Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

2018. 10.05. Imák után.
 
 Jézus: Műtéti beavatkozásod napján hazafelé a villamoson, a metrón, és a buszon, rendkívüli fájdalmakat, fejfájásodat felajánlottad a bűnösök megmentéséért, a lelkek üdvéért. Én ezt elfogadtam és továbbra is elfogadom, ha felajánlod ezeket a szenvedéseket.
Felajánlom Uram.
Jézus: A szenvedés mindig közelebb hozza az embert Istenhez. A fájdalom, a kiszolgáltatottság, a gyengeség felülmúlja az önzést, a büszkeséget, a gőgöt. Sokak számára a testi, lelki szenvedés hozza el a hitet, az Istenhez tartozás élményét. Minden elviselt szenvedésnek tehát értelme van, ha azt átadjátok Nekem. Én kegyelemmé alakítom át, és kiosztom azt. Meglásd kislányom sebeid begyógyulnak, rendbe jön minden.
Áldó, gyógyító kezemmel megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.10.16. Imák után. 17 óra. Köszönöm imáidat.
Jézus: Gyermekem! Tudod-e mi az áldozat?
Agonizáló testemet szemlélve, az Agónia Keresztje előtt imádkoztatok, imádkoztál.
Emberi értelemben az áldozat valamiért, vagy valakiért hozott olyan cselekedet, tett, amely elősegíti, helyettesíti, kiegészíti, megkönnyíti annak dolgát, vagy azt a helyzetet, amit azért hozunk, hogy felajánljuk valamiért, vagy valakiért.
Érdekes megfigyelni, hogy az áldozat szótöve az áld szó. Az áldozat mindenképpen a másikért, valamilyen helyettesítő, átvállaló, átsegítő, ha úgy tetszik bevállaló cselekedet.
Áldozatot miért szoktak hozni? Általában az áldozat szeretetből fakad. A szülő a gyermekéért, a hitvestárs a hitveséért, a munkatárs a kollégáért, a bajtárs a bajba jutott harcostársért. Áldozathozatalkor lemondunk  valamiről, vagy valami plusz dolgot vállalunk el önzetlenül. Feláldozhatjuk a másikért karrierünket, időnket, pénzünket, szabadidőnket, egészségünket és még hosszan sorolhatnám.
A legtökéletesebb áldozatot Én, Jézusotok hoztam, amikor minden emberért vállaltam a Kereszthalált szeretetből. Ez az áldozat örökre szóló és egyetemes. Egyszeri és meg nem ismételhető, tökéletes és visszafordíthatatlan. Ezt az áldozatot értetek emberekért hoztam. Mennyei Atyátoknak kifizettem ezzel a váltságdíjat. Tökéletes áldozattá váltam.
Amikor a szentmisén az oltár elé járultok, és az Eucharisztiát a nyelvetekre fogadjátok, ezt a saját akaratomból hagytam rátok. Ez drága halálom vér nélküli megújítása minden szentmisén. Mindenki, aki tiszta lélekkel veszi magához Szent Testem és Szent Vérem, az Élet Kenyerét kapja. A szíve Királya vagyok, kegyelmeimmel árasztom el, akár érzi, akár nem. De a bűnös lélek szívében szenvedek, és ez is áldozat. Sokan hiábavalóvá teszik ezt a tökéletes áldozatot azzal, hogy bűnös lélekkel járulnak az oltárhoz.
Minden szent áldozás alkalmával köszönjétek meg gyermekeim, hogy itt maradtam köztetek, hogy Testemmel és Véremmel táplállak benneteket.
Most, az utolsó időkben arra buzdítalak benneteket, hogy hozzatok minél több áldozatot értem, Jézusotokért.Tartsátok be a Tízparancsolatot, olvassátok a Szentírást, éljétek az Evangéliumot. Álljatok ki a hagyományok mellett, imádkozzatok papjaitokért és az Egyházért.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és az erős lelkűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.10.27. 19 óra 30 perc. Imák után.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat.
Az Agónia Keresztjét szemlélve sokszor eszedbe jut szenvedésem, a szenvedés értelme és értéke. A szenvedést, a fájdalmat, a borzalmas kínokat , Én saját elhatározásomból, saját akaratomból vettem magamra a bűntelen, a  bűnösökért. Én engesztelő áldozat voltam a Kereszten, ez Atyám kiengesztelése miatt történt.
Kérdezhetitek most, vajon mi szükség van a szenvedésre, a kínra, a fájdalomra, most így az utolsó időkben is?
Bizony sok ember szidja, gyalázza, vádolja az Istent a betegségekért, a halálért, a természeti katasztrófákért.
Atyám Szíve nagyon szomorú, türelme fogytán. Én kifizettem a váltságdíjat, a Szent Bibliában, a Tízparancsolatban előttetek van, hogyan kellene élni, mégis a világ bűnben fetreng. A büntetések, melyekkel Atyám sújtja a világot, a ti bűneitek miatt van és a megtisztulásotokat és megtéréseteket szolgálja. Amikor az ember kiszolgáltatottá,beteggé, nincstelenné válik, hamarabb kiált Istenhez.Isten minden hozzá kiáltó gyermeke imáit hallja.Isten nem gyönyörködik gyermekei szenvedésében és halálában.
Kereszthalálomkor az egész Menny és a Kozmosz megrendült. Gyermekei megtérése és megmenekülése a legfontosabb Mennyei Atyám számára.
Ezért kedves gyermekeim az ima, a böjt, az engesztelés, a rendszeres gyónás, a szentáldozás legyen a legfontosabb az életetekben.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság és a szelídség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.10.30. 17 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! köszönöm imáidat!
Megrendítő és megdöbbentő az a vakmerőség és hitetlenség amellyel az emberiség a kárhozat felé menetel.Az emberek maguk körül forgolódnak. Az önzés, az élvezetek hajszolása, a szeretetlenség az égbe kiált. Az Oltáriszentség, az Én kegyelmem, és a Szent Maradék imái tartják fenn a világot. Angyalaim is megdöbbenve szemlélik ezt az agóniát, melyben az emberiség fetreng. A büntetések ellenére sem fordulnak felém, nem kiáltanak Istenhez.
Könnyező szobraim, képeim, Szent Édesanyám vérrel könnyezése sem rendíti meg az emberek lelkét.
Kedves Gyermekem! Az ima, az engesztelés, a vezeklés, az áldozatok, a böjtök, a virrasztások, a Rózsafűzér imák. Igen ezekre sürgetően szükség van, mert Atyám kezét már alig bírjuk tartani, mely lesújtani készül erre a bűnös világra.
Köszönöm kitartó imáidat, most megáldalak a Szent Szívemből kiáradó tüzes szeretettel és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
 
2018.10.31.20 óra 20 perc. Imák után.
 
Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat.
A mai szentmisén tiszta lélekkel vetted magadhoz Szent Testem és Vérem,térden állva és nyelvre fogadva.Így méltó és így helyes.
A mai napon többször eléd hoztam belső látásban a határt, a határt védő kerítést.Nem véletlenül.
 Gyermekem! A déli határt komoly veszély fenyegeti.Kormányfőtök tudja és érti a dolgát. Megerősítette a határvédelmet, ami nagyon fontos, helyes.Azonban nemcsak testi és fizikai, hanem spirituális fenyegetettség is van ezekben a támadásokban. Az ellenség meghatványozta erejét és sokszoros erővel támadja Magyarország déli határát. Ezért fontos dolgot mondok.Legbátrabb papfiaim otthon szervezzék meg saját körükben a Szentségimádásokat a határ védelméért,Magyarországért. Nemcsak a déli határ mellett, hanem mindenhol, ahol erre lehetőség van.
Most pedig megáldalak a tisztánlátás és a megkülönböztetés lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.


2018. 11.06. 17 óra 50 perc.
Jézus: Kicsi Gyermekem! Köszönöm imáidat.
A megfeszített Jézus beszél most hozzád. Itt vagyok előtted az Agónia Keresztjén, tehetetlenségem, kiszolgáltatottságom sarkallja bennetek a szenvedélyes Istenszeretetet és imát. Kiömlő Vérem minden cseppje, megannyi értékes áldozat, minden cseppje kincs, amely értetek hullott. Szeretett Édesanyám, és szeretett tanítványom, mint egykor a Golgota helyén, most a Mennyben, kitartóan és szeretettel imádkoznak minden gyermekemért. De nemcsak ők. Ahogy  Keresztre feszítésemkor tanúm volt az egész Mennyország, a Szent Angyalokkal, úgy akkor is tanúim lesznek, amikor dicsőségben eljövök a felhőkben. Az egész Menny erre a nagy eseményre készül.
Az emberiség pedig tudomást sem vesz az eljövendő eseményekről. Amikor Szentlelkem kiárad, sokak szeméről lehull a hályog. Akkor meglátják bűneiket, ahogy Én látom. Könyörögni fognak irgalmasságomért. Én mindenkinek megbocsátok, aki bűneit megbánja. Sokak szívét megérintem.Irgalmasságom kiárad a Földre. Aki szabad akarata által elfogad, megtér, hisz, az megmenekül. Aki elutasít, az igazságosságom erejét fogja megtapasztalni.
Ezért készüljetek,imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert itt állok már a  kapu előtt.
Szeretett Jézusod.
Megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.11.07. 20 óra 50 perc.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat.
A harcról szeretnék veled beszélni.
Sokat gondolsz arra, hogy amióta megszülettél, valamilyen formában mindig harcolnod kellett valamiért, vagy valakiért.
Gyermekkorod nehézségei, a családi bajok, a szülők betegségei, az anyagi gondok, később házasságod gondjai, a gyermeknevelés nehézségei, munkahelyi problémák, azután a megtérésed után a hitért, Értem, Jézusodért való kiállás nehézségei. A jelen időben az apostolkodás, az igaz próféciák melletti kiállás, az imák, a virrasztások, megannyi testi, fizikai lelki, szellemi harc. Igen,egész kora gyermekkorodtól , az utolsó idők harcára készítettelek fel. Kitartásodat, erődet, majd a hitben és az imában való állhatatosságodat készítettem elő. Mindig Én álltam mögötted, és az Én erőm és kegyelmem volt, ami megtartott téged a nehéz időkben. És most is, amikor a harc, a szellemi harc fokozódik, Én vagyok, Aki erőt és kegyelmeket árasztok rád és minden gyermekemre is, aki Bennem bízik.
Az idők végén vagytok, amikor minden gyermekemnek színt kell vallania. Vagy Velem, vagy ellenem. Vagy hideg, vagy hév. A langyosat kiköpöm a számból. Minden segítséget megadok, hogy megálljatok és kitartsatok ezekben a nehéz időkben. Szent Angyalaimat küldöm a világba, Őrangyalaitok minden erejükkel az üdvösségeteken munkálkodnak.
Tartsatok ki gyermekeim, mert hamarosan jövök! Álljatok készen, mert nem tudjátok Uratok mikor érkezik.
Most pedig megáldalak a kitartás az állhatatosság és a sziklaszilárd hit kegyelmével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.11.10. 19 óra 35 perc Imák után.
Jézus: Szeretsz-e gyermekem?
Én: Igen Uram.
Jézus:Szeretsz-e gyermekem?
Én: Szeretlek Uram.
Jézus: Szeretsz-e gyermekem?
Én: Szeretlek Uram.
Ugye ismerősök a kérdések a Szentírásból. Péter apostoltól kérdeztem ezt a háromszoros tagadás után. Ő is megvallotta háromszor szeretetét.
De vajon van-e más rajtam kívül az életedben?
Én: Igen van Uram.
Jézus: Mi lehet az szerinted gyermekem?
Én: A hiúság, a munka, a pénz. Más most nem jut eszembe.
Jézus: Bizony gyermekem, ezek bálványok. Ha nem is foglalnak el központi helyet az életedben, ezek ha kis mértékben is elfoglalják a helyet a szívedben, az értelmedben, az életedben.
A bálványok voltak a múltban is, de ezek az idegen istenek nemcsak megfogható, tapintható istenségek, hanem olyan dolgok, amelyek kiszorítják, helyettesítik, pótolják, kitöltik az ember életét, a valódi Szentháromságos Isten helyett. Csak a teljesen elkötelezett, nekem szentelt lelkek tudtak bálványok nélkül élni a múltban is.
Én:Miért fontos erről most is beszélni?
Jézus: Azért kislányom, mert a mai ember életében is rengeteg bálványisten van. A legártatlanabbnak tűnő szokások, hobbyk,szenvedélyek, elköteleződések tárgyak, emberek iránt, a durva sátáni bálványimádásig, széles a paletta.
Néhány példát azért említek, felsorolok neked gyermekem.
Lehet bálvány az ember egója, önszeretete, amely önzésbe, önszeretetbe, gőgbe, büszkeségbe viheti az embert.
Lehet bálvány a gyermeke, akit istenít, irányít terelgeti elképzelése szerint, tönkre téve gyermeke személyiségfejlődését,korlátozza egyénisége kibontakozását.
Lehet bálvány a munka. Munkamániának is nevezhetnénk. Ez nőre, férfire egyaránt jellemző a mai világban. Ennek a pénz, a karriervágy a mozgatórugója.Különösen veszélyes ez a nőknél, mert ezzel elvesztik, elfelejtik azt a hivatásukat és szerepüket, amelyre teremtettek. A feleség, a társ, az anyaság szerepét.
Lehet bálvány a pénz, amelynek hajszolása megkeményíti a szíveket. Ez a Mammon- imádat nagyon veszélyes, mert elvakítja, elhomályosítja a mások iránti szeretetet. A pénz önmagában nem rossz dolog, mert szükség van rá. Aki azonban csak ezért él, a pénz rabszolgájává válik.
Lehet bálvány az evés és az ivás. Ebben a korban valóságos kultusza van az ételnek és az italnak. Ebből aztán különböző betegségek, függőségek alakulhatnak ki. Ez fogva tartja, meghatározza az egész életét annak, aki csak az evéssel, és az ivással foglalkozik.
Lehet bálvány az alkohol, a dohányzás, a televíziózás, a különböző sorozat és film-függőségek. Játékszenvedélyek.
Lehet bálvány a zene, különböző zenei stílusok és úgynevezett sztárok imádata.
Lehet bálvány a sport,ha csak az tölti ki az ember életét. Önmagában a sport nem rossz dolog, sőt kívánatos a mozgás, az egészséges versenyszellem, de amikor már csak annak rendel alá mindent az ember, az bálványimádás.
Hosszan sorolhatnám, de azt gondolom ezzel megmutattam mit értek bálványimádáson gyermekem.
Miért veszélyes ez Évikém? Mert ezek a dolgok teljesen eltávolítják, kiiktatják az emberek éltéből Istent. A mai ember tevékeny, örökké cselekvő, mindig valamit "csináló" -ember.
A mai ember nem tud és nem is akar csendben és egyedül maradni. Egyedül maradni önmagával és Istennel sem. Amikor nincs mit cselekedni üresnek vagy unalmasnak tartja az életét, nem tud elcsendesedni, elmélkedni.
Sok keresztény gyermekem sem tud elvonulni, a Szentírást olvasva az Igén elmélkedni, gondolkodni. Emiatt nem is tudja az Evangéliumot az életébe átvinni, mert a sátán kilopja elméjéből az Igét.
A legmélyebben hívő keresztény gyermekeim a csendes Szentségimádásban tudnak legjobban elmerülni Bennem, szemlélni,imádkozni, vagy csak egyszerűen csendben lenni Velem Jézusukkal.
Tehát a mai ember teljesen kiszorította Istent az életéből, eltekintve azon keresztény gyermekeimtől, akik kifejezetten keresik a Velem való találkozást az imában, a szentmisén, a böjtben, a bűnbánatban, a gyónásban, az Ige olvasásában, szemlélődésben, elmélkedésekben. Én a csendben vagyok leginkább megtalálható.Minden gyermekemet szeretem. Az életben vannak olyan élethelyzetek, öröm, bánat, fájdalom amikor kiálthatnak Hozzám. Én mindig ott vagyok. Csak szólítsatok meg és Én kitárt karokkal és kitárt Szívemmel körülfoglak benneteket. Mindenkit várok! Itt vagyok az ajtótok előtt, csak engedjetek be! Hallgassátok meg kérésemet amíg elérhető vagyok.
Most megáldalak túláradó szeretetemmel az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.11.16. Vác. 10 óra Szentségimádás alatt.
Jézus:Drága Gyermekem! Köszönöm, hogy eljöttetek imádni és imádkozni.
Itt állok előttetek,mint a Megdicsőült Krisztus. Szemléltek Engem és Én áldó, óvó kezemet mindnyájatok fejére teszem.Kiárasztom rátok szeretetemet és áldásomat.
Szentségimádás alatt csak te és Én. Ez egy intim szeretetaktus. Semmi mással össze nem hasonlítható. Az Égi a misztikus, a földi, a profánnal.
Szeretlek benneteket gyermekeim. Ti, akik minden 3. pénteken itt vagytok, különösen sok időt szenteltek jelenlétemnek, mert a Barnabás-féle Szent Vér áhítat alatt is imádtok és engeszteltek.
Mi történik viszont a világban?
Azokban az országokban ahol bezárják a templomokat, vagy mecsetekké alakítják, esély sincs rá, hogy imádjanak Engem. Sőt egyenesen üldöznek, vagy megszentségtelenítenek.Bizony mondom nektek, ahol megszűnik a jelenlétem, ott a gonosz uralkodik. Az Új-Világegyháznak ez a célja. Engem száműzni, megszentségteleníteni, megsemmisíteni, kidobni, félreállítani.
Azonban azokon a helyeken ahol gyakran tartanak Szentségimádást, vagy Örökimádás van, megáldom a közösséget, a várost, azt az egyházközséget és kegyelmeimmel árasztom el őket.
 
Szép szeretett gyermekem
Virágok virága, lelkem ékessége
Szívem szépsége
Illatos virágom
Szeretetem gyümölcse
Kedvemre való élet
Viruló értelem, ékes szeretet
Szívem kedvese,szeretetem éke
Jegyesem és kedvesem.
 
Így énekelek, így szeretlek. Elhalmozlak szépségemmel,örömömmel, áldásommal, szeretetemmel.Kedves gyermekem! Megölellek, mosolyommal megvidámítalak, felemellek,magamhoz vonzalak.Kiárasztom rád áldásaimat.Fogom a kezed, sohasem engedlek el, mert szeretlek.
Én: Uram! Drága Jézusom! Nem találok szavakat! A jegyes, a szerelmes beszél így a hitveséhez. Elárasztottál szereteteddel.Kimondhatatlan boldogság Veled lenni. Szemlélni, imádni és szeretni. Ezt a szeretetet nem lehet megmérni, mert végtelen. Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz! Jézusom! Szeretlek, imádlak és bízom benned!
 
Később, Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Évikém! Minden keresztény testvérednek, papfiamnak üzenem.Becsüljék meg és látogassák a templomokban az Oltáriszentséget. Ha nincs kitéve az oltárra,menjetek Szentséglátogatásra,mert Én a tabernákulumban is látom és meghallom hozzám intézett kéréseiteket, imáitokat.Ne hagyjatok el, ne hagyjatok egyedül. Nektek nagyobb szükségetek van Rám, mint Nekem rátok. Én minden ember hitét ismerem. Mindenhol jelenvaló vagyok, de az Oltáriszentségben Szentségimádáskor közvetlenül és valóságosan is megláthattok.Amikor pedig nyelvre áldozva, térden állva fogadtok, akkor vagyok a legközelebb hozzátok.
 
Mennyei Atya szól: Kicsi leányom! A mennyei misztériumba léptél, a szeretet ösvényére.
Az a fajta önátadás, az a szent közömbösség, amellyel a világot szemlélni kell, nem azt jelenti, hogy nem látjuk, nem értjük ami a világban körülöttünk történik, hanem azt jelenti, hogy már csak a szeretet górcsövén keresztül tudod szemlélni az eseményeket.
Ha felháborít vagy megbotránkoztat is valami, első dolgod, hogy imádkozol. Imádkozol a megbotránkoztatókért, az ellenségeidért.
Gyermekem! Annyira szeretlek benneteket!
Türelmetlenül várom, hogy magamhoz öleljelek benneteket. Egyetlen földi édesanya vagy édesapa szeretete sem hasonlítható ahhoz a szeretethez amellyel Én szeretlek titeket, és amilyen szeretettel várlak benneteket. Haza várlak mindannyiótokat!
 
Szűzanya szól: Drága Kislányom! Néhány látnoknak megengedem, hogy lásson engem, hogy üzeneteimet meghallja, közvetítse. De tudnotok kell, hogy minden gyermekem mellett ott vagyok, akik Szent Fiamban hisznek, elfogadják a Szentháromságot, hitben járnak, az Evangélium szerint élnek. Én, mint egy családban levő édesanya, úgy gondoskodom rólatok, kiesdek kegyelmeket, közbenjárok értetek, könyörgöm irgalomért, megbocsátásért.
Én vagyok a ti Édesanyátok, hozzám fordulhattok, mert Én, amit szeretett Fiam elé hozok,és ami a ti üdvösségeteket szolgálja, az meglesz. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.
 Szeretett Édesanyátok,Égi közbenjárótok.
 

Jézus bátor harcosa.


 

2018.11. 22. Ma az utcán és otthon.
 
Drága Őrangyalom! Ma is, ahogy minden nap, elmondom Hozzád, kedves Őrangyalomhoz az imámat.
"Te Kedves Szent Nagy Őrangyalom!
Isten atyai szeretete rád bízott,
Világosíts meg, védj meg, kormányozz és vezess!
Fogd meg a kezem, és
 Én megígérem, hogy engedelmesen követni fogom vezetésedet, hogy elérjem az örök boldogságot."
Ámen.
Őrangyalom: Kedves testvérem, szeretett védencem! Köszönöm, hogy kitüntetsz figyelmeddel. Nagyon örülök, hogy most már egyre többet megszólítasz, kéred segítségemet, védelmedet.
Tudnod kell,hogy mi Isten Szent Angyalai, Isten Trónja előtt állunk, Isten előtt, mint "szócsövek", mint "védőügyvédek", mint könyörgő, kegyelmeket kiesdő szolgák,- visszük a Mennyei Atya elé kéréseinket. Buzgón munkálkodunk azon, hogy halálotok után kézen fogva,a Mennyországba vigyünk benneteket. A Tisztítótűzben sem hagyunk el benneteket.
Ha tudnád testvérkém mennyi bajtól, rossz döntéstől mentettelek meg sugallataimmal,ami nem más, mint a Szentlélek sugallatai, szüntelenül hálálkodnál.
Bátran szólj hozzám, mert én mindig melletted állok. Hívj magaddal minden utadra,- én amúgy is mennék,- de nagyon jól esik, ha erre külön is megkérsz. A legjobb barátod vagyok. Ismerem érzéseidet, örömeidet, gondjaidat, titkaidat. Azért mert nem látsz, attól én valóság vagyok, valóságosan jelen vagyok, a Mennyei Atya akaratából és gondviseléséből.
Akár hiszed, akár nem, én és a többi Szent Angyal amikor e küldetést megkapja örül, mert tanul tőletek emberektől. Ezzel közelebb kerül hozzánk Urunk, Jézus Krisztus emberi mivoltja, az emberré válás misztériuma. Mi ezt tanuljuk tőletek.
Hogyan, vagy mihez tudnám ezt a küldetést hasonlítani?
Megpróbálom megfogalmazni. Amikor egy édesanya megszüli gyermekét, szakadatlan várja és követi gyermeke testi, lelki fejlődését. Aztán ahogy telik az idő, minden erejével és szeretetével azon van, hogy felnőttként megállja gyermeke a helyét a családban, a munkahelyén, a világban. Ha egy gyermek betegen születik ez a vágy megsokszorozódik, még erősebb lesz. Ezt csak nagyon nagy szeretettel és vággyal lehet csak megélni.
Mi Szent Őrangyalok is azzal a vággyal és szeretettel kísérünk benneteket, hogy amennyire csak lehet kiteljesedjék bennetek az Istennel való kapcsolat. Hitben járjatok és megmeneküljetek a kárhozattól.
Boldog vagyok, hogy beszélhettünk. Isten óvó szeretete kísérjen minden utadon. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.11. 25. 19 óra 20 perc. Imák után.
 
Krisztus Király Ünnepén.
Gyermekem, köszönöm imáidat!
Jézus:
Ma Jézusotokat, mint Király köszöntöttétek a szent miséken, imáitokban.
Én, mint dicsőséges és tekintélyes, méltóságos és nagy hatalmú Isten fogok visszatérni a Földre az Ég felhőin, az Ég Angyalaival és szentjeivel.
A királyság a múltban is egy teljhatalommal rendelkező államforma volt. A király volt népének ura és parancsolója. Ura a népének, ura a hadseregének, kicsinek és nagynak, szegénynek és gazdagnak. Az Ószövetségben Salamon királyról olvashattok, aki Tőlem, Istenetektől várta a megsokasodott Izrael népe vezetéséhez a segítséget. Nem gazdagságot, nem hatalmat, hanem bölcsességet. Alázatában meghallgattam és megadtam a bölcsesség mellé a hatalmat és a gazdagságot is. Ő Istennel járt, uralkodását áldásom kísérte. A bölcs király elsősorban Isten szeretetével, emberszeretetével, igazságosságával, irgalmasságával járt alattvalói előtt. Szinte a legnagyobb szolgáló volt.
A Föld királyai és "kiskirályai" hatalmukkal visszaélve, kizsákmányolva vagy megnyomorítva népüket uralkodtak a történelem folyamán. Ezek hatalma csak ideig-óráig maradt fenn, mert nem Istennel jártak.
Mi fog történni az Én Királyságom alatt?
Új Eget és Új Földet teremtek, ahol szeretetben és békében fogok uralkodni. Nem lesz háború, betegség, könny. Szeretni fogjátok egymást. Királyotok elé boldogan járultok, és hódolattal leborultok előtte.
Kedves gyermekeim! Mily nagy boldogság lesz közöttetek járni, akik szeretettel fordultok majd Királyotok felé.
Most pedig menj gyermekem, a békesség lelkével megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
2019. 09.11.
Uram! Nehezen megy az imádkozás, a Veled való beszélgetés és írás nem olyan, mint korábban. Mi ennek az oka?
 
Jézus: Drága kislányom Évikém!
Ilyenkor nem szabad megijedned, mert ez az állapot nem azt jelenti, hogy visszaesett volna a lelked és távolabb vagy Tőlem, hanem ennek az a neve, hogy lelki szárazság. Ilyenkor nyomott a hangulatod, nincs kedved az imához, a Szentmiséhez és a Velem való beszélgetéshez sem.
A lelki szárazságnak 2 forrása lehet. Vagy a gonosz, vagy pedig Én. Ne félj kicsim .Nem engedem a gonosznak hogy befolyásoljon ellenem, vagy elszakítson Tőlem. Én részesítelek téged ebben a próbatételben. Azt vizsgálom, hogy milyen erős az akaratod, hogy vajon így is úrrá leszel-e érzéseiden, jársz-e Szentmisére és imádkozol-e.
Jelesre vizsgáztál előttem! Legyőzted a rossz hangulatodat és azért is elvégezted vallásgyakorlataidat. Az ilyenkor elmondott ima 10x (tízszer) annyit ér, mint amelyet buzgó áhítattal, könnyek között mondasz. Sokkal több lelket tudsz menteni így. Ez azért van, mert a lelki szárazság alatt csak te működsz egyedül, a te akaratoddal.
Máskor viszont a te érdemedhez hozzátevődik az Én égi kegyelmem.
Ne félj, hamarosan újra írni fogsz, mert beborítalak az Én lángoló szeretetemmel.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.
 
Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Már korábban is szerettem volna veled beszélni a házasságról.
A házasság szó töve, "ház", amely védelem: óv a külső veszélyektől az időjárás viszontagságaitól. A házassággal is így van ez. Amelyik házasságot komolyan veszi a férj és feleség, az megtámadhatatlan védelem, mert a hűség és a szeretet annak a páncélja. Sem külső, sem belső ellenség nem vehet rajta erőt. A házasságon Isten Pecsétje van, mert Isten szerezte, Ő alkotta, és ez felbonthatatlan. Ez egy olyan egység, mely az Égben köttetik. A házasság egy megszentelt "intézmény", amelyen áldás van. Egy hűségben leélt házasság példa a gyermekek és az unokák számára is.
Minden felbontott házasság akár hűtlenség, akár más okból bontatik fel, bűn. A Bibliából tudjátok, Mózes "válólevelet" adott az embereknek, de ez, az ember " kemény szívűsége" miatt , nem Isten akaratából történt.
A legtisztább, legtökéletesebb házasságban szeretett leányom Mária  és Szent József élt. Ők legyenek a ti példaképeitek. Elsősorban  az Isten iránti szeretet, az egymás iránti szeretet, tisztelet és hűség legyen a legfontosabb erény.
Minden gondjukat, Rám, Mennyei Atyjukra hagyták, Én gondoskodtam róluk.
Drága gyermekeim! Tartózkodjatok a házasságon kívüli együttéléstől, a házasságon kívüli testi kapcsolattól, a hűtlenségtől, a paráznaságtól, mert ezzel mélységesen megbántjátok Mennyei Atyátok Szívét és halálos bűnben haltok meg, ha bűnbánatot nem tartotok, meg nem gyónjátok, és ha nem hagytok fel  ezzel a bűnös kapcsolattal. Én végtelenül irgalmas Atya  vagyok , és megbocsátok, ha ti őszintén megvalljátok, megbánjátok bűneiteket.
Tudnotok kell, hogy ez a rengeteg meddőség, szexuális módon terjedő betegség, a vetélések, mind, a bűnös kapcsolatok, a fogamzásgátlás és az abortuszok következménye.
Ezért Gyermekeim, éljetek tisztán, éljetek házasságban, éljetek hűségben férjeitekkel, feleségeitekkel és Én megáldalak benneteket bőséges gyermekáldással, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.
 
2019.09.20. Vác. Szentségimádás alatt.
 
Jézus: Drága Gyermekem! A test bűnei közül, a paráznaság az egyik legutálatosabb bűn az Én szememben. De tudnotok kell,hogy a paráznaságon kívül sok egyéb a test ellen elkövetett bűn is van.
Itt van az evés és az ivás. Ezeknek a legfőbb jellegzetessége a mértéktelenség. A mértéktelen evés-ivás, sok-sok betegség kiinduló pontja lehet. Annyira, hogy az elhízott ember kiszolgáltatottá, munkaképtelenné válik, sőt bele is halhat ebbe az állapotába.
Ez, a falánkság, torkosság, halálos bűn. Aztán itt van az ivás. Itt első sorban az alkoholizmusról kell szólni, amely teljesen tönkre teszi az alkoholista férfit vagy nőt, a családját, és  a környezetét. Ez bizony ugyanolyan káros szenvedéllyé válhat, mint az evés. Ez is beteggé, földönfutóvá teheti az iszákos embert és családját.
De mondok most valami újat Gyermekeim. Mostanság meghatározzák, mennyit, hogyan , mit, és mikor igyatok. Ez is bűn. A média, a különböző italokkal foglalkozó iparágak, a gyógyszeripar, a nagyobb nyereség reményében, manipulálják az emberek ivási szokásait. Sokszor halljátok, " minimum 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztania minden embernek".
Gyermekeim! Minden embernek mások a szükségletei, ivási szokásai. Akkor és annyit igyatok, amikor szomjasak vagytok. Nyilván a beteg embernél, a csecsemő és gyermekkorban, idős korban ez változik, mert kiszolgáltatott vagy tehetetlen állapotban vannak. De egészséges felnőttek akkor és annyit igyatok, amennyi jól esik. Minden mértéktelenség a sátántól való.
A test bűnei között, már sokszor említettem a jógát, egyéb keleti vallások mozgáskultúráját, amelyek nem mentesek a lelki, spirituális terheltségektől.
A sport, ami önmagában nagyon jó elfoglaltság,- mértékkel, amíg az egészség vagy a család egysége rovására nem megy. De nézzétek a labdarúgás, az autóverseny ,az extrém sportok,az ökölvívás és még sorolhatnám tovább a többi sportot is .Ezeken az eseményeken őrjöngő durva tömegek, súlyos balesetek, tragédiák történnek. Ezeket és most már minden sportágat a pénzvilág érdekei uralják. A sportolók többsége persze szereti amit csinál, de sok esetben a sport bálvánnyá változik az életükben.
Aztán itt vannak a szerencsejátékok, a TV-ben zajló kvíz-játékok. Nézzétek csak meg jobban, ravaszul, a versenyszellemre van építve, de valójában mindegyikben a PÉNZ a főszereplő. Aztán televíziós asztrológia műsorok, amelyek jóslással, jövendölésekkel foglalkoznak. Ez egy nagyon veszélyes műsor, mert ezzel közel kerülhetnek a fehér és fekete mágiához az emberek. Aztán egyéb filmek, amelyek tele vannak erőszakkal, ezotériával, varázslással, szexualitással, vagy egyenesen pornográf tartalmúak.Vagy az ártatlannak tűnő "szappanoperák", idealizált, rózsaszín ködben, fülledt erotikával tele filmek. Bódulat az emberiségnek. Leül a nép a televízió elé , és mint egy kábítószert úgy szívja magába a szennyet a szemetet a förtelmet.
A divat és az úgynevezett "szépségipar",  megnyomorítja a nőket, a férfiakat és most már a gyermekeket is. Idealizált külső, egy kitalált vagy elfogadott, emberek által kreált alak, csak a külsőség, lélektelen "lárva-arcok", és a plasztikai műtétekkel rengeteg szenvedés. Ez a gender ideológiának a melegágya.
Isten képmására lettetek teremtve. Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Olyannak, amilyennek az Atya akarta, amilyen az Atya tervében volt. Amit az ember mesterségesen át akar alakítani magán az a sátántól van. Az élet minden területén az ember, az ember, és az ember. A mai ember szinte teljesen kizárta életéből Teremtőjét. Csak amikor hirtelen megváltozik az élete egy betegség, egy hirtelen bekövetkező tragédia, természeti csapás, baleset vagy egyéb katasztrófa miatt, akkor szembesül kicsinységével, semmiségével, gyarlóságával. Akkor, ha Istenhez kiált, bűneit megvallja, megbánja, bűnbánatot tart, bocsánatot kér Urától, megtér, megmenekül. Mert Én, végtelenül irgalmas, megbocsátó, szerető Isten vagyok.
Megáldalak az Én mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.09. 21. 21 óra Imák után.
 
A Kereszt hordozás és a Keresztre feszítés imáit imádkoztam a Szent Brigitta 12 évig tartandó imái alatt, amikor Te Uram ezt mondtad.
Jézus: Gyermekem! Szemlélődő imádban, a három elesésemkor, minden alkalommal a segítségemre siettél. Misztikusan hol a Kereszt végét fogtad, hol erőtlen Testemet segítetted föl. Hálás vagyok  a segítségedért, megáldalak érte.
Legtöbbször azonban az jut eszedbe, amikor Cirenei Simon segít a Keresztemet hordozni. Ilyenkor Simon helyébe képzeled magadat, szemtől szembe, végtelen kimerültségemet és szenvedésemet testközelből látva, visszük együtt a nehéz keresztet.
Gondolatban sokszor feltetted már magadban a kérdést. Miért volt szüksége Jézusnak segítségre, emberi segítségre? Hiszen Isten Fia volt. Bármekkora gyengeséget, fáradságot, nehézséget el tudott volna viselni. A Mennyei Atya egy szempillantás alatt felrepíthette volna a Golgotára.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem!  Először is, Szent Fiam önként vállalta a szenvedést, nekem, a Mennyei Atyjának felajánlva szenvedését, az emberiség megmentéséért. Másodszor, teljesen kiüresítette önmagát Istenségétől és Ő, mint ember, emberi törékenységével járta végig a Keresztutat. Harmadszor, Cirenei Simont küldtem, mint segítőkész embert, a mindenkori segítőkész ember előképét, aki segít Szent Fiam kereszthordozásában. Ezzel a cselekedettel bevontam az embert, Fiam kereszthordozásának misztériumába. Az ember, aki  Fiam Keresztjét a Golgotára felsegítette, Cirenei Simon, akkor és ott, megtért, megváltozott az egész élete.
Nos, aki a mai időkben is részt vállal Fiam kereszthordozásában, annak ma is megváltozik az élete. Jézus Keresztjével felveszi a maga és mások keresztjét is, és így segít Jézusnak a kereszthordozásban.
A megváltás teljes mértékben Isten műve, de nem zártam ki ebből az embert sem. Cselekvő részese volt a Golgota felé vezető úton és most is cselekvő részese. Hogyan? Kérdezhetitek. A válaszom a következő. Amikor szeretitek embertársaitokat, imádkoztok ellenségeitekért, amikor engeszteltek,imádkoztok, böjtöltök, segítitek az árvát, az özvegyet, amikor nagylelkűen adakoztok a szükségben szenvedőknek. Amikor szívből megbocsátotok, akkor Cirenei Simonokká váltok. Így viszitek Szent Fiammal a Keresztet.
 
A Keresztútról elmélkedtem Istenem. Az egész Keresztutat végig gondolva, az nem lehet, hogy ennek ne legyenek következményei.Az nem lehet, hogy csak itt a Földön van hatása.
Mennyei Atya: Drága Gyermekem! Valóban jól gondolkodsz. Fiam születése, élete és Kereszthalála, nemcsak a Föld, de az egész Világegyetem működésére kiható dolog volt. Keresztútja, annak minden állomása, mint egy lenyomat, mint egy pecsét, rányomódott az egész Világmindenség és a Föld életére. Az emberiség életére. Mint Mindenható és Mindent Tudó Atya, előre tudtam, hogy az emberiség Fiam Kereszthalála, áldozata, megváltó műve nélkül elbukna. Azt is láttam, hogy az utolsó időkben a sátán ostorcsapásait,  tövissel  koronázását kell elviselni Egyházamnak. Fiam Keresztre feszítésekor a jobb lator a Maradék Egyházat, a bal lator pedig az eretnek , új egyházat jelenti. Az Egyház és az emberiség haldoklása, Szent Fiam utolsó Vércseppjeinek kiontásáig tart, amikor Én, mint a Mindenség Ura azt mondom Elég!
A három napos sötétség után,amely Fiam sírban töltött idejére emlékezteti a Földet, az emberiség megtisztul,Maradék Egyházam új életre kel, Új Eget és Új Földet teremtek, ahogyan Szent Fiam is feltámadt a halálból. Ez egy új korszak lesz az emberiség történelmében, ahol Isten lesz mindenben és Istenért lesz minden.
Most pedig megáldalak mindent felülmúló szeretetemmel, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.


2019. 09.29.21 óra 15. perc . Imák után.
 
Jézus: Drága Gyermekem!
A mai napon, a Váci Egyházmegye védőszentjét ünnepeltétek. A szentmisén részt vettek Szent Mihály Angyalfejedelem és az ő harcos Angyalai. Ők nagy örömmel és áhítattal térdeltek a Szent Térben az Oltáriszentség előtt. Az Angyalok 9 kara dicsőítette Istent, imádatukat és hódolatukat mély alázattal és szeretettel fejezték ki, mélységes meghajlással. Ott volt a templomban Égi Édesanyátok, az Angyalok Királynője is. Minden Szent Angyalom szeretettel és mélységes tisztelettel várja és teljesíti Édesanyám kéréseit.
Ma  otthon, sok égi üzenetet küldtél el gyermekeimnek és a nap végén a Szent Mihály rózsafüzért is elimádkoztad. Szent Mihály és Én, a te Jézusod is éreztük azt a mélységes szeretetet, amit irántunk érzel.
Most kis szobádban, Mennyei Édesanyád, Szent Mihály , az Őrangyalaid mellett, az Angyalok 9 karából is itt voltak Angyalok. Nagy örömmel imádkoztak veled.  Ez a rózsafüzér, a lelki tisztaság és tökéletesség felé visz, véd, erősít, főleg ha rendszeresen imádkozod. Szent Őrangyalodat kérheted, hogy jöjjön és imádkozzon veled, erősítsen téged. Ő azon fáradozik megszületésed óta, hogy a Mennye Dicsőségbe vigyen téged.
Most pedig megáldalak a kitartás, az engedelmesség és a bátorság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 

Jézus bátor harcosa.
 

2019.10.04. Szentmise, Szent Ferenc tranzitusa után.
 
Jézus: A mai napon, már a 2. szentmisén vettél részt. Mily nagy öröm ez nekem, mert látom, nem kényszerből, nem kötelességből, hanem irántam való szeretetből jössz a templomba.
Ma az esti szent misén egy Ferences pap tartotta a prédikációt, Szent Ferencre emlékezve, különösképpen amit a híveknek írt, ezt kibontva tartotta a Szentbeszédet. Idestova 800 év telt el, mégis ma is aktuálisak gondolatai, mert a Szentlélek ihlette azokat.
Különösen az ragadta meg a figyelmedet, amelyben azt hangsúlyozta a szerzetes, (a Szent Ferenc levél kapcsán), hogy minden hívőnek, férfinek és nőnek egyaránt lehetősége van Istennel egy bensőséges kapcsolatot kialakítani. Én, Jézusotok és az egész Szentháromság vágyakozunk veletek, az emberrel egy bensőséges szeretet-kapcsolatra. Mi szükséges ehhez?  Bűnbánat, egyszerűség ,rendszeres Szentségekhez járulás, vágyódás az életszentség és Isten felé. Ez az út, amelyet Szent Ferenc mutatott, az a mélységes Isten és ember iránti szeretet,amely aztán a "Naphimnuszban" tökéletesen kibontakozott.
Szent Ferenc ezen az ünnepen, hazaköltözésének ünnepén, ott volt köztetek, meghallgatta kéréseiteket, imáitokat.Közbenjárására megkapjátok amit kértetek, ha az üdvösségeteket szolgálja.
Most megáldalak az alázat és az egyszerűség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
2019. 10.06. Imák után. 20 óra.
Drága Uram! Tegnap, első szombaton a reggeli szentmisére végtelen szomorúsággal a szívemben mentem, együttérezve Veled, akinek mélységesen megbántja az emberiség a Te Szent Szívedet. Figyelmen kívül hagyja áldozatodat, semmibe veszi kereszthalálodat.
Tegnap láttam egy videót, amelyben a Vatikán kertjében pogány, "ökológiai" szertartást mutattak be. Valami kör alakú szőnyeg körül térdeltek, amelyen különböző tárgyak voltak elhelyezve, a háttérben pedig Ferenc pápa és magas rangú papok ültek.
Bár tudom, hogy ezek a próféciákban benne vannak, mégis döbbenetes ezeket az eseményeket a saját szemünkkel látni.
Jézus: Drága gyermekem!  Hát elkezdődött! Látjátok, most már nyíltan, kendőzetlenül zajlanak ezek a szertartások. Most még a pápa és a magas rangú papság passzívan szemléli az eseményeket.Ez az előszobája annak, amit mondtam nektek. Aztán eljön az idő, amikor a papság, a hamis prófétával aktívan, cselekvően tartja ezeket a pogány szertartásokat.Engem, Jézusotokat, száműznek a Tabernákulumokból, templomokból.
Mennyire sírok! Mennyire fáj ez nekem gyermekem!
A sátán gőzerővel dolgozik, az Antikrisztus türelmetlenül toporog, alig várja, hogy színre léphessen.
Nektek kötelességetek most már a környezetetek figyelmét felhívni ezekre az eretnekségekre. Minden fegyvert rendelkezésetekre bocsátott az Ég. Az imák, a böjt, az engesztelések, az önmegtagadások, a keresztúti ájtatosságok, az Irgalmasság rózsafüzére, a rózsafüzér imák, mind fegyverek.
Aztán ott harcolnak Szent Mihály és az ő Szent Angyalai és Szent Édesanyátok, a legnagyobb közbenjáró. Üdvös az Ő segítségét is kérni.
Most pedig ajánlok még valamit, ami a védelem láncát jelentené a külső és a belső ellenség legyőzése érdekében. Főleg a határ menti településeken, városaitokban, falvaitokban, a Fénykereszt felállítása hatalmas védelem lenne. Ez, mint "Kereszt-füzér", mint egy pajzs, mintegy csodálatos gyöngysor védené hazátokat a betolakodóktól. Testi valóságos, szellemi, spirituális szinten is.
Most pedig megáldalak a béke és a szeretet lelkével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.10.14. A Keresztes imahadjárat imák után. 16 óra 15 perc.
 
Jézus: Sírok benned gyermekem, veled együtt sírok.
Látok Uram Budapest fölött egy szürkés fekete füstöt, vagy ködöt.
Jézus: Fővárosotokat birtokba vette ellenségem. Megvakította, elhomályosította, félrevezette.
Hát azt hittétek országotokat, városaitokat, falvaitokat nem ostromolja a gonosz?
Azt hittétek, hogy kényelmesen, hátradőlve csatározhattok?
Azt hittétek, hogy Mennyei Atyátok nem engedi meg a veszteség és a csalódottság berkeit bejárnotok?
Azt gondoltátok, hogy Teremtőtök nem rostál meg benneteket?
Ez a ti tisztulásotok része! A sötétség és a világosság most már nyíltan vívja harcát. Aki nincs Velem, az ellenem van.
Kormányotok és annak vezetője,az utolsó leheletükig ki fog állni a magyar nép és az igazság mellett. Nektek, keresztény gyermekeimnek, meg kell sokszoroznotok imáitokat!
Imádkozzatok a belső és külső ellenségeitekért!
A Szentháromság és Égi Édesanyátok pártfogása és védelme alatt áll Magyarország, de hazátoknak meg kell tisztulni. Népeteknek még sokat kell szenvedni, de csodálatos dicsőségben lesz része.
Most megáldalak az erős hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.


2019. 10.18. Vác.Szentségimádás alatt.
Jézus: Drága Gyermekem! Itt hódolsz az Oltáriszentség előtt. Minden kérésedet, panaszodat, háládat, köszönetedet elém tártad.
Teljes szíveddel hiszed, hogy Én Jézus, a Szentlélekkel és a Mennyei Atyával egységben, jelen vagyunk ebben a Szent Ostyában.
Szűzanya: Drága Gyermekem! Az Oltáriszentségről szeretnék beszélni neked. A nevében is benne van, az Oltáron levő Szentség. A legfönségesebb titok amit az Isten adott a világnak. A legmisztikusabb és mégis a legkézzelfoghatóbb anyag, amit az ember számára adott Uratok. Az átváltoztatáskor élővé, elevenné válva az Eucharisztia, (ha látnátok) minden szentmisén csodálatos fényességgel ragyogja be a templomot.Ha magatokhoz véve tiszta szívvel, kegyelmi állapotban áldoztok, bevilágítja, megtisztítja szíveteket, lelketeket, elméteket. Ez védelem, gyógyír, támasz,táplálék.
Az Oltáriszentség, a Szentmise az Egyház a hit központja. Ez az élő szeretet, ez a fényes irgalom és határtalan kegyelem. Ez a Világmindenség központja. Erről minden Angyal és Szent tud a Mennyben. Ez a Kozmosz lüktető, éltető ereje. Jézus valóságos, misztikus jelenléte a Földön. "Én veletek vagyok a világ végezetéig" "Nem hagylak titeket árván".
(Mt:28.20),( János 14:11-19).
Hát ez Gyermekeim óriási hálát kellene hogy gerjesszen a szívetekben. Isten megtalálható, Isten egyesülni akar veletek a szentáldozásban, Isten ebben a "tehetetlenségében" fel akar oldódni bennetek, működni akar bennetek. Ugyanolyan kiszolgáltatott, mint a Keresztfán, ott is azt tették Vele, amit akartak. Sajnos, a ma  emberének nem kell az Eucharisztia. Kiűzik a Szent Térből, eltávolítják a templomokból a tabernákulumokat , állva és kézbe áldoznak, ellopják, megszentségtelenítik, eltiporják, meggyalázzák. Hogy fáj ez nekem. Az Élő Istennel teszik ezeket. Belegondoltatok ebbe Gyermekeim?
A Kerubok és Szeráfok arcukat elfedve, Urukra rá se mernek tekinteni. Ti pedig tiszteletlenül, méltatlanul érintitek a Szentséget.
Micsoda sértés, micsoda vakmerőség! Hódoljatok a legmélyebb tisztelettel Uratok előtt. Szentségimádáskor köszöntsétek és imádjátok Őt. A legnagyobb tisztasággal és összeszedettséggel térden állva és nyelvre fogadva Szent Testét és Szent Vérét.
Eljön az idő, amikor csak a rejtekben és titokban találkozhattok Uratokkal az Eucharisztiában, mert az eretnek egyház megsemmisíti a Szent Áldozatot.
 
Szűzanya a Rózsafüzérről: Gyermekeim! Ez a füzér, "Üdvösség-füzér". A titkokban benne van Szent Fiam születése, élete, Kereszthalála és feltámadása. Ez, a Biblia esszenciája és summája. Ezzel dicsőítünk és áldunk, ezzel magasztaljuk a Szentháromságot tízszer és tízszer, ezerszer és ezerszer. Engem, Édesanyátokat arra ösztönöz, hogy közbenjárjak értetek. A Rózsafüzér ima mivel állandó és megváltoztathatatlan, ostromló és ördögűző is egyben, megkötözi a sátánt. A gonosz gyűlöli, mert Fiamra, a Szent Családra emlékezteti, az embereket pedig az üdvösségre hívja. A Rózsafüzér, ha elmélkedve, szemlélődve imádkozzátok Isten misztériumába vezet, megerősít, kitartásra és buzgóságra szoktat.
A Rózsafüzér olyan csodálatos ajándék és fegyver amely megkötözi a gonoszt.Szenved tőle, mert minden titokban a Szentháromsággal és velem, Égi Édesanyátokkal együtt, a Szent Angyalok kórusával dicsőítitek és áldjátok Isten művét, a Megváltás Művét.
Ezért soha ne hagyjátok el a Rózsafüzér imádságot, mert ezzel áldás és szeretet száll vissza rátok. Édesanyátok a Rózsafüzér Királynője.
 
Jézus bátor harcosa.

 2019. 11.27. 21 óra 15 perc.
 
Mennyei Atya: Köszönöm imáidat gyermekem.
Most Én, a te Mennyei Atyád szólok hozzád. Szeretlek és nagyon örülök, hogy az életgyónásodban elém hoztál mindent, amit Szentlelkem eszedbe juttatott. Azóta még néhány dolog felszínre került, amit a következő gyónásban letehetsz a lábaim elé, hogy megbocsáthassak és feloldozhassalak.
A kapcsolatról szeretnék neked beszélni. A kapcsolat:, már a szó töve is jelzi, egy kapocs, amely összeköt, összefog valamit, vagy valakiket.
A kapcsolat témáját a legmagasabb szintről, az Isten és Isten közötti kapcsolatban vizsgáljuk.
A Szentháromság a legtökéletesebb  kapcsolat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége. Ez egy tökéletes szeretetegység, egy akarattal. A világmindenség legerősebb és fel nem bontható egysége. Ebből az akaratból született meg a Terv, "teremtsünk embert, a saját képmásunkra és hasonlatosságunkra." Olyan szeretetegységet, kapcsolatot terveztünk az emberrel, amely ugyanolyan szilárd,  amilyen Szentháromság között van.
A Teremtés hajnalán az Isten és ember kapcsolata felhőtlen és tiszta volt, mert nem árnyékolta be, nem akadályozta meg a bűn. Az ember bízott  a Teremtőjében. Ez a szeretetkapcsolat, Isten szerint való kapcsolat volt. A bűnbeesés után, a gonosz befolyása hatására, a sátánnal való kapcsolata következményeként, eltávolodott Istenétől. Ekkor megváltozott az ember és ember közötti kapcsolat is, hiszen megszűnt Istennel járni. Az ember és ember közötti kapcsolat eltorzult, elfajult, elromlott, ezután a világ a legmélyebb sötétségbe merült. Emlékezzetek az Özönvízre.
Ekkor döntött úgy Szent Fiam, hogy megváltó halálával helyre állítja az Isten és ember közötti kapcsolatot. Kereszthalála, maga a Kereszt is,  kapcsolat Ég és Föld között, Isten és ember között. Ezzel az áldozattal helyre állította az ember és ember közötti kapcsolatot is, mert Szent Fiam kibékített Engem, Mennyei Atyátokat  az Ő Kereszthalála áldozatával. Íme, ha ti elfogadjátok Szent Fiam keresztáldozatát, hisztek, a Tízparancsolat szerint éltek, amely úgy lett alkotva, hogy az Isten és ember kapcsolatának vezérelve , aranyfonala, akkor semmi sem állhat útjába annak, hogy Isten és az ember egy szeretet-egységben, egy szeretet kapcsolatban legyen.
Drága gyermekem!
Minden. A Szentháromság, Égi Édesanyátok a Szentek és a Szent Angyalok vágyva vágynak arra , hogy az ember visszatérjen abba a tökéletes szeretet-kapcsolatba, amit Én, a ti Mennyei Atyátok a Szentháromsággal egységben,kezdettől fogva kigondoltam.
Ez hamarosan megtörténik, Fiam második eljövetele után, amikor
az Ég és a Föld eggyé válik, és minden Istenben és Istenért fog élni.
Most megáldalak a Szeretet Lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
 
Jézus bátor harcosa.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 90
Tegnapi: 189
Heti: 722
Havi: 5 437
Össz.: 298 014

Látogatottság növelés
Oldal: Misztikus beszélgetések-ősz
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »