Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

http://uzen.blog.hu
http://uzenet.csapata.hu/kategoriak/isten-szemevel/

2020.04.14.
1.
A pápai keresztútról volt szó, ahol az elmélkedések különböző emberek nehéz életútjairól szóltak, úgy mint rabok, börtönőrök, stb. A különböző emberek saját szenvedésüket elmélkedték át az Úr Jézus keresztútjának 1-1 stációjához csatolva. Az elmélkedések sokakat megragadtak.
Jézus: Lehetséges, hogy a pápai keresztút elmélkedései sok ember érzelmeit megmozdították, de fájdalommal hallgattam, hogy Én, Aki a megváltás szenvedéseit egészen ártatlanul vállaltam el, nagyon kevés szót kaptam az elmélkedésből. Pedig Én bűn nélkül végeztem el a keresztutat és a halált, a rabok pedig bűneik miatt viselik el a büntetéseiket. Tehát, ez a keresztúti elmélkedés méltatlan volt Velem szemben.
2.
Gondolat: A Mennyei Atya is átszenvedte az Úr Jézus kínszenvedését.
Jézus: Jól érzed kislányom, hogy az Én keresztúti szenvedésem és halálom nemcsak az Én fájdalmaimat jelentette, hanem az egész Szentháromságét. Az Atya és a Szentlélek lélekben együtt szenvedett Velem.
3.
Olvastam: Szent Benedek korában a szerzetesek tapasztalták, hogy minél közelebb jut egy ember Istenhez, annál hallgatagabb lesz.
Érzés: Ez azért van, mert az Úr tölti ki az ember bensőjét. De amikor meg kell szólalni, a Szentlélek Isten hatására teszi ezt az ember, és az már nem egy üres fecsegés.
Jézus: Figyeljétek meg, hogy a szószátyár, feleslegesen, mindig fecsegő ember csak nagyon felszínes hittel rendelkezik. Akiben viszont mély hit és Istenszeretet lakozik, az felesleges dolgokról nem beszél, jellemző rá a hallgatagság. Csak ritkán szólal meg, de az ő szavaiban bölcsesség van, mert a Szentlélek irányítja.
4.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Szent József szülei a templomban imádkoztak gyermekáldásért, így fogant Szent József. A szülők átimádkozták azt az időt is, míg Szent József meg nem született.
Gondolat: Így történt Szűzanya esetében is.
a)
Érzés: Amikor a szülők imádkoznak fogantatásért, a szülők lelkileg és testileg is másabb állapotba kerülnek, mint azok a szülők, akik nem imádkoznak. Ez a magzatot is befolyásolja, hogy milyen lesz később. Azok a magzatok, kiknek szülei imádkoznak, kevesebb rossz tulajdonságot örökölnek.
Jézus: Az ima ereje, amit a szülők összefogva végeznek a születendő magzatért, valóban nagyon erős. Úgy van, ahogy gondolod, hogy a születendő gyermek jelleme a sok imától tökéletesebb és hibátlanabb lesz. De a gyakorlat azt mutatja, hogy még a vallásos szülők sem imádkoznak a fejlődő magzatért olyan mélyen és odaadóan, mint Édesanyám és nevelőatyám szülei.
b)
Kép: Mennyei Atya, 3 háromszög veszi körül. A háromszögek egymásban vannak, a legbelső és a külső arany színű; a középső, amely a két arany között volt, fehér színű volt
Jézus: A képen láthatod, hogy az a magzat, akit Atyám átölel, azt megajándékozza a tisztaság kegyelmével.
5.
Kép (többször): Egyszerre láttam az Úr Jézus arcát a torinoi lepelről, és a haját hátulról, szóval, egyszerre láttam elölről és hátulról is
Gondolat: Olyan emberek tanúságtételében, kiket az Úr felvitt a Mennyországba, írják, hogy egyszerre láttak másokat elölről, hátulról, jobbról, balról, felülről és alulról
Jézus: Drága gyermekem, a Mennyországban nem olyan lesz a látásotok, mint a földön, hanem tökéletes. Többször egymás után megmutattam neked a Rólam készült torinoi képen, hogy hogyan látnak a szentek. Egyszerre egyidejűleg láttál Engem elölről is, hátulról is.
6.
A következő esetekben imádkoztam a gyermekekért:
·        Egy anyuka a gyermekével együtt egy boszorkányhoz ment.
·        Egy szülő el akarta átkozni gyermekét, mert a gyermek megszakította a kapcsolatot a szüleivel komoly nézeteltérések miatt.
·        Egy anyuka gyermeket várt a szíve alatt, közben a házassága romokban hevert, és nagyon sokat sírt ez miatt.
A kérdés az volt, hogy mikor hatásosabb az ima, az átok előtt vagy után
Jézus: Bízz Bennem gyermekem, hogy imáidat mind a három esetben meghallgattam. Nagy segítség volt a számukra. Az ima akkor is hatásos, ha a tett megelőzésére szolgál, de akkor is, ha már megtörtént a baj. Bárhogyan, bármilyen időben imádkozol valakiért, aki bajban van, mindig hatásos az imád. Ugyanis Nálam nem létezik idő.
7.
A szerzetesekről, a remeteségről, és az elvonulásról volt szó.
Gondolat: Jézus, Szűzanya, SzentJózsef, és más szentek is, mint pl. szent Ágoston előbb elvonultságban éltek, mely felkészítette őket a nagy feladatokra, amiket be kellett teljesíteniük.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A lélek fejlődéséhez szükség van a csendre, a magányra, a félrevonulásra. Ezt mutatja az Én 40 napos böjtöm, és azok az elvonulások, amit a remeték és más szentek tettek. A te életedben is voltak nagyon csendes, félrevonult időszakok, és ezek hozzájárultak lelked mai tökéletesebb, tisztább állapotához. Azután, gondolj a jelenlegi koronavírusra, hogy sokan lesznek, akik a bezártságukban és az egyedüllétben többet gondolnak a lelkükre, az élet értelmére és Istenre.
8.
Kép: A képet felülről nézem, egy szikla vagy egy kanyon tetejéről. A szikla vagy kanyon aljához jön egy pápa fehér ruhában, kezében keresztet tart. A követői nem sokan vannak.
Jézus: A hegy a nehéz, sziklás és rögös út, amely az üdvösséghez vezet. A hívek száma, akik vállalkoznak a nehéz út megtételére, egyre csökken. A sok megpróbáltatás alatt Egyházam nem vész el, de erősen megfogyatkozik.
9.
Kép: Előttem, háttal velem egy pap áll meghajolva, majd arany kelyhet emel fel a magasba. A pap krém-sárga színű ünnepi papi ruhában van, a papi ruha közepén egy hosszanti sáv arany díszekkel.
Kép: Jézus alakja derékig.
Jézus: A látomás azt fejezi ki, hogy az Én felszentelt szolgáim hűségesen megtartják a szertartásokat, de egyedül, magányosan a templomban. A hívek pedig a televízióból nézik. Adjatok hálát Nekem és Atyámnak, hogy kormányotok által legalább ennyi jut nektek. Veletek vagyok a szentmise alatt a szobátokban.
10.
A nagyszombati misét interneten keresztül követtem.
Érzés: Az Úr feltöltötte szívemet-lelkemet kegyelemmel és örömmel, mert úgy éreztem, mintha teljességben lennék, mintha a szívem-lelkem „kikerekedett” volna, egyébként nélkülözöm ezt a teljesség érzetet.
Érzés: Ez azért van, hogy érezzem, a földi élet nem egy teljességet jelent, a teljességet csak Isten adhatja meg, és hogy vágyakozzam utána.
Jézus: Hiábavalóság a földi teljességre törekedni, és ezt keresni. Ezt a teljességet a teremtmény csak akkor kaphatja meg, ha Mi kegyelemmel elárasztjuk. Ezért van, hogy nem mindig érzed azt a teljességet testedben és lelkedben.
11.
Gondolat: A szeretet az az erő, amely teremt, majd fenntartja a világmindenséget. Ez az erő lakozik Istenben. A Szentháromság tagjai között is áramlik ez az erő, Istentől emberre, emberről Istenre és emberre. Tehát, a szeretet az az erő, mely kiindul az egyik személyből a másikba. Így, nem teljesen jól alkalmazzuk azt a kifejezést, hogy Isten egyenlő a szeretettel.
Jézus: Igazad van kislányom, nem egészen helytálló, ha valaki az Isten szót egyenlőnek tartja a szeretet szóval. Isten sokkal összetettebb, mert nemcsak a szeretet van Benne, hanem az irgalom, igazságosság, a bölcsesség, a türelem, stb. A szeretet Istennek csak egyik, és nagyon fontos oldala. Jól látod, hogy a szeretet erő, amely ide-oda cikázik ember és Isten között, és ember és ember között. A szeretet teremtő erő is, mely képes csodálatos tulajdonságokat, erényeket teremteni. Pl: az az ember, aki szeretve van valaki által, akármilyen is volt eddig, viszont szeretetet, hálát és gyengédséget érez.
12.
Hang(1): Hazudsz?
Hang(2): Én voltam.
Kép: Két pap áll egymással szemben, nézeteltérésük volt. Egyszer csak az egyik közülük bűnbánóan a földre veti magát.
Jézus: Az egyik plébánián a sekrestyés figyelmeztette a plébánost, hogy a káplánja visszaél a perselypénz kezelésével. Nemcsak ő látta, hanem az egyik ministráns gyermek is. A plébános kérdőre vonta a káplánt, hogy igaz-e. Ő így felelt: „én ilyet soha nem tennék”. A plébános tanúkra hivatkozott, és megkérdezte: „Csak nem hazudsz?”. A káplán elvörösödött, szégyenében és bűnbánatában földre vetette magát a feljebbvalója előtt.
13.
Hang: Ne igyatok ebből.
Jézus: Ne igyatok a bűnös földi örömök kelyhéből. Rossz útra visz benneteket.
14.
Hang: Karnyújtásnyira feletted.
Jézus: Atyámat ne az Égben keresd, hanem mindig ott van karnyújtásnyira feletted?
15.
Megéheztem.
Kép: Mennyei Atya.
Érzés: Ő mindig meg fogja adni a táplálékot.
Hang: Lelki-testi táplálékot egyaránt .
Jézus: Atyám nemcsak megteremtett benneteket, hanem gondoskodik is rólatok. Eszembe jutottak az ég madarai, akiket nem hagy éhen veszni, pedig hol vannak tőletek. A mezők liliomai, akiknek díszesebb az öltözéke a királyokénál. Hát akkor titeket, fogadott gyermekeit hogy ne táplálna testi-lelki étellel?
16.
A történelmi eseményekről volt szó.
Hang: Mindenkinek pici része van ebben.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Hang: A lehetőségekben élsz.
Jézus: Minden ember a saját életével alakítja a történelmet. Az egyik nagyobb, a másik kisebb nyomot hagy maga után. Mindnyájan más és más lehetőségben éltek. Te pl .nem tudsz missziós munkát végezni, téríteni az etiópiaiakat. Csak azt tudod megtenni, amit a lehetőségeid megengednek.
17.
Olvastam: „Az emberek szeretetcseppje létfenntartó erő… Minél több van belőle, annál nagyobb a hatása.”
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Minden ember szeretetére szükség van a földön, mert ahogy ez a sok szeretet összefonódik, nagyra duzzad, és megnő a hatása, a lélekformáló hatása az emberiségre.
18.
Arról volt szó, hogy csak a hősies lelkek viszik előbbre a világot.
Jézus: Nemcsak az őskeresztények között voltak hősök, akik előbbre viszik a világot, hanem ma is vannak. Pl: hősök, akik böjtjeikkel, imáikkal és a szenvedésük felajánlásával sok lelket mentenek a kárhozattól. De azok is hősök, akik a mai járványos időben életüket kockáztatva gyógyítják a vírusos betegeket.


2020.04.21.

1.

Olvastam: Maria Valtorta: Jézus kínszenvedése és kínhalála után Szűzanyánál volt Veronika kendője. Péter apostol a Szűzanya társaságában volt, és a lelkiismerete kínozta, hogy háromszor megtagadta Jézust. Szűzanya mondta Péternek, ha nem tud Jézus arcára nézni a kendőn, akkor soha nem fog tudni, és farkassá válik.

Érzés: Így vagyunk mi is, ha félelemből nem megyünk el gyónni. A félelmet pedig a gonosz okozza, hogy eltávolítson minket Jézustól.

Olvastam korábban: Jézusnak az fáj a legjobban, ha a bűnbeesés után nem bízunk Benne, az Ő irgalmában.

Jézus: Mint ahogyan Péter apostollal előfordult, hogy miután háromszor megtagadott, elvesztette az irgalmamba vetett hitét, úgy veletek gyermekeim is előfordulhat, hogy bűneitek után úgy érzitek, hogy ezeket még Én sem tudom megbocsátani nektek. Ilyenkor forduljatok bizalommal Édesanyámhoz, aki majd megmutatja nektek, hogyan vessétek le magatokról ezt a kételkedést. Nincs olyan bűn, amit Én meg ne bocsátanék, mert végtelenül szeretlek benneteket. Irgalmam minden bűnt felülmúl.

2.

Maria Valtorta: Jézus arról beszélt, hogy ha tudjuk, hogy a feladatunkat végezzük a szenvedéssel (Jézus esetében a kínszenvedés és a kínhalál), az lelki békét ad.

Érzés: Így van ez a mi életünkben is, amikor próbatételek elé vagyunk állítva, pl: vírusos járvány, reformok az Egyházban, antikrisztusi kor, stb. Ha tudjuk, hogy mindez be fog következni, akkor zúgolódás nélkül, lelki békével fogunk hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. De aki nem így néz ezekre, könnyen elveszítheti a fejét.

Jézus: Csak azt a megpróbáltatást tudjátok elviselni ti emberek, aminek értelmét és célját látjátok. Én azért tudtam békével elviselni a sok kegyetlenséget, fájdalmat, mert tudtam, hogy ezek a megváltáshoz vezetnek. Ezért arra kérlek benneteket engesztelőim, hogy ne ijedjetek meg a rátok törő bajoktól, járványoktól, háborútól, éhínségtől, és az antikrisztus hatalomra jutásától, mert ez mind előre van tervezve. Ezeknek mind be kell következnie, hogy eljöjjek közétek dicsőségem fényében az Új Világba. Ha így tekintetek a problémákra, könnyebb lesz nektek elviselni azokat.

3.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: A gonosz ellenszenvet és gyűlöletet ültetett rosszindulatú emberek szívébe az ifjú József ellen.

Kép: A szent életű ember tükröt tart a többi ember előtt életével, megjelenésével. Ha az ember körbe van véve gonosszal, kiéleződik kettőjük között a különbség, és a gonosz utálatot kelt a szent iránt. Az ember szabad akarata és romlottsági foka határozza meg, hogy mit fog tenni: megjavul, vagy elfordul a jótól, de akkor mélyebbre süllyed.

Jézus: Nem véletlen, hogy Atyám a sok gyarló, bűnös ember közé általában elhelyez egy szentéletű, igaz embert. Ezt abból a célból teszi, hogy a Szent hasson a körülötte lévőkre. Kétféleképpen befolyásolhatja őket, vagy próbálják példaképnek tekinteni, utánozni, és ezáltal jobbá válnak, vagy feltámad bennük az irigység, irritálja őket a másiknak a szentsége, és elkezdik gyűlölni, és kivetik maguk közül.

4.

Arról volt szó, hogy Isten nem engedi meg minden esetben, hogy a gonosz kísértsen.

a)

Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Isten nem engedte meg a gonosznak, hogy József tisztaságát bántsa.

Jézus: Szent Józseffel nagy terve volt Atyámnak, hogy felneveljen Engem, Isten fiát. Ezért őrizte őt mindenféle kísértéstől, hogy makulátlanul tiszta legyen Isten elhatározása szerint.

b)

Gondolat: Isten nem engedi meg a gonosznak, hogy Magyarországot teljesen tönkre tegye, mert Magyarországnak feladata van a keresztény hit megőrzésében.

Jézus: Szent István nem hiába ajánlotta fel hazátokat a Szűzanyának, Pátrónátoknak. Mint választott nemzetünket megvédelmezzük a sátán praktikáitól. Mindenben érezhetitek a Mi védelmünket. Vezető politikusaitok hívő emberek, és így, támogatják a hitéletet. Gazdaságotok fellendült, és a jelenlegi járványos vészhelyzetben a védekezésetek élenjáró. Állandó harc az életetek, mert támadások érnek benneteket. Sokszor érezhetitek a sátán hatásait az ellenzékre, amikor igazságtalanul nyilatkozik meg magyarságotok ellen. Az egyéni harc is folyik, amikor ellenségeitek, rosszakaróitok rágalmaznak és gúnyolnak vallásotok gyakorlása miatt. Csak tartsatok ki szeretett magyar gyermekeim, mert Édesanyám segítségével magasra fogtok emelkedni, és példátokat több ország követi majd.

5.

Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Az ördög feldühödött, hogy látta a fiatal Józsefben a fénylő erényeket.

Kép: Az ember a szeretet által fénylik, amit a láthatatlan világban látnak a gonoszok is. Addig kísértik az embert, míg nem találnak valami rést benne.

Olvastam: Maria Valtorta: Jézus halála után az apostolok szinte eszüket vesztették, és üresnek érezték magukat.

Érzés: Mivel az apostolok nem fogták fel időben azt, hogy Jézusnak valóban meg kell halnia, hogy beteljesítse a megváltást, ez az esemény szinte arcon ütötte őket, és nem tudták feltalálni magukat. Ezt a hiányosságot használta ki a gonosz. Jézus az Igazság hirdetése által tükröt állított eléjük hitükben.

Jézus: A rések, amiket megtalál a gonosz, azok nem mások, mint az ember gyenge pontjai. Pl van olyan ember, aki erősen érzelmi beállítottságú. Az ilyen embert, bármilyen jószívű, jóakaratú legyen is, a gonosz jobban rá tudja bírni a rendetlen kapcsolatokra. Mert az illető szíve nagyon erősen ragaszkodik egy teremtményhez, olyannyira, hogy már észre se veszi, hogy ez a szeretet bűnössé válik.

6.

Az ima erejéről és hatásáról volt szó.

Kép: Az ima ereje az embereket löki-tolja előre az úton.

Kép: Egyesek lelke kinyílik, vagy jobban kibontakozik az ima hatására.

Kép: Arany fény.

Jézus: Egyetlen ima sem vész el Előttem. Bárkiért imádkoztok, használ neki, akár érzékelitek, akár nem. Amikor az ima által kapott isteni kegyelem megérinti, elkezd gyorsabban haladni a lelki fejlődésben. Vannak olyanok, akiknek az ima megtérést hoz, és nagy léptekben halad Isten felé. Egyre jobban megszabadul még a bocsánatos bűnöktől is, egyre hozza az áldozatokat, és lelke kinyílik az Égi dolgok felé.

7.

A hallgatásról volt szó, amikor személyesen bántanak minket.

Hang: Az hasznos.

Jézus: Ha olvassátok szenvedésem történetét minduntalan találkozhattok az Én türelmes hallgatásommal. Tudom, hogy nehéz ebben követni Engem, mégis elvárom tőletek engesztelők. Ha bántásra nem vágtok vissza, elejét veszitek a veszekedésnek, és nagy lelki kincsre tesztek szert.

8.

Egy misén egy pap arról prédikált, hogy az apostolokat nem tudták elhallgattatni Jézus feltámadása után.

Érzés: Maga a Szentlélek az, Aki az embert szólásra bírja, így az ember nem tud hallgatni.

Jézus: Az Én apostolaim egészen a Szentlélek eljöveteléig elbújtak, féltek, és nem mertek megszólalni sem. De mikor a Mennybemenetelem után 10 nappal leszállt rájuk Szentlelkem lángnyelvek alakjában, mintha kicserélték volna őket. Mindenhol, amerre csak jártak, Rólam beszéltek, a tanításomról, a csodáimról, és még a farizeusok sem tudták leállítani őket. Saját erejükből erre a bátorságra és lelkesedésre nem lettek volna képesek. Szentlelkem beszélt belőlük.

9.

Arról volt szó, hogy az ember arra törekszik, hogy minél több dologhoz értsen kiválóan.

Jézus: Nem az a fontos, hogy valaki polihisztor legyen, mindenben kiváló. Hanem az, hogy egyvalamihez nagyon értsen.

10.

Arról volt szó, hogy többen írtak imát a koronavírus járvány megállítására.

Érzés: Ha az emberek tudnák, hogy mi fog jönni ezután a jövőben, nem kérnék az Úrtól, hogy a járvány hamar elmúljon.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Természetes, hogy egy ilyen járványon szeretne mindenki túllenni. Ezért találnak ki sok imát a koronavírus leállítására. Természetesen csak azok, akik hisznek, és bíznak Isten segítségében. Én, a ti Jézusotok csak nézlek benneteket, és Magam elé képzelem a még rosszabb jövőt, ami rátok vár.

11.

Kép: Fehér tojások vagy gömbök vannak egymásra halmozva, a tetején egy játékbaba, melyen fehér-piros öltözék van.

Jézus: Mint ahogy a gyermek a játék elemeiből tornyot épít, úgy hogy a legkedvesebb játéka, a baba uralja az egészet, úgy a koronavírus járvány után az országok próbálják felépíteni a gazdasági romhalmazt. A vezetők pedig büszkén elfoglalják helyüket a legfelsőbb székekben. Kár büszkélkedni, mert újra beköszönt a baj, és elölről kell kezdeni az építkezést.

12.

A TV híradójában arról volt szó, hogy az EU szankciókat javasol Magyarország ellen.

Jézus: Hiába volt az Európai Unióban személyváltozás, Magyarország most is célpont. De figyelemmel kísérlek benneteket, és úgy irányítom a sorsotokat, hogy védelmet kapjatok.

13.

Gondolat: Mivel nem tudhatjuk, hogy a holnapi nap miben és hogyan fog gátolni minket, jobb ma megtenni azt, amit szándékoztunk, mint másnap vagy máskor.

Kép: Irgalmas Jézus

Jézus: Ha valami jó ötleted van, ne halogasd, hárítsd el az akadályokat, és amit beterveztél, tedd meg minél hamarabb. Ki tudja, hogy a jövőben meg tudod-e tenni.

14.

Hang: Nem eléggé álltok üdvösségetek útján.

Jézus: Teremtményeim! Eltávolodtatok Tőlem, csak testetekkel és a földi dolgokkal törődtök, a lelketeket elhanyagoljátok. Pedig ez a legfontosabb részetek. Térjetek meg, mert el fogjátok játszani az üdvösségeteket.

15.

Gondolat: A gonosz mindent megtesz, hogy az ember figyelmét elirányítsa arról, hogy van lelke, és azzal foglalkozni kell.

Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.

Jézus: Még ha első vagyok is az értékrendetekben, ellenségem mégis gyakran el tudja fordítani a figyelmeteket Rólam és az Én dolgaimról. Legyetek résen, különösen az ima alatt. Vonuljatok rejtekeitekbe, csukjátok be szemeteket, és dicsőítsétek a Szentháromságot. Helyezzétek Jelenlétünkbe magatokat. Mi Égiek majd vigyázunk rátok, hogy kikapcsolhassátok a világot.

16.

Arról volt szó az evangéliumban, hacsak az ember csodákat és jeleket nem lát, nem hisz.

Gondolat: Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre is, mert máskülönben az emberek nem térnek meg maguktól.

Jézus: Bizony, sokan olyanok vagytok, mint Tamás apostol. Csak akkor hisztek, amikor láttok. A legboldogabbak azok, akik nem látnak, de mégis hisznek.

17.

Olvastam: Iz 3,17: az Úr kopasszá teszi leányainak fejét, és fölfedi meztelenségüket.

Kép: Egy valaki Isten ítélőszéke előtt áll.

Jézus: A legtöbb fiatal leány és asszony a külsejével törődik a legtöbbet. Mielőtt elugrik a boltba, fél óráig áll a tükör előtt, és kifesti az arcát, szemeit, száját. Keresgéli a ruhatárában, hogy mit vegyen föl, próbálgatja, és végre a legcsinosabbat kiválasztja. Mindezt azért, hogy elnyerje az emberek tetszését. Ó, ha tudnák, hogy a külön ítéleten levetkőzve kell megállniuk Előttem. Ők hiúságuk áldozataivá válnak. Meg kell tisztulniuk emberi gyengeségeikből, mert az emberek tetszését keresték. Csak a vezeklés után nyerik el az Én tetszésemet.

18.

Arról volt szó, hogyan lehetünk szabadabbak a túlzott emberhez való ragaszkodástól.

Jézus: Az a fontos kislányom, hogy a teremtményt soha ne helyezd Isten elé. Sokan megtévednek, és imádják szerelmüket, gyermeküket, vagy unokájukat. Én féltékeny Isten vagyok. Első akarok lenni az emberek szívében.

19.

Arról volt szó, hogy mindenért hálásak kell, hogy legyünk.

Jézus: A hála a legszebb és legritkább lelki tulajdonságok közé tartozik.

20.

Arról volt szó, hogy a Szentháromság hogyan, és milyen hosszú ideig van egyesülve az emberrel.

Jézus: Az Oltáriszentségben nem egyedül Én vagyok jelen, hanem a teljes Szentháromság. Amint valaki magához veszi az Én Testemet és Véremet, Lelkemet és Istenségemet, az egész Szentháromságot veszi magához. A szentáldozás után végig bennetek vagyunk, és a következő szentáldozásnál újra magatokhoz vesztek Minket. Amíg a kegyelem állapotában vagytok, addig nem szűnik meg a Szentháromság jelenléte bennetek.


 
 

2020.04.28.

1.

Arról volt szó, hogy az Eucharisztikus Kongresszust 2020-as évről 2021-re halasztották.

Érzés: mintha időt nyertünk volna, hogy lelkileg jobban fel tudjunk készülni az Eucharisztikus Kongresszusra.

Jézus: Drága gyermekem! Még be sem fejeződött a járvány, és alig hevernétek ki szeptemberig. Új fertőzöttek sokasága lenne. Az egyházvezetés részéről bölcs elhatározás volt. Valóban, örülni kell ennek a haladéknak, mert lélekben alaposabban fel tudtok készülni erre az eseményre.

2.

Olaszországban a hívők nagyon kérték a püspököt, hogy ajánlja fel Olaszországot a Szűzanyának, amelyre május 1-én került sor.

Jézus: Különösen megtépázta ezt a szegény európai országot a járvány. Ez a szenvedés megmozdította az olasz emberek szívét, és ezért kérték nemzetük felajánlását a püspöktől.

3.

Egy pap a szentmisén arról prédikált, hogy Isten mindent tud rólunk.

Érzés: Azért kell Istennel megosztani a dolgainkat, hogy kapcsolatunk legyen Vele, hogy a bizalmunk kifejlődjön Isten iránt, így jobban tud nekünk segíteni. Ugyanúgy, saját magunk előtt is feltárjuk, hogy mi foglalkoztat minket, vagy mi lakozik lelkünk mélyén.

Jézus: Fontosnak tartom, hogy állandó kontaktus legyen ember és a Teremtője között. Nem elég tudomásul vennetek, hogy Isten megteremtett benneteket és az egész világot, és helytelen azt gondolni, hogy teremtéséről leveszi a kezét, és nem törődik vele tovább. Isten minden lépéseteket figyelemmel kíséri, és elvárja tőletek, hogy ha valami hiányzik, akkor kérjetek, zörgessetek, és ajtót nyit nektek, kérjetek, és kaptok. Isten nem tolakodó. Az előtt, aki bezárja a szívét, nem jelentkezik, nem kínálja fel Magát. Nem elég akkor fordulni Hozzá, mikor valami nagy bajban vagytok, hanem meg kell osztani Vele minden gondotokat, örömötöket, és bánatotokat. Ezzel Istent arra indítjátok, hogy segítsen nektek. Tanácsokkal lát el, sugallatokkal irányítja földi életeteket, hogy akadálytalanul haladhassatok az örök élet felé.

4.

Szent Józsefről olvastam, hogy ő a haldoklók közbenjárója. Tisztában volt azzal, hogy a gonosz az embert az élete utolsó pillanatáig kísérti.

Jézus: Mindenkiért kell imádkozni, a bűnösökért, a tisztuló lelkekért, a megátalkodottakért, a betegekért, de legjobban a haldoklók szorulnak rá a segítségetekre. Kivétel nélkül minden ember haldoklásakor jelen van a sátán, aki meg akarja kaparintani. Akiért imádkoznak, az megkapja a bűnbánat kegyelmét, és azt a bölcsességet, hogy Istent válassza.

5.

Baij Mária Cecília és Maria Valtorta könyvében olvastam arról, hogy Jézus megváltó cselekedete előtt is a meghaltak és a limbuszba vagy a tisztítóhelyre kerültek.

Jézus: Előttem nem volt megnyitva a Mennyország, és azok, akik a feltámadásomig éltek, háromféle helyre kerülhettek: pokolba, a tisztítóhelyre és a limbuszba. A pokol a megátalkodott, elvetemült lelkek helye. A tisztítótűz azoké, akik képesek voltak megbánni bűneiket, és vezekelniük kell. A limbusz a tisztítóhelynél jóval magasabb fokozat volt, ahova a szent életű, áldozatos, imádkozó lelkek kerültek. Kínszenvedésemmel és kínhalálommal, és végül feltámadásommal megnyitottam a Mennyország kapuit, megszüntettem a limbuszt, és a Mennybe vittem az ott várakozókat.

6.

Az Ábrahám című filmet néztem: Isten megígérte Ábrámnak, hogy saját ivadéka lesz. Mivel Ábrám és Sárai, a felesége már korosak voltak, nehezen volt hihető mindez. Sárai nem tudta kivárni azt, amikor Isten valóban megajándékozza őket vérszerinti gyermekkel, így Sárai a szolgálóját küldte be Ábrahámhoz, hogy gyermeket nemzen. A későbbiekben ebből csak bonyodalom, és gyűlölködés lett.

Érzés: Ha Sárai valóban elhitte volna Isten ígéretét, nem lettek volna a későbbiekben bonyodalmak az utódok körül. Így van a mi életünkben is, ha nem hiszünk az Úrnak, a hitetlenségünk nagy kanyarokat eredményez az életutunkon az egyenes út helyett.

Jézus: Igen kislányom, a kételkedés a hit gyengeségét mutatja, és hátráltatja az embert a lelki fejlődés útján.

 

7.

Az Ábrahám című filmet néztem: Lót a családjával Szodomából menekült. Lót felesége visszanézett Szodomára, amikor Isten villámokat szórt a városra. Az asszony kővé változott.

Érzés: Az Úr nem akarja, hogy az ember lássa azt, amikor haragját kiönti. A háromnapos sötétség előtt az ember szintén be kell, hogy sötétítse a szobáját, teljesen el kell, hogy zárja a külvilágtól, és háromnapos folytonos imába kell, hogy merüljön. Ha kinéz az ablakon kíváncsiságból, vagy ha elhagyja a lakhelyét bármely okból, biztos halál vár rá.

Jézus: Jól látod a párhuzamot Szodoma pusztulása és a háromnapos sötétség között. Atyám nem akarja, hogy végig nézzétek a szörnyűségeket, ahogy a pokol kapuin keresztül kiözönlenek a gonosz lelkek és a kárhozottak, végig vonulnak a földön, és mindent kiirtanak, letarolnak. Nem akarja, hogy leselkedjetek, és lássátok a tűzesőt, amely mindent felgyújt. Csak egyet kíván az Úr, hogy imádkozzatok, és bánjátok bűneiteket. Ő majd gondoskodik rólatok, hogy épen és sértetlenül beléphessetek az Új Világba.

8.

Egy szentmise prédikációban a pap arról beszélt, hogy zarándokúton volt fiatalokkal. Az egyikük utazás közben megkérdezte tőle, hogy mit szeret jobban, utazni, vagy megérkezni.

Érzés: Az utazáson tapasztalatokat szerzünk, ezért nemcsak a megérkezés a fontos, hanem az utazással töltött idő is.

Jézus: Az ember élete földi élete tulajdonképpen egy utazás a végső cél, az örök élet felé. Ezért, ha valaki elgondolkozik azon, hogy mi a fontosabb, az utazás, vagy a cél, akkor Én azt felelem, hogy mind a kettő. Ezt a földi utat kétféleképpen lehet megtenni a szabadakaratotok szerint. Vagy elmerülve a világban, az élvezetekben, a bűnökben, elfordulva Istentől, vagy pedig fokozatosan, egyre jobban szakítani a világgal, és lelketekkel egyre jobban Isten felé fordulni. Aki az elsőt választja, az a nihil felé halad, elveszíti a célt. A kárhozat áldozata lesz. Aki élete útján rátalál a hitre, és a tapasztalatok alapján egyre inkább a jót választja, törekszik a tisztaságra, az alázatra, az áldozatosságra, az végül eléri a célját, az elképzelhetetlen gyönyörű, örök életet, amit Mi ajándékozunk neki.

9.

Arról volt szó, hogy mi az Úr Jézusnak a legfontosabb.

Jézus: Ami számomra a legfontosabb: az emberiség üdvözítése.

10.

Szent Józsefről olvastam.

Hang: A legnagyobb szentség.

Jézus: Édesanyám és Szent József a legnagyobb szentek közé tartoznak. A Mennyei Atya kiemelkedő szentségben részesítette őket.

11.

A lelki áldozásról volt szó.

Jézus: A lelki áldozás teljes egyesülés Isten és az ember között. Csak a test nem kapja a táplálékot, de ami a fontos, a lélek, az igen.

12.

Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus mondta a nővérnek: „A tisztaságod több legyen, mint az angyalok tisztasága, mert Én egy angyallal sem vagyok ilyen szoros kötelékben, mint Veled”.

Olvastam: Maria Valtorta: Jézus Szűzanyának mondta feltámadása után, mielőtt a Mennybe felment, hogy ezentúl sokkal szorosabb kapcsolatban lesz vele, mint a földi életében.

Érzés: Ez csak a szentáldozáson keresztül valósulhat meg, mert amikor magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, Isten bennünk lakik.

Jézus: Ugye azzal tisztában vagy kislányom, hogy az angyalok nem vehetnek magukhoz Engem. Viszont ti emberek, mikor szentáldozásban részesültök, megkaptok Engem testestül, lelkestül, mindenestül. Ennyivel több a ti tisztaságotok, mint az angyaloké. Ugyanis Én, a legtökéletesebb Isten szállok belétek Istenségemmel és emberségemmel.

13.

Arról volt szó, hogy a tiszta léleknek elképzelhetetlen hatalma van Isten előtt.

Olvastam korábban: Isten nem tud ellenállni egy tiszta léleknek.

Érzés: Azért van hatalma a tiszta léleknek az Isten előtt, mert Isten törvényei szerint élve nem kér olyat Istentől, ami Istennek nem kedves.

Jézus: Annak a léleknek tiszta a lelke, aki hiánytalanul betartja a Tízparancsolatot, nagyon sok erény van benne: a tisztaság, a szeretet mindenféle válfaja, az alázat, az áldozatosság, és ezért nagyon értékes Isten szemében. Ezért lehet róla mondani, hogy hatalma van Isten előtt. Isten nem tud ellent mondani neki a sok-sok jó tulajdonsága miatt. Mindent megad neki, amit kér, ha mások, vagy a saját lelki javát szolgálja.

14.

Arról volt szó, hogy Jézus az apostolainak mondta: „legyetek tökéletesek, mint a Mennyei Atya”.

Olvastam: Maria Valtorta: Jézus: „Minél szentebbé váltok, annál kedvesebbek lesztek Szívemnek”.

Gondolat: Azért van ez, mert Isten felismeri bennünk tulajdonságait.

Jézus: A fogantatáskor Atyám minden gyermekébe beleültette az Isteni arcát. Ez az arc először ragyog a tisztaságtól, de lassan elhomályosul. Van, akiben ez az arc felismerhetetlenné válik bűnei miatt. Gyermekeim! Ha boldoggá akartok tenni, gyűjtsétek az erényeket, legyetek egészen tiszták, tökéletesek, mint Mennyei Atyátok. Annál jobban szeretlek benneteket, minél jobban felismerem bennetek az Isteni arcot.

15.

Kép: Egy olajfaág, a levelek kicsit száradtak, és a föld felé néznek.

Gondolat: Eszembe jutott, Malakiás próféta próféciájában az utolsó előtti pápát „Gloria olivae”, „az olajfa dicsősége” néven említi meg, aki XVI. Benedek pápa lenne.

Jézus: Benedek pápát képviselik az olajfa lekonyuló levelei. Egyre fáradtabb és gyengébb.

16.

Kép: Rózsaszín rózsaszirmokból álló kupola, rajta egy készülő kereszt. A kereszt függőleges szárának az alsó része van kész, és a vízszintes szárat építik éppen.

Jézus: Engesztelő gyermekeim imáikkal építik ezt a rózsakupolát arra az időre, míg el nem készül az Anna réti kápolna. Édesanyám és az Én tiszteletemre készítik.

17.

Kép: Egy kis kosár, mint a gyűszű.

Jézus: Van olyan gyermekem, aki csak ennyi jócselekedetet tud összegyűjteni a külön ítéletre.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 384
Tegnapi: 420
Heti: 1 037
Havi: 1 037
Össz.: 321 870

Látogatottság növelés
Oldal: Isten szemével
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2020 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »