Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 

KI FOGJA FEL KERESZTEM DICSŐSÉGÉT?

1998. november 11.

Jóságos Uram!
Kérlek jöjj, és munkáld meg akaratomat,
hogy a Te akaratoddá váljon!
Tisztítsd meg és alakítsd át,
hogy egyedül a Te isteni akaratoddá legyen!
Jöjj és semmisíts meg bennem mindent,
ami megbánt Téged, hogy könyörületed
tisztává és elfogadhatóvá tegyen
számodra az ítélet napján.

Jézusom, Te végtelen szeretetedben
meghaltál értem,
hogy életet és boldogságot adj nekem,
és bejuthassak országodba és dicsőségedbe.
Jelölj meg engem mint Tiédet mindörökre!


Én papom! Cseréld szeretetből font koszorúra töviskoronámat, amit e nemzedék oly örömmel erőltet rám, és újabb Getszemáni szenvedésekbe kényszerít engem. Túláradó szeretetemben és a Getszemániéhoz hasonló szenvedésemben írtam nektek ezeket az oldalakat, azért, hogy higgyetek Szentlelkem hatalmában, aki most tanúságot tesz. Nyújts nekem tiszteletet szívedben, Paraskevi! 1

Add nekem idődet, hogy ismét leírd szavaimat, melyek tele vannak sóhajjal és szomorúsággal. Ne hagyd abba az imádságot, és lelked egyedül az én változatlan istenségemre figyeljen! 2

Ó gyermekem… légy mindig türelmes, és én a te türelmed által továbbra is kiáradok a száraz földekre, isteni szeretetembe merítem őket, és mennyei harmattal adok növekedést ott, ahol most csak szárazság van. Csillapítsd szíved aggodalmát! Bízz bennem, a te Teremtődben, mert én nagy dolgokra vagyok képes. Végtelenül gazdag vagyok kegyelemben és erényben, ezért meghívlak, menyasszonyom, hogy oszd meg Vőlegényeddel eljegyzésünk dicsőséges ajándékát, vagyis fenséges keresztemet… 3

Jöjj készségesen, mint minden időben, amikor ölelésembe hívlak!… 4 Engem megölelni annyit jelent, mint keresztemet átölelni… És most hadd leheljem beléd isteni Szavaimat: Mondottam neked, hogy amikor engem átölelsz, akkor keresztemet öleled át, és ebben az ölelésben világosságomba merítkezel. Az út, és újból elmondom, az egyetlen út, ami elvezet téged ahhoz, hogy velem az isteni szeretetben egyesülj, az, amikor önként és szeretettel átöleled keresztemet, ami jól tudod, hordozza annak szenvedéseit, de örömeit is, és elvezet téged a Kálváriára, ahol lelked fel lesz magasztalva. Az én édes ölelésemben örömet lelsz, de legnagyobb örömed mind között az lesz, amikor ráébredsz, hogy te az én kínszenvedésem mása, a legfőbb Áldozat része, az én részem lettél: a szeretet újabb áldozata, újabb élő feszület, újabb rabszolga, akit váltságdíjul adnak a világért. És az én ölelésemben lelked erőt és olyan erényeket merít belőlem, melyek hozzám hasonlóvá tesznek téged. Lelkem szerelmeseként szíved dicsérő himnuszokat fog zengeni, melyek eljutnak a magasságokig és az Amen füléig, és így dicsőítést kap a te Háromságos Istened…
Ki fogyja fel teljesen napjaitokban keresztem dicsőségét? Igen kevesen!

Ezért jövök el általad, hogy a szenvedésen keresztül tanítsam a világot. A lelkek után való szomjúságomban és nagy fájdalmamban, mert látom, amint a lelkek az örök tűzbe hullanak, mindenkit felszólítok ebben a világban a megtérésre, és felszólítok arra,hogy készüljön fel országom dicsőséges földi uralmára, amelyben az én isteni akaratom lesz mindennapi életetek lényege és a homlokotokon lévő jel. Belekiáltok lelketek éjszakájába. Időnként betekintek szívetek ablakán, reménykedve, hogy e szavakat hallom tőletek:

“Jöjj, szeretett Megváltóm, jöjj és nyisd fel alvó szememet, fordítsd szívemet a Te jóságod felé, és szakíts el a bűntől! Jöjj, és nyisd meg az erények kapuját számomra, hogy beléphessek, és tisztelettel leborulhassak Háromságos dicsőséged előtt! Lelkem Kedvese, dicsőséges Szavaddal adj újból életet lelkemnek!”

És én így válaszolok nektek:
“Nevem dicsőségére sohasem foglak elhagyni benneteket én, aki fenségben a Föld és a menny fölé magasodom, és életet fogok adni nektek.”
Adj megnyugvást most nekem, Vassula, bízd rám magad! Pihentess készséggel a szívedben, szenteld nekem idődet! Szeresd azt, akit nem szeretnek és kövesd útmutatásomat! Én, Jézus, megáldalak és mondom neked: benned van az én mennyországom! Holnap folytatom üzenetemet. IC


ÖLELED MAGADHOZ KERESZTEMET!

(A következő napon Jézus újból eljött és diktálásra szólított, ezért szívem örömmel üdvözölte Ót e szavakkal:)

Túláradó szeretetedben, irgalom Ura, isteni gyengédségedben jöjj hozzám! Megjelölt rabszolgád rendelkezésedre áll.

Az a megtiszteltetés ért téged, hogy meg lettél jelölve, rád írtam, hogy hozzám tartozol, hogy az én birtokom vagy… Ezek a jelek nemesek és felbecsülhetetlen az értékük. Azok előtt fedem fel, akik előtt akarom. Testi szemmel nem láthatók, de a kegyelem által, a lélek szemével igen. 5

Azért jöttem a világba, hagy szolgáljak, és nem azért, hogy nekem szolgáljanak. Isten létemre kiüresítettem magam, hogy magamra vegyem a rabszolga állapotát.

Ahogy Atyám engem, akaratommal megegyezően, ajándékul adott nektek a ti megváltásotokért 6, én a ti időtökben az én céljaim megvalósítására hívom, és üdvözítő tervemhez emelem, a magam másává alakítom választottaimat.

Jóval teremtésük előtt kiválasztottam őket, hogy az én igaz képmásaim és tervemnek, a szeretet tervének munkatársai legyenek. Abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy megjelölöm őket ugyanazokkal a jelekkel, amelyekkel én lettem megjelölve, hogy egészen az enyémek legyenek, és ezáltal megmutassam a világnak, hogy ők valóban az enyémek, az én ivadékaim…

Ezért, ha ők üldözést szenvednek, ha leköpik és megfenyegetik, ha félreértik, megrágalmazzák és támadják őket, tudd, hogy az enyémek. Csontok ők az én csontjaimból, testek az én Testemből. Meg vannak jelölve mindazokkal a nemes jelekkel, amelyeket én kaptam a ti megváltásotok érdekében. Ezekre az értékes lelkekre is folytonosan rátaposnak a ti érdeketekben, istentelen nemzedék. Nap, mint nap irtják és ítélet alá vonják őket, még Egyházam képviselői is!

Miként a juhokat, őket is minden idők szentjeinek és prófétálnak vágóhídjára viszi azoknak a hamis vádja, akik azon a napon szerepet vállalnak… és azok mily ügyesen játsszák ki szavaimat annak érdekében, hogy megmagyarázzák hitetlenségüket! 7

Nem tetszik nekem magatartásuk. Az egész emberi nem ellenségeivé válnak, mivel megakadályozzák választottaimat abban, hogy akaratomat népem tudtára adják és újjáépítsék házamat 8. Így azok az elnyomók mindenkor elérhetik gonosz céljaikat.

Ahogy mondtam, Vassulám, úgy adlak minden népnek, mint az én adományomat, vagyis az ő javukra, hagy visszhangozd az én Szavamat és szolgáld az Egyházat. Az örökkévalóságtól fogva az volt a szándékom, hogy te az én igazi képmásom légy, vegyél részt szenvedéseimben, hogy majd egykor részt vehess dicsőségemben is. Keresztem világosságánál és az én elgondolásom szerint változtass magatartásodon! Munkálkodja világosságért, ami ugyanazt jelenti, mint keresztem felmagasztalásáért munkálkodni. Kedvesem, állhatatos lelket adtam neked, hagy az én békémben maradj.
Az éjszaka majdnem elmúlt, és hamarosan nappal lesz!
Ezért bátorság, leányom, bátorság!…

Keresztemmel egyesülve mindezeket az én Nevemben tetted, vagyis az én Nevemben tettél tanúságit üzenetem mellett képességed végső határáig. Azért tetted, hogy beteljesedjék az Írás: “Akik sohasem hallottak és láttak engem, hallani és látni fognak, és akik nem értettek meg, Szentlelkem kegyelmével meg fognak érteni engem.” Ezért továbbra is öleld magadhoz keresztemet, juss át a tengereken egyik kezedben szeretet-himnuszommal, a másikban pedig keresztemmel!

Légy az én vidám követem, és ne válj hűtlenné keresztemhez! Továbbra is nyilvánítsd ki akaratomat és mindazt, amit tőlem hallottál és tanultál! Légy az én örömem, légy az én mennyországom!
Ne feledkezz meg arról, amit felkínáltam neked: oszd meg velem az egység keresztjét, és továbbra is maradj isteni Vőlegényed keblébe és az én keresztembe oltva! Szemed lássa meg keresztemen keresztül azt, ami láthatatlan és örök, és ne csak azt, ami látható és egyszer elmúlik. Ezért keresztemen keresztül keresd mindazt, amit keresztem majd a mennyben nyújthat neked! A Szívemben lévő összes kincset megláthatod, ha az én keresztemen, a te megváltásod és a te megmentőd szemén keresztül nézed őket.

Aki hozzám csatlakozott és egy velem, akit én formáltam, és össze van kötve velem, annak szíve bele van oltva az én keresztembe és mindabba, amit keresztemmel együtt el kell viselnie. Aki meg van győződve arról, hogy hozzám tartozik, annak meg kell értenie, hogy ezáltal keresztemhez is tartozik.

Nem olvastad? “Az Istennek tetsző szenvedés üdvösségre vezető megtérést hoz 9, amit senki sem bán meg: a világ szenvedése viszont halálba visz. Lám, ebből a ti Istennek tetsző szenvedésetekből mekkora buzgalom fakadt, sőt mentegetődzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgólkodás” 10, és ehhez hozzátenném, mily nagy kitartás és erősség fakadt belőle.

Amikor a kegyelem által szenvedést kaptál azért, hogy bánd meg bűneidet, akkor megnyílt lelked szeme, mert szorgalmasan követted hangomat. 11
Vassulám, figyeld meg, miként indítottalak bűnbánatra! Lásd, miként vezettelek keresztemhez! Lásd örömömet, amit akkor érzek, amikor önként sietsz hozzám, majd keresztemhez. Határtalan az örömöm, és eltölt a vigasztalás.

Nem könnyű feladat összegyűjteni bárányaimat, és még nehezebb egyesíteni őket, leányom, de te nekem adtad bizalmadat a reményben, a szeretetben és a hitben, és ezért cselekedhetek általad most én, és terjeszthetem üzenetemet úgy, ahogy én akarom terjeszteni. A te megpróbáltatásaidon keresztül pedig én aratok diadalt, Vassulám. Légy békében! Továbbra is élj keresztem világosságában, és élj igaz életet bennem, Jézus Krisztusban!


1 Paraskevi az én második nevem, melynek jelentése: “Készítsétek elő az Úrhoz vezető utat!”, de pénteket is jelent, tehát a szabbath előtti napot.
2 Jézus ekkor hosszan felsóhajtott.
3 Megértettem, hogy ez a meghívás a keresztben való osztozásra vonatkozott, de nem csak az osztozásra, hanem arra is, hogy hatoljak be teljesen Urunk szenvedésének misztériumába, mert ezt a felszólítást már meghívásom elején megkaptam. A mi Urunk, a mi Jegyesünk, az emberiség Szerelmese újból leszállt trónjáról, hogy teljesebb ismeretet adjon nekem a kereszt értékéről.
4 Akkor hirtelen elhallgatott, mint aki komoly dolgot akar mondani, hangnemet váltott és így szólt:
5 Ahogy Urunk mondja, a lélek csak a kegyelem által válik képessé arra, hogy a “lélek szemével” meglásson olyan dolgokat, amelyek nem külsők, és a testi szemmel nem láthatók. Még kínszenvedésé jegyeit is megadhatja a léleknek, megjelölheti vele a lelket (belső jegyekkel), és a lélek, aki azt elszenvedi, azáltal a légfőbb Áldozat másává válik.
6 Jézus akarata egy volt Atyja akaratával
7 Jézus arra utal, hogy azok az emberek nem törődnek az ő figyelmeztetésével: “A gyümölcseikről ismeritek meg őket”, vagyis a prófétákat és a szenteket.
8 {vö. 1 Tessz 2, 15-16}
9 mert bűnbánatra, majd a kereszt átölelésére vezet
10 (vö. 2 Kor 7,10-11)
11 Ez arra utal, hogy 1985-ben egymásután több tisztuláson is átestem.


TIZENHÁROM BALZSAMOS ÉV TELT EL

1998. november 28.

Ma betelik a felkent üzenetek tizenharmadik esztendeje.
 Gondolataimba merültem egész napon át. Eltűnődtem azon, hogy miként kaptam a sok ki nem érdemelt kegyelmet.  Úgy éreztem, hogy “azok közül, akik hozzám hasonló nyomorúságos állapotban voltak, senki sem kapott Istentől olyan nagy kegyelmet, mint én. Nagy volt Isten irgalma az én lelkem iránt.
 A királyok Királya vitt be engem királyi udvarába. Ő szólított engem nevemen, és hívott meg nagy lakomájára. Királyi bőkezűséggel bánt velem. És hogy még jobban kedvezzen nekem, irántam való, mindent felülmúló és túláradó szeretetében a királyok Királya megadta, hogy kiváltságos módon mindenkor királyi jelenlétébe léphessek. Hogy szabadon meglátogathassam és elhagyhassam királyi udvarát. Úgy tűnt, hogy nyomorúságosságom és semmiségem megnyerte tetszését. Megmentésemre felfedte előttem a mennyet és a Földet, és mindazt a csodát, ami az ég alatt van. És hogy dicsérjem Szent Nevét, a mi Urunk és Istenünk megtanított arra, hogy miképpen foglaljam himnuszokba Nevét.”

Ó Uram, bár rám tekintett a halál,
a Te nagy hatalmad megmentett engem.
Kinyújtattad királyi jogaradat a nemlétező felé. 1
Bárcsak megemlékezne mindenkor
Neved és jogarod hatalmáról minden ember!
Örömmel mutattad meg nyomorúságos lelkemnek
gazdagságodat és országod végtelen fenségét.

Sohasem bántál velem úgy,
ahogy hibáim szerint megérdemeltem volna,
hanem parancsot adtál angyalomnak:
“Vedd fel, hozd hozzánk haza 2
biztonságban és sértetlenül a mi házunkba!”
És ő így is tett…

(Ezután angyalom vonta magára a figyelmemet. Megkértem, mint régen, hogy rajzoljon nekem valamit…)

Magasságbelinek leánya! Béke, béke! Lépj be Urunk örömébe! Egyedül Neki engedelmeskedj! Én, a te őrangyalod, a szívemből adom neked ezt a rózsát. Méltányold és tanuld meg megismerni Urunkat! Térj be Szentséges Szívébe! Isten szólított téged, és te békét kötöttél Istennel.

Én, Dániel, Isten szolgája, vittelek téged a Magasságbelihez. Ma örvendez a menny. Jöjj, közeledj bizalommal a kegyelem trónusához!

Én, Dániel, megáldalak téged a Szentháromságban,

Isten szolgája, Dániel

(Az Atya lehajolt a mennyből és meglátogatott engem…)

 Vassulám! Semmi sem szerez nekem nagyobb örömet, mint az, ha összeszedett vagy jelenlétemben. Magasztald fel Szavamat!
Én, az Isten, letekintek a mennyből a szobádba, virágom. Te láttad dicsőségemet, megízlelted édességemet, és elnyerted jóindulatomat.
Még mielőtt létrejöttek a hegyek, mielőtt bármi kisarjadt a Földön, én már kiválasztottalak téged, szeretett gyermekem, hogy dallamos éneket zengj háromszorosan Szent Nevem tiszteletére, és Szavammal életet adja megholtnak. Én bíztalak téged, gyermekem, születésedtől fogva angyalom gondjára, hogy őrizzen, és hozzám vezessen.
Látod? Mondhatja-e valaki: “Isten nem nyilvánította ki isteni hatalmát. Isten megfeledkezett teremtése iránt való szeretetéről és hűségéről.”
Ó Vassula! Tizenhárom balzsamos év telt el, a rád bízott, felszentelt üzenetek tizenhárom éve, hogy kijelentsd a népeknek akaratomat. Én szóltam, és te hittél… Én adtam neked ezt a mérhetetlen kincset, és eltöltöttem nemzedékedet illatom áradatával. Kívül-belül illatossá vált minden lélek, aki kinyitotta előttem szíve ajtaját. Édességem behatolt a csontvelőkbe…
Nem tudtad, hogy ha megígérek valamit, azt be is tartom? Gyermekem, hajolj most arra a Szívre, amelyhez Fiam, Jézus Krisztus van a legközelebb, és ne feledd: meg fogom munkálni ezt a nemzedéket, és megértetem velük, hogy a halhatatlanságnak a Háromságos Istennel való rokonság az alapja. Az a szándékom, hogy minden lelket a szeretetnek isteni és bensőséges egységébe vigyek, és átistenítsem őket a mi egyetlen lényegünkben és egyetlen akaratunkban…

Dicsőség a Háromságos Istennek,
a menny és a Föld Istenének,
akinek hatalma alatt
minden teremtmény meg fogja hajtani térdét!
Dicsőség Neki
nemzedékről nemzedékre az Egyházban!

Mondjuk mindannyian:
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Egy az Isten,
mindnyájunk Atyja,
aki mindent átjár
és mindenben benne van.
Egyetlen igazi teológia van,
Isten szemlélése
az Ő háromságos dicsőségében
és isteni misztériumában!

Légy áldott! Én, a te örök Atyád az egész menny színe előtt megáldalak téged homlokodon isteni szeretetem kenetével.


1 nem léteztem addig, amíg Jézus életre nem hívott
2 a Szentháromsághoz

MÉG MINDIG VÁROK HÚSVÉT DÁTUMAINAK EGYESÍTÉSÉRE!

1998. november- 30

Uram, engedd meg,
hogy utam végén, amelyet Te jelöltél ki számomra,
rátaláljak a megígért örömre.
Igazságos Atyám, taníts engem,
hogy igazságosság és bátorság legyen öltözetem!
Uram! Házadat lázadás rombolja szüntelen,
és még nyoma sincs húsvét dátumai egyeztetésének.
Nem igazán látható. Még nem…
Életemet zokogó fuvolává tetted
attól a pillanattól kezdve,
hogy Szíved szenvedésének tavába merítve
megkereszteltél engem.
Jól tudom, hogy maga az isteni hatalom
hívott meg engem,
és az élő Védelmező ölelésében vagyok.
Ő fog győzni e Föld pora felett,
de én ébredésem után is testemben élek még.
Ó gondolataim Tolmácsa,
ne engedd, hogy hárfád, ahogy nevezel,
gyászdalokat zengjen,
nehogy bűnbe essek!
Bárcsak ne tenne szereteted
ily próbára többé, miként most megpróbálsz!

 Leányom! Hagyd abba ezt a gyerekes beszédet! Szeretettel állok előtted most is, és arra emlékeztetlek, hogy nem lehetsz társaságomban úgy, hogy ne részesednél szenvedésemből, és arcvonásaid ne válnának hasonlóvá az enyéimhez! Ó, a mi bensőséges szövetségünkben és ölelésünkben megadtam neked szeretetem kenetét, hogy légy újabb feszületté, újabb rabszolgává, aki el lesz adva a világért. Ha én, ahogy helyesen mondod, belemerítettelek a szenvedés tavába, a Szívembe, vedd számba azt is, hogy mit hozott neked ez a keresztség, mily illatot, mily királyi ruházatot! Úgy bántam veled, ahogy választottaimmal bánok.

1Lásd, saját Fiamat, Jézus Krisztust adtam neked ruházatul!

És én, 2a kapu, amelyen az erényes lélek a mennybe jut, ünnepélyesen mondom neked: maradj olyan, mint a liliom, amelyet tiszta mirhaként csurgatnak a szenvedés tavába – ami valójában Krisztus könnyeit jelképezi -, mi pedig hadd szóljunk így kedvesünkhöz:
“Milyen jó a te illatod, mindnél kellemesebb és a mi kimondhatatlan világosságunkkal ékes! Áraszd szét édes illatod továbbra is, hogy rátalálj a megígért örömre az út végén, amit mi készítettünk menyasszonyunk számára. Ott rátalálsz boldog pihenésedre mindörökre.”

Vassulám, ezt a Szívemben lévő szenvedést, ahogy korábban 3már megmondtam neked, rám erőltették. Ez a nemzedék újabb Getszemáni szenvedésekbe visz engem. Mit tehettem volna még, amit nem tettem meg? Isten létemre kiüresítettem magamat, hogy felöltsem a rabszolga állapotát. Szolgáltam! Mind a mai napig nincsenek azonban 4 megelégedve.
Házam romokban áll, és én aggodalmamban, hogy megmentsem népemet a romlástól, királyi jogarommal prófétákat támasztottam, hogy vegyék fel a rabszolga állapotát, önként szolgálják házamat és erősítsék meg azt a házat, amelyet saját vérem árán vásároltam meg.

Egyes pásztoraim azt kérdezik: “Mit tegyünk, hogy életünk elfogadható legyen számodra? ”
Imádságra és szívből fakadó bűnbánatra szólítottalak benneteket, hogy engesztelődjetek ki velem, a ti Istenetekkel: hagyjatok fel eddigi életmódotokkal, kövessetek engem, hogy életetek elfogadhatóvá váljék számomra, és ily módon a mi Háromságos Szentségünk ismerete is növekedjék bennetek.
Majd engedjétek meg nekünk, hogy elvezessünk titeket a jegyesi szemlélődés szemlélésére isteni bensőséges közelségben, a mi ölelésünkben.
Be akartok lépni Háromsápos istenségünk örömébe? Hívjátok akkor a Szentlelket, az Életadót, aki a karizmákat adja, hívjátok szívetek megvilágosítóját, aki képes mindent betölteni anélkül, hogy Őt bármi határai közé szorítaná, hogy nyilvánítsa ki hatalmát lelketekben, és parancsára minden újuljon meg bennetek. Jóságos szeretetén és kegyelmén keresztül megmutatja nektek dicsőséges hatalmát abban az átváltozásban, amit bennetek véghez vihet, megadva nektek a szükséges erőt és kegyelmet ahhoz, hogy többé ne lázadjatok.

Közületek sokan 5kérdezik magas hivatalukban: “Miért is lépne közbe Isten, amikor Egyházunkat oly sok éven át gazdagította a Szentlélek és a sok szent?”
Azért, hogy véget vessen lázadásotoknak és hitehagyásotoknak! Ez a válaszom. Jóságos leereszkedésünkben megkönyörültünk rajtatok. Maga a Tavasz fogja illatossá tenni ezt a Földet. Balzsamommal megillatosítja és új életre kelti ezt a hitehagyott nemzedéket…

A húsvét dátumainak egyesítésével kapcsolatban, Vassulám, még mindig úgy várakozom ajtójuk előtt, mint koldus az alamizsnára. Még mindig várok arra, hogy egyesítsék a dátumokat! Ők továbbra is egységről és testvériségről beszélnek. Pedig csak a szív megtérése fogja őket alázattal az egység útjára vinni.

Elmondom neked, hogyan ismertettem meg Pál apostolommal a szívébe adott kinyilatkoztatás által az egység fontosságát, és azt, hogy miképpen kell megőrizni a Lélek egységét a béke által, ami összeköt benneteket. Értésére adtam adományaim sorrendjét is. Felfedtem előtte 6, hogy mindannyiótokat megajándékoztalak kegyelmemmel, amit sokféleképpen osztok szét. Tudtára adtam, hogy felmentem a magasságokba, foglyokat ejtettem 7, és adományokat juttattam az emberiségnek. Egyesek számára az volt az adományom, hogy legyenek apostolok, mások meg próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók, hogy mindannyian egy szívvel és egy akarattal építsék fel Testemet, az Egyházat.
Szavammal prófétákat támasztottam, és ők nem azonosak azokkal, akik magukat teológusoknak nevezik.
Az én prófétáim azok, akiket én magam emelek a Szívembe, és ott melengetek, hogy eljussanak isteni akaratunk teljes ismeretére, és képesek legyenek akaratunkat kijelenteni népünk előtt. Én magam nyújtok nekik elismerést közvetlen beavatkozásommal. Felkészítem, és teljesen átadom őket nektek, hogy általuk figyelmeztesselek titeket Szavammal akaratomról. Az én prófétáim azok, akik a kegyelem révén egyenesen az én szájamból táplálkoznak, és akiknek én magam teszem szájukba
Szavamat. Még rajtuk csillog a mennyei harmat, amikor eljönnek hozzátok és szavuk üdítő esőként hull rátok. Az én prófétáim szava, ami közvetlenül tőlem való, olyan, mint a kard: bűnbánatra indítja a hitehagyót, nekem pedig tiszteletet és dicsőséget ad.
Az én prófétáim szava fáklyaként világít bele lelketek sötétségébe. Csontjaik újból kivirágzanak sírjukban. 8

Ha valaki megkérdezi: “Miért hangsúlyozza Urunk, prófétái szerepének jelentőségét?”, így válaszolj: “Urunk azt mondja: “Ne azért vizsgáld Szavamat, hogy mentegesd racionalizmusodat, hanem hagyj fel bűneiddel és élj boldogan! A mi Urunk irgalmában örvendezzen a lelked! Ne üldözd prófétáimat, mert ők az én angyalaim, akik az én Szavammal vigasztalnak benneteket. Az a feladatuk, hogy figyelmeztessenek, és bűnbánatra vezessenek benneteket” Így tehát most van a bűnbánat ideje!” Mondjatok le bűneitekről és élvezzétek jóságomat!

Ó Vassula! Kihoztam egy palántát Egyiptomból, hogy elültessem ott, ahonnan ellenségem elvitte a föld élelemtartalékát. Gyengéd gondoskodással utat készítettem számára, felkentem és elültettem. Talaját feljavítattam, hagy megmentsem népemet a pusztulástól. Gyökeret eresztett és fává fejlődött. Ágai egészen a tengerig nyúltak. Gyümölcse bőséges és ízes volt. Bár gyakran érte mennydörgés, szélvész és tüzes vihar, mégsem ingott meg.
Ellenségem három éven és még néhány napon át reszketett félelmében. Haragra gerjedve, súlyos fenyegetések között hadsereget gyűjtött, hagy a pusztulás rostájára tegye, és kantárral megfékezze fám gyümölcseit 9. Én azonban összeszedtem és a Szívembe rejtettem őket. Az emberek sokszor megtámadták fámat, de sohasem győzték le, mert az én Háromságos áldásom van rajta.
Ó… és a földművesek mily gyakran szántották fel hátát, barázdákat húzva rajta, hogy megtörjék, de az én jobb kezem megrázta jármukat és megzavarta őket. Mily áldottak azok a népek, amelyek oltalmat találnak ágai alatt és táplálkoznak gyümölcseivel, melyeket én pecsételtem meg Szentlelkemmel!
Ingyen kaptad az Élet Szavát, Vassulám, hogy te is ingyen add tovább a haldoklóknak. Jaj annak, aki tüzet visz kezében, hogy elpusztítsa, amit én ültettem!
Továbbra is betakarlak édességemmel, jóságosan beléd helyezem, hogy az egész világ megízlelhesse! Vádlóid pedig tűnjenek el, mint az illanó árnyék! Én, az emberiség Szerelmese; a te Urad és Istened, kérem, hogy megcsókolhassalak “szájam csókjaival” 10, és illatossá tehesselek, hogy gyönyörűséges maradhass tekintetem előtt!

Légy jó!


1 Hirtelen az Atya szólalt meg:
2 A Szentlélek szól
3 Üzenet 1998 11. 11.
4 e nemzedék fiai
5 nem mindenki
6 vö. Ef 4. fejezet
7 vö. Zsolt 68. 19
8 Ebből megértettem, hogy Isten mindig fog prófétákat küldeni hozzánk. Az a tény, hogy Illés próféta elragadtatott és nem halt meg, azt jelképezi, hogy a prófétaság nem fog kihalni.
9 vö. Iz 30, 28
10 vö. Én 1,2CSAKNEM TIZENHAT ESZTENDEJE SZÓLOK HOZZÁD

2001. november 13.

Csaknem tizenhat esztendeje szólok hozzád, és ezekben az években megengedtem szemednek, hogy sok mindent láss és még fontosabb dolgokat hallj. Üzeneteimen keresztül isteni világosságot árasztottam rád és másokra, hogy képesek legyetek megérteni engem.

Én vagyok a Világosság minden világosság felett.
Ragyogásomban felülmúlok minden világosságot és fényességet. Mindenkinek adhatok világosságot, ha felfedem magamat előtte. Értelmednek ezért egyesülnie kell az enyémmel, és én ráragyogok isteni világosságommal, hogy olyanokat láss, amit szem nem látott, és isteni világosságomon keresztül az én értelmemmel értsd meg őket�

Eltöltöttelek saját tudásommal és értelmemmel. Igen, gyermekem, oltárrá tettelek, amelyre ráhelyeztem prófétai figyelmeztetésemet, sokféle lehetőséget nyújtva neked arra, hogy elénekeld Szavaimat, és hangjuk eljusson minden szentélybe. 1 Gyönyörűségemre szent titkokat közöltem veled, hogy felmagasztald Nevemet és eljuss távoli országokba és népekhez. Világosságot helyeztem szívedbe, hogy megmutassam műveim nagyszerűségét. Füled meghallotta és még most is hallja hangom dicsőségét, és lelki szemed szemtől szembe látott engem.

Felvirágoztattam ezt a Földet 2, hogy bátorságot öntsek azokba, akik hallgatásom miatt elveszítették reményüket, hogy újból reméljenek és életre keljenek.

Ahogy mondtam, felvirágoztattam ezt a Földet, de sokan voltak, akik örvendezés helyett közömbösek maradtak, és közömbösségük által dühödten eltiporták mindazt, ami virágba borult. Esküt tettek Nevemben, hogy elpusztítják mindazt, ami virágba borult. Nap mint nap erre törekedtek.

Isten vagyok, és hatalmamban áll megbocsátani vagy haragomat kiönteni. Minden embernek megadtam a lehetőséget arra, hogy megtaláljon engem. Ugyanilyen lehetőséget adtam minden nemzetnek is, hogy olvassa szeretet-himnuszomat. Sokan voltak, aki semmibe vették tanításomat.A Szentlélek világosságában lehet megérteni a Szentírást

(A 2001. november 13-ki üzenet folytatása)

Ünnepélyesen megkérdezem mindenkitől: mit tettetek a Szentírással? A Szentírás tükör, amiben engem lehet látni. Hogy van az, hogy nem ismeritek fel Szavaimat, ugyanakkor azt állítjátok, hogy ismeritek a Szentírást? Hogy van az, hogy ilyen könnyen ellentmondotok az igazságnak? Mondom nektek, ha nem ismertek fel engem most Szavaimban, akkor az egyszerűen azért van mert nem ismeritek és nem értitek a Szentírást, amihez a Szentlélek ad megvilágosítást. Ha valaki közületek azt mondja: “Nincs szükségünk erre a prófétai kinyilatkoztatásra, nem vagyunk kötelesek meghallgatni vagy elolvasni, elég nekünk a Szentírás, és abból megszerezhetünk minden tudást” -, akkor megkérdezem tőletek hitetlenségetekben:

“Tudjátok-e, miért nem hisztek, és tudjátok-e, miért vagytok ily közömbösek és készek arra, hogy bezárjátok a szíveteket?

Tudjátok-e, hogy miért nem keresitek a Szentírás szavainak mélyebb értelmét? “
Ez azért van így, mert nem birtokoljátok a Szentlelket, aki kiemelhetne benneteket a sötétségből az Ő világosságába, megvilágosítva lelketeket, hogy lássátok a Fiút az Atyával együtt, amint kinyilvánítják magukat előttetek. A Szentlélek belétek lehelhette volna a feltámadás leheletét és életre kelthetett volna titeket énbennem. Megértheti-e a holt lélek a Szentírást, és meg tudja-e valósítani gyakorlatban, ha nem él?

Ha megértettétek volna a Szentírást, ami az én képmásomat tükrözi, akkor nem mondtátok volna: “Elég nekünk a Szentírás!”

Nem, barátom, a Szentírás nem elég, ha a Szentlelket nem birtokoljátok. A Szentlélek világosságában lehet megérteni a Kinyilatkoztatást, és általa válik érthetővé és világossá, ami áthatolhatatlan és lepecsételt misztériumnak látszik a Szentírásban, mert a Lélek megadja nektek a tudás kulcsát.

Mégis igazságban mondom nektek: boldog, aki készségesen elfogad engem, akár most is, amikor szólok hozzátok, mert tőlem tudást és bölcsességet kap oly csodálatos módon, mintha az egész Szentírást elolvasta volna! Ő maga olyan lesz, mint valamely hangos könyv, magában hordva az isteni sugallatokat, amit a kegyelem által kap.

Tehát, leányom, amikor az ilyen ember a Szentírást olvassa, nemcsak a szavakat látja, hanem azt is, amit te, Vassula megtapasztaltál. Látni fogja lelki szemével � szöveg összefüggéseinek mély lelki értelmét.

Ezért ne ellenkezzetek küldötteimmel, akik olyanok, mint a hangos könyvek. Ők a prófétálás tisztségviselői, mert tőlem jönnek. Nem mondanak többet annál, ami a Szentírásban áll, de vezetnek benneteket. Új módon vezetnek benneteket, hogy őszintén bennem éljetek, és javítsátok meg életeteket. Reményt és vigaszt nyújtanak nektek. Én bárkit megváltoztathatok és nyomorúságos lényéből katedrálissá tehetek.

Ne ítélkezzetek, és eljövök hozzátok, hogy Szavaimat valóra váltsam. A Szentírás az én képmásom, a ti Istenetek képmása. Ne becsüljétek le, de ne mondjátok azt sem, hogy ismeritek, mert távol álltok attól, hogy ismerjetek engem. Tartsátok meg a parancsolatokat, és teljesítsétek, amit meghagynak nektek, hogy meglássatok engem. Ha teljesítitek Szavamat, az rávezeti lelketeket arra, hogy megismerjen engem.
Akkor, és csak akkor lesztek istenek a részesedés által, de nem az uralom által.A tőlem kapott prófétai megbízatással lábatok elé teszik e kincset

(A 2001. november 13-ki üzenet folytatása)

Felfogtátok-e az értelmét és meghallgattátok-e:
“Készségesen figyelj minden közlésre, ami Istentől származik!”
Előtte van minden teremtmény cselekedete.
Szerencsétlenségek, bajok, éhínség, csapások, háborúk, vér és halál került kezetekből és bűneitek által virágaim {áldásaim} helyére. Már sok éve hozok folyamatosan áldást erre a kiszáradt földre, áldásaimmal átitatlak, elárasztalak benneteket, miként a folyó, mely kiáradásával átitatja a földet.

Jeleket mutattam az égen, és angyalaimat mezítláb küldtem hozzád, hogy Szavammal lángra gyújtsák szívedet, nemzedék. Elküldtem őket figyelmeztetésetekre, mert ha meg nem tértek, nem imádkoztok és nem adtok elégtételt bűneitekért életetek megváltoztatásával, ha nem becsülitek Oltáriszentségemet és nem éltek szentül az egységben, ha nem helyeztek engem pecsétként a szívetekre, akkor saját hibátokból vonjátok magatokra a Föld minden baját.

Mindaz, ami a földből származik, visszatér a földbe. Az egész világ tele van ilyen bajjal.
Kértelek benneteket, hogy térjetek vissza hozzám, de mivel ivadékom halott 3, nem hallott meg, és szüntelenül megsért engem.

Lásd, miként reng a magasságokban az égbolt és a menny az én látogatásom miatt! 4
Bűneitek miatt ma megindulnak a hegyek és megrendül a Föld alapja.
Ki vette komolyan, amikor tíz évvel ezelőtt figyelmeztettelek benneteket, hogy büntetés vár rátok, ha nem tartotok bűnbánatot? Ki próbálta megérteni, hogy miképpen cselekszem?
És mondd, ki fogja felismerni, hogy megtörtént az igazságszolgáltatás?

Várta-e valaki közületek, hogy a tornyok a ti bűneitek és gonoszságotok miatt fognak összedőlni? Ó, pedig figyelmeztettelek benneteket, de a ti kapzsi üzletelésetek erőszakossá tette nemzedéketeket, és ahelyett, hogy az Atya keblére hajoltatok és Rá támaszkodtatok volna, holttá váltatok abban a pillanatban, amikor inkább az arany és az ezüst felé fordultatok.

És asztalotok mégis üres mind a mai napig.
Én vagyok a ti lakomátok, a gazdagságotok, és ha én, az Isten nem lettem számotokra a minden, hogyan remélitek, hogy megkapjátok jutalmatokat a mennyben?
Tekintet nélkül arra, hogy kik és mik vagytok, én a boldogulásotokat kívánom. Ezért bízom mondanivalómat az egyszerűekre, akik azzal a prófétai megbízatással, amit én adtam nekik, elmennek hozzátok, és lábatok elé teszik e nemes kincset. Ezenfelül megújítottam őket a Szentlélek által, hogy amit mondaniuk kell, akár tanítanak, akár a bűnöket ostorozzák, azt teljes tekintéllyel tegyék.

Arra kértem e drága lelkeket, hogy adjanak fel mindent, ami nem vezeti őket hozzám. Ne legyen más törekvésük, mint Egyházam boldogulása, és legyenek készek megküzdeni minden gonoszsággal, ami Misztikus Testem ellen irányul. Cselekedeteik miatt mindenesetre üldözni fogják őket, és a holtak fenyegetésnek tekintik létüket. Én azonban felkentem őket. Lehet, hogy egyesek szemében jelentéktelennek tűnnek, de én többre becsülöm őket minden drágakőnél, királyi hatalomnál és fejedelmi kincsnél. Az én számomra szeretetreméltóak és nemesek, mert én neveltem őket. Udvarom olajával felkenve nagy tömegeket fognak hozni, hogy újból megteljen Misztikus Testem, az Egyház, amely a pásztorok nemtörődömsége miatt omladozik.

Uram, hiszen üldöztetésem egyik oka éppen az, amiről beszélsz, minthogy bírálod a papságot.

Tudom, de te vagy az, akinek megadatott a szó, és én arra neveltelek, hogy kiküldjelek ebbe a hitehagyott világba, és az én Nevemben beszélj.
Megtartottam magamnak igaz, odaadó lelkeket

(A 2001. november 13-ki üzenet folytatása)

A pásztorok között megosztottság van. Szemben állnak egymással. Elsorvad a lelkük. Sőt, ha valaki önként és lelkesen hordozza keresztemet házamért, ezek a törvényszegők üldözőbe veszik.
Állíthatják-e {a törvényszegők}, hogy mindenben engedelmeskedtek nekem? Amennyiben igennel válaszolnak, magyarázd meg nekem megosztottságotokat. A megosztottság bűn. Bizonyosan ismeritek a következő idézet értelmét:

“Minden meghasonlott ország elpusztul,
és egyetlen meghasonlott város
vagy ház sem állhat fönn” 5

Hiányzik belőlük a hit megkülönböztető jele. Nincs többé szeretet� Még ha nem is közvetlenül tőlük, hanem elődeiktől ered ez a megosztottság, ők szítják és ők tartják égve ezt az alvilágból 6 feltörő tüzet.

Ezért most azt kérem pásztoraimtól, hogy tartsanak bűnbánatot, ajánlják fel nekem őszinte megtérésüket és tegyék lehetővé e hatalmas erőn keresztül, hogy megtörténjék az átváltozás! Az őszinte megtérés az a kapu, ami a lelket a sötétségből a világosságba vezeti.

Uram, szívemnek nincsenek nagyra törő vágyai.
Bocsásd meg merészségemet,
hogy megkérdezem Tőled:
Ha pásztoraid közül egyesek
eddig elolvassák ezt az írást,
és rátalálnak imént elhangzott kérésedre,
hogy tartsanak bűnbánatot,
felismerhetjük-e bennük azokat, akikről azt mondod,
tele vannak buzgósággal házadért
és hűségesen hordozzák keresztedet?
Ők lennének az ábelek, ahogy nevezed őket,
akik olvassák és szívesen hallgatják,
amit mondasz, mert megőrizték egyszerűségüket?
Jól gondolom-e, ha azt mondom,
hogy akik üzeneteidet olvassák,
azok őszinték és hűségesek házadhoz?

Szavaid hogyan érik el azokat,
akiknek akaratod szerint meg kellene hallaniuk,
de rossznak tartják műveidet?
Te szólsz, de igen kevesen figyelnek.
Közülük kik fognak figyelni? Azok a pásztorok,
akik szívükben már megélik az egységet?

Ne aggódj olyan dolgok miatt, amelyek meghaladják értelmedet és felfogóképességedet! Megvannak az eszközeim, hogy megszólítsam azokat, akiknek szükségük van a megmentésre� Mert tudnotok kell, hogy nálam van az irgalom. 7

Azokról pedig, akiket őszintének és házamhoz hűségesnek nevezel, a következőket mondom: nemcsak azok őszinték és hűségesek házamhoz, akik üzeneteimet olvassák és követik. Megtartottam ugyanis magamnak a kegyelem által kiválasztott igaz, odaadó lelkeket, akik hűségesek maradtak hozzám, és készek vállukon hordozni keresztemet, az egység keresztjét. Munkálkodásuk nemcsak Testemet teszi illatossá, hanem az egész világot. Más szavakkal: nemcsak azok őszinték és hűségesek, akik meghívást kaptak a kegyelem által, és válaszul meghallgatják ebben az üzenetben adott Szavaimat.
És te, leányom láttad, mit tettem mostanában?

Igen, Uram, láttam. 8

Akkor dicsérd Szent Nevemet, és ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Várj és látni fogod!� Légy türelmes és engedd meg, hogy együtt folytassuk utunkat! Látod? Látod, hova vezettelek? Ne félj! Az én jelenlétemben békében vagy�IC


1 Megértettem, hogy Isten a lelkekre utal.
2 áldásokat küldve
3 mirólunk van szó
4 Más szavakkal: Ily erőteljes és nyilvánvaló Isten megnyilatkozása ezen az üzeneten keresztül.
5 Mt 12,25
6 a pokolból
7 E pillanatban, bár ez az előző egyszerű mondatból nem tűnik ki, Urunk, Jézus felfedte előttem, hogy eleped az isteni szeretettől valamennyi pásztora iránt, és ezért dorgálja meg őket úgy, hogy szinte remeg az együttérzéstől és a szeretet fellángolásától. Mintha úgy hallottam volna panaszkodni Urunkat, ahogy az igazságtalanul bántalmazott gyermekek szoktak siránkozni:

“Összetörték Testemet.
A felismerhetetlenségig elcsúfítottak barátaim.
Elvették ruhámat.
Nem szóltak hozzám ők, akik házam őrei,
pedig éppen az én mézzel csorduló ajkamról
kaphatnák meg a megújulás balzsamát.
Egész lényem reszket a gondolattól,
hogy elveszíthetem őket.
Kitekerték tagjaimat, megsebeztek,
és megsértettek, amikor próbára lettem téve.
És ha van közöttük néhány bölcs vagy szent ember,
akik példát mutatnak jó életükkel,
akik az irántam tanúsított alázat
és isteni szeretet koszorúját viselik,
akkor ők felbőszült farkasként törnek rájuk,
hogy széttépjék e szenteket.
Ahogy Káin tette, aki az ördöghöz tartozott,
és átvágta testvére torkát,
úgy tesznek ők is velük�”
8 valamit, ami köztem és az Úr között történt


2009. november 28. (részlet)


„E szavakkal fordulj hozzám Vassula:

Gyengéd Atya, ne sújtsd haragoddal ezt a nemzedéket,

mert akkor mindnyájan elpusztulnak;

Ne sújtsd nyájadat keserűséggel és gyötrelemmel,

mert akkor a vizek kiapadnak és a természet kiszárad;

akkor haragod fölemészt mindent, hogy nyoma sem marad;

Akkor leheleted tüze lángba borítja a Földet és pusztasággá változtatja;

A látóhatáron egy csillag tűnik majd fel;

Az éjszakát pusztulás rázza meg és úgy hull a hamu,

mint télen a hó, beborítva népedet, mint megannyi szellemet;

Könyörülj rajtunk Istenünk, ne ítélj meg minket szigorúan!

Emlékezz meg azokról a szívekről, akik örömüket lelik Benned,

és akikben Te is örömödet leled!

Emlékezz meg azokról, akik hűségesek Hozzád és ne engedd,

hogy erővel sújtson le ránk Kezed,

hanem Irgalmasságodban emelj föl bennünket

és írd bele minden szívbe Törvényeidet. Ámen.”

http://ichtys.hu/index.php/88-2009-november-28-reszlet
 

A Lelkem sok lelket megvilágosít majd, mint a Nap

2014. november 25.

– Rohantam, hogy meghallgassam, mire hív az Úr…

Béke! Kedves lélek! Én a tiéd vagyok, akit szeretek, és rád vágyom. Rád bíztam Szőlőskertjeimet[1], és ahogy eljött a reggel, láttam, hogy már rügyeznek és kezdenek virágozni. Mindnyájan különlegesek és az Enyémek, ezért akarom mindnyájukat a tökéletességre vezetni.

Még anyád méhében voltál, mikor Én már vágytam rá, hogy kivesselek a nemzetek közé, az emberekhez, hogy emlékeztesd őket arra, Én vagyok a Béke Hercege, és hívd őket, hogy térjenek vissza, hogy térjenek vissza Hozzám, hogy térjenek vissza Jahve udvaraiba, ahová tartoznak. Siess tehát, kedvesem, mi ketten, Én és te együtt, őrizzük majd a Szőlőskertjeinket, mint a toronyőrök, és elkapjuk a rókákat, akik zsákmány után kutatnak az éjszakában, hogy kárt tegyenek a szőlősökben.

Nézd, hogy jövök. Úgy jövök hozzátok, mint Forrás, mely termékennyé teszi a Szőlőskerteket, mint egy éltető vizű kút tiszta folyama, úgy árad ebből a Szívből[2]. Bárki, aki iszik ebből a vízből, soha nem lesz többé szomjas, mert éltető forrássá fog válni belsőjében, és az örök életre segíti.

Ismét emlékeztesd enyéimet, hogy Én vagyok az Írások, mert fentről jövök, és az Én szavam örökké tartó. Ezért, Vassula, ne várj emberi elfogadásra, ez nem jelent számomra semmit. Neked sem szabad függővé válni az emberi elfogadástól. Már sok tanút kijelöltem előtted is. Nem te vagy az első, és nem is az utolsó. Küldötteket állítottam, akik tanúskodtak az Igazság mellett a Nevemben. Mind úgy jöttek, mint világító lámpások, és fényt hoztak az emberek lelki sötétjébe. Tehát nem lepődök meg azon, hogy hitetlenül visszautasítanak téged. Sokan, akiket úgymond az igazság bajnokainak neveznek, tanulmányozzák az Írásokat, mégis, mikor előttük világítok, nem ismernek fel Engem. Ha visszautasítják azt, amit a ti időtökben írtam, hogyan hihetnek az Írásokban?

Megmondtam, hogy mielőtt az Úr nagy Napja felvirrad, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, a fiatalok majd álmokat látnak, egészen addig, míg kiárasztom Lelkemet. Csodajeleket fogok mutatni fent az égen, és jeleket lent a földön.

– Köszönöm Neked, Uram, akik meghívtál, és el nem hagysz engem, hanem velem vagy.

Igen, egészen a végidőig, ami a kezdet lesz. Benned lakom, ahogy te is Bennem laksz. Ismertesd meg Nevemet a világgal, és folytasd a tanúságtételt, hogy a világ megismerje a Szeretet nagyszerűségét, melyet adok neki. Továbbra is az Igazság Lelke fog vezetni téged és sokakat az eljövendő dolgokban. Ő majd zafírokkal világítja meg az utadat, és az emberek azt fogják kérdezgetni: „ki ez, aki olyan, mint a ragyogó Nap?” És majd felismerik az Én Lelkemet. „Húzz ki engem a hálóból.” – fogják néhányan kiáltani. „Jahve, Istenem, segíts rajtam, gyógyíts engem!” – könyörögnek majd mások. És aztán mindnyájukat meghívom majd, hogy egyenek Szőlőskertem gyümölcseiből. Ott majd megtudják, hogy Én vagyok az ő Bástyájuk, a Sziklájuk és a Megváltójuk, a Szó, az Istenük, az Egy és az egyetlen, aki le tudja győzni a gonoszt.

A Lelkem sok lelket megvilágosít majd, mint a Nap, feltárja előttük bűnüket, és hogy hogyan torzította el lelküket bűnösségük, és milyen értéktelenné váltak az Isten szemében. Meg fogja nyitni lelkük mélységét, és velejéig kiégeti belőlük bűnös hajlamaikat. És mikor a Lelkem már megtisztította őket, felfedem előttük Szeretetemet. Misztikus bölcsességet adok nekik, a kegyelem kenetét, és egyesítem őket Magunkkal.

Ünnepélyesen mondom neked, ha valaki Engem szolgál, az nem nézhet hátra, követnie kell Engem, bárhol vagyok, bármerre megyek, és bárhová vezetem őt. Az, aki visszautasít Engem, megtagadja Szavaimat, vagy elhagy Engem a nehézségek miatt, meg fogja kapni jutalmát. Élj békében, leányom, te vagy az, akit akarlak. Igen, ezt már mondtam neked máskor is, de most arra készültem, hogy hozzád jövök. De az Én Bölcsességem szeretete nagyon helyesen fog hordozni téged, hogy megmaradj szolgálatomban. Mindnyájatoknak ajánlom, bölcsességgel és belátással, hogy a Szeretetért éljetek, és vigyetek szabadságot Szavam által mindazoknak, akik meg akarják hallani Hangomat. Hadd áldjam meg azokat, akik távol voltak Tőlem, de meghallották Üzeneteimet. Mondom neked: „békesség a távol és közel levőknek”[3]

Megáldalak leányom. IC

 


[1] az IÉI imacsoportok

 

[2] Jézus az ujjával a szívére mutatott

 

Bűnbánatra hívom e nemzedéket
 

2015. november 28. 
 
Az IÉI 30. évfordulója! 
 
Leányom, béke! Figyelj! Béke legyen veled! Hirdesd a békét ott, ahol nincs béke, a szeretetet ott, ahol gyűlölet van, az egységet ott, ahol megosztottság van. Ezekben az években kimondhatatlan szeretetemben szüntelenül arra hívtam az egész emberiséget, hogy imádkozzon, bánja meg bűneit, éljen szent életet. Eljöttem, hogy szívükre beszéljek. Fenyegetés nélkül, szeretettel jöttem, a ti nyelvezeteteket használva minden teremtménynek kinyilvánítottam vágyamat, hogy megmentselek gyalázatos tervedtől, nemzedék. Ismét felfedtem előttetek Szent Arcomat, hogy felragyogjon a ti teljes sötétségetekben, hogy szemléljetek engem, és miközben szemléltek, istenségem és teljes dicsőségem kisugárzása visszatükröződjön rajtatok. Ez a bennetek felragyogó fény akkor gyengéden megvilágosítana mindnyájatokat. 
Attól féltem, hogy csak nagyon kevesen fogják elfogadni Szavamat, és igazam lett. A Szavamat, mely minden világosságot és ismeretet felülmúl! Nemzedék, a lelki tudás megnyitja értelmeteket arra, hogy képesek legyetek megérteni a Szentírást és a szavaimat.  De hányan nem értik?  És hányan, még annál is többen, igyekeznek kétségbe vonni Üzeneteimet? Ezek az emberek csak a szemmel látható dolgokat fogadják el, és távol áll tőlük, hogy felismerjék azt, ami isteni… A Szentírás mondja: „A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie. Noha a lelki ember mindent megítél, őt nem ítéli meg senki.”[1]
Amikor ezek az emberek meghalnak, és az Életbe vezető útra akarnak lépni, nem fognak látni engem. Bűneik és vétkeik fogják elítélni őket. A félelem angyalaival fogják szembe találni magukat, és leszárad csontjaikról a hús. 
Szívből jövő imáitokra van szükségem. Bűnbánatra hívom e nemzedéket. Az állandó gonosz gondolatok csak bukást hoznak sok nemzet számára, háborúba és az alvilágba sodorják őket. Sok közülük le fog égni, és sok várost és nemzetet ér szerencsétlenség, csapás csapást, szerencsétlenség szerencsétlenséget követ. Ó, nemzedék, ne játssz az életeddel! Hagyd abba a lázadást Szavam ellen!
Ismétlem, tisztítsd meg elmédet és szívedet bűnbánat által! Bánd meg bűneidet patakzó könnyek között! A hitehagyottaknak azonban, akik a kanyargós utakat követik, azzal kell majd szembesülniük, amit elvetettek. 
Most, Vassula, ünnepelj kedvesem, ünnepelj engem, a te Istenedet, mert új szentélyeket alapítottam szeretetben, újjáépítettem azokat a romokat![2] A Szentírásban meg van írva:
„Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.”[3]
Kiválasztottalak, felkentelek szent olajommal, hogy szent életet élj, hordozd Szavaimat és add tovább azokat mindenkinek. Mivel hűséges vagyok, megengedtem, hogy rám támaszkodj, hogy elmélyülj bennem, megengedtem, hogy udvaromban járj-kelj, és a Bölcsességtől tanulj. Légy hát ma boldog! Én olyan gyenge, hihetetlenül gyenge eszközöm, nem érted? Nem érted, milyen szenvedélyesen szeretem az ilyen gyengeséget? Nem érted, hogy ez mennyire gyönyörködtet engem? Gyengeséged megragadta hatalmamat és irgalmamat! 
Uram, Te, aki Alkotóm vagy, és aki megnyitottad fülemet, hogy teljesen méltatlanul halljam Tőled ezt a kinyilatkoztatást, és Te, aki oly szívesen fordítottál rám oly sok időt, köszönetet mondok Neked és dicsérlek Téged! És most, hogy ilyen sok év után azt kell látnunk, hogy egyre jobban felemésztődik a világ, rosszabb lett, mint valaha, a Föld mocskosabb lett, mint valaha, mert tönkretette a bűn, most arra várunk, hogy felemeljen minket a Te Kezed. Meddig kell még várnunk, hogy visszatérj hozzánk? 
Ajtótokban állok, ennyire közel! Nemsokára sok nemzetet fogok betölteni Dicsőségem ismeretével, őrszemként fogok állni őrtornyomban, mint egy zászló, és a gőgös nemzetek nem fognak látni engem, de akik szívében megpihenhetek, azok látni fognak engem. Mindenkire ki fogok áradni, és a gőgös szívűek úgy fognak szétszóródni, mint a rémült vadállatok. Sok ország meg fog semmisülni. Vassulám, áldozd nekem az idődet, és örvendeztesd meg szívemet semmiségeddel, mert ma többet fogok kiárasztani Igazságosságomból az emberiségre. És ők hamuban fognak hemperegni. Imádkozz, és bocsáss meg elnyomóidnak, csillapítsd izzó haragomat hitetlenségükkel szemben! A Szeretet mindazokhoz eljön az ő tökéletességében, akik elhatározzák, hogy követik törvényemet, és nekik nem kell félniük az ítélet napján. Azért írtam ezeket az üzeneteket kezed által, hogy e tanúságtétel közelebb vonja hozzám azokat, akik olvassák. E tanúságtétel az Örök Életbe vezet benneteket. Éljetek igaz életet bennem, a ti Istenetekben! Én, Jézus Krisztus, emlékeztetlek benneteket, hogy enyém lesz a végső győzelem. Leányom béke, a Szeretet szeret téged! IC 

[2] Krisztus azokra a lelkekre gondol, akik el voltak veszve, de az IÉI üzenetek által rátaláltak Jézusra, aki életet adott nekik, miután bűnbánatot tartottak, ami átalakította életüket.

http://ichtys.hu/index.php/108-2015-november-28

 

Engem úgy ismernek, mint az emberiség Tanítóját
2015.  november 30.
 
Uram! Te vagy lelkünk öröme,
szellemünk boldogsága,
testünk lámpása.
Dicsőség Neked Istenem, mindnyájunk Atyjának! 
 
Ó jöjj! Ne félj, szavaid megörvendeztettek engem. Bár természeted gyenge és tartózkodó, Szívem örvend.  Örömét leli szegénységedben, Vassulám. Minden látomás, melyet neked adtam, minden kinyilatkoztatás, melyet beléd leheltem, Bölcsességemtől származott. Nem bölcsektől vagy értelmes emberek okosságából, hanem az én Szentlelkemtől. 
Csak múljék el ez az év, és meglátod, micsoda nyögést és jajgatást fog learatni ez a nemzedék, és mekkora pánik lesz! Nemzedéked olyan terveket hajt végre, melyek nem az enyémek, ezek bűnt bűnre halmoznak, halálos bűnöket. Írd: 
Ma is leszállok hozzátok, mint Noé napjaiban, hogy figyelmeztessem nemzedéketeket. Amikor a rájuk váró áradásra figyelmeztettem őket, nem hittek nekem. Ma, Vassula, úgy megrendítem a mennyet, mint még soha eddig a történelem folyamán, hogy bűnbánatra figyelmeztessem a nemzeteket, de ez a nemzedék elnyomók fiaitól származik, azoktól, akik elnyomták Figyelmeztetéseimet. Elfolytották Szavaimat, hogy ne tudjanak elterjedni, és ne hallja meg őket senki. A gonoszság zsarnokai! 
Leányom! Mekkora szenvedést okoz nekem azt látni, hogy még milyen sokan mély álmukat alusszák! Kezdettől fogva, a neked adott kinyilatkoztatásom hajnalától, mindenkit arra kértem, hogy forduljon vissza hozzám, és éljen szent életet! Szent életet éljen, szeressen engem, és szeressék egymást. Ez volt az alap üzenetem e nemzedék számára, kezdettől fogva azt hallottad, hogy szeretnetek kell egymást. 
Bizony mondom nektek, ha nem sarjad ki szívetekben a szeretet, élő holttestek vagytok! 
És most Vassula, pihentesd meg fejedet Szívemen, és ne feledd Szavaimat, hogy én, Jézus, aki egykor elhívott téged, most újra hív… újra igent mond neked! Feltétel nélküli szeretettel szeretlek téged. Atyám és én téged választottunk. Eljöttünk hozzád, hogy megmentsünk, és áldásainkkal borítsunk be téged, hogy az erények ösvényére lépj, és otthonra találj bennünk, és mi tebenned. Nézz csak magadba, vesd egybe mindazt a tudást, amit belőlünk merített a lelked, hogy felismerd mindazt a kegyelmet, melyet azért kaptál, mert elfogadtad hívásunkat, és megörökölted Királyságunkat. Egy megtört és gyenge szívre volt szükségünk csupán, hogy beletöltsük útmutatásainkat, és egybekeljünk vele bensőségességünkben… 
Atyám és én a te személyes Tanítód lettünk. Engem úgy ismernek, mint az emberiség Tanítóját.[1] Légy áldott hát, amiért megtanítottam neked a Törvényemet, és amiért átadtam neked a Békénket, ezért ne érezd magad soha elhagyottnak! Szeretetünkben felkentünk téged. Te a mi gyermekünk vagy, aki bennünk növekedett. Megerősítettünk, és örömünket leltük semmiségedben. 
Énekem a jóságról és az igazságról szól. Énekem mindenkié, melyet az örökkévalóságig kell énekelnetek. Mindig örömteli dalokkal jöjj jelenlétembe! Szeretettel koronázz engem, és ne engedd, hogy az ellenség gyökerestől kitépje a belém vetett alapodat! Mindig válaszolok imáidra, és megadom, ami a legjobb neked. Mindig több táplálékot küldök neked, mint amennyit el tudsz fogyasztani! Hívj, amikor csak akarsz, Vassulám! Harminc éve tartó fáradozásodat megjutalmazom majd, és azokét is, akik ugyanezen Igazság ügyén munkálkodtak. A menny nem felejt. Minden számít, amit érdekemben szeretettel tesztek. Nem vagytok egyedül! A Szeretet mindig közel van hozzád… IC

[1] Utána hallottam: par excellence, aminek jelentése – mindenekfelett való

http://ichtys.hu/index.php/109-2015-november-30Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát

2017. november 29.

Vassulám, az Én békémet adom neked. Engedd, hogy kinyilatkoztassam neked a Szavamat, buzgó szolgám! Én, a te Megváltód, rád bíztam mondanivalómat, hogy megmutassam neked a dicsőségemet általad, egy nyomorúságos lélek által, aki oly messze voltál az Igazságtól, mielőtt elválasztottalak Szavammal a világtól. Most kelj fel, és menj el bátran egy vigasztalan helyre, melyet elragadott a gonosz¹, és melynek népe még mindig sötétségben jár. Mutasd meg nekik irgalmamat, hűségemet, mutasd meg édességemet! Ily módon állítsd helyre a Házamat, és hozd vissza őket Hozzám! Vigasztald meg a népemet!

Figyelj rám! Amikor megformáltalak, kezdetét vette futásod, mint egy atlétának a futása, akinek meg kell nyernie a versenyt. El kellett indítanom a futásodat, de felöveztelek igazsággal, így vetettelek ki a farkasok közé. Emlékszel?² Az ezt követő sok év alatt kezem sohasem engedte el a kezedet, nehogy elragadjon Tőlem valamely lélek, és mint egy lámpást, amit ha megtöltenek olajjal, világít, újra meg újra hűségesen megtöltöttelek, hogy égve tartsam lángodat.

Amikor időnként elkedvetlenedsz,

az én ragyogóan lángoló magasztos erőm

beburkol téged ruhám illatával

az ellenségeid szeme láttára,

akik a feledés és a halál völgyében lesben állnak.

 

Amikor perzselő sivatagokon kelsz át,

és szájad szárazabb a pergamennél, én melletted vagyok, és

teletöltött kelyhemet ajkadhoz emelem.

 

Amikor a barátaid ellened fordulnak,

és bánatot okozva elhagynak téged,

a gyengéd Szeretet veled van!

Rád árasztja illatát, és homlokodra adott csókjaival megvigasztal,

ami felvidítja az Én kedvesem szívét.

 

Szentelő olajam lefut kezemről a fejedre,

ajkadra, lecsordul egész valódra,

arra emlékeztetve téged, hogy

hűséges társad vagyok,

a te szívednek őrszeme.

 

Amikor becsukódnak előtted a kapuk, ami elszomorít téged,

rád ragyogó Arcom bőséges áldásban részesít,

arra emlékeztetve téged, hogy az Én otthonom

a te otthonod is: Jahvének háza.

 

Néha keményen meggyötörnek téged,

de legyőzni nem fognak!

Arany jogaromat meglengetem,

és elsöpröm őket.

 

A szárnyaim a te titkos menedéked,

a Jóság és Kedvesség a te állandó reményed,

az isteni Szeretet; ezek töltik tele lelked lámpását!

 

Az Én felkentemnek: Én vagyok a te megmentő Erődöd.

Ki más tudna ekkora gazdagságot adni neked?

A kegyelem és erény ily nagy gazdagságát?

Felfedem Királyságom gazdagságát és nagyszerűségét, és Fenségem magasztosságát, felfedem Szeretetem nemes üzenetét. Minden az én erőmnek és hatalmamnak van alárendelve!

Ezért hát Vassulám, akinek megengedtem, hogy édességemet élvezze, jóságomat megízlelje, és aki megengedte Nekem, hogy benne megpihenjek, légy erős, és helyezd Belém reményedet életed minden napján! Bennem van a te otthonod, sehol máshol…

AlphaOmega


1 Szíriában, ahol még mindig tombol a háború.

2 Évekkel ezelőtt, a kezdetek kezdetén, amikor elindulóban volt a küldetésem, meghívtak Svájcba, hogy tegyem meg életem első tanúságát. Akkor ott megláttam Jézust, amint a közelemben állt, és miközben felnéztem rá, ezt

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 189
Heti: 687
Havi: 5 402
Össz.: 297 979

Látogatottság növelés
Oldal: Igaz Élet Istenben-November
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »