Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

 
2018.12. 03. Imák után.
 
Drága Gyermekem, köszönöm imáidat!
Mennyei Atya: Az Adventben vagyunk, a várakozásban.
A várakozás az egész emberi életet végigkíséri. Amikor az édesanya kedves terhét viseli, várakozik, hogy gyermeke megszülessen . Majd ahogy múlik az idő várja, hogy gőgicséljen, figyeljen, járjon, készségei kifejlődjenek, ügyesedjen, okosodjon az iskolában. Aztán kis önálló egyéniséggé alakulva, most már a gyermek is vár, az iskola befejezésére, majd a továbbtanulás, aztán a munkakeresés, családalapítás boldog pillanatai. Ez a felsorolás, csak egy kis szeletkéje a várakozásotok bemutatására. Ezen kívül mennyi, de mennyi dologra várhattok még! A nap minden pillanatában elmondhatjátok, hogy várakoztok valamire.
Advent idején a legcsodálatosabb dologra várakoztok ti keresztény gyermekeim, szeretett Fiam megszületésére. Ő az Én szeretett Fiam, a legdrágább, Akit nektek adtam. Ő ugyanezt a földi utat járta be, mint más földi csecsemő és gyermek. Azonban Ő bűn nélkül jött a világra, ahogy Szent Édesanyja is Szeplőtelenül fogant, és az eredendő bűntől mentes volt.
Mi történik a várakozáskor?
Amikor várunk valamit, vagy valakit, csak rá gondolunk. Ha találkoztunk már vele, felidézzük a vele kapcsolatos élményeinket, érzéseinket. Elképzeljük hogyan fog történni a találkozásunk, mit fogunk mondani neki, és utána hogyan töltjük majd a várt személlyel az időnket.Tehát teljes figyelmünket, érzéseinket, időnket, cselekedeteinket ennek a várakozásnak rendeljük alá.
Ennek az adventi időnek, igen,Szent Fiam megszületésének várásában is teljes szívvel és nagy szeretettel kellene elmerülnötök. A Szentírás olvasása, roráte szentmisék látogatása, csendes elmélkedések, a kisded Jézus szemlélése, a Szentcsalád életéről szóló történetek olvasása. Mind közelebb hozza szívetekhez a karácsony misztériumát. Valójában ez nemcsak várakozás, hanem készülődés is.
Mire készülődünk még?
Szent Fiam, Jézus Krisztus eljött a világba, hogy megmentse a bűnös embert . Szent Fiam újra eljön a világba, hogy megmentse a bűnös embert. Második eljövetele a küszöbön áll. Nekem, Mennyei Atyátok kezében van minden. Én tudom és ismerem az időt, és az időket, előttem van múlt, jelen és jövő. A látható káosz és a gonosz vagdalkozása ellenére is, minden az isteni rendbe van beépítve. Az Én akaratom és tudtom nélkül nem történik és nem is történhet semmi. Csak addig mehet a gonosz, ameddig Én akarom és engedem. Az ő munkálkodása is a tervem része. Az idők végén vagytok. Az események felgyorsultak. Készüljetek! Az Adventetek maradjon állandó és kitartásotoknak meg lesz a gyümölcse. Az Advent most Szent Fiam második eljöveteléig tartson ki a ti szívetekben, mert ez a szeretetteljes várakozás szilárdítja meg szereteteteket és hiteteket.
Most megáldalak a hűség és a sziklaszilárd hit kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.12.15. 20 óra. Imák után.
 
Drága Kicsi Évám! Köszönöm imáidat.
Jézus: Elfoglaltságod, munkád, fáradságod miatt nem tudtad leírni beszélgetéseinket. Mi azonban folyamatosan, elmélyülten beszélgetünk a nap minden szakában, amit lehetetlen lenne mindig leírni.
Aggodalommal figyeled a Budapesten zajló eseményeket. A tüntetést, a rendbontást, az agressziót, a gyűlölet-beszédet. Látod, a sátán így dolgozik. Kiabál, vagdalkozik, vádol, gyűlölködik. Azonban ti, keresztény gyermekeim, ti engesztelők a rejtekben imádkoztok és aggodalmaitok ellenére biztosak vagytok abban, hogy minden Isten kezében van. Ez így helyes.
Mivel Magyarországot a külső ellenség nem tudta bevenni, most belülről támadja. Ez még veszélyesebb, mert saját népetek, saját hazátok fiai szítják az ellenségeskedést.
Uram! A Szent Koronát akarják!
Jézus: Igen gyermekem. Az ellenség is tisztában van azzal, mekkora hatalom, milyen misztikus erő a Szent Korona. Ez Szent Édesanyátok Égi Koronájának hasonmása. A Szent Koronában rejlő isteni erő amit a természetes szem nem érzékel, hatalmat sugároz, fénye a sátán és démonai szemét elvakítja. Szent Koronátok ebben a vészterhes időkben védelem, pajzs az országnak. A korona királyok, királynők ékes fejdísze. A hatalom jelképe.
Szent Harcos Angyalaim a rendőrkordon mögött hatalmas erővel védték Szent Koronátokat.
Most pedig mindannyiótokat felszólítalak, papokat és hívőket! A legerősebb fegyvert vegyétek elő! A legerősebb imát, mert országot most már nemcsak a külső, hanem a belső támadások színterévé vált. Minden nap imádkozzátok a Szent Rózsafűzért, hiszen tudjátok, hogy ez megvakítja a sátánt.
Most pedig bátor harcosom megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2018.12.17.23 óra Imák után.
 
Drága kicsi Évám! Köszönöm imáidat!
Uram! Tehetetlen értetlenséggel, végtelen szomorúsággal szemlélem a magyar emberek viselkedését, agresszivitását amit ebben az adventi időben az utcán, a parlamentben csinálnak. Gyomrom összeszorul és az emberi reflexek már-már eluralkodnak rajtam, amikor a belső hang arra ösztökél, imádkozz!Imádkozz értük!
Mi lesz ennek a vége?
Jézus: Gyermekem! Az időzítés nem véletlen. Az adventi idő csendes készülődését, a várakozás örömét akarja elvenni tőletek ellenségem. A várakozástól, a karácsonyi készülődés bensőséges hangulatától, a Szent Család és megszületésem ünnepének örömétől akar megfosztani benneteket. Országotok derekasan helytáll a külső ellenséggel szemben, ezért belülről támadja nemzeteteket. A sátán és démonai felheccelik, felizgatják a tömeget, a sátán összes negatív megnyilvánulása látható az emberek viselkedésén. A rendbontás. a lázítás,a harag, a düh, az irigység, a vádaskodás, a testi-lelki terror, a fenyegetőzés, a félelemkeltés, a hazugság, a nyugtalanság, és még sorolhatnám.Ezek mind ott vannak az utcán tüntető és az ellenzék soraiban ülő gyermekeim szívében. Ezek a gyermekeim hogyan készülnek megszületésem ünnepére, a Szent Karácsonyra?
Szent Édesanyám és Én Jézusotok is szomorúan szemléljük ezeket a lázadásokat.
Nektek keresztény gyermekeimnek, engesztelőimnek a legfontosabb feladatotok, az IMA! IMA a közösségekben, IMA otthon a rejtekben. A böjt és az áldozathozatalok! Minden kis áldozatot, minden imát, minden felajánlást kegyelemmé alakítok. Az erőszak ellen a szelídség, a szeretetlenség ellen a szeretet a legnagyobb fegyver. Ezért, IMÁDKOZZATOK! IMÁDKOZZATOK! IMÁDKOZZATOK! Elsősorban a rózsafűzért!
Kérjétek Szent Mihály arkangyalt az Angyalok Fejedelmét, hogy védelmezzen egyénileg benneteket és óvja hazátokat.
Szent Angyalaim, Harcos Angyalaimmal kivont karddal állnak mellettetek. Kérjétek papjaitokat tartsanak Szentségimádásokat. Ebben hatalmas erő van. Az oltárra kitett Oltáriszentség a templomon kívül is hatalmas erőt képvisel. Pap-fiaimnak fel kell ismerniük, hogy az Egyháznak most feladata a keresztény kormány munkáját imaháttérrel segíteni.
A keresztények, az engesztelők széthúzását most a közös imában kell összekapcsolni hazátokért. Most már a széthúzásnak nincs helye, mert az ellenség minden rést figyel és a legkisebb repedésben is támad.
Uram! A Szent Koronát elakarták távolítani a parlamentből
Jézus: Gyermekem! Ellenségem tudja, hogy a Szent Korona hatalom. Szent István királyotok Édesanyámnak adta országotokat. Ő lett országotok királynője. A királynőt korona illeti meg. Ez a Korona pedig a Mennyei Korona hű mása. Ezt a Koronát legerősebb Angyalaim védik, ezt az ellenség nem kaparinthatja meg.
Ima: Istenem! Add nekünk azt a kegyelmet, hogy hathatós imáink által a karácsony békés, meghitt, boldog legyen, és olyan örömmel ujjongjunk megszületésednek, mint egykor az Angyalok és a pásztorok. Ámen.
Jézus: Úgy legyen gyermekem!
Most megáldalak a szelídség és az alázat kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Jézus bátor harcosa

 

2018.12.21. 8óra 30perc.
 
Szentlélek: Drága Gyermekem, köszönöm imáidat!
Uram! Köszönöm, hogy minden baj és nehézség nélkül hazaérkeztünk a reptérről. Áldott légy Istenem!
Szentlélek: Évikém! A Szeretet Lelke szól hozzád. Lelked békés és túlcsordul az örömtől. A hajnali szentmisében Erzsébet és Mária találkozásáról hallhattatok, a találkozás öröméről.
Ma, amikor a karácsonyi készülődés örömében vagytok, ti is egy találkozásra készültök. Jézusotok jön, hogy az emberekkel találkozzék. Ő 2000 éve testben jött, hogy elhozza a világosságot. A Szentháromság akaratából jött a Földre. Az Atya, Aki kigondolta, a Fiú, Aki elfogadta és Én, a Szentlélek, Aki beteljesítette, mert Szűz Mária Szeplőtelen Testét beárnyékozva beteljesítettem a teremtés csodáját.
A mai ember a természetfelettire, a misztikusra éhes.Könyveitekben, filmjeitekben a " földön kívüliekkel" keresitek a kapcsolatot, és mindenféle fantasztikus, sci fi történetekben. Ha hitben járna az emberiség, a legfantasztikusabb, a legmisztikusabb, a legcsodálatosabb " földönkívüli" élményben lenne része. Ha belegondoltok, csillag, a legfényesebb csillag feltűnése jelezte Megváltótok születését. Angyalok hada látogatta meg, és adta hírül a pásztoroknak a kis Jézus megszületését. A Szeretet szállt alá, a "legföldönkívülibb" akarat, hogy bemutassa számotokra az örök élet valóságát.
Hát kell ennél misztikusabb, izgalmasabb dolog?!
Jézus egész élete, csodái, Mennybe menetele, mind természetfeletti. A Szentírás tele van "földönkívüli" eseményekkel. Ezt keressétek, ezt olvassátok!
És itt vagyok Én, a harmadik isteni személy, Aki láthatatlanul, csendben munkálkodom. Pünkösdkor ellenben láthatóan, megrendítően és csodálatos módon, lángnyelvek formájában mutattam be isteni erőmet.
Azóta is minden emberben munkálkodom, aki hisz, aki elfogadja és befogadja Jézust, és aki hisz a Szentháromságban.
A találkozásról beszéltem neked az imént. Még hátra van egy nagy találkozás, ami a Mennyei Atya irgalmából és kegyelméből fakad. Szentlelkem hatalmas kiáradása, amely a lelketek megvilágosítására, a lelkiismeretetek felébresztésére adatik. Hatalmas, természetfeletti csoda lesz ez. Ezt senki sem tagadhatja majd le, mert minden 7 éven felüli gyermek, minden férfi és minden nő át fogja élni. Így is fogalmazhatnék, Isten " bemutatkozik" a világnak. Annak a világnak, amely Istent teljesen elfelejtette. Gyökeresen meg fog változni a világ, mert gyökeresen meg fognak változni az emberek is.Ez most az Én időm, a Szentlélek kiáradásának az ideje.
Készüljetek fel rá, mert a második Pünkösd közel. Mennyei Atyátok parancsára várok csak. Szívetekbe térek és meglátogatom ezzel a tűzzel a Földet.
 
Most pedig megáldalak a tisztaság és az erő kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Jézus bátor harcosa.

 

2018.12.23. 11 óra. Imák után.
 
Mennyei Atya: Drága Évikém! Túláradó szeretetemmel átölellek, magamhoz szorítalak. Kitüntető szeretetem nemcsak neked szól, hanem minden gyermekemnek.
Én teremtményeim! Hogyan, milyen módon, milyen eszközökkel bizonyítsam be még nektek, hogy mennyire szeretlek benneteket! Enyéim, az Én tulajdonaim vagytok, ha ti is elfogadjátok ezt az igazságot. Szabad akaratot adtam nektek.
Tudjátok kit adtam nektek? Tudjátok mily nagy gyötrelem, mily nagy áldozathozatal, mily nagy alázat kellett ahhoz, hogy a Szent Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek a bűnös embert megváltsa bűneitől? Belegondoltatok-e már abba, hogy a Teremtő, Én,a ti Mennyei Atyátok, a legdrágábbat, odaadtam áldozatul értetek?
Szent Fiam, Aki Testté lett, kifizette minden adósságotokat! Mekkora áldozat ez!
Kedveseim! Holnap, a Szentestén a Megváltótok, a kis Jézus születését ünnepli a világ. Örvendezzetek és bízzatok, mert ezekben a vészterhes időkben sem engedi el kezeteket Jézusotok, mert Ő kimondhatatlan szeretettel és alázattal fohászkodik a Szentlélekkel együtt minden ember üdvösségéért.
Most menj kicsi Évám. Várakozz örömmel, mert lám, az" Ige Testté lett és köztetek lakozék".
Megáldalak a szelídség és a béke lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
2019.01.05.19 óra 15 perc.
 
Jézus: Drága Évikém! Köszönöm imáidat!
Gyermekem! Az adventi készülődés, a Karácsony, a Szilveszter és az Új Esztendő köszöntése szeretetben, családod körében, a legteljesebb egyetértésben történt. A bocsánatkérések, a kiengesztelődés meghozta a gyümölcsét. A Békesség és a Szeretet Lelke szállt rád és családodra. Férjed balesete közelebb hozott egymáshoz benneteket. A figyelmesség, a készségesség, és a kedvesség megérintette férjed szívét. A  keresztény szelídség, amely minden konfliktus megelőzője és megoldása, működik az életedben, Szentlelkem megnyugodott benned. Bensődben, szívedben a nyugalom és a béke vett lakást. Örömmel jövök Szentáldozáskor a te szívedbe, a szíved Királya vagyok. Imáidban a családodért, az ő megtérésükért, a keresztények és az engesztelők egységéért imádkozol leggyakrabban, a béke embere lettél. Sokat imádkozik érted  szeretett Édesanyám, az Őrangyalaid, Szent Pio atya, és új választott szented, Szent János apostol. Nem véletlen, hogy ő a te védőszented, ő segít az egyszerűség, az állhatatosság, a rendíthetetlen kitartás és a bátor hit megvallásában. Ő imádkozik érted, a  végsőkig kitarts és soha ne tagadd meg a hitedet.
Gyermekem! Nagy szükség van a nyugalomra, a megkülönböztetés és a tisztánlátás kegyelmére, az óvatosságra, a figyelemre, a megfontoltságra.
Ezért Én most megáldalak a bölcsesség, a tudomány ás a prófétálás ajándékával.
Lelked erőssé vált, minden ellenségeddel kiengesztelődtél, szívedet kitártad, Szentlelkem teljes erejével működik benned.Ezért most a legfontosabb amit kérek tőled, hogy Szeress!
Szeresd a Szentháromságot, Édesanyámat, védőszentjeidet, Őrangyalaidat, embertársaidat, ellenségeidet.
A szeretet hódító erő, a legerősebb fegyver. Ez most már a tiéd.
Megáldalak a Szentháromság mindent felülmúló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.01.18. VÁC.
 
Szentségimádás alatt.
Jézus: Túlhajszolt januári elfoglaltságod után, egy kis lélegzetvételnyi időt ad a 3. pénteki Szentségimádás és a Szent Vér áhítat imái imádkozása. Jó megpihenni, elcsendesedni. Kéréseidet, hálaimáidat meghallgattam. Előttem nincs lehetetlen. A másokért mondott ima és könyörgés mindig kedves számomra.
Most az örömről szeretnék beszélni neked gyermekem.
"Örüljetek az Úrban, mindig örüljetek, az Úr közel". " Az öröm olajával kentelek fel", mondja az Ige.
Mi is az öröm? Emberi szemmel nézve, sok forrása lehet. Lehet örülni egy gyermek születésének, egy sikeres vizsgának, jó állásnak, egy finom ebéd elkészültének, egy lottónyereménynek, gyógyulásnak és még hosszan sorolhatnám milyen sok oka lehet az örömnek. A valódi öröm azonban Bennem van, a Bennem való hit, az Értem való élet, a hit kegyelme, a keresztény élet nehézségei és örömei megélésében.
Mit Jelent ez?
Aki Engem szeret, Jézusukat, a Szentháromságot, a Szűzanyát az már az eljövendő élet örömének a részese. Semmifajta megpróbáltatás, nehézség vagy üldöztetés nem veheti el azt az örömöt, hogy Istent" birtokolja",hogy bízhat az ő Istenében. Ez az öröm nem látványos és hivalkodó, hanem a szív mélyén állandó és megingathatatlan szeretet megélése. Akkor is, amikor látszólag erre semmi ok nincs, mert a világ erőszakos, rideg, hitetlen, szeretetlen.
Amikor a Passió szenvedéseit éltem, szívem legmélyén öröm volt, hogy mindannyiótokért szenvedek és minden ember megváltásáért halok kínhalált. Ez egy nagy paradoxon, de a szenvedést, ha ti is felajánljátok mások üdvéért, megtéréséért, megtapasztalhatjátok az örömöt, mert az áldozat amit másokért hoztok, örömöt szül. Ez az engesztelők sajátja. Ti engesztelők, akik örömmel imádkoztok másokért, áldozataitokkal, virrasztásaitokkal, imáitokkal örömöt okoztok. Nemcsak Nekem Jézusotoknak, hanem saját kis szívetek is megtelik örömmel. Nos ez az igazi öröm. Mennyei öröm, a másokért felajánlott szenvedés öröme. Minden öröm felett áll majd az az öröm, amikor megváltott gyermekeimet a Mennyországban átölelhetem és köszönthetem Mennyei Atyátokkal, Szent Édesanyámmal, az Őrangyalaitokkal, az Égben lévő rokonaitokkal, a Szentekkel és egész megváltott népemmel.
Most pedig megáldalak és megkenlek misztikusan az Öröm Olajával, hogy a legnagyobb megpróbáltatás, a legnagyobb nehézségek, a legádázabb üldözés közepette is örülj az Úrban szüntelen. Amen
 
Szűzanya: Kicsi leányom, Évikém! Égi Édesanyád vagyok, Aki szólok most hozzád.
Amit Szent Fiam az örömről tanított, azt Én is átéltem a fogantatása pillanatától, egészen a Kereszthaláláig. Ezt  egyetlen módon lehetett csak, a Mennyei Atya akaratában való teljes hittel, az Ő akaratának és elhatározásának teljes elfogadásával, az Őbenne való teljes bizalommal. Ez másképpen most sem történhet. Minden dolog, akár jó, akár rossz dolog, Isten akaratából történik. Ő mindent tud, mindent lát
Legyen a ti szívetekben is ez" Drága Mennyei Atyám! Legyen meg, a Te akaratod!" Alázattal és szeretettel fogadjatok el mindent az Ő kezéből, mert Neki gondja van rátok. Tudjátok, egy hajatok szála sem eshet le a fejetekről az Ő tudta nélkül.
Most Én, a szeretetről szeretnék beszélni neked.
Te most már egy magasabb lelki szférába kerültél, mert úgy tekintesz embertársaidra, mint Szent Fiam, úgy nézed embertársaidat, ahogy Ő nézi. Sok-sok szenvedés, bűnbánat, alázat,ima, áldozat vezetett el idáig. Ellenségeidet szereted a legjobban. Milyen jó lenne, ha a világban az ellenségszeretet működne! Nem lenne erőszak, háború, viszálykodás. Szeretni azt jelenti, feláldozni magunkat másokért. Amikor feladod ellenszenved, nem ítélkezel, nem bírálsz, nem gyűlölsz, a szeretet eltölti egész valódat. A szeretet működő erő , gyógyító kegyelem. Így élj továbbra is, mert ezáltal Istent dicsőíted.
Most megáldalak mindent felülmúló édesanyai szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.01.29. 20 óra 45 perc. Imák után.
 
Jézus: Drága Évikém! A szenvedésről szeretnék beszélni neked.
Most saját nyomorúságod, a fogaddal kapcsolatos beavatkozások, betegséged, mind szenvedéssel, áldozathozatallal járnak, melyet bizonyos türelmességgel kell elviselned.
A szenvedés elfogadása, tudatos felajánlása a te életedben már működik. A lelkek megmentéséért, a bűnösök megtéréséért szoktad felajánlani. A szenvedés tehát nem öncélú dolog, annak mindig oka van. Sok gyermekem betegségekkel születik. Az ő szenvedéseik saját, vagy családtagjaik üdvösségét munkálják.
Az Én szenvedésem gyermekem, az anyaméhtől, a Kereszten való halálomig tartott. Én ezt a szenvedést tudatosan vállaltam a Mennyei Trón előtt, amikor Mennyei Atyám megkérdezte. "Kit küldjek az emberiség megmentéséért?" Akkor Én azt válaszoltam," Engem küldj Atyám!" A szenvedésem értelme és célja az emberek megmentése volt.
 A Földön töltött évek örömei és a boldogsága mellett, tudtam hogy borzalmas Kereszthalálom mily nagy szenvedést és mily nagy áldozatot jelent. Emberi szemmel ez érthetetlen, felfoghatatlan, de ott a Kereszten, minden testi és lelki fájdalmam ellenére boldog voltam, mert beteljesítettem Atyám akaratát, amellyel minden ember számára visszafizettem az adósságot.Minden emberért vállaltam a szenvedést, a Kereszthalált, és újra és újra vállalnám, mert nagyon szeretlek benneteket.
Ezeket a szavakat biztatásként adom mindnyájatoknak, hogyha szenvedtek is gyermekeim, azt méltósággal fogadjátok, ajánljátok fel Nekem és Én azt kegyelemmé alakítom át a lelkek megmentéséért. Így váltok társaimmá a szenvedésben, így adhatjátok át ezeket az értékes adományokat a bűnösök megmentéséért.
Most pedig megáldalak a türelem, a békesség, az állhatatosság és a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 

Jézus bátor harcosa.

2019.02.03. 16 óra. Szentségimádáson .
 
Uram! Nem látlak, lepellel Vagy letakarva egy kehelyben.
Jézus: A lepel csak emberi szemed elől takar el, Én azonban itt vagyok. Fáj, hogy nem láthatsz és azok sem, akik itt imádnak. Én azonban látlak benneteket. Köszönöm, hogy a pappal együtt hatan itt vagytok.
Gyermekem! A reggeli szentmisén és már két éjszaka is tusakodtál a gonosszal és önmagaddal. Teljes önátadásért imádkoztál, a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelméért.Nos ez rajtad is múlik, mennyire hagyatkozol Rám, teljes bizalommal rám bízod-e magad. Minden emberi konfliktusod teljes szívvel bízd Rám. Minden támadást kivédhetsz szelídséggel és szeretettel, ami az Én számból jön. Csak gondolj a Szentírás szavaira, amikor vádlóid előtt állsz, nem kell gondolkodnod azon mit mondj, mert Én leszek, Aki szól. Ez nagy bátorságot,engedelmességet, alázatot követel. Minden emberi okoskodást, dacot, felháborodást el kell vetni magadtól.Teljesen meg kell tagadni indulatosságodat, a bosszúvágyat, a haragot. Én tudom és ismerem vádlóid dolgait.Enyém a bosszúállás.Te csak hallgass a bensődre. Az Én szavam szeretet, nyugalom,derű, békesség.Ha ezt megtanulod,Istenben jársz, Isten szerint beszélsz, Isten szerint élsz.
Bízzál Bennem, bízd Rám magad, add át teljesen magad. Ha döntés előtt állsz, kérdezd bátran, " Jézus, te hogy döntenél?" Mennyei Atyád, a Szentlélek és áldott Édesanyám is segítségedre sietnek. Szent Őrangyalaid szünet nélkül imádkoznak érted. Soha nem vagy egyedül. Ez az időszak már a nagy bizalom és a végtelen ráhagyatkozás ideje.
 
Jézus bátor harcosa.
 
Otthon, a Szentségimádás és szentmise után.
 
Mennyei Atya: Gyermekem! A gyermeki ráhagyatkozás felnőtt korban nem is olyan egyszerű dolog. Az emberek többségének kialakult személyisége, egyénisége, elképzelése, akarata, életszemlélete, véleménye van. Sokak makacsul kitartanak rossz döntéseik mellett. Szívük megkeményedik. Sem embertársaik, sem az Isten felé nem nyitják meg szívüket. A kisgyermek vakon megbízik szüleiben. A szeretet és a bizalom, az az ártatlan naivitás, amellyel feltétel nélkül elfogadja szülei akaratát, döntéseit.
Felnőtt korban tehát egyfajta tudatosságnak és feltétlen bizalomnak, és nagy-nagy szeretetnek kell lennie annak a szívében és lelkében, aki teljesen Istenére akar hagyatkozni.
 És persze, bátorság is kell ehhez,hiszen sokszor az észszerű, racionális ellenére, a spirituális valóságot kell elfogadnia. Mivel Istent szemével nem látja, így "szíve szemével" kell látnia,"Isten fülével" kell hallania a Szentlélek irányítását, sugallatait. Igen tudom gyermekem, hogy ez olykor-olykor nehéz,de biztos lehetsz abban, hogy Isten soha nem hazudik és minden amit tesz az emberek életében, az emberek üdvössége érdekében cselekszi.
Bátorságra, alázatra és bizalomra ösztökéllek tehát benneteket, mert az az Isten , Aki Szent Fiát feláldozta értetek, Ő soha el nem hagy,és halálotok pillanatáig mellettetek áll.
Most pedig megáldalak gyermekem a feltétel nélküli bizalom,alázat, és a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
 
2019.02.07.
 
Jézus kisgyermekként, csecsemőként a Szűzanya karjában.
Jézus: Drága kis testvérkém! Ugye tudd, hogy te meg Én duplán is testvérek vagyunk. Egy az Atyánk és egy az Édesanyánk. Ugye milyen boldogság , hogy az Én kis testvérem lehetsz. Azért szólítalak kis testvéremnek, mert több mint 2000 év van közöttünk. Örömmel tapasztalom, hogy lelked élvezi a békét és a szeretetet amivel Szentlelkem feltöltötte. Látod milyen sokat számít a kiengesztelődés?
A másik tényező, férjed szenvedése ,amely által csiszoltam és nemesítettem őt. Ezután nagyon vigyázz erre a a családi békére. Sose veszítsd el türelmedet! Nézd két kis karocskámat feléd nyújtom és kérlek végy az öledbe. Hónom alá nyúlva emelj fel és két kis piros arcomra adj egy szerető csókot. Viszonzásul átölelem nyakadat és arcomat az arcodhoz szorítom.Belenyúlok kicsi Szívembe és egy csöpp kicsi madárkát veszek ki neked. A nyakán egy világoskék szalag van, és arany betűkkel ez van ráírva." Az Én békémet adom neked".
Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.
 
Jézus bátor harcosa
 
2019.02.08. Kunszentmárton. Szentségimádás alatt.
 
Mennyei Atya: Gyermekem! A paradoxonokról szeretnék beszélni neked.
Amikor egy gyermekem beleilleszkedik az isteni rendbe és beletagozódik az isteni akaratba, akaratlanul is mássá,különlegessé, a külvilág számára elfogadhatatlanná válik, mert a világ és a nem e-világi, nem egyező dolgok. Amikor elkülönülsz, akkor válsz egységessé Velem, a Teremtőddel.
Most, a pontosságról szeretnék veled beszélni.
Isten tervében minden dolog a megfelelő helyen és a megfelelő időben történik. Isten nem siet és nem késik. Isten maga a pontosság. Szokták mondani, " a pontosság a királyok erénye".
Vannak " időrabló" emberek, akik nem tudják tartani a pontosságot. Vannak notórius késők.
Vajon mi lehet ennek az oka gyermekem?
A halogatásnak, döntésképtelenségnek lelki okai vannak. A késésnek valami problémának a tologatása, halogatása, kényelmetlen helyzet kikerülése, vagy egyszerűen rögzült lustaság, az időbeosztás rendszertelensége állhat. Az " időrablók" valóságosan rablók, ellopják mások idejét, visszaélnek mások jóindulatával, türelmével, visszaélnek a rend és a rendszeresség valóságával. Általában késlekedők egyéb más tevékenységük, állapotbeli kötelességeik
 ellátásában is késlekedők.
Imádkozz ezekért a lelkekért, mert az ilyen halogatók, késlekedők választják, az " ej ráérünk arra még" szemléletet, amit magyar közmondásotok kiválóan kifejez.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.02.10. Szentmise után
 
Jézus: Drága Gyermekem! Lelkem ujjong, mert a szentmisén sokan összeszedetten, hálatelt lélekkel imádtátok Uratokat. Minden szentmisén csak Engem kellene látnotok , csak Engem kellene dicsőítenetek, csak Engem kellene imádnotok!
Egy meglehetősen furcsa példát szeretnék mondani most ezzel kapcsolatban.
Amikor a börtönben sínylődő gyermekemhez " beszélőre" megy családtagja, szerelme, ismerőse, alig várja, hogy láthassa. Előre felkészül, gondolatban már tudja mit szeretne neki mondani, mire kíváncsi, mit kér tőle. Amikor elérkezik a találkozás ideje örül neki hogy látja, csak rá figyel. Minden szavát issza, és szomorú amikor el kell válniuk.
Nos ennek minden Velem való találkozás alkalmával így kellene lennie. Semmi másnak, csak a Velem való találkozásnak kellene örülni, ebben kellene elmerülni.
Mi történik sokszor valójában?
Egy kialakult,  egymást többé, kevésbé ismert közösségben egymásra, a a liturgiában részvevők reakcióira, a pap, vagy a társak külsejére, a másik hanghordozására, hamis, vagy nem hamis énekhangjára, a felolvasó külsejére figyeltek. Elkalandoznak gondolataitok. Pedig a szentmisére való felkészülésetek igazából már előző nap, illetve a reggeli felkelés után,imádkozva kellene, hogy megtörténjék. Gyakran előfordul egyfajta hamisság, vagy versengés, ki tud a külsőségekben vagy alázatoskodásban, mindenkit megelőzve, a figyelmet felhívva magára,- viselkedni. Itt megint,nem Én Jézusotok az Ige, hanem egymás méricskélése , vagy saját gondolataitok vonják el Rólam a tekinteteteket.
Semmi mást nem kell ilyenkor tennetek, csak kérni Engem:" Uram!  Adj nekem bátorságot, figyelmet, engedelmességet, alázatot, hogy csak Rád figyelhessek!"
Minden póz, minden modorosság, minden alakoskodás, minden alázatoskodás lehullik rólatok.Ott már csak Én és te, te és Én leszünk. Elmerülünk egymásban. Így válik a Szentmiseáldozatban a nyelvre és térden fogadott Szent Testem és Szent Vérem eggyé benned. Így válok örömmé és szeretetté benned, így válik áldozatom valóságossá és értékessé benned.
Most pedig megáldalak az őszinte és mindent felülmúló szeretet és a valóságos és mindent felülmúló tisztaság lelkével, az Atya, A fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.02.15. Vác. Szentségimádás alatt.
 
Uram! Oly nagy boldogság itt lennem Veled. A lelkigyakorlat után úgy éreztem magam, mint bárány a farkasok között.Szinte a bőrömön éreztem a körülöttem lévő bűnt. A nyugalom helyett a nyugtalanság, a rend helyett a káosz, a türelem helyett a türelmetlenség, a szeretet helyett a szeretetlenség az úr.
Jézus: Gyermekem! Szentségimádáskor teljes Istenségemben itt vagyok. Megnyugtatlak,beszélgethetünk, elmondhatsz Nekem bármit. Ez előképe annak, amikor majd színről színre láthatjuk egymást, örülhetünk egymásnak. Addig ezek a Szentségimádási órák azok, melyekkel feltöltekezhetsz, megerősödhetsz. Minden gondodat Rám bízhatod. Én látok, hallok mindent.A téged megítélőket megítélem, a téged bírálóknak bírája leszek, a bosszúállóknak Én leszek a bosszúállója, mert enyém a bosszúállás.Te csak szeress és szolgálj! Ne szólj ha vád ér, csendben imádkozz minden ellenségedért.
Uram! Újra a gyermeki ráhagyatkozás kegyelméről szeretnélek kérdezni.
Jézus: Ez gyermekem nehéz is meg könnyű is. Nehéz annak, aki mindig és minden áron a saját akaratát szeretné végig vinni.Isten nélkül akarja életét élni.
Könnyű annak, aki Istennel jár, mindent Isten kezébe helyez, és úgy él, "legyen meg a Te akaratod".
Most pedig megáldalak a teljes gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
 
 
2019.02 18.
 
Az elmúlt éjszaka valami nagy négylábú állat puha tappancsait éreztem, nem tudtam megmozdulni, olyan nehéz volt. Azonnal hívtam Szent Mihályt, imádkozva hozzá, és kértem a Szűzanyát is imában, segítsen.
Jézus : Az a négylábú állat bármilyen puha volt a lába, ellenségem volt, aki azt akarta elhitetni veled, hogy magasan fölötted áll, és te hatalmában vagy. De látod nincs igaza, mert kérésedre Édesanyám elzavarta.
 
Köszönöm Szűzanyám, köszönöm Jézusom!
 
 
2019.02.25.
 
Eszembe jutott, hogy a lelkigyakorlaton hazafelé, egyre csak ez a mondat zakatolt a fejemben." Még ma velem leszel a Paradicsomban". Az autóban egy teljes rózsafüzért imádkoztunk, az utat figyelve, veszélyes helyzet nem volt, de kértem sürgősen Isten bocsánatát és irgalmát, ha meghalnék az úton.
Jézus: Drága kislányom! Ezt a mondatot nem Én mondtam neked, hanem ellenségem. Össze akart zavarni. Bizonyíték, semmi nem történt az úton. Még sokáig szükségem van rád.
 
Köszönöm Uram!
 
 
2019.02.25.
 
Uram! Kemény támadásoknak vagyok kitéve a munkahelyemen. Menjek? Vagy maradjak?
Jézus: Kicsim! Ne akarj minden áron megszabadulni a Kereszttől amit Én adtam neked. Nem véletlenül helyeztelek téged abba a nehéz környezetbe. Ha szelíd és alázatos leszel, a nehéz természetű kollégák egyszer csak meg fognak változni. Csak szeretettel lehet megakadályozni a gonoszt abban, hogy tönkre tegye a kollegiális légkört. Természetesen szabad akaratod van és ha a könnyebb utat választod, akkor is veled leszek. De ezekkel a Keresztekkel tűzdelt munkahely számodra megrövidíti a tökéletesség elérését.
 
Köszönöm Jézusom, maradok.


2019.12.01. Imák után 20 óra.
 
Jézus: Drága gyermekem. Hálás vagyok, hogy a film helyett Engem választottál. Így kiáltottam a lelkedben. "Ne hagyj cserben!"És nem hagytál cserben. Most jelenleg te vagy, aki megvigasztalsz, megsimogatod sebeimet, csókot lehelsz megsebzett Fejemre.
A várakozás idejébe léptetek. Sok gyermekem megfeledkezik Rólam, a rohanás, a pénzhajhászás, a vásárlás őrületében. Én pedig úton vagyok, úton, mert megszületésem ideje a küszöbön, úton, mert Második Eljövetelem ideje igen közel van.
Várakozzatok, imádkozzatok, legyetek éberek, készüljetek, böjtöljetek, hozzatok áldozatokat, mint amikor valami kedves, vagy jeles vendéget vártok.
Méltóképpen, tiszta lélekkel járuljatok az oltár elé, a gyónást ne hanyagoljátok el. Mindannyiótokat számon tartalak, mindannyiótokért meghaltam. A találkozás örömét senkitől sem szeretném megtagadni. A ti szabad akaratotoktól függ, hogy találkozásunk örömteli,vagy szenvedéssel teli lesz-e.
Most Drága gyermekem, hadd tegyem válladra a Fejem.Csendesedj el és vigasztalj.Érkezésem a küszöbön áll.Szeressetek, szeressétek egymást. Várjatok Engem Uratokat, mert az idő közel.
Most megáldalak a türelem és a tiszta szív kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019.12.06.
Uram! Új munkahelyem lesz.Folyamatos testi és lelki megpróbáltatások várnak rám.
Jézus: Drága kislányom, Éva!
Bármilyen munkahelyre mész, mindenütt lesznek fájdalmaid, mert benne van a terveimben, hogy nem hagylak kereszt nélkül. Nézd meg a Szenteket, mindegyik telis-tele volt fizikai és lelki szenvedésekkel.Tehát akár a lelki terror, akár a derékfájás, nem fog megszűnni.
Az új vezető személyisége aggaszt.
Jézus: Nagyon ritka az olyan munkahely ahol béke és szeretet van a munkáltató és a dolgozó között. Természetesen most is azt mondom neked, hogy a döntés a tiéd, és téged egy másik munkahelyen ugyanúgy segíteni és szeretni foglak, úgy mint itt.
Zárásul annyit mondok, köszönöm, hogy üzeneteimet elhiszed és terjeszted. Köszönöm, hogy már nem kételkedsz. Csak így tudlak felhasználni gyermekeim tanítására.
 
Jézus bátor harcosa.2019. 12. 20. VÁC. Szentségimádás alatt.
Uram itt vagyok.
Miről szeretnél beszélgetni?
Jézus: Drága gyermekem, a szeretetről. A Szeretet himnuszában ugyan már elmondtam mindent a szeretetről, de a mai ember számára úgy tűnik ez kevés.
A szeretet alázat, a másokért való élet.
A szeretet önfeláldozás Istennek, embertársaidnak.
A szeretet éberség, figyelem a felebarátod szükségletei felé.
A szeretet önzetlenség, nagylelkűség és bátorság. Bátorság odalépni és megbocsátani és szívből bocsánatot kérni.
A szeretet vigasztaló, gyógyító erő.
A szeretet a legnagyobb jó.
A szeretet maga az Isten.
Szeretetből teremtettük ezt a világot.
Szeretetből teremtettük az embert.
Szeretetből  váltottalak meg, önként , kereszthalálommal benneteket az örök haláltól.
Szeretet által áll és működik a világmindenség és a Föld, az emberiség lakóhelye.
Szeretetem által alkottam a törvényeket, szeretetem miatt van a Menny, a Tisztítótűz és a pokol.
Szeretetem hatalmas kiáradása,  a Nagyfigyelmeztetéskor,-
Szentlelkem által minden lélekben működni fog,-menti meg a lelkeket, akik elfogadják ezt a nagy ajándékot.
Most pedig megáldalak Szívem összes melegével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
 
Jézus bátor harcosa.
 
Uram! Akarsz-e a Csömörön levő katolikus templomban, Szentségimádás alatt ketté tört Oltáriszentségről beszélni?
Jézus: Drága kislányom!
Sokan ezt az eseményt, a Testem " elérésének", vagy a monstranciából való csere hibájának, vagy mondják,- túl ritkán van cserélve  a konszekrált ostya. Ez mind csak feltételezés.
Az igazság a következő: Szent Testemet a Kereszten nem törhették meg. Egyházam az Én Testem és ti, hívek vagytok az élő építőkövei.
Manapság az Én Egyházam és az építőkövek, az emberek, a papság kettészakadt, ketté tört, ahogy most a Szent Ostya. Ez egyértelműen a szakadás, a törés jeleJel amely felhívja a figyelmet az eljövendő időkre.Ne bagatellizáljátok el,mert az eretnekség már elkezdte pusztító hatását az Egyházban. Ez ketté hasítja Testemet és a Szívemet.
Imádkozzatok, hogy amikor a pusztító utálatosság a trónomra ül, minél hamarabb véget érjen hatalma.
Most megáldalak a tisztánlátás és a megkülönböztetés lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
Szent Mihály Főangyal szól.
Én, mint az Angyali Seregek Vezére szólok most hozzád.
Vérpiros felhők fogják elborítani a Föld egét. Jelek, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy a csata hamarosan a tetőfokára hág.Szent Angyalaim minden erejüket latba vetve harcolnak a lelkekért. A pokol összes démona mozgósítva van. A sátán tombol. Minden démon éjjel és nappal azon munkálkodik, hogy lelkeket lopjon.
Őrangyalaitok  Mennyei Atyátok előtt  szüntelenül  a lelketek megmentéséért könyörögnek. Ádáz csata dúl a fejedelmességek és hatalmasságok között. Nekünk minden lélek fontos. Most tízszeres erővel kell imádkoznotok, mert az antikrisztus fellépése a küszöbön áll. A sátán a mellét verve fog kérkedni démonai előtt. Dicsekedve és gőgjétől elvakulva megszerzett uralmától. Ekkor lesz a Földön a legnagyobb hatalma.
De ne féljetek testvéreim!
" Mert ki olyan, mint az Isten? Senki sem olyan, mint az Isten!" A gonosz és csatlósai csak addig mehetnek, amíg az Isten ezt megengedi.Tartsatok ki az imában és az engesztelésben. A gonosz nem győzhet! Én, Szent Mihály  Szent Angyalaimmal, Isten erejével küzdünk és meg fogjuk nyerni a csatát. Vértezzétek fel magatokat az erős lelkűség és a bátorság lelkével, mert nem vagytok egyedül ebben a csatában.
Most pedig megáldalak a Szentháromság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
A Szűzanya szól.
Drága gyermekeim!
Álljatok meg! Álljatok meg! Aztán térdeljetek le! Hová rohantok? Mit csináltok? Csendesedjetek el! Vonuljatok ki a világból! Imádkozzatok! Kiáltsatok és fohászkodjatok a Mennyei Atyához!
Szent Kezét  Fiammal ,már alig bírjuk tartani .A büntetések elkezdődtek. A harag pohara már teljesen túlcsordult. Engeszteljetek és hozzatok áldozatokat és böjtöljetek, mert nagy csapások jönnek az emberiségre. Szerető Édesanyaként most Szent Palástom alá gyűjtelek benneteket. Imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét.
Sírok és sírok. Ne feledjétek, az Írásoknak be kell teljesedniük. Az Apokalipszis ideje elérkezett.
Gyertek és imádkozzatok, mert mást már nem is tehettek.
Megáldalak benneteket Szeplőtelen Szívem Szeretetlángjával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
A 3. pénteki Barnabás-féle Szent Vér áhítaton, az Oltáriszentség előtt hárman imádkoztunk, mi, akik kezdetektől imádjuk a Haláltusát vívó Jézust.
Akkor Jézus így szólt: Ti vagytok, Jézus Krisztus legdrágább Vére ájtatosságának apostolai.
 

 

2019. 12. 29.Imák után. 19 óra 45 perc.
 
A Mennyei Atya szól: Drága gyermekem! Köszönöm imáidat.
Isten rendező elvéről, Isten rendező tervéről szeretnék beszélni neked.
Tudnod kell, hogy mindent Én teremtettem, Én gondoltam ki, Én alkottam a semmiből. Én, az örök szeretet. Az Én tudtom nélkül nincs semmi. Látszólag a világban minden megy a  maga módján, zajlanak az események, alakulnak a dolgok, valójában isteni akaratom szerint mennek a dolgok.
A Teremtés pillanatában készen állt minden. Előttem van múlt, jelen és jövő. A történelem előtti idő épp úgy, mint most az utolsó idők, a világ vége és az örök élet.
A mennyben lezajlott lázadást épp úgy tudtam, mint az ember bűnbe esését az Édenben.
Én:Atyám! A történelem előtti időkben, amikor az Angyalok elhagyták a Mennyet és az emberek lányaival egyesültek, ivadékaik a Bibliában is leírt Anákok, óriások lettek. Azután Lucifer, a legcsodálatosabb Angyal fellázadt ellened elcsábította az Angyalok egyharmadát. Honnan ered tehát a bűn? Hiszen Te Atyám tökéletes tisztaság, tökéletes  szeretet vagy? Honnan van tehát a bűn?
Mennyei Atya:Gyermekem. Én tökéletes vagyok, de teremtményeim esendőek, szabad akaratuk ajándéka  által , választási lehetőséget kaptak.
Én: Nem lehetett volna ezt az egész bűnbe esést megakadályozni?
Mennyei Atya: Ős-szüleitek, Ádám és Éva, az ő tisztaságuk és naivitásuk miatt könnyen elcsábíthatók voltak.
De most térjünk vissza gyermekem, az Én rendező elvemre, mert ez rávilágít a bűnbe esés okára is.
Először is, a Kozmosz, maga a Rend.Minden bolygó, Csillag és a Tejutak Nekem engedelmeskednek, mindegyik tudja a maga dolgát.Szeretetem által létezik a Föld, az egyetlen bolygó, amit az ember számára alkottam. A Bibliában csodálatosan leírtam , napról -napra, hogyan történt ez. Mindent előkészítettem számotokra, hogy otthonotok legyen ez a csodálatos bolygó.
A Teremtés másik fonala az Én Üdvtörténetem, amelyet azért alkottam, gondoltam ki, mert ezt a fentebb említett bűnbe esést , ki kellett javítani, ki kellett váltani, meg kellett váltani. Ami a Földön történt és ami a Földön történik, nem az ember magánügye. Az Üdvtörténet a Szentháromság, A Szent Angyalok, a Szentek és az egész Kozmosz ügye. Nos, már említettem, hogy az Üdvtörténet a Szentháromság dolga, a Szent Angyalok dolga, a Menny dolga, de az Üdvtörténetben legnagyobb szerepe, Szent Fiamnak, Jézus Krisztusnak van, Aki önszántából emberré lett,Aki megszületett a Szeplőtelen Szűztől Máriától, Aki itt élt a Földön közöttetek 33 évet , és Keresztre feszítették. Így kifizette az adósságot bűneitekért, ezzel a Kozmosz Rendje, helyre állt. A Föld rendje is helyre fog állni, de jelenleg  a káosz, a gonosz uralja a Földet egy darabig, de már csak egy csekély ideig.
Elgondolkodtatok már azon, hogy egyes dolgok miért pont ott, akkor, és azért történtek, amiért történtek?
Vannak dolgok, amelyek isteni tervemben megmásíthatatlanok, mert eleve elhatároztattak. A Föld történetének is vannak szakaszai, amit emberi módon ,őskor- ókor-középkor-újkor-legújabb kornak neveztek. A Bibliában Nabukonodozor álmában bepillantást engedtem az emberi történelem üdvtörténeti korszakaiba. A korszakokban egyes népeknek, embereknek különleges szerepet szántam. Ilyenek voltak a zsidók, akiket kiválasztottam, mert ebből a népből,- a kicsiből, akartam felmagasztalni Szent Fiamat.
Amikor Isten valamit elhatároz,- például az ember üdvössége érdekében -,mindent ennek rendel alá. Emlékezzetek a Szentírás Ószövetségi csodáira. Emlékezzetek, Szent Fiamat a vádlói és a farizeusok a szakadékba akarták taszítani, de Ő átment közöttük, mert még nem jött el az ideje, Neki nem ilyen halált kellett halnia. Máshol azt olvashatjátok, királlyá akarták Őt koronázni. Az Ő királysága hamarosan meg fog valósulni itt a Földön. Akkor és ott, még nem annak volt az ideje.
Mindennek meg van a rendelt ideje, ahogy a Bölcsesség Könyvében is olvashatjátok. De vannak dolgok, amik Istennél nincsenek "kőbe vésve", a szeretet okán. A szeret dinamikus, cselekvő , kreatív,  Istent cselekvésre készteti. Hány és hány ima változtatja meg az emberek életét, ment meg életeket, gyógyít. A szeretet, az ima által, bekapcsolódik abba az áramlásba, amely összekapcsolja a Mennyet a Földdel.
Az ima gyermekem, ahogyan a mai ember mondaná, olyan, mint egy internetes kapcsolat, pontosan nem tudjátok hogyan , de működik. Az ima működő valóság Isten és ember között.
Ima által menekült meg például Ninive városa a pusztulástól.
Az ima egy kötelék, egy létra Isten és ember között. El kell hinnetek, hogy Isten hallja a ti imáitokat.
Az ima hat a ti Istenetekre.
Az ima beszélgetés Isten és ember között.
Az imában felismerheted Isten akaratát, mert kinyilatkoztatja magát.
Az ima szeretetre és alázatra tanít.
 
Most pedig elérkeztünk a ti saját életetek Üdvtörténetéhez is.
Én, a ti Mennyei Atyátok, a ti megteremtésetek pillanatától kigondoltam a ti életetek fonalát. Mindenkinek más és más utat szánok, mert ti egyenként különlegesek, megismételhetetlenek vagytok. Más és más módon szolgálhatjátok Isteneteket és embertársaitokat. Sok, sok körülményt, lehetőséget, helyzetet teremtek, hogy a helyes utat válasszátok. Boldog az, aki ezt az utat megtalálja, mert ezzel saját Üdvtörténetébe lép, amit Én készítettem neki, hogy együtt szeretetben és nagy örömben élhessünk a Földön és a Mennyben.
Drága gyermekeim! Mindannyiótoknak mondom. Térjetek meg! Higgyetek Istenben!Éljetek tisztán! Imádkozzatok!
Az Üdvtörténet utolsó szakaszához érkeztetek. Az Apokalipszis lovasai már készen állnak Ami a Jelenések Könyvében írva van, az meg fog történni. A döntés a ti kezetekben van, ki melyik oldalra áll.
Most már nem lehet kétfelé sántikálni. Vagy az Isten, vagy a sátán. A szabad akarat ajándéka az Édentől, a mai napig a tiétek. Minden eszközt megkaptatok, hogy a jót válasszátok.
Most megáldalak benneteket kegyelmem bőségével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 
Jézus bátor harcosa.
 
2019. 12.30. Éjjel 3 óra, a Kegyelem órája.
 
A Szentlélek szól: Drága gyermekem!
Szentlelkem kiáradásáról szeretnék neked beszélni.
Szentlelkem a kezdetektől működik a világban. A Teremtés hajnalán Szentlelkem lebegett a vizek fölött.
Szent Leheletem által lett Ádám és Éva élő lélekké.
Szentlelkem által él a hit.
Szentlelkem által él az Egyház.
Szentlelkem különös kiáradásakor az első Pünkösdkor, sok ember megtapasztalta szeretetem erejét.
A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem elemi erővel fog kiáradni az emberiségre, ezt a jelenlétet ember nem tudja befolyásolni, emberi akarat nem fog tudni ellenállni ennek . A Nagyfigyelmeztetés egy ajándék, egy túláradó kegyelem lesz, amelyben" bemutatkozik" Isten ennek a bűnös világnak. Jel, hatalmas jel, hogy "Vagyok!" Senki ember fia nem fogja elfelejteni ezt a megtapasztalást, mert olyan erővel hat majd az ember szívére, elméjére, lelkére. Isten kinyilvánítja magát, megmutatja magát. Ez a szeretet ellenállhatatlanul megváltoztatja az embereket. A hatása azonban nem mindenkinél lesz egyforma. Megtérések sokasága következik be. Sokkolva lesz az egész emberiség, rádöbben, hogy elvakult önszeretete milyen gyorsan tova röppen, ha megtapasztalja Isten jelenlétét. Sokan meghalnak, mert Isten a tisztaságával rávilágít minden bűnükre, amit nem tudnak elviselni. Sokan ezután is megtagadnak, mert hagyják magukat megtéveszteni a csaló által.
Az élet élet ezután már nem lesz ugyanolyan, mint volt. Az ember tudni fogja, hogy Isten létező valóság.
Én, a Szentlélek ennek a generációnak vagyok rendelve. Az a feladatom, hogy felébresszem ezt az alvó emberiséget ebből a bűnös szendergéséből.
Ébredjetek! Készüljetek! Imádkozzatok! Várakozzatok, mert hamarosan jövök!
Most megáldalak gyermekem a bölcsesség lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 

Jézus bátor harcosa.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 91
Tegnapi: 189
Heti: 723
Havi: 5 438
Össz.: 298 015

Látogatottság növelés
Oldal: Misztikus beszélgetések-tél
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »