Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

A SZENTHÁROMSÁG ÓDÁJA 1. rész

2003 február 3.

Vassula, hirdesd csodáimat minden nemzet előtt!
Az ártatlanság és a tisztaság tárt karokkal fogadnak majd engem és javukra válnak csodáim. Át kell nevelnem népemet, hogy megtanulja, miként nyújtson tiszteletet az Atyának, nekem és a Szentléleknek. Miként nyújtson tiszteletet dicsőségünknek és hatalmunknak, tiszteletet irgalmunknak és jóságunknak, tiszteletet csodáinknak és jeleinknek. Azért kell átnevelnem őket, hogy megtanulják, miként keressék és ismerjék fel Szent Arcomat.

Nem kell-e közbelépnem, amikor alapjaitok dőlnek romba?
Nem olvastátok, hogy én mindenkor tevékenykedem? 1
Azonban az eretnekségek között is a legártalmasabb azt hinni, hogy többé nem gazdagítom teremtésemet bőséges adományokkal, miként a régi időkben. Telve van dicsőséggel és fenséggel minden mű, ami tőlem származik. Műveim magasztosak és jól teszik, akik nem veszik le tekintetüket róluk és gyönyörködnek bennük.
Futárom, Királyod parancsára sietve írd le ezt az ódát, és a következő címet add neki:

“A Szentháromság ódája”

Majd tedd ismertté minden városban, minden tartományban és tisztelj minket! Most az Atya kíván szólni hozzád.

Teremtés, ne sírj, ne búsulj, hanem örvendj és légy boldog! Ne hallass gyászdalokat, amikor Teremtőd énekel neked! Nyisd ki inkább a szívedet, hogy dicsőségem és világosságom ékesítsen téged fenségesen. Füledet se csukd be Királyod előtt, aki a mennyekből hozza neked ezt a gazdagságot. Az szolgál most neked, akit te hozzáférhetetlennek, láthatatlannak vagy rejtett lénynek tartottál. Örvendezz az irgalomnak ebben az idejében és légy boldog!

Ó emberi nem, amelyet oly nagyon szeretek! Miért hagyod, hogy ennyire körülvegyen és elárasszon a pusztulás és a rombolás? Mondd, milyen jótéteményt kaptam kezedből?
Amikor népem az elnyomás súlya alatt nyög és sóhajtozik vagy ellensége zsarnoksága miatt felkiált, senki sem gondol arra, hogy megkérdezze: “Hol az Isten, aki boldog ódákat zeng?” Senki sem ismeri be, hogy istentelenséggel mocskolta be kezét.
Saját életedet ítéled meg, teremtés!

Ódám vezessen rá arra, hogy megbánd bűneidet és elismerj engem! Bár test és csont vagy és földi anyag, én megajándékoztalak Lelkemmel és saját képmásom szerint teremtettelek.
Sokan kérdezik ma hitetlenkedve: “Miképpen nyilatkozhat meg az Isten, a rejtett Lény, aki minden lény fölött áll és teljesen felfoghatatlan, ezen a rendkívül misztikus módon a mi modern időnkben, és hogyan fejezheti ki magát ennyire közvetlenül olyan személy által, aki közülünk való és szintén por és hamu?”

Mivel ti nem tudtok felemelkedni hozzám, én akartam magamat előttetek természetfeletti világosságomban és tudásomban ily módon felfedni, ódámmal megszólítani ezt a nemzedéket, amely rendkívüli módon rá van szorulva a megmentő segítségre. Így szabadon énekelhetek nektek és emlékeztethetlek benneteket alapjaitokra. Énekelek nektek, hogy felélénkítselek és megerősítselek benneteket, hogy körülvegyem a megtört szíveket és csodákat tegyek szívetekben. Ódám olyan édes lesz minden szájban, mint a méz és mint a muzsika szüret idején. Mint mindenek Teremtője és minden lény oka, mindenütt jelen vagyok, és senki sem mondhatja rólam:
“Isten nem fejezi ki magát ily módon.”
Hogyan ejthettek ki ilyen szavakat, amikor sötétségben vagytok? Inkább örüljetek most és nézzetek keresztül sötétségeteken, mert ki hasonló hozzám?

ÉN VAGYOK – Atya.
ÉN VAGYOK – lelketek liturgikus himnusza.
ÉN VAGYOK – fényességes Isten.

A Szentírás mondja: “Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátják az Istent.”
Vassula, ma mindenki úgy lát, ahogyan képes látni, de mindannyiatoknak mondom: titeket is szentjeim közé lehetne sorolni, ha megengednétek Szentlelkemnek, hogy áthaladjon rajtatok és véget vessen tisztátalanságotoknak. Ha már egyszer megszereztétek a tisztaságot, akkor megkapjátok azt is, hogy lássatok engem.

Ó nemzedék, kezdettől fogva saját természetünk képmására teremtettünk titeket mondván: “Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra!” Miként azonban tudjátok, az ördög irigységében, ellenem és ellenetek érzett gyűlöletében mindannyiatokat szembe állította a halállal.

A tél mégis elmúlt, maga a Tavasz jött el a Földre és megváltott benneteket, hogy újból dicsőséges és isteni szépségébe öltöztessen titeket. Mitől kell tehát félnetek? Jöjjetek most és gyűljetek körém mindannyian, akik akartok engem. Jöjjetek és figyeljetek erre az ódára, mely a mennyek tartalékából érkezik.

Boldog, aki megölel engem, mert megerősítem a mi egységünkben�
A magasságos egekből jövök ma hozzátok, hogy hívjalak benneteket, és egyek legyetek velem. Magamat adom nektek, hogy felfedezzétek nagyságomat és istenségemet.
Ez a Teremtő és a teremtmény között fennálló misztikus egység.
A Vőlegény, aki Királyotok is, meghív, hogy keljetek egybe Vele.
Miként a vőlegény, aki kilép arany termeiből, világosságában kegyesen tündökölve, mint a Nap, kilépek a mennyekből, hogy Szívem arany szobájába, keblemre és szeretetembe hívjalak benneteket.

Ti, akik sohasem értettétek meg isteni szeretetem mélységét és azt sem, hogy Szívem a ti menyegzős nyoszolyátok, jöjjetek és tanuljátok meg nyelvezetemet!� Meghívom törékeny lelketeket, hogy örvendjetek édességemnek! Az a kívánságom, sőt arra szomjazom, hogy megmentselek, felemeljelek benneteket, és ti feljussatok a mennybe, ahová tartoztok. Jöjjetek hozzám, akik enyéim vagytok, keblem arany szobájába, és megadom lelketeknek, hogy lássa Szent Arcomat.

Kedvesem, hallani engem annyi, mint újjászületni.
Engem látni annyi, mint élni.
Van-e jobb ajánlat annál, mintha valaki felkínálja neked, hogy velem töltheti életét az örök boldogságban?
És az egész örökkévalóságon át?
Irgalmam mélységében megtisztíthatlak minden szennytől és minden bűnödtől, hogy elnyerhesd örökségemet� Annak érdekében, hogy illően fel légy ékesítve és megillatosítva, méltón arra, hogy belépj Isten menyegzős szobájába és egybekelj Vele, át kell alakítanom téged, hogy olyan légy, mint a hajnalcsillag, mint a telihold, mint a fényes felhők előtt ívelő szivárvány. Amikor Szentlelkem feladja rád a ragyogó ruhát, olyan leszel, mint a mirhacsokor, mint a rózsa tavasz idején. Amikor öltözetül kapod Krisztust, aki a te menyegzős ruhád, akkor dicsőséges tökéletességbe öltözöl, készen arra, hogy felmenj a szent oltárhoz 8, és találkozz Vőlegényeddel, akihez az isteni kegyelem fog vezetni téged, hogy életre kelj�

Megadom akkor neked, aki enyém vagy, hogy lásd isteni Arcomat.
Bár még a Földön leszel, énbennem leszel, és miután megadtam, hogy láss engem, szíved az isteni szeretet és a hit szárnyán a mennyekbe, az isteni világosságba emelkedik, és tudatára ébredsz annak, hogy aki kimondhatatlan isteni szépségében előtted áll, az nem más, mint a te Teremtőd és Vőlegényed.
És te csodálkozva és elragadtatva így kiáltasz hozzám:

“Milyen Uralkodó!
Milyen megrendítő Felség ez, akit szívem megismer?
Teremtés Misztériuma, ó mennyek Lovasa,
csodák Művelője, tökéletes Szépség,
a Hold is elveszíti fényét a Te dicsőségedben, Uram!
És a csillagok homályosnak tűnnek
ragyogó termeted előtt.
Nincs vetélytársad, senki sem olyan,
mint Te zafírokkal borítva,
a Te dicsőségedhez semmi sem hasonló!
Édes a hangod dallama. Nyelved alatt méz és tej.
Mélyen a szemedben két káprázatos fénysugár.
Miképpen találtál méltónak arra,
hogy belépjek királyi szobádba, ó Uralkodó?
Hogyan méltattál ilyen kiváltságra, ilyen áldásra,
hogy hamarosan egyesült és egy lehetek
a mindenható Istennel?
Lelkem telve van gyönyörűséggel!
Itt vagy, amint aranyos mennyezet magasodik
királyi trónod fölött, és engem, a méltatlant hívsz,
méltóságteljesen magadhoz hívsz,
én meg remegve és gyengén,
rám vetett isteni tekintetedtől teljesen legyőzve
és megsebezve, nem emlékszem többé a világra,
amikor ilyen csodálatos látomásban részesülök,
amit Te túláradó szeretetedben nekem nyújtasz.
Kegyességedben tüzes ösvényt készítettél számomra,
mely Hozzád vezeti lábamat.
Hogy Kedvesemmel egyesüljek, mint a galamb,
lelkesülten két karodba repülök, elolvadok, elalélok
ragyogó világosságodban és magam is világosság leszek.”

Akkor a te Királyod túláradó szeretettel lehajol, gyengéden megfogja menyasszonya fejét, a keblére vonja, hogy ott megpihenjen, miközben e szavakat mondja dallamos hangján neked:

“Most erősen tartalak!”

Ezalatt szájamból ragyogó fénysugár árad ki rád és betakar téged�
Magamat adom neked, hogy végy birtokba és fedezz fel a szívedben engem, én birtokom. Fedezz fel engem természetfeletti világosságomban, és minden tagod fényleni fog, ahogy Mózes arca is fénylett, miután szemtől szemben látott engem.

Jöjj ide, és felragyogok minden tagod felett! Ó boldog, aki átölel engem, mert olyan lesz, mint a tűz és a tömjén a füstölőben, olyan lesz fenségem ragyogása előtt, mint az értékes kövekkel kirakott vert aranyedény.
Ez az a pillanat, amelyet nektek készítettem teremtésetektől fogva:

A menyegzős szoba,
ahová minden lelket bevezetek,
hogy részesüljön misztikus házasságomban.

Ezt a dicsőséges megnyilatkozást azért kaptátok a mennyekből, hogy a Háromságos Isten nagyságának látása megszenteljen és szentté tegyen benneteket. Örvendezzen lelketek az Úr irgalmasságában!

És most ezt mondom menyasszonyomnak:
Kedvesem, bár tekintetem sebet ütött rajtad és elaléltál, ne félj, nem halsz meg, mert én, aki magam vagyok az Élet, erősen tartalak és nem engedlek el. Érted?

A tél elmúlt, az esők abbamaradtak, virágok jelentek meg a földön, elérkezett a lakodalmi szertartások ideje.
Nem tudtad, hogy királyi a származásod, és hogy Királyod vár rád?
Menyasszonyom iránt érzett szerelmemben kezem adományára tekintek. Magamra tekintek tebenned, és megörvendeztet, amit látok. Újból rátekintek arra, aki most az én tulajdonom, a szőlőskertem, a kertem. Saját ivadékomra tekintek, aki csont az én csontomból és test az én testemből, és bár látom a sebet, amit nagy szeretetem ütött rajtad és ami segített neked feljutni a magasságos mennybe, örülök a virágnak 9, szeretetem rajtad lévő örökös jelének�

Ez a seb az ígéret földjének, a drágagyöngy felfedezésének ismertető jegye, túláradó szeretetem jele, a ti feltámadásotok jele, az üres sír jele. Akit most szemed magad előtt lát trónusán ülve, az maga az Erény. Szívem szeretett, illatos olaja, szerelmetes barátságom meg fogja édesíteni és erősíteni lelkedet.
Végre egybekeltél velem!

Jöjj most két karomba és szemléld világosságomat, a Szívemet, gazdagságomat, irgalmamat, ahogy megtisztítják lelkedet, ragyogóvá és nagyobbá teszik valamennyi királynál és országaiknál. Ettől kezdve egyedüli célod az legyen, hogy előttem közbenjárj másokért és könyörögj bűneik bocsánatáért. Velem egyesülten eltelsz az értelem lelkével és a bölcsesség szavainak esőjét fogod hullatni erre a nemzedékre.

Hajnalban azután, még karjaimban pihenve, teljes szívedből fogod kérlelni Istent, aki téged teremtett. Hálát adsz annak, aki mirhával illatosított meg téged. Közel hozzám és két karomban megigazulnak szándékaid és tudásod. El fogsz gondolkodni rejtett misztériumaimon és a lelki szenvedélymentesség angyali erényén.
Időnként majd kiküldelek a világba, hogy bemutasd a tanítást, amit kaptál.
Szívemben átalakulva új értelmet kapsz. Ismerni fogod akaratomat és tudni fogod, mi a jó, mert én leszek a Vezetőd. Én és te társak leszünk. Légy hát a társam, menjünk le együtt a föld alatti tájakra azokhoz, akik szakadékba estek, szabadítsuk meg őket, hogy megismerjenek engem, az Istenüket.

Érted? Megtanítom galambomat, hogy átszelvén az egeket megillatosítsa a nemzeteket. Ajkad, ölelésemtől még balzsamot és mirhát csurgatva, az Isten ódáját fogja énekelni embertársaidnak, színükre és fajukra való tekintet nélkül. Kegyelemtől harmatos ajkad a tisztaság és a hit dallamán, a szeretet és a megváltás isteni törvénye szerint fog énekelni, miközben balzsamot és mirhát hullat az emberekre. A mennyei tárházakból fogod jóllakatni őket.

Teremtés! Arra teremtettelek, hogy töltsd meg szívedet édességemmel és isteni szeretetemmel. Felkentem szívedet benned lélegezve, hogy képes legyen befogadni és megtartani az én magasztos szeretetemet és édességemet. Mert szeretetem jobb, mint az élet.

Egyetlen szívet sem fosztok meg attól, hogy örüljön nekem. Amikor engem birtokolsz szívedben és nem fejtesz ki ellenállást, a lelki vigasztalások úgy épülnek beléd, hogy szíved egyre többet kap édességemből, szeretetemből és istenségemből. A szeretet kötelékeivel ily módon vezetlek a gyermeki ösvényre, hogy velem, a te Királyoddal uralkodj. Amikor velem uralkodsz, megnövekszik dicsőségem szépsége rajtad, míg az angyalok és az egész mennyei udvar tökéletességem köpenyét terítik rád és felemelnek téged mint tömjénnel telt füstölőt, hogy megillatosítsák a Földet.

Ha azonban lanyha szívre találok, bármennyi szeretet és édesség volt is benne születésekor, annak a szívnek sohasem lesz hasznára jelenlétem. Olyan lesz, mint a megrepedt ciszterna, amelyből elszivárog tartalma. Akármennyit töltenek is bele, nem tudja megtartani, újból kiszárad és üres marad� Az ilyen szív végül meg lesz fosztva attól az örömtől, amit jól ismernek szentjeim, mert nincs hite. A földi élvezeteket és a fényűző életmódot részesíti előnyben inkább, mint az én lelki gazdagságomat. Ezek a szívek miután elteltek jelenlétemmel, fokozatosan elveszítenek engem, ahogy a víz elszivárog a megrepedt ciszternából. És a Sátán látva, hogy nincs ellenállás, körülveszi őket sötétségével.
Ezért ti, akik még nem ízleltétek meg édességemet, akiket folytonosan keserűség gyötör, keljetek fel most és jöjjetek ide, mert egyetlen dicsőség, egyetlen öröm, a szívnek egyetlen elmondhatatlan pillanata van, ami örökössé válhat, a léleknek egyetlen elragadtatása van, és ez a következő: látni és megízlelni engem, a ti Isteneteket.

Igen, Vassula, elalélt a lelked, amikor az elmúlt napokban kegyesen megjelentem neked, és mialatt engem szemléltél, mintha eltűnt volna lábad alól a talaj, majd amikor tekintetem rád esett, nem tudtál megmozdulni. Megjelenésem új lelket és új életet adott neked.
Édes beszélgetésünk során egybekeltem veled.
Rajtad lévő illatom felkent arra, hogy csatlakozz angyalaimnak és szentjeimnek körülöttem tartott körmenetéhez, és énekeld velük együtt a hála himnuszát, hirdesd csodáimat és jeleimet és szeresd mennyei udvaromat, azt a helyet, ahol dicsőségem lakozik.

Aki egykor így szólt: “Legyen benned világosság, barátom”, aki mindeneket betölt anélkül, hogy határaik közé kényszerülne, az hív meg téged, hogy utasíts vissza mindent, ami bűn. Királyod, Teremtőd és Vőlegényed kínál ma neked nagy lakomát. Nagylelkűen és bőkezűen felhatalmaztam királyi paranccsal minden angyalomat, hogy menjenek Északról Délre, majd Keletről Nyugatra és gyűjtsenek össze benneteket hirdetvén, hogy a Háromságos Isten soha nem hallott módon készül átalakítani teremtését. Ezek az angyalok országom küszöbének őrei.
Ezek lesznek azok a napok, amikor lelkednek fel kell készülnie és összeszedetté kell válnia a Vőlegény fogadására.
Megmutatom gazdagságomat, országom ragyogását és fenségem dicsőségét, ami a tiéd. Örülj neki!
Ahogy mondtam, leszállok a Földre mint Vőlegény, a sötétség és a homály, a csapások és a bajok, az elnyomás és a nagy zűrzavarok napjaiban, amikor a gonosz lelkek elszabadultak, szétszéledtek mindenfelé, hogy megtévesszék a jókat is, nem csak a nyomorultakat és a romlott szívűeket.
Ó áldott megújulás!
Ó áldott átváltozás!
Rabok ma, de szabadok holnap� Bizony, mondom neked, hogy te is csatlakozni fogsz az oltár körül tartott körmenethez angyalaimmal és szentjeimmel együtt, ha nyitottan fogadod akaratomat, és megengeded, hogy elvezessenek a Király királyi szobájába az angyalokkal és a szentekkel, országom küszöbének őrzőivel együtt, akik akkor egy hangon így kiáltanak:

“Kapu, emeld fel boltozatodat,
nyisd meg dicsőséges ajtódat,
engedd be a menyasszonyt, akinek Kedvese,
a dicsőség Királya, a nemzetek Uralkodója,
az örökké Uralkodó várja menyasszonyát.”

Amikor átléped a Király küszöbét, ott találod magad a dicsőség Királyának, életed erődjének, a legnemesebbnek jelenlétében. Nagylelkűség és nemesség az Ő ismertetőjele. Királyi trónusán, kezében csillogó arany jogarral, dicsőségének arannyal és zafírokkal díszített ruháiban, a te Vőlegényed, aki első pillantásra félelmet kelt, lépted zajára felemeli fejét és lángokkal körülvéve fenséggel így szól:

“Jöjj hozzám és fogadj engem,
ahogy én fogadlak téged!
Nagysággal és ragyogással ékesítelek két karomban.
Bensőséges ismereteket kapsz rólam,
és Istened tisztelete árad ki rád,
ami felékesíti és tökéletesíti lelkedet.
Részesülni fogsz most lelki házasságunkban,
ebben az isteni egyesülésben,
amelyben minden boldogságot felülmúló
kimondhatatlan boldogságot kapsz.”

Ez történik, ha elfogadod akaratomat.
Nemzedék, elébed teszem szeretetemet, és bár szeretetem felülmúl minden emberi értelmet, jöjj, állj meg egy kis időre, gondolkozz el és tudd, hogy Isten vagyok, de Atya is.

Nem beszélek merev kifejezésekkel, nem így nevelem a szenteket és a vértanúkat. Hozzád szóló édes beszédem erény és hit. Nem kötök oldalamra kardot, amikor megszólítalak. Isteni misztériumaim telve vannak szeretettel, és a boldogság olajával lesznek felfedve előtted. Bár látom esendőségedet és ismerem lelked boldogtalanságát, nem fordítom el tőled Arcomat, hanem szeretettel gondolok rád. A jóság és a szeretetreméltóság ösvényeit választottam számodra, mert szeretet és igazság az én ösvényem.

Szent Nevemért életre keltettem lelkedet, leányom, és megbocsátottam bűnödet. Az erényt és a sérthetetlenséget állítottam melléd, hogy legyenek örvendező társaid. Hogy örömet szerezz nekem, kedvesem, és velem járj jelenlétemben az élők földjén, azt ajánlottam neked, hogy szerezd meg a bölcsességet, azután készségesen kiárasztottam rád természetfeletti világosságomat.
Írva van:

“Boldog, akit kiválasztasz és fölemelsz,
hogy csarnokaidban lakjék” 2

Valóban boldog, akit meghívok, mert többé nincs egyedül. Akik egyedül voltak, most bennem vannak és boldogok. Lemondtak a világról, barátaikról és rokonaikról, az én dicsőségemre elszakadtak tőlük.
(Még inkább megdicsőít és több tiszteletet kapok, amikor ezt az elszakadást olyan emberek teszik meg, akik számtalan kísértés között élnek a világban, mégis szabad elhatározásukból fordítanak hátat a gonoszságoknak és készségesen felajánlják nekem akaratukat.) 3

Isteni világosságomban megvédek mindenkit, aki bennem van.
Jöjjetek, akik féltek engem és hallgassátok meg ódámat! Hallottátok-e valaha, hogy elmulasztottam kimutatni irgalmamat vagy haragom felülmúlta volna gyengédségemet? Hűségben és igazságosságban teszek mindent.

Ellenségeid szeme láttára vettelek körül két karommal, Vassula. Szégyelljék magukat bántalmazóid, szégyelljék magukat, akik bűnös haragot táplálnak szívükben és irigyelnek téged azért, mert szemem rajtad nyugodott és világosságot keltettem benned. Feldühödtek, amiért lábnyomaimban vezettelek. Támadtak, amiért füledbe súgtam szerelmes ódámat. De én hasonlóvá tettelek a gazellához, amely a hegyeken szökell és szabad. Szabaddá tettem lelkedet, és az olyan lett, mint a liliom, amely nem aggodalmaskodik. Áldásaimat adtam rád, kiemeltelek a porból, és örökös helyet kínáltam fel neked Szívem arany szobájában.
Nekik pedig egy napon ki kell inniuk méreggel teli keserű poharukat!

Vigasztaljanak meg téged Szavaim, és balzsamként legyenek rajtad! Hajolj közel hozzám füleddel és halld énekemet: A királyi méltóság még születésed előtt 4 rád helyezte tekintetét, hogy megmutassa neked és rajtad keresztül 5 dicsőségemet és az országomba vezető utat, a csodálatos utat. És azóta én lettem a te csillagfényed az éjszakában és napvilágod nappal� Mindenható kezem nem szűkölködött eszközökben, amikor adományaimat osztogattam neked, de néped 6 szembeszállt adományaimmal és megmért engem.

Nagy gyengédséggel kormányzok, hogy világosságot adjak és tanítsak. Bőségesen megkentem olajjal azok fejét, akiket arra választottam, hogy mondjanak prófétai szózatokat, olyan misztériumokat, amelyek el vannak rejtve a tanultak és a bölcsek elől.

Ti tönkre akarjátok tenni, meg akarjátok kínozni azt a lelket, akit szeretek, akinek pártját fogtam és akit eltöltöttem titokzatos tanítással, nemes énekekkel és királyi ódákkal, ezért mondom nektek, akik rosszat terveztek: saját gonoszságotok fog megbüntetni titeket. És én ezeknek az elnyomóknak fel fogom sorolni gyalázatos bűneiket az ítélet napján.

Én vagyok lelked Uralkodója, és soha, senki sem lesz képes téged megingatni. Édes beszélgetésünk folytatódni fog, bővizű forrásokat fakaszt szívedben, és veled együtt, kedvesem, szétárasztjuk fenséges illatomat az egész világon, egymásután megillatosítva a nemzeteket. Akkor majd mondhatják:

“Elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok nyílnak.”

Látod? Ezért zártalak a Szívembe, ahol vigasztaló gyengédséget kaphatsz tőlem, de várj és majd meglátod, hogy mennyivel nagyobb vigaszt kapsz a mennyekben, az én országomban minden támadásért, amit ellened intéztek.
Minden meg van mérve�
Szívem királyi szobájában továbbra is szívedbe árasztja illatát nárdusolajom. Gyorsan elillan a keserű levegő, amit vádlóid között lélegeztél be, és megkapod a nyugalmat és a lélek békéjét. Ha már az illatos tömjén megvigasztalt téged, többé nem fogod elhagyni királyi Szívemet, hanem hozzám, az igaz Istenhez fogsz ragaszkodni jobban, mint valaha.
Mondd meg nekem most, hol fogsz lepihenni délben?

Szíved arany szobájában fogok megpihenni.

Mondd meg, hadd tudjam meg, kedvesem, hol fogsz megpihenni este?

Királyi Szíved arany szobájában fogok megpihenni.

És hol fogsz megpihenni életed hátralévő idején?

Királyi Szíved arany szobájában fogok megpihenni.

Uram, Atyám, Vőlegényem,
emberiség Szerelmese,
a Te Szívedbe eresztem gyökereimet.Királyi Szíved ösvényeit
fogom követni,
ahol szemlélésedben
mindenki megfeledkezik magáról.

Uram! A Te szereteted
liturgia az emberiség számára.
Egyedüli Uralkodó, irgalmadban méltóztattál
sugárzó fényedbe vonni engem,
és nemcsak a sötétséget űzted el,
hanem a bűnt is.

Mindenható Isten,
aki tenyereden hordozod az egész mindenséget!
Nemcsak ámulok,
hanem teljesen le vagyok győzve, amikor
hasznavehetetlenségem ellenére Te alkalmazkodsz
hozzám és a hozzám hasonlókhoz!
Ahelyett, hogy elvetnél engem,
szerető jóságodban eltöltöd lelkemet
a mennyei tartalékból csurgatott
menyasszonyi adományokkal.

Majd túláradó szeretetedben
egyesülsz velem
lelki, isteni házasságban,
megéreztetve csókjaid ízét,
ami felülmúlja a mirha
és a tömjén illatát
és minden fűszeres illatot.
Lelkem így a Te ölelésedben
ezt mondja mindenkinek:
“Ti is megkaphatjátok e kegyelmeket
és e meg nem szolgált adományokat,
ha elhatározzátok, hogy Istenben élitek életeteket.

Az Ő keblére helyezve,
isteni Szívéhez simulva,
illatos ruháiba kapaszkodva,
két karjában örvendezve,
elmélyült elmélkedésben
és kimondhatatlan szépségét
szemlélve�

Lelketek betelik az Ő boldogságában,
mely felülmúl
minden gyönyörűséget,
édességet és dicsőséget.”

Kegyességében megengedte,
hogy szorgalmasan tanuljam
az isteni ábécét�

Mert ez az én édes tanításom és párbeszédem: az a tanítás és párbeszéd, amelyre az egész emberiséget meg kellene tanítani. Szeretnélek nyelvezetemre emlékeztetni és átnevelni benneteket. Magáévá kellene tennie tehát az emberi szívnek ezt az ódát, mert királyi Szívemben rejlik a bölcsesség és az igazság szent értelme. 7


1 vö. Jn 5,8.
2 Zsolt 65,5
3 Ezt az előbbi zárójelben lévő szöveget úgy mondta el az Atya, ahogy barátjának mesél el valaki egy történetet, mintha csak azt mondta volna: “Erről jut eszembe!”
4 vö. Jer 1,5
5 másoknak
6 egyesek az orthodox hierarchiából
7 Sok napba került e hosszú üzenet leírása.
8 úgy is értelmezhető, hogy a menyegzős szobába
9 a sebnek

 

A SZENTHÁROMSÁG ÓDÁJA 2. rész

2003 február – április

(Jézus Krisztus vette át a szót)

Igen, Vassula, a te szelíd Urad és Megváltód megszabadított téged. A mi tanításunk 1 nem különbözik egymástól. Egyetértésben mondjuk: fedezz fel engem, a te Istenedet! Fedezz fel minket a szív tisztaságában!

Teremtésem számára van olyan fontos mondanivalóm, ami széppé tehetné őt. Nem sokan értik a Szent és osztatlan Háromságot, mindazonáltal mi egy lényeg, egy hatalom és egy tudás, egyetlen Isten vagyunk� és szabadon közölhetjük magunkat minden lélekkel és minden időben.
Az Atya, én és a Szentlélek, mi hárman úgy szállunk alá, mint három Tanú, hogy megismételjük Szavunkat és átneveljünk benneteket, hogy igaz életet éljetek mibennünk .

Miként az Atya már megmagyarázta neked, magasztos szeretetünkben azért teremtettük szívedet, hogy viszonozd nekünk ezt a szeretetet. Szíved kezdettől fogva csak a mi jelenlétünkkel van eltelve. Oly elmondhatatlan módon van megteremtve, hogy képes legyen befogadni jelenlétünk egész magasztos szeretetét és édességét. Ha azonban a tövisek és a tüskés bokrok keresztülszúrják, lyukas ciszternához hasonlóan elveszíti tartalmát. A világi aggodalmak és a gazdagság csábítása jelentik azokat a töviseket, amelyek képesek átszúrni a szívet és elapaszthatják az életadó forrást.

Uram, Te voltál számomra
kinyilatkoztatásod kapuja,
és így jól elrejtettél magadban engem.Testté lettél nagy szeretetedben
és közöttünk maradtál.
Mondd, Uram, mit tegyünk,
hogy Téged el ne veszítsünk?
Miként tarthat meg Téged
szívében az ember úgy,
hogy e méreggel és kísértésekkel telt
viharos világban el ne veszítsen?

Mert úgy tűnik, nagy kockázatot vállal,
aki nem becsül Téged
a kezdetektől fogva kellően,
és Szent Nevedet sem magasztalja kellően,
nem fél és nem szeret Téged úgy,
ahogy Te szeretsz minket.
Közülünk sokan lesznek
vesztesek akkor.

Uram, nem ez az igazság?

Mondd meg nekem, Uram, mi a titka annak,
hogy lyukas edénnyé ne váljunk,
és van-e mód a baj gyógyítására,
ha egyszer megtörtént?

“Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges”. 2 Mert mindenki egyaránt megkapja a szabad akarat ajándékát. Aki fél engem, készségesen elfogadja a feddést és nem veszít el engem. Akik engem keresnek, azokat én táplálom, és el fognak telni.

Szeretet az Isten Lelke, általa kapjátok meg világosságomat, ami megvilágosítja szíveteket. Akik igazán és őszintén küzdenek azért, hogy részesüljenek kegyelmemben, azok közömbösek tudnak maradni a világ csábításaival szemben, és nem veszítik el szívük emelkedettségét. Ha azonban valaki megtorpan és a világ gazdagságára figyelve szóba áll a kísértéssel, az a világban marad, és azt eltapossa a bűn pora.

Mondottam, hogy Atyám, én és a Szentlélek eljövünk és azzal a lélekkel maradunk, aki szeret engem és megtartja parancsolataimat. Jelenlétem teljesen betölti ezeket a szíveket, és azon a világosságon keresztül, amit mi árasztunk beléjük, eljutnak Személyem isteni megismerésére. Ez a szeretetteljes megismerés vezeti lábukat a menyegzős szobába, ahol én, a Vőlegényük várok rájuk, hogy háborítatlan békének örvendjünk�

Minden lélek eljuthat szeretetem magasságaiba. Minden lélek kapott meghívást a velem való isteni egyesülésre.
Vajon miért beszélek veletek a ti időtökben?
Miért illatosítom meg isteni ódámmal e nemzedéket?
Miért szólok hozzátok költeményekben és a hit által?
Miért szálltam alá a sötét tájakra, hogy közöttetek legyek?
Miért árasztom rátok elérhetetlen világosságom sugarait?
Miért látogatom meg a temetőket és miért nyitom fel a sírokat a halottakat keresve?
Miért hívlak meg benneteket isteni egyesülésre és lelki házasságra?

Megmondom, miért: Még ha “kárt szenvedtetek” is, Vassula, ahogy mondtad, maradt remény a jóvátételre. Éppen erről van szó. Eljövök, hogy megmentsem a bűnöst. És ahogy előbb is mondtam: “Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges”. 3 Más szavakkal, végtelen gazdag vagyok a kegyelmekben, és ti a kegyelem által menekülhettek meg. Nem kívánom a bűnös halálát. Én vagyok a Feltámadás, és azt kívánom, hogy az én világosságomban éljetek. Azért szállok le a Földre ezen az ódán és más eszközökön keresztül is, hogy életre keltselek benneteket, akik nem bántátok, hogy a kegyelem állapotából a sírba estek, és most a bűn miatt ott feküsztök oszlófélben milliószámra�

Végtelen könyörületemben ezt mondtam a mennyek udvaraiban: “Nem akarom vég nélkül és örökké a bűnösök halálát látni és miattuk bánkódni, hanem azt kívánom, hogy forduljanak vissza hozzám és éljenek.” A magasságokból hatalmas temetőt láttam, és a feloszló testek szaga az egész világmindenségben érezhető volt� A világot hanyatlásában sötétség veszi körül, elnyelte a homály, vajon továbbra is végig kell-e néznem, amint fiaim és örököseim egymásután rabszolgasorban halnak meg? Meddig kell még néznem, amint saját házam népét szétszakítják és megosztják? Valóban ideje, hogy különválasszuk a konkolyt a búzától! Esküt tettem akkor és így szóltam: “Szentlelkem hatalma által megadom nekik a kegyelmet, hogy megerősödjön rejtett énjük és válaszolni tudjanak kegyelemteljes hívásomra, úgy hogy énbennem éljenek, én pedig őbennük a hit által. Akkor a szeretetben elültetve és a szeretetre épülve életre kelnek, hogy elnyerjék az én tökéletes teljességemet.” Eképpen válaszoltam kérdésedre, Vassula. A menny és a Föld Ura szeretetével lángra fogja gyújtani ezt a Földet

Végtelen irgalmamban így szóltam: Világosságot árasztok erre az esztelen teremtésre, hogy megvilágosítsam lelküket és lelki forradalommal megújítsam őket. Én magam segítem őket önmaguk és lelkük megújítására, megmutatom nekik egyenként az igazság értékét és szentségét. Szívemben ég a vágy, hogy mindenkit megmentsek. Nem fordítom el Arcomat, hanem tanítani fogom mindegyiket és átnevelem őket. Igen, a menny és a Föld Ura valóban lángra fogja gyújtani szeretetével ezt a Földet. Elmegyek és meglátogatom tékozló fiaimat és visszahívom őket magamhoz, emlékeztetem az isteni jóság óceánjára és figyelmeztetem őket, hogy helyezzék belém bizalmukat. Nagy gyengédséggel fogom őket tanítani, hogy tegyék a jót és többé ne adják át magukat a bűnnek. Édességgel fogom átnevelni őket, újból elismétlem Szavamat számukra az ő szótáruk szerint 13, hogy még biztosabban elérjem őket.

Más szavakkal, az isteni Bölcsesség alkalmazkodni fog az ő képességükhöz. Megértetem magam elszegényedett lelkükkel, megadom nekik a megmenekülés lehetőségét bűneik megbocsátása által. És én mint felkelő Nap világosságot árasztok szívükbe. Elültetem Őket a Szívembe, ahol kivirágoznak és örömmel mondják:

“Mily nagyok a Te jeleid, Mester!
Milyen sokfélék és hatalmasok csodáid!
Te, a mindenható és
csodálatos Isten,
aki rám ragyogtattad Arcodat
és kegyes voltál hozzám,
saját magaddal ékesítetted fel lelkemet.
Dicsérjük és áldjuk Nevedet!”
És én örömömben így válaszolok:

“Kedvesem, mostantól fogva benned lakozom,
te pedig énbennem, a te Istenedben.”

Az angyalok akkor egy hangon fogják énekelni:
“Isten birtoka* végtelenül nagy.
Ő a mi Istenünk. Senki sem hasonlítható Hozzá.
Örököseit mint isteneket vezeti lakhelyére.
Mint királyi hercegeket a dicsőségbe,
visszaviszi őket nagy örvendezéssel országába.
Csodálatos vagy, nincs vetélytársad!
Tisztelje és félje Őt az egész Föld,
mert Ő a mi Istenünk és Királyunk!”

Igen, ezeket a nemes ódákat eléneklik majd ennek és az ezt követő generációknak, hogy kövessék. Szívem elérzékenyül, míg ezt az ódát énekelem, mert tele vagyok szeretettel irántatok� 5
Szívem mirhája, írd le Szavaimat, mialatt rám nézel� Ugyanúgy mondom én is, ahogy Atyám mondta neked: nem használok merev kifejezéseket, amikor beszélek, ez nem a mi beszédmódunk, a szenteket és a vértanúkat sem ilyen módon neveljük, erény és hit a mi édes beszélgetésünk nyelve veled. Nincs kard az oldalamon, amikor ódámmal megszólítalak, méz van a nyelvem alatt. Csodálatos megjelenésem a ti sötét nemzedéketekben olyan, mint a Nap, amely sohasem nyugszik le. Mennyei udvarom világosságomat szüntelenül félelemmel, ugyanakkor elragadtatással szemléli.

– Boldogok, akik megtisztítják magukat és megengedik, hogy két karomba zárjam őket, mert maguk is világossággá válnak.
– Boldogok, akik világosságom által elnyerik a bölcsességet, mert ők megkapják a tudás kegyelmét.
– Boldogok, akik megkapják a Láng lángját, mert belépnek a megközelíthetetlen tűzbe és eggyé válnak Vele, de anélkül, hogy elégnének. Micsoda égő vágy fogja meggyújtani ezeket a lelkeket, hogy tanításommal és szeretetem törvényével lángra lobbantsák az egész világot!
– Boldogok, akiknek bár elszegényedett a lelkük, van fülük, hogy meghalljanak engem, mert ők is megkapják a mennyei világosságot értelmükbe, hogy az én szabályaimat kövessék. Igen, boldogok, akik meghallják Szavamat és követik azt, mert teljesen be fogja borítani őket a leírhatatlan Világosság, és istenekké alakítja őket a részesedés által. 6
Másképpen hogyan fogtok bejutni a mennyországba? Illő ruházatot kell öltenetek, hogy az Atya felismerjen benneteket.

A mennyországot királyi lakomához lehet hasonlítani, amelyet egy király adott fia esküvőjén, ahogy a példabeszédben mondottam nektek. 7 Én, aki most beszélek, ugyanaz vagyok, mint aki akkor beszélt. A menyegzős lakoma elkészült, de akiket szeretettel meghívtak, azok nem akartak elmenni. Közülük sokan csak gúnyosan mosolyogtak a király meghívásán.

Ez általános kísértés azok számára, akik úgy gondolják, hogy érdekemben dolgoznak és ők is meghívottak, de nincs idejük arra, hogy válaszoljanak meghívásomra. Valójában messze van tőlem a lelkük. Kicsinyes vagy személyes ügyeik teljesen lefoglalják őket. Közönyükben mindenféle kifogást keresnek, nehogy meg kelljen mozdulniuk vagy meg kelljen válni kényelmüktől.

Végül csak a nyomorúságosak, a lélekben szegények és azok maradnak, akik sohasem ismertek engem vagy nem hallottak rólam. Tőlük fogok dicséretet és tiszteletet kapni, mert ők azok a választottak, akik nem utasították vissza meghívásomat úgy, mint az első vendégek vagy az az ember, aki egykedvűen ment be és nem törődött azzal, hogy illő ruhát öltsön.
A király parancsot adott szolgáinak, hogy menjenek ki a keresztutakra a városban és hívjanak meg mindenkit, jókat és rosszakat egyaránt. Ők azok, akik nem voltak az enyémek 8, és akiknek ezt fogom mondani: “Ti vagytok az én embereim!” és nem azt, hogy “Ti nem vagytok az enyéim, hanem a társadalom kivetettjei”. Az élő Isten fiainak és leányainak, országom örököseinek fogom nevezni őket� Lásd, Királyod jön hozzád angyalai kíséretében a ti sötét napjaitokban, hogy meghívjon menyegzős lakomájára. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

Akinek nincs menyegzős öltözete, aki lelkesedés és tisztelet hiányában nem törődött azzal, hogy magára öltse, nem jut be a mennyországba. 9

Bizony mondom nektek, ha nem öltötök engem magatokra mint menyegzős ruhátokat, az Atya nem fog engem felismerni bennetek� 4 Sokakat hazahozok az idegen országokból. Nem épül fal útjukat keresztezve. Angyalaim, küszöböm őrei nyitnak számukra ösvényt és telehintik zafírral 10, hogy hozzám vezessék őket�
Felemelheted Arcomról a fátylat, hogy szemléld istenségemet.

És te, aki így kiáltasz hozzám: “Sírásók gyülekeznek ellenem, Uram, ments meg engem! Ellene akarok mondani a bűnnek és Veled szeretnék lenni a menyegzős ünnepen!” – ne keseredj el, te is meg leszel mentve, mert meg akarsz menekülni. A sírásókat pedig angyalaim fogják elűzni.

Akkor angyalaim felemelnek téged fenségesen egy tündöklően fehér vásznon, és négy sarkát fogva átszelik az egeket, a magasságokba emelnek, hogy sebeidet 11 égi balzsammal, mirha olajjal, fűszerekkel és lemosó vízzel ápolják 15. Mindez tisztulásodra történik, hogy tiszta légy, amikor hozzám vezetnek téged. A lemosás és a letörlés a leendő menyasszony szokásos felkészüléséhez tartozik. Minden leendő menyasszonynak szüksége van olyan időszakra, amelyben megtisztul, mielőtt angyalaim átkísérik a menyegzős szobába, hogy találkozzon Vőlegényével.

Angyalaim egészen a küszöbig visznek, és amikor a menyegzős szoba előtt állsz, újból felvillan benned a múlt halvány emléke. Az az idő, amikor valóban bűnös voltál és megvetettél engem. Az az idő, amikor nem mozdultál hívásomra, hanem a világ szenvedélyeiért lelkesedtél. Most azonban, e pillanatban új élet vár rád.

Teljes ragyogásba öltözve, szépségedben tündökölve, megtisztulva és megillatosítva, készen állsz arra, hogy belépj a menyegzős szobába és találkozz Királyoddal. Nagy örömmel, remegve és epedve közeledsz a menyegzős nyoszolya felé. Tekinteted akkor hirtelen istenségemre esik. Bár még lefátyolozva látod Szent Arcomat, lelked megvilágosodik.

“Ó epedve várt Király,
milyen boldog vagyok,
hogy Felséged kegyelmében részesített
és meghívott, hogy egybekeljek az Uralkodóval!”


Hangod himnuszt fog énekelni nekem:

“Valóban boldogok azok, akiket meghívsz, akik egybekelnek Veled és tüzes ölelésedben meglelik a mennyországot!
Boldogok, akik Szent Arcodat simogatják és Szíved közelében lelik gyönyörűségüket!”

E szavaknál a Király, aki felülmúl minden angyali szépséget, halhatatlan ragyogásában hirtelen meglátja magát benned, megrendítő látvány! Az isteni szeretettől lángolva jövendőbeli hitvese felé nyújtja kezét és karja ölelésébe hívja, így szólva:

” Misztikus egyesülésünkhöz
felkínálom neked, kedvesem, zálogként
a Szentlélek kenetét.”


Akkor feléd hajol, a Szívére von téged, fejedre helyezi ezt az isteni, királyi koronát 12 szájának leírhatatlan csókjával együtt.

“Most az én részemmé válsz, eggyé velem. Feldíszítem tagjaidat istenséggel és világossággal, megronthatatlansággal és boldogsággal, hogy megfelelő légy számomra, és illő légy hozzám, a te Istenedhez és Királyodhoz.”

A múlt világa akkor hirtelen mintha szelíden eltűnne belőled minden tartalmával együtt mindörökre. És egyetlen pillanat alatt kivirágzik szívedben az angyali erény, az Istenre való lelki, teljes, szent ráhagyatkozás*, és ugyanúgy azonnal elnyered a lelki érzékenységet is, amelyhez közel áll a boldogító Isten-látás.

Attól fogva sokféle angyali erényből áll majd a koronád, mert ezeket kínálom fel neked adományként, hogy eljuss a tökéletességre. A menyegzős szoba kiváltságos illatában a mindenek felett álló Isten akkor egybefonódik és egy lesz veled, teljesen befogad téged világosságába, amíg magad is világossággá nem válsz.

Szentlelkem oltalma alatt szájad az én szájam lesz, tagjaid az én tagjaim, szemed az én szemem, beszéded az én beszédem. Isteniek lesznek cselekedeteid és gondolataid is. Attól fogva én fogom jóra késztetni egész fénylő lényedet és lelkedet. Ez lesz új életed kezdete énbennem.
Birtokolni foglak téged, te pedig birtokolni fogsz engem. Vőlegényed után érzett vágyad sohasem lesz betöltve, és bár eltelsz az isteni szeretettel, szomjad mégis növekedni fog� Én leszek, kedvesem, a te misztikus kelyhed, isteni liturgiád, a szívedben lévő láng, tündöklő hozományod, fényességes Napod, a szentáldozásod, halhatatlan táplálékod. Én leszek zsoltárod verse, a szemedben aranyló napfény, a te igazi menyegzős ruhád. A megnyugvásod és a pihenésed. Én leszek a te bensőséges, édes ölelésed és lelked illatos szellője.

Most, hogy a közelemben vagy, felemelheted Arcomról a fátylat, hogy szemléld istenségemet.
Minél tovább nézel engem, annál inkább növekszik szereteted. Szinte megszakad a szíved, mert még jobban akar szeretni engem. Irántam való szereteted szenvedéssé válik. Olyan szenvedéssé, amit tanuló napjaidban kínáltam fel neked eljegyzésünk alkalmával. 14 A Szentlélek által beléd öntött erények, amelyek meghódítják szívedet, hogy csak értem élj, növelni fogják szeretetedet, amíg szívedben gyógyíthatatlan sebbé nem válik ez a szeretet�

Ez a mi felbonthatatlan lelki házasságunk jelképes ábrázolása. Egységünk jelképe. Boldogságunk jelképe. A mi tökéletes és isteni egységünk jelképe. Annak a jelképe, hogy megízlelted az életet.

Ó félelmetes misztérium!
Megmenekülés misztériuma!
Szívem lángoló nyila!Istent szemlélni annyit jelent,
mint még inkább vágyakozni és szomjazni
Isten után, mint valaha.

Ragyogó világosságodban úgy fénylik a lelkünk,
ahogy szétszórt gyémántokon csillan meg
a mennyei harmat fénye.

Ragyogó Világosság, akit szem nem lát,
érinthetetlen és felfoghatatlan,
mégis igaz a saját valóságában!
Dicsőítelek és tisztellek Téged,
aki egyesíted magadban a teremtményeket,
hogy részesüljenek istenségedben,
és magadban részesítve istenekké tedd őket.

Megtestesülésedkor
megnyílt számunkra
az átisteniesülés kapuja.

Sebem ellenére boldogságban élek.
Igen, miután felemeltem a fátylat
Szent Arcodról és Rád néztem,
sebemmé és gyötrődésemmé lett a Te szépséged.

Misztériumaid hatalma páratlan
és nincs olyan szó,
amellyel le lehetne írni.
A szavak és a gondolatok
hamuvá válnak,
amit elsodor a legenyhébb fuvallat.
Mit jelent megérteni az Életet?
Az Istenben és Istennel eltöltött élet
annyi, mint megérteni az Életet.

Mily isteni ékszerekkel ajándékozod meg
menyasszonyodat, Uram, és örülsz,
miközben adod.
És miként lelkesedsz azért,
hogy mindenkivel tudasd új hódításodat!

Egykor azt mondtad, Istenem:
“Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet,
de a lelket nem tudják megölni.
Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is
a pokolba taszíthatja.”
Igen, miért félnénk, ha már
a Te tulajdonod és a Te birtokod vagyunk?
Ha ebben az isteni, lelki házasságban
Te birtokolod a lelket, és a lélek
birtokol Téged, Uram, ki merne közeledni,
hogy megtörje ezt az egységet?
Erre még az egész pokol
sem képes!

Örülök, hogy közel lehetek Istenhez,
és senki másra nem nézek a mennyben,
csak Őrá, akiben élek,
és aki énbennem lakozik�

 

Aki velem egyesült, azt sokféle erény veszi körül. Ezekkel kerítem be gyönyörűséges kertemet és az angyali erénnyel, az Istenre való lelki, teljes, szent ráhagyatkozással* pecsételem le, hogy elérje a tökéletességet. A Szent Isten, aki felülmúlja a mennyet és a Földet, kegyelmével segíthet nektek elérni ezt a szabadságot. Megszabadíthat a testi érzésektől és kísértésektől, halálra ítélve őket, megsemmisítheti ezeket a gonosz illatokat és átható világosságot adhat helyettük.

Amikor már egyesültél velem, fel fogom kínálni neked a test igazi szabadságát és oly kimondhatatlan módon kristályosítom ki lelkedet, hogy gyémántnak fogsz tűnni. Én, aki a mindenek felett álló Isten vagyok, beléd öntöm a kívánságot, hogy imádj engem, a vágyakozást arra, hogy állandóan az Életben légy, és elárasszon téged az illatos világosság, hogy rád leheljem illatomat és így égve tartsam benned lángomat.

Most, kedvesem, hogy itt vagy mellettem, ragyogásomtól körülvéve, dicsőségembe takarva magamba oltottalak téged.

Uram, Te, aki a Szeretet vagy,
nem szűnsz meg ámulatba ejteni engem
választásod miatt,
hogy ilyen nagyságot
és nemes ódát bíztál rám,
aki gyakran összetévesztem
a bal kezemet a jobbal.Hogy tudtál ilyen témákat rám bízni?

Hogyan is tagadhatnám,
hogy túlcsorduló szereteted által
tanítasz és adsz tudást
a megismerhetetlenről nekem.

Magadba oltottál,
hogy formát ölts egy alkalmatlan lényben,**
és megígérted,
hogy tökéletesíted azt a lényt,
és életre kel a holttest.

Akkor az a lény* többé nem fogja szolgálni,
hanem meg fogja vetni a világi gazdagságot,
mert felfedezte a leírhatatlan országot
és Istent, aki dicsőségbe öltözött.

Felfedezte a csodák Csodáját,
ezért harmatként hints meg szavaiddal!

Veled összefonódva kivirágzom,
és kertté alakul bennem minden,
ami száraz volt.

Illatosítsd meg most Vőlegényedet, és én eltöltöm kegyességgel lelkedet. Nap mint nap növeld szeretetedet!
Tudasd mindenkivel ezt az alapvető igazságot:

“Az Úristen tudja, kik az Övéi, és így megengedi, hogy közelébe jussanak.”

Ők kapták a kegyelmet, hogy eljussanak az átisteniesülésre és isteni egységben megosszam velük menyegzős nyoszolyámat.
Ők azok, akik arra vannak rendelve, hogy világossággá váljanak, mert odaadták értem életüket és megengedték, hogy teljesen magamba olvasszam őket.
A magasztos Vőlegény, akinek szeretete okozta sebedet és szíved rabságát, azt kéri tőled, hogy viseld édességgel a szeretet sebét, mert ez növeli buzgóságodat, hogy most még jobban óvd szívedet, nehogy kísértésbe ess.

Oltár! Vallomásod elbűvöl engem, lelkes bátorságod, hogy megragadj, megtarts és ne hagyj elmenni engem azért, hogy ráleheljek kertemre és elterjesszem illatomat köröskörül, arra ad okot, hogy megnöveljem sebedet. Azért van ez így, mert mézet és tejet fedeztél fel nyelvem alatt? Vagy ruhám illata miatt? Vagy lehet, hogy azért, mert isteni uralmam és hatalmam egyesíti a teremtményt a Teremtővel? Talán sugárzó, tiszta világosságom az, ami hozzám hoz téged, vágyódva, hogy megragadj és birtokba végy engem?

Te magad vagy szenvedésem ereje.
Nincs más megfelelő mód
annak leírására, hogy miért van ez így.Láthatatlan Isten vagy,
mégis megragadhatlak és birtokba vehetlek
annak kockázata nélkül,
hogy megégek,
mivel Te isteni tűz is vagy.

Most, hogy megragadtalak és erősen tartalak,
bizonyosan nem engedlek elmenni.
Nem engedem, hogy elmenj tőlem,
és azt sem, hogy elhagyj engem,
és egyedül maradjak ebben az életben.
Ó nem! Soha!�

Bár tudom, hogy visszafoghatod
és gyengítheted világosságodat,
mégis fogok Veled beszélgetni.

A csillagok és a Hold fényénél
fogok beszélgetni Veled.
Mivel azonban az éjszaka igen rövid,
és a hajnalnak mindenképpen el kell jönnie,
beszélgetni fogok Veled
a tündöklő napfényben is!

Belőled gyűjtöm össze mirhámat,
mert Belőled táplálkozom
a méz és a tej italával.


Légy buzgó, kedvesem, hogy birtokolhass engem! Dicsőséges viszonzást adok mindenkinek, akivel lelki házasságra lépek. Szívemet örömmel egyesítem azokkal, aki őszintén akarják, és szeretettel meghívom őket a velem való isteni egyesülésre.
Jelenlétem felülmúlja az értelmet, és még ha azt mondod is, Vassulám, hogy láthatatlan vagyok, én tebenned lakozom. Elragadtatásban tartom szívedet, hogy megkaphassam kedvesemtől a legkülönlegesebb illatokat, és megismétlem, amit az Atya mondott egyszer neked:
“Miként a tömjénnel telt füstölőt kinyújtott karral emelik magasra, úgy fogom én is felemelni a szívedet és a magasban tartani, hogy kiáradhassanak belőle a ritka illatok, amelyek megillatosítanak engem és az egész Földet. Körül fog venni engem édes illatod, örömet szerez nekem és az egész mennynek. Örömöm oly nagy lesz, hogy menyegzős táncnak fogják tartani�”

És te, aki ezt az ódát olvasod, keress buzgón engem és emeld fel te is a fátylat Szent Arcomról a menyegzős szobában! Emeld fel a fátylat Szent Arcomról és tanuld meg szemlélni szépségemet és vonzó szeretetemet! Akkor mintegy elragadtatásban te is megölelsz engem és beleolvadsz világosságomba. Én fogok fényleni minden tagodban, és aki téged lát, képtelen lesz megkülönböztetni egyik fényt a másiktól.

Nagy tudatossággal keress engem, szomjazz a szeretetre, kövess engem, nyújtsd felém a kezed! Kedvedért csökkentem a köztünk lévő távolságot és lehetővé teszem, hogy megtalálj engem. Nem kívánod az életet? Benned az én jelenlétem az élet, ezért lépj be az életbe! Én vagyok a kapu, mely az örök életre vezet. Én vagyok titokzatos kelyhed, amely életadó forrást fakaszt benned, ha belőle iszol. A velem töltött élet valóban az Isten szemlélésében eltöltött élet. Kimondhatatlan áldásokat ad, amelyek felülmúlják a gondolatot és az értelmet. A Föld örömei egyszerre elveszítik értéküket, mert helyette a Hitves fog eltölteni téged az élet vizével és a harmadik mennybe emel. A Paradicsomnak egybe kell fonódnia velem, a te Isteneddel a mi lelki házasságunkban, amint eggyé válsz Istennel. Bennem elmerülve csak egyetlen kívánságod lesz: az hogy szüntelenül add át magadat az én akaratomnak, miként én is szüntelenül átadom magam kedvesemnek.

Ez az én édes ódám, amelyet elénekeltem nektek, édes tanításom, párbeszédem, amit minden léleknek meg kellene hallania.


1 a Szentháromságé
2 Jézus a Szentírásra utalt: Mt 19,26
3 Mt 19,26
4 Jézus úgy beszélt ekkor, mintha egyedül beszélne, ezért ezt jövendölésnek tekintem.
5 Itt elhallgatott az Úr, majd engem szólított.
6 vö. Zsolt 82,62; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4
7 Mt 22, 1-14.
8 nem őket hívták meg először
9 Az Úr azt is az értésemre adta, hogy az az ember, aki nem öltött illő ruhát, úgy tett, mint aki megveti a gazdát, és arra akarja rávenni a többieket is, hogy csatlakozzanak hozzá.}
10 erényekkel
11 hibáidat és bűneidet
12 a Szentlélek kenetét
13 azt is hallottam, hogy az ő “kifejezéseikkel”
14 Az 1987. május 5-i üzenetben, még a kezdetekben, amikor Jézus tanított engem.
15 a tisztulást jelképezve

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 285
Tegnapi: 420
Heti: 938
Havi: 938
Össz.: 321 771

Látogatottság növelés
Oldal: Szentháromság ódája 1-2
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »