Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

................

SZERETETEM VISZ HOZZÁD MOST, NEMZEDÉK!

 

1997. december 17.

Bűnével terhelten Hozzád kell sietnie
minden embernek.
Bár vétkeink ránk nehezednek,
Te megbocsátod őket.
Boldog, akit kiválasztasz,
akit meghívsz, hogy udvarodban éljen.
Tölts el minket házad javaival,
templomodnak szentségével! 1

Vassulám, hadd vegyem igénybe füledet, hogy hallj engem! Hadd vegyem igénybe kezedet, hogy leírd beszédemet! Majd hadd vegyem igénybe elmédet, hogy megtöltsem tudásommal, és megtöltsem egész lényedet a Bölcsességtől való tanítással! Fogadd el ajánlataimat, szeretett barátom, és akkor olyan mértékben fogsz haladni, ahogy elterveztem.
Szeretném irgalmam örökké tartó emlékét hagyni e nemzedék és az eljövendő nemzedékek számára, Vassulám.
A Szívem kincstárából származó gazdagságot nem fogják neked tulajdonítani, mert te semmit sem tudtál kezdetben, amikor az emberiség Szerelmese meghívott téged, mivel egész tested még a sötétségben feküdt. Én a szentek Ura vagyok, de a nyomorultaké is. Rád tekintettem és megszerettelek… Engem irgalmamról és Szívem gyengédségéről ismernek. Arról ismernek, hogy a gyermekek az én gyengéim.
Örvendj ezért leányom, mert királyod leszállt trónjáról, hogy háromszor adja lelkedre a feltámadás csókját. Csókjaim édességétől megmámorosodva lelked most dicséreteket énekel nekem, dicsőítve Szerelmesedet. Tudtam akkor, hogy egyetlen rád vetett pillantásom azonnal megpuhítja saját akaratod keménységét és összetöri szíved kérgét. És így tettem… Ó, mit meg nem tettem volna egy ilyen törékeny lélekért, hogy tökéletes lelki egységre vigyem istenségemmel és velem egy lélekké tegyem! Megkértelek, kedvesem, hogy építs magadban szent templomot, oltárt abban a városban, melyben mi 2 felverjük sátrunkat, annak a szent tabernákulumnak mását, amelyet kezdettol fogva előkészítettünk. És te így tettél, hűséges kis barát. Ezért volt képes a Bölcsesség segíteni neked és rajtad keresztül ezer más léleknek. A Bölcsesség nevelt téged és sok más embert, ez isteni mu által csodálatos útra vezetve mindenkit. Ez a mu túláradó szeretetem bizonyítéka.

 

Ó Jézusnak áldott és kegyelemtől túláradó Szíve,
isteni jóság!
Te, aki egyetlen pillantásoddal
királyokat és királyságokat döntesz meg,
elbódítasz városokat,
felfoghatatlanul megmámorosítod a szíveket,
a szeretet foglyává teszed őket,
hogy mindörökre beleszeressenek istenségedbe.

 

Édenkert a Te szemed, Uram,
csodálatosan szép!
A Te Szíved a kegyelmek kegyelmének
mindensége.
Lényed olyan, mint az elefántcsonttorony,
és csillogó drágakövekkel
van kirakva fala.

Örök Világosság!
A Te két természeted élteti a mi szívünket.

Ó Istenem, nem vagyok elég ahhoz,
hogy egyetlen megfelelő szót írjak,
ami megközelíthetne
ily Uralkodót és ragyogást,
amilyen Te vagy, Uram.

Ó Vassula! Vigaszom! Elhatároztam, hogy megosztom veletek országomat. Ez a szeretet, ez a lelkek iránti szomjúság a Szívemben ég! A szeretet vitt engem a keresztre, nem törődve a szégyenével. Szeretetem visz hozzád most, nemzedék! Az egyik legalkalmatlanabb teremtményt hívtam meg közületek, aki nemcsak a Szentírást nem ismerte, hanem akaratomat sem. Botrány volt ő annak idején szentjeim és angyalaim szemében. Ily nyomorúságos lelket felkelteni a halálból, isteni Szívemre emelni és királyi udvaromba vinni olyan jel, amit nem kellene figyelmen kívül hagynotok! Jel ez a ti maradékotok számára, hogy növekedjék bizalmatok.
Tanuljátok meg, hogy én minden lelket meghívok, hogy hagyjon fel helytelen életmódjával, forduljon felém teljes szívével, és részesülni fog dicsőségemben.
Jöjj kedvesem! Én, Jézus, szeretlek!


1 vö. Zs 65,3-5.
2 a Szentháromság

 

 

ÉN FOGOK VÉGÜL DIADALT ARATNI E GONOSZ NEMZEDÉK FELETT

2000. december 31.

Király a Krisztus!

Zöldelljenek a mezők és ujjongjanak!
Kiáltsanak örömükben az erdők fái,
mert újból szólt hozzánk Isten Szava!
Szóra nyitja ajkát,
mindent betöltő világosság árad ránk
és teljesen beborít ragyogásával.
Oly fényben áll Szent Arca,
mintha ezüst fátyolt öltött volna.

Felhangzott akkor egy szó*
az uralkodó kegyességével, fenségességével
és fájdalmas sóhajtással.
Nyissa ki lelkét minden teremtmény
és hallja meg Királyunk sóhaját,
hulljon térdre előtte,
nehogy a gonosznak adja lelkét!

Isten templomai! 1 Megvizsgáltam falaitokat és nem vagyok elégedett, mert hajlotok arra, hogy könnyelműen vegyétek Szavam� Elküldtem angyalomat, hogy vizsgálja meg templomaimat és járja körül őket. Elküldtem, hogy tartson szemlét palotáim felett, és megdöbbentő volt, amit látott�
Falaitok elvesztették ragyogásukat. Romhalmazzá lettek az elefántcsont paloták, a Királyotokhoz méltó lakóhelyek falai, mert nem hívjátok többé segítségül Szentlelkemet, akinek tiszta ragyogása felüdít benneteket és megszenteli lakóhelyemet.
Kincsekkel akartalak elhalmozni benneteket 2. Falaitok között csodákat akartam művelni és e falak között felépíteni saját teljességemet. Jóságos szándékomban állt, hogy teljesen eltöltselek magammal és átisteniesítselek titeket. Vajon felfogjátok-e szándékaimat?
Én, az Isten, aki nemcsak Egyházam, hanem egész teremtésem Istene vagyok, vágyódom arra, hogy nektek adjam magamat. Életre keltő áthaladásom nem marad észrevétlen. Életadó forrás fakad szánalmas falaitok között! És életre kelve, ujjongva így énekeltek majd:
“A kegyes és szeretetteljes Isten, akinek fenségességét egész teremtése magasztalja, eltöltött engem a feltámadás világosságával. Áldott legyen az Ő Szent Neve! Felragyogott bennem az én Háromságos Istenem. A teremtés Vőlegénye kegyesen belépett hozzám, hogy elborítson szájából származó misztikus tanításokkal és elárassza lelkemet a bölcsesség fényével és tanításával. Fenséges dicsőségben érkezett, hogy emlékeztesse népét, mily nagy hatalom, hogy bűneik megbocsátása által megmenti őket. Ezt teszi velünk Szívének végtelen irgalmában.” Ó igen! Minden utam kegyelem és igazság� és ajkamról igazság hangzik. Szavaimban nincs fortély, nincs hamisság, mert Szavaim fenséggel, hatalommal és nemességgel vannak felruházva.
Ébredjetek templomok! 3 Miért alusztok? Fenségben és ragyogásban áll előttetek Istenetek és benneteket hív! Én uralkodom mindenek felett, és előttetek állok, hogy felkínáljam mérhetetlen kincsemet. Ti lesztek a nyertesek. Figyeljetek! A hajnal 4 akart eljönni hozzátok, ám ti nem értékeltétek ajánlatomat. Dicsőítést sem hallottam kegyes szándékomért.
Nem vagy még érett, nemzedék, és ha mégis úgy gondolod, hogy érett vagy, akkor nem az én udvaromban, hanem máshol nevelkedtél. Mérhetetlen sok kincs van a kezemben, amit korlátlanul osztogatok, mégis sokan vannak közöttetek, akik tönkre tették, miután megkapták, mások meg hamis kincsekre cserélték és eltértek az igazságtól. 5
Nemes mondanivalóm
{ezen üzenetek} kezdetén Atyám nehezteléssel tekintett erre a Földre – amely nagy zűrzavarban volt -, és így szólt: “Válogatós lettél, nemzedék�” {Semmivel sem elégszik meg egykönnyen, hamar talál hibát.} Ma ezt mondom: “Nem értél meg bennem. Alighogy felnőttél, levágták ágaidat. Gyümölcsöd élvezhetetlen, éretlen és savanyú, nem jó semmire. Álnokság vezette félre ostobaságodat� ” Veled volt a hajnal 6, de te könnyelműen bántál azzal, ami szent. A gonoszság bűvölete beárnyékolja azt, ami jó, és a vágyak forgószele megrontja az egyszerű szívet. Megfordult-e fejedben valaha, gonosz nemzedék, hogy kegyelem és irgalom vár az Úr választottjaira? Felfogtad-e, hogy én hívtalak téged? Úgy szálltak-e el feletted Szavaim, mint az elhalkuló szóbeszéd? Úgy tűnt- e el jelenlétem, mint az árnyék?
Úgy látszik, ínyedre van a lopott víz, és jobban ízlik neked a titokban elfogyasztott kenyér, ostoba nemzedék. Ezért adod át szájadat szívesen a gonosznak.
Most újból kitárom Szívemet. 7
Ó nemzedék! Bárcsak felismernéd a ti időtök kegyelmét, az irgalom kegyelmét! E kegyelem meghaladja az emberi értelmet. Bár ismerem gonosz szándékaidat és tudom, hogy tövist fognak belém szúrni közületek sokan, akiket határtalanul szeretek, én kitartok saját szándékaim mellett. Ítéletet mondotok felettem 8, mint a koldus felett, aki sohasem kap szeretetet, és úgy bántok velem, mint a bűnözőkkel. Álnokság bajnokai, ti a ti világi kincseitekben bíztok, nem az én isteni kincseimben, amelyek megmenthetnek benneteket.

Ó Uram, van-e még valahol jó ember? Legalább egyetlen egy?

Senki sem jó az Istenen kívül� Egyedül az Isten isteniesíthet át titeket és vihet az erények útjára, hogy csont legyetek az Ő csontjából és test az Ő testéből, és az emberek felismerjék bennetek az Ő ivadékait.
Lelkem bánkódik, mert senkit sem akarok elűzni örök jelenlétemből. 9 Nagy gyöngédségemben kész lennék eltörölni hibáitokat, ha megalázkodnátok és bűnbánatot tartanátok, Isten templomai, ám az istenkáromlást nem bocsátom meg. 10 Tartsatok bűnbánatot, mert Szentlelkem nem lakozik abban a lélekben, amely elkötelezte magát a bűnnek. Ne szomorítsátok Szentlelkemet, ne vádaskodjatok amiatt, ami Istentől érkezik, és ne nevezzétek jónak azt, ami rossz! Az végzetes lesz lelketek számára!
Lelkem megrendült amiatt, amit a magasságokból látok. Nem rejtőzhet el szemem elől a gonosztevő és az sem, aki folytonosan “bosszút” kiált testvérére az éjszakában�
Ó Vassula, visszhangozzanak belőled Szavaim, mondd el mindenkinek, a jóknak és a rosszaknak:
“A mennyekből hallatom hangom. Hangosan kiáltok, hogy mindenki hallja, a jók és a rosszak is. Az én hangom valóban eljutott a világ végére. A jóknak és a rosszaknak egyaránt bűnbánatot kell tartaniuk! A jóknak azért, mert nem követték pontosan az én akaratomat, és mert nem helyes, ahogyan imádkoznak. Sokan csak szavakkal közelednek hozzám. 11
A rosszaknak azért kell bűnbánatot tartaniuk, mert szívük keménységében halálos bűnt követtek el, valamint azért, mert közömbösek velem és törvényemmel szemben.”
Mivel templomaim elvesztették a kegyelmet, végtelen irgalmamban én továbbra is kiárasztom Lelkemet e gonosz nemzedékre, hogy életre keljen. Akkor majd ujjongani fog ez a szárazság és újból termékeny lesz. A szeretet együtt fog járni a becsületességgel és elmúlik a régi világ�
Bár előre láttam, hogy közületek sokan fogják rosszakarattal telve visszautasítani csodáimat, én fogok végül diadalt aratni e gonosz nemzedék felett.
Ha megkérdezik tőled, leányom: “Hiszen Krisztus már győzedelmeskedett, Ő maga mondta, hogy legyőzte a világot. Miképpen arat majd ennél nagyobb diadalt? Milyen győzelemről beszél?”
Így felelj akkor nekik: “Mivel én már mindent tudtam, mielőtt megteremtettelek titeket, azt is tudtam, hogy sokan felteszik majd e kérdést, ezért most elismételem nektek azokat a szavakat, amelyeket Atyámnak mondtam:

“Amint te, Atyám, bennem vagy, és én
tebenned, úgy legyenek ők is egy
mibennünk, és így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem.”
                                                 (Jn 17,21.)

“Megismertettelek velük
és meg is foglak ismertetni,
hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz,
bennük legyen és én őbennük.”
(Jn 17,26.)

Amikor majd minden embert magamhoz vonzok, a Szívembe, akkor fogok újból megdicsőülni. Én vagyok az új Ádám, a tanítás világossága és a Szent Bölcsesség. Amikor minden ember, vagyis a világ felismeri és elhiszi, hogy engem az Atya küldött, újból diadalt fogok aratni, mert egy hangon fogják mondani:
“Ő a Krisztus, a Szentháromság egyik Személye, a tiszta Világosság, aki isteni világosságába viszi a lelkeket és az egész teremtést. Ó Uram és Istenem, Te mindent saját kezeddel teremtettél fenségben és ragyogásban. Örömtől mosolyogva teremtettél és kegyelemmel töltöttél el mindeneket, de az ördög irigységében megfosztott minket e kegyelmektől, még az élettől is. Megfosztott a Te világosságodtól, amíg el nem jössz, Szabadítónk és Megváltónk, hogy megments minket. Urak Ura, lelkünk kenete, háromszor szent Világosság, földi életedben a feltámadás által Te átisteniesítetted, lelkivé és romolhatatlanná tetted isteni Testedet, Te legyőzted a föld minden anyagi vonatkozását. Győzedelmeskedtél a halál felett. Örök időkre szóló Kinyilatkoztatást adtál 12. Emberiség Szerelmese, Te, az élő Isten, nekünk adtad menyasszonyodat 13, hogy biztonságban megőrizze az igazságot. Ó háromszor Szent Világosság, Te láthatóvá váltál testben, hogy megmutasd az Atyát nekünk. Az Atyát, aki Benned van, és hogy Te őbenne vagy.”

Ezért ne kérdezd, nemzedék, milyen lesz a diadal. Diadal akkor lesz, amikor végül az egész teremtés együttműködik velem a szeretet átalakító egységében és eggyé válva, egy hangon így kiált:

“Jézus a Krisztus!
Jézus az Úr!”

Én vagyok a Király, ahogy mondod, leányom. Király vagyok, miként a Szentlélek megsúgta neked, hogy hirdesd� Ezért, amíg száműzetésben vagy, áldozz fel magadból még többet és légy egységben isteni Testvéreddel! Viseld el csendben a rád mért megpróbáltatásokat! Nem egyedül kell viselned, én veled vagyok, galambom. Viseld el őket az én kedvemért! Sok bűnöst mentesz meg megpróbáltatásaid által. Örülj, mert a kegyelmek bőségét adtam neked, hogy ily módon légy velem. Érted? Legyen ez elég neked cserébe minden szomorúságodért és szenvedésedért. Hadd örvendezzen most Királyod tebenned! Jöjj! IC


1 Jelképes módon szól népéhez az Úr.
2 Tudtam, hogy a kincsek itt erényeket jelentenek.
3 Jelképes kifejezés “lelkek” helyett.
4 az irgalom
5 Az Úr elmagyarázza, mi történt egyesekkel, akik üzenete által megtértek, de lelki éretlenségük miatt nem foglalkoztak vele tovább, hanem más, hamis üzeneteket követtek, mert azokat tartották igaznak�
6 az irgalom
7 Urunk itt emlékeztetett arra a napra, amikor Jeruzsálembe ment és így sírt a város felett: “Bárcsak felismernéd te is legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! De sajnos el van rejtve szemed elől!” (Lk 19,41-43.)
8 Azok, akik üldözik és kigúnyolják az Úr üzenetét.
9 Azok a lelkek, akik még a tisztítóhelyen vannak, nem látják Istent, amíg tisztulásuk be nem fejeződik. Akik a pokolban vannak, sohasem látják meg az Istent, és bár gyűlölik Őt, emiatt is szenvednek�
10 A Szentlélek ellen való káromkodást. Vö. Mt 12,31-32.
11 Ha nem alázatos a lélek, akkor nem talál meghallgatásra imába foglalt kérése. Minél alázatosabb a lélek, annál könnyebben magára vonja Isten figyelmét, és meghallgatásra talál.
12 a Bibliát
13 az EgyházatHANGOS KÖNYV VAGY TE IS

2001. december 10.

Ó Uram, emelj fel,
amikor attól félek,
hogy tévedésbe esem!
Mutasd meg, hogy a Te jelenlétedben,
ragyogó világosságodban járok!
Engedd hallanom angyalaid szárnya rebbenését
és szentjeid lantját!
Nem szeretnék aggódni e világ
nagy eseményei, csodái vagy jelképei miatt.
Ez mind nem érdekel engem.
Elég számomra Téged szolgálnom, Uram.
Házadban szolgálni,
udvaraidban járni-kelni, ha megengeded,
és ruhád illatát magamba szívni,
ami minden léleknek fel lesz kínálva.
Elég nekem látni, amint kezedből és ujjadról
tiszta mirha csordul,
amikor a lelkeket felkened,
és látni, hogy Te mennyire örülsz ennek.
Irántunk tanúsított jóságod végtelen,
kegyelmeddel felemelsz, hogy lássuk dicsőségedet.

Vassulám, bízz bennem! Én több vagyok a lelkedre vigyázó őrnél! Hordozd szívedben Oltáriszentségemet 1, és illatosíts meg engem! Én vagyok e nagy mű Szerzője. Édesítsd meg Szívemet, mert tele van bánattal és csalódással. Evangelizálj, beszélj és mondd azokat a szavakat, amelyeket én adtam neked! Tedd széppé Egyházamat, és töltsd el gyermekeim szívét-lelkét mindazzal, ami ÉN VAGYOK! Felejtsd el félelmedet! Nem vagy tévedésben. Te nem.

Én vagyok a te Atyád, és gondoskodom rólad. 2 Talán jöhetnél gyakrabban is hozzám, leányom, hogy írj. Örömet szerezne ez neked? (�) Majd találok számodra időt.

És Te? Te akarod-e, Uram? El fogom fogadni válaszod.

Leányom, még sok üres lap van előttem, amelyeket tele kellene írni, felkenve őket nemes mondanivalómmal. Művem hímzéshez hasonlít. Megterveztem minden részletet, és ehhez találnom kellett egy darab tiszta vásznat, amelyre saját kezemmel rajzolom rá a díszítő minták rózsáit, ahogy kigondoltam. Aranyszállal hímeztelek ki téged, így felfrissítve a rózsákat, hogy édes illatukkal árasszák el az egész világmindenséget.

Hangos könyv vagy te is. Még van benne is néhány lap, amit tele kell írni. Te az én kezem műve vagy, és nekem be kell fejeznem művemet.

Megadom a béke idejét az egész világnak

(A 2001. december 10-ki üzenet folytatása)

Nem hallottad?

“Emészt a buzgóság házadért” 3

De igen, Uram, olvastam Szavadban�

Én vagyok házamnak és házam népének őre. Gyötrődöm, mert azt kell látnom, hogy házamat darabokra tépték. Nem olvastad?

“A tétlenség miatt meghajolnak a gerendák,
és ha nincs gondosság, beázik a háztető.” 4

Az én házamat megvetették. Minden házért fizet valaki. Házamat saját Vérem árán vásároltam meg. Miért nem figyelt oda senki könyörgésemre, amikor azt kértem az Atyától, hogy legyetek egy? Ha ma válaszolnátok felszólításomra és engedelmességet mutatnátok, egy kehelyből részesednétek egy oltár körül.

Ó Uram, vajon hányan hiszik el valóban, hogy Te szólsz hozzám és Te mondod, hogy legfőbb vágyad az egység? Az egység és az egy kehelyben való részesedés egy oltár köré gyűlve?

Ki kell nyitniuk a szívüket és hinni fognak�

Ó Krisztusom, drága Testedet
még hányszor kell átszúrni, lándzsával megnyitni
és részekre szaggatni, míg megértjük,
hogy a “megosztó” eszközeiként
mi magunk osztottuk meg Testedet.
Nem szándékosan tettük.
Segíts, hogy megtaláljuk és megőrizzük a maradékot, amit Egyházad szentnek nevez!
Segíts, hogy újból összerakjuk!

Ha az egyházak képesek elhárítani azokat a visszahúzó akadályokat, amelyek gátolják, hogy egyesüljenek, amelyek a Szentírás szerint útját állják közöttük a hit, a szeretet és az imádás megvalósulásának, hűséges leszek ígéretemhez és megadom a béke idejét az egész világnak.
Ez a béke mindenkit Misztikus Testembe fog gyűjteni, beteljesítve Szavaimat, amelyeket értetek mondtam Istenhez, az Atyához imádkozva, amikor így esdekeltem:

“Legyenek mindnyájan egy.
Amint te, Atyám, bennem vagy
és én tebenned,
úgy legyenek egy ők is mibennünk,

és így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem” 5

Ez a könyörgés, amelyet isteni ajkam mondott, még mindig, minden pillanatban visszhangzik a mennyből. Szavaim azért könyörögtek, hogy lelki egységre jusson az egész világ, de nem a szerződések aláírásával létrejött egységre. Hogy beteljesedjenek Szavaim, ahhoz az egyházaknak először az alázatot és a szeretetet kell keresniük, olyan kegyelmeket, amelyeket a Szentlélek által és nagy bűnbánatban lehet elnyerni.

Ne csodálkozz ígéretemen! Aki a kegyelem által meghívást kapott, az eggyé lesz a Háromságos Istennel, és nincs többé egyedül, mert mi élünk őbenne. Őbenne lakozunk. Miután ily módon lakóhelyet készítettünk benne, birtokba vesszük őt, ő pedig minket.

És téged is így hívtunk meg a mi tiszteletünkre és dicséretünkre, leányom, hogy szolgálj minket, de nem csupán egy vagy két órán keresztül, hanem hogy megszakítás nélkül egész nap velünk légy, és állandóan keresd Egyházam boldogulását. Fáradozásod hozzon békét! Legyen minden Szavam az Egyház javára, hogy így elteljen áldásaimmal! Gyarapodj isteni szeretetemben, leányom, és csókom frissítse fel testedet-lelkedet! Ne zavarjon meg és ne is aggódj, ha elnyomóid üldöznek. Légy olyan, mint a liliom, légy mentes az aggodalmaktól! Atyai csókom vigasztalja meg a szíved, fékezze meg ellenfeleidet és űzzön el minden zavaró gondolatot, ami nem tőlem való! Fogadd örömmel vigasztaló Szavaimat és értsd meg, mily közel vagyok hozzád!�

 

 


1 itt Krisztus saját magára gondol. Jézus szereti magát “Atyának” nevezni, máskor is előfordult, hogy ezt mondta. Emiatt vádoltak igazságtalanul, hogy összekeverem a Szentháromság Személyeit� }
2 vö. Iz 9,5.
3 Zsolt 119,139
4 Préd 10,18
5 Jn 17,21


Aki a Fényben él, az részévé válik a Fénynek

2003. december 12-15.

Kedvesem, érezd magad szabadnak arra, hogy hozzám gyere. Ő[1] vakmerő, és folyamatosan szítja a tüzet. Úgy látszik, hogy mindig közömbös vagyok? Az ő útjai fellázítanak Engem… most leányom ígérd meg Nekem, hogy időt szentelsz arra, hogy az érdekemben cselekedj, és tisztelj Engem. Szeress Engem, és maradj Fényemben! Közel vagyunk hozzád, és veled vagyunk, vezetünk téged.

Én vagyok a Fény, és aki a Fényben él, az részévé válik a Fénynek… Bennem nyoma sincs a sötétségnek, sem az árnyéknak. A kegyelem az Én részem, és a fény is. Mikor a kegyelem csökken abban, aki folyamatosan támad Engem, akkor a neki adott fény csökken, és fokozatosan el is halványul… ha valaki megmarad a kegyelmemben, az a Fényemben marad, ami növeli a bölcsességét a lelki valóságban és gazdagságban, mivel egy erőteljes átalakulás megy végbe benne a Fény által, mely egyre magasabbra emeli őt, és elmélyül Bennem. A te Istened neveli őt, felüdíti, tűzbe hozza, és ahogyan a tűz felemeli a szalmaszálat, úgy emelem fel őt a szentség magasságába. De azok, akik kiesnek a kegyelemből, kiesnek a látókörömből, és az aztán a vég! Mély homályba süllyednek, a sötétség fátyla takarja őket…

Mindnyájan meghívást kaptatok, hogy Fényemben járjatok, és lángoljatok. Amilyen kegyelem a Fény, olyanok az erények, melyek a Fényben vannak. Ezeket azok fogadják el, akik Bennem laknak, a Fényemben élnek a bensőséges kapcsolatunk által. Ezek[2] felüdítenek téged, hogy fénnyé válj, belenövekedj a jámborságba, hogy igazán Rám hasonlíts, istenivé[3] alakulj, és átalakítsd az elmédet, a lelkedet és a szívedet, hogy a dicsőségemet sugározzák. Mert benned lesz a Fenségesség Maga[4], a Királyságom és a Trónom. És mindenki, aki lát téged, Engem fog érzékelni, látni, nem téged. Tehát egyek leszünk. Fényem, Kegyelmem és Erényeim a te önmegtagadásod által sugározni fognak benned, olyan mértékben elárasztják lelkedet, hogy a szellemed tudatában lesz az Én istenségemnek. Amint egyszer már elmagyaráztam neked, mikor a menyasszony, aki belép a nász-szobába, felfedheti a vőlegénye fátylát, és felfedezheti az ő Istenségét a fátyol alatt. Tehát ez olyan, mint amikor a kegyelem által a lelkedet a Fényem mélységébe bevonom, kegyeskedtem megláttatni veled Szent Arckifejezésemet, mely egy félelmetes tekintetet.

Ha kiesik valaki a kegyelemből, és az Én Fényemből, a lélekben olyan sötétség támad, hogy nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól, és ez akadálya lesz a kegyelemnek, és hacsak nem vezeti ki valaki[5], ez a lélek sötétségben marad. Ahhoz, hogy a lélek visszaszerezze a kegyelmet és a Fényt, szüntelenül törekednie kell rá. Ez egy nehéz lelki felemelkedés, de nem lehetetlen. Vassula, Én és te így fogjuk folytatni a munkát az Egyházam javára. Fáj a Lelkem mindaz miatt, amit Magam körül látok[6]. Dolgozz Velem, gyönyörködöm semmiségedben. Ne feledd, én vagyok a Kegyelem Végtelen Tengere. ÉN veled vagyok. IC

 [1] ez az a pap volt, aki 1985 óta elégedetlen volt az Úrral, annak ellenére, hogy az Úr kegyelme megpróbálta őt egyenesbe hozni. El kell határolódnunk tőle…

[2] az erények

[3] az isteni részesedés: a Magasságbeli fogadott fiai és leányai

[4] Isten

[5] egy lelki vezető

[6] Jézus Krisztus szomorú a világ miatt, az Egyház (az emberek) állapota miatt, és egyes egyházi emberek helytelen viselkedése és hűtlensége miatt is

 

http://ichtys.hu/index.php/113-2003-december-12-15Jahve közel van, sietve jön

2009. december 14.
 

Múlt szombaton, itt Rodoszon az imacsoportunkban nem mindenki volt jelen, csak néhányan. A vége felé elővettük azt az imádságot, amelyet november 28-án továbbítottam, és mindannyian elimádkoztuk. Azután felnyitottam egy (vadonatúj) görög Bibliát és ujjam az Ezekiel 7,1-14 szakaszára mutatott.1 Miközben olvastam, mind úgy éreztük, mintha az imádságot olvasnánk újra! A folytatását. Mivel a görög nyelvtudásom nem a legtökéletesebb, kinyitottam az angol Bibliát is, és egy könyvjelző volt épp ennél a szakasznál. Ebből nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ezzel az Úr korábbi üzenetének, vagyis annak az imádságnak a komolyságát és a sürgősségét akarja hangsúlyozni. Az imádság után kinyitottuk az Igaz Élet Istenben kötetet, amely által Krisztus megerősítette mondanivalóját. A 2002. szeptember 13-i üzenetnél nyitottam ki a könyvet és tekintetem a következő fejezetre esett: „Ó ítélet napja! Amikor majd Fiam felragyog az égen!” (egész a végéig.)

Másnap vasárnap volt. Már vagy 5 perce ültem a Templomban, amikor arra lettem figyelmes, hogy az Úr hív és beszél hozzám. Attól féltem, hogy később nem fogok emlékezni a hallottakra, de az Úr értésemre adta, hogy ne aggódjak, mert Ő majd emlékeztetni fog mindenre, amikor leírom szavait, sőt újra Ő fogja vezetni a kezemet. Az üzenet végén a Szűzanya csak néhány szót mondott. Következik tehát Jézus Krisztus üzenete, amelyet tegnap és ma adott, és amelyet ma, december 14-én hétfőn írtam le.

Tégy tanúságot gyermekem az Én nevemben, beszélj és mondd el ennek a nemzedéknek:

Ne hallgassatok tovább a hamis prófétákra, akik folyamatosan hízelegnek nektek, és azt mondják, hogy minden rendben van és javultatok, pedig ti, bár keresztényeknek hívjátok magatokat, nem viselkedtek keresztények módjára, mert szinte sohasem váltjátok tettekre az Evangéliumokban megőrzött Szavaimat. Bizony mondom nektek, ha keresztény létetekre erényeitek nem gyökereznek mélyebben, mint az istenteleneké, Atyám soha nem fogja megengedni, hogy belépjetek Országunkba, mivel nem fog Engem felismerni bennetek! Atyám haragja rátok fog szabadulni. Nem tanultátok meg, hogy szigorúságom épp oly hatalmas, mint Irgalmam? Ti, akik jó kereszténynek állítjátok be magatokat mások előtt – de éppen az ellenkezői vagytok, és így hamis színben tüntetitek fel a kereszténységet – le fogtok lepleződni bűneitekkel együtt. És ti, ti kiknek nyelve soha nem szűnt meg igazságtalanul ítélkezni, a ti bűneitek visszahullnak majd saját fejetekre. Haragom kiárad rátok és a hozzátok hasonlókra, és megítéllek titeket viselkedésetek szerint, ahogyan megérdemlitek.

Nektek, akik nem tudjátok mások bűneit elengedni és megbocsátani úgy, ahogyan Én megbocsátok és elengedek, nektek Atyám is meg fogja tartani bűneiteket! Jahve közel van, sietve jön, mondjátok meg tehát Nekem, hová fogtok majd elbújni? Bűnös életet élni annyit jelent, mint az ördöghöz tartozni. Ti már tudjátok, hogyan lesztek megítélve, ha nem vagytok hajlandóak kibékülni azzal, akire nehezteltek. Mondom nektek, mivel vonakodtok kibékülni azzal, akit felelősnek tartotok, keserűen meg fogtok érte fizetni az utolsó fillérig. Nem mondtam-e meg, hogy szeressétek felebarátaitokat, mint saját magatokat, sőt, hogy tanuljátok meg szeretni ellenségeiteket is? Mit látnak mégis az Én Szemeim? Egy kicsiny maradékot, akik őszintén követik az Én útjaimat, de a többség bűnben van, és a Sátán cselekedeteit viszi végbe. Ne csapjátok be magatokat, mert ezekben a napokban a pusztulás felé tartotok, amiért nem követitek az Én Igémet2. Aki még mindig visszautasítja, hogy engedelmeskedjen az Én törvényeimnek, annak Atyám sem fogja megadni mennyei lakóhelyét. És ti, akik felvettétek Nevemet3, de tetteitek erőszakosak, haragosak és büszkék, titeket saját bűneitek fognak elítélni, és ugyanazokat a korbácsütéseket fogjátok elszenvedni, amit éles nyelvetekkel ti mértetek testvéreitekre. És ti, akik még mindig alusztok fásultságotokban és közönyötökben, ne gondoljátok, hogy titeket nem figyeltelek. Ti a pogányok közé lesztek besorolva, és amit vetettetek, azt fogjátok learatni.

Ami a hitehagyottakat illeti, ők meg fogják ízlelni a pokol tüzét! Atyám haragja fellángolt e gonosz és hitehagyott nemzedék ellen. Hogyan tarthatnám vissza tovább az Ő Karját attól, hogy lesújtson rátok? Forduljatok vissza gonosz útjaitokról, ez volt a Mi állandó mondandónk, de sem a jók, sem a rosszak nem voltak hajlandók elhagyni útjaikat. A jók azzal, hogy nem vették komolyan ezekben az üzenetekben kimondott Szavaimat, és nem cselekedtek azok szerint; a rosszak pedig azzal, hogy nem akarták, hogy megmentsem őket. Visszautasították Irgalmamat, visszautasították Kezemet. Mondd meg Nekem, mit fogsz tenni, mikor azon a Napon fölismered, hogy puszta test vagy, és ez a test az Én Jelenlétem nélkül semmi más, csak por?

A katasztrófa már itt van a küszöbön, és a lomb el fog száradni. Javítsátok meg mindnyájan viselkedéseteket és tetteiteket! Ne engedjétek, hogy a romlás legyőzzön benneteket! Válasszátok a jó utat, és hagyjátok el utálatosságaitokat és a romlottságotokat! Helyezzétek szíveteket Belém, a ti Uratokba, mert ha nem, porrá lesztek, mint a leégett város.

Ha most elszomorítottalak titeket, akár csak egy pillanatra is, ez az irántatok érzett nagy szeretetemben tettem. Bűnbánatra akarlak vezetni benneteket, és meg akarlak menteni. Azt akarom, hogy tiszta ajkak hívják segítségül Szent Nevemet, különösen ezekben a napokban, amikor Szent Nevemet megszentségtelenítik, és Szent Nevem sokak számára semmit sem jelent, miközben születésemet ünneplik anélkül, hogy tisztelnének és dicsőítenének. Tartsatok bűnbánatot mindnyájan és figyeljetek Rám. És imádkozzatok, hogy ennek a nemzedéknek a bűnössége ne legyen a pusztulásotok okozója. Máskülönben az Atya haragjában fel fog kiáltani: elég! És az Ő lángoló haragja sok nemzetet fog beborítani, és a világ darabjaira hullik. Boldog az az ember, aki most hallgat Rám, és megtisztítja magát. Segíteni fogom őt.

Én vagyok Jézus Krisztus, és Én vagyok a Szerzője ezeknek az Üzeneteknek. És Engem úgy ismernek, hogy gyengéden vezetlek benneteket. Engem úgy ismernek, hogy felvirágoztatlak titeket, ha engeditek, és ha szükséges, Könnyeimmel öntözlek benneteket. Engem úgy ismernek, mint a Jó Pásztort, aki sohasem hagyja el bárányait. Zöldellő legelőkre vezetlek benneteket, de hallgathatok-e, amikor a megállapodásokat felrúgják, követeimet pedig semmibe veszik és elutasítják? Maradhatok-e tétlen, 3 amikor tudom, hogy végzetes pusztulás felé tartotok? Az Atya haragjának Napján azok, akik megfeledkeztek Rólam, emlékezni fognak Rám, és ennek megfelelő bánásmódban lesz részük.

Sokan kérdezik, hogy milyen bűnökről van szó: azokról a bűnökről, amiket már említettem, továbbá Szentlelkem ellen elkövetett istenkáromlásotokról, lázadásotok és megosztottságotok bűnéről, fajtalanságotok bűneiről, amelyek utálatosak Szememben, az előítélet bűnéről, a lenézés, a romlottság, a fennhéjázás, a büszkeség bűneiről, a személy lezüllesztésének bűnéről, és a fásultság bűnéről. A világot beszennyezte a bűn. Értsétek meg most, hogy mennyire megbántjátok az Én Szentséges Szívemet, és ez mennyire fáj. Uralkodjatok gondolataitokon, és ne vétkezzetek többé. Soha ne feledkezz el Rólam Vassula, és hozd népem tudomására figyelmeztetéseimet. Én itt vagyok. IC

Aztán a Szűzanya szólt:

Kövesd és írd le mindazt, amit Fiam adott neked. Soha se félj.

 


 

2 A Szent Bibliát.

3  A keresztények.

http://ichtys.hu/index.php/87-2009-december-14


Egy lélek, amely Isten akaratának kedvéért lemond a saját akaratáról, annak nincs mit aggódnia

2011. december 8.

Leányom, támaszkodj Rám! Kövesd az ösvényt, melyet neked készítettem, az ösvényt, mely zafírokkal van kikövezve. Ez az az út, mely Hozzám vezet téged. Kövesd az igaz ember útját, mert az egyenes[1]. Kövesd parancsaim útját, növeld Egyházamat, szedd össze az embereimet, hogy kirügyezzenek és virágba boruljanak. Megbízlak téged, Egyiptom leánya, hogy szemlélj Engem, és imádj Engem. Ne rejtsd el Előlem tekintetedet, míg az aratás véget nem ér, és továbbra is ismerd meg akaratomat.

Nézz Rám, leányom, gyönyörködj Bennem, szemlélj Engem:

Az Isten, akit szemlélek, megörvendezteti lelkemet,
az Ő fénye betölti az egész világegyetemet,
Ő az alfa és az omega,
és mégis leírhatatlanul béketűrő és gyengéd.

Minden földi gondolat elhalványul, mikor Rád tekintek. Minden aggodalom tovaszáll és eltűnik a Te békéd és szentséged fényében.

Igaz, leányom, hogy Én szent vagyok, és az Én fényem betölti az egész világegyetemet. Az isteni fény, melyet nem emberkéz alkotott, felfedi az emberiségnek Atyám királyságát mindenki előtt, és képessé teszi őket arra, hogy behatoljanak az Ember Fiának misztériumába, az Én misztériumomba.

Hívtalak, és még ma is hívok mindenkit, hogy meghajoljon az akaratom előtt, és tiszteljen, hogy beléphessenek az isteni fényembe, mely majd felfedi nekik Atyám királyságát, és az Ő akaratát. A rosszat száműzni kell minden szívből, mert a gonosz halált hoz.

Napjaitokban, Vassula, mikor az emberek még mindig azt kérdezik tőled, honnan tudják, hogy összhangban vannak-e az akaratommal, mondd meg nekik: „ha a lelketek nem Istenben pihen, de aggodalmat, összetörtséget, nyomorúságot érez a világon minden miatt, ez annak a jele, hogy nem kötöttétek magatokat teljesen Istenhez, sem az Ő akaratához”.

Mert aki Isten akaratában él, az bízik Istenben. Ha esetleg nehézséggel találja szembe magát, és veszély fenyegeti életét, ezek nem fogják befolyásolni a békéjét, nem, és ha nem féltik az életüket, ez is egy jel arra, hogy még messze vannak attól, hogy az akaratukat átadják Istennek.

A lélek, akiben egyáltalán nincs félelem, az egy olyan lélek, aki már átadta magát az Istennek. Ha egy lélek imádkozik Istenhez, és azt kéri, hogy megkapjon valamit, de mégsem kapja meg, és emiatt aggódik, az a lélek még messze van Isten akaratától.

A lélek, aki aláveti a saját akaratát Isten akaratának, nem aggódik és nem fél, és nem retteg attól, hogy mi jöhet, az a lélek nyugodt és kiegyensúlyozott, elfogadja Isten akaratát, és soha nem veszti el a békéjét. De az a személy, aki csak a saját életével törődik, és a földi, anyagi dolgokkal foglalkozik, az a lélek folyamatos nyugtalanságban, félelemben és aggódásban lesz, és egészen addig nem talál békét, míg át nem adja magát Isten akaratának.”

Akkor, és csak akkor, tisztán fognak látni, és megismernek Engem. A Szentírás azt mondja: „igen, mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van”[2]. Néhányan azt fogják mondani: „az Isten szenvedéseket és kínokat bocsát rám, amiket már nem bírok elviselni”. „Bármi történjék az akaratomból, ha a kegyelmemben vagytok, könnyű szívvel és állhatatosan el fogjátok tudni viselni, mert a szeretet szeretettel és kegyelemmel viseltetik.” Ezt tudjátok mondani nekik. És ha azt kérdezik: „de miért nem adja meg nekem ezt a kegyelmet, a lelki erősség kegyelmét az Úr, hogy minden megpróbáltatást elviseljen a lelkem?” A válaszom erre: „azt akarom, hogy add fel a saját akaratod az Enyémért! Nem rendelted alá az akaratodat az Enyémnek, és még mindig a saját utadon jársz. És ami még rosszabb, hogy miért mindig azt mondjátok, ’Isten megérttette velem, vagy mondta nekem, hogy így vagy úgy tegyek’, mégis minden elromlott, és semmi sem vált valóra? Ez is egy jel, hogy nem teljesen követtétek az akaratomat. Alázkodjatok meg! Kérjétek, hogy adjak nektek bűnbánó lelket, és majd megpihentek Bennem. Azután fel fogom fedni előttetek Atyám királyságát.” Ne keseredj el, mert Én mindig veled vagyok! A szeretet szeret téged.  http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif IC  gyere…

 


[1] ugyanakkor azt a szót is hallottam, hogy ’sima’

 

Bízz Bennem, tartsd meg követőidet és remélj Bennem. Nem vagy egyedül!

2011. december 27.

Uram, ebben az elkövetkező időszakban szabadíts meg minket a gonosztól, és jöjjön el a Te országod, a Te uralmad fogadjon be minket.

Ó, Vassula! Az Én békémet adom neked. Úgy ismernek, hogy nagyszerű dolgokat tettem, tehát bízz Bennem. Soha ne feledj továbbadni mindent, amit adtam neked. Légy türelmes üldözőiddel, és ah! amit Atyámnak a mennyben mondtam, az nagyon releváns a ti időtökben is. Szemrehányást tettem a városoknak, ahol oly sok csodát tettem, és még mindig nem tartottak bűnbánatot. Miért csodálkozol azon, hogy a papság bizalmatlan veled szemben, hiszen ők nem látják, hogy ezek az Üzenetek az Én kegyelemem művei, és közülük néhányan mérlegelés nélkül, örömmel elítélnek téged. Azt kérdezed, hogy miért nem kapják meg a hit kegyelmét? Nos, amit akkor mondtam, most is azt mondom: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked.” [1]

„Még a sakálok is odanyújtják emlőiket, hogy kicsinyeiket táplálják; de népem leánya kegyetlen, mint a struccmadár a sivatagban.”[2] Ami a fiatalokat illeti, az arcuk fekete a bűntől.

Vassula, figyelj, és írd: összeesküdtek ellened, és vadásznak rád, de minden gonosz cselekedetük, minden rágalmuk ellened vissza fog hullani a fejükre. Bízz Bennem, állj a sarkadra, és remélj Bennem. Nem vagy egyedül, Én veled vagyok!

Sokak közül választottalak ki, hogy beszélj a nevemben. Kedves vagy Nekem, a bátorság, a reménység és a hűség koszorújával öveztem fejed. Nézd, ennek a bűnös nemzedéknek tanújává tettelek, és Ciprus a nevemben növekedni fog, és a szél messzire viszi szavamat. Gyűjtsd össze a nemzeteket minden népből, hadd hallják szavam.  Sokkal többen összegyűlnek majd, hogy meghallgassák Üzeneteimet. Érted?

Vassulám, folytatni fogom, hogy összegyűjtöm nyájamat, mint téged: a Szeretet szeret téged, állj meg fényemben, és helyezd Belém reménységedet. IC

 

 


[2] Siral. 4,3.

http://ichtys.hu/index.php/136-2011-december-27Fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel

2013. december 11.

Gyermekem, Jahve a nevem. Érezd a jelenlétemetNyisd ki a szívedet a kegyelemnek, hogy az Én fényem világíthasson benned. Ne félj, mert Én veled vagyok!

A parancs, melyet szeretettel adtam neked, hogy eljuttasd, hirdesd népemnek az Üzeneteimet.  Leányom, a te hangodon keresztül beszéltem, hogy mikor gonoszságot látsz, gyökerestől kitépd, hogy ledönts a gátakat és letörd a hangokat, melyek akaratom ellen irányulnak, és felépítsd szentélyeimet, melyeket a gonosz földig rombolt, és felvirágoztasd ezt a nemzedéket, betelepítsd növényekkel ezt az elhagyott vadont.  Tégy jobbá másokat, leányom! Légy türelmes a küzdelmek és a támadások idején! Fiam, Jézus Krisztus, könnyeket hullat a keresztjén, mert ez a generáció kétségek között van, siránkoznak, mert istentelenek. Atyai szívem fáj, mert oly sokan nem hallják meg hívásomat. Nem, ők nem értik meg, hogy te vagy az Én ajándékom számukra.

Az én akaratom a Tiéd, Uram!”

Mindenkit emlékeztetni fogok arra, hogyan kormányzok: fenséggel és hatalommal kormányzok, és ellenállhatatlan kegyelemmel. Téged foglak használni, hogy felfedjem ennek a generációnak, hogy mi hiányzik nekik, és mit veszítenek. És sajnálom azokat, akiknél süket fülekre találnak szavaim!

Szemük előtt van a szeretetem, és még mindig nem ismernek Engem. Ez az Üzenet mindenkinek közvetlenül szól. Áldásom rád, Gyermekem, pihenj meg keblemen.

AlphaOmega

 

http://ichtys.hu/index.php/141-2013-december-11Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem!

2014. december 8.

 

Békémet adom neked (… ) most hallgass meg Engem: 

Vassulám, ez az ajándék, hogy hallasz Engem, és hogy lelked Mennyei Udvaromban van, a Trónom közelében, azért van, hogy elvezesselek a minden nemzetből és vallásból való Népemhez. Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem! Azt mondtam Mennyei Udvaromban: „Ilyen módon fogom megmutatni Népemnek Magamat, és minden nemzet hallani fog Engem Választott leányom segítségével; aki egy leányom Egyiptomból, arról a földről, mely táplált Engem… a földről, amely megvédett Engem a haláltól. Áldott legyen Egyiptom, Én népem! A föld, melyet mindig Szívemben dédelgetek.” 

Elhatároztam a Tervemben, leányom, hogy megközelítelek, megnyugtatlak, és Bölcsességgel vezetlek. Gyönyörködtem benned, habár te még most sem érted, miért. Gyönyörködtem, hogy Kezemben látlak. Azt mondtam: „Utat mutatok számára, egy ösvényt, mely nem kanyarodik el az Igazságtól, Népem jólétéért. Sok embert fogok okosan útbaigazítani azáltal, hogy közvetlenül az Én Számból tanulnak. A Hangomat úgy fogják hallani, mint a vízesés morajlását. A barátságom olyan, mint a gyógyfüvek. Hogy miért? Mert sokakat fogok megnyugtatni. Megvigasztalom Népemet! Még ebben az életben megéreztetem velük Jelenlétemet, kormányozni fogom Népemet, és az összes nemzeteket ilyen módon.

 

Vassulám, tudtam előre a nehézségekről, melyekkel szembenézel az Én kedvemért. Ezért mondtam neked, hogy az Én ajándékom nem fog abbamaradni, és a fizetséged az lesz, hogy ilyen módon bármikor szólíthatsz Engem, és Én mindig válaszolni fogok neked. Egy ajándék, amit senki másnak nem adtam még választottaim közül. 

Keresztülmentem veled a pusztaságon. Így tehát engedd meg Nekem, hogy folytassam a Tervemet benned! Engedd meg, hogy Visszhangomként használjalak azért, hogy továbbra is emlékeztethessem Népemet, mielőtt Atyám haragja elpusztítja ezt a földet, hogy királyi méltóság volt az övék! Igen, attól a naptól kezdve, hogy mindnyájatokat megteremtettelek.  

Szüntesd meg Felém, Istened felé áradó megvetésedet! Tarts bűnbánatot, és változtasd meg szívedet, teremtés! Ne csak akkor közelítsetek Felém, ha katasztrófák és nehézségek zúdulnak rátok! Emeljétek fel szíveteket Hozzám, és meggyógyítom azokat! Ah, leányom, Szívemnek öröme, légy Velem egy! 

A szám soha nem fog szűnni dicsérni Téged, és szüntelen vágyakozni fogok Utánad!

Biztos Menedéked Vagyok kedvesem, tégy Szívem kedvére, és szeress Engem! IC

 

http://ichtys.hu/index.php/99-2014-december-18


Azért jöttem hozzád, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól

 

2015. december 13.

 

Uram, ne vedd figyelembe gyengeségemet és nyomorúságomat,
csak a szeretetet, amit irántad ébresztettél a szívemben.
 
Ó szelíd és alázatos Uram,
Te mennyei udvaraidba vittél engem
és meghívtál gazdag lakomádra.
Égi Mannával tápláltál és
kimondhatatlan Szereteteddel
megkoronáztad oly szegény lelkemet.
Benéztél szívem ablakán,
hogy tekinteteddel virágba borítsd
és meggyógyítsd annak minden zegzugát.
Szavaid megigézték szívemet
és arra késztették lelkemet,
hogy így kiáltsak fel:
 
’Az Úr az Ő könyörületében újjászült engem, hogy tiszta mirhát csepegtessen ajkamról, hogy tiszteljem és dicsérjem Őt, és Neki énekeljek…’
 
És én kedvesem, zafírokkal koronáztam lelkedet. Időnként kisajátítottalak, hogy csak az enyém légy. Ó, igen! Neked nem kell máshol barátságokat keresned, nem elég neked az én világosságom? Mi szükséged van evilági törődésre?  Sok olyan dologtól elválasztottalak, melyek zavartak engem, bár időnként akaratlanul ugyan, de küzdöttél azért, hogy folytathasd ezeket, mert a tested gyenge, de én, a te Királyod és Istened, legyőztem vágyaidat, melyek elbűvöltek téged.  Magamnak akarom az én edényemet, azt akarom, hogy edényem tiszta legyen, azt akarom, hogy edényem minden jónak az esszenciáját hordozza!
 
Saját érdekemben elűztem minden hanyagságot és más gyengeséget a lelkedből. Ezeket Lelkem adományaira cseréltem fel. Vassula, ha néhány elnyomód még mindig túl harsogónak tűnik, és meg vannak botránkozva a nyelvezetemen, sőt még ennél is jobban meg vannak botránkozva a választásomon, imádkozz értük, hogy ők is megkapják azt az örömet, amit a töredelmes szíveknek adok, amikor megnyitják szívüket, és befogadnak engem, elfogadják ezt az Üzenetet, mely megvilágosítja a szíveket, és közelebb vonzza őket hozzám. És amint helyreállítom e megkeményedett szíveket, helyreállítom teljességüket úgy, hogy magammal egyesítem őket és oly annyira elszegényedett lelküket. És miután gyökerestől kiírtom bűneiket, birtokba veszem őket. És ami egykor szennyes terület volt, most áldott, megtisztult és gyógyult lesz, minden gonosztól mentes! Ezek Bölcsességem útjai.
 
Virágom, légy olyan, mint a radar, hogy észre tudd venni, amikor a gonosz a hatósugaradba lép[1]! Legyél gyönyörű lélek!  Közelségem gyönyörűvé tudja tenni lelkedet, engedd, hogy elárasszam világosságommal, mely oly ragyogó fényt vet rád, hogy amikor téged látnak, engem látnak.  Egyesülésünk legyen tehát olyannyira teljes, hogy amikor kezedet mozdítod, kezed az én kezem legyen, a szemeid pedig az én szemem.
Tudja meg mindenki, aki még nem tudja, hogy senki sem illő, hogy közelemben, a ti Istenetek közelében legyen, de én, aki valamennyi teremtményem Vőlegénye vagyok, azt mondom, aki egyesül velem, menyasszonyommá válik, és igaz életet fog élni bennem. Én vagyok az Egyetlen, aki életet ad.
 
De én annyira jelentéktelen vagyok, és ez elképesztő, hogy Te nem csak rám néztél, hanem fel is fedted magadat előttem! Ennek a mai napig nem tudok a mélyébe hatolni, és nem tudom megérteni! Miként lehetséges, hogy a dicsőséges és örökkévaló Isten az Ő tündöklő ragyogásában rám tekintett, felfedte magát előttem, beszélt hozzám, és magához ölelt. Ez tényleg teljes oktalanság!
 
Ó, Vassula, én Atyád és Teremtőd vagyok, hát nem szerethetem a gyermekemet, akit én teremtettem? Te hozzám tartozol. Ti mindnyájan hozzám tartoztok! Én valóban bennetek vagyok, és ti énbennem. Szívem lelke, légy bizonyos afelől, hogy véghezviszem benned művemet, amely meghaladja képességedet.
 
Ne szűnj meg hát válaszolni hívásomra, és ne fáradj bele szeretet himnuszom írásába! Legyenek szavaim olyanok, mint a tűz, a szenvedély lángjai. Igen![2] Annak idején nem értetted meg, mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy szenvedélyesen fogsz szolgálni engem. A szenvedély őszinte megtérés után jön létre, beborít a szeretet lángjával, a szenvedély lángjával irántam, a ti Istenetek iránt, és azzal a vággyal, hogy megörvendeztessetek engem, és hogy érezzétek jelenlétemet. A szenvedély lángjai felmelegítik szíveteket, hogy rám, a ti Istenetekre szomjazzatok, és arra vágyjatok, hogy megismerjék Szent Nevemet. Szentlelkem által a szenvedély, mint a tűz, úgy ébreszti fel a vágyat, hogy egyedül az én akaratomat teljesítsétek, az én akaratomat, amely egykor arra kért téged, hogy újítsd meg Egyházamat, ékesítsd ismeretemmel, és egyesítsd.
 
Azért jöttem, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól. Isten vagyok, a Teremtő, és kijelentem nektek, hogy hatalmammal továbbra is meg fogom erősíteni ezt a virágot, melyet magamba oltottam, hogy senki se tudja gyökerestől kitépni, elfojtani vagy eltiporni, még akkor sem, ha ellenségem, az ördög, a leghevesebb hurrikánt támasztja ellene. Jól meggyökereztettelek Testemben, gyökereid szilárdak és jól tápláltak. Véremmel vannak átitatva, világosságommal megerősítve, és kezem védelmezi őket. Állandóan őrködni fogok feletted…
 
Engem, a méltatlant kimondhatatlan módon szeretsz, ezáltal akarod megmutatni feltétel nélküli Szereteted nagyságát, melyet az egész emberiség iránt érzel. Szereteted örömmel tölti el az ember szívét, atyai Szereteted arra készteti, hogy mindent feláldozzon a megváltás ügyéért.
 
Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!
 
Ezért legyél a Szeretetem és az Egység apostola! Maradj bennem, és én is benned maradok. Béke veled, add nekem mindig az idődet! IC
 
 
 
 

[1] Szeretem, amikor Jézus modern kifejezéseket használ, és Ő ezt tudja! Tudja, hogy ezzel mosolyra késztet, sőt meg is nevettet, ezért beszél így időnként, hogy kedvemre tegyen.

[2] Jézus arra emlékeztetett, hogy értsem meg végre, mire gondolt egykor az 1987. május 23-i üzenetben, amikor azt mondta: „Ha engem szolgálnál, semmi mást nem nyilvánítanék ki általad, mint szenvedélyt.” Mivel nem értettem, zavaromban csak megismételtem a szót: „szenvedélyt…”Erre Ő azt mondta: ” Igen, szenvedélyt…” Végre megértettem, igen, Ő szenvedélyesen szeret minket, és ha én Őt szolgálom, ezt a szenvedély tűzével, a Szeretet szenvedélyével teszem. Szenvedéllyel, hogy örömet szerezzek neki, hogy ismertté tegyem Szent Nevét, valamint az irántunk tanúsított végtelen Irgalmát és Szeretetét.
Source: http://ichtys.hu/index.php/116-2015-december-13

http://ichtys.hu/index.php/116-2015-december-13Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon engem

2017. december 11.

Gyermekem, dicsérd háromszorosan Szent Nevem! Ne törődj azokkal, akik megvetnek és semmibe vesznek! A gonosz természet tönkreteszi az embert. Csak annak szentelj figyelmet, ami Nekem örömet szerez, mert az megdicsőít engem.

Arról ismernek Engem, hogy megmutatom erőmet, amikor felséges irgalmamat kétségbe vonják. Ezzel szemben sikerrel fogom koronázni¹ mindazt, ami Nekem örömet szerez, és akaratommal megegyezik, minden jóra irányuló cselekedetet. A szűkölködő így fog hozzám kiáltani:

„Megpróbáltatásomban sokáig vártam

Jahve irgalmára, az Ő segítségét kérve.

És most végre lehajolt hozzám irgalma a mennyből,

és az én Istenem meghallgatta panaszomat.

Ó Jahve, én Istenem,

Te sohasem szűnsz meg csodákat művelni!

Áldott legyen Jahve, aki szüntelenül csodákat művel, mert oly hatalmas az Ő Szeretete, melyet irántunk érez …”

Erre én ezt tanácsolom majd neki:

„Légy szerény, és továbbra is maradj szerény és kedves, és gyakorold az erényt!

Légy nemes lelkű és soha ne feledkezz el Forrásodról!² Süsd le szemed, mert Én az ilyen szívekben lelem örömömet és találok otthonra.”

Vassula, gyermekem, kapaszkodj Belém! Téged, akit királyi udvaraimban neveltelek, igen, elhívásomkor³ téged jelöltelek ki és senki mást, hogy sok nemzethez és felekezethez szóló szócsövem légy, hogy Üzenetem által jelzőfény légy, és minden népet Hozzám vonzzál, hogy meggyógyíthassam őket. Hozzám kell visszatérniük, igen, Énhozzám.

Boldog az az ember, aki Szavaimon elmélkedik, és kinyitja szívét, hogy befogadjon Engem. Bízzál bennem, Vassula, és maradj Bennem, a te Istenedben és Mindenedben! http://www.tlig.org/images/global/msg/heart.1.gif Mindnyájatokat szeretlek!

AlphaOmega


1 Azt jelenti, hogy választ kapnak kérésükre

2 Forrás: Istentől származó, aki az Élet Forrása


http://ichtys.hu/index.php/155-2017-december-11

Ma szomorúan tekintek Egyházamra

2018. december 14.

Vassulám, Testem balzsama!

 

Az Egyházad, Uram….

 

Igen. Testem tele van a tüskék minden fajtájával.[1] A fájdalom és a szenvedés nyomorúságossá tették a testemet, ami az Egyházam. Most már bármikor felállhat Szent Mihály, és minden nemzet megízlelheti azt, amit elvetett. Az erkölcstelenek meg fognak rendülni gyötrelmükben, amikor majd felismerik, hogy hová juttatta a lelküket a magatartásuk. A szenvedés átható sikolya fogja megrázni a föld alapjait, a hűségesek és a tiszták azonban sértetlenek maradnak.

 

Szomorúan szemlélem ma Egyházamat, mely még mindig szétszórva hever, mint a száraz csontok Ezekiel látomásában, Lélektől elhagyottan, élettelenül. Éhínséget küldtem a nemzetekre, hogy arra emlékeztesselek benneteket, nélkülem, Tőlem eltávolodva, elhagyatott és szegény marad az életetek. Zavargást szítottam a nemzetek között, hogy igazi alapjaitokra emlékeztesselek benneteket. Hamarosan tűz és kénkő hatására be fogjátok ismerni a bűnösségeteket.  Ha beismeritek, megtartalak benneteket Magamnak.

 

Tudjátok mit tettek Testemmel azok a tüskék? Oly módon fészkelték be magukat a Testembe, hogy gyökeret tudjanak verni benne. Meg is gyökeresedtek, és gyökereik most mérges bogáncsokat teremnek. Ezek a bogáncsok Szodomáéhoz hasonló bűnöket okoznak Testemben, úgy, mint a perverzitás, a gőg, a falánkság, a fennhéjázás, az önteltség, a házasságtörés és további ocsmány tettek.

 

Ó, Uram! Évekkel ezelőtt arra kértél engem, hogy húzzam ki Testedből a tüskéket, mégis hanyagul tettem ennek eleget? Cserben hagytalak? Miért van még mindig olyan sok tüske a Testedben?

 

Ó, Vassula, te nem hagytál cserben Engem, mindig is láttam fáradozásodat, hogy kihúzd Testemből azokat a tüskéket.

 

De úgy látszik, valahogy mégsem tudtam mindet kihúzni, és látni, hogy szenvedsz…

 

Nem, Vassula, te valóban megvigasztaltál Engem, nem volt hiábavaló a sok fáradozásod! Egyetlen pillanatra sem hagyta kezed abba a tüskék kihúzgálását. Néhányat sikerült gyökerestől kitépned, mások viszont Testemben maradtak, mert ezek sötét sarkokban rejtőztek, míg végül mérgező fákká terebélyesedtek. Emberi erővel nem lehet ezeket gyökerestől kiirtani.

 

Mit lehet hát tenni?

 

Csak saját Kezemmel tudom ezeket gyökerestől kiszedni. El kell égetnem a gyökerüket, le kell törnöm az ágaikat, és helyükbe szőlőskertet fogok ültetni, mely gyümölcsöt fog teremni.

 

Kedves tanítványom! Nézz körül, és meg tudod mondani, hogy van-e olyan nemzet, amely nem terrorizálja az embereket (az élők világát)? A te korszakod valóban a sötétség korszaka, a horror víziója! A gyötrelem és a megpróbáltatás lett mindennapi kenyeretek, nemzedék, ami megrövidíti az életetek hosszát, pedig Én itt vagyok, folyamatosan jeleket adok arról, hogy köztetek vagyok. Ó, de ti mennyire közömbösek vagytok! Felétek nyújtom Kezemet, hogy megmentselek és megszabadítsalak benneteket nyomorúságotoktól. Ennyire észrevétlenné váltam számodra, nemzedék? Vajon szigorúságot tapasztalsz a Jelenlétemben? Vagy a közeledésemben? Ki mondja azt neked, hogy nehezen bocsátom meg a bűneidet, ha bűnbánatot tartasz? Hiszen ha megbánod bűneidet, Én a kegyelemhez mérten megbocsátok neked és elfelejtem azokat.

 

A ti korszakotokban, nemzedék, állhatatosan és sürgetően küldöm hozzátok Szentlelkemet, hogy megújítson benneteket. Apostolokat, prófétákat támasztok, hogy új életre keltsék Egyházamat, mivel pásztoraim önteltsége miatt a hanyatlás bűze már az égig hatol. Emlékszel, mit mondtam neked egyszer az asztalodnál?[2]

Igen, a szeretet az, ami hiányzik. Változtassátok át a Testemben lévő tüskéket a szeretet erényére! Hadd gyökerezzen meg mélyen a Testemben! Öntözzétek imával, hűséggel és reménnyel, és Én majd elárasztom Fényemmel, hogy növekedjen, és figyelemmel kísérem, amíg szentté nem válik. Akik meggyökereznek Testemben, azok között jelen leszek. És ezt fogják tőlük hallani az emberek: „Nézzétek, az Isten itt él velünk, emberek között!” És Én majd megerősítem, amit korábban már mondtam nektek: „Nézzétek, most az egész teremtésemet megújítom!” Igen, új életre keltem teremtésemet, mérhetetlenül kiárasztom Szentlelkemet a ti halott korszakotokra, hogy megváltsalak benneteket az ellenségetektől. Elmétekbe árasztom Fényemet, és felemelem a szemeteket borító fátylat, és eszetekbe juttatom, hogy ki Vagyok. És ti vissza fogtok térni hozzám.

 

És azokban a napokban majd minden térd mélyen meg fog hajolni Előttem, és akik a romlás útjára léptek, azok meg fogják alázni magukat, és tisztelni fognak Engem. Végül minden eljövendő nemzedék hirdetni fogja Nevemet, és beszélni fog megmentő segítségemről.

 

Királynak leánya, a boldogság olajával udvarolok neked úgy, mint senki másnak a nemzedékedből. Csuklódra helyezem királyi jogaromat, a kedvesség és az irgalom jogarát, hogy le tudd írni Szavaimat e nemes műben, melyet Költemény, Óda formájában intézek hozzátok.  

 

Vassula, erőm továbbra is fenntart téged, hogy mindvégig hirdetni tudd az Én kifogyhatatlan szeretetemet az egyházaknak. Örömömet lelem benned, Szívem virága, Vőlegényed mindig közel van hozzád. Légy áldott! IC

 [1] Ugyanekkor a „mindenféle tüskével” szavakat is hallottam

[2] Több mint 30 évvel ezelőtt történt, hogy megkérdeztem Jézustól: „mi hiányzik”? Erre válaszolta azt, hogy „a szeretet az, ami hiányzik…”

http://ichtys.hu/index.php/159-2018-december-14
Én, Jahve, továbbra is beszélni fogok általad

2018. december 29.

Ó, Vassula! Csak keveset tudsz kegyelmeimről, melyeket azért adományoztam neked, hogy képes légy meghallani Engem és jelenlétemben lenni. Természetfölöttiségem minden értelmet meghalad és végtelen. Látod, Nélkülem semmire sem vagy képes…. apostolom, azért neveltelek fel, hogy élj… és hogy bensőséges kapcsolatban legyél Velem, amiben igen nagy örömömet lelem. Atyám Szívével[1] együtt azt mondtam: Én a te Őrződ leszek, te pedig az Én Szeretetem jele leszel. Szeretetemé, melyet az egész emberiség iránt érzek. Már hosszú ideje elnéző türelmet tanúsítok e nemzedék iránt, és Atyám Szeme[2] könnyek árját ontja a pusztulás láttán, ami felé teremtményeink haladnak.

Atyám! Nem akarnak megváltozni az emberek, sőt még beszélni sem akarnak Rólad.

Igen, ez így van, és akiket meghívtam, azok közül is csak nagyon kevesen hallgatnak Rám.

Igyekszem, de ahelyett, hogy némi javulást látnék, egyre nagyobb és kellemetlenebb zűrzavart, kegyetlenséget, lázadást és süketséget tapasztalok a világban….

De nem sokáig, Vassula, már nem sokáig… Maradj hűséges Hozzám. Légy olyan, mint egy spártai harcos, de virágozz, mint a liliom. Fellépésed legyen kedves, de határozott. Légy olyan, mint egy eke, amely előkészíti a talajt, amibe majd elvetem a magokat. Én, Jahve, a te Atyád, továbbra is beszélni fogok általad. Dicsérd és dicsőítsd Nevemet, és ne hagyd, hogy a gonosz elrabolja békédet, melyet Én ajándékoztam neked, gyermekem!

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 82
Tegnapi: 189
Heti: 714
Havi: 5 429
Össz.: 298 006

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-December
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »