Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

2007. – A felebaráti szeretet éve – “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. július 5.

 

3. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból: elmélkedjük át a néma lélektől megszállott megszabadítását! (Mk. 9, 14 – 29)
Havi mottó: “Aki hisz, annak minden lehetséges!” (Mk. 9, 23)
Közös imaszándék: mindenkit, különösen a fiatalokat és az idősöket minden nap, a felajánló imában Jézus Szent Vérébe fogjuk helyezni, hogy teljesen tisztuljanak meg a Szentlélek kiáradásáig!
Konkrét feladatunk: Jézust akarjuk látni és szolgálni mindenkiben, különösen a fiatalokban és az idősökben!!!

 

Az Úr Jézus rendkívüli üzenete Szent Szíve ünnepére (2007. 06. 15)
“Most megköszönöm nektek, hogy 100-szor összegyűltetek, az Én Nevemben, hogy Irgalmas Szent Szívemet tiszteljétek és engeszteljétek. Megígértem nektek azt, hogy Én is fogok szólni hozzátok, amikor rendkívüli ünnepnapokat tartotok. Ilyen a mai nap is, Szent Szívem ünnepe!
Megköszönöm nektek azt is, hogy felépítettétek a Két Megdicsőült Szent Szívünk Házát. Örömmel látjuk azt, hogy olyan engesztelők jönnek el a Szentháromság hegyére, akik minden áldozatot meghoznak Értünk! Jelenleg, a szolgálóleányom – teljesen átadva magát Nekem – vállalja a kereszthordozást a lelkek újjászületéséért. Azt is látom, hogy ti is mindnyájan viszitek a kisebb-nagyobb keresztjeiket és így követtek Engem. Jutalmatok nem fog elmaradni!!!
Öröm köztetek lenni, mert ti felkészülve vártok Engem vissza a Földre!
Ne szomorkodjatok, ha nem úgy alakulnak a dolgaitok, ahogy szeretnétek. Látom azt is, hogy az ellenség részéről sokszor akadályozva vagytok. Azért viselkedik így veletek, mert egyáltalán nem tetszik neki az, amit tesztek. Az akadályok ellenére menjetek bátran előre.
Én úgy szeretlek titeket, ahogy vagytok! Elért szintetekről, beleegyezésetekkel vezetlek tovább benneteket, hogy szentté váljatok.
A kis fakeresztet, amit Tőlem kaptatok – kérlek benneteket – ne díszként viseljétek a nyakatokban. A két kicsi Szív, amely a kis Kereszten van, a Szentlélekben Egyesült és Megdicsőült Szíveinket jelképezi, az Enyémet és az Édesanyámét. A ‘kis Kereszt’ által segíteni fogok nektek a gyógyulásban, ügyeitek rendezésében, ha valóban hisztek a Mi Két Szent Szívünk győzelmében.
Ha hittel imádkoztok az ‘Egység Keresztje’ mellett és kéritek a segítségemet, meg foglak védeni benneteket bajaitokban. Jelenleg, még sokan úgy viszonyulnak az ‘Egység Keresztjéhez’, hogy megvannak nélküle is. Az ‘Egység Keresztjének’ igazi értékét, igazán ezután fogjátok megtapasztalni. Én a Kereszten váltottalak meg benneteket bűneitektől és a Kereszt jele által fogok győzni a Gonosz felett az utolsó időben is.
Kérlek benneteket, ne szomorkodjatok a körülményeitek miatt, mert rövidesen meg fognak változni és az Új Világban Velünk fogtok örülni!!! Megáldalak titeket a türelem lelkületével!”

 

Szűz Mária rendkívüli üzenete, Szeplőtelen Szívének ünnepére (2007. 06. 16)
“Kedves, kicsi Gyermekeim! Megígértem nektek, hogy különleges alkalmakkor, szólni fogok hozzátok. Nagyon hálás vagyok nektek: a 100 elsőszombatért, az Értem hozott áldozataitokért, azért, hogy olyan sokszor összegyűltetek, minden körülmények között tisztelni Szeplőtelen Szívemet. Tudnotok kell, Én most sem hagytalak titeket magatokra!
Megörvendeztetésetekre mondom, Én mindig veletek maradok, csak másképpen, mint eddig. Ezelőtt, Szeplőtelen Szívem köré gyűjtöttelek benneteket. Ezután a Szentlélek fog vezetni titeket, akik hisztek Két Szent Szívünk győzelmében. A Szentlélek fog felkészíteni benneteket Szent Fiamnak, a Földre való visszajövetelére. Ő meg fog világosítani és bátorítani fog titeket a mindvégig való kitartásra. Mielőtt a Szentlélek teljesen kiáradna az egész emberiségre, megkérlek benneteket, minden csütörtökön, együtt imádjátok Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Én is veletek imádkozom az imatalálkozókon. Szerezzetek örömöt Jézusnak a szentségimádásaitokkal. Minden körülmények között maradjatok az engesztelő közösségben, mert egyedül nem ismeritek fel a Gonosz cseleit és a csapdájába eshettek.
Tudnotok kell, Én nagyon szeretlek titeket és ezután is minden Tőlem telhetőt meg fogok tenni értetek! Édesanyai áldásom adom rátok!”

 

A Szentlélek Isten tanítása, 2007. júliusára
“Szeretteim! Most, a hit fontosságára hívom fel a figyelmeteket! Ha kéritek Tőlem az élő hit kegyelmét, megkapjátok. Ti, akik rendszeresen eljösztök a Szentháromság hegyére, többségben elhiszitek azt, hogy Én, a Szentlélek Isten szólok hozzátok, kicsi szolgálóleányom által!
Én azt mondom nektek, csak akkor van élő hitetek, ha elfogadjátok: Jézus, az Élő Isten Fia; Ő feltámadt a halálból és valóságosan van jelen az Oltáriszentségben. Hitetek növekedése érdekében kérem tőletek, tartsatok legalább csütörtökönként közös szentségimádást.
Jézus, amikor a Földön élt, egyszer azt a kérdést tette fel az apostolainak: ‘Vajon, amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön?’ Én azt mondom, találni fog élő hitet, csak keveseknél. Azért is fog Jézus hamarosan visszatérni a Földre, hogy megmentse, ami menthető. Ezért is mondom nektek, hogy higgyetek Jézus Földre való visszajövetelében. Jézus nem azért jön vissza a Földre, hogy elítéljen benneteket, hanem azért, hogy a bűnbánatotok által megszabadítson titeket a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, azokkal akik a hit területén mindent meg akarnak magyarázni vagy kimagyarázni, ti ne vitatkozzatok, értük imádkozzatok.
Bátorítalak benneteket: érdemes kitartani a hitben, mert Jézus már alig várja, hogy megdicsőült Testében is veletek legyen. Akkor majd ti is hasonlóvá fogtok válni Jézushoz és Boldog Országa lakói lesztek!
Érdemes hinni mindabban, amit tanítok nektek, mert aki hisz, annak minden lehetséges! Megáldalak benneteket az élő hit lelkületével!”

 

Házi feladat júliusra:
“LEGALÁBB CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT ÖRVENDEZTESSÜK MEG AZ ÚR JÉZUST, KÖZÖS SZENTSÉGIMÁDÁSAINKKAL!”2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – JÚLIUS

 
”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
 
46. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Márk evangéliumát!
 
Havi mottó: „Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája!” (Mk.9,35)
 
Közös imaszándék: az idősek és a fiatalok közötti megbékélésért fogunk minden imát, böjtöt, szentmisét,… felajánlani.
 
Konkrét feladatunk: Jézus nevében megbocsátok mindazoknak, akik ellenem vétettek!!!
 
A Szentlélek Isten üzenete 2008 júliusában
 
„Szeretteim!
 
Rövidesen az egész emberiség két csoportra fog oszlani. Mindegyik csoportnak lesz vezetőjük, akik meg fognak mutatkozni nyilvánosan is!
 
Az egyik csoportban lesznek azok az emberek, akik valóban hisznek Istenben, és alázattal szolgálják a felebarátaikat.
 
A másik csoportban lesznek a hitetlenek, azok, akik gőgösen uralkodnak embertársaik felett.
 
A hitetleneket a hamis alázatukról, a hívőket az erényes életükről lehet majd felismerni! Mindegyik csoportnak a tagjai a saját vezetőjük mellett fognak nyilvánosan is dönteni. Az utolsó időben, az igazi hívőket Isten fogja külsőleg is megjelölni (Jel.7,3), a hitetleneket a Gonosz Lélek fogja nyilvánosan is megpecsételni (Jel.13,16-17).
 
A szétválasztásig még lesz egy csoport, akik ugyan vallásos cselekedeteket végeznek, mégis a szívük bűnös vágyait követik. (Mt.15,8) Ezekről mondta Jézus: ‘bárcsak lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy kivetlek a számból.’ Ők inkább a gyönyört keresik mint az Istent! Ők az Istenfélelem látszatát mutatják, de a lényegét megtagadják. Ezek azok, akik mindig csak tanulnak, de az Igazság ismeretére soha el nem jutnak! Ezek romlott elméjü, megbízhatatlan hitü emberek. Meglátod, sokra nem jutnak, mert oktalanságuk mindenki előtt nyilvánvalóvá fog válni! Kerüld az ilyeneket!!!
 
Jól jegyezzétek meg, a figyelmeztetés után mindenki oda fog kerülni ahova valóban való!
 
Kérlek titeket, ne itélkezzetek a langyosak és a hitetlenek felett, hanem amíg tart az irgalom ideje, engeszteljetek értük!!! (Jn.8,7)
 
Előre kijelentem nektek, a Földön élő emberekre – ha nem térnek meg – nehéz idők várnak (Jel.8,13) leginkább azért, mert nem hallgattak a sorozatosan adott, égi figyelmeztetésekre!!!
 
A nagy figyelmeztetéskor, ha Isten, Végtelen Irgalmában közbe nem lépne, az egész Föld, ahol most éltek, elpusztulna.
 
Bátorításul mondom nektek, ’egy kisded nyáj’ (Lk.12,32) akik bűnbánatot tartanak és hűségesek maradnak Istenhez, a legnehezebb körülmények között is életben fognak maradni és Jézussal fognak uralkodni az Új Földön!!!
 
Megáldalak titeket a hűség erényével!!!”
 
Házi feladat júliusra:
 
URAM, SEGÍTS, HOGY SZERETETTEL SZOLGÁLJAM A FELEBARÁTAIMAT!
Előretekintés augusztusra:
Közös imaszándék lesz: ért a megátalkodottakért fogunk engesztelni, akik még a kiengesztelődés évében se bocsátottak meg ellenségeiknek és nem kértek bocsánatot azoktól, akiket ők bántottak meg!!!
Konkrét feladatunk lesz:ülni fogjuk a rossz társaságot! Csak a jó társaságot fogjuk keresni!

Nagyfalui üzenet, 2009. július

Nagyfalu-2009-7. Az 58. havi imatalálkozó, a Szentháromság hegyén…
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 6,1-13; 6,30-34; Jn.6,1-15).
Havi mottó:„Uram, taníts meg engem Akaratod szerint szeretni!
Havi imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy elsőként – elvárások nélkül tudjunk szeretni!
Konkrét feladatunk: minden nap elvégezhetjük a Szeretetláng rózsafüzért!
 Tanítás a Szentlélek Istentől: „Szeretteim! Most, felfedem nektek azt, hogy a Szeretetláng-mozgalmat az Anyaszentegyház Erzsébet Asszony közbenjáró imájára és a szeretettől lángoló gyermekeim példás életére való tekintettel hagyta jóvá, Magyarországon.Arra kérem, elsősorban a Szeretetláng-mozgalomban élő gyermekeimet, hogy ezután minden nap imádkozzanak Erzsébet Asszony boldoggá és szentté avatásáért. Ő, aki a Szeretetláng üzeneteket kapta az Égiektől, hősiesen élte a szeretetet. Azt akarom, hogy az a templom, ahol Erzsébet Asszony teste pihen a feltámadásig, zarándokhely legyen!                                                    
 
 
 
Mit kell tudjatok a Szeretetlángról? A Szeretetláng elsősorban a Szentháromság egyedi, lángoló Szeretete, amelyhez hasonló soha nem volt és nem is lesz. Amikor az Atya, lángoló Szeretettel megteremtette Máriát, felruházta minden kegyelemmel, ugyanúgy, mint az első Évát, a bűnbeesés előtt. Ezen kegyelem teljessége által volt képes Mária egyedi kapcsolatba kerülni: a Teremtő Atyával, a Megváltó Fiúval, Megszentelő Lelkemmel, az angyalokkal, a szentekkel, az egész emberiséggel és az egész teremtett világgal. Mária, a Szentháromság lángoló Szeretetének a befogadása által vált képessé arra, hogy Jézus megtestesüljön benne. Ki Mária Szeretetlángja? A Szentháromság lobogó Szeretetének az állandó jelenléte Mária testében és lelkében! E lobogó szeretet által Mária egyedi módon szeret mindenkit és mindent.     Mi történik veletek, ha kéritek és befogadjátok Mária lángoló Szeretetét? Ti is rendkívüli módon kerültök kapcsolatba a Szentháromsággal és az egész teremtett világgal. Kimondhatatlan hála, magasztalás és dicsőítés indul el a szívetekben Isten iránt. Mária Szeretetlángjának a befogadása által, arra fogtok vágyni, hogy az egész emberiséget vissza vezessétek a Szentháromság lángoló szeretetébe. E rendkívüli kegyelem birtoklása által megutáljátok a legkisebb bűnt is és megszeretitek az erényes életet. Az állandó szeretet által olyanná válik a szívetek, mint az égő csipkebokor, amely égett de mégse égett el. Mária kérése által, a bűnbánatban fogjátok felszámolni magatokban a gyűlölet tüzét és felfogjátok szítani magatokban a szeretet tüzét, gyakorolva azt. Mária segítségével, rendszeresen fogjátok befogadni a lelketekbe Jézust, az Oltáriszentségben, Szavaival együtt és ezáltal ugyanúgy fog lángolni a szívetek, mint az emmauszi tanítványoknak. Az Égiekhez való tartozásotok ismertető jele az igazi felebaráti szeretet lesz. Ha Máriára figyelve felfogjátok számolni a bűnös mulasztásaitokat, akkor visszatér a szívetekbe az Isten iránti első, lángoló szeretet. Mária szeretetét befogadva a Mennyország hordozóivá váltok. Máriának szentelt életetek által megtanultok szeretni: elsőként – elvárások nélkül, mindenkit – személyválogatás nélkül, még az ellenséget is. Megtanuljátok konkrétan, áldozatokat vállalva szeretni, azokat, akik Isten ajándékai számotokra. Minden nap kérjétek Istentől, Mária által, a szeretetet, fogadjátok azt be, mint Pünkösdkor az apostolok, hordozzátok és adjátok tovább azoknak, akikkel nap mint nap találkoztok. Igy tovább adva a szeretetet, növekedni fog az bennetek. Minél gyakrabban gondoltok Jézusra és Máriára és az irántatok való szeretetükre, annál jobban fog lángolni a szívetek. Ha szándékosan nem gondoltok a szeretetlenség által kapott lelki sebekre, akkor, azok egy kis idő után be fognak gyógyulni. Személyes kérésem, törekedjetek úgy élni, hogy Jézus és Mária, a szeretettel teljes szívetekben és a kölcsönös szeretet által mindig jól érezze magát köztetek. Meg fogjátok tapasztalni, a lángoló szeretetetekből új hivatások fognak születni lelki közösségetekben. Tudnotok kell, Jézus szemében azok a nagyok, akikben szolgáló szeretet van, akik úgy élnek, mint a testvérek. Kérlek benneteket kössétek meg egymás között minden nap „a Szeretetszövetséget”, kimondva: „testvérem, én úgy akarlak szeretni téged, hogyha kell, akár az életemet is kész vagyok adni érted!” Vigyázzatok tudatosan a nyelvetekre, mert a negatív szavaitokkal a gyűlölet tüzét gyújtjátok fel és a pozitív, bátorító szavaitokkal a szeretet tüzét növelhetitek embertársaitokban. Ha megtanultok állandó kapcsolatban maradni az Égiekkel, meg fog maradni a szívetekben a szeretet. Tanuljátok meg elfogadni a szeretetteljes figyelmeztetést és ugyanakkor ti is szeretettel figyelmeztessetek másokat, mert csak így növekedhettek a szeretetben. Csak úgy építitek „a lelki közösségeteket”, ha egyek lesztek a szeretetben, mások előtt csak jót mondjatok  egymásról és csak egymás között szeretettel rendezitek a hibáitokat. Ha nemcsak a Szentháromság és Mária Szíve, hanem a ti szívetek is lángolni fog a szeretettől, akkor számíthattok arra, hogy hamarosan az egész világ is lángba fog borulni a szeretettől.  Megáldalak titeket a Szentháromság és Mária lángoló szeretetével!!!”                                                                                              

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!) 

Házi feladat júliusra: „URAM, SEGíTS, HOGY ÚGY SZERESSEM A FELEBARÁTOMAT, HOGY AZ ÉLETEMET IS KÉSZ LEGYEK ADNI ÉRTE! ”
Előretekintés 2009 augusztusára:  
Közös imaszándék lesz: a lelki sötétség megszünéséért és a lelki világosság növekedéséért fogunk könyörögni!  
Konkrét feladatunk lesz: a hónap folyamán elzarándokolhatunk egy Istentől kiválasztott szent helyre. 

N.B. Augusztusban  Szőkefalvára fogunk lélekben elzarándokolni!

 

NE FÉLJETEK A SZERETELÁNGTÓL!!!

   A Szeretetláng üzeneteit özv.Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet kapta. Ezeket az üzeneteket, amelyek a Szeretetláng lelki naplójában találhatók 1961- 1985 április 11-ig kapta az Úr Jézustól és a Szűzanyától.

   Erzsébet Asszony Budapesten született 1913-ban, szüleinek 13. gyermekeként. 11 éves korában teljesen árva lett. Az önmagára utaltság nehéz évei nagy önállóságot és akaraterőt fejlesztettek ki a gyermekben. Korai árvasága miatt, csak az elemi iskola IV osztályát tudta befejezni. Ez is benne volt Isten Tervében, mert e körülmény még jobban meggyőz bennünket arról, hogy Erzsébet Asszony valóban „Isten jó eszköze” volt. Miután Erzsébet ifjúkorában három szerzetesrendbe is hiába kérte felvételét, 1930-ban egy jólelkü iparoshoz ment feleségül. Harmonikus házasságban éltek 16 éven át. Erzsébet Asszony, 1946-ban, hat kiskorú gyermekével özvegyen maradt. Emberfeletti küzdelemmel tudta csak családját fenntartani. Még vasöntődében is dolgozott. Gyermekeit, Isten segítségével sikerült felnevelnie és szárnyra bocsátania. Mindezekkel a Jó Isten készítette fel különleges küldetésére, a Szeretetláng üzenetének fogadására. Temetése 1985 április 16-án volt az Érd óvárosi Egyházközsség temetőjében. Jelenleg a teste, a férje mellett van a Remetekert plébánia – Szentlélek templomának a kriptájában. (Budapest- II.kerület – Mária Remetei út 34.)

   Mi a célja a Szeretetlágnak? A lelkek megmentése és megszentelése. Ehhez kínálja fel a Szűzanya új eszközként Szeplőtelen Szíve Szeretetlángját. „Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most Szívem Szeretetének lobogó Lángját!” Jézusnak örök óhaja, hogy vele eggyé legyünk. Ezt nagyon szépen fejezi ki az alábbi ima, melyet Erzsébet Asszony által adott nekünk. Ez az egyszerü ima a Szeretetláng lényegének és céljának az összefoglalása: „Lábunk együtt járjon! Kezünk együtt gyűjtsön! Szívünk együtt dobbanjon! Bensőnk együtt érezzen! Elménk gondolata egy legyen! Fülünk együtt figyeljen a csendességre! Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon! Ajkunk együtt könyörögjön Irgalomért az Örök Atyához!”

   A Szeretetláng útja a világban. „Ne féljetek a Lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szívekben végbemenő csoda… Nemcsak a Nekem felajánlott Országokban, hanem az egész Földkerekségen is ki fog gyúlni és az egész világon el fog terjedni. Kérem a Szentatyát, hogy Szívem Szeretetlángjának az ünnepét, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tartsátok, február 2-án.” Ezek voltak a Szűzanya szavai, amelyet Erzsébet Asszonyhoz intézett. A Szűzanya, „Gyertyaszentelő Boldogasszony” ünnepén viszi gyermekét, a kis Jézust a templomba, hogy bemutassa a mennyei Atyának és ugyanakkor nyújtja nekünk is, hogy Krisztus éljen bennünk, fénye megvilágítson, szeretete meleget árasszon reánk és az egész világra.

   A Szeretetláng lelki naplót eddig 24 nyelvre fordították le. Legjobban Braziliában terjedt el a Szeretetláng. Ott több mint 120 városban léteznek Szeretetláng – ima csoportok!

   1999-ben Mexikó városában volt a Szeretetláng első nemzetközi kongresszusa! 2008 július 29-31-én tatották Mexikó köztársaság Morelia városában az V. Országos Szeretetláng Kongresszust 1100 hívő részvételével.

   2008 augusztus 11 és 17 között a braziliai Sao Paoloban kidolgozták a nemzetközi Szeretetláng Mozgalom alapszabályait.

   2009 június 6-án, első szombaton, tartották Budapesten a X. Országos Szeretetláng találkozót, a Kispesti Jézus Szíve templomban, amikor Erdő Péter bíboros Úr személyesen hagyta jóvá a Szeretetláng Mozgalmat, Magyarországon.

   Ki a Szeretetláng? Egy equadori érsek, Bernardino Echevarra Ruiz a következőket nyilatkozta: „Szeretetláng ez az új neve, a Mérhetetlen és örök Szeretetnek, amely Mária lelkében ég minden ember iránt… Láng ez, mely megvilágít, melegít, mely képes a szeretetet fellobbantani. A Láng, amely Mária Szívében ég, égni akar gyermekei szívében is”.

Igy imádkozzuk a Szeretetláng rózsafüzért:

A keresztre: Ötször vetünk keresztet Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére: +Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

A nagy szemekre (szívekre): Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk.

A három kis szemre (szívekre):

  1. Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!
  2. Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül Irgalmas vagy!
  3. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy!

A kis szemekre (szívekre): Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

Minden tized után: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján! Ámen.

Befejezésül: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ha valaki csatlakozni szeretne a Szeretetláng – Mozgalomhoz írjon a következő címre:

„Szeplőtelen Szív Alapítvány” 1029-Budapest, Álmos vezér utca 22, tel. 0036-1-3769654 

                                                                                (Összeállitotta Ft. Csilik János)

Nagyfalui üzenet, 2010. július

“… A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok…”
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
70. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásbólelmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.10,1-42; 11, 1-13)
Havi mottó:„Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt!” (2. Tim.1,8)
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik az emberek között szégyellik megvallani a hitüket!
Konkrét feladatunk: bárkivel beszélgetünk, tudatosan, legalább egyszer  mondjuk ki: „a Jó Isten áldjon meg téged!!!”
Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 júliusában
 
„Szeretteim! Ebben a hónapban a tanúságtételről akarok beszélni nektek.
 
 A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok. Megkérlek titeket tegyetek tanúságot: a Szentírás Igazságairól, az Egyház tanításairól, az Égiekkel való személyes kapcsolatotokról. Tudnotok kell, hogy a legnehezebb azoknak tanúságot tenni a hitetekről, akikkel nap mint nap együtt éltek és dolgoztok. Vigyázzatok arra, hogy beszédetek ne legyen alvilági, ne legyen csak evilági, hanem legyen természetfölötti.
 
            Lelki közösség csak akkor jön létre, ha van bátorságotok lelki tapasztalataitokról tanúságot tenni. Nemcsak a papok és a szerzetesek vannak meghívva a tanúságtevő életre, hanem mindazok az emberek, akik megvannak keresztelve és bérmálva! Ha felszámoljátok a lelketekben az emberektől való félelmet, akkor képesek lesztek erre.
 
            Törekedjetek arra, bármerre is mentek, tanúságot tegytek: elsősorban példás életetekkel, pozitív beszédetekkel, türelmes szenvedésetekkel és az Isten kezéből elfogadott halálotokkal is. Ha a lelketek színültig van szeretetteljes Jelenlétünkkel, akkor nem fogtok tudni hallgatni akkor, amikor számotokra elérkezik a tanúságtevés ideje.
 
            Ha kéritek Tőlem minden nap a Bölcsesség ajándékát, akkor Én felfedem nektek, mikor kell beszéljetek, mikor kell hallgassatok és kinek, mit, mennyit mondjatok. Nagyon fontos a tanúságtételnél, hogy először kérdezzétek és hallgassátok végig a felebarátotokat. Csak miután meglátjátok, hogy mire van szüksége, azután beszéljetek, odafigyelve folyamatosan a testvéretek befogadó képességére. Amint a gyógyszerész sem borítja az egész patikát a betegre, úgy ti se akarjatok egyszerre mindent elmondani a beszélgetésben.
 
            Nem hallgathattok akkor, ha jelenlétetekben: Istent, Máriát, a Szenteket, papjaitokat, vallásotokat, meggyőződéseteket,… kigúnyolják. Nem hallgathattok akkor sem, ha jelenlétetekben az emberek másokat megszólnak, rágalmaznak, kétértelműen viccelődnek és alvilági énekeket énekelnek.
 
            Ha a családotokban nem hallgatják meg szelíd figyelmeztetéseiteket, beszéljetek többet az Istennek a családotokról, mint a családotoknak Istenről. Vigyázzatok arra, hogy a tanúságtevésben tiszteljétek embertársaitok szabadságát, meggyőződését. Még a jónak a tovább adásában se legyetek erőszakosak. A ti feladatotok az, hogy elmondjátok az Igazságot, és nem az, hogy rá erőszakoljátok azt az emberekre.
 
            A tanúságtételre azért hívunk meg titeket, mert annak következményei vannak. Ti boldogok vagytok, ha tanúságtételetek által sokan megtérnek, elindulnak a szeretet, a változás, a boldogság útján. Azzal is kell számoljatok, hogy lesznek, akik csodálkozva meghallgatnak titeket, de azután se jobbak, se rosszabbak nem lesznek. Fel kell készüljetek arra is, hogy tanúságtételetek miatt ellenetek fordulnak, kigúnyolnak titeket. Ilyenkor gondoljatok Jézusra, akit jóságos életéért keresztre feszítettek. Gondoljatok az apostolokra, akik Jézus evangéliumának a hirdetéséért a botozást, a megkövezést, a börtönt, sőt a vértanúhalált is elszenvedték. Gondoljatok az első keresztényekre, akiket a Jézusba vetett hitük miatt kirekesztettek, üldöztek. Jézus azt mondja nektek:’boldogok vagytok, ha miattam üldöznek, megrágalmaznak és megölnek titeket! Ti ne attól féljetek, aki a múlandó testeteket megöli, hanem attól, aki a maradandó lelketeket akarja a pokolba vinni. Soha ne felejtsétek el, aki bátran megvall engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom vallani a mennyei Atyám előtt. Aki gyáván megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom tagadni a mennyei Atyám előtt’.
 
            Én mondom nektek, még nem igazi keresztény az, aki fél Krisztusért, az Igazságért, a meggyőződéséért,… élni, szenvedni, sőt ha kell meghalni. Higgyétek el, az Ég azoké, akik Istenért, a lelkükért és a lelkekért készek áldozatot hozni. Kérlek titeket, engeszteljetek azokért, akik félelemből, lustaságból, kényelemből,… nem vállalkoznak a tanúságtevő keresztény életre. Engeszteljetek azokért is, akik a cigarettázásukkal, túlzott munkájukkal, bűnös életükkel,… tanúságot tesznek arról, hogy még nem tartoznak Krisztushoz. Ti tartozzatok azon kevesek közé, akik tisztaságotokkal, hűségetekkel, szeretetetekkel, erényes életetekkel vállalkoztok a fehér vértanúságra és ha Isten is úgy akarja a piros vértanúságra is!
 
Megáldalak titeket a Jézus melletti bátor tanúságtevő lelkülettel!”
Házi feladat júliusra:
„VIGYÁZZATOK ARRA, HOGY BESZÉDETEK NE ALVILÁGI, NECSAK EVILÁGI, HANEM TERMÉSZETFÖLÖTTI LEGYEN!!!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

Előretekintés 2010 augusztusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minél többen megismerjék a mennyei Atya nagy Szeretetét!
Konkrét feladatunk lesz: megismertettjük és megszeretettjük a mennyei Atyát mindazokkal, akikkel találkozunk!!!

Fr. Csilik János: BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

A titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságáról.

ISTEN SZOLGÁJA Dr. BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK  ÉS VÉRTANÚ (1911-1953)
Mikor és hol lesz Szilárd Püspök és Vértanú boldoggá avatása?  Erre a rendkívüli ünnepségre a nagyváradi Római Katolikus Bazilikában kerül sor 2010 október 30-án. 2010 március 27-én XVI. Benedek pápa jóváhagyta a titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságát elismerő dokumentumot. 2010 május 4-6. között Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök, Rómában megköszönte személyesen XVI. Benedek pápának a boldoggá avatás jóváhagyását. A Szentatya kihangsúlyozta, hogy Bogdánffy püspök személyében kiváló példaképet és közbenjárót kapott nemcsak a nagyváradi egyházmegye, hanem az egész világegyház. A boldoggá avatásra, Nagyváradra jön Angelo Amato érsek, a Szentté Avatási Kongregáció prefektusa, aki majd a pápai dekrétum felolvasására és bemutatására kap megbízást. A boldoggá avatáskor a szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros – érsek lesz a nagyváradi főpásztor felkérése által.
Isten Szolgája Dr. Bogdánffy Szilárd 1911 február 21-én született a Torontál vármegyei Crna Bara – Feketetó nagyközségben (Jugoszlávia). A temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett, utána a nagyváradi Papnevelő Intézetbe jelentkezett. Mayer Antal apostoli kormányzó a budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudomány Egyetemre küldte. 1934 június 29-én szentelte pappá Fiedler István Szatmár – Nagyvárad-i Püspök az újonnan épített és azon a napon megáldott Váradőssi Lisieux-i Szent Teréz templomban. Teológiai és gimnáziumi tanárként Nagyvárad magyar és román tannyelvű iskoláiban egyaránt tisztelt, szeretett és nagyrabecsült nevelő volt. 1947-ben Isten Szolgája Dr. Scheffler János, szatmári püspök, nagyváradi apostoli kormányzó áthelyezte Szatmárra, hogy az Egyház kormányzásban segítségére legyen. 1949 február 14-én Bukarestben, titokban szentelte püspökké Gerard Patrik O’Hara nuncius. Ugyan ezen év április 5-én letartóztatták és az ország különböző börtöneiben raboskodott. 1953 október 2-án a nagyenyedi börtönben vértanúhalált halt. 1993 október 2-án kezdődött el a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szinten Tempfli József püspök úr kérésére. 1192 február 2-án volt utoljára szenttéavatás Nagyváradon, amikor Egyházmegyénk alapító Védőszentjét Szent László királyt avatták szentté. Ennyi évszázad után ismét részünk lesz egy ilyen magasztos történelmi és szent eseményben.
Dr. Bogdánffy Szilárd Püspök az Egyházhoz való hűség vértanúja. Nem volt hajlandó egy olyan egyházi közösség élére állni, amilyet a kommunista vezetők akartak Romániában létrehozni, és amely nem ismerte el a Római Pápát a Katolikus Egyház fejének. Inkább a vértanúság útját választotta.
Miért avatja boldoggá az Egyház Szilárd Püspköt és Vértanút?
·         Pappá szentelése után, az első ünnepélyes szentmiséjét Temesváron mutatta be 1934 július 1-én. Mottója a Szűzanya Magnifikátjának első mondata volt, amelynek szellemében élt: „Magasztalja az én lelkem az Urat!” (Lk.1,46)
·          Az első misés emlékképén Assisi Szent Ferenc a keresztről hozzá lehajló Krisztust átöleli. A kép hátoldalára ezt írta: „Szeretet kereszt nélkül lehetetlen! Kereszt szeretet nélkül elviselhetetlen!”
·         Egykori növendékei így nyilatkoztak róla: „nem tett külömbséget a különböző vallásúak között! Mindenkit egyformán szeretett, segített! Soha senkit nem bántott meg a legkisebb mértékben sem, a szegényeket különösképpen szerette, segítette! Számunkra példakép volt. Naiv, gyermeki lelkülettel rendelkezett. Bízott az emberekben, akkor is, ha ezzel visszaéltek! Mi is szerettük őt kivétel nélkül. Nagy szavak nélkül, ő valóban szent volt!”
·         1949 április 5-én történt letartóztatása után szinte mindene elveszett, csupán a doktori értekezésének egy gépelt másolata, egy monogrammos ezüst zsebórája és egy fehér színű miseruhája maradt meg. Mégis a legfontosabb, ami mindannyiunkra maradt a világ végéig világító élete!
·         A nuncius, aki püspökké szentelte azt mondta neki: „téged, Szilárd testvérem a vértanúságra szentellek.” Ő, ezt Jézusi lelkülettel, bátran vállalta.
·         Imája volt: „Istenem beleteszem a Te Szent Kezedbe az én miértekkel küzdő rövíd életemet! Te, jó vagy! Te tudod mit, miért engedsz meg! Uram, legyen meg a Te, Szent Akaratod!”
·         Rabtársai a következőket mondták róla: Szilárd rendkívül figyelmes, udvarias, alázatos ember volt! Mindenkibe erőt öntött, bátorított és imádkozott velük. Nyelvórákat és történelmi leckéket adott nekünk. Mindig bizakodó, jókedvű volt. Mindig tudott örömet szerezni nekünk. Egyik püspök társának azt mondta bizalmasan: „Egész éjjel ütöttek! A talpamon eltörtek egy seprűnyelet. Teljesen összetörtek!” Úgy kínozták, hogy csigára húzták és közben kérdezgették: akarja-e még a kapcsolatot a római Pápával? Ő minden kínzás ellenére is hűséges maradt a meggyőződéséhez, a Pápához!
·         Szent József kilencede előtt ezt imádkozta: „Úristen, aki Szent Péter bilincseit csodálatosan megoldottad és őt sértetlenűl kivezetted börtönéből, vezess ki minket is ebből a nagy és nehéz börtönből.”
Amikor a gonoszok diadalt ültek halála felett, nem tudták, hogy ő már Isten örök szeretetében és békéjében van! Gondolkozzunk el azon, a kínzó gonosz emberek és a megkínzott vértanúi lelkek már Isten ítélőszéke elé kerültek. Vajon, halálunk után kinek a helyében szeretnénk lenni? Isten végtelen Irgalmát kérjük azon alvilági emberek részére, akik engedték, hogy földi életükben birtokba vegye és használja őket a Gonosz Lélek!!!
Mi engesztelők, jövőnk Isten Akarata szerinti alakulásáért, minden nap kérjük Isten Szolgája, Bogdánffy Szilárd Püspök és Vértanú égi közbenjárását!

 

2010. Július 20.Nagyfalu: elhunyt Éva asszony

B.M.Éva asszony, aki Nagyfaluban az égi üzeneteket kapta, kórházban meghalt. Pár hete már kórházban volt. Temetése 22-én, csütörtökön 3 órakor a Szentháromság Hegyén lesz.

Adj Uram örök nyugodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki!
2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JÚLIUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
82. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 11; 13; 14; Lk.1)
Havi mottó: „Boldogok a holottak, akik az Úrban halnak meg, mert tetteik elkisérik őket!(Jel. 14,13)
Havi imaszándék: a Szűzanya és Éva Asszony szándékára ajánljunk fel mindent, hogy ezáltal sokszoros kegyelemben részesüljünk!
Konkrét feladatunk: kilenceddel készüljünk Éva Asszony hazaköltözésének az évfordulójára!
A Szűzanya és Éva Asszony rendkívűli üzenete 2011 júliusában
Szeretett engesztelő gyermekeim! Jézus Szent Vére hónapjában Éva gyermekemmel együtt elmondjuk nektek, hogy jelenleg minek az ideje van.
 
Jelenleg Jézus Szent Vére és az Én Könnyeim értékesítésének az ideje van. Tudnotok kell, ha önmagatokat és szeretteiteket az Én értetek hullatott Könnyeimbe helyezitek mély bűnbánatra fogtok jutni, Jézus Szent Vére által pedig bűnbocsánatot fogtok nyerni. Ezt a kegyelmet necsak ismerjétek, hanem éljetek is vele minden nap.
 
Jelenleg a hálálkodás ideje van! Arra kérlek titeket, hogy a sok panaszkodás és elégedetlenség helyett vegyétek észre a sok jót, amit naponta kaptok és érte hálálkodjatok. Tanuljátok meg életetek minden helyzetében kimondani: hála Istennek! A hálás engesztelő egészséges lelkületű, ezért bőséges kegyelemben részesűl.
 
Jelenleg az önzetlenség ideje van. A világban nagyon sok  szegény a gazdagok önzése miatt szenved. Istentől kiválasztott zarándokhelyek az emberek önzősége miatt épülnek évtizedekig. Pedig ezekre a szent helyekre és az ottani kegyelmekre nektek van szükségetek. Egyesek azért nem adakoznak még Isten művére sem, mert azt gondolják, hogy ezáltal szegényebbek lesznek és annyival is kevesebbet költhetnek önmagukra, elképzeléseikre. Isten és az emberek előtt kijelentjük, aki önként, szabadon és szeretettel az anyagi javainak a tizedét „egy szent célra” képes felajánlani százannyit fog kapni már a Földön és az örök életet. Ha Jézus kijelentését igaznak tartjátok, a tized felajánlását legalább egy évig próbáljátok ki. Éva gyermekemmel együtt hálásak vagyunk nektek minden egyes tégláért, amit eddig a Szentháromság Hegybe fektettetek. A jutalmatok nem fog elmaradni!
 
Jelenleg a lelki harc ideje van! Nektek nem egymás ellen, hanem a bennetek és a körülöttetek lévő gonosz ellen kell harcolnotok. Az igazi engesztelő, akkor harcol helyesen, ha csak az Egyház által ajálott eszközöket használja: az imát, böjtöt, felajánlott szentmiséket… és nem az ördögi praktikákat.
 
Jelenleg a misszió ideje van! Ha valóban értékelitek az üzeneteket és a tanításokat, amit a Szentháromság hegyén kaptok, akkor azokat tovább adjátok. Arra kérlek titeket, hogy tegyetek félre minden emberi félelmet és bátran menjetek előre a természetfölötti tanúságtétel útján, mert sokak megtérése, gyógyulása, megszabadulása tőletek fog függni.
 
Jelenleg a megedződés ideje van! A vas úgy válik erős acéllá, ha a tűzből a hideg vízbe teszik. Ti úgy váltok erős, edzett engesztelőkké, ha csendesen és békésen élitek meg életetek mélységeit és magasságait. Változtassatok mindazon a helyzeteken, amin lehet változtatni. Amin nem tudtok változtatni, azt fogadjátok el és tegyétek Isten Kezébe, akinek minden lehetséges!
 
Jelenleg az egység, az összefogás ideje van! Előre megmondjuk nektek, készüljetek fel, mert a közel jövőben olyan rendkívüli idők fognak jönni, amelyen csak az Égiekkel és a testvéreitekkel szoros egységben fogtok tudni győztesen átmenni. A köztetek lévő egység a leghatalmasabb gonoszt is képes lesz megkötözni. Az Egység az Jézus Krisztus! Vigyázzatok sohase a rosszban, mindig csak a jóban fogjatok össze.
 
Jelenleg a szeretetkinyilvánítás ideje van!  Családotokban mondjátok gyakran egymásnak: szeretlek téged, úgy ahogy vagy. Engesztelő közösségetekben bátran mondjátok egymásnak: örülök neked testvérem. Tudnotok kell, hogy a szeretettel kimondott szavak gyógyítanak titeket.
 
Jelenleg a soha visssza nem térő kegyelmek ideje van! Készüljetek fel, mert a Szentháromság az elkötelezett engesztelőket, akik együttműködnek az isteni kegyelemmel, rendkívüli módon fogja megdicsőíteni. Jelenleg többnyire csak az áldozatot érzitek. Eljön az idő rövidesen, amikor a Szentháromság égi hatalmával fog megajándékozni titeket. A elkötelezett engesztelők az utolsó időben Isten erejével betegeket fognak gyógyítani, bűnösöket fognak a pokoltól megmenteni, ördögtől megszállottakat fognak megszabadítani és halottakat fognak feltámasztani. Attól függően, ki mennyi jó pontot gyűjt a mostani időben, annak arányában lesz Istentől megdicsőítve.
 
Jelenleg a hivatások kialakulásának az ideje is van! Lesznek közületek független személyek, akik az Isten által rendelt időben a Szent Hegyre fognak költözni és ott fognak segíteni az örök szentségimádásban, a zarándokok fogadásában és az ügyek rendezésében. Lesznek elkötelezett családosok, akik Nagyfaluba és a környékre fognak költözni és ők is segíteni fognak, amennyiben idejük, erejük és lehetőségük megengedi. Lesznek missziós lelkületü engesztelők is, akik a Szentháromság hegyen kapott erőt és világosságot a világba fogják vinni.
 
Jelenleg a halálra való felkészülés ideje is van! Lesznek sokan a világban, akik a Nagy Figyelmeztetéskor a meg nem bánt bűneik sokaságát látva meg fognak halni. Lesznek olyanok is, mint Éva Asszony, akik a szenvedés mellett a halált is fogják vállalni a lelkek megmeneküléséért. Ne féljetek a jövőtől, mert mindenki az Istentől kapott feladathoz a rendkívüli kegyelmet is meg fogja kapni.
 
Befejezésül mondjuk, ha a jelenlegi soha vissza nem térő kegyelmi időt a lehető legjobban fogjátok megélni, a Szentháromság Általunk, a kegyelem teljességével fog megáldani titeket!”
 
TANíTÁS A TIZEDRŐL
Éva Asszony hazaköltözése után is (2010 júl.19) folyamatosan tanít minket. Legutóbb arra kért, hogy Égbe költözésének az első évfordulóján a tizedről beszéljünk az engesztelő közösségnek.  Kérte, hogy az Ő nevében köszönjünk meg minden felajánlást, amelyet a Szentháromság hegy kiépítésére fordítottatok. Kijelentette, a világban, az Egyházban és a családokban is azért vannak anyagi problémák (gazdasági válság), mert az emberek nagy része önző módon elfeledkezett a tizedről, amit Isten kér mindenkitől a Szentírásban! Éva Asszony azt üzeni mindannyiunknak, ha a fizetésünknek (nyugdíjunknak) és a jövedelmeink tizedét megtanuljuk „egy szent célra” felajánlani, akkor az összes anyagi javainkon Isten rendkívüli áldása lesz.
 
Éva Asszony rámutatott a Szentírás néhány részletére:
 
–         Mt. 23,23 – itt azt olvashatjuk, hogy az irástudók és farizeusok az összes kerti veteményből a papoknak tizedet adtak!
 
–         Zsid. 7,1-10 – „Melkizedek, a fölséges Isten papja volt, aki megáldotta Ábrahámot. Ábrahám (ezért az áldásért) tizedet adott neki mindenéből. Lévi és fiai, mivel papi tisztet viselnek, megvan a törvényes joguk rá, hogy Ábrahám leszármazottaitól tizedet szedjenek”.
 
–         Mk.10,28-31„Bizony mondom nektek, mindenki, aki Értem és az Evangéliumért lemond az otthonáról, testvéreiről vagy földjéről (anyagi javairól) százannyit kap ezen a világon és a másvilágon az örök életet!”
 
Jelenleg, még azt is kérik az Égiek, hogy a Nagy Figyelmeztetés előtt a szenvedélybetegek megtéréséért mondjunk le teljesen a szeszes italról és a kávéról. Az Úr Jézus azt akarja, hogy tiszta testtel – lélekkel – elmével készüljünk a Vele való találkozásra.
 
–         Lk. 21,1-4 – Az Úr Jézus megdicsérte a szegény asszonyt, aki az utolsó két fillérrét – Istenre hagyatkozva – a templom perselyébe dobta. Érdekes, azt sehol sem olvassuk a Szentírásban, hogy a tized miatt és az önzetlen adakozás miatt a zsidók csődbe mentek vagy éhen haltak!
 
–         Lk. 16,9 – Az Úr Jézus kéri: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal (pénzzel), hogyha majd elfogy befogadjanak az örök hajlékba!” A tizedet felajánlott szentmisékre (kilenced, gregorián) is fordíthatjuk élő és elhúnyt szeretteink javára. Mindazok, akik felajánlott imáink, böjtjeink, szentmiséink, anyagi javaink által meggyógyúlnak, a rossztól megszabadulnak, a purgatóriumból a Mennybe jutnak, a Földön és az Égben örökké hálás barátaink lesznek.
 
Megdöbbentő volt hallani Éva Asszony erőteljes kijelentését: „A tized, az nem a tietek, hanem az Isten tulajdona!” „A tizedet, csak szent célra használhatjátok fel!” „Aki a tizedet Istentől elveszi, az a saját kárán dolgozik!” Még arra is kért bennünket, hogy az időnknek a tizedét is, amely napi két és fél óra, adjuk vissza Istennek! Az elkötelezett engesztelőket kéri Éva Asszony, hogy önként, szabadon és szeretettel ajánlják fel a tizedet a Szentháromság hegy kiépítésére. Emlékeztetett arra is Éva Asszony, hogy Ő és a lelkivezetője eladták a házukat és az összes pénzt a Szetháromság hegybe fektették. Ők, először nem kértek, hanem önzetlenül, Isten dicsőségére és a lelkek javára adakoztak. V. Ilona a havi tizedét szentmisékre fordítja, azokért, akiknek születés-, névnapjuk, házassági évfordulójuk van a családban vagy a közösségben.
 
Voltak és vannak önzetlen személyek az engesztelő közösségben, akik az eladott javaik tizedét felajánlották a Szentháromság hegy javára. Az önzetlen engesztelőknek köszönjük meg azt, hogy a nagy utat rendbetettük, a két parkolót elkészítettük, a Remény Anyja kápolnáját felépítettük, a Szentháromság hegy útjait leköveztettük, a lépcsőket megcsináltatattuk, Jézus és Mária Házát bepucoltattuk, Éva Asszony sírját rendbe tehetjük. Mi vár reánk a jövőben? A villany bevezetése, a hegyi plébánia és a Kiengesztelődés Házának a felépítése, egy kút fúrása, a magas földfalak kikövezése, stb. Ezek mind elkészülhetnek a Nagy Figyelmeztetésig, ha a tizedet felajánljátok. Mindezek után elindulhat a Szentháromság hegyen a folyamatos engesztelés és a szentségimádás. Ez a csúcs, amit együtt elérhetünk.
 
Befejezőleg, elmondom még azt is, mi lesz a következménye annak, ha komolyan vesszük a tized felajánlását. Mindenféle helytelen és bűnös viszonyúlásunk a pénzhez felszámolódik. A Szentháromság zarándokhely kiépül. Isten bőségesen megáldja az összes javainkat, egész életünket. Lelki békét, szabadságot, elővételezett Mennyországot kapunk a szívünkbe. Purgatórium nélkül fogunk a Mennybe jutni, mint Éva Asszony. A Szentháromság ígérete szerint: Isten eltörli személyes és családi bűneinket, azok után járó büntetéseket és az összes őseinket kiszabadítja a tisztítótűzből. Ki-ki szabadon mérlegelje a tizede felajánlását, hogy megéri-e neki! Én, mint az engesztelő közösség lelkivezetője, a társvezetővel és Éva Asszonyal azt ajánlom nektek, elkötelezett engesztelőknek, legalább egy évig próbáljátok ki a tized felajánlását. Ha meg fogjátok tapasztalni ennek rendkívüli következményeit a családi életetekben és a Szentháromság hegyen, csak akkor folytassátok tovább. Éva Asszony hazaköltözésének az évfordulóján, a Szentháromság, a Szűzanya, az összes Angyalok és Szentek rendkívüli áldását közvetíti az összes engesztelők számára!
 
„Ne felejtsétek el soha: szeretlek titeket, örülök nektek és hazavárlak titeket! Éva Asszony!  
Házi feladat júliusra:
„ISTENEM SEGITS, HOGY MINDEN NAP JÉZUS SZENT VÉRÉBE ÉS SZŰZ MÁRIA SZENT KÖNNYEIBE HELYEZZEM MAGAMAT ÉS SZERETTEIMET, HOGY BŰNBÁNATOT ÉS BŰNBOCSÁNATOT NYERJÜNK!”
Előretekintés 2011 augusztusára:
Augusztusban 4-5-6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Augusztusban megünnepeljük a Mennyei Atyát és az új karizmát az első évfordulóján.

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

Nagyfalui üzenet 2012. július

2012–A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE– JÚLIUS
“Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!” (Mt. 24.44)
                                  94. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyénA Szentírásból: keressétek ki és elmélkedjétek át az üzenetben lévő evangéliumi részeket.
Havi mottó: ” Én vagyok az Út az Igazság és az Élet!”
Havi imaszándék: Éva asszony szándékára ajánljunk fel mindent, hogy minél jobban megdicsőüljön és a segítsége által mi is purgatórium nélkül a Mennyországba jussunk!
Konkrét feladatunk: utazás közben is kérjük Isten áldását mindenkire és mindenre!

 

Szűz Mária üzenete 2012. júliusában.

          “Szeretett engesztelő gyermekeim!  Ezek a hónapok, amelyek előttetek vannak, a vakáció, a szabadság és a zarándoklatok napjai lesznek számotokra. Én azt szeretném veletek együtt, hogy az elkövetkezendő hónapokat soha ne felejtsétek el. Ezért kérlek titeket, hogy figyeljetek oda boldogságotokat akaró jó tanácsaimra.
           Mielőtt útra kelnétek, tervezzétek meg az utatokat! Nagyon fontos az, hogy szeretetben maradva készítsétek el a csomagjaitokat! Kirándulás előtt, minden nap helyezzétek magatokat, kocsitokat, napotokat,Jézus Szent Vérének oltalmába. Határozzátok el, hogy az utatok során kizártok minden alvilági beszédet. Fogadjátok meg azt is, hogy a természetes beszéd mellett, természetfeletti dolgokról is fogtok beszélgetni, elmélkedni.
           Útközben, miután kibeszéltétek magatokat a családi dolgaitokról, elmélkedhettek. Az utat magatok előtt látva, beszélhettek a széles útról, amely a kárhozatra visz sokakat, és a keskeny útról, amely az örök életre visz. Elgondolkozhattok azon, ti melyik úton jártok? Engeszteljetek azokért, akik a széles úton járnak és törekedjetek arra, hogy a keskeny úton maradjatok. Útközben gondoljatok Szent Fiam szavaira :” Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!” Ha az erényes úton haladtok, elfogadva a Megtestesült Igazságot, az örök boldogságra juttok és oda segíthettek másokat is.. Tudnotok kell Jézus nélkül élve, zsákutcával, a hazugsággal és az örök kárhozattal találkozhattok. Útközben gondolhattok az emmauszi tanítványokra, akik egész úton Jézusról beszéltek. Ezért Jézus megajándékozta őket a jelenlétével, válaszaival, reménységgel és a megtört kenyérrel. Útközben elmélkedhettek a tíz leprásról, akik betegségükben kérték Jézus segítségét. Jézus meggyógyította őket és útközben megtisztultak. Számotokra is arra való a szabadság, hogy útközben beismerve a hibáitokat, nem másokat vádolva, megtisztuljatok. Elmélkedhettek az irgalmas szamaritánus történetéről is. A történet szerint egy embert a rablók szinte agyonvertek. Jeruzsálemből Jerikó felé tartva a zsidó pap és levita észre vette őt, de tovább haladt. A szamaritánus, akit a zsidók megvetettek nagyvonalúan bánt vele. Útközben ti is vegyetek észre minden rászorulót és lehetőségetekhez mérten segítsetek rajtuk. Útközben elmélkedhettek Jézus keresztútjáról is. Jézus minden áldozatot vállalt értetek, az utolsó csepp vérét is kiontotta értetek. Ti, hálából, legalább vasárnap és ünnepnap elmentek-e a templomba, még a szabadság alatt is, hogy megköszönjétek az Ő áldozatát? Útközben elmélkedhettek az apostolokról is, akik Jézus követve arról beszélgettek, ki nagyobb közülük. Tudnotok kell közöttetek az a legnagyobb Isten szemében, aki a legkisebb tud lenni, aki szolgálva a testvére rendelkezésére tud állni. Útközben gondolhattok Pál apostolra, aki a híveinek a legmagasztosabb utat, a szeretet útját mutatta meg. Szabadságotok akkor lesz felejthetetlen, ha megtanuljátok azt szeretetben, türelemben, egymást dicsérve eltölteni. Útközben gondolhattok a napkeleti bölcsekre is, akik Jézussal találkozva más úton tértek haza. Ha ti is mindenkiben Jézust látjátok meg és Jézust szeretitek, szolgáljátok, akkor más úton, más lelkülettel fogtok haza menni a szabadságról. Útközben legyetek hálásak a rendőrökért, akik a rend őrei:, a mentősökért, akik mentik, aki menthető:, a tűzoltókért, akik eloltják a kárt okozó tüzeket. Jó volna, ha megtanulnátok Isten áldását kérni útközben minden úton lévőre. Útközben legyetek hálásak a táblák, útjelzők, fényjelzők… miatt is , amelyek a ti biztonságos utazásotokért és a szerencsés megérkezésetekért vannak. Azért imádkozzatok, hogy eljöjjön az idő, hogy a reklámtáblákon szentírási idézetek, Jézus és a szentek képei is láthatóak legyenek. Ne bosszankodjatok az úton lévő gödrök miatt se! Gondoljatok arra, hogy ha óvatosabban, lassabban haladtok,úgy tűnik tovább tart a szabadságotok!
                  Célba érés alkalmával, gondoljatok Éva asszonyra is, aki hazaköltözésének az évfordulóján azt üzeni nektek: ” a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam!” Ebben segít titeket, ha kéritek a közbenjárását. Célba jutva, csendben gyönyörködjetek a természet szépségeiben. Csodálkozzatok rá a Napra, a felhőkre, a hegyekre, a völgyekre, a tengerre, a folyókra, a virágokra, a madarak énekeire, az állatok, pillangók sokféleségére… Csodálkozzatok rá önmagatok és egymás szépségeire is. Engedjétek, hogy a szívetekből feltörjön a hála, a dicsőítés, a magasztalás Isten minden ajándékáért.
                Befejezésül mondom, ha Isten védelmét kérve indultok el, ha útközben Isten és egymás szeretetében éltek,, ha célba érve a hálától, a békétől, az örömtől énekel a szívetek, akkor kegyelemmel teljes lesz a kikapcsolódásotok.
           A Szentháromság, Általam áld meg titeket a természet szépségeire való rácsodálkozás lelkületével!!!”


VISSZATEKINTÉS 2012
            JÚNIUSÁRA

Mit üzen nekünk a Szentháromság az Ő ünnepén?
-Tanuljunk meg Vele személyes kapcsolatba kerülni, szeressük, kérjük, dicsőítsük a Szentháromságot!
-Szeressük az egyéni és közösségi életet, mert mindkettő fontos számunkra!
-Éljünk egységben a Szentháromsággal és egymással is!
-Tanuljuk meg az egymás mellé rendelt viszonyulást!
-Keressük és tegyük a Szentháromság Akaratát!
-Csodáljuk a Szentháromság művét, a teremtett világot és az embert!
-Legyünk hálásak a Szentháromságnak mindenért amit ad, elvesz vagy megenged az életünkben!
-Készüljünk fel az örök boldogságra, ahol mindig a Szentháromsággal fogunk élni!
-Naponta, hogyan ajánljuk fel magunkat a Szentháromságnak a szent olaj által?
“Én  ma is felajánlom magamat a Szentháromságnak és az Ő oltalma alá helyezem magamat!” Ez az utolsó idők egyik legnagyobb oltalomkérő imája!
Mit tanultunk Úrnapján az Úr Jézustól?
-Értékeljétek a magánkinyilatkoztatásokat, amelyek által több ünnep is kialakult.(Úrnapja, Jézus Szíve, Szeplőtelen Fogantatás…)
-Az Oltáriszentség nem szimbólum, hanem valóság, Jézus Szent Teste és Szent Vére a kenyér és a bor színe alatt, amelyet a Szentlélek hoz létre a hierarchikus személyek által.
-A rendszeres áldozással tegyünk tanúságot az Úr Jézusról!
-Vigyázzunk arra,hogy tiszta lélekkel és tisztességes öltözettel áldozzunk!
-A rendszeres szentáldozás gyümölcsei: egyesít Jézussal, megerősít a kísértések elleni harcban,eltörli a bocsánatos bűnöket, átváltoztat, az üdvösségre segít!
Mit tanultam az Úr Jézustól 30 évi papságom alatt?
-Nem az a legfontosabb, hogy hol élek, melyik plébánián, hanem az a legfontosabb, hogyan élek ahol vagyok a Püspököm megbízásából.
-Megtanultam felismerni és tenni Isten rám vonatkozó Akaratát. Felismertem az engesztelési hivatásomat, a hivatáson belül. Ez az én örömöm, boldogságom, üdvösségem!
-Megtanultam elsőként, mindenkit, még az ellenséget is szeretni. Csodálatos Jézust felfedezni önmagamban és a felebarátban! Legújabb jelmondatom lett:“nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!”
-Megtanultam a hibáimat beismerni és azonnal újrakezdeni.
-Megtanultam szüntelen az üdvösséget, a célt magam előtt tartva, oda segíteni másokat is.
-Megtanultam örülni annak, ami van és nem panaszkodni amiatt, ami nincs!
-Megtanultam reménykedvem, mindig a jót felfedezve menni előre.
-Megtanultam harcolni a gonosz lélek ellen: szabadító imával, böjttel, szabadító misékkel, felajánlott élettel.
– Megtanultam a személyes ima által állandó kapcsolatban maradni az Égiekkel.
-Megtanultam türelmesnek lenni, mindenért hálálkodni, a kilencedeket értékelni, mindig Istenre hagyatkozni.
-Megtanultam csendben szenvedni, békésen elveszíteni szeretteimet és előre a halálomat is elfogadni Isten Irgalmas Kezéből.
-Hálálkodva látom a lelki gyümölcsöket körülöttem: a megtéréseket, gyógyulásokat, szabadulásokat,újjászületéseket, jeleket, csodákat, egy lelki központ kialakulását! Istennek legyen hála mindenért!!!
Mire tanítottak az Égiek az utolsó időben?
-Készüljünk fel, mert nem csak az iskolások, hanem mi is fogunk vizsgázni az eddig tanultakból!
– A rendkívüli kegyelmekért a legtöbbször szenvedéssel kell fizetni!
– Az engesztelők tudatosan kell a Szűzanya kék palástja, védelme alatt éljenek!
– A Szűzanya az engesztelésünk által országokat és nemzeteket köt össze szeretetegységben..
-A kilenced végéig sok áldozatot várnak tőlünk az Égiek a lelkek megmentéséért!
-Ki-ki már a Földön a pokol, a tisztítótűz vagy a Mennyország hordozója! Ez kiolvasható tetteinkből!
-Akiknek rendszeresen dobog a szíve, azok egészségesek. Akiknek kihagy a szívük, betegek. Akiknek megáll a szívük, azok halottak. Mi törekedjünk rendszeres engesztelő életet élni!
Házi feladat júliusra
“URAM SEGÍTS, HOGY RÁCSODÁLKOZZAK A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIRE”!

 

2013-A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE –JÚLIUS

 

 

„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!”(Lk.: 1,45.)
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Pál apostol levelét, amelyet a Filippi híveinek írt (1-4 fej.)
Havi mottó:”Figyeljetek azokra, akik úgy élnek,ahogy példámon látjátok”! ( Fil. 3.17.)
Havi imaszándék: Azért imádkozzunk, hogy mindannyiunk Égbe költözése, mennyei születésnap legyen!
Konkrét feladatunk: Természeti csapások idején vegyük igénybe „a katasztrófa elhárító keresztet”, vagyis az egység keresztjét.


Szűz Mária tanítása 2013. júliusában

„Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor Velünk együtt megemlékeztek Éva gyermekem hazaköltözésének az évfordulójáról, Őt szeretném példaképül állítani elétek. Velem együtt-aki figyelemmel végig kísértem az életét- gondolkozzatok el azon, hogy Ő hogyan viszonyult Szent Fiamhoz, Hozzám, az engesztelőkhöz és kövessétek a példáját.

 

 

Láttam Éva gyermekemet minden nap a házi oltáránál, ahol  boldogan szemlélte és engesztelte Szent Fiam Szent Szívét, Vérző Szent Arcát, Szent Sebeit. A személyes kapcsolatban-„ én nézem Őt, és Ő néz engem”- időzött sokáig az imádságban. A bűnei, gyengeségei mellett, amelyek ellen élete utolsó leheletéig harcolt, határtalan bizalma volt Szent Fiam megbocsátó Szeretetében. Az egész engesztelő közösség, minden évben Krisztus Király ünnepén boldogan koronázták meg Szent Fiam szobrát virágkoronával, szeretetük jeleként. Minden nap felajánlotta önmagát és az egész emberiséget, Szent Fiam Szent Szívének, hogy Ő rendelkezzen Szent Akarata szerint minden teremtményével. Felajánlásaival elsősorban a férjét és mellette sokakat mentett meg a kárhozattól. Éva gyermekem, szerette a Szentséglátogatást ,Szentségimádást, a szentmisét és a szentáldozást. Ezek a szent dolgok tették Őt lassan, fokozatosan szentté. Szeretett gyermekem arra törekedett, hogy minden gondolata, szava és cselekedete mögött szeretet legyen. Lelki vezetőjében és minden felszentelt személyben Szent Fiam képviselőjét látta és szerette. Az engesztelés az Ő igazi hivatása volt! Gyakran mondogatta földi életében” az engesztelés miatt teremtett engem az Isten!” Hitt az önfeláldozó élet, az elfogadott és felajánlott szenvedés rendkívüli kegyelmeiben! Hitte azt, hogy a Mennyország azoké, akik Istenért , a lelkükért és a lelkekért áldozatot hoznak. Hazaköltözése előtt alázatos lelkülettel fogadta el a lelki vezetője kezéből az utolsó gyónást, az utolsó áldozást, a betegek kenetét és a pápai áldást. Hitt az örök életben , a feltámadásban, a viszontlátásban. Éva gyermekem egész életében nagyon szerette az Irgalmasság rózsafűzérét és biztos nem volt véletlen, hogy Szent Fiam Szent Akarata szerint az Irgalmasság órájában érkezett a Végső Célba. Gyermekem, valójában az Égben látta meg a felajánlott élete, szenvedése és halála igazi értelmét.

 
Éva gyermekem nagyon szerette a zarándokhelyeimet, az ünnepeimet, szobraimat és az énekeimet. Kiválasztott gyermekem minden nap úgy beszélgetett Velem, mint a gyerek az Édesanyjával. Elfogadta Tőlem az üzeneteimet és a legnagyobb szeretettel továbbította azokat az engesztelők lelki épülésére. Megengedtem szeretett gyermekemnek, hogy még életében belelásson Szeplőtelen Szívembe. Lelki szemeivel Szent Szívemben látta az összes erényeimet, és Isten Akarata szerinti viszonyulásaimat. Választott gyermekem nagyon szerette az édesanyját. Édesanyja elköltözése után megkért, hogy Én legyek az Édesanyja. Éva gyermekem élő kapcsolatban volt a Szent Hegy Védőszentjeivel és Védőangyalaival, akikre komolyan hallgatott! Kedves gyermekem naponta, elmélkedve végezte a rózsafűzért és élte az Én erényeimet. Nemcsak szavakkal, hanem minden napi jótettekkel ajánlotta fel önmagát, családját és az egész emberiséget Nekem. Az volt az Égig érő vágya, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön. Tudta azt, hogy Én a sátántipró Édesanya, sárkányölőkké teszem az Én gyermekeimet és a végső győzelemre segítem őket. Amikor Isten Szent Akarata szerint elérkezett Éva gyermekem hazaköltözésének a boldog pillanata, az Őrangyalával mentünk „áldott lelke” elé és purgatórium nélkül hoztuk a Mennyországba. Akkor is ha érzitek, akkor is ha nem, minden engesztelő imaprogramon veletek vagyunk a Szent Hegy összes Védőszentjével és Védőangyalaival együtt. Amikor majd az Isten által rendelt Szent Időben meg fogunk jelenni nektek, az felejthetetlen kegyelem lesz mindannyiótok számára. A nyilvános jelenés után azt fogjátok mondani, ezért érdemes volt megszületni!

 

Befejezésül arra kérlek titeket, hogy minden imátokat, böjtötöket, tizedeiteket, szenvedéseiteket, sőt a leendő elköltözéseteket is ajánljátok fel a Szándékainkra. Tudnotok kell azt, hogy a Mennyországban azok a legnagyobb szentek, akik a legtöbb munkát kapják a földi személyektől és akik ezáltal a legtöbbet tudnak segíteni. Kilencedeitek által Éva gyermekemet is meg akarja dicsőíteni a Szentháromság maximális módon. Arra kérlek titeket, hogy konkrét kéréseitek által adjatok minél több munkát Éva gyermekemnek, hogy ezáltal a Mennyben egyre ragyogóbbá váljon és minél hatékonyabban tudjon segíteni rajtatok.

 

Most a Szentháromság Általunk áld meg titeket a jövőbeli boldog
találkozás kegyelmével!”

 

 

VISSZATENTÉS 2013 JÚNIUSÁRA
Milyen reményteljes üzenetek hangzottak el az engesztelés napjaiban az Égiek részéről?
„Mindent , amit eddig tanultatok, tegyétek gyakorlatba! Azért nevezlek”fehér rózsáknak” titeket, mert azt akarják, hogy olyan fehérek és tiszták legyetek, mint a fehér rózsa. A jövőben se féljetek senkitől és semmitől, ha lelketek tiszta! A ti hivatásotok az engesztelés! Általatok akarjuk elterjeszteni az engesztelést az egész Földön. Tudatosan fogadjátok el és ajánljatok fel minden áldozatot, szenvedést az egész emberiség megmeneküléséért. Jelenleg számotokra a próbatétel és az edzés ideje van, hogy ezáltal teljes égi védelembe kerültök és nem történhet veletek semmi, csak ami az üdvösségetekre válik. Lelki növekedésetek érdekében vegyétek még komolyabban a szentségeket és a szentelményeket! Adjátok Nekünk az akaratotokat, bűneiteket, hogy rendelkezzünk veletek! Ne kételkedjetek abban, hogy a nehézségek ellenére végső soron Isten fog győzedelmeskedni a szívetekben és a világban! Legyen bátorságotok Reánk hagyatkozni az érthetetlenségek mellett is. Az engesztelés keskeny útján haladva a kegyelem teljességével fogtok találkozni, a Mennyország fog a szívetekbe költözni és ti lesztek a legboldogabb emberek ezen a világon! Családotokban a közös ima és a tanúságtétel által váljatok lelki családdá! Ne szégyelljetek beszélni a Szentháromság Hegyről és az ott kapott kegyelmekről! Legyetek felkészülve arra, Isten , az övéi számára a jövőben a legszebbet fogja elkészíteni!!!

 

Mi, Isten válasza at imáitokra?
IGEN! Mi ennek örülünk a legjobban. Ez történt a vakokkal, a süketekkel, bénákkal, betegekkel…amikor meggyógyultak Jézus idejében.
NEM! Miért nem hallgat meg néha az Isten? Szent Páltól nem vétetett el a tövis, de emellé kapott kegyelmet, erőt, hogy alázatos maradjon! Azért nem hallgat meg Isten mert Ő mást akar, vagy valami jobbat! Isten nemet mond a kéréseinkre, amíg elfogadható módon nem járjuk ki a szenvedés iskoláját. Isten sokszor másképpen gondolkodik és cselekszik, mint ahogy mi azt elvárnánk. Engedjük ezt meg Neki! Vannak esetek, amikor a bűnbánat hiánya miatt nem hallgat meg az Isten. Várj türelmesen! Imádkozz álhatatosan, kitartóan. Szent Mónika 18 évig imádkozott Ágoston fiáért. Talán nem jól imádkozott? Talán Isten ereje volt hatástalan? Ágoston szíve zárva volt a kegyelem előtt. Isten, az ember szabadságát tiszteletben tartja! 18 év után, miután Ágoston kinyílt a kegyelemre: pap lett, püspök lett és szent lett! Soha nem hull a porba egy elmondott ima sem, csak később éri el a hatását, a zártságunk miatt. Mit tegyünk, ha az Úr Jézus kér tőlünk valamit? Mi engesztelők, soha nem mondhatjuk Neki azt, hogy NEM! Azt sem, hogy VÁRJ TÜRELMESEN! Mi, Isten kérésére, meg kell tanuljunk, CSAK IGENT mondani. Csak az válik a mi javunkra, üdvösségünkre! Mi legyünk hálásak Istennek, ha kérésünkre: Igent! Nemet! –mond, vagy azt, hogy… Várj türelmesen!

 

Mit mondtak az Égiek a papokról? Mivel egyeseknek nincs élő kapcsolatuk az Úrral, nincs oltalmazó lelki közösségük. ezért egyedül veszélyben vannak! A gonosz lélek és a gonosz emberek támadják őket! Szabadító imát, komoly böjtöt ajánljatok fel védelmül értük. Ítélkezés helyett inkább segítsetek rajtuk. Úgy viszonyuljatok a papokhoz, mint családtaghoz. Fogadjátok őket a szívetekbe, szeretetetekbe. Vállaljatok felelősséget értük, mert nagy szükségetek van rájuk és a szolgálatukra.

 

Mit kell tudni Medjugorjéról? Ez a zarándokhely Bosznia –Hercegovinában van. Ott a Szűzanya már 32 éve megjelenik és napi üzenetet közvetít néhány kiválasztott által az egész emberiségnek. A Szűzanya a lelki élet alapelemeire(ABC), irányítja a figyelmünket. Imát, böjtöt,rendszeres gyónást, áldozást, Szentírás olvasását, békét kért a „Béke Királynője”. Öröm az, hogy annyi ideje velünk van a Szűzanya. Szomorúság az, hogy újra és újra ugyanazokat az üzeneteket kell elmondja, azért, mert nem élik meg a keresztények. Szeressünk zarándokhelyekre zarándokolni életváltoztató szándékkal, ahol egyedi kegyelmekben részesülhetünk.

 

Mi közünk van Medjugorjéhoz?” Isten tervében Szilágynagyfalu, Fatimának és Medjugorjénak a folytatása.” Szivárvány ívelt egyik látomásban a Krizsecáci Kereszttől a nagyfalui Egység Keresztjéig, amely felett a mosolygós Szűzanya volt.Ő köti össze ezeket a zarándokhelyeket. Azért „testvér kereszt”, a Krizseváci K ereszt az „Egység Kersztjével”, mert egyiken sincsen a felfeszített Jézus teste. Mi , a feltámadt Krisztust képviseljük Ott és itt is imaközösségek jöttek létre, amely a keresztények lelki növekedésére szolgál. Jelenleg a Medjugorjei és a Szilágynagyfalui üzenetek is az Egyház kivizsgálása alatt vannak!

 

Előretekintés 2013. augusztusára

 

Augusztusban 1-2-3-4.-én lesznek az engesztelések a Szent Hegyen, du. 15 órától, amikor megemlékezünk a „teljesség karizmájáról!”.


( Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 57
Tegnapi: 189
Heti: 689
Havi: 5 404
Össz.: 297 981

Látogatottság növelés
Oldal: Szilágynagyfalu-Július
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »