Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ÁPRILIS

 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 áprilisában
 
„Szeretteim! Tudomásotokra hozom, hogy megrövidült az idő a ’Nagy Figyelmeztetésig’! Ez a nagy esemény, amelyre rövidesen számíthattok, fel fogja rázni az emberek eltompult lelkiismeretét. A ’Nagy Figyelmeztetés’ után meg fog jelenni az égen a Fénykereszt és az Oltáriszentségben Isten Arca! Mindezek veletek fognak maradni, ameddig vissza nem tér Jézus a Földre.
 
Még a tudomásotokra hozom azt is, hogy a bűnben maradók és a bűnrészesek nagy betegségekre számíthatnak a megtérésükig.
 
Az igazak ne féljenek senkitől és semmitől, mert nagy örömben lesz részük!
 
Megáldalak titeket a bűnbánat lelkületével!”
 
Tanítás a bűnről és a bűnrészességről
 
 
 
1. Mi a bűn lényege?
 
Bűnt az követ el, aki az isteni parancsot tudva és akarva megszegi.
 
Isteni parancsok: a tíz parancsolat, az irgalmasság gyakorlásának parancsa, az egyházi és a világi elöljárók jogos parancsai.
 
A vétkező saját lelkének ellensége, mert a bűn által boldogtalanná teszi magát.
 
Nem követ el bűnt, aki a bűnös cselekedetet nem ismeri, vagy nem egyezik bele!
 
2. Mi a bűn belső lényege?
 
Rendetlen vonzódás a teremtményekhez és elfordulás Istentől. A bűn az embert bálványimádóvá, a teremtmény szolgájává teszi. Csak a bűn alacsonyítja le az embert!
 
3. Mi a halálos bűn következménye?
 
Megfoszt minket lelkünk természetfölötti szépségétől, a gonoszhoz tesz hasonlóvá és már a Földön szerencsétlenné tesz.
 
4. Hogyan keletkezik és fejlődik a bűn?
 
1. A gonosz gondolattal való tudatos foglalkozás bűnné válik.
2. A bűnben való tudatos gyönyörködés bűnné válik, ha nem állunk azonnal ellene.
3. A szándékos gonosz vágy, mivel az akarat tevékenysége, bűnné válik.
4. Ha valaki beleegyezik a bűnbe, akkor a bűn már létrejött.
5. A belső bűnnél rosszabb a külső bűn, mert rosszabb következményei vannak!
6. A halálos bűn után bűnös állapot jön létre a lélekben!
7. A súlyos bűn gyakori elkövetéséből gonoszság (bűnös szokás, szenvedély, megkötözöttség) keletkezik.
8. Minden súlyos bűn, valamint gonoszság másfajta bűnöket és gonoszságokat von maga után.
9. A gonoszság meggyökeresedése után gyakran a legnagyobb gaztettek, az úgynevezett égbekiáltó bűnök következnek, végül a bűnösök teljes megátalkodottsága, a Szentlélek elleni bűnök.
 
Imádsággal, a halálra és az ítéletre való gondolással forduljunk el a rossztól.
 
5. Hogyan vétkezhetünk Isten és a felebarát ellen? Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással!
6. Mi az idegen bűn (a bűnrészesség)?
 
Idegen bűnt az követ el, aki gonosz cselekedetet parancsol, tanácsol, helyesel, dicsér, támogat, védelmez, arra izgat, azt elhallgatja, vagy pedig nem bünteti meg, habár azt megakadályozhatta volna vagy hivatalból kötelessége lett volna megakadályozni. A bűnrészes a bűnre segít másokat!
 
Példák az idegen bűnökre:
 
o Heródes megparancsolta, hogy Betlehemben a gyerekeket öljék meg!
o Rebeka, Izsák felesége, kedvenc fiának, azt tanácsolta, hogy csalja meg Izsákot.
o Áron beleegyezett a zsidók kívánságába és arany borjút önetetett.
o A zsidók megdicsérték Heródest, hogy Jakab apostolt megölette.
o Saul segítségére volt Szent István gyilkosainak. (őrizte ruháját)
o Jób gonosz felesége haragra és türelmetlenségre ingerelte férjét. (családi háború)
o Heródiás rávette Heródest, hogy fejeztesse le Keresztelő Szent Jánost.
o Héli túlságosan elnéző volt gyermekei bűnével szemben és nem büntette meg őket.
o Akik illemsértő képeket, szobrokat készítenek, erkölcstelen könyveket írnak, filmeket gyártanak, akik hiányos öltözésükkel másokat bűnre ingerelnek, bűnrészesek.
o Idegen bűnöknek könnyen részesei lehetnek: a földi hatalmasok, törvényhozó testületek, szülők, elöljárók, munkaadók, újságok, könyvek, filmek kiadói!
o A bűnrészes éppen olyan mértékben büntetésre méltó, mintha maga vétkezett volna!!!
o Aki mást bűnre vezet, az vétkezik a felebaráti szeretet ellen is.
o Az ördögöt utánozza, aki nem csupán gonosz, hanem másokat is gonosszá akar tenni.
o „Aki másokat megbotránkoztat jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger mélyébe dobnák”!
o Ha felszólalunk a bűn ellen, ha bátran figyelmeztetjük a bűnöst (sorrendben: négyszemközt, valakivel, szólunk az illetékesnek) nem vagyunk bűnrészesek.
Éva Asszony levele
„Isten hozott benneteket újra a Szentháromság hegyére!
Amint észrevettétek, az utóbbiakban fizikailag nem tudtam részt venni az engesztelő imaprogramon, mert annyira meggyengült a lábam, hogy alig tudtam rajta állni. Számomra nagyon nehéz volt, hogy nem lehettem veletek fizikailag, de lélekben veletek együtt engeszteltem. Megpróbálok minden szenvedést derűsen elfogadni és felajánlani a bűnösök megtéréséért különösen a rágalmazókért.
Jelenleg a sok bűn és bűnrészesség miatt van nagy lelki sötétségben az egész emberiség.  János atyát megkértem, hogy magyarázza meg nektek mi a bűnrészesség.
Az utóbbiakban sokan azért nem hisznek az üzenetekben, mert azok nem azonnal teljesednek be.
Kérem, hogy imádkozzatok a könyvem III. kötetének a megjelenéséért, amely az eddigi üzenetekkel, az engesztelők egyik kézikönyve lesz.
Bárki közületek, bármit fel tud ajánlani a további építkezésre (pénzt, építőanyagot,…) szeretettel elfogadjuk.
A jó Isten bőséges áldását kérem rátok!!!”
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK SEGITS, HOGY TAPINTATOSAN FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST A BŰNEINKRE, HOGY EZÁLTAL MEGTÉRJÜNK ÉS ÖRÖKKÉ ÉLJÜNK!”“…Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat!…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
55. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk.14-15; Jn.20,1-9; 20,19-31; Lk.24,35-48)
Havi mottó:„Én megbocsátok neked, te bocsáss meg nekem, hogy mindkettőnknek bocsásson meg az Isten!
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik nem akarnak megbocsátani és bocsánatot kérni!
Konkrét feladatunk: az Irgalmas és feltámadt Krisztus iránti szeretetből végezzünk egy őszinte szentgyónást!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 áprilisában
       „Szeretteim! Nem véletlen az, hogy éppen akkor áldottátok meg Szilágy-Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén az Irgalmas Szívü Jézus kápolnáját, amikor Lengyelországban, Krakkóban szentelték az örökimádási kápolnát. Ti, most még nem tudjátok felfogni mekkora kegyelem számotokra, hogy Szent Fausztina ereklyéjét elhozták a Szentháromság hegyére!!! Mivel ebben a hónapban van az Isteni Irgalmasság vasárnapja, ezért az Irgalmasság üzenetére irányitom a figyelmeteket, amelyet Szent Fausztina közvetitésével kaptatok. Amit Szent Fausztinának mondott évtizedekkel ezelőtt az Irgalmas Jézus, az mindenkinek szól, elsősorban az engesztelőknek!
Mit tanulhattok az Isteni Irgalmasság üzenetéből?
Szent Fausztina fehér ruhában látta az Irgalmas Jézust. Viseld te is mindig a lelki tisztaság fehér ruháját! Az Irgalmas Jézus áldásra emelte az egyik kezét. Ha te is megtanulsz csak jót gondolni, mondani és tenni, áldás leszel az egész emberiség számára.
Az Irgalmas Szívü Jézus oldalából egy piros és egy halvány hatalmas sugár tört elő! Ezek elsősorban a szentségeket és az Irgalmas Jézus összes kegyelmeit jelzik. Nektek, engesztelőknek az a feladatotok, hogy lélekben összegyüjtsétek Jézus Szent Vérét és Mária Szent Könnyeit és hintsétek azokat a bűnös emberiségre, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjetek. Jézus megigérte nektek, hogy a Szentháromság hegyén, az Ő kápolnájából fény és erő fog kiáradni az egész emberiségre. Az utolsó időben Napnál világosabb lesz az, hogy mit kell tegyetek, és ehhez rendkívüli erőt is fogtok kapni.
Szent Fausztinától azt kérte az Irgalmas Jézus, hogy festesse meg az Ő képét. Ő engedelmeskedett! Ha a bűnbánatban felszámoljátok önmagatokban az engedetlenséget, ráléptetek az életszentség útjára.
Szent Fausztina az Irgalmas Jézus kérésére azt iratta a megfestett képre: Jézusom bízom Benned! Mindazok a bűnösök és igazak, akik befogadják Jézus megbocsátó Szeretetét, megörvendeztetik Őt.
Szent Fausztina hallotta az Irgalmas Jézus igéreteit: akik Irgalmasság vasárnapján az Élet Forrásához járulnak (gyónnak és áldoznak) azoknak Jézus megbocsátja a bűneiket és elengedi teljesen az értük járó büntetést is. Arra kérlek titeket, hogy az Irgalmasság vasárnapja előtt, Nagypéntektől végezzetek kilencedet, hogy a szíveteket ezáltal készítsétek fel a rendkívüli kegyelmek befogadására.
Szent Fausztina még azt is hallotta az Irgalmas Jézustól, hogy a nagy Irgalmasság órája délután három órakor van. Amit ekkor kértek a megátalkodottak, a haldoklók, a tisztítótűzben szenvedők,… részére,a Mennyei Atya  megadja nektek. Megköszönöm nektek azt, hogy a Szentháromság hegyén, minden nap, délután három órakor megszólal a kis harang, amely az Irgalmas Jézus megbocsátó Szeretetére figyelmeztet benneteket.
Szent Fausztinának mondta az Irgalmas Jézus, hogy minden lelket, aki az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozza, megvéd egész életében, különösen a halála óráján.
Kedves engesztelő gyermekeim! Ha egyszer is láttátok volna, hogy milyen szenvedés van a pokolban, sokkal komolyabban vennétek az engesztelő hivatásotokat! Előre mondom nektek: mielőtt Igazságos Bíróként megjelenik Jézus, el fog jönni a Földre, mint az Irgalmasság Királya. Szélesre fogja tárni az Irgalmasság kapuját. Mindazok, akik ezen nem akarnak bemenni, az Igazságosság kapuján kell majd áthaladniuk. Mielőtt az Igazság napja elérkezik, az embereknek jel adatik az égen: kialszik minden fény és nagy sötétség lesz az egész Földön. Akkor megjelenik az égen a Kereszt jele és az Irgalmas Jézus kezeinek és lábainak sebhelyeiből fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják az egész Földet. Ez röviddel a Nagy Figyelmeztetés előtt fog megtörténni. Azt akarom, hogy az Irgalmas Jézus Szeretete, megbocsátó szívedteken át áradjon a bűnös emberiségre. Azt akarom, hogy az ítéletetek a bűnös lelkek felett némuljon el, mert Isten Irgalma irántuk rendkívüli! Ne felejtsétek el, az Irgalmas Jézus megígérte, hogy azokat, akik terjesztik Irgalmasságának tiszteletét, egész életükben megoltalmazza, haláluk óráján pedig Irgalmas Megváltójuk lesz.
Megáldalak benneteket az Irgalmunkba vetett határtalan bizalom lelkületével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

 

Házi feladat áprilisra:
„JÉZUS IRGALMAS SzíVE, ALAKíTSD SZíVEMET A TE SZíVED SZERINT!!!
Előretekintés 2009 májusára:
Közös imaszándék lesz: a fatimai Szűzanya szándékára engesztelünk!
Konkrét feladatunk lesz: a Szüzanya iránti szeretetből minden nap elimádkozunk egy rózsafűzért.

Jókivánságunk: Irgalmas szívvel teljes Húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

 

Szent Fausztina nővér élete és küldetése

Szent Fausztina nővér teljes lengyel neve: Maria Faustyna Helena Kowalska. A keresztségben a Helena, az Irgalmasság Anyjáról elnevezett kongregációban, a beöltözése alkalmával, a Maria Faustyna nevet kapta.

Szent Fausztina nővér, Isten Irgalmasságának, ma már világszerte ismert apostola és az egész Egyház egyik legjelentősebb misztikusa. Egy tízgyerekes, szegény, vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként Glogowiecben (Lengyelország) született, 1905 augusztus 25-én. Germekkorától kezdve mély vallásos lelkület, az ima szeretete, szorgalom, engedelmesség és az emberi nyomor iránti érzékenység jellemezte.

A hivatás hangja már hétéves korában megszólalt a lelkében (két évvel a szentáldozása előtt), de szülei nem akarják, hogy a kolostorba lépjen. Megpróbálta elnyomni magában Isten hívó szavát, amiért a szenvedő Jézus megdorgálta. 1925 augusztus 1-jén lépte át az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregáció küszöbét Varsóban. Ezt írta a naplójában: “Az volt a benyomásom mintha paradicsomi életbe léptem volna be. Szívem egyetlen hálaima volt!”

A rendben erős kísértést érzett, hogy egy másik kongregációba lépjen, ahol többet imádkozhatna. Megjelent neki Krisztus sebekkel borítva és így szólt: “Te fájdalmat okozol Nekem, ha kilépsz ebből a rendből. Vedd tudomásul, ide hívtalak, nem máshova! Itt sok kegyelmet készítettem számodra.” Újoncidejét Krakkóban töltötte és ott tette le első, majd öt évvel később örök fogadalmát: a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott, mint szakács, kertész és portás. Kivülről semmi sem árulta el rendkívül gazdag misztikus életét. Buzgón teljesítette az állapotbeli kötelességeit, hűségesen megtartotta a rend szabályait, hallgatag volt, de derűs, tele jóindulattal és önzetlen felebaráti szeretettel. Egész életében igyekezett együtt működni az Irgalmas Jézussal a lelkek megmentése érdekében. Ezt írta naplójában: “Jézusom, te tudod, hogy egész fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni. Tudom azt, szentségem és tökéletességem akaratomnak az Isten Akaratával való szoros egyesülésen alapszik.”

Naplója feltárja lelki élete mélységeit: erőfeszítéseit, harcait, sok megalázó szenvedéseit, testi fájdalmait,… amelyeket a bűnös lelkek megmentéséért vállalt. Az egyszerű, mindössze két és fél osztályt végzett nővér szavai, gondolatainak mélysége, nem csupán olvasási élményt nyújt, de az Isteni Irgalmasság üzenete új lendületet adhat keresztény életünknek.

Teljesen átadott élete miatt, Isten gazdagon megajándékozta kegyelmekkel: az elmélkedés adományával, az Isteni Irgalmasság titkának mélységes megismerésével, látomásokkal, kinyilatkoztatásokkal, rejtett stigmákkal, a prófétálás adományával, az emberi lelkekben való olvasás tudományával és a ritkán előforduló misztikus eljegyzés rendkívüli kegyelmeivel.

Fizikailag teljesen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesülésben, a szentség hírében halt meg 1938 október 5-én, alig 33 évesen. Életéből 13 évet töltött a rendben. Testét, Krakkóban, a kolostori temető sírboltjában helyezték örök nyugalomra és 1966-ban a boldoggá avatása folyamán átkerült a kápolnába.

Erre az egyszerü, képzetlen, de bátor és Istent határtalanul szerető szerzetesnőre bízta az Úr Jézus az Irgalmasság üzenetét, amely az egész emberiségnek szól! “Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és Irgalmas Szívemhez ölelni.”

Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál pápa, mint Krakkó érseke kezdeményezte Fausztina nővér boldoggá avatását. 1993 április 18-án, Húsvét második vasárnapján ő avatta boldoggá Fausztina nővért. 1997 június 17-én, a pápa elzarándokolt Boldog Fausztina sírjához. 2000 április 30-án II. János Pál pápa Húsvét második vasárnapján szentté avatta Fausztina nővért és kihirdette az egész egyház számára az Isteni Irgalmasság ünnepét.

Lengyelországnak jelenleg három olyan nagy szentje van, akiket az egész világ ismer: Szent Maximilián Kolbe – a szeretet vértanúja, Szent Fausztina az Isteni Irgalmasság apostola, és II. János Pál pápa a temetésén jelenlévők kérték, hogy történjék meg minél előbb a szentté avatása, mondva “Subito Santo!”(Minél előbb avassák szentté).

Lépjünk bátran nyomdokaikba az életszentségre törekedve!!! (Összeállitotta Ft. Csilik János)

 

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
      ”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
67. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn.13, 1-15; 18,1-19; 20,1-31; 21,1-14; 10,23-30;Lk.24,1-12;Mt.28,8- 15)
Havi mottó:„Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagyok!(Ef.2,20)
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljunk, mint +II.János-Pál pápa!
Konkrét feladatunk: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ című könyvét!!!
NB! Az engesztelés kezdő időpontja áprilistól délután 15 óra lesz egészen novemberig!!!
Jókivánságunk: a Feltámadt Krisztus éljen a tiszta szívünkben és a kölcsönös szeretet által közöttünk életünk minden napján!!!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 áprilisában
         „Szeretteim! Az engesztelők az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá kell, hogy váljanak. Ezért, most elmondom nektek azt, hogy milyenek kell legyenek az utolsó idők apostolai!
      Az utolsó idők apostolai: az Atya igazi gyermekei, Jézus valódi testvérei, az Én feldíszített templomaim, Mária lelkes munkatársai, a Szentek és az Angyalok jóbarátai. Ne felejtsétek el soha ‘Isten munkatársai vagytok‘ a lelkek megmentésében!
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária erényeit másolják át az életükbe: az alázatosságot, örömet, tisztaságot, békességet, szegénységet, egyszerűséget, bátorságot, kitartást, a hálát, az adakozást, mértéktartást, buzgóságot, dicsőítést, Isten Akaratának a keresését és megtevését,… ‘Mindig arra gondoljatok és azt tegyétek, ami erényes!‘
      Az utolsó idők apostolai naponta harcolnak a gonosz ellen: a bűnbánatukkal, a bűnalkalmak kerülésével, határozottságukkal, újrakezdésükkel, szabadító misék felajánlásával, rendszeres imáikkal, a szentelmények használatával – szentelt víz, tömjén… -, közösségbe végzett kilencedeikkel. ‘Amikor a Gonosz támad titeket, gondoljatok arra, hogy harci fegyvereitek nem földiek, hanem isteni erejük van és alvilági erődítmények lerombolására képesek!‘
      Az utolsó idők apostolai: egységben, kéz a kézben, állandó párbeszédben haladnak előre az üdvösség keskeny útján az engesztelő testvéreikkel, a más vallásuakkal és nemzetiségűekkel. Azok élik az egységet közöttetek, akik közösbe teszik a meglátásaikat, akik képesek a jót is elveszíteni a  jobbért, akik Jézus lelkületével szolgálnak az engesztelő közösségben. ‘Törekedjetek arra, hogy a jóban legyetek egyek, hogy higgyen a világ!’
      Az utolsó idők apostolait a tiszta szándék jellemzi! Amit tesznek Isten dicsőségére, Mária megörvendeztetésére, a lelkük és a lelkek javára teszik. ‘Az Úr, aki eljön, fel fogja fedni a szívetek szándékait és akkor majd minden jó elismerésben fog részesülni.‘
      Az utolsó idők apostolainak a szívében önfeláldozó szeretet van az Égiek és a Földiek iránt! Őket elsősorban nem a nyakkendőjükről, hanem az önzetlen szeretetükről lehet felismerni. Ők megtanulnak elsőként, midenkit elvárások nélkül, konkrétan szeretni. Ők, Jézust szeretik mindenkiben, még az ellenségben is. Gondolkozzatok el Jézus Szavain: ‘senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért!‘
      Az utolsó idők apostolai az életszentségre törekednek Nekünk felajánlott életükkel. Komolyan élik az Égiek kijelentéseit: ‘legyetek szentek, legyetek tökéletesek!‘ Ők tudják azt, csak azok nevelhetnek szenteket, akik maguk is a szentségre törekednek. Ha példás életük miatt őket megdicsérik, szívből azt mondják: Istené a dicsőség, az enyém az öröm! Jelmondatuk, + II. János Pál pápa mottója: Totus Tuus, egészen a Tied vagyok Szűzanyám! Ne felejtsétek el az évi mottót: ‘Isten Akarata, hogy szentek legyetek!‘
      Az utolsó idők apostolai által jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Ők tudják, hogy mindezeket Isten műveli közös kéréseik által! Ők hiszik azt, ‘Isten Ereje ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.‘ Naponta gondoljatok Jézus Szavaira: ‘a hívőket jelek fogják kísérni. Jézus Nevében ördögöt űznek, új nyelven beszélnek (a szeretet nyelvén), ha a betegekre teszik kezüket, azok meggyógyulnak.‘ Elhagyva ezt a mulandó világot ők fényt, virág szőnyeget, maradandó értékeket,… hagynak maguk után.
      Az utolsó idők apostolai állandó készenlétben várják Jézus visszatérését a Földre. Ők, elhiszik azt, amit Jézus mondott: ‘amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?‘ Ők hisznek az Új Égben, az Új Földben, az Új Jeruzsálem eljövetelében, amit a Jelenések Könyvében olvasnak és mindeddig nem valósultak meg. Ők, elhiszik azt, hogy Isten rendkívüli kegyelme által lesz egy olyan paradicsomi korszak a Földön, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál! Ezért köszönnek így: ‘maranatha! Jöjj el Uram Jézus!‘ Jelmondatuk: ‘kész vagyok Uram bármikor, hogy találkozzam Veled!‘
      Az utolsó idők apostolai Jézus és Mária Szívével az egész emberiség megtéréséért engesztelnek. Ők hiszik, hogy ‘az Isten Akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére jusson!‘
      Engesztelő  gyermekeim! Ha minden nap kéréseink szerint törekedtek élni, számíthattok arra, hogy hamarosan a Szentháromság fog megjutalmazni titeket.
      Megáldalak titeket, hogy az utolsó idők igazi apostolaivá és prófétáivá váljatok!”
      Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSOM, SEGíTS, HOGY ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTBEN VÁRJAM A FÖLDRE VALÓ DIADALMAS VISSZATÉRÉSEDET! ”
+ II. JÁNOS – PÁL PÁPA ÉLETE, TANíTÁSA ÉS HALÁLA (1920-2005)
      +II. János – Pál pápa Szent Péter apostol 264. utóda volt. Több mint 26 évig volt pápa. 2005 április 2-án, elsőszombaton, este 9,37 órakor tért haza a mennyei Atyához, akitől kaptuk Őt. Kb. 3 millió zarándok volt a temetésén és kb. 2 milliárd ember látta a temetési szertartást a televízióban. 156 ország vezető képviselői voltak a ravatalánál. Egyszerű fakoporsóba és a földbe temették el végrendelete szerint. A fiatalok azt skandálták a temetésén: SANTO SUBITO! Számunkra Ő szent! Vox populi – Vox Dei! A nép szava, Isten szava! Régen így történt a szenttéavatás. ‘Szent az, akinek a jelenlétében megtapasztaljuk a feltámadt Krisztust!‘ Ha egy olajos cserépedényt összetörnek, kiárad az illata! +II. János – Pál pápa „Krisztus jó illata volt”. „Drága dolog az Úr szemében szentjei halála!” Utolsó üzenete: „Legyetek derűsek, mert én az vagyok!”
      +II. János – Pál pápa életútja
      1920 május 18-án született a lengyelországi Wadovicében. Édesapja katonatiszt, édesanyja tanárnő volt. Korán elveszítette a szüleit, testvéreit és ezért érzékeny lett mindenféle szenvedésre. Tízéves kora körül megkapta a Kármelhegyi Miasszonyunk skapuláréját, melyet élete végéig viselt. Krakkóban már fiatal korában tagja lett egy rózsafüzér társulatnak. 1946-ban lett pap, 1958-ban segédpüspök, 1964-ben érsek, 1967-ben bíboros. 1978 október 16-án pápává választották. Jelmondata volt: „Totus Tuus! Egészen a Tied vagyok, és mindenem a Tiéd Szűzanyám!”
1981 május 13-án, a Szent Péter téren Ali Agca, török terrorista merényletet követett el ellene. Emiatt kilencszer kellett megműtsék! A pápa meglátogatta Ali Agcát a börtönben és megbocsátott neki. A Pápa meggyőződése volt, hogy Szűz Mária védte meg a gyilkos golyótól. A Pápa 1982 májusában elzarándokolt Fatimába, a golyót a Szűzanya koronájába tetette és megköszönte a gyógyulását. 1984-ben Mária mennybevitelének az ünnepén (aug.15) felajánlotta az egész emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által a Szentháromságnak. 1987 március 25-én adta ki „A Megváltó Anyja” kezdetű enciklikát, amellyel meghírdette Mária-évét.
A keresztények egységéért nagyon sokat tett. Hídépítő volt a zsidók, az ortodoxok, a protestánsok és a világvallások felé. Létrehozta az imatalálkozót Assisiben, a nem keresztény világvallások képviselőivel, ahol mindenki a saját hite és hagyománya szerint fohászkodott. Ezek, akkor érthetetlen dolgok voltak a Katolikus Egyházban.
1999-től tolókocsiba került, a Parkinson kór elhatalmasodott rajta. 2000-re készülve a Szentháromság Személyeit ismertette és szerettette meg az emberiséggel. A Pápa azzal is kifejezte háláját a fatimai Szűzanyának, hogy 2001 május 13-án Neki ajándékozta a gyürüjét. 2005-ben légzési zavarai voltak és gégemetszést végeztek rajta. Ekkor írta le: „elvágták a nyakamat, mint egy báránynak!” Ettől kezdve nem tudott beszélni! Példát adott a szenvedés elfogadásában és felajánlásában is. Halála előtt magas láza volt, veséi felmondták a szolgálatot. 2005 Húsvétvasárnapján adta a lélekben vele együtt szenvedő keresztényekre az utolsó áldását!
      Ezeken kívül még mit tanított és tett az egész emberiségért +II. János Pál pápa?
  • Elválasztó falakat bontott le vallások, nemzetek, országok, világrészek között, és összekötő hídakat épített következetes áldozatosságával. 130 apostoli úton volt János apostol szeretetével és Pál apostol missziós lelkületével! (27- szer kerülte meg a Földet).
  • Missziós útjai során a hitben megerősítette a kicsiket és a nagyokat, a szegényeket és a gazdagokat egyaránt!
  • Mint igazi próféta megjövendölte a kommunizmus bukását és imájával, szenvedésével, egész felajánlott életével elősegítette azt.
  • Állandó kulcsszava volt az igehírdetésében: a Remény! „Ne féljetek senkitől és semmitől, ha Isten és a Szűzanya mellett döntöttetek!”
  • 1300 boldoggá és 500 szentté avatást végzett!
  • Hamvazószerdán, a Szent Péter Bazilikában ünnepélyesen bűnvallást tett és bűnbánatot tartott azokért a bűnökért, amelyeket a Katolikus Egyház követett el vallások, nemzetek, egyének,… ellen!
  • A Colosseumban felhívta a figyelmet Istentisztelet keretében a vértanúkra, akikről megfeledkeztek! Utalt a kommunizmus áldozataira, akiknek volt bátorságuk szembenézni a hazugsággal.
  • Felszólalt a rasszizmus, sovinizmus, antiszemitizmus,… ellen. Kölcsönös kiengesztelődésre, a béke megteremtésére buzdított minden útján.
  • Mi is hálásak vagyunk +II. János Pál pápának azért, hogy kiimádkozta az „egység karizmáját”, a Szentháromság zarándokhelyet, az engesztelő közösségünket és az én ide helyezésemet Krasznára és Nagyfaluba!
+II. János – Pál pápa az utolsó idők karizmatikus prófétája és hierarhikus apostola volt! Ezek miatt gyermeki tiszteletünket és mély főhajtásunkat jogosan megérdemli! Mai üzenete:”Éljetek úgy, hogy szeretetteljes jelenlétetekben minél többen megtapasztalják a Fetámadt Krisztust!”
Előretekintés 2010 májusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minden nehézségünket, szenvedésünket el tudjuk fogadni és fel tudjuk ajánlani a szenvedők megtéréséért!
Konkrét feladatunk lesz: B.M. Éva Asszony ’Örömöm titka’ című könyvének III.kötetét fogjuk újra olvasni  és terjeszteni!!!
      (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE –ÁPRILIS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
79. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

 

A Szentírásból elmélkedjük át az ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 9; 11; 20; Lk.24; Mt.26)
Havi mottó: „…tartozzatok Krisztushoz, aki feltámadt a halálból!(Róm. 7,4)
Havi imaszándék: engeszteljünk azért, hogy ezután a Húsvétot mindig egyidőben ünnepeljük!
Konkrét feladatunk: kereszt előtt elhaladva, keresztet vetve imádkozzuk: „Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által Megváltottad a világot!”
Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 áprilisában
Szeretteim!
Az utolsó időben, amelyben éltek nagyon sok szoborból, képből, keresztből… mennyei olaj folyik. Most elmondom azt, hogy a Szentírás alapján, mi az üzenetünk, az egész emberiség részére, az olajkönnyezések által.
A megszentelt olaj az Egyházban az isteni kegyelem hordozója és közvetítője! Ezért használják választott gyermekeim a szent olajat: keresztelésnél, bérmálásnál, szenteléskor, a betegek keneténél,… A szent olaj által a Szentháromság gyermekeivé, templomaimmá, a Jó Pásztor jó eszközeivé és a Mennyország örököseivé válhattok. Minden nap kérjétek életetekre, szeretteitekre Isten áldását és törekedjetek arra, hogy az isteni áldás hordozóivá és közvetítőivé váljatok.
Az olaj illatot áraszt! Amikor Mária Magdolna olajat öntött Jézus lábára, az egész ház betelt az illatával. Biztosan tudjátok, hogy a bűnben lévő élő halottaknak és az igazi halottaknak szaga van, míg az erényes embereknek jó illata van. Arra törekedjetek egész életetekben, hogy erényes életetekkel a feltámadt Krisztus jó illata legyetek.
Az olaj Isten ajándéka! A mennyei Atya minden nap azt üzeni nektek, hogy Ajándékozó Isten vagyok, ti pedig a látható és láthatatlan világ által megajándékozott teremtmények vagytok. Minden nap törekedjetek arra, hogy minnél szebb, Istentől jövő ajándék legyetek egymás számára.
Az olaj alapvetően, fontos táplálék a számotokra! Ha a legfontosabb olaj is hiányzik a házatokból, az a legnagyobb hiány jele. Gondoljatok arra, jelenleg milyen sokan élnek Jézus, Mária, templom, ünnepek, papság, szeretet,… nélkül. Titeket arra kérlek, hogy a testi eledel mellett táplálkozzatok rendszeresen lelki eledellel: a Szentírással, Jézus Szent Testével és Szent Vérével. Jó volna, ha csak szent és épületes dolgokkal táplálnátok a családotokat is.
Az olaj minden természetes és természetfeletti jó szimbóluma! Minden nap törekedjetek szövetséget kötni: a Szentháromsággal, Máriával, az Angyalokkal, a Szentekkel és a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel. Ez azt jelenti, nem teszitek azt, amit Ők nem szeretnek és csak azt teszitek, amit Ők szeretnek. Ha ezen a keskeny úton jártok, minden természetes és természetfölötti jó részesei lesztek.
Az olaj gyógyít! Vigyázzatok arra, hogy szeretetlen beszédetekkel ne legyetek lelki sebek okozói. Arra hívlak meg titeket, hogy szép szavaitokkal, megbocsátásaitokkal és bocsánatkéréseitekkel a lelki sebek gyógyítói, könnyek törlői és mások keresztjének a társhordozói legyetek.
A lámpaolaj a fény forrása! Gondoljatok Mózesre, akinek ragyogott az arca a Sínai hegyen a tíz parancsolat befogadása által. Gondoljatok Jézusra, akinek tündökölt az Arca a Tábor hegyen az Atyával való beszélgetés által. Gondoljatok István első vértanúra, akinek az arca olyan volt, mint egy angyalé az ellenségszeretet által. Az okos szűzek lámpája és a lelkük égett a mennyegzőre való felkészülés által. Arra kérlek titeket, hogy ne legyetek a sötétség és az eltérés fiai, hanem a megtérés és a világosság gyermekei.
Isten részére, az áldozatbemutatásnál, mindig a legjobb olajat tették félre! Istennek, a választott nép nem áldozhatta fel: a vak, béna, beteg,… állatokat, meg a romlott olajat. Legyen bátorságotok már fiatalon, egészségesen odaadni az életeteket az Úr szolgálatára nemcsak akkor, amikor elhagynak benneteket a bűneitek. Isten megérdemli, hogy a legjobb gondolataitokkal, szavaitokkal, cselekedeteitekkel és Neki felajánlott életetekkel ajándékozzátok meg Őt.
Az olajat nem szabad a rosszra használni, csak a jóra! Ti is vigyázzatok arra, hogy az Istentől ajándékba kapott testeteket, lelketeket, időtöket, talentumaitokat… sohase a rosszra, mindig a jóra használjátok. Ezek felhasználása alapján fogtok égi figyelmeztetésben vagy jutalomban részesülni.
Az olaj külső szépséget ad annak a személynek, aki vele bekeni magát! Tudnotok kell, hogy az Angyalok, a Szentek és a földi teremtményeim csak akkor szépek belsőleg, ha a szívük tele van szeretettel. Vigyázzatok, necsak a külső szépségre törekedjetek az emberek előtt, hanem elsősorban belső szépségre az Isten előtt.
Befejezésül még elmondom nektek azt, hogy mi a Mi legnagyobb szomorúságunk és a legnagyobb örömünk oka. Legnagyobb szomorúságunk oka, amikor nem ünneplitek egy időben a Húsvétot, a feltámadt Krisztust! Sajnos, még azon a szinten vagytok, hogy a saját hagyományaitokat fontosabbnak tartjátok, mint a fetámadt Krisztus egységre hívó Akaratát. Amikor más időben ünneplitek, a kereszténység legnagyobb ünnepét, az a kereszténység legnagyobb szégyene! Ezért mindannyian, akik ebben illetékesek vagytok, tartsatok bűnbánatot! A legnagyobb örömunk oka, amikor látjuk, hogy a teremtményeink együtt ünneplik a Húsvétot. Nagyon kérlek titeket, hogy imádkozzatok, böjtöljetek, engeszteljetek,… arra a szándékra és tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy ezután a Húsvétot mindig egy időben ünnepeljétek. Ha erre a döntésre eljuttok, akkor a feltámadt Krisztus áldása rendkívüli módon fog áradni az egész emberiségre.
Megáldalak titeket, hogy a feltámadt Krisztust befogadva, az Ő jó illatát árasszátok az emberek felé!”
HÚSVÉT ÜNNEPÉNEK EREDETE ÉS ÜZENETE
A zsidók húsvétja (a pészah, átmenet, kivonulás), Niszan hónap 14-én, az első tavaszi holdtöltekor van. Az Ószövetségben a Húsvét családi ünnep. Ekkor, bárányt áldoztak fel, vérét az ajtófélfára kenték és útrakészen fogyasztották. Ez az ünnep nomád eredetére mutat. A vásztott nép életében ez az ünneplés egybefonódott az Egyiptomból való szabadulással, kivonulással (Kiv.12,21-23) és az arra való emlékezéssel (Kiv.12,11-14). Igy, Húsvétkor a szolgaságból való kivonulást a húsvéti bárány áldozatával és a kovásztalan kenyérrel ünnepelték. Húsvét a zsidóknál templomi, majd jeruzsálemi zarándokünnepé változott.
Jézus ezt a pászkavacsorát használta fel arra, hogy az Újszövetség Új és Örök Áldozatát megalapítsa, amelyet apostolai az Ő emlékezetére végeznek. Jézus az igazi Húsvét-i Bárány. Az előkép teljes értelmét elnyeri a keresztáldozatban. Az Újszövetségben a Húsvét, Krisztus kereszthalálával és feltámadásával, egészen új értelmet kapott. Krisztus a bűntől, az örök haláltól szabadította meg népét és új életre támadt. Ezért Krisztus feltámadásának ünnepe rövidesen a keresztség kiszolgáltatásának kiváltságos ideje lett.
Szent Ágoston mondta: „Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az életbe!” Az első században az ünneplés különböző formákban történt. A IV. században kezdték egységesíteni a különböző közösségek gyakorlatát. A Húsvét időpontját a nikiai zsinat (325) rendelte el. Ettől kezdve az egész Egyházban a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap ünnepelték a Húsvétot. A Húsvét ünnepe március 22 és április 25-e közé eshet. A változó ünnepek Húsvéthoz igazodnak. A IV. századtól, a Szentföldön, Virágvasárnap az Olajfák hegyéről vonultak be Jeruzsálembe. Igy ünnepelték Krisztus messiási bevonulását. Nagykedden Jézus világvégi eseményekről szóló tanítását, nagyszerdán Judás árulását állították a hívek elé. A húsvéti Szent Háromnap Nagycsütörtök estével az Olajfák hegyén és a Getszemáni kertben tartott éjszakai virrasztással kezdődött. Nagypénteken reggel a Pilátus előtti eseményekre és Jézus megostorozására emlékeztek, délben a keresztereklyét mutatták fel a népnek, majd Jézus szenvedéstörténetét hallgatták meg délután három óráig. Nagyszombat a várakozás napja, amikor az egész Egyház böjtöl, hiszen távol a Vőlegény, aki most pihen és alászáll a holtak országába, ahol az első győzelmét aratja a halál felett. A húsvéti vigília „az öszes vigiliák anyja, amikor az egész világ virraszt!” Szent Ágoston mondja: „szombaton virraszatok, olvassátok az Irásokat és a zsoltárokat imádkozzátok a bűnösökért, várjátok és reméljétek Jézus feltámadását a szombatot követő éjszaka három óráig. Akkor: egyetek, vígadjatok, örüljetek és legyetek vidámak, mert feltámadásunk záloga, Krisztus feltámadt. A szentatyák a húsvéti vigília legfontosabb eseményének a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatását tartották. A húsvéti vigília hajnalban fejeződött be az Eucharisztia megünneplésével. Fehérvasárnap volt utolsó alkalommal a fehér ruha azokon, akiket Nagyszombaton megkereszteltek. A húsvéti idő ötven napig tart és Pünkösdkor fejeződik be.
A II. Vatikáni zsinat felújította az ősi, húsvéti ünneplés gyakorlatát.
Mire tanít minket a feltámadt Krisztus a szimbólumok által?
Legyünk szelídek, önfeláldozók, mint a Bárány, mint a Jó Pásztor, aki az életét is feláldozta a juhokért! Legyünk annak a tudatában: könnyű a farkasok között üvölteni, könnyű a bárányok között bégetni, de nehéz a farkasok között bárány lelkületűnek maradni. A feltámadt Krisztus segítségével ez is lehetséges!
A hal görögül Ihtüsz! Ami, betű szerint azt jelenti: Jézus, Krisztus Isten Fia Megváltó. A feltámadt Krisztus az, aki megváltoztatja az életünket, ha megtesszük a részünket.
A tojás az élet szimbóluma! Üzenete: a feltámadt Krisztus győzött a halál felett! Amint tojásból kijön a kiscsirke, úgy jött ki Jézus is a sírból, feltámadva, legyőzve a halált.
Az ital, az édesség, a jókívánságok által a feltámadt Krisztus az örömre hív meg minket! Higgyük el: „ezt a napot az Úristen adta, örüljünk és vígadjunk rajta”.
A kölni, a locsolás szokása által kapjuk a felszólítást: „a feltámadt Krisztus jó illata legyetek erényes életetekkel!”
A nyuszi által beismerjük, hogy mi sok mindentől félünk: a jövőtől, a gonosztól, a szenvedéstől, a haláltól,… Ezért mondja a feltámadt Krisztus 366-szor a Szentírásban: „Ne féljetek! Életetek minden helyzetében veletek vagyok! ” Minden napra jut egy felszólítás számunkra!
A húsvéti gyertya által meghív a feltámadt Krisztus: „legyünk a világ világossága jó példánk által!”
A feltámadt Krisztus zászlója a győzelemre figyelmeztet. A feltámadt Krisztus győzött a bűneink felett is az Ő megbocsátásával! Győzött a halálunk felett is az Ő feltámadásával! Győzött a gyűlölet felett az Ő Szeretetével! Győzött a félelmeink felett az Ő bátorításával! A feltámadt Krisztus győzött a haragunk felett is az Ő békéjével! Győzött a magányunk felett az Ő állandó jelenlétével! Győzött a gőgünk felett az Ő Isten-emberi alázatával! Győzött a mi sötétségünk felett az Ő Világosságával! A feltámadt Krisztus győzött a gonosz felett az Ő Mindenhatóságával. Engesztelő közösségünk minden tagjának és minden jóakaratú embernek a feltámadt Krisztus örömét, békéjét és szeretetét kívánjuk teljes szívünkből! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK, KÖSZÖNJÜK NEKED, HOGY ÁTVEZETTÉL MINKET A HALÁLBÓL AZ ÖRÖK ÉLETRE!”

 

2012– A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE–ÁPRILIS
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.”/Mt: 24.44./
91. Havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból elmélkedjük át a négy evangéliumból Jézus feltámadásának az eseményeit./Mt: 28.,Mk:16., Lk.24., Jn. 20.21.,/
Havi mottó:“Legyetek irgalmasak, amint a ti Atyátok is irgalmas!”/Lk. 6.36./
Havi imaszándék: Minden lelki fájdalmunkat és imáinkat arra a szándékra ajánljuk fel, hogy ezután mindig együtt ünnepeljük Jézus feltámadását!
Konkrét feladatunk: Legyenek pozitív gondolataink, szavaink, mert abban a feltámadt Krisztus üzenete van!
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk mindenkinek!
Szűz Mária üzenete 2012 áprilisában

” Szeretett gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor ünnepélyesen megemlékeztek Szent Fiam szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, és irgalmasságáról, a hét napjai által akarlak tanítani titeket.
Minden hétfőn, gondoljatok az Őrangyalaitokra, és kérjétek a segítségüket. Ők már a fogantatásotok szent pillanatában mellétek lettek rendelve! Ők vigyáznak a testetekre—,lelketekre a Szentháromság megbízásából. Ők szeretnek titeket és felerősítik a Szentháromság Hangját a ti számotokra. Ha kéritek az Őrangyalaitokat és az összes angyalokat,ők sok kísértéstől, bűntől, szerencsétlenségtől, szenvedéstől… képesek megvédeni titeket. Arra kérlek titeket,hogy értékeljétek, szeressétek és kérjétek minél gyakrabban az Őrangyalaitok védelmét. Adjatok nekik nevet, hallgassatok mindig rájuk, mert ők, a ti üdvösségeteket akarják. Ha körülöttetek bárki veszélyben van, küldjétek az Őrangyalaitokat azok megsegítésére. Legalább minden hétfőn gondoljatok az Őrangyalaitokra, kérjétek a segítségüket és emellett törekedjetek arra, hogy egymásra vigyázva legyetek ti is egymásnak az Őrangyalai.
Minden kedden gondoljatok Szent Antalra és kérjétek az Ő segítségét. Ő nagyon híres evangélium hirdető volt. Ő eljutott odáig, amikor beszélt, vagy Istennel beszélt, vagy Istenről tett tanúságot. Ő elsősorban élte és utána hirdette Szent Fiam evangéliumát. Felesleges , evilági szavak, nem jöttek ki az Ő szájából. Rövid életében erre tanított másokat is. Ezért részesítette a Szentháromság abba a rendkívüli kegyelembe, hogy a halála után azonnal a Mennybe jutott, és az áldott nyelve megmaradt, nem porladt el. Tudnotok kell azt, aki nyelvével nem vétkezik,aki megtanulja uralni a nyelvét, az tökéletes ember. Arra kérlek titeket, hogy tanuljátok meg a nyelveteket csak jóra használni, sohase a rosszra. Minden kedden kérjétek Szent Antal közbenjárását és gyakoroljátok a nyelv böjtjét!
Minden szerdán gondoljatok Szent Józsefre és kérjétek az Ő hathatós közbenjárását!
Isten rá vonatkozó Akarata az volt, hogy vigyázzon a két legdrágább kincsre: Jézusra és Rám. Ezért neki ez volt az egyik jelmondata: ma mindent Jézusért és Máriáért akarok tenni! Isten akarata volt az is, hogy testi,–lelki tisztaságban éljünk. Isten segítségével ezt meg is tettük egész életünkben. Szent József második jelmondata volt: imádkozzál és dolgozzál. Ő Istennel kezdte a napját, Istennel fejezte be, és Isten jelenlétében élt egész családjával. Istennek tetsző életéért az volt a jutalma, hogy Jézus és az Én karjaim között halt meg és a halála után, azonnal a Mennyei Atya karjaiba került. Minden szerdán kérjétek Szent József közbenjárását és tegyétek mint Ő , bátran Isten reátok vonatkozó Akaratát!
Minden csütörtökön gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség iránti szeretetből, a világ végéig köztetek maradt az Oltáriszentségben!
Arra kérlek titeket, hogy hálából szeressétek a pápát, a püspököket, a papokat, akik a Szentlélek által minden nap a szentmisében lehozzák a Földre Jézust az Oltáriszentségbe. Hálából a köztetek lévő Jézus iránt áldozzatok rendszeresen és tiszta szívvel! Gyakoroljátok a lelki áldozást, ha elmaradtok a szentmiséről, szeressétek a Szentséglátogatást és Szentségimádást. Szeressétek a csendet, hogy meghalljátok az Égiek nektek szóló üzenetét. Tudnotok kell, hogy a Szeretet lejött a Földre. Nektek az a feladatotok, hogy befogadjátok a Szeretetet, hordozzátok és adjátok tovább! A Mennyei Atya ezért teremtett titeket! Minden csütörtökön a szeretetet tudatosítsátok, hogy a Szeretet Országába jussatok!
Minden pénteken gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség megmentéséért a legborzalmasabb szenvedést és a halált is vállalta!
Ti is a Megváltó társai lehettek, ha minden fizikai és lelki szenvedést—amelyen nem tudtok változtatni— türelmesen elfogadtok és felajánltok elsősorban a tisztulásotokért, azután minden élő és elhunyt megmeneküléséért! Tudnotok kell, az utolsó időben amelyben jelenleg éltek, a legtöbb lelket a jól megélt szenvedéseitekkel menthettek meg. Minden pénteken tudatosítsátok, ha csendesen és türelmesen szenvedtek, ezáltal az egész emberiség jótevői lehettek!
Minden szombaton gondoljatok Rám, Aki a Szentháromság Akaratából Édesanyátok lettem.
Szent Fiam mellett Én nagyon sokat tanultam különösen azt, hogy minden jóra Igent kell mondani! Az emberiség tragédiája az, hogy a bűnre igent mond és a jóra nemet! Ne felejtsétek el, örök boldogságotok érdekében meg kell tanuljátok kimondani a legszebb szót Istennek, az Igent, és a legkeményebb szót a gonosznak: azt, hogy Nem! Számotokra ez a boldogság, az életszentség és az üdvösség útja. Minden szombaton tudatosan gyakoroljátok az Igen és a Nem kimondását helyénvaló módon!
Minden vasárnap gondoljatok a Szentháromságra. A Mennyei Atyára, Aki szeret titeket, Szent Fiamra, Aki feltámadt értetek és a Szentlélek Istenre, Akinek a kegyelme kiáradt az egész emberiségre!
Különösen minden első vasárnap legyen hála a szívetekben a Mennyei Atya iránt, Aki a legnagyobb szeretettel megteremtett, fenntart és hazavár titeket. Legyen hála a szívetekben a feltámadt Jézus iránt, Aki a világ végén feltámasztja a testeteket. Legyen hála a szívetekben a Szentlélek iránt, Aki az indításaival, tiltásaival, tanításaival célba akar segíteni titeket. Minden nap legyen égig érő hála a szívetekben a Szentháromság iránt minden látható és láthatatlan ajándékért.
Befejezésül mondom, ha Istennek tetszően élitek meg életetek minden napját, hazaköltözésetek után ragyogni fogtok mint a Nap a Szentháromság boldog Országában!
A Szentháromság most Általam áld meg titeket életetek jelen pillanatában a jó megélésével!!!

Házi feladat áprilisra:“ISTENEM SEGÍTS, HOGY LÉLEKBEN A FELTÁMADT KRISZTUSSAL ÉS MÁRIÁVAL JÁRJAM ÉLETEM MINDEN NAPJÁT!”

Szombaton már 9 órától tanítások lesznek a Szűzanyáról!A Szűzanya jelenlétét, szeretetét tudatosítva éljük meg a gyönyörű május hónapot!

Bosco Szent János 1862 május 30.-án a következő látomását mondta el a lelki gyermekeinek
Turinban!
Az Egyház Két Oszlopa

“Képzeljétek el, hogy egy tenger partján állunk, egy magas sziklán, ahonnan a lábunk alatti talajon kívül sehol máshol nem látunk szárazföldet. A tengeren nagyon sok hajó van, amelyek tengeri csatára készülnek. A hajók orra vasból készült, testük ágyúkkal, puskákkal és mindenféle más fegyverekkel van felszerelve. A kis hajók egy náluk sokkal nagyobb hajó(Egyház) felé közelednek és megpróbálják éles orrukkal felsérteni, majd meggyújtani és minden más módon megkárosítani.
A nagy hajót számos kisebb csónak követi, melyek parancsot kapnak tőle és az ellenséges flotta ellen védik. Erős ellenszéllel kell közben megküzdeniük és a felkavart tenger is úgy tűnik, a támadókat segíti ellenük.
A távolban, a tenger közepén nem messze egymástól két hatalmas oszlop áll. Az egyiken a Szeplőtelen Szűz szobra áll, akinek a lábainál a következő felirat olvasható:” Auxilium Cristianorum”–Keresztények Segítsége. A második oszlop sokkal magasabb, amelyen egy nagyon nagy Ostyát látunk, felirattal: ” Salus credentium”– A Hívek Üdvössége!
A pápa, a nagy hajó kapitányaként felismeri az ellenség dühét, a veszélyt , és ezért megpróbálja a hajóját a két oszlop közé kormányozni. Az ellenséges hajók megkezdik a támadást és a pápa hajóját el akarják süllyeszteni. Ennek ellenére a pápa hajója átszeli a tengert. Ezután, a látomás szerint, a támadók hajói felrobbannak, sok hajó elsüllyed a tengerben.
Ekkor a pápát golyó találja el, amire holtan esik a földre. Az ellenség nagyon örül ennek. A pápa emberei nagy gyorsasággal új pápát választanak. Erre az ellenség elveszíti a bátorságát. A pápai hajó pedig minden nehézséget legyőzve biztosan úszik a két oszlop közé és horgonyt vet. Az ellenség menekülés közben elsüllyed. Ezután a tengeren nagy csend lett…”
Don Bosco egyik követője a következőket mondja:
“Úgy gondolom, hogy a pápa hajója az Egyház, amelynek Ő a feje. A többi hajó az embereket, a tenger a világot jelképezi. Azok, akik a nagy hajót védik a pápa hűséges követői, a többiek az Ő ellenségei, akik minden eszközzel megpróbálják megsemmisíteni az Egyházat. A két oszlop szerintem a Mária-tiszteletet és a Szent Eucharisztiát jelenti. Don Bosco válasza: jól beszéltél! Tudnunk kell, hogy csak két eszköz marad számunkra a megmenekülésünkre: Isten Anyjának a tisztelete és a gyakori Szentáldozás!
Következtetéseink:

Az Egyháznak vannak külső és belső ellenségei. A külső ellenségei az ateisták, a szabadkőművesek, a szabadgondolkodók, a sátánisták, a hamis tanítók…
Az Egyház belső ellenségei: a megkeresztelt és megbérmált pogányok, akik már nem gyakorolják a hitüket, akik Isten nélkül élnek. Ide tartoznak a közömbösek is, akiket nem érdekel az Egyház sorsa. Legnagyobb ellenségei az Egyháznak, az Egyházban lévő szabadkőművesek, akik belülről rombolják az Egyházat. Ezekért minden nap kell imádkozzunk.
Nagyon fontos, hogy mindenkor a pápát, Szent Péter utódját, szeretettel fogadjuk el és érezzünk felelősséget érte: “Te Péter vagy és erre a sziklára építem az Egyházamat és a pokol hatalma nem vesz erőt rajta!” A világban szellemi harc van. ” Nem test és vér, hanem túlvilági hatalmasságok ellen kell harcolnotok!” Ezt a harcot csak a lelki emberek érzékelik. A harc tétje a lelkünk megnyerése. Az utolsó időben meg kell tanuljunk harcolni Jézus fegyvereivel: imával, böjttel, felajánlott élettel, a szentelmények használatával…
Az a remény kell éltessen minket, amíg Jézus és Mária kezét fogjuk, nem veszíthetünk.
Az ellenség lehet bármilyen ravasz, okos… Jézust, Máriát és a követőit nem győzheti le.
Csak azok eshetnek az ellenség csapdájába, akik nem fogadják el: Jézust, Máriát és a Pápát. Az ellenség a X Parancsolat, a VII Szentség, Isten, Egyház, pápa, püspökök, papok és egymás ellen akar hangolni minket. Ezt észre kell vegyük. Nekünk igazán csak egy ellenségünk van: a gonosz lélek és az ő követői.
Élet és halál, örök élet és örök halál a tét. Attól függ , kire hallgatunk. Legyünk olyan elszántak, mint a gonosz lélek, aki az utolsó pillanatig küzd a lelkünk megszerzéséért. Ebben tanulhatunk tőle.
Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén
megismerhetjük a Jézus és Mária által ajánlott lelki fegyvereket és megtanulunk harcolni. Az engesztelő közösségben minden nap imádkozunk a vezetőinkért. A Szent Hegyen megismerjük és megismertetjük, megszeretjük és megszerettetjük Jézust és Máriát a zarándokokkal. Minden vallásút és nemzetiségűt, Jézushoz és Máriához vezetjük, tudatos beleegyezésükkel.
Mi hisszük azt, hogy az engesztelő közösségünk Jézus és Mária kezét fogva a legjobb úton halad, győzelemre jut és győzelemre segít másokat is. Ezért a jövő miatt a legkisebb félelem sincs a szívünkben!!!
Jelszavunk: Per Mariam, ad Jesum! Mária által vezetjük az engesztelőket Jézushoz!

VISSZATEKINTÉS 2012 MÁRCIUSÁRA

Mire tanítottak az Égiek bennünket?

“- Ismerjétek fel azt, hogy Isten is és a gonosz is létezik! Nektek csak az Isten Szavát kell követni, ha a Mennybe akartok jutni!”
“- Tanuljatok meg az utolsó időben radikálisan harcolni, amikor a gonosz támad titeket!”
-” Legyen lelkivezetőtök, akire hallgattok, mert Isten általa az üdvösségeteket akarja! ”
-” Minden nap kérjétek a lelkek megkülönböztetésének kegyelmét, hogy világosan lássátok meg, hogy mi van Istentől és mi a gonosztól! Meg kell tanuljatok csak Isten Hangjára hallgatni, amely megegyezik a Szentírás és az Egyház tanításával.”
-” Ha Jézus van a szívetekben, akkor ne féljetek , mégha a gonosz tombol is körülöttetek.”
-” Bármilyen fizikai vagy lelki szenvedést megenged az Úr, tanuljátok meg elfogadni, felajánlani, azaz, értékesíteni az egész emberiség javára!”
-” Az engesztelés azt jelenti: LÉLEKMENTÉS. Minden imátokat, böjtötöket jócselekedeteket, és felajánlott életeteket tegyétek Isten Kezébe, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön.”
-” Ne felejtsétek el, a gonosz karmai közül és a tisztítótűzből kiszabadított lelkek, Isten után nektek is hálásak lesznek az Örökkévalóságban.”
-” Tudnotok kell, az Égiek csak azokon segíthetnek, akik kérik a segítségüket! Ők tisztelik a szabad akaratotokat.”
-” Isten azért teremtett titeket, hogy igazi engesztelőkké váljatok önmagatok és az egész emberiség érdekében!”
-” Minden reggel mosolyogjatok és Istent dicsőítve menjetek előre. Meglátjátok, a gonosz elfut előletek!”
-” Amikor nehézségeitek vannak, gondoljatok arra: Mi veletek vagyunk és győzelemre segítünk titeket!”
-” Legyen nyitott a szívetek az Égiek előtt, hogy bármit kivehessenek onnan és bármivel, bármikor megajándékozhassanak titeket. Vigyázzatok! A gonosz előtt mindig zárva tartsátok a szíveteket!!!”
-” Ha a félelem úrrá lesz a szívetekben, Jézus Vére által és Mária Könnyei által kötözzétek meg a félelem szellemét és dobjátok a pokol tüzére. Így harcoljatok minden ördögi megkötözöttség ellen, néven nevezve a szellemeket!”
-” A családotok, a lelki közösségetek felé és minden nyitott, jóakaratú ember felé gyakoroljátok a missziós lelkületet!”
-” Az utolsó időben, az irgalom idejében, amelyben éltek, a legfontosabb feladatotok: a lelketek és a lelkek megmentése. EZ AZ ENGESZTELÉS!!!”
-” Nagyon sokat imádkozzatok a papokért! Nagyon sok lélek megmenekülése vagy eltévelyedése tőlük is függ!!!”
-” Azok az Istennek tetsző engesztelő nők, akik a papokat megőrzik a jó Isten közelében és a hivatásukban! Azok a nők, akik Istentől és a papi hivatásuktól elszakítják a papokat, velük együtt boldogtalanná válnak!”
-” Akik minden nap Igent mondanak Isten Akaratára, képessé válnak arra, hogy a lelkek sokaságát levegyék a gonosz szekeréről és Isten szekerére tegyék azokat!”
-” Mindazok a hangok, amelyek lehangolnak, elkeserítenek, Isten ellen hangolnak… azok a gonosztól vannak. Mindazok a hangok, amelyek a jóra bátorítanak, biztatnak, reményt adnak, azok a Szentlélektől vannak!!!”
-” Örülnötök kell, mert megtanultátok azt, hogyan kell a gonosz csapdájából kiszabadulni. Mindazok a személyek, akik használják a szabadító imát, komolyan böjtölnek, szabadító miséket ajánlanak fel és hittel használják a szentelményeket ( szenteltvíz, olaj, kereszt), szabaddá válhatnak minden megkötözöttségtől.”
-” Akinek a tiszta szívében Jézus jól érzi magát, az már lelkében hordozza az Új Eget és az Új Földet!”
-” Nagyon örülünk annak, amikor imádság közben megfogjátok egymás kezét és azután szeretettel megölelitek egymást. Ezt tegyétek odahaza is, hogy leereszkedjen az Új Jeruzsálem a családotokra!”
-” Éljetek úgy, hogy amikor jön a Nagyfigyelmeztetés ne akarjatok félelmetekben elbújni Isten elől, hanem kitárt karokkal boldogan menjetek az Úr elé!”
-” Ahol az Égiek tiszta lélekre és élő hitre lelnek, ott árad a rendkívüli kegyelem a megáldott víz által!”
-” Úgy éljetek, úgy engeszteljetek, hogy lélekben kivirágzott testvéreket hagyjatok magatok után!”
-” Lélekben összefogva , alkossatok egy nagy kört a világban lévő engesztelőkkel, így védjétek meg a gyengéket, akiket a gonosz el akar vinni a keskeny útról!”
Az Égiek megáldottak minket: a bűnbánat, a szeretet és a kitartás lelkületével!!!

 

A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE-ÁPRILIS
“Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!” (Lk.1,45)
A Szentírásból elmélkedjük át a megtértek történeteit (Zákeus, Magdolna, jobb lator, tékozló fiú, házasságtörő asszony, Lévi,Saul,stb.)
Havi mottó:”Jobban örülnek a Menyben egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak!!!”
Havi imaszándék:Adjunk hálát megtérésünkért! Engeszteljünk a bűnösök megtéréséért!

Konkrét feladatunk: Olvassuk el újra és terjesszük B. M. Éva asszony “Örömöm titka” című könyvének első kötetét!

Szűz Mária üzenete 2013. áprilisában

” Szeretett engesztelő gyermekeim!!!

Ebben a hónapban, amikor az Isteni Irgalmasságot megünneplitek, a bűnbánat szentségéhez való viszonyulásotokról szeretnék beszélni! Feltámadt,Irgalmas Szent Fiam kérése az, hogy amikor bűnbe estek,azonnal tartsatok bűnbánatot. Gondoljatok arra, mi lenne veletek, ha a bűn elkövetése után hirtelen meghalnátok?

Mit mond erre a gonosz lélek a lelketek mélyén, akire sajnos, nagyon sokan hallgatnak?

.Nem kell Isten Szavát komolyan venni! Ne végezzétek el szentgyónásotokat, úgyis újra bűnbe fogtok esni! Ezért nincs értelme a bűnbánatotoknak.

.Ha nyugodt, kényelmes életet akartok élni: ne küzdjetek, ne harcoljatok a bűneitek ellen! Az állandó küzdelem a bűneitek ellen sok erőfeszítésbe kerül. Kár harcolni a bűn ellen, amit úgyse tudtok legyőzni.

.Azt is elhiteti sokakkal a gonosz lélek: Isten,az elkövetett bűneitek miatt nem szeret titeket és nem bocsát meg nektek! Ezáltal kiváltja a lelketekben a haragot, a gyűlöletet Isten iránt.
.Vannak olyan emberek, akikkel a gonosz, azt hiteti el, hogy a papnak, nincs bűnbocsátó hatalma. Ember, ilyen hatalommal nem rendelkezhet! Sajnos a gonosz sugallatait hajlamosabbak vagytok elhinni,mint Isten üzenetét.
.Sok embernek azt súgja a gonosz, hogy ne higgyék el azt,hogy a bűn rossz számukra, és ezt csak a papok találták ki.Meg akarja győzni őket,hogy érezzék jól magukat a bűneikben.
.Vannak olyan emberek, akiknek a gőgjüket érinti meg a gonosz lélek. Ti, akik nagy emberek vagytok, csak nem térdeltek le,egy bűnös pap előtt! Ne engedjétek meg senkinek, hogy beleszóljon az életetekbe,szabadságotokba! Ez a megalázkodás nem méltó hozzátok!
.Sok embernél a gonosz lélek elveszi a bűntudatot!Azt mondja:” A káromlás az nem bűn, csupán feszültségeteknek a levezetése! A bűnös együttélés, házasságkötés nélkül, az sem bűn, hiszen, ez a divat és mindenki ezt teszi.A házasságtörés sem bűn,hanem változatosság, amelyre szükségetek van. A haragtartásotok sem bűn,hiszen a megbántást a másik kezdeményezte! A részegeskedés sem bűn,mert ezáltal,felszabadultok sok-sok gondotok alól! A lopás sem bűn,hiszen,szerintetek mindenkinek ott kell megélnie, ahol dolgozik.Nektek, a lopott dolgokra szükségetek van! A kérdés az,ha titeket lopnának meg,ugyanúgy beszélnétek? Az abortusz sem bűn,hiszen a magzat, még nem kész gyermek, ezért, ha szükséges megtehetitek! A vasár-és ünnepnapi misemulasztás sem bűn, hiszen a komoly, heti munka után szükségetek van a pihenésre, kirándulásra.Az eutanázia sem bűn, ugyanis, ha valakiből már nincs hasznotok, nyugodtan küldhetitek a túlvilágra.”
. Nem sorom tovább. Ti vizsgáljátok meg azt, hogy még mi mindent súg nektek a gonosz lélek, csak azért, hogy ne tartsatok bűnbánatot, ne engedelmeskedjetek Istennek és ne jussatok el a lelki békére, üdvösségre!
Mit mond nektek feltámadt Szent Fiam, Aki az Irgalmasság Királya és Forrása?
.Arra kér titeket, hogy ne hallgassatok a gonosz lélekre, mert az a kárhozatba, az örök boldogtalanságba akar vinni titeket.
.Végezzétek el mindannyian a szentgyónásotokat, az Irgalmasság Vasárnapjára, hogy minden bűnötök után járó tartozásotokat elengedhesse. Higgyétek el azt, hogy pap fiaimnak, van feloldozási hatalmuk,amelyet Szent Fiamtól kaptak a felszentelő püspökük által.
.Higgyétek el, érdemes küzdeni, harcolni a bűneitek ellen. Ezt, ha minden nap megteszitek, ráléptek
az öröm, a boldogság, az üdvösség útjára.
.Soha ne felejtsétek el azt, hogy titeket szeret az Isten, kivéve a bűneiteket. Ezt azzal bizonyította be, hogy az utolsó csepp vérét is feláldozta értetek.
.Amikor kételkedtek Szent Fiam isteni megbocsátásában,akkor gondoljatok: a tékozló fiú történetére, a jobb latorra, a házasságtörő asszonyra,, Saul megtérésére, akiből Szent Pál lett.
.Tudnotok kell azt, hogy nem a természeti csapások a legnagyobb tragédiák a világotokban, hanem a bűneitek, amelyektől nem akartok megszabadulni. Ezek hozzák a legnagyobb tragédiákat maguk után.
.El kell jussatok odáig, hogy kimondjátok a sötétségre azt, hogy sötétség, a bűnre azt, hogy bűn és a világosságra azt, hogy világosság. Ne engedjétek,hogy a hazugság atyja, ezt bennetek összekeverje, mondván: “a világosság az sötétség,a sötétség pedig világosság.”
.Befejezésül mondom, Irgalmas Szent Fiam azt kéri tőletek, hogy bármikor bűnbe estek, azonnal tartsatok bűnbánatot. A gonosz lélek pedig azt sugallja, hogy erre nincs szükségetek. Örök életetekbe vágó kérdés számotokra, vajon, kire hallgattok?
Most, a Szentháromság általam áld meg titeket az állandó bűnbánat lelkületével!!!

 

Házi feladat áprilisra

GYÓNJUNK,ÁLDOZZUNK,IMÁDKOZZUNK A PÁPA SZÁNDÉKÁRA, HOGY TELJES BÚCSÚBAN

RÉSZESÜLJÜNK!!!
2014 – ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA – ÁPRILIS

”Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, lányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!” (Ap. Cs. 2, 17)
115. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén A Szentírásból olvassuk el az emmauszi tanítványok történetét (Lk. 24, 13 – 35)
Havi mottó: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az Írásokat!” (Lk. 24, 32)”
Havi imaszándék: kilencedben kérjük Boldog II. János Pál pápa és Boldog XXIII. János pápa közbenjárását jó szándékainkra, szenté avatásuk hónapjában.
Konkrét feladatunk: gyakoroljuk a száj böjtjét. Vigyázzunk arra, hogy a beszédünk ne alvilági, ne csak evilági, hanem természetfeletti beszélgetés legyen. N.B. Örömteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk a feltámadt Krisztus áldásával, minden jóakaratú embernek.

Az Szentlélek Isten tanítása 2014 áprilisában

„Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban olvassátok el a Szentírásból az emmauszi tanítványok találkozását a feltámadt Krisztussal. E találkozás tanulságairól szeretnék beszélni nektek. Jól jegyezzétek meg egy életre, a feltámadt Krisztus nélkül az ember mindig szomorú. Akik ebben az állapotban maradnak, azok a személyek örökké szomorúak maradnak. A feltámadt Krisztussal élve válik örömtelivé az életetek a Földön és az Örökkévalóságban. Jó, ha néha elgondolkodtok milyen irányba tart az életetek, Jeruzsálem vagy Emmausz felé? Naponta távolodhattok a feltámadt Krisztustól vagy közeledhettek Hozzá. Vizsgáljátok meg ebben a hónapban, hogy kiről vagy miről szoktatok beszélni az úton, otthonotokban, az emberekkel, akikkel találkoztok? A beszédetek lehet alvilági, evilági vagy természetfeletti. Az emmauszi tanítványok szíve mivel tele volt Jézussal, a 3 órás úton folyamatosan Jézusról beszéltek. Az emmauszi tanítványok rádöbbentek arra, hogy Jézus, a Jó Pásztor, aki elmegy az eltévedt bárány után azért, hogy visszavigye azt a biztonságos helyre, az apostolok közösségébe. Tudnotok kell azt, hogy a feltámadt Krisztus a legjobb pedagógus, akitől tanulnotok kell. Először az emmauszi tanítványokhoz csatlakozik, kibeszélteti, kérdezi őket. Engedi, hogy megszabaduljanak a feszültségeiktől. Beszéltek a tanítványok a gyengeségeikről, hitetlenségükről, zavarukról, reménytelenségükről. Beismerték, szerettek volna ők is személyesen találkozni a feltámadt Krisztussal. Beismerték azt, hogy nem hittek az angyaloknak, az asszonyoknak, a társaiknak még akkor sem, amikor az üres sírról meg a lepelről tettek tanúságot. Csak ezek után beszélt a feltámadt Krisztus, az Írások alapján a feltámadásról. Ekkor a feltámadt Krisztus bátorította őket, hogy higgyenek Mózesnek, a prófétáknak és az Ő kijelentéseinek is, amit a haláláról és a feltámadásáról mondott nekik. Milyen kár, mondjátok ti, hogy nem jegyezték le a feltámadt Krisztus beszédét a tanítványok. Felejthetetlen volt a tanítványoknak, amikor marasztalva az Idegent, betért az otthonukba. Egy asztalhoz ült velük. A jelekből felismerték, a feltámadt Krisztust. Felejthetetlen volt számukra, amint kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és átadta nekik. Ezután a feltámadt Krisztus hirtelen eltávozott, de közöttetek maradt a Szentírásban, a Szentségekben, az Egyházban, a közösségben, a felebarátban (a betegekben, szegényekben, rászorulókban) és a saját szívetekben. Ezeket kell tudatosítsátok minden nap. Azt tapasztalták a tanítványok, hogy a feltámadt Krisztus közelében kihalt a szívükből: a szomorúság, a reménytelenség, az érthetetlenség, a hitetlenség, a megszokottság, a közömbösség. A feltámadt Krisztus közelében lángra gyúlt a szívük, megszületett benne: a remény, az öröm, a béke, a boldogság. A feltámadt Krisztus jelenlétében erőt kaptak, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, az apostolok közösségébe. Rádöbbentek arra, hogy az apostolok közössége nélkül védtelenek. Hálálkodnotok kell a templomi, családi és közösségi védettsége miatt. Milyen jó ha rájösztök arra, a lelki közösségnek megtartó ereje van, szükségetek van egymásra. Jó, ha a kölcsönös szeretet által megtapasztaljátok a feltámadt Krisztust. Egymás közelében arra is rádöbbentek, milyen nagy bűn az irigység. Aki irigy ember, az ölni is képes. Fontos, hogy felszámoljátok azt a szívetekben. Megtanulhatjátok a tanítványoktól, hogy a megosztott öröm, dupla öröm, a megosztott szomorúság fél szomorúság. Tanuljátok meg azt, hogy a lelki testvéreitek előtt ne hallgassatok a lelki élményeitekről, a feltámadt Krisztussal való személyes találkozásról, az Ő érintéseiről. Emellett vigyázzatok arra, hogy a gyöngyeiteket ne dobjátok a sertések elé. Befejezésül mondom, miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztus valóságáról, volt bátorságuk tanúságot tenni Róla, az életük árán is. Miután az apostolok és a tanítványok meggyőződtek a feltámadt Krisztusról és lángra gyúlt a szívük, képesek voltak lángra gyújtani a világot meggyőző tanúságtételükkel. Én azt tanácsolom nektek, ha örvendező engesztelők akartok maradni, ne a feltámadt Krisztus nélkül, hanem minden nap a feltámadt Krisztussal zarándokoljatok a végső cél elé. Most megáldalak titeket a feltámadt Krisztus érezhető jelenlétével, örömével, békéjével és szeretetével!

Házi feladat áprilisra: “ADD, HOGY FELISMERJELEK TÉGED LELKI SZEMEIMMEL AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN ÉS SZERESSELEK TÉGED A RENDSZERES SZENTÁLDOZÁS ÁLTAL!!!”

VISSZATEKINTÉS 2014 MÁRCIUSÁRA

Miben erősítettek meg az Égiek az engesztelés első napjaiban? Rendkívüli kegyelmi kiáradást tapasztaltunk. Az Égiek láthatatlanul, de érezhető módon voltak köztünk az engesztelésen. Az Égiek érintése, a boldogság könnyeit csalta ki a szemünkből. Jó volt újra hallani, hogy a Szűzanya fehér rózsácskái vagyunk és szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Komolyan vettük a meghívást a lelki tisztaságra, az állandó kegyelemben való maradásra. Jó volt hallani, hogy a Szűzanya örül annak, hogy a kilencedben, az engesztelők, télen – nyáron, hidegben – melegben kitartunk. Kérték az Égiek, hogy a nagyböjtben vegyük le a falról a keresztet, töröljük meg a portól, csókoljuk meg. Jó, ha a kereszttel a kezünkben elmélkedünk Jézus szenvedéséről és haláláról, amit vállalt mindannyinkért, megváltásunk, megmenekülésünk érdekében. Arra figyelmeztettek az Égiek, hogy gondolkozzunk el azon, miért üres a kereszt másik oldala? Ott van a mi helyünk és oda kell felfeszítenünk a mi akaratunkat, elsőbbséget adva Isten Akaratának. Lélekben levettük a töviskoronát Jézus fejéről a bűnbánatunkkal és virágkoszorút tettünk erényes életünkkel. Meg kell tanuljuk a lelki életben – tanították az Égiek – hogy egy jobbért rugalmasan veszítsük el a jót. Isten Akaratáért, amely jobb, veszítsük el a jónak tűnő emberi akaratunkat. Ezáltal változás fog bekövetkezni az életünkben. Kérték az Égiek, hogy gyakoroljuk a száj böjtjét. Úgy tanítottak, hogy a rossz szavak által egy kis megtestesült ördög jön ki a szánkból, amely árt nekünk és a családunknak. Kérték az Égiek, hogy imádkozzunk arra a szándékra, hogy a jövőben is együtt ünnepeljük a Húsvétot, az Úr Jézus feltámadását, aki egyszer halt meg és egyszer támadt fel. Kérték az Égiek, ha lehet a nagyböjtben minden nap végezzük el a keresztúti ájtatosságot, végezzük a fájdalmas rózsafűzért és olvassuk el a Szentírásból Jézus szenvedését és feltámadása történetét. Ez jó hatással lesz mindenkire, különösen a szenvedő betegekre. Melyek a feltételei a kegyelemmel teljes nagyböjtnek?

• Vegyük komolyabban a kötött – szabad – közös imát és a csendet, odafigyelve az Égiek üzenetére. Végezzük a szabadító és gyógyító imát. Ajánljunk fel kilencedet, gregorián miséket a gyógyulásunkért, szabadulásunkért, az őseink lerendezéséért. El kell jussunk az ima szelleméig, ami azt jelenti, megtanulunk folyamatosan Isten jelenlétében élni. • Vegyük komolyabban a böjtöt! Sokféle böjt van. Ki – ki azt a böjtformát vegye komolyan, amelyik közösségbe tartozik. Ez alázatossági, engedelmességi próba, ugyanakkor a közösséghez való hozzátartozás jele. A Szentháromság hegyen azt kéri a mennyei Atya, hogy minden hónapban böjtöljünk délig az első kilenc nap és azután hétfőn – szerdán – pénteken. Délig nem eszünk és nem iszunk semmit. A betegek gyakorolják a lemondást! Tanuljanak meg lemondani: a zúgolódásról, türelmetlenségről, irigységről, minden bűnükről és hibájukról. Jó, ha tudatosan gyakoroljuk az érzékszervek böjtjét. Ez azt jelenti, megtanuljuk az érzékszerveinket (szem, száj, fül, kéz, láb…) csak a jóra használni. El kell jutnunk a böjt szelleméig, ami azt jelenti, vigyázunk arra, hogy a lelkünk vezesse a testünket és ne fordítva. • Vegyük komolyabban a jócselekedetet. ’Jézus körüljárt jót cselekedve.’ ’Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, elsősorban hittestvéreinkkel’. Az imával kifejezzük Isten iránti szeretetünket, a böjttel önmagunk iránti helyes szeretetünket, a jócselekedettel a felebarátink iránti szeretetünket. El kell jussunk a jócselekedet szelleméig, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a javát – üdvösségét akarjuk és senkinek a kárát. • Necsak végezzük, hanem éljük a keresztúti ájtatosságot. Ne legyünk gyáva Pilátusok, félő apostolok, gyilkos katonák, irigy főpapok és közömbös emberek. Tegyük magunkévá Szűz Mária lelkületét, aki csendes, bátorító jelenlétével segített Szent Fiának. Legyünk mások keresztjét megkönnyítő Cirenei Simonok, legyünk könnytörlő Veronikák, sírt ajándékozó Arimeteai Józsefek, segítő Nikodémusok, mindvégig kitartó asszonyok és apostolok. Csendesen és türelmesen éljük meg a szenvedéseinket. • Tudatosítsuk azt, hogy minden kísértés mögött a gonosz lélek van, aki a beleegyezésünkkel a bűnbe, végső soron a pokolba akar vinni. Jézus lelkületével tanuljuk meg radikálisan visszautasítani a gonoszt és a kísértésekben az Égiek segítségét kérjük. • Vegyük komolyabban a bűnbánatot. Ne mások bűneivel foglalkozzunk, hanem a sajátunk kijavításával. Ne azért gyónjunk, hogy megkönnyebbüljünk, hanem azért hogy megváltozzunk. Higgyük el azt végre, hogy a bűnben nincsen tartós boldogság. Minden este tartsunk lelkiismeret vizsgálatot. Higgyünk Jézus Irgalmas szeretetében. Járjunk rendszeresen a szentmisére és áldozzunk. Legyen a nagyböjt a befele fordulás, a csend ideje. A kiengesztelődésben (a megbocsátásban és bocsánatkérésben) állítsuk helyre a szeretetkapcsolatot a családunkban. Legyünk hálásak Jézus szenvedéséért, haláláért és feltámadásáért, amelyet értünk vállalt. Szent József lelkületével ne az ördög akaratát tegyük, ne a mienket, hanem mindig Isten Akaratát. Készüljünk fel a halálunkra, elfogadva azt Isten Kezéből, és kérve a jó halál kegyelmét. Gondoljunk gyakran az erényes élet és bűn végső következményeire, amelyek az örök halál vagy az örök élet. Mit tanultunk a családfa gyógyítás alkalmával? Betegségünk fő okai: a bűneink, megkötözöttségeink, az okult dolgok, az ördögi praktikák, a hamis tanítások… Gyógyulásunk feltételei: a megtérés; szabadító és gyógyító imák és szentmisék felajánlása; a kiengesztelődés; Jézus Nevében a gonosz lélek erejének, pecsétjének a megtörése; a Szent Vér és a Szent Könnyek védelmébe helyezkedés; szentségekkel élni; dicsőítő és áldáskérő ima; felajánlás Jézus Krisztusnak; az okkult dolgok felszámolása és egy kis közösségbe való tartozás.

(Az üzeneteket Szilágynagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítés&e

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 189
Heti: 667
Havi: 5 382
Össz.: 297 959

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Április
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »