először üzenetet az egész engesztelő közösség részére. Minden elsőcsütörtökön a Szentlélek, elsőpénteken az Úr Jézus, elsőszombaton a Szűzanya és elsővasárnap a Mennyei Atya szól hozzánk.
-Jelenleg az a különös a Szűzanya üzeneteivel kapcsolatosan, hogy júniusig csak hallotta a Szűzanya hangját, július elsőszombatjától látja is a Szűzanyát lelki szemeivel a Szentháromság Hegyen, az üzenet közvetítése alatt.
– Az, az Égiek kérése, hogy az égi üzeneteket mindig vizsgáljuk meg. Ha az üzenetek megegyeznek az Egyház tanításával, nyitott szívvel és élő hittel fogadjuk azokat, mert csak így válnak a javunkra.

 

Mit üzent az Úr Jézus, Aki a Tábor hegyen, imádság közben teljesen átváltozott, ragyogóvá vált?

 

-“Pozitív változásra vagytok meghívva.Engeszteljetek azokért, akik rossz irányba változnak és azokért is, akik egy helyben topognak.
-Vigyázzatok arra, hogy beszédetek ne legyen alvilági, csupán e világi, hanem természetfeletti legyen.
-Legyetek annak a tudatában, hogy a Mennyben csak boldogság van, szenvedés nélkül:, a pokolban csak szenvedés van, boldogság nélkül:, a földi életetekben jelen van a boldogság és a szenvedés is. Mind a kettőt meg kell tanuljátok jól megélni.
-Ezen a Földön mindenütt jó Velem és sehol nem jó Nélkülem!
-Földi boldogság nincs áldozathozatal nélkül, ezért szeretettel vállaljátok mindazt, ami nehéz.
-Vigyázzatok arra, hogy földi mulandó személyek, dolgok, nem tehetnek teljesen boldoggá titeket.
-Ne csak a rosszat, hanem a sok jó eseményt is vegyétek észre az életetekben és hálálkodva beszéljetek ezekről”

 

Mit kell tudni Eugénia Nővérről és az általa kapott üzenetekről?

 

Eugénia nővér (1907-1990) a XX. század egyik legnagyobb prófétája volt, aki 25 évesen kapott üzeneteket latinul a Mennyei Atyától. Az Egyház megvizsgálta és elfogadta ezeket az üzeneteket.
Mit üzent neki a Mennyei Atya?
“A szeretet óceánja vagyok! Megtérő gyermekeimet boldogan ölelem atyai keblemre. Szentté akarlak tenni titeket. Én csak akkor büntetek, amikor sorozatos figyelmeztetéseimet hiába veszitek!”

 

Mit kér tőlünk a Mennyei Atya?
” Évente legalább egy napot szenteljetek tiszteletemre. Ez legyen augusztus 7.-e, vagy augusztus első vasárnapja. Éljetek folyamatosan jelenlétemben.Akaratom az, hogy az egész emberiséget egy nagy szeretetcsaláddá formáljam általatok. Számoljátok fel a félelmeiteket Velem kapcsolatosan! Bízzatok Bennem életetek minden helyzetében! Engedjétek , hogy a szívetekben állítsam fel a trónomat. Én szeretlek titeket, és ezt várom el tőletek is. Minden nap legalább egy fél órát beszélgessetek Velem. Életetek minden napján örvendeztessetek meg Engem, akkor Én is a Magam módján foglak megörvendeztetni titeket!”

 

Elsőszombaton: megünnepeljük a teljesség karizmáját. Erről az augusztusi üzenetben olvashatunk.
Elsőszombaton mit üzent a Szűzanya?
Azt mondta,”hogy szeret minket kiválasztott az engesztelésre. Kérte, hogy a csodás érmet, tegyük a gyógyító keresztre. Ezzel elismerjük azt, hogy Isten Mindenható és tud gyógyítani Személyesen és a Szűzanya által is.”

Még azt kérte:”hogy a lelki életben álljunk a saját lábunkra, és amit tanultunk azt osszuk meg azokkal a testvérekkel , akik kezdők az engesztelésben. Elmondta, hogy készül hozzánk jönni. Várjuk lélekben felkészülve a Vele való találkozást!”

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 51
Tegnapi: 189
Heti: 683
Havi: 5 398
Össz.: 297 975

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Szeptember
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »